Sunteți pe pagina 1din 1

REPIJBI-ICA MOI-DOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU


PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI9INAU
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET 9I SPORT
str. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chigindu, Republica Moldova, MD-2104;
tel: (022) 201 -601, e-mail: dgetsmun@gmail.com 02166791

l#;to Ar,, Lfr&-


ORDIN
Cu privire la declararea zilelor de 30 martie - 03 aprili e 2020
ziie de odihnd pentru angaja[ii Direcliei generale educafie, tineret
Ei sport a Consiliului municipal Chigindu

in scopul prevenirii rdsp6ndirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului


Chiqindu, in temeiul Dispoziliei nr. 6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru situalii
excep{ionale a Republicii Moldova, Deciziei nr. 4 din 27.03.2020 a Comisiei
pentru situalii exceplionale a municipiului ChiEindu qi Dispoziliei nr.154-D din27
martie 2020 a Primarului General al municipiului Chiqindu,
ORDON:
1. Se declard zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihna pentru angajalii
Direcliei generale educafie, tineret Ei sport a Consiliului municipal ChiEindu.
2. Prin derogare de la pct.1 vor activa la domiciliu metodiqtii patroni din cadrul
. Direcliilor management preqcolar, educalie Ei activitate extraqcolard qi Secfiilor
management preuniversitar qi sport, care vor monitoriza qi raporta zilmc MECC qi
Prirndriei municipiului Chigindu despre starea de sdndtate a copiilor, elevilor,
pdrinfilor qi angajafilor din instituliile de invdldmAnt general, conform algoritmului
stabilit.
2, Recuperarea zilelor de odihna se va reahza in modul stabilit de Guvernul
Republicii Moldova, dupd ridicarea stdrii de urgenld.
3. In perioada menlionatd in pct.I al prezentului ordin se va achrla integral
salariul pentru toli angajalii cu raporluri de munc6 depline.
4. Responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd Eefii
direcliilor/secliilor/serviciilor Ei contabilul-qef a\ contabilitdlii centralizate a
DGETS.
5. Controlul cu privire lareahzarea prevederilor prezentului asum.

f adjunct
rei PAVALOI

V. Donlu, (022) 20 16 18

,ry8