Sunteți pe pagina 1din 5

Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali

Reglementare normativă: art.28-31 din Legea 220/2007.

Întreprinzător individual este persoana fizică, cu capacitate deplină de


exerciţiu, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid,
domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzător, în
nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrat
în modul stabilit de lege.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi


lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare
imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare
înregistrării. Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, efectuată la
cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Întreprinzătorul individual se prezintă în raporturile juridice civile ca persoană


fizică, însă asupra activităţii de întreprinzător se aplică regulile care
reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ, dacă din lege
sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel. Întreprinzătorul individual
este în drept să practice orice activitate neinterzisă de lege.

Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual, la structura


teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de deservire se
află domiciliul fondatorului, se depun următoarele documente:

 cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul


înregistrării de stat;
 buletinul de identitate al fondatorului;
 documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale


persoanei fizice.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul


în care:

 persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător


individual;
 persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de judecată, de
dreptul de a practica activitate de întreprinzător;
 în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior
întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit
de lege sau care au datorii la bugetul public naţional

* ”înregistrare de stat” – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în


certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării
activităţii persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi
a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii
datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea
capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către
persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. La înregistrarea de stat
organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de
întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind
formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice
și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice,
perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei
în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin
intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea
solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al
persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi
socială.
Documentele necesare pentru deschiderea conturilor curente în valută naţională şi străină:
a)  cererea de deschidere a contului;
b)  fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare);
c)  certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă
Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirma înregistrarea de stat
conform legislației in vigoare;
d)  copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
e)  copia documentului care atestă beneficiarul efectiv;
f)   copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;
g)  copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;
h)  chestionarul cunoaşte-ţi clientul (se completează pe loc în momentul deschiderii contului);
i)    actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile
persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
j)    ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;
k)  alte documente la cererea băncii.
Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu se prezintă următoarele documente:
a)  cererea privind deschiderea contului;
b)  contractul de constituire sau a alt document care confirma constituirea întreprinderii;
c)  decizia privind emisia suplimentara (la plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);
d)  fisa cu specimene de semnături si amprenta stampilei autentificata notarial (2 exemplare) (la
plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);
e)  copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
f)   copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;
g)  actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile
persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
h)  alte documente la cererea băncii.
*Pentru persoane juridice nerezidente in lipsa copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii,
eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova sau a
altor documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare se poate
prezenta copia extrasului din registrul comercial al tarii de reședința privind înregistrarea
întreprinderii in calitate de persoana juridica copia documentului care confirma statutul legal in
Republica Moldova si/sau copia documentului care confirma înregistrare de stat in tara de
proveniența.
* Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei poate fi intocmită în străinătate, care se
legalizează notarial . În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător, ţinăndu-se
cont de cerinţele.
** Documentele intocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine,
ulterior, se legalizează la Ambasada RM acreditată pentru ţara respectivă sau, cu titlu de excepţie,
la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al RM. Documentele menţionate
pot fi prezentate fără legalizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile internaţionale la care RM
este parte. Documentele prezentate de către persoanе nerezidente, intocmite în limbi străine, se
prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţei în vigoare a RM.
Persoane juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe
teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate (cu
excepţia copiei documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în
ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă şi copiei certificatului de
atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare) informaţia despre lipsa
obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul RM.
Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală
Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cererea de
atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în
baza actelor normative:
 a) copia actului normativ care constată faptul constituirii;

 b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;

 c) copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică este
luată în evidența de stat;

 d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă
documentele.
Pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
 a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al
Republicii Moldova;

 b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării


Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de
organul respectiv;

 c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii


reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;

 d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;

 e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.


Pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte
impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
 a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației
sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
 b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;

 c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a


codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);

 d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra
bunului imobil;

 e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către


persoana juridică nerezidentă;

 f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta


interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Documentele
enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de oficiile consulare ale
Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
Pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției:
 a) copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă desfășurarea
activității profesionale;
 b) extrasul din: - registrul de stat al notarilor – pentru notar; - registrul Cabinetelor avocaților și
Birourilor asociate de avocați – pentru avocați; - registrul executorilor judecătorești – pentru executori
judecătorești; - registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori; -
registrul administratorilor autorizați;

 c) actul care confirmă dislocarea sediului;

 d) copia actului de identitate al persoanei care practică activitatea profesională în sectorul justiției.
Pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale
notarilor:
 a) copia dispoziției Ministerului Justiției;

 b) copia extrasului din:


- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – în cazul biroului asociat de avocați;
- registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești; - registrul
de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
 c) copia contractului de societate civilă;

 d) copia actului de identitate al conducătorului.


Persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate independentă:
 a) copia buletinului de identitate;

 b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;

 c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;

 d) Cartea tehnică;

 e) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;

 f) Registrul MCC;

 g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;

 h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.


Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365
zile pe an.
Costul și durata prestării serviciului:Gratuit.
Acte normative:Ordin nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența
contribuabililor.