Sunteți pe pagina 1din 40

Nr.

Articol Amendament Motivația amendamentului/sursa de finanțare


crt.
1 Art. 55 Articol nou Prezenta lege prevede posibilitatea ordonatorilor principali de credite de a
face pe parcursul întregului an, modificări, virări și redistribuiri de credite
Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a de angajament și credite bugetare, de a aproba și modifica anexele la
transmite comisiilor pentru buget, finanțe și bugetele proprii și de a introduce proiecte noi.
bănci ale Parlamentului, precum și de a
publica pe site-ul propriu, toate comunicările În conformitate cu principiul publicității statuat în art. 9 al legii 500/2002
din partea ordonatorilor principali de credite, privind finanțele publice, este esențială informarea publicului asupra
precum virările, redistribuirile și modificările modificărilor survenite în structura bugetului ulterior aprobării acestuia de
de credite, prevăzute de prezenta lege. către Parlament.

Autor: Grupurile parlamentare USR Sursa de finanțare: amendamentul nu are impact.


2 Art. 29 La articolul 29 se adaugă un aliniat nou cu Podul de pe râul Arieș, din dreptul localității Turda, situat pe DN 1, km
următorul conținut: 444+840, se află într-o stare avansată de degradare, circulația pe acesta
făcându-se cu riscuri mari pentru cei care îl tranzitează, precum și cu mari
(4) Se autorizează Ministerul Transporturilor în pierderi de timp, cauzate de circulația alternativă, pe un singură bandă.
calitate de ordonator principal de credite, să
aloce suma de 8.152 mii lei pentru realizarea Podul a fost preluat în anul 2018, de către CNAIR, de la Primăria Turda,
podului de peste râul Arieș, situat pe DN 1, km care nu dispunea de sumele necesare reabilitării lui. Expertiza tehnică
444+840, pentru consolidarea infrastructurilor efectuată în luna august 2018, după preluare, a încadrat podul la clasa
și înlocuirea suprastructurii podului existent stării V, respectiv: stare tehnică ce nu asigură condiții minime de siguranță
de către DRDP Cluj. a circulației. În mod normal, încadrarea la clasa stării V ar fi trebuit să ducă
la închiderea circulației pe acest pod, fapt care ar avea ca efect, însă,
Autor: Mihai Goțiu, Grupurile parlamentare devierea circulației de pe DN 1 prin centrul municipiului Turda.
USR
Potrivit expertizelor făcute în anul 2019, așa cum rezultă din
corespondența purtată în anul 2019 cu Ministerul Dezvoltării, valoarea
totală a lucrărilor este de 6.682 mii lei fără TVA, existând deja proiect de
execuție și contract semnat cu executant.

Sursa de finanțare: bugetul alocat Academiei Oamenilor de Știință din


România.
3 Art. 30^1 În anul 2020, Academia de Științe ale Sumele acordate membrilor Academiei de Științe ale Securității Naționale
Securității Naționale va fi finanțată în nu se justifică. Reputația sistemului de învățământ și cercetare de stat a
integralitate din venituri proprii fără a suferit enorm din cauza scandalurilor legate de plagiate, falși doctori sau
beneficia de niciun transfer sau subvenție de falși profesori. Instituții precum aceasta sunt o risipă de fonduri și nu
la bugetul de stat. contribuie în niciun fel la îmbunătățirea reputației sistemului de
învățământ și cercetare de stat. De aceea nu considerăm că această
Autor: Claudiu Năsui, Grupurile parlamentare instituție își justifică existența, mai ales nu prin finanțare din fonduri
USR publice.

Sursa de finanțare: amendamentul are impact bugetar pozitiv.


4 Anexa 3, Capitolul „Cercetare fundamentală și Sumele acordate membrilor Academiei de Științe ale Securității Naționale
Ministerului cercetare dezvoltare”, titlul XI „Alte cheltuieli”, nu se justifică. Reputația sistemului de învățământ și cercetare de stat a
Educației și articolul „Sumele acordate membrilor suferit enorm din cauza scandalurilor legate de plagiate, falși doctori sau
Cercetării, academiilor” se plafonează la jumătatea sumei falși profesori. Instituții precum aceasta sunt o risipă de fonduri și nu
Academia de acordate în 2019 pentru Academia de Științe contribuie în niciun fel la îmbunătățirea reputației sistemului de
Științe ale ale Securității Naționale. învățământ și cercetare de stat. De aceea nu considerăm că această
Securității instituție își justifică existența, mai ales nu prin finanțare din fonduri
Naționale Autor: Claudiu Năsui, Grupurile parlamentare publice.
USR
Sursa de finanțare: amendamentul are impact bugetar pozitiv.
5 Art. 30^2 În anul 2020, Academia Oamenilor de Știință Sumele acordate membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România
din România va fi finanțată în integralitate din nu se justifică. Reputația sistemului de învățământ și cercetare de stat a
venituri proprii fără a beneficia de niciun suferit enorm din cauza scandalurilor legate de plagiate, falși doctori sau
transfer sau subvenție de la bugetul de stat. falși profesori. Instituții precum aceasta sunt o risipă de fonduri și nu
contribuie în niciun fel la îmbunătățirea reputației sistemului de
Autor: Claudiu Năsui, Grupurile parlamentare învățământ și cercetare de stat. De aceea nu considerăm că această
USR instituție își justifică existența, mai ales nu prin finanțare din fonduri
publice.

Sursa de finanțare: amendamentul are impact bugetar pozitiv.


6 Anexa 3, Academia Capitolul „Cercetare fundamentală și Sumele acordate membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România
Oamenilor de cercetare dezvoltare”, titlul XI „Alte cheltuieli”, nu se justifică. Reputația sistemului de învățământ și cercetare de stat a
Știință din articolul „Sumele acordate membrilor suferit enorm din cauza scandalurilor legate de plagiate, falși doctori sau
România academiilor” se diminuează la jumătate la falși profesori. Instituții precum aceasta sunt o risipă de fonduri și nu
suma de 3.046 mii lei. contribuie în niciun fel la îmbunătățirea reputației sistemului de
învățământ și cercetare de stat. De aceea nu considerăm că această
Autor: Claudiu Năsui, Grupurile parlamentare instituție își justifică existența, mai ales nu prin finanțare din fonduri
USR publice.

Sursa de finanțare: amendamentul are impact bugetar pozitiv.


7 Anexa 3, Alocarea sumei de 30.000 mii lei pentru Suma de mai sus este pentru un proiect pe 18 luni, poate fi alocată toată
Ministerul Justiției reabilitarea Palatului de Justiție din Sibiu. pentru anul 2020, sau trebuie diminuată doar pentru cele 12 luni din 2020

Autor: Dan Barna, Grupurile parlamentare În septembrie 2019 s-au împlinit opt ani de când Palatul Justiției din Sibiu,
USR situat pe Bulevardul Victoriei, a intrat în lucrări de reabilitare care nu au
mai continuat. Astăzi, pentru proiectul lucrărilor de reabilitare și
consolidare, lucrări de arhitectură, compartimentări interioare, finisaje și
dotări, este nevoie de aproximativ 30.000 mii lei. Tribunalul Sibiu și
Judecătoria Sibiu au funcționat de peste 8 ani în spații improprii
desfășurării actului de justiție. La finalul lunii octombrie 2019 s-a finalizat
licitația pentru un nou contract de închiriere, pe o perioadă de 5 ani, într-o
clădire veche ce urmează să intre în renovare, respectiv să fie
recompatimentate spațiile, dotate și securizate. Estimarea de finalizare
este după vacanța judecătorească din vara anului 2020. Chiria lunară este
în sumă de 321.750 lei, plus TVA. În aceste condiții, reabilitarea Palatului
de Justiție din Sibiu este un subiect de maximă importanță, având în
vedere că aceasta este și clădire de patrimoniu.

Sursa de finanțare:
8 Anexa 3, Alocarea sumei de 500 mii lei necesară Aflată în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sibiu, “Bazinul Olimpia”
Ministerul continuării investițiilor de reamenajare și este o bază sportivă de importanță mare pentru municipiul Sibiu, datorită
Tineretului și modernizare a Bazinului “Olimpia” din Sibiu faptului că este cel mai mare bazin acoperit de înot din Sibiu deschis
sportului publicului larg.
Autor: Dan Barna, Grupurile parlamentare
Inaugurat în anul 1979, obiectivul a beneficiat în cursul anului 2018 de
USR
lucrări de modernizare, pentru că ajunsese în faza în care nu mai putea fi
exploatat în siguranță.
Cu toate acestea, în ciuda lucrărilor de modernizare, Bazinul Olimpia are în
continuare nevoie de investiții, atât pentru asigurarea continuității
funcționării bazinelor cu apă, cât și pentru lucrări de finisare pentru a nu
mai lăsa impresia unui spațiu învechit, rămas blocat în timp.
Suma alocată este destinată pentru următoarele investiții:
- achiziție 3 filtre performante de apă. Actualele echipamente funcționează
din 1979 și necesită înlocuire de urgenț. Volumul de apă total al celor 2
bazine este aproximativ 2000 mc;
- achiziție centrală termică performantă ce va asigura o temperatură
ambientală optimă;
-achiziție boilere/puffere;
- schimbării instalației de legătura dintre filtrele de apă și cele două bazine.

