Sunteți pe pagina 1din 3
1. Scaieti cu flori si spini acoperiti de trandafiri! Monday, February 11, 2019 4:36 AM Natura descopera dragostea lui Dumnezeu: - $inoi am cunoscut si am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu fat de noi. Dumnezeu este dragoste; sicine rémane in dragoste rémédne in Dumnezeu, si Dumnezeu réméne in el. 1 loan 4:16 2- Dumnezeu este iubire. Cum? Ela inceput sa creeze din iubire “I+ Geneza 1-2. Dumnezeu a creat totul perfect. Toate erau bune foarte bune. Ordinea din creatie nevorbeste despre dragostea lui Dumnezeu. 1- Lumina, 2- Atmosfera, 3- Pamantul si apa, ‘Mediu! inconjurator; 4 - Soarele, Luna si stelele care sd fie un ghid al timpului; 5 - pest pasarile; 6- Animalele si Omul; Vietuitoarele au fost create doar dupa ce mediul inconjurator a fost propice pentru viat. La inceput trandafirii nu aveau spini | R= ,Oumnezeu este iubire" este seis pe fiecare boboc de floare ce st s8 se deschida pe flecare fir de irb8ce Se rdic& Pisdrlele ncéntatoare care fac s4rsune aerul cutriluile lor iveseltoare, lorie at&t de delicat colorate care in desivérsrea lor is réspSndesc parfumul, copacifanici ai pduril cu bogetul lor frunzs de un verde viu: toate marturisesc despre gija pSrinteasc8siubitoare a Dumnezeului nostrusi despre dorintaSa de afacefericit pe copiiS&i {CH10.1} Toate lucite, at cele din ceru, ct cele de pe pmént, declaré cAmarealege aviet este o lege a Stujt. Tat cel vesnicsujeste viet fiecéreifapturi vit Hrstos avenit pe pamént “ca Acela care slujeste la mas’. Luca22, 27. ingeri sunt “duhuristujtoare,trimise s8indeplineascé o siujbé pentru ce ce vor rmosteni ménturea’. Evrei1,14. Aceeas lege a stujii este scrisé pe toate lucrurite din natura Pasile cerului,animalele cémpului,copaci din p&dure,frunzele, iarbasflotile,soarele de pe cers stelele — toate isi au slyjba or Lacl si oceanul, fluvial si p&rSiasul — fiecare ia pentru a drut” (Educate, 103) Dragostea din familie @- Atunci cand un copil se naste este foarte important ca copilul si fie dat mamei si sa stea lipit de corpul ei. Copilul a fost legat trup si suflet de corpul mamei si separarea desi este ceva natural este un moment care produce o experient’ neobisnuité de aceea atasamentul acesta trebuie prelungit. La sénul mamei este locul unde copilasul isi g8seste linistea. @- Cand mi-am vazut pentru prima data copilul cand dup nastere am fost coplesit de o emotie pe care nu am simfit-o niciodata pana atunci. Atunci am inteles cat de mult ne iubeste Dumnezeu pe noi copii Lui 2- Pecine a vazut Adam prima dat atunci cand a fost creat? Pe Dumnezeu! Atunci legaturd carei-a conferit o identitate, Luca 3:38 - Adam era fiul lui Dumnezeu ~ Relatia Tata-Fiu/Parinte-Copil © Prin cine a creat Dumnezeu? Cine mai era cu el? Sa facem om dupa chipul Nostru si dupa aseménarea noastré... Gen 1:26. loan 1:1-3 cu Fiul Sau ‘© Dumnezeu iubeste pe Fiul: Tatdl iubeste pe Fiul sia dat toate lucrurile in ména Lui. loan 3:35, Cici Tatdil iubeste pe Fiul s-! aratd tot ce face; s-! va ardta lucréri mai mari decat acestea, ca voi sé va minunafi. loan 5:20 ‘© Dumnezeu ne iubeste si pe noi: Céci Tatal insusi vi iubeste, pentru cd M-atiiubit $i afi crezut of am iesit de la Dumezeu. loan 16:27 a Sot-sotie 2.0 Cum ar putea sd inteleagé Adam dragostea? [Tle Domnul Dumnezeu a zis: ,Nu este bine ca omul sé fie singur; am sé-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Geneza 2:18 ‘© La creat primul. A dat nume animalelor sia realizat cd toate animalele aveau cate 0 pereche. Atunci a simtit pentru prima data omul singuratatea. $i Domnul a adus un somn peste Adam sia facut-o pe Eva din El. Cand a adus-o pe Eva la Adam ei au inteles ce insearmna iubirea si au inteles caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Ei primesc porunca de a ingrji gradina si de a o paz. Era logic ci dragostea era cea care guverna. [Tle Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: , Poti sé ménénci dupé plicere din orice pom din grédind; dar din pomul