Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Afacerilor Interne

CURS DE FORMARE MANAGERIALĂ

Munca prin cumul și condiţiile de cumulare a


funcţiilor publice cu statut special din cadrul MAI

Chişinău
2019
CONŢINUT
 Cadrul normativ de reglementare

 Condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut


special din cadrul MAI

 Modul de retribuire a muncii pentru cumularea


funcţiilor publice cu statut special din cadrul MAI
Cadrul normativ de reglementare

 Legea 288/2016 privind funcţionarul public cu statut


special din cadrul MAI (Articolul 36, Interimatul
funcției și cumulul de funcții)

 Regulamentul cu privire la munca prin cumul și


condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut
special din cadrul MAI, aprobat prin HG 460/2017
(anexa nr.4)
Legea 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special
din cadrul MAI

 Exercitarea temporară a unei