Sursa de finanțare:
9 Anexa nr. 3/24/02, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Suplimentarea bugetului de întreținere a infrastructurii rutiere este
Capitolul 8401, cu 160.000 mii lei pentru întreținerea necesară pentru a aduce cât mai multe din drumurile naționale la un
Titlul 51, Articolul infrastructurii rutiere. standard acceptabil.
01,
Alineat 28, Autor: Cătălin Drulă, Ionuț Moșteanu, Sursa de finanțare:
”Întreținerea Grupurile parlamentare USR
infrastructurii
rutiere”
10 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Suplimentarea este necesară pentru plata avansului în contractul de
Ministerul cu 10.000 mii lei pentru obiectivul de investiții proiectare și execuție pentru această investiție.
Transporturilor Drum de legătură autostrada A1 Arad-
Timișoara-DN 69, cod obiectiv ??? Sursa de finanțare: fondul de rezervă a guvernului
Autor: Cătălin Drulă, Ionuț Moșteanu,
Grupurile parlamentare USR
11 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Instalarea de camere suplimentare în preajma drumurilor de exploatare.
Ministerul cu 2.450 mii lei pentru integrarea sistemului
Mediului automatizat de urmărire a autovehiculelor Sursa de finanțare:
(RAR, roviniete) cu SUMAL și avizele de
transport de material lemnos, pentru
identificarea transporturilor ilegale.

Autor: Allen Coliban, Grupurile parlamentare


USR
12 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Avem nevoie de mai multe laboratoare mobile de măsurare a poluării la
Ministerul cu 1.225 mii lei pentru laboratoare mobile de dispoziția APM-urilor.
Mediului măsurare a poluării.
Sursa de finanțare:
Autor: Allen Coliban, Grupurile parlamentare
USR
13 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Sursa de finanțare:
Ministerul cu 245 mii lei pentru aer, apa, situri
Mediului contaminate, deseuri si economie circulara si
cercetare.

Autor: Allen Coliban, Grupurile parlamentare


USR
14 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Suntem singura țară europeană care nu alocă fonduri în acest scop. Este
Ministerul cu 4.900 mii lei pentru managementul ariilor momentul să începem un program național în acest sens, cu apeluri de
Mediului protejate. proiecte pentru conservare / cercetare derulate prin AFM și având ca
beneficiari ONG-uri.
Autor: Allen Coliban, Grupurile parlamentare
USR Sursa de finanțare:
15 Anexa 3, Se propune suplimentarea creditelor bugetare Sursa de finanțare:
Ministerul cu 12.250 mii lei pentru Amenajări
Mediului hidrografice răul Bârsa - prevenire inundații,
amenajări în preajma aeroportului Brașov.
Autor: Allen Coliban, Grupurile parlamentare
USR
16 Anexa 3/25/02 Se suplimentează cu suma de 1.400 mii lei Conform Legii 170/2019, până la data de 1 ianuarie 2021 conducătorii
Capitolul 6501 pentru expertizarea seismică a construcțiilor instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de
Invatamant, cu destinația de unități sau instituții de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență
Grupa/Titlul 51 - învățământ de stat. mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc
Titlul VI Transferuri seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor
intre unitati ale Autor: Cristian Seidler, Grupurile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară
administratiei parlamentare USR activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective
publice, Articolul și care au fost construite înainte de anul 1978. Sursa de finanțare este
01, Alineat 01 asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, la
solicitarea unităților administrativ-teritoriale.

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului


17 Anexa 3/25/02 Se suplimentează cu suma de 30.400 mii lei Conform HG 363/2019, costul mediu al lucrărilor de amenajare a unor
Capitolul 6501 pentru dotarea a 400 de unități sau instituții grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora, la unitățile de
Invatamant, de învățământ preuniversitar de stat cu învățământ preuniversitar de stat este de 76 mii lei. Suma solicitată asigură
Grupa/Titlul 51 - grupuri sanitare. finanțare pentru asemenea lucrări la 400 de unități sau instituții de
Titlul VI Transferuri învățământ preuniversitare de stat.
intre unitati ale Autor: Cristian Seidler, Grupurile
administratiei parlamentare USR Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului
publice, Articolul
01, Alineat 01
18 Anexa 3/25/02 Se suplimentează cu suma de 46.700 mii lei Prin OUG 97/2018, bugetul alocat programului-pilot de acordare a unui
Capitolul 6501 pentru extinderea Programului-pilot de suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ
Invatamant, acordare a unui suport alimentar pentru preuniversitar de stat, a fost de 46,7 milioane de lei, ceea ce corespunde
Grupa/Titlul 51 - preșcolarii și elevii dintr-un numar suplimentar unei valori a pachetului alimentar de 10 lei/zi/beneficiar. Propunerea
Titlul VI Transferuri de 50 de unități de învățământ preuniversitar noastră vizează dublarea numărului de beneficiari ai acestui proiect,
intre unitati ale de stat. urmând a fi extins la nivelul a 50 de noi unități de învățământ
administratiei preuniversitar de stat.
publice, Articolul Autor: Iulian Bulai, Grupurile parlamentare
01, Alineat 01 USR
19 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de 15.000 Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Justiției, mii lei pentru aplicarea parțială a prevederilor nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 Memorandumului aprobat în ședința de destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
Cheltuieli de Guvern din data de 28 noiembrie 2019 cu Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
personal tema: „Aprobarea organizării concursurilor reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
pentru ocuparea unor posturi din structura combustibil.
organizatorică a Direcției Naționale de
Probațiune și serviciilor de probațiune”

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
20 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul justiției 118.000 mii lei pentru drepturile salariale nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 Titlul I aferente categoriilor de personal din cadrul destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
Cheltuieli de instanțelor de judecată, aparatului propriu al Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
personal Ministerului Justiției și unităților subordonate reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
acestuia, Direcției Naționale de Probațiune, combustibil.
ale căror drepturi salariale se stabilesc pe baza
VRS

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
21 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de 70.000 Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Justiției, mii lei pentru încadrarea a 115 judecători ca nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 urmare a concursului organizat de CSM destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
Cheltuieli de finalizat la 21.10.2019, conform art. 33 din Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
personal Legea nr. 303/2004, a 130 posturi auditori reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
justiție - promoția INM și 60 grefieri absolvenți combustibil.
ai SNG începând cu luna decembrie 2018

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
22 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Justiției, 118.000 mii lei pentru drepturile salariale nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 aferente categoriilor de personal din cadrul destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
Cheltuieli de instanțelor de judecată, aparatului propriu al Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
personal Ministerului Justiției și unităților subordonate reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
acestuia, Direcției Naționale de Probațiune, combustibil.
ale căror drepturi salariale se stabilesc pe baza
VRS

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
23 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Justiției, 209.000 mii lei, reprezentând tranșele nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 aferente anului 2020 din sentințe destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
Cheltuieli de judecătorești și acte administrative având ca Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
personal obiect drepturi salariale stabilite in favoarea reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
personalului din justiție, precum și titluri combustibil.
executorii stabilite prin lămurirea înțelesului
dispozitivului unor sentințe anterioare în
sensul că tranșele de indexare de 2%, 5% și
11% au fost și rămân incluse în indemnizația
de încadrare lunară.

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
24 Anexa 3/17, Se propune suplimentarea cu suma de 8.000 Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Justiției mii lei pentru realizarea unor achiziții de dotări nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Cap. 61.01 titlul urgente ale instanțelor judecătorești: centrale destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
XIII active termice, instalații de climatizare pentru Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
nefinanciare camera serverelor, echipamente de reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
comunicații servere etc. combustibil.

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
25 Anexa 3/29, Se propune suplimentarea cu suma de Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Public 215.270 mii lei, reprezentând credite de nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
titlul 10 “Cheltuieli angajament și credite bugetare necesare: destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
de personal” - achitării drepturilor salariale aferente Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
celor 340 posturi de specialist din cadrul reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
Ministerului Public, ca urmare a ocupării combustibil.
începând cu 11.11.2019, a acestor posturi, de
către inspectorii antifraudă transferați din
cadrul Direcției de Combatere a Fraudelor a
Ministerului Finanțelor Publice la toate
unitățile de parchet (inclusiv DNA și DIICOT)
(art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2019 privind
unele măsuri referitoare la inspectorii
antifraudă din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală – Direcția de combatere a
fraudelor) – 47.270 mii lei;
- repartizării și încadrării, în luna ianuarie
2020, în funcția de procuror stagiar la
parchetele de pe lângă judecătorii, a unui
număr de 70 de auditori de justiție, absolvenți
ai INM, promoția 2019 – 14.000 mii lei;
- numirii, în cursul lunii decembrie 2019, în
funcția de grefier, a unui număr de 20 de
absolvenți ai Școlii Naționale de Grefieri –
2.400 mii lei;
- angajării, în cursul trimestrului IV 2019, a
unui număr de 5 specialiști (analiști de
informații) la parchetele de pe lângă curțile de
apel – 1.400 mii lei;
- ocupării, începând cu luna ianuarie
2020, la DIICOT, a unui număr de 50 de posturi
de ofițeri și agenți de poliție judiciară (art. 18
alin. (1) lit. d) din O.U.G nr. 78/2016,
modificată și completată prin Legea nr.
120/2018) – 12.000 mii lei;
- asigurării finanțării unui număr
suplimentar de: 50 de posturi de procuror și
100 de posturi de personal auxiliar (țintă
intermediară prevăzută în Planul de acțiune
aprobat prin H.G. nr. 282/2016) și a unui
număr de 20 posturi de funcționar public –
35.000 mii lei;
- asigurarea finanțării posturilor
vacante prevăzute în statul de funcții al
Ministerului Public – 103.200 mii lei.

