Sunteți pe pagina 1din 2

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează: CONTRACT ......................................................................
..................................................................... DE Vânzătorul nu are debite la data de întâi
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... ÎNSTRĂINARE a lunii viitoare înregistrării actului de
Adresa: ......................................................... înstrăinare-dobândire.
- DOBÂNDIRE
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... A UNUI Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... MIJLOC DE Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ........................... TRANSPORT
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa ...............L...E...N..A...R...T....A...N...D...R..E...I


.......................................................................................................................................................................................................cu
domiciliul/sediul în România/..R...O...M....A...N..I..A........., județul .......B...A...C...A...U..............., codul poștal ............,
municipiul/orașul/comuna
............O...N...E...S..T...I................................., satul/sectorul .......................-..............................., str.
...B...L..D......M....Ă...R...Ă...Ș..E...Ș..T...I ...........................................................................................................................................,
nr. ...2..4......, bl. ....-........., sc. ....C....., et. ...P...., ap. ....2..1.., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria..Z...C.... nr..0..8..4..7..1..3
..........................................................................................................................................................................................., C.N.P./C.I.F.
......1..9..1..0..1..2..3..0..4..5..3..7..5.........................., tel./fax: ................................, e-mail:................................................și domiciliul fiscal în
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str................................................................,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin................................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax............................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ............................................................................................................
(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa
S...P..A...N...A...C..H....E...A...L...E..X...A...N...D...R...U...-.D...U...M....I.T...R...E..L... cu
domiciliul/sediul în România/.R...O...M....A...N...I.A.........., județul ......B..A...C...A...U................., codul poștal ...... ......,
municipiul/orașul/comuna
....O....N..E...S..T...I........................................., satul/sectorul .........................-............................., str.
.............A...R...M....O...N...I..E..I ..........................................................................................................................................................,
nr. ...3........, bl. .....3........, sc. ..B......., et. ....P..., ap. ..1..7...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria..Z..C..... nr..0..8..2..6..6..5
..........................................................................................................................................................................................., C.N.P./C.I.F.
.......1..9..0..1..2..1..0..0..4..5..3..5..1........................., tel./fax: ................................, e-mail: ................................și domiciliul fiscal în
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str................................................................,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin................................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax...........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ......................................................................................................... ...
(3) OBIECTUL CONTRACTULUI
Mijlocul de transport: marca ...........R...E...N...A...U...L..T................................, tipul
Z.../.L...Z..B...S../.L...Z...B..S...0..5../.F..L...U...E..N...C...E., număr de identificare
V..F...1..L...Z..B...S..0..5..4..6..6..5..3..2..6..5..................., serie motor R...0..0..6..4..9..6....., capacitatea cilindrică 1....4..6..1.....
cmc/greutate maximă admisă (pentru remorci/semiremorci) ......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare
...B...-.3..9..-.Z...D...X ..................................................................................................., data la care expiră inspecția tehnică
periodică
2.3....0..4....2..0..2..1........, seria și numărul cărții de identitate a vehiculului ...J..2..0..8..0..8..5......, anul de fabricație .2..0..1..2...., norma euro
...5..............................................................................................................................................................................................., dobândit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
(4) PREȚUL: în cifre .2..7....0..0..0.......................... lei, în litere
.D...O...U...A..Z...E...C...I..S..I...S..A...P...T..E....D...E...M....I..I..L...E..I...............................................
(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4).
Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul
menționat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document
corespund realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de
transport ce face obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele
legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.
Data și locul încheierii actului: .0..1....0..2....2..0..2..0............ / ..............B...U...C..U...R...E...S..T...I.........................................
Semnătura persoanei care înstrăinează: ................................. Semnătura persoanei care dobândește: ..............................
C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 „Conform cu originalul”
domiciliul/sediul persoanei care dobândește: (se semnează doar pe copii)
..................................................................... Semnături:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vânzător: .................. Cumpărător: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS