Sunteți pe pagina 1din 10

”Repornim România”

Programul PSD de relansare a


economiei

28 DE MĂSURI economice și sociale


PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU
PENTRU:

Repornirea economiei

Protejarea locurilor de muncă

Protejarea puterii de cumpărare

Stimuli economici

1
1. PSD sprijină angajatorii care își reiau activitatea și
reîncadrează românii care și-au pierdut locul de muncă în
perioada stării de urgență și pentru cei care au revenit în țară

(1) Se instituie un stimul de reinsertie în valoare de 2.250 lei/lună acordat


angajatorilor care încadrează persoane cărora le-au încetat raporturile de munca
pe perioada stării de urgentă sau persoane care s-au repatriat începând cu data
de 1 martie 2020, pentru o perioadă de 12 luni, sub obligația ca persoana în cauză
să fie menținută în activitate cel puțin încă un an de la data încetării acordării
subvenției și sub condiția ca același angajat să nu beneficieze de aceeași măsură
de la mai mulți angajatori sub acelasi interval de timp. Se instituie un stimul de
reinserție de 1000 lei/lună pentru persoanele cărora li s-au suspendat raporturile
de muncă pe perioada stării de urgență. Stimulul de reinsertie se acordă pe o
perioada de 3 luni începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
Fondurile necesare asigurarii stimului de reinserție se asigură din bugetul
Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin Agentia Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), precum și din fonduri europene
nerambursabile.

2. PSD susține locurile de muncă

(2) Se eșalonează in rate egale plata  impozitului aferenta veniturilor din salarii și
veniturilor asimilate salariilor așa cum sunt definite în Legea 227/2015 Codul fiscal
cu modificările și completările ulterioare realizate pe perioada starii de urgenta,
pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
concomitent cu acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor care înțeleg să
nu acceseze opțiunea de reeșalonare stabilită de prezenta lege. Facilitatea se
aplică numai contribuabililor care mențin locurile de muncă existente la data de
01.03.2020 sau creează locuri de muncă noi, cu excepția marilor contribuabili. De
condițiile prezentate beneficiază și cei care realizează venituri din drepturi de
autor.

2
3. PSD protejează puterea de cumpărare a populației

(3) Guvernul României definește până la data de 01 iulie 2020 consumatorul


vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia în
conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele
comune pentru piaţa internă de energie electrică a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iunie 2019 şi de modificare a Directivei 2012/27/UE

4.PSD susține familiile cu venituri mici și personalul medical

(4) Se instituie o indemnizație de sprijin de 700 lei/lună pentru gospodăriile cu


venituri de până la 1.500 lei și de 300 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de la
1.501 lei până la 2.000 lei/lună. Indemnizatie de sprijin se acordă pentru o
perioada de trei luni începând cu data de întâi a lunii următoare intrării in vigoare
a prezentei legi. Sumele prevăzute sunt neimpozabile și se asigură de la bugetul
de stat. Banii se vor acorda sub forma unor vouchere și vor putea fi cheltuiți doar
pentru achiziția de medicamente și alimente.

(5) Începând cu data de 1 iunie 2020 veniturile obținute de medicii de


familie sunt scutite de impozit. Se instituie un stimulent de susținere a
personalului calificat la nivelul stabilit prin Legea nr. 153/2017, cu modificările și
completările ulterioare, pentru cel putin un angajat, asistent medical, stimulent
care va fi asigurat din bugetul de stat  

(6) Se instituie Programul “Servicii medicale de urgență pentru toți”. Până la


sfârșitul anului 2020, va fi garantat accesul populației la serviciile de urgență prin
asigurarea unor centre dotate cu ambulanță, care să acopere o rază de maximum
30 km. Fiecare centru de urgență va primi primi ajutor nerambursabil de 150.000
euro pentru o ambulanță și dotarea ei, precum și asigurarea cheltuielilor pentru
carburant pentru ambulanță, salariu șofer si dotarea cabinetelor medicilor de
familie pentru o perioadă de maxim 4 ani. Centrele de urgență vor fi stabilite la
nivel de judet.

3
5. PSD deblochează economia și diminuează blocajul financiar și
creditul comercial prin:

(7) Se eșalonează obligațiile fiscale înregistrate la data intrării în vigoare a


prezentei legi,  pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a
prezentei, fără a fi calculate dobânzi și penalități de întârziere pentru această
perioadă, pentru companiile aflate în dificultate financiară,probată cu situații
financiare interimare  întocmite în acest sens. Se consideră o companie in
dificultate financiară, acea companie care înregistrează o diminuare a cifrei de
afaceri cu cel putin 15% in luna martie a anului 2020 fata de aceeasi perioada a
anului 2019, cu exceptia celor infiintate ulterior martie 2019, care se vor raporta
la ultimele 2 luni de activitate. Se acorda o bonificație de 5% din obligația fiscală
pentru cei care nu doresc să beneficiaze de eșalonarea plății.