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
26 Anexa 3/29, Se propune suplimentarea cu suma de 55.200 Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Public mii lei credite de angajament și credite nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
titlul 20 “bunuri și bugetare suplimentare față de limita aprobată destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
servicii” la acest titlu de cheltuieli, în sumă de Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
aproximativ repartizate, cu precădere, pe reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
următoarele elemente: combustibil.
- 25.900 mii lei - cheltuieli cu
materialele necesare întocmirii documentelor
și dosarelor privind activitatea de urmărire
penală și judiciară, cheltuieli destinate plății
furnizorilor de gaze naturale, combustibil solid
și lichid, acoperirii creșterii tarifelor la energia
electrică și termică, poștă, telecomunicații, a
creșterii necesarului de carburanți și lubrifianți
pentru autoturismele aflate în dotarea
structurilor de parchet, precum și cheltuieli
necesare achitării serviciilor de mentenanță
pentru sistemul informatic existent (SIMEC), a
consultanței pentru integrare de software,
plății serviciilor de mentenanță a Sistemului
ECRIS (baze de management al cazurilor
penale) și plății serviciilor pentru asigurarea
bazei de date legislative pentru procurori,
cheltuieli aferente deplasărilor în țară și în
străinătate pentru realizarea activităților
specifice, precum și cheltuieli cu plata chiriilor
de sedii destinate funcționării unităților și
structurilor de parchet;
- 8.000 mii lei – cheltuieli necesare
pentru efectuarea de reparații curente la
sediile unităților de parchet, constând în
lucrări de reparații executate la acoperișuri,
terase și subsoluri, reparații la instalatiile
electrice, termice, sanitare, ventilație-
climatizare, igienizări, lucrări care au fost
amânate an de an din cauza lipsei de fonduri;
- 4.400 mii lei – cheltuieli destinate
achiziționării bunurilor de natura obiectelor de
inventar rezultate din activitatea suplimentară
prevăzută pentru implementarea noilor
coduri, reprezentând mobilier, imprimante,
UPS-uri, laptop-uri, switch-uri, network
storage, echipamente de înregistrare, stații de
lucru, monitoare, instalații de climatizare;
- 9.200 mii lei – cheltuieli pentru
expertize tehnice judiciare și extrajudiciare și
expertize financiar-contabile, cheltuieli
reprezentând contravaloarea serviciilor
medico-legale, cheltuieli cu traducerile
efectuate în soluționarea dosarelor penale,
cheltuieli cu martorii implicați în procese –
cheltuieli care nu pot fi estimate cu exactitate
și al căror cuantum este în continuă creștere
datorită complexității și volumului sporit de
cauze, acestea fiind solicitate la plată de către
procurori în diverse etape de instrumentare a
dosarelor penale;
- 7.700 mii lei – cheltuieli cu onorariile
decontate avocaților din oficiu care prestează
servicii de asistență judiciară în etapa de
urmărire penală.

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
27 Anexa 3/29, Se propune suplimentarea cu suma de 28.600 Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale Anexa
Ministerul Public mii lei reprezentând credite bugetare nr.3/65: bugetul alocat în anul 2019 a fost de 743.065 mii lei, având ca
Titlul 71 “active destinate, cu prioritate, pentru continuarea destinații: Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții,
nefinanciare” realizării lucrărilor de investiții și a lucrărilor de Evaluarea riscului de tara, Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
reparații capitale, precum și pentru efectuarea reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
cheltuielilor necesare dotării unităților de combustibil.
parchet cu infrastructură adecvată,
echipamente și aparatură specifică care să Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului
permită funcționarea în condiții normale a
acestora, repartizate după cum urmează:

- achiziționarea de unitățile de
parchet din teritoriu a unor utilaje și
echipamente (imprimante, servere, aparate
aer condiționat pentru spații servere, centrale
termice, centrale telefonice, centrale de
avertizare incendiu, centrale de avertizare
efracție, switchuri, etc.) (1.000 mii lei);
- achiziționarea de către DNA a unor
multifuncționale (10 buc) și stații de lucru (50
buc) – 1300 mii lei, aparate de localizare GSM
(3.000 mii lei/buc), aparatură pentru acces la
sistemul informatic (12.000 mii lei)
- achiziționarea de către DIICOT a unor
servere pentru menținere infrastructură,
laptop-uri, calculatoare, camere video audieri,
Rack-uri complete, imprimantă 3D,
infrastructură rețea echipamente active,
XUFED touch, adaptoare forensic, pungi
Faraday, swich-uri, echipamente forensic,
înregistratoare audio-video, Kit-uri accesorii,
plaforme informatice Intelcore, aparat de
măsură Fluke - 4.000 mii lei;
- achiziționarea de utilaje și
echipamente specifice (copiatoare, sisteme de
înregistrare și monitorizare video, alarmare la
incendiu și efracție etc.) la unitățile de parchet
din teritoriu (1.000 mii lei) și la DNA (300 mii
lei);
- achiziționarea de copiatoare,
mobilier pentru sălile de ședință, mobilier
modular, sisteme de audio video săli de
conferințe și săli de ședința, sistem control
acces standalone, sistem wireles, pentru noul
sediu al DIICOT- Structura centrală, în sumă de
1.900 mii lei;
- achiziționarea de licențe antivirus
pentru stațiile de lucru ale unităților din
subordine la unitățile de parchet din teritoriu
(1.000 mii lei) și DNA (300 mii lei);

- achiziția de licențe XUFED, oxigen


forensic, X-WAYS forensic, XRAY, mobile edit,
DIICOT email Oxigen, software management
rețea LANSWEEPER, software analitic
Enterprice Edition pentru DIICOT - 2.800 mii
lei;

Autor: Stelian Ion, Grupurile parlamentare


USR
28 Casa Națională de Se alocă 2.000 mii lei pentru programul de Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului
Asigurări de diabet dispozitive pentru monitorizarea
Sănătate continuă a glicemiei la copil.

Autor: Emanuel Ungureanu, Grupurile


parlamentare USR
29 Ministerul Se suplimentează cu suma de 25.000 mii lei Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului
Sănătății pentru dotări la clădirea nouă a Spitalului
Municipal Fălticeni, jud. Suceava.

Autor: Emanuel Ungureanu, Daniel Popescu,


Grupurile parlamentare USR
30 Ministerul Se alocă 200.000 mii lei pentru programul Licitațiile au fost începute în 2018 pe acord cadru, au trecut toate etapele
Sănătății acțiuni prioritare AVC. legale și au fost semnate contractele cu furnizorii. Ministerul Sănătății are
de plătit toată aparatura destinată secțiilor și compartimentelor spitalului.
Autor: Emanuel Ungureanu, Dan Barna,
Grupurile parlamentare USR
31 Anexa 3, Majorare credite bugetare până la suma de În conformitate cu art. 197, litera b) din Legea Educației Naționale
Ministerul 480.000 mii lei pentru fondul de dezvoltare nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este creat un fond
Educației și instituțională (FDI) distinct pentru dezvoltarea instituțională (FDI), din bugetul alocat
Cercetării Ministerului Educației și Cercetării, care se adresează celor mai
Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Dan Barna, performante instituții de învățământ superior de stat din România..
Grupurile parlamentare USR Repartizarea acestui fond se realizează pe baza unei competiții de proiecte
organizate de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
Superior (CNFIS).
În anii precedenți, alocările FDI au fost după cum urmează: FDI-2018: 44.38
mil lei (cca. 9.2 mil euro); FDI-2019: 58 mil. lei (cca. 12 mil. euro).
Pentru 2020, s-a publicat METODOLOGIA de alocare și utilizare a fondului
pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat (stadiu de
propunere formulată de CNFIS). În cadrul propunerii nu este comunicat
niciun buget FDI estimativ pentru anul 2020.

FDI cuprinde sume destinate finanțării unor proiecte specifice de


dezvoltare instituțională pentru promovarea unor programe noi de studii,
creșterea capacității instituționale, îmbunătățirea calității activității
didactice, consolidarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională,
incluziunea socială, dezvoltarea programelor de studii și/sau
internaționalizarea activității de învățământ superior.

Având în vedere prioritatea națională de investiție în educație, afirmată în


multe documente strategice și programatice, propunem să fie susținută
alimentarea FDI în 2020 cu sume mult mai consistente decât în anii trecuți.
Considerăm că suma de 480 mil.lei (cca.100 mil. euro), spre a fi alocată în
2020, pe baze competitive, cu posibilități de indexare anuală, poate
acoperi în condiții mai bune nevoile de dezvoltare instituțională pentru
cele 55 de instituții de învățământ superior din România. De asemenea,
apreciem că este necesar să se modifice condițiile restrictive privind
valoarea maximă admisă pe un proiect pe universitate. Anume, atât în
2018, cât și în 2019, au existat condițiile următoare: Suma maximă alocată
per proiect/universitate este de 400 mii lei, cu următoarele excepții: D3
(doar pentru grădini botanice) - 500 mii lei. D4 (societăți antreprenoriale
studențești - SAS) - 250 mii lei. În cazul în care se intenționează să se
mențină astfel de condiții, sumele per proiect trebuie revizuite și
reglementate diferențiat pe cele 6 domenii strategice stabilite de
Metodologia CNFIS.

