Sunteți pe pagina 1din 6
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 390/18.¥2020 MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARII ORDIN pentru modificarea si completarea calendarului gi a metodologiei de inscriere a copiilor in invaitimantul primar pentru anul scolar 2020—2021, aprobate Prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii mr. 3.277/2020 Avand in vadere provederite art. 23, art. 29 gi ar. 94 alin. (2)lit.s) din Legea educatiel najionale ne. 1/2011, eu modificarila si complatanie ulterioare, luand in considerare prevederile arl. 98 alin. (1) din Regulamentul-nadmu de organizare {funciionare a unitétilor de Invatamdnt prouniversitar, aprobat prin Ordinul ministrulul educaticl nationale gi cercetani gtintiie\ar. 5.079'2016, cu modificante 51 completérile-ulterioare, in tomeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotirdrea Guvernulul nr. 24/2020 privind orgaritzarea i functionarea Ministonulul Educaticl si Gorcotari ministrul educaylel gl cercetaril emite prozentul ordin. Art. 1 — Ordinul ministrului educatiel gi corcetaril nr. 3277/2020 privind aprobarea calendarului si metodologici deo inseriere a coplilor in invatamantul primar pentru anul gcolar 2020-2021. publicat in Monitoeul Oficial al Roménici, Partea | nr. 140 din 21 februarie 2020, se modified 1 se completeaza ‘dupa cum urmeaza: 1, Anoxa nr. 1 50 modified gi se inlocuiegte cu anexa nr. 1 ‘care faco parte integranta din prezontul ordin. 2 Imanexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifica gi va avea urmitorul cuprins: (2) Parinbi divoctati depunitransmit la inscriere 0 copie a hotévaniljidecatcrest defritive-din care rezulls modul in care 86, exercif8 aulortatea pdrimeasca si unde a fost stabil loouint miner.” 3. In anexa nr. 2, articolul 6 se modifica gl va-avea ‘urmétorul cup: Art 6, — (1) Porint of corce copii imptinese varsta Zi € ani In perioada 1 sopiombrio~-31 decembrio 2020 inci’sid pot <& igi Inscxie copii in Invatamantul primar, In clasa ponpétitoare, dacd niveluller de dezectiare este corespunzitor (2) in situatia copilor mentionati a alin. (1) eare au freoventat pradinita, inscrierea in olasa pregalitoare se Ae la solicitarea 28 parintilor/tutonlor legal institulfirepzeentantilor legal, recomandaril eliterate de unitaléa te Invatarnant cu nivel pregoolar, Solisitarea de elibeiere | recomandari prevaziie In anexa nr, 1 poate f depuitd direct la unitatea tle Invajamant sau fransmisa prin pos#a,fnijjaace electronice. La solicitarea parintelui, unitaiea de Invatérnani cu nivel presgcolar poate transmiite recomandarea si prin posté cu confirmare de Primire sau prin mijaane electronive. (3) Parinti/Tutori logal instituiyvimputemiciti legal, ai ¢aror cogil Implinesc varsta de 6 ani in perloada 1 septombrie— 341 decombrie 2020 inelusiv, care nu opteaza pentru Insenierea ‘opilor in clasa pregaiioaré in anul scolar 2020—2021, sau al celor pontru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzator peniny parcurgerea cu sunces a casei pregatitoare, vor fi consilial) In vederea Inscriesi 4. Im anexa nr. 2, 1a articolul 7, alineatul (2) se abroga. 