(8) Se acordă linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului
de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu
termen între 3 și 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% și 50% din IRCC afișat de
Banca Națională a României, pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi mici si
mijlocii (”IMM”), întreprinderi individual, asociații familiale, pentru a stimula
revenirea rapidă a activității.

(9) Livrările de bunuri și servicii precum și contravaloarea lucrărilor executate în


cadrul contractelor de investiții, se vor achita, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data recepționării acestora, de către autoritățile administrației publice centrale
și locale, precum și de către companiile cu capital de stat din subordinea acestora.

(10) Sumele prevăzute în cererile de rambursare a indemnizațiilor pentru


concediile medicale depuse de angajator, se vor deconta, în termen de 5 zile
lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(11) Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu


obligațiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru
4
sumele care fac obiectul compensării, dacă aceasta nu s-a realizat la data
scadenței, din oficiu, nu se vor calcula accesorii.

(12) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata impozitului pe venit, a


contribuțiilor sociale și a taxelor locale, pentru trimestrul II al anului în curs,
pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, alimentație publică
,construcții,societăți organizatoare de evenimente de promovare,medici
stomatologi, avocați, notari, florarii, frizerii, saloane igiena personala, cofetarii-
patiserii, precum si orice alt operator economic care și-a încetat activitatea, ca
urmare a instituiri stării de urgentă , sub condiția menținerii locurilor de muncă
existente la data de 01.03.2020.
(13) Pentru proiectele finanțate de la bugetul de stat, bugetele locale si/sau din
fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile si sumele inițiale ale
produselor, serviciilor si lucrărilor, dacă beneficiarul demonstrează o fluctuație a
prețului creată de  efectele globale ale COVID-19. Solicitarea se va formula doar
pentru proceduri de achiziție ce urmează a fi inițiate si nu se aplica procedurilor
aflate in derulare sau finalizate in ultimele 3 luni, chiar dacă produsul, serviciul sau
lucrarea nu au fost furnizate. Diferențele de sume rezultate prin aceasta
actualizare a costurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, pentru proiectele
finanțate guvernamental sau local si/sau din fonduri europene, prin realocarea
sumelor rezultate din economii realizate la apelurile anterior desfășurate, pentru
proiectele cu finanțare U.E. În situații justificate,se acordă la cererea UAT-urilor
credite de trezorerie cu dobânda subvenționată de stat,în valoare de maximum
140.000 RON, pe o perioadă de maximum 24 de luni, exclusiv pentru achiziții de
materiale și servicii destinate combaterii pandemiei.

(14) Toate rezervele bilanțiere utilizate pentru acordarea de plăți salariale nu se


vor impozita. Acționarii care utilizează profitul nerepartizat sau care renunță la
profiturile repartizate drept dividende pentru salarii sunt scutiți de orice sarcină
fiscală, în limita unui plafon de șase salarii medii lunare din societatea respectiva.

5
(15) Salariații pot beneficia de zile libere plătite în avans care vor fi recuperate
prin ore suplimentare, cu posibilitatea depășirii temporare a plafoanelor impuse
de legislația actuală.

(16) Se suportă prin bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de


Sănătate, toate cheltuielile efectuate de către agenții economici cu materialele
specifice pentru prevenirea răspândirii virusului în limita unui plafon de 5% din
cifra de afaceri anuala aferenta anului precedent.

(17) Se diminuează plafonul certificat de amânare a plății TVA în vamă de la suma


de 100.000.000 lei la suma de 100.000 lei pentru importurile de medicamente,
echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale
sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea
COVID.

6.PSD susține IMM-urile și tinerii antreprenori prin:

(18) Ministerul Finanțelor Publice acordă garanții guvernamentale, prin FNGCIMM


și FRC, în cadrul programelor instituțiilor de credit privind achiziția de creanțe de
la IMM-uri.

6
(19) Se amână termenul de implementare a proiectelor finanțate prin Start-up
Nation 2018 până la data de 31.12.2020, cu prelungirea pe o perioadă
proportionala a contractelor în derulare.

7.PSD sustine exporturile prin garanții de stat 100%

(20) Se acordă garanții guvernamentale companiilor exportatoare pentru


susținerea activității curente, inclusiv a șomajului tehnic. Schemele de garantare
vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei si posibilitatea garantării
cu până la 100% a creditului cu perioadă extinsă de grație fără plata ratelor în
interiorul perioadei de gratie.