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă a guvernului


32 Anexa nr.3/25/29, Suplimentarea cu suma de 8.000 mii lei a Suma prevăzută în proiectul Legii Bugetului pe anul 2020 – de 2.000 mii lei
Ministerul alocării bugetare pentru continuarea lucrărilor– este insuficientă pentru continuarea lucrărilor necesare și urgente
Educației și de infrastructură pentru noul corp al BCU Cluj-pentru finalizarea lucrărilor de infrastructură la noul corp al BCU, până la
Cercetării, cod Napoca. un nivel de siguranță pentru clădirile aflate în zonă (clinici medicale –
obiectiv 1153, Institutul Inimii, Centru de Diabet Cluj și Centrul pentru Transplant Renal
Corp nou de Autor: Mihai Goțiu (USR), Grupurile Cluj).
depozit cu acces parlamentare USR
liber la raft, Alocările insuficiente din anii 2017 și (mai ales) 2018/2019 generează deja
Biblioteca Centrală probleme de risc pentru această investiție – săpăturile având loc în zona
Universitară ultracentrală a orașului, cu un trafic intens și cu o pânză freatică
”Lucian Blaga”, consistentă, posibilele degradări (tasări, alunecări de teren) putând bloca
Cluj-Napoca circulația în zonă și să afecteze rețeaua de utilități publice care deservește
clinicile amintite.

Specificul lucrărilor (descrise în memoriul anexat și transmis Ministerului


Educației și Cercetării de către beneficiar – BCU Cluj-Napoca) necesită
continuitate până se ajunge la nivelul zero, cu toate consolidările și
lucrările de infrastructură necesare. Mai mult, din cauza tehnologiei
specifice utilizate, întreruperea lucrărilor va genera costuri suplimentare
majore, din cauza lucrărilor de conservare temporară (neprevăzute inițial)
și a deplasării succesive a tehnologiei speciale (utilaje) închiriate de către
constructor. La aceasta se va adăuga problema întârzierilor care vor
apărea cu ocazia necesității unor avize suplimentare cauzate de expirarea
celor eliberate.

Specificul lucrărilor din această fază a investiției a făcut ca suma


insuficientă alocată pentru anul 2019 să nu poată fi utilizată în totalitate (s-
au cheltuit 900 de lei din 2.000 mii lei alocați), constructorul fiind în
imposibilitatea de angaja tipuri de lucrări care să nu poată fi finalizate în
siguranță, iar această situație riscă să se repete și în 2020, cu toate riscurile
majore (de siguranță și de creștere a costurilor menționate deja).

Dincolo de problemele tehnice specifice investiției în această fază și de


riscurile associate, este necesară și accelerarea finalizării investiției la BCU
Cluj-Napoca. Cu aproximativ 100.000 de cititori anual (majoritatea studenți
la UBB Cluj și UMF Cluj), BCU este deja excedată de spațiile insuficiente
(proiectate și gândite la nivelul din urmă cu jumătate de veac). Mai mult,
estimările arată că în maxim doi ani BCU nu va mai avea (pur și simplu)
spațiu în care să depoziteze cărțile și periodicile noi, în condițiile în care are
obligația de a fi depozitarul legal al acestora.

Ținând cont de necesitatea și urgența lucrărilor din această fază, de


oportunitate și de necesitatea de a finaliza întreaga investiție în maxim doi
(pentru a nu bloca o parte important a activității BCU), solicităm
suplimentarea cu 8.000 mii lei a sumei bugetare alocate în anul 2020.
Sursa de finanțare: bugetul alocat Academiei Oamenilor de Știință din
România.
33 Se creditează Dublarea sumei alocate pentru a asigura 1 Deși prezența unui psiholog școlar în unitățile de învățământ este, de la an
(Titlul Cheltuieli de psiholog/ consilier școlar la 400 de elevi, în loc la an, percepută ca o necesitate din ce în ce mai stringentă, la nivelul
Personal) de 800, conform legislației în vigoare. instituțiilor de învățământ, nu se asigură nici măcar raportul stabilit de
Legea Educației – 1 psiholog pentru 800 de elevi. Sfera atribuțiilor
Autor: Deputat Dan Rădulescu, Uniunea psihologului școlar este una destul de largă și vizează activități de
Salvați România informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari, elevi,
părințiși profesori pe diferite teme precum cunoaștereșiautocunoaștere,
adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor,
optimizarea relațiilorșcoală- elevi- părinți.
Sursa de finanțare:
1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte
servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI,
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice, Credite bugetare
2. Anexa Secretariatul General al Guvernului

34 Se creditează Dublarea sumei alocate pentru lucrări de


Din nefericire pentru învățământul românesc, în multe dintre școlile din
(Capitolul Reparații renovări și reconsolidări la cele peste 2.000 de
țară, nu există laboratoare de fizică, chimie și biologie, săli și terenuri de
capitale aferente școli în stare precară, fără laboratoare de
sport. În plus, slaba iluminare și încălzire a claselor și încărcarea cu bioxid
activelor fixe, științe și săli de sport. de carbon, acolo unde nu se face aerisirea corespunzătoare a spațiilor mici
Construcții) sau supraaglomerate, fac că elevii să simtă acut oboseală, dat fiind că sunt
Autor: Deputat Dan Rădulescu, Uniunea nevoiți să facă față unui disconfort psihic și fizic prin creșterea efortului de
Salvați România acomodare la condițiile inadecvate de lucru.
Condițiile precare din unitățile de învățământ pot contribui semnificativ la
dezinteresul față de școală al copiilor. Copiii care nu văd în sala de clasa un
loc agreabil pot fi tentați să părăsească sau, cel mai des, să capete un refuz
față de carte. Specialiștii atenționează și asupra faptului că gustul estetic
poate fi influențat foarte mult și de condițiile văzute de elevi în unitățile
școlare în care învață.

Sursa de finanțare:
1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte
servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI,
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice, Credite bugetare
2. Anexa Secretariatul General al Guvernului
35 Anexa nr. 3/19 / Se propune suplimentarea bugetului cu suma Poliția are nevoie de achiziția acestor bodycam-uri (camere video
Ministerul de 22.546 mii lei necesară achiziției a 34.952 corporale) care să poată fi utilizate de agenții de poliție de teren în
Afacerilor interne de bodycam-uri. acțiunile lor. Acestea au rolul de a limita limbajul și comportamentul
agresiv al contravenienților, dar și al polițiștilor. Deasemenea vor prezenta
Autor: Mihai Botez, Grupurile parlamentare dovezi clare în instanță acolo unde va fi cazul. Aș vrea să menționez că deja
USR a existat un proiect pilot de testare a acestor camere corporale in județul
Tulcea iar acestea au avut un impact foarte bun asupra activității Poliției,
reducând limbajul și comportamentul agresiv al contravenienților.

Sursa de finanțare:
36 Anexa nr. 3/18/29 Alocarea a 30.000 mii lei pentru Fabrica de pulberi Făgăraș este singurul producător de explozivi de mare
retehnologizarea si modernizarea Fabricii de putere si propulsoare solide din România. Modernizarea și
pulberi Făgăraș. retehnologizarea acesteia constituie un obiectiv fundamental în ceea ce
privește siguranța națională.
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 10.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investiții cod 1289, anexa 3/18/29.
Diminuarea cu 10.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investiții cod 1228, anexa 3/18/29.
Diminuarea cu 10.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investiții cod 1227, anexa 3/18/29.
37 Secretariatul Alocarea a 500 mii lei pentru finanțarea unui Dat fiind că informația existentă despre comunitățile istorice și emigrația
General al studiu privind structura și nevoile românească este dispersată, este nevoie de un studiu produs de către un
Guvernului, Anexa comunităților românești din străinătate. organism specializat neutru, studiu în cadrul căruia se vor colecta
3/13/02 Titlul XI, informații și se va face o analiza în mod obiectiv privind structura și nevoile
Articolul 22 Autor: Sen. Radu Mihail, USR comunităților românești din străinătate, urmate de prezentarea unor
recomandări sintetice de intervenție a statului pentru a le susține.
Din această sumă se vor putea plăti trei cercetători pentru o perioadă de 6
luni, care vor putea lucra în spații puse la dispoziție de Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni și vor putea călători pe teren în
comunitățile mari de români pentru a-și face cercetarea necesară.
De asemenea, din această sumă se pot suporta costurile necesare în
vederea publicării Studiului.