5. In anexa nr, 2, la articolul 7, alineatele (1), (3). (4), (5). (6) §1 (7) se mouificd gi vor avea urmatorul cuprins: Art. 7, — (1) Evakuorea dezvoltani copilor, menjionata la ant. 6 alin, (1), Se-efectueaza de catre centrele judetons de resurse $1 asision{ edurajionala/Gentrul Municipiului Bucuresti to Resurso gi Asistont Educatlonala (CJRAE/CMBRAE) doar in situatia copilor caro nu au frocventat grédinita sau caro s-au Jntors din straingitio, in pericads previzula de Calendarul ‘nscrieri in inviemantul primar, (3) Comicisjudetcanaia municipiului Bucuresti de inscnere a ‘copier In invatamantul primar, denumita In continuare comisia juderwerava municipiuiu! Busurosti, poate decide organizarea activigyde ovaluare a dezvoltani copiior In locap! aeosibile pont: ovita doplacarea pe distanje lungia copillor 1 parinlce acer, {4) Parinti/Tutor legal insti épilor mentionat ta alin. (1) depunvtransmit prin e-mail, prin hosts, la CJRAEICMBRAE, cererea-tip in care se solicité ‘evaluarca copilului In vederea stabi nivelulul de dezvoltare a acestuia, prevdzuté in anexa nr. 2 (5) Perioada de desfasurare a activtali de evaluare a dozvoltarl copilor, ofsctuata do CJRAE/CMBRAE. procunt $1 adresele acastor instiuti la care se cesfagoara evaiuares sunt afigato la avizierul si pe site-ul unitatlor de Invajamant, CJRABICMBRAE sal inspectoratului scolar, Actiitatoa va f realizatd'in inforvall orar 10,00—18 00. in baza unoi programri Jelefonice, astfel inc&t prograrmul de desfigurare SA poata fi adaplat pentru asigurarea tuturor masurlloe de siguranté sdnatote a copilor si parinjlor/iutorilor legal instituipy reprezentantilor legal (6) La Inchelerca activtadi de evaluare a dezvollari pentry ‘fecare copil, rezullatul este comunicat in sczis, prin s-rnall sau prin posta, cu confirmare de primire, dupa caz, sau este-inmanat direct parinteluyt.orel legal institutbreprezortantulul legal care a Solicitat evaluarea, Rezultatul evaluari nu poste t coriestat. (7) Unitajle de invétamant pregcotar si CARAEJCMBRAE ‘ransmit comisiei judelene/a municipiului Bucuresti lstele noninale ale copilor cérora li s-au eliberat recomandasi respectiv procescle-verbale cu umele copillor si rezultatele ‘evaluaril, dupa caz." 6, In anexa nr, 2, la articotul 12, alincatul (1) se modifica ‘slva ave urmatorul cuprins: “An, 12, — (1) Comisia jude|ganafa municipiulul Bucuresti asigurd instituirea gi funcjonarea unui tolverde, care va junctiona pina fa data de 31 julie 2020, la care parintittutori legal insituiineprezerangilegali gi alte persoane interesate pat abjine, gratuit, informatit referitoare a Tascrierea copiilor fn ‘vated! primar.” 7. [nanexa nr, 2, la articolul 13, alineatele (1), (2), (3) §l (4) ‘se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art, 13, — (1) Cerereactip de inscriere se poate completa ‘onling, iransmito prin o-mail, prin pasta sau so peato depune ta MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 390/14,¥.2020 ‘Secratarlatul unital de imeatgimdnt ia care parinisietutorele legal instturvreprezentantul legal dareste Inscrierea coplulul (2) Complotarva eoroni-tip de Inseriara 9 face In porioada previtzutd de calendarul inscrier, prin introduserea In apkcatia informatica © datelor fumizate de périntestuforele legal institultvreprezentantul legal. In situatia completaril online a ‘cereril de Inscriere sau a transmiter prin ¢-mall sau prin posta parintelanutorote lagal msthvitreprezontants legal va transite unitati de Invatimant declarajia-lip pe propa rspundere, [prevazut8 in onexa nr. 3. cu privire la veridicitatea informatilor introduse in cerere, respactiv recomandatea de inscriere in clasa