8. PSD susține agricultura românească

(21) Plata la produsele alimentare proaspete de către marile lanțuri de magazine


către furnizorii locali va fi efectuată în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea
facturii, respectiv 15 zile lucrătoare pentru celelalte tipuri de produse alimentare.

(22) Se asigură din Fondul De Garantare a Creditului Rural (”FGCR”) garantarea în


procent de 100% a proiectelor declarate eligibile pe fonduri europene în cadrul
Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale (”AFIR”), în perioada aprilie–
decembrie 2020.

(23) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie o schemă de ajutor de


stat privind plata suplimentară pe hectar/cap de animal pentru anul 2020
echivalent cu cuantumul platii de bază pentru anul de cerere anterior. Schema de
ajutor de stat se va adresa atât fermierilor afectați de fenomenele meteorologice
nefavorabile cât și pentru cei care au suferit pierderi de venit sau costuri
suplimentare urmare a situatiei generate de existența Covid-19 pe teritoriul
României. Plafonul maxim a schemei de ajutor de stat este de 500 milioane de lei

7
si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale.

9. PSD încurajează revenirea imediata a sectorului de transport și a


sectorului de productie auto și electrocasnice

(24) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin Administrația Fondului de


Mediu (”AFM”) va dubla bugetul Programului Rabla Clasic de la 405 milioane lei
la 910 milioane lei, care va fi utilizat numai pentru autovehicule achizitionate de la
producatoriiautohtoni. Programul Rabla Plus in valoare de 140 milioane lei
milioane lei pentru anul 2020se va utiliza numai pentru achizitiilefacute de
catreinstitutiile publice. Suplimentarea bugetului pentru aceasta măsură se va
realiza prin redistribuirea de către AFM a bugetelor aferente altor programe.

(25) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin AFM va mari bugetul


Programului Rabla pentru Electrocasnice de la 30 de milioane lei la 300 milioane
lei. Banii pentru această măsură vor fi redistribuiți de către AFM de la alte
programe, care va fi utilizat numai pentru echipamentele producatorilor
autohtoni.

(26) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata pentru licențe de transport,


taxe de drum, taxele stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana, taxa de pod,
datorate de catre companiile din domeniul transportului.

10. PSD încurajează turismul din România

(27) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr.
2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru pachetele de servicii
de călătorie și serviciile de călătorie asociate comercializate anterior decretării

8
stării de urgență pentru anul 2020, dacă incetarea contractului se face din cauza
restrictiilor generate de Covid19 iar turistul nu acceptă un alt pachet sau
reprogramarea pachetului, suma contractuala se va transforma in voucher valoric
nominal, pe care turistul il va folosi pentru aceleasi servicii contractate initial.
Emiterea voucherelor nominale se va face de catre agentia organizatoare a
pachetului de servicii turistice fara costuri suplimentare. Valabilitatea voucherelor
emise va fi pana la data de 31.12.2021. Dupa data de 31.12.2021 daca voucherul
nu va fi folosit, turistul are dreptul la rambursarea tuturor plăților aferente
pachetului, efectuate de catre turist sau de agentiile intermediare in numele
turistului catre agentiile organizatoare, in termen de 14 zile de la expirare.

(28) Se aprobă  Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi


dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în continuare Programul staţiuni
balneare, finanţat integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației. Programul beneficiaza de un plafon de
finanțare de 1 miliard de euro pe o durată de 10 ani. Beneficiarii Programului
staţiuni balnearesunt unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite
în continuare UAT, şi societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectivele programului constau în:
a) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport care
să faciliteze accesul la staţiunea balneară, în condiţiile legii
b) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii stradale şi
pietonale;c) modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi publice din
staţiunea balneară
d) construcţia, extinderea şi reabilitarea capacităţilor de tratament balnear,
precum şi a capacităţilor turistice de alimentaţie publică şi cazare
e) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale,
sportive şi de agrement, în condiţiile legii
f) achiziţia, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de imobile care nu sunt
utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism
g) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice
tratamentelor balneare

9
h) achiziţia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri
turistice
i) realizarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora
j) alte obiective de investiţii care asigură dezvoltarea staţiunilor balneare
respective
k) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în
domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum şi
cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu
pregătire medical-sanitară
Finanţarea din Programul staţiuni balneare se face în proporţie de 50% din
cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) şi se acordă sub forma unei scheme de
ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce
vizează activităţi economice.

10