Sursa de finanțare:
Se redirecționează suma de 500 mii lei din suma prevăzută pentru
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni către capitolul cercetare
științifică: Anexa nr. 3/13/02, Titlul XI, Articolul 07, Sprijinirea activităților
românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, II.
Credite bugetare
38 Anexa nr. . 3 / 15 / Suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea Iașul este cel mai poluat oraș din România. Este necesar un pachet de
02 MINISTERUL sumei de sumei de 25 milioane lei pentru măsuri urgente pentru a opri creșterea alarmantă a numărului de cazuri de
DEZVOLTĂ RII Obiectivul de Investiții achiziționare autobuze boli pulmonare și cardiovasculare cauzate de poluare. O flotă de mijloace
REGIONALE ȘI electrice și stații încărcare. de transport în comun nepoluante este o parte importantă din acest
ADMINISTRAȚIEI pachet de măsuri.
PUBLICE (MDRAP)
Programul Autor: Cosette-Paula Chichirău, Grupurile
Național de parlamentare USR
Dezvoltare Locală
Proiectul
„Consolidarea
cadrului pentru
creșterea calităti̦ i
serviciilor publice
și pentru
sprijinirea
dezvoltării la nivel
local”

39 Anexa 3/24 Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru Aeroportului Internaţional Iaşi a constituit un factor important în
Alte cheltuieli de extinderea pistei existente și construcția unui dezvoltarea orașului și dacă s-ar efectua investițiile necesare, și-ar crește
investitii terminal cargo la Aeroportului Internaţional contribuția la PIB local.
Cheltuieli pentru Iaşi.
elaborarea
studiilor de 50 milioane lei
prefezabilitate,
fezabilitate si alte
studii Autor: Cosette-Paula Chichirău, Grupurile
parlamentare USR

40 Anexa nr.3/24 Efectuarea unui studiu de fezabilitate în În România, schimburile de date între instituții se fac pe CD ori DVD. În
vederea identificării acțiunilor necesare pentru 2018 ne aflam pe ultimul loc în UE și pe locul 67 din 193 în lume, în
a realiza interoperabilitatea sistemelor raportul ONU privind eficiența guvernării electronice în furnizarea
informatice (ce va acoperi întregul spectru al serviciilor publice și pe ultimul loc din UE în ceea ce privește serviciile
sistemelor informaționale, a registrelor de publice digitale și competitivitatea digitală, potrivit Clasamentului DESI.
date și proprietarii acestora, și va identifica Potrivit unui raport PWC din 2018, România a înregistrat o creștere a
fluxurile de date și dependențele dintre ele) numărului de servicii oferite online față de 2017, dar se se clasează pe
ultimul loc în UE din cauza: cadrului legislativ deficitar în domeniul
30 milioane lei digitalizării, infrastructurii tehnologice neuniformizate în cadrul
Autor: Dan Barna, Cosette-Paula Chichirău, instituțiilor publice, lipsei unei preocupări în ceea privește dezvoltarea
Grupurile parlamentare USR competențelor digitale necesare în aparatul administrativ, întârzierii
semnificative în implementarea Agendei Digitale 2014-2020 și lipsei de
încredere a populației în utilizarea platformelor online.
Deși în Strategia Națională Agenda Digitală România (SNADR), document
care are ca obiectiv implementarea Agendei Digitale pentru Europa 2020,
una dintre principalele linii strategice este interoperabilitatea, de abia în
2017 a fost adoptat Cadrul Național de Interoperabilitate și în 2019 a fost
lansată în dezbaterea publică o lege pentru instituirea unui Registru
Național al Registrelor. Legea nu este încă adoptată și are nevoie de
îmbunătățiri substanțiale. Realizarea acestui studiu de fezabilitate a fost
prevăzută în SNADR , dar nu a fost niciodată bugetată. SNADR prevede
alocarea unui buget de 275 milioane de euro pentru direcția de intervenție
eGuvernare, Interoperabilitate, Open Data și Big Data.
41 Anexa nr. 3/25/29 Suplimentarea cu 3.000 mii lei sumelor Suma alocată inițial nu acoperă necesarul de finanțare pentru acest an și
destinate obiectivului de investiții "SPAȚII DE practic amâna finalizarea acestui obiectiv. Brașovul are un număr
ÎNVĂȚĂMÂNT-ZONA AULEI LA UNIVERSITATEA insuficient de locuri în cămine raportat la numărul studenților ce studiază
DIN BRAȘOV" în oraș, 4 mii de locuri pentru 20 de mii de studenți.
cod obiectiv 509
Sursa de finanțare:
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR Diminuarea cu 3.000 mii lei a sumelor atribuite pentru plata personalului
neclerical angajat în unitățile de cult și diminuarea numărului de posturilor
prevăzut în Anexa 9 acolo unde acestea nu au fost deja ocupate până la
acoperirea sumei.
42 Anexa nr. 3/24/29 Suplimentarea cu 50.000 mii lei a sumelor Necesarul financiar pentru acest proiect este de peste 300 mil lei și este
destinate proiectul de “Modernizare DN 73 finanțat din fonduri europene nerambursabile. Alocarea a numai 20% din
Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800- necesarul de finanțare nu face decât să amâne finalizarea acestui drum cu
42+850; km 54+050-128+250” încă un an afectand turismul în zona Bran-Moeciu-Rasnov, în condițiile în
care CNAIR și-a asumat zeci de termene de finalizare pe care nu le-a
cod obiectiv: 816 respectat.
Reabilitarea acestui drum a început încă din anul 2014 și nu este gata nici
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR în prezent.

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 20.000 mii lei a sumelor atribuite


pentru obiectivul de investiții cod 872, anexa 3/24/29 (credite de
angajament).
Diminuarea cu 30.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investiții cod 983, anexa 3/24/29 (credite bugetare).
43 Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 2.000 mii lei pentru obiectivul de Varianta de ocolire a municipiului Fagaras la nivel de autostrada este parte
investiții “Varianta de ocolire Fagaras + Drum a autostrazii Brasov-Sibiu ce are conform analizei din Masterplanul General
de legatura (sector din A3 Sibiu - Brașov)” de Transport al Romaniei cea mai buna rata interna de rentabilitate
economica dintre toate autostrazile
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR prevazute in Masterplan, 15,70%.
De asemenea acest obiectiv va duce la rezolvarea problemelor pe care le
cauzează traficul greu ce tranzitează Municipiul Fagaras crescând totodată
și siguranta in trafic si viteza de deplasare.

Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 1.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investitii cod 1217 din anexa 3/24/29.
Diminuarea cu 1.000 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001 titlul
40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.

44 Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 400 mii lei pentru realizarea unui In prezent pe acel tronson al DN13 se petrec frecvent accidente, iar traficul
studiu de fezabilitate pentru latirea la 2 benzi este mai mereu ingreunat datorita celor 2 intersectii cu DJ112A.
pe sens a DN13 pe porțiunea de la ieșirea din
UAT Brașov pana la intersecția cu DJ 112A. Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 400 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001 titlul
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR 40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.
45 Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 12.000 mii lei pentru reconstrucția Ca urmare a inundațiilor din anul 2018 si a lipsei lucrărilor de consolidare
podului feroviar prăbușit de la Budila, Jud. care sa se fi realizat asupra acestui pod in ultimii mai bine de 30 de ani,
Brașov. Podul de la Budila s-a prabusit izoland din punct de vedere al accesului
feroviar o comunitate de aproape 7.000 de locuitori.
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 5.000 mii lei a sumelor atribuite pentru obiectivul de
investiții cod 1121 din anexa 3/24/29.
Diminuarea cu 7.000 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001 titlul
40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.

46 Anexa nr. 3/24/29 Suplimentarea cu 50.000 mii lei a sumelor Ruta Comarnic - Brașov este din punct de vedere al volumului de trafic cea
alocate pentru obiectivul de investiții mai circulata trecere a Carpaților din România, astfel ca este imperios
“AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, Km 0+000 necesara realizarea unei autostrazi care sa rezolve problema
- 173+300” interminabilelor cozi in trafic de pe Valea Prahovei.
Tinand cont ca sumele alocate în prezent sunt insuficiente chiar și pentru
cod obiectiv: 816 finalizarea tronsonului Cristian - Rasnov, fac apel pentru suplimentarea
acestor sume, atat pentru finalizarea în termen a lucrărilor începute cat si
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR pentru licitarea/contractarea de noi lucrări pentru celelalte tronsoane ale
autostrăzii A3 Brașov - Comarnic.
Autostrada Comarnic - Brasov este situată pe reteaua TEN-T
Comprehensive, iar conform proiectului Programului Operational
Infrastructura Mare (POIM) aferent exercitiului financiar european 2014-
2020, rutele de pe reteaua TEN-T Comprehensive (autostrazi, drumuri
expres sau alte drumuri noi) pot fi finantate nerambursabil din Fondul de
Dezvoltare Regionala (FEDR).

Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 50.000 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001
titlul 40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.
47 Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 400 mii lei pentru realizarea unui Zona din proximitatea strazii Institutului este in plina dezvoltare, aici
studiu de fezabilitate in vederea latirii la 2 urmand sa fie realizate o serie de obiective de investitii de interes national
benzi pe sens a actualei Strazi a Institutului din cum ar fi: Aeroportul International Brasov-Ghimbav, Noul Spital al
Brașov, conectarea acesteia cu Varianta Brasovului, Nou Sediu al SRI, Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare
Ocolitoare si prelungirea acesteia pana in zona Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de
terminalului Aeroportului International Brasov- Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr, IAR Ghimbav,
Ghimbav. Airbus Helicopters etc.
Latirea, conectarea cu centura ocolitoare si prelungirea acestei străzi până
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR in zona aeroportului vor fi necesare în perioada următoare.

Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 400 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001 titlul
40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.

48 Anexa nr. 3/24/29 Alocarea a 2.000 mii lei pentru realizarea Brașovul este conform datelor INSSE cel mai vizitat județ din țară având un
studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și număr de peste 1
demararea lucrărilor pentru realizarea a unei milion de turiști anual dintre care aproximativ 20% sunt turiști străini. În
conexiunii feroviare cu viitorul Aeroport prezent aeroportul
International Brasov-Ghimbav. Otopeni și-a atins capacitatea maximă astfel încât este necesară atât
redimensionarea
Autor: Tudor-Vlad Benga, USR infrastructuri aeroportuare cât și creearea de noi facilități ceea ce se și
intâmplă în prezent în
Brașov prin construcția unui nou aeroport.
În studiul de fezabilitate pentru aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a
fost introdusă de asemenea și o legatură feroviară atât pentru depozitele
de combustibil cât și pentru
transportul de persoane.
Această legătură dintre transportul aerian și transportul feroviar se
încadrează în politica
generală a Uniunii Europene de a promova conectarea intermodală a
modurilor de transport, unul din obiectivele Cărții Albe a Transporturilor
(2011) fiind acela de a asigura „conectarea, până în 2050, a tuturor
aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la
rețeaua de mare viteză”.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu 2.000 mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 5001 titlul
40: “TITLUL IV SUBVENȚII”.