cunostingei binelui $i réului sd nu ménénci, cdi in ziua in care vei manca din el vei muri negresit.” Geneza 2:16-17 Caracterul lui Dumnezeu este pus la indoialé ~ Satana insinueazd cd Dumnezeu ii priveaza de anumite lucruri: ,dar umnezeu stie cé, in ziua dnd veti ménca din el, vi se vor deschide ochit si veti fica Dumnezeu, cunoscdnd binele $i rdul.” Geneza 3: ~ Le distorsioneaz perceptia cu privire la Dumnezeu facand cu adevarat - Eva cade in aceasta cursi - Adam isi iubeste sotia si din dragoste pentru ea cedeazd. Dar nu- separarea relatiei dintre el si Dumnezeu. - Satana distruge toate tipurile de dragoste pe care Dumnezeu le-a creat ‘© Apar spinii pentru prima data. Dumnezeu a creat florile si nu aveau spit ‘Adam trandafirii au avut si spini pentru ca omul si nu uite cat de dureros este pacatul. © Relatia cu Dumnezeu: Omul se ascunde ‘© Relatia cu sinele: pierderea identitatii frica, rusinea, vinovatia invinuire, acuzare, egoism, care duce pané la ucidere (vezi Cain si 8 creadé c& nu iliubeste pe om da seama ci asta inseamna Abel) ‘© Relatia dintre om si natura: Frica, animalele nu mai pot fi stdpanite, Dumnezeu a creat animale domestice dar datoritd omului au ajuns salbatice. Spini si palémids. Blestemul pamantului. Natura ainceput sé moard. ‘© Relatia parinte - copil: Adam si Eva isi pierd un copil prin uciderea lui Abel, iar pe al doilea pentru ci devine un fugar - Atacul lui Satana a fost asupra Legit iubit lupta permanenté pentru suprematie Si rezultatul este exact ceea ce noi trdim zi de zi. 0 Solutia lui Dumnezeu: Caracterul Su a B oO oO Geneza 3:15 Vrdjmasie voi pune intre tine si femeie, intre sdmédnta ta si sdémanfa ei, Aceasta iti va 2drobi capul, situ fi vei zdrobi cdlcdiul.” - S@intelegem c& noi nu trebuie sé luptém unii impotriva altora ~ Restabilirea insemna dragostea lui Dumnezeu ardtaté chiar siin acest context - Natura inc mai vorbeste despre dragostea Lui: exemple - Exodul 34:6-7 $i Domnul a trecut pe dinaintea lui si a strigat: , Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de indurare si milostiv, incet la ménie, plin de bunétate si credinciosie, care isi {ine dragostea pand in mii de neamuri de oameni, iarté farddelegea, rézvréttirea si pacatul, ..." - Mica 7:18 Care Dumnezeu este ca Tine, care ierti nelegiuirea, si treci cu vedera pacatele ramésitei mostenirii Tale? El nu-Si tine minia pe vecie, ci i place indurarea! ~ leremia 31:3 Domnul mi Se aratd de departe: ,Te iubesc cu o iubire vesnicé; de aceea iti pastrez bundtatea Mea! ~ Isaia 49:15 Poate o femeie sé uite copilul pe care-| alépteaza si sd n-aibd milé de rodul pGntecelui ei? Dar chiar dacé |-ar vita, totusi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Viata lui Isus descoper’ caracterul lui Dumnezeu a = Luca 4:16-21 A venit in Nazaret, unde fusese crescut; si, dupd obiceiul Séu, in ziua Sabatului a intrat in sinagogé. S-a sculat sé citeascd, si | s-a dat cartea prorocului Isaia. Cénd a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: ,Ouhul Domnului este peste Mine, pentru ci M-a uns sd vestesc sGracilor Evanghelia; IM-a trimis sd téméduiesc pe cei cu inima zdrobita, sd propovaduiesc robilor de rézboi slobozirea, si orbilor cdipatarea vederil; sé dau drumul celor apésati si sé vestesc anul de indurare al Domnului.” in urmé, a inchis cartea, a dat-o inapoi ingrijitorului si a ezut jos, Toti cei ce se aflau in sinagoga aveau privirile pironite spre El. Atunci a inceput sd le spund: ,Astazi s-au implinit cuvintele acestea din Scripturd pe care le-ati auzit." - Marcu 654-56 Cand au iesit din corabie, oamenii au cunoscut indatd pe Isus, au alergat prin toate imprejurimile si au inceput sé aducé pe bolnavi in paturi, pretutindeni pe unde se auzea cd era El. Oriunde intra El, in sate, in cetdti sau in cétune, puneau pe bolnavi pe piefe si-L rugau sd le dea voie doar sd se atingé de poalele hainei Lui. $i toti citi se atingeau de El erau taméduiti. || Aceasta afost lucrareaSa El umbla din locin loc, f@c8nd