progattoare, In situatia menfionata a art 6 alin, (1). (3) Validarea corari-tp de Tnseriore esto cbiigatorio ge taco fa unitalea de invatimint la care périnteleMtutorele legal insfituitreprezentantul legal sofcit8 Tnscrieres sou prin interadiul milloacelor electronice si const’ in compararea atelor intreduse: in aplicatia informatica cu documentele {rangmiso de catro parinta/tutorolo legal inettulteaprazentantud legal, Prezontarea de Inscrisuri false se pedepsegte conform legit si atrage pierderca locukui obfinut prin frauda. (4) In situatia depunerii cereri-tip de inscrere @ a ocumentelor justifcative direct Ia unitates de invatamant. voritcaraa ‘s! vaiidarea datolor introduso #0 fae In prazenta parintelui/tutorelui legal institultreprezentantului legal gi a cel pufin unui membru din comisia de Inseriere, conform programa realzale de catre unitatea de invatémdnt.” 8. In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatele (3) $1 (4) se ‘modifica sf vor avoa urmatorul cuprins: (3) in cazul In care cererea-tip de Inscriere este compietat’ pentru un copil care Impineste vérsta de 6 ani In pesioada ‘ septembrie—31 decembrle. 2020 inclusiv, alsturi de documentele mentionate ia alin. (2), parintele‘tutorele. legal instiulveprozantantul logal dapuno/transmte Fecomandani de Inscriere in clasa pragatitoaro. (4) In cazul In care solicit Inscrierea Ia alt unitatexde Invajimand dec&t scoala de circumscsptie, pe lS6y3 documentele menfionate la olin. (2} si. dupa caz. la aby (3). ‘périnYitutond legal insttulgiroprazentant legal depunitpansrat ‘po e-mail sau prin posta gi documenta tn copie sifypla cara Sovedese indeplinives citerllor de departaare stabiite In conforrmitate ou art, 107 4 (8. 4. 5) 5. In anexa nr. 2, la articolul 15, alineatete ( ‘$1 (6) 8@ modifica 51 vor avea urmatorul Ad. 18. — (1) Inspoctormole cola Invatamantintormeazi prin Auton legal i Jegali prin afigare la avizier 31 postare ‘dupa caz, cu privre la faptul o8 oplicati Inserterea la mai multe unitag de iy: (3) Inspectoratele scolare si unitale “de invajamant informeaza pSrintiftutodi legal insttuitireprezentantiitegali prin ‘@isare la aviier $i postare pe site-urile institufifor, dupa oaz. cu Privire la urmatoarale aspacta: 2) provederila prezentel metedologll privind Inscriorea in Invajamantul geimar; b) modalitatea de stabilire a numdeulul de locurilibere: 6} ofiteniie de depariajare generale si specifice care sunt ‘wilizate Tn cazul in care numarul de opfuni pentn raspectiva lunfate de Invajamant esta mal mare det numérul de fon (4) Pentru validarea coreribtip de Inscriere. In situatia in care parintelcitutorele: legal instituttireprezentantul legal depune direct documentale [a unitatoa de invatamant, un monbeu al comisie| de Inscrere din unitatea de invatimant tipdrogte tga ‘completata in aphoatja informatica, in prezenia parintelu (5) Validarea figei tiparite din aplicatia informatica poate reaizata prin sermnatura la'sediul unita de irnratamént sau prin ‘iijoace-olectronice, dupa caz. nformatica nu permite vant, a (6) In situagia in care comisia de inseriare din unitatea de ‘nvatamant identifica cron sau neclantai In completarea cere ‘ip sau in documentole depuse/iranemise, paringitutor legal irssftul/raprezentanti legal vor fi contactal! de cdiire comisia de Inseriere ih invatamantul primar din unitatea de invatantant in ‘vederea remedien! acestora, iar procesul de-validare 86 reia in ‘conformitate cu pravederto alin, (4) gt (5) g1 ca ineadrarea in ‘tormonalo proviizute do Calendarul inserioril i invé{arnintal pina, prevazut In anexa ne. 11a ordin.” 