49 Se creditează Propunem alocarea a 2.500 mii lei (500 mii lei Programul pilot presupune înființarea unei Direcții pentru relațiile cu
Departamentul per direcție) pentru implementarea și cetățenii din diaspora ce are următoarele scopuri: asigurarea coeziunii
pentru Românii de înființarea “Direcțiilor pentru relația cu între membrii familiilor rămase acasă cu cei plecați în afara granițelor țării,
Pretutindeni, din cetățenii din diaspora ” în toate reședințele de
coordonarea unor activități de combatere și preîntampinare a cazurilor de
cadrul județ din țară la sediul consiliilor județene și
trafic de persoane, colectarea de date statistice privind numărul
Secretariatului care să activeze în cadrul Consiliului Județeancetățenilor plecați la muncă în străinătate, asigurarea unui sistem
general al sau în cadrul Prefecturii. informațional centralizat aflat la dispoziția cetățenilor, a membrilor
guvernului, familiilor aflate în diaspora sau ce urmează/intenționează a părăsi țara,
departament ce Suma acoperă înființarea a cinci direcții de diseminarea proiectelor și programelor cu caracter cultural, educativ,
preia activitățile în tipul pilot, cheltuielile incluzând cheltuieli artistic derulate în scopul promovării realităților locale.
domeniul salariale pentru o persoană cu rol tehnic-
românilor de administrativ fără a fi numită politic, precum Aceste direcții ar avea și un rol de facilitare a cooperării dintre cetățenii
pretutindeni de la și cheltuieli conform activităților specifice, aflați în România și cei din alte state de reședință, prin asigurarea unui flux
Institutul Eudoxiu urmând ca evaluarea activității să aibă loc informațional constant, inclusiv cu scopul de a încuraja și facilita
Hurmuzachi și de anual. repatrierea cetățenilor români de peste hotare. Se va urmări, de exemplu:
la Institutul Limbii popularizarea locurilor de muncă existente în localitățile de origine ale
Române. În acest program pilot propun includerea cinci românilor plecați, promovarea programelor de finanțare derulate de
județe cu tendință ridicată a riscului de autorități românii din străinătate, coordonarea unor programe de
emigrare a forței de muncă: Suceava, Bacău, consiliere psihologică pentru membrii familiilor rămași acasă, mediatizarea
Constanța, Dolj, Bihor. informațiilor cu privire la modificările legislative cu impact direct asupra
vieții cetățenilor aflați peste hotare, precum și popularizarea drepturilor
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, cetățenilor români în destinațiile unde intenționează sa se deplaseze,
Uniunea Salvați România popularizarea locurilor de muncă existente în localități de origine a
românilor plecați, a programelor de finanțare derulate de autorități având
ca beneficiar direct diaspora română, existentă și potențială, popularizarea
constantă instituțiilor reprezentative pentru românii din diaspora.

Sursa de finanțare cumulate sau alternative:


1. Anexa - Secretariatului general al guvernului
2. Anexa - Ministerul Afacerilor Interne
3. Anexa - Ministerul Muncii și Justiției Sociale
4. Anexa - Administrația Prezidențială
5. Anexa - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
6. Anexa - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
7. Anexa - Avocatul Poporului
8. Anexa - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
9. Anexa - Curtea de Conturi
10. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte
servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI,
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice
50 Ministerul Alocarea sumei de 40.000 mii lei sau în baza Pârtia de schi din masivul Rarău este una dintre cele mai importante
Turismului se necesităților deja calculate, pentru finalizarea investiții ale Guvernului în județul Suceava, însă doar unul dintre
creditează tronsonului 2 al pârtiei Rarău, judet Suceava. tronsoane a fost finalizat și dat în folosință. Investiția pentru tronsonul 1 a
Programului costat aproximativ 70 milioane de lei, iar cea în tronsonul 2 ar avea nevoie
național de Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, de o investiție de 36 milioane de lei.
dezvoltare a Uniunea Salvați Romania Tronsonul 1 are o lungime de 2.850 m și este deja dat în folosință de la
turismului ”Schi în începutul lunii ianuarie 2019. Construcția a început în urmă cu 10 ani, la
România” data de 23 noiembrie 2009. Atunci a fost încheiat Contractul de lucrări nr.
21051, în valoare totală de 107.630.252,88 de lei TVA inclus, cu obiectul
principal „Proiectare și execuție pârtii de schi omologate și transport pe
cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”, între
municipiul Câmpulung Moldovenesc și asocierea formată din SC Acomin SA
Cluj Napoca și SC Instcomp SA Suceava. În perioada 2009 – 2012,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a alocat suma de 44,4
milioane de lei, lucrările de la primul tronson al pârtiei de schi fiind
realizate în proporție de 80%. După anul 2012, Guvernul a refuzat să mai
aloce bani pentru pârtia de pe Rarău, lucrările fiind abandonate timp de
mai bine de patru ani de zile și reluate în 2017 cu ajutorul Autoritatii
Naționale pentru Turism. Tronsonul 1 al pârtiei a fost dat finalizat și în
folosință în luna ianuarie 2019, rămânând însă de finalizat tronsonul 2.
Pentru a finaliza această investiție foarte importantă pentru comunitatea
locală, dar și pentru județul Suceava și regiunea Moldovei, avem nevoie de
sprijinul Guvernului și al autorităților din subordinea sa pentru obținerea
tuturor avizelor și sumelor necesare aprobării construcției celui de-al II-lea
tronson.

Întrucât doar tronsonul 1 este dat în folosință, potențialul zonei este


exploatat în proporție de doar 50-60%. Tronsonul 1 urcă pînă la 1.120 de
metri, iar tronsonul 2 ar atinge altitudinea de 1.650 de metri. Dacă s-ar
aproba construcția celui de-al doilea tronson, ar crește exponențial
investițiile private și odată cu acest lucru și ar crește și atunci atractivitatea
pârtiei atât în sezonul rece, cât și în celelalte anotimpuri.

Necesarul estimat pentru finalizarea tronsonului 2 pârtie Rarău fiind de


aproximativ 40,000 mii lei. Investiția ar putea fi recuperată în mai puțin de
10 ani de la darea acestuia în folosință, din serviciile contra-cost pentru
utilizarea pârtiei, din serviciile conexe în turism (concursuri, competiții,
tabere pentru elevi și studenți, pelerinaje), din vânzarea terenurilor și
investiții autohtone și străine în zonă, din închiriere spații comerciale, a
celor destinate cazării turiștilor și organizării conferințelor, creșterea
economiei locale și creșterea veniturilor din colectarea impozitelor locale.

Finalizarea tronsonului 2 al acestui proiect ar reda speranța localnicilor,


sucevenilor, turiștilor, mediului de afaceri și autorităților locale și județene
că această investiție este în atenția actualei guvernări și instituțiilor
abilitate.

Sursa de finanțare cumulate sau alternative:


1. Anexa - Ministerul Fondurilor Europene (4.000 mii)
2. Anexa - Ministerul Mediului (4.000 mii)
3. Anexa - Secretariatul General al Guvernului (2.000 mii)
4. Anexa - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
(5.000 mii)
5. Anexa - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (3.000
mii)
6. Anexa - Avocatul Poporului (3.000mii)
7. Anexa - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
(3.000 mii)
8. Anexa - Curtea de Conturi (10.000-15.000mii)
9. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte
servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI,
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice (15.000 mii)
51 Se creditează Suplimentarea fondurilor pentru Direcția de Date fiind datele alarmante din ultima perioadă, privind poluarea cu
Capitol 6600, Sănătate Publică – până la 2.500 lei(500.000 benzen și toluen în Ploiești și împrejurimi, este imperativă realizarea de
Grupa 51, TITLUL EUR), în vederea realizării de studii studii epidemiologice descriptive sau analitice, care să permită stabilirea
VI TRANSFERURI epidemiologice asociate benzenului și raportului dintre morbiditatea și mortalitatea specifice bolilor asociate
ÎNTRE UNITĂȚI ALE toluenului - PRAHOVA poluării aerului cu benzen și emisiile ridicate din ultima perioadă.
ADMINISTRAȚIEI Sursa de finanțare:
PUBLICE Autor: Deputat Dan Rădulescu, Uniunea 1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte
Salvați România servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI,
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice, Credite bugetare
2. Anexa Secretariatul General al Guvernului
52 Suplimentarea cu 1.300 mii lei pentru proiect La nivelul pasajului de pe DN6 peste Centura București, din dreptul
Anexa nr. 3/24/02, tehnic și detalii de execuție pentru reabilitarea localității Bragadiru, am identificat două probleme:
Capitolul 8401, pasajului de pe DN6 peste Centura București și 1. Pasajul se află într-o stare avansată de degradare.
Titlul 51, Articolul pentru deblocarea bretelei sudice. 2. Deși dispune de două bretele (una la nord și una la sud), doar
01, breteaua de la nord asigură accesul din și înspre Centura București,
Proiect cu o durată de 2 ani, cu o alocare
Alineat 28, breteaua sudică fiind blocată.
bugetară pentru anul 2020 de 1.300 mii lei
”Întreținerea
infrastructurii Se pot distinge astfel mai multe situații limită care conduc la probleme
Autor: Cornel Zainea, USR
rutiere” grave de siguranță a traficului auto în zonă. Șoferii autovehiculelor sunt
nevoiți să găsească soluții pentru a evita fluxul de circulație de pe DN6,
pentru a merge dinspre Centură spre București, dinspre Bragadiru spre
Centură, dar și pentru a intra și ieși din cartierul Mihai Eminescu.

