Sunteți pe pagina 1din 2

REPIJI]LICA MOLDOVA

CONSILIIJI-, MIJNICIPAL CI{I$INAU


PRIMAI{UT, GE,NERAL AL MUNICIPruLUI CFII$INAU
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET $I SPORT
str'. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chigindu, Republica Moldova, MD-2704;
02t66't9l
tel.: (022) 201 -601, e-rnail: dgetsmun@grnail.com

/
u.a/,ae* 430
ORDIN

Cu privire la declararea zllelor de 07 aprilie - 17 aprilie 2020


zile de odihna pentru angajalii Direcliei generale educalie, tineret
qi sport a Consiliului municipal Chiqindu

in scopul prevenirii r[spAndirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului


Chiqindu, in terneiul Dispozifiei nr. 14 din 06.04.2020 a Comisiei pentru situa{ii
exceplionale a Republicii Moldova qi Dispoziliei nr.164-D din 06 aprilie 2020 a
Primarului General al nrunicipiului Chiqindu,
ORDON:
1. Se declard zilele de 07 aprilie - 17 aprihe 2020 zrle de odihnd pentru angajaii
Direcliei generale educafie, tineret qi sporl a Consiliului municipal Chiqindu.
2.Prrn derogare de la pct.1 vor activa la domiciliu Eef adjunct, Viorica Negrei,
specialiqtii principal/metodiqtii patroni din cadrul Direcliilor management
pre;coiar, educa{ie Ei activitate extraEcolar6, inspeclie Ecolar6, qi Secliilor
management preuniversitar si spor1, care vor monitoriza qi raporta zilnic MECC qi
Primbriei municipiului Chiqinau despre starea de sdndtate a copiilor, elevilor,
pdrin{ilor qi anga.jafilor din instituliile de inv6!6mAnt general, conform algoritmului
stabilit ;i vor asigura procesul educalional in cadrul invSldrii la distan!6, conform
competenfel or pro f-esionale.
3. Prir"r clerogare de la pct.l vor activa qoferii angaja\t in cadrul DGETS conform
atribuliilor de serviciu.
4. Personalul vtzatinpct".Z al prezentuiui ordin vor prezenta sdpt[m6nal raport al
activitdlii Eefilor de seclii Ei direclii prin poqta electronicd.
5. In regirn special, cu indeplinirea obligaliunilor funclionale la domiciliu vor
activa angaptii Secliei resurse umane, CPSP, Contabilitdlii centralizate a DGETS
rnetodistul principal din Cancelaria DGETS qi metodistul principal, consilierul
sefului DGll'tS.
5.1 Evidenla tirnpului de muncd pentru angala[ri, care vor activa in regim
special, confbrm pct. 5 al prezentului ordin, va fi realizatd de qefii
subdiviziunilor mentionate, in temeiul unui rapot1-prezenLat Secliei resurse
un'Iane;
6. Recuperarea zilelor de odihnd se va realiza in modul stabilit de Guvernul
Republicii Moldova, dup6 ridicarea stdrii de urgen!6.
7 . Perioada menlionatd in pct.1 al prezentului poate fi preiungitd, dupd
necesitate pdnd Ia data de 29 aprilie 2020, dac6 evolulia situa{iei epidemiologice
din lara va impune acest lucru.
8. Perioada menlionatdin pct. 1 qi7 aI prezentului ordin se include in tabela de
evidenld a timpului de muncb cu calcularea salariului pentru luna aprilie, ca ztle
prezente la lucru pentru toli angajafii cu raporturi de muncd depline.
9. Responsabili de reahzarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd qefii
direcfiilor/secliilor/serviciilor si contabilul-qef al contabilitdlii cenlralizate a
DGETS.
10. Controlul cu privire l,a reahzarea prevederilor prezentului ordi mi-l asum.

adjunct
AVALOI

V. Donlu, (022) 20 16 18
lx\Q.
6\D
il