10. in anexa nr. 2, 1a articolul 16 alineatul (1), itera a) se modified gi va avea urmatonul cuprins: 2) printa otapa, in care ropa copilior se face po baza informatiilor din corarie-tip de “aiicriere gi din documentole dopuse/iransmise de- piringAutiva legal institulpireprezentanti legal, folosind aplicatia ica, si pe Daze decizifor ‘consililor de administrate afe/unitiflor de Invatiredat, luate in ‘ura aplicarilcriterilor ¢ deparlajare pentu copii din atte ‘rcumseripti geolare:", © 11, In anoxa nr, 2, jabarticotul 17, alineatul (1) se modifica ‘si va avea urmatory! cuprins: Art. 17. — (1),Eyprima etapa, procesarea cererilor-tip de ‘nscriere se desiasoard la Comisie nofionala de Inscriere @ ‘copier in Invaygiséntul primar, denumita in continuare Comision nafionala, o4 aplicatiet informatice, gta nivedul unitdplor 4° pe baza informatilor din cererile-Sp de Inscriere le depuseliransmise dé parintitutors legal insttuti/feprezentangi \egall” 12. Awanexa nr. 2, la aricolu! 19, alineatul (1) se modifica ‘pl va.4vea urmétorul cuprins: 18. — (1)ln adoua taza de Inscriere, In cantoernitate cus ful Inserievi si cu programul afssat, la fiscare unitate de smant la care au ramas locuri libere, comisis de insexiere “sin unitatoa do invatamamt analizeaza corarike-tip de inscriere gi #0 cone acy ‘documantole depuse transenise do pubrinbutor logal inetblly reprezentantii legali ai copillor care au domicilial In afora ‘circumseripjei scolare.” 13. In anexa nr. 2, fa articolul 25, alineatele (1) si (3) se modific’ gi vor avea urmitorul cuprins: Ant. 28, — (1) ParinfiiTutori legal insiituifiReprezentani egal ai conéler mentionat la art. 24 deaunvtransmit corerea-tip de Inserers In invajamantul primar onine sau la secretaratul ‘scoll affate pe prima pazitie din cole 3 optiuni exprimate pentru ‘etapa.a dova (3) Validarea cerari-tp do inscriere sa face ia uniatea de Invatamant alata pe prima poziti dm cele 3 oppun’ exprimate ening etapa 3 doua, In conformitate cu prevederiie prezentel metodologli. Modalitatca de validare va fi cea previzutl ta ‘art. 15 alin, (4). (5) gi (6).” 14. In anexa nv. 2, la articolul 28, alineatul (6) se modifica ‘pl va.avea urmatorul cuprins: {8} Comisia judeteand/a municipiulul Bucuresti asigur’ Infoeiarea pubiculul interesat roteriter ia procedurie co trebuie -aplicate gi la calendar! depuneriitransmitert si solutionaei ‘cererior 'de Inscriere ale plringioctutorlor legal Insttul reprezpntantior lagall mention a alin. (1) 15. In anexa nr. 2, la articolul 33, alineatul (4) se modifica ‘siva avea urmatorul cuprins: fA) CJRAECMBRAE asigurd, la sofcitarea patsiploritutorior logal insiiturlreprezentantilor legal, servicillo de evaluare a dezvoltari copilor, inclushy dupa inchelerea perioadel de ‘evaluare prevazute In calendarul inserierli. Avand In vedere ‘aptul c3, din punctul do vedero al nivelulul de dozvottare al ‘copilulul, schimbarila care intenan la varsta de 5—6 ani sunt continue g, in unolé situafi, alorte, la solictarea sors a pparinflorftutonior legal insitufreprezentantior legal, copal care ‘nu au primi recommandare pentru Inscrierea In clasa pregatiioare pot si se adreseze unitati de Invatirednt cu nivel p pentru ellberarea recomandarl pravazute la art. 6 alin. (2) 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 390/14.