Aceste conflicte de trafic se amplifică în orele de vârf, atunci când traficul


este intens, existând riscul unor accidente grave.

Soluția simplă și la îndemână ar putea fi prevăzută de un proiect care să


cuprindă:
1. Proiectare:
- Expertiză tehnică
- Proiect de reabilitare
- Studii de teren (măsurători topografice, foraje)
- Proiect tehnic și detalii de execuție pentru pasaj și pentru
deblocarea bretelei sudice.
Suma prevăzută: 400 mii lei

2. Execuție:

Etapa I - Deblocarea bretelei sudice și sistematizare trafic


Suma prevăzută: 900 mii lei. (2020)

Etapa II - Reabilitare pasaj - Suma prevăzută: 2.500 mii lei (2021)


53 Anexa nr. 3 / 23 / Suplimentare cu 7.200 mii lei pentru Aceste laboratoare din dotarea Agenției pentru Protecția Mediului sunt
29 Cod Obiectiv 5 modernizarea laboratoarelor mobile ce au ca necesare pentru a măsura calitatea aerului în zonele în care populația se
Fisa scop măsurarea calității aerului și a poluanților plânge de mirosuri puternice (zone industriale, zone apropiate de gropi de
Obiectivul/Proiect din atmosferă, și acreditarea lor RENAR. gunoi sau incineratoare de deșeuri).
ul/ Categoria de Agenția pentru Protecția Mediului este instituția cu drept de control și din
investitii e)Alte Autor: Cornel Zainea, USR păcate la ora actuală nu beneficiază de instrumentele necesare pentru a-și
cheltuieli asimilate face treaba.
investitiilor
În ultimul an, au fost foarte multe plângeri legate de poluarea aerului în
diferite zone ale țării unde sunt mari aglomerații urbane. (București-Ilfov,
Bihor, Timiș, etc).
54 Anexa 3/25/04 Cod Alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru În urma unei vizite a USR Filiala Chiajna la Liceul Tehnologic „Doamna
program 0 Cod renovarea Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna”, am observat condițiile degradabile în care învață elevii în acest
indicator 5000 Chiajna” liceu. Pereții sunt plini de mucegai, iar băile nu reprezintă un mediu de
igienă conform pentru desfășurarea unei activități normale.
Autor: Cornel Zainea, USR
Conform art. 111 alin. (1):
„De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, se asigură următoarele cheltuieli aferente
unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul
special:

f) din Legea educației naționale nr. 1/2011:


finanțarea, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, a unor programe anuale sau
multianuale de investiții, de modernizare și de dezvoltare a bazei materiale
a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări și
reabilitări de școli și dotări.”

55 Alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru Locuitorii comunei Chiajna pierd foarte mult timp în trafic pentru a putea
Anexa nr. 3/24/02, renovarea Gării Chiajna face naveta spre și dinspre București. Infrastructura rutieră existentă nu
Capitolul 8401, face față numărului mare de vehicule care tranzitează comuna. Acest
Titlul 51, Articolul Autor: Cornel Zainea, USR aspect duce la creșterea nivelului de poluare a aerului, care afectează
01, sănătatea cetățenilor.

Alineat 28,
”Întreținerea Transportul feroviar poate fi o alternativă eficientă de a evita traficul, dar
infrastructurii și un element esențial în combaterea poluării, dacă acesta este, în primul
rutiere” rând, accesibil, iar în al doilea rând, atractiv, pentru călători.

În acest sens, ruta Chiajna - București Nord - Chiajna ar putea fi o


alternativă favorabilă pentru locuitorii comunei Chiajna. Însă, în prezent,
Gara Chiajna arată ca un loc părăsit, cu gunoaie pretutindeni, drumuri
neasfaltate, pline de noroaie, fără o zonă de protecție pe peron, fără o sală
de așteptare, toaletă și fără minime condiții de civilizație. În aceste
condiții, Gara Chiajna nu poate reprezenta o alternativă de transport. De
aceea, este obligatorie modernizarea Gării Chiajna, amenajarea peronului
cu spațiu de așteptare acoperit, precum și amenajarea unei parcări păzite
pentru autovehicule și biciclete.
56 Suplimentarea cu 1.000 mii lei a sumei alocate Locuitorii comunei Chiajna pierd foarte mult timp în trafic pentru a putea
Anexa nr. 3/24/02, asfaltării drumurilor comunale în Ilfov pentru face naveta spre și dinspre București. Infrastructura rutieră existentă nu
Capitolul 8401, modernizare Drumul Gării și Strada Cătinei - face față numărului mare de vehicule care tranzitează comuna. Acest
Titlul 51, Articolul drumuri de acces Gara Chiajna aspect duce la creșterea nivelului de poluare a aerului, care afectează
01, sănătatea cetățenilor.
Autor: Cornel Zainea, USR Transportul feroviar poate fi o alternativă eficientă de a evita traficul, dar
Alineat 28,
și un element esențial în combaterea poluării, dacă acesta este, în primul
”Întreținerea
rând, accesibil, iar în al doilea rând, atractiv, pentru călători.
infrastructurii
rutiere” În acest sens, ruta Chiajna - București Nord - Chiajna ar putea fi o
alternativă favorabilă pentru locuitorii comunei Chiajna. Însă, în prezent,
accesul către Gara Chiajna se face pe două drumuri neasfaltate - Drumul
Gării și Strada Cătinei.
Modernizarea drumurilor de acces către Gara Chiajna este imperativ
necesară, alături de modernizarea gării, pentru ca cetățenii din Chiajna să
poată beneficia de o alternativă viabilă la traficul rutier care implică costuri
mult prea mari de timp și sănătate.
57 Anexa nr. 3 / 23 / Alocarea sumei de 1.600 mii lei pentru Comunele și orașele din Ilfov se confruntă cu mari probleme în ce privește
29 Cod Obiectiv 5 montare instalații calitate aer în: calitatea aerului. Traficul de mașini care tranzitează comunele și orașele,
Fisa - Popești-Leordeni (Glina) precum și managementul defectuos al deșeurilor, sunt surse sigure de
Obiectivul/Proiect - Berceni/Vidra (Depozitul ecologic poluare. Vecinătatea cu Municipiul București, care se află deja în
ul/ Categoria de Vidra) procedură de infringement, agravează și mai mult situația. Instalarea unor
investitii e)Alte - Otopeni/Voluntari sisteme de monitorizare a calității aerului este o măsură necesară pentru a
cheltuieli asimilate determina nivelul de poluare a aerului și pentru a lua măsurile necesare
investitiilor Autor: Cornel Zainea, USR acolo unde acestea se impun.
58 Anexa Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Investițiile în construirea de noi baze sportive reprezintă o prioritate în
3/21/27/Ministeru la Anexa nr. 3/21/27 Ministerul Tineretului și ceea ce privește dezvoltarea sportului de performanță și a celui de masă în
l Tineretului și Sportului Capitolul 5000/Grupa 70/ Cheltuieli România.
Sportului/Capitolul de capital cu suma de 4.500 mii de lei în
5000/Grupa 70/ vederea finanțării obiectivului de investiții Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500 mii de lei a sumelor
CHELTUIELI DE Transformarea patinoarului artificial prevăzute la Anexa nr.3/35/ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
CAPITAL descoperit în artificial acoperit, cu anexele afaceri /Capitolul 5000/72/TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
corespunzătoare” – Tîrgu Mureș
Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați
România

59 Anexa Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Sala Sporturilor din Tîrgu Mureș nu a trecut printr-o reparație capitală din
3/21/27/Ministeru la Anexa nr. 3/21/27 Ministerul Tineretului și 1978, când a fost dată în folosință.
l Tineretului și Sportului Capitolul 5000/Grupa 70/ Cheltuieli
Sportului/Capitolul de capital cu suma de 100 mii de lei în vederea Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 100 mii de lei a sumelor
5000/ Grupa 70/ finanțării cheltuielilor de expertiză, proiectare, prevăzute la Anexa nr.3/35/ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
CHELTUIELI DE asistență tehnică, de executie privind afaceri Capitolul 5000/72/TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
CAPITAL reparațiile capitale pentru Sala Sporturilor din
Tîrgu Mureș
Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați
România