bine svindecénd pe toti ce ce erau apasati de diavolul Erou sate intregi unde n nici ocasé nu se mai auzea vreun geamt datorat boli, pentru c& Domnul Hristos trecuse prin ele ivindecase toate suferintele LucrareaSa ddea mérturie despre misiuneaSa divin Dragostea, mila si compasiunea erau manifestate in fiecare acta Viti Sale, inimaSa se deschidea cu ‘mult simpatie flor camenilor. Ela luat asupra Sa natura omeneasca, pentru cain aces fel sé poatd satisface mai bine nevoile omulul Oamenii cei mal saci si cei mai uml nu se temeau <8 se apropie de EL CChiar si copitasi erau atrasi de EL Acestiasimteau o placere deosebité sé stea pe genunchil Sais si riveasca fata Sa expresiv§, bland siubitoare (CH 11.2) Dragostea lui Dumnezeu Joan 15:9 Cum Ma iubit pe Mine Tatéi, asa v-am iubit si Eu pe voi. Rémdneti in dragostea Mea. loan 15:9 loan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adicd celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul si se facd copii ai lui Dumnezeu; ‘Loan 3:1 Vedeti ce dragoste ne-a arditat Tatdi, sd ne numim copii ai lui Dumnezeu! $i suntem, Lumea nu ne cunoaste, pentru cd nu L-a cunoscut nici pe El. Galateni 4:6 $i, pentru cd sunteti fi, Dumnezeu ne-a trimis in inima Ouhul Fiului Sdu care strigé: Ava", adicd: ,Taté!” ‘Loan 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea cd El $i-a dat viata pentru noi. -Lloan 4:16 $i noi am cunoscut si am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faté de noi. Dumnezeu este dragoste; $i cine réméne in dragoste rémane in Dumnezeu, si Oumnezeu raméne in el. Odaté ce aceasté relatie este restabilit’ Dumnezeu face ordine siin alte aspecte ale vieti Este adevarat ci nu toate relatiile pot fi stabilite ca la inceput, insé minunea aceasta incepe de pe pamantul acesta. Spinii inci exist dar in ciuda lor trandafirii merit cutati. Desi exist scaieti din cauza pacatului. Dumnezeu a facut ca acestia sa aibe flori, Relatia cu Dumnezeu, relatia partenerilor, relatia cu copii, relatia cu natura, relatia cu ‘oamenii- pot fireficute Joan 15:9 Cum M-a iubit pe Mine Tatéi, asa v-am iubit si Eu pe voi. Réménet fn dragostea Mea. Domnul Isus ne-a aratat dragostea Lui dar ne spune sé ramanem in dragostea aceasta. Cum? Joan 15:10 Dacé péziti poruncile Mele, veti rémane in dragostea Mea, dupd cum si Eu am pazit poruncile Tatélui Meu si rémdn in dragostea Lui, Joan 15:12-13 Aceasta este porunca Mea: sd va iubiti unit pe alti, cum v-am iubit Eu. Nu este ‘mai mare dragoste decat sd-si dea cineva viata pentru prietenit sai Matei 22:37-40 Cea mai mare poruncd a lui Dumnezeu este Dragostea: Isus i réspuns: ,Sé iubesti pe Domnul Dumnezeul téu cu toaté inima ta, cu tot sufletul téu si cu tot cugetul téu." Aceasta este cea dintai si cea mai mare poruncé. lar a doua, asemenea ei, este: , Sd iubesti pe aproapele téu ca pe tine insuti." in aceste doud porunci se cuprinde toatd Legea si Prorocii.” Efeseni 3:14-20 ...atd de ce, zic, imi plec genunchii inaintea Tatélui Domnului nostru Isus Hristos, din care isi trage numele orice familie, in ceruri si pe pamant, $i-L rog ca, potrivit cu bogditia slavei Sale, sd vd facd sd va intériti in putere, prin Duhul Lui, in omul dinduntru, asa {ncat Hristos sé locuiascé in inimile voastre prin credintG; pentru ca, avand rédécina si temelia pusd in dragoste, sé puteti pricepe impreund cu tof sfintii care este largimea, lungimea, adancimea $i indltimea; si sé cunoasteti dragostea lui Hristos care intrece orice cunostinté. Matei 11:28 Veniti la Mine toti cei truditi siimpovéirati si eu vd voi da odihnd ‘© Dacd astazi simti cd dragostea ta s-a racit intre tine si sot/sotie, mamé/tat8, copil, prieteni, etc... Adu-ti aminte c& problema este ruperea relatiei cu Dumnezeu sursa dragostei. Primeste-| pe Elin viata ta siti va aduce vindecarea relatilor. El este dragoste El poate pune dragoste in inimile noastre. ‘© incepe sa oferi din dragostea Lui si vet primi inapoi neasteptat Recomandare: ititi cap. 1 din cartea Calea Catre Hristos