¥.2020 16. fn anoxa nr. 2, la articolul 36, alineatul (3) se modifica ‘si va.avea urmatorul cuprin {3} Vokdarea cerentor-tip de-Inscriere ge realizeazi conform modalitafi prevazute Io art. 15 alin. (4), (5) $16)" 17. in anexa nr. 2, a articolul 38. alineatul (1) se modifica siva avea urmatorul cuprins: Ad. 39. — (1) In cazul in caro parintelertutorote legal instituitiroprazentantul logal doragie Inscrioroa la 0 unitato do Invagimant particular care nu a oplat pentru includerea ofertel ‘sale de gcolarizare In apiicatia informatica, inserierea se face ‘de catre parintetutorele legal insttitreprezentantul legal in ‘ontormpitate cu procedure stabilie de unitatea de invajémant” 18. fn anexa ne. 2, la articolul 41, alineatul (2) se modifica 1 va avea urmatorul cuprins: ({2)ln cazut unitatior de invaitarednt atoraty de stat care mu au constituitd circumscripile ‘scolar’, périniivtutori legal instituiWreprazentanti legal se. adreséaz’ pentru inscnere unital de invafamant dorite, Inserierea copiilor tn dasa Pregatitoare la aceste unitat de invatimdint se face In prima ‘etapa de Insexiere,” 19, in anexa nr. 2, la articolul 53, dupa alineatul (2) se introduce un now alineat, alineatul (3), eu urmaterul 1: -(3}ln situafa In care validarea coredi-tip de Inscriere se tace Jin baza dedaratiel pe propia rspundere, parintiutord legal insttuitreprezentants legall ai copilor au obligata de a prezenta podepsoste conform logis arage pierderea looulul objinut pein ‘rauds” 20. In anexa nr. 2, Ia articolul 5$ se introduce un now alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: {2) Inspectoratele scolare juddetenelinspectoratul Scolar al Municipiukii Bucurest, centrole judelene de resurse si asisterts ‘educationaldiGentrul Municipiului Sucuregti de Resurse gi Asistentd Educatonalé se unitate de inva¥amdnt asiguea respectarea mAsunior igieniog-sanitare., In contextul pandemiei ‘eu noul coronavirus.” 21. in anexa ne, 2, dupa articglSt $8 se introduce un now articol, articolul $9, cu urmataniycuprins: Aut. 80, — Anaxola nr. 1—2 fiz parte intagranta din prezenta metodatagie.” e” 22. in anexa nr. 2, dupa cdpitolul XIV se introduc trei noi anexe, anexele nr, 13,21 cAror continut este provazut in anexele nr, 2—4, careifac parte Integranta gin prezentul ‘ordin, Ar, |, — Diregi® generala Invalamant prouniversitay, Direcia generala /nortag si relafia cu Parlamentul, Direct onerala irtrassictura, inspectoratele goolare judefene/al runicipiu ‘rest, controle |uejene do rosurse gi asiteng’ ‘educationalziSentrul Municipiutul Sucurogii de Resurse gi Aisistonts jucationala si unitate do Invatimant duc fa Jn format fizic documentole care au stat la baza inscricei in indopiin rile prozontull odin. invajamantul pamar in tormen de maximum doud saplamanide Art!" — Prozentul ondin so pubsica in Moniterul Oficial al {a Inceperea cursuriior. Prezontaroa do Inscrisurl fatso so Ri , Parte | Ministul educatio! #Sercetal, Sisal ae nis Bu , 12 mai 2020. a Nr 4.2 ¥ roy sie & ‘gen ta Ont ot TCO CALENOARUL INSO@TERITIN INVATAMANTUL PRIMAR anul ¢colar 2020—2021 Postarea pe site-ul Cal ‘¢ nu au traeantat ordi ‘su infos din strainatate ICMSRAE a modelulul de cerere-tip (enexa nr. 2a odin) pentru eveluarea |copalor care Impsinege varsta de 6 ani in penioada 1 