Sunteți pe pagina 1din 3

TEST

ART.185-244 CCRM
(ÎNFIINȚAREA, REORGANIZAREA ȘI ÎNCETAREA PERSOANEI JURIDICE)
INDICAȚI VARIANTA CORECTĂ
(SUNT POSIBILE MAI MULTE VARIANTE CORECTE)
1. Administratorul trebuie să acționeze alegând calea pe care o consideră, cu bună-
credință, cea mai bună pentru a atinge scopurile persoanei juridice, ținând cont în
special de:
a) consecințele probabile pe termen lung ale modului în care acționează;
b) interesele fondatorilor persoanei juridice;
c) necesitatea de a încuraja raporturile persoanei juridice cu furnizorii, clienții și cu
alți cocontractanți;
d) impactul activității persoanei juridice asupra comunității și mediului înconjurător;
e) dezideratul de a menține o reputație că persoana juridică activează conform unor
standarde înalte în domeniul său de activitate;
f) necesitatea de a trata în mod echitabil membrii persoanei juridice.

2) În cazul în care persoana juridică are mai mulți administratori, toți administratorii
răspund solidar, cu excepția administratorului care demonstrează că:
a) nu a participat la aprobarea sau săvârșirea încălcării;
b) nu cunoștea și nu era obligat să cunoască existența încălcării ori, dacă cunoștea
existența ei, a luat toate măsurile necesare pentru a preveni prejudiciul sau, cel
puțin, s-a opus în mod expres încălcării și a comunicat acest fapt organului
competent al persoanei juridice.

3) În conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova se consideră


persoane afiliate persoanei juridice:
a. membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori,
persoanele cu funcții de răspundere ale organizației gestionare (administrator
fiduciar), conducătorul auditorului care exercită funcțiile comisiei de cenzori, alte
persoane cu funcții de răspundere, după caz (conducătorii sucursalelor, contabilul-
șef etc.);
b. soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice
specificate la lit. a);
c. persoana fizică sau juridică care, individual ori împreună cu persoanele specificate
la lit.a) și b), deține controlul în persoana juridică respectivă.

4) Persoana juridică se reorganizează prin:


a) fuziune;
b) contopire;
c) dezmembrare;
d) transformare.
5) Contopirea are ca efect:
a) dizolvarea fără a intra în lichidare a persoanelor juridice participante la contopire
şi trecerea integrală a drepturilor şi obligațiilor acestora la persoana juridică ce se
înființează;
b) dizolvarea fără a intra în lichidare a persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a
drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.

6) În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice:


a) forma (felul) fuziunii;
b) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune;
c) fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
d) patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare;
e) numele și prenumele fondatorului.

7) După expirarea unei luni de la publicarea avizului privind fuziunea, organul executiv al
persoanei juridice absorbite sau al persoanei juridice participante la contopire depune, la
organul care a efectuat înregistrarea ei de stat, o cerere prin care solicită înregistrarea
fuziunii. La cerere se anexează:
a) copia legalizată de pe contractul de fuziune;
b) procesul-verbal al ședinței la care s-a adoptat hotărârea de fuziune a fiecărei
persoane juridice participante;
c) dovada oferirii garanțiilor acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor;
d) autorizația de fuziune, după caz.

8) De la data înregistrării fuziuni:


a) patrimoniul persoanei juridice absorbite sau al persoanelor juridice care se
contopesc trece la persoana juridică absorbantă sau la noua persoană juridică;
b) are loc desprinderea unei părţi din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi încetează
existenţa, şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau care
iau fiinţă.

9) Transformarea persoanei juridice are ca efect:


a) schimbarea formei sale juridice de organizare prin modificarea actelor de
constituire în condiţiile legii;
b) încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe
persoane juridice, care iau fiinţă.

10) De la data înregistrării dezmembrării:


a) patrimoniul persoanei juridice dezmembrate sau o parte din el trece la persoanele
juridice constituite sau existente;
b) patrimoniul persoanei juridice absorbite sau al persoanelor juridice care se contopesc
trece la persoana juridică absorbantă sau la noua persoană juridică.