60 Anexa nr. 3 /25/01 Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Este nevoie pentru sprijinirea elevilor în orientarea profesională/alegerea
Ministerul la Anexa nr. 3/25/01 Ministerul Educației carierei să fie asigurate fondurile necesare angajării de profesori consilieri.
Educației Naționale/Capitolul 5000/Grupa 10/Titlul
Naționale/ Cheltuieli de personal cu suma de 40.000 mii
Capitolul de lei în vederea finanțării a 200 de posturi Diminuarea cu suma de 40.000 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa
5000/Grupa pentru profesori consilieri din cabinetele nr.3/35/ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri
10/Titlul Cheltuieli școlare/interșcolare de asistență 5000/72/TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
de personal psihopedagogică din cadrul Serviciului de
Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați
România
61 Anexa nr. 3 /25/01 Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Unul din 10 elevi are probleme de vorbire sau asociate, însă numărul
Ministerul la Anexa nr. 3/25/01 Ministerul Educației logopezilor este insuficient raportat la numărul elevilor care au nevoie de
Educației Naționale/Capitolul 5000/Grupa 10/Titlul servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele
Naționale/ Cheltuieli de personal cu suma de 20.000 mii logopedice interșcolare.
Capitolul de lei în vederea finanțării a 100 de posturi de
5000/Grupa profesori logopezi (asigurarea de servicii de Diminuarea cu suma de 20.000 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa
10/Titlul Cheltuieli terapii logopedice, furnizate prin centrele și nr.3/35/ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri /Capitolul
de personal prin cabinetele logopedice interșcolare) 5000/72/TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați


România
62 Anexa nr. 3 /25/01 Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Construirea unui campus modern nou pentru elevii din Târgu Mureș,
Ministerul la Anexa nr. 3/25/01 Ministerul Educației prevăzut cu totate facilitățile adecvate anului 2020.
Educației Naționale/Capitolul 5300/Grupa 70/Titlul Diminuarea cu suma de 470.000 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa
Naționale/ Cheltuieli de Capital cu suma de 470.000 mii nr.3/35/ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri /Capitolul
Capitolul de lei în vederea efectuării unui studiu de 5000/71/TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
5300/Grupa fezabilitate pentru construirea unui campus
70/Titlul Cheltuieli școlar nou la Târgu Mureș.
de Capital
Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați
România
63 Anexa 3/24/01 Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Municipiul Sighișoara, traversat de Drumul European 60, este sufocat și
Ministerul poluat din cauza traficului de tonaj greu care tranzitează localitatea,
la Anexa nr. 3/24/01Ministerul Transporturilor
Transporturilor//C soluția fiind realizarea unei variante de ocolire a localității.
apitolul 5000/ Capitolul 5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital
Grupa 70/ Diminuarea cu suma de 500 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa
cu suma de 500 mii de lei în vederea finanțării
CHELTUIELI DE nr.3/24/ Ministerul Transporturilor /Capitolul 5001/72/TITLUL XIV ACTIVE
CAPITAL cheltuielilor FINANCIARE
Programul de
pentru întocmirea studiului de prefezabilitate,
dezvoltare a
fezabilitate și a documentatiei tehnico -
infrastructurii de
economice aferente proiectului de
transport rutier
infrastructura rutiera pentru Varianta ocolire
(autostrăzi,
Sighișoara
variante ocolire
localități)
Autor: Deputat Lavinia Cosma, Uniunea Salvați
România

64 Anexa nr.7 - Sume Anexa nr.7 din proiectul de lege se înlocuiește Dintr-o eroare, la fundamentarea sumelor de TVA de echilibrare din Anexa
defalcate din taxa cu o nouă anexă, atașată prezentului tabel, nr.7 s-a folosit populația de la 1 ianuarie 2018 și nu populația de 1 ianuarie
pe valoarea refăcută la coloanele: Propuneri 2020, din 2019. Conform legii populația care trebuie luată în calcul pentru
adăugată pentru care: Județ și Comune, orașe, municipii. fundamentare este cea de la 1 ianuarie 2019. Amendamentul acesta
echilibrarea reflectă acest lucru.
bugetelor locale pe Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată
anul 2020 și pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul Sursa de finanțare: amendamentul are impact bugetar pozitiv.
estimări pe anii 2020 se diminuează de la 8.158.214 mii lei la
2021-2023 8.106.349 mii lei. Cu economia rezultată, in
valoare de 51.865 mii lei, se majorează Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Autor: Claudiu Năsui, Grupurile parlamentare


USR
Forma Anexei nr.7 cu amendament

Anexa nr.7

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020

și estimări pe anii 2021-2023

mii lei

din care: ESTIMĂRI


Nr. Propuneri Comune,
JUDEȚUL
crt. 2020 Județ orașe, 2021 2022 2023
municipii

TOTAL 8.106.349 2.601.506 5.504.843 4.928.616 2.833.666 2.746.069

1 ALBA 126.690 39.802 86.888 86.287 49.610 48.076

2 ARAD 137.809 45.108 92.701 104.699 60.196 58.335

3 ARGEȘ 149.537 50.174 99.363 112.175 64.494 62.500

4 BACĂU 397.915 128.594 269.321 204.162 117.381 113.753

5 BIHOR 186.023 67.033 118.990 131.674 75.705 73.365

6 BISTRIȚA - 170.528 52.085 118.443 95.822 55.092 53.389


NĂSĂUD

7 BOTOȘANI 303.128 89.603 213.525 166.635 95.805 92.844

8 BRAȘOV 129.351 * 87.388 * 41.963 95.269 54.774 53.081


) )

9 BRĂILA 138.259 51.565 86.694 89.758 51.606 50.010

10 BUZĂU 249.296 75.365 173.931 128.143 73.675 71.397

11 CARAȘ - 194.967 56.466 138.501 127.505 73.308 71.042


SEVERIN

12 CĂLĂRAȘI 163.063 53.189 109.874 96.570 55.522 53.806

13 CLUJ 19.535 0 19.535 100.401 57.725 55.940

14 CONSTANȚA 168.152 69.789 98.363 141.072 81.108 78.601

15 COVASNA 100.270 33.077 67.193 62.444 35.902 34.792

16 DÂMBOVIȚA 292.036 87.728 204.308 137.081 78.814 76.377

17 DOLJ 251.677 84.368 167.309 149.218 85.792 83.140

18 GALAȚI 272.062 97.562 174.500 145.055 83.398 80.820

19 GIURGIU 155.237 47.741 107.496 82.360 47.352 45.888

20 GORJ 143.070 48.772 94.298 93.745 53.898 52.232

21 HARGHITA 161.174 49.700 111.474 100.184 57.600 55.819

22 HUNEDOARA 215.635 61.729 153.906 116.053 66.724 64.661

23 IALOMIȚA 170.292 50.792 119.500 91.124 52.391 50.771

24 IAȘI 392.433 129.818 262.615 193.142 111.045 107.613

25 ILFOV 0 0 0 36.302 20.872 20.226

26 MARAMUREȘ 246.807 80.165 166.642 137.213 78.889 76.451


27 MEHEDINȚI 159.615 48.044 111.571 92.299 53.067 51.426

28 MUREȘ 213.296 69.623 143.673 125.919 72.396 70.158

29 NEAMȚ 345.292 106.126 239.166 181.611 104.416 101.188

30 OLT 256.750 71.162 185.588 121.679 69.958 67.796

31 PRAHOVA 254.423 87.995 166.428 133.070 76.507 74.142

32 SATU MARE 159.012 52.517 106.495 93.313 53.650 51.991

33 SĂLAJ 121.651 37.422 84.229 69.417 39.911 38.677

34 SIBIU 71.766 26.537 45.229 79.453 45.681 44.269

35 SUCEAVA 454.688 139.691 314.997 245.639 141.228 136.862

36 TELEORMAN 247.663 69.561 178.102 127.403 73.249 70.985

37 TIMIȘ 51.796 17.179 34.617 120.782 69.443 67.296

38 TULCEA 93.351 30.193 63.158 90.070 51.785 50.184

39 VASLUI 282.083 76.386 205.697 192.161 110.481 107.066

40 VÂLCEA 187.991 61.393 126.598 109.196 62.780 60.841

41 VRANCEA 234.502 69.614 164.888 122.511 70.436 68.259

42 Sume ce se 14.526 0 14.526


repartizează
în baza
prevederilor
-art.4 din
Ordonanța de
urgență a
Guvernului
nr.19/2006
privind
utilizarea
plajei Mării
Negre și
controlul
activităților
desfășurate
pe plajă,
aprobată cu
modificări și
completări
prin Legea nr.
274/2006 cu
modificările și
completările
ulterioare,
pentru
finanțarea
serviciilor
publice de
salvare
acvatică-
salvamar și a
posturilor de
prim ajutor
din județul
Constanța ,
astfel:

- 4.000 4.000
municipiului
Constanța
pentru
stațiunile
Constanța și
Mamaia

- 1.800 1.800
municipiului
Mangalia
pentru
stațiunile
Olimp,
Neptun,
Jupiter, Cap
Aurora,
Venus,
Cordon,
Saturn și
Mangalia

-orașului 4.769 4.769


Eforie pentru
stațiunile
Eforie Nord și
Eforie Sud

-orașului 1.600 1.600


Năvodari
pentru
stațiunea
Năvodari

-comunei 833 833


Costinești
pentru
stațiunea
Costinești

-comunei 600 600


Limanu
pentru
stațiunile 2
Mai și Vama
Veche

-comunei 100 100


23 August

-comunei 824 824


Tuzla
Sume pentru 22.998 450 22.548
aplicarea
prevederilor
Ordonanței
Guvernului nr.
27/1996
privind
acordarea de
facilități
persoanelor
care
domiciliază
sau lucrează
43
în unele
localități din
Munții
Apuseni și în
Rezervația
Biosferei
"Delta
Dunării",
republicată,
cu
modificările și
completările
ulterioare

*) Include și suma de 50.000 mii lei ce se repartizează Consiliului Județean Brașov pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov
-Ghimbav