septemibrie—31 decambste 2020 inclu, cara mu au fost evaluati pangla data instituinl stiri de urgent si caro: | Afigaroa pronfimulul de evaluare a copilor la avizienul ¢i po sito-ul CJRAE/CMBRAE, Postaroa (2 sto-ul inspectoraloler seolara, respect al urvtator de invajamant cu nivol progeclaripnmar a modelulut de cerene-tp (anexa ry. 2) pentru evaluarea coplior care au trecventat gradinita gi care Himpinesc varsta de 6-ani th pedoada 1 septembrie—31 decembrie 2020 incusiv care nu au fost evaluat [28 mal —30 mania 2020 obfinerea recomandi Evaluarea dezvoliani copilior care impiness 6 ani in porioada 1 seplombrio—31 decembne 2020 @ Jokberarea recomandari pentru inscrierea in inviffimintul primar Pontru copii eare au frooventat gradinifa « Inregistrares cererilor iransmise/depuse la unitaile de Inv3tamant cu nivel prescolar pent de insoriere in clase * Elboraroa'Transrvitorea de cditre uritatoa de invatimant cu nivel presscolar a reccmandari de Inscriero In clasa propattoaro sau in grupa mare, dupa caz Pentru copii care nu au trecventat gradinita sau au revenit din strainatale + lnregistrarea de cétre CJRAE/CMBRAE a cerenlor de evaluare, depusctransmise de paring pentru copsl care indeplinese ener prevazute la art, 7 alin. (1) din ordi; © Pianificarea de citre CJRAE/CMBRAE a organizinii ev [programa pentru participarea ta evalsare «¢ Desfagurarca evaludri copilor de cétre CJRAEICMBRAE # Eiberarcatransmiteres. de oatre CJRAE/CMSRAE a recomandani de insoriere In casa ragatitoare sau in grupa mare, dupa eaz pregatitoore uani; afgarea gi comunicares MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 380/14.V.2020 " Fa take 2020 [Tranamilerea procesclor-verbale care Guprind Isle Gu numlo copilor gl razuliatolo Gvakiael, respacky recomandarea do inseriore in dasa progattoaro sau in grupa mara, dupa caz, do la unitayie de Invajamdnt pregcolar sau CJRAE/CMBRAE, catre comsite judejene/Comisia Vainiciplukal Bucuregt Complctarea si validarea cererilor-ip de inseriere In invajamantul primar Tomplotarea cororlor-ip de scriere da caltre parin|itulors logall Faehiujioprazontanf) logan, oniina sau ia unitates de Invatirndnt la care solicit Inscrierea copilloe Depunerea/Transmiteres cereslor-tip de Inscriere la unitates de Invatamént Ia care solcité Inscrieres [copalor, inclusiv @ recomandani de insoriere In clasa pregastoare, dupa oggrenai a declorajel pe [propria raspunioro a documentalor necesare, in copie simpla Valldarca fgeior de Inscriere generate de afticatja Informatics Procesarea do elie Candia naonala a corerdor-ip de tnscrogs eu ajtord aplicapel nHorTaRCe. s repartizarea een la foal de Grournscriptic Jdocumentolo ‘iqualtanenisa de parintAutodi legal insti reprozontangl iogall, a corer prin care se solicit’ Inscriorea la 0 alt unitate de invayamant derfys.coala de circumscrpiie, pe locunle rimase libere. Admiterea sau respingerea cererlor acestora. ja nivelul comisie| de Inscriere din unitate oe jinvajamant, prin aplicarea chteriior generale si pegfiee de departajars gl valdarca de catre consliul de administrajic al unit de invafamndnt a listel candidablor adres in aceasta taza Marcarea, in aplicafia informatic’. a cererilortip dé inscrere pentru candids edigi in accasta faz’ Proceserea de catre Comisia nafionais aed jortip de Inscriere, cx ajitonll aplcava infomatce jr repariizares la 300ala de circumscrintic ¢apalor ai céror parinfAudod legal institu reprezentanti legal au sola nserireala alt unitate dliratimnt decSt gecala de excumscrpte, dar nu au fost admis {in pad dalocur gare au exprimat jy Aooestd faz opfmon peru Inecriaroa i gcoala de crcumscripfo [Affgarea i unliaiie de invalids po siie-ulinspectoratului goolar a coplior imatriculab,a nuntaraia Jde-locun ramage Bbere Q Adoua etapa. inseriere In Invayamantul primar [Comuricarea, prin af;ajy launilajie de Imajamani qipe sile-ul mspectoratuha, a procedurl speciice de ropartzare a copilor pe locurte disponible, elaborat de inspoctoratul gcolar \nformarea Neniston ath Educated ¢ Corcetari da catre comnisia jndeaana/a municipiuksi Sucuragt, privire la procedi#.s specifica de repartizare a copilor pe loourile disponibile, In etapa a dour, Proce dune: rage modalitati de comunicare gi transter de documents on-line, dupa caz, 2—aB tie 2020 Capraro ‘Cereni-tp de inscfere la socreiariatul untaji de Invajamant afiate pe pare pozitio din#s cale trot opiiuni expmate penby etapa a doua, de catro parinyé coplior care nu au fost upring! In nicio unitate de Invatamsant In etapa anterioara sau care nu au participa la prima etapa \Validarea cerertor-ti de inscrere a unitates de Invajamant aflata pe prima patie In opfiunile privind insexierea copier Procesarea la nivel unitalior Ge Invajamant a corenior-ip de inscnore depuse de paninirtorl Tegal instituit.tepeezentandi legall, aplicand procedura specifica elaborata de Inspectoratil goolar, pe baza criterillor generale si a celor specifice de departa|are, irlimita locuror disponibile |Completares in aplicatja informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii adrig coast taps [Afgarea la fecare uniate de Invajamini'a lstelor finials ale coplior inscrig in Clasa pregauioare [Centralzarea gl ecluvonarea do calre imepectoratul gcolar @ cererlor parinilor/iuloriior Tegal insttukireprazentantitor logali ai coptlor care nu au fost inca Insergl la vreo unitate de invatamndent Sohitionorea de oatre inspectoratul scolar a oricare! alte situali refertoare la inscnierea in Invatamantul primar, avand In vedere. cu priontata, interesul educational al copilulul 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 390/14.¥:2020 DOAMNADOMNULE DIRECTOR, . Gonnictiat(a) In locatitatea + OP. judeful/sectorut fide telefon : z ‘adresa de e-mail - | parintoleltutorele legal instituitreprezentantul legal al COPAY so seccsseees nascut Ia dats de . Jon SOligit eliberarea repomandanii de Inscriere a ‘acestuia in anul scolar 2020-2021 in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederiie Metodologiia! de Inscriere a copier tn Invitomantu primar pentru anut grolar 20202021, aprobath prin Ordinul minisiuil educatiel g)Sercetari mr. 3277/2020, ar madificarile si completanle ultenoare oe ieeeciae of em ren et “0 \bste sets(@) In anul peciar 20192020 st, egitimat(ay WWssussysnenomensseonae seinen (UAC Ge MVEBMBA), 1B GRUBB sre soneseses ein Soll ob free recomend ph nO —idicare de la sediul unitati de Invtamant; @ — prin framsmitere pe: e-mail eons. eenyoroees es senssninncassesenvnnen wr — prin posta la adresa mentionaté mai sus, Semnatura , Di on gin « Sunt de acord ca datele male cu caractor personal 8a fie sree de unt de invatamant, in vedierea solufondit ‘coreril de inscriare a minoruld Sunt do acord ea datele cu caracter personal ala minorulul

S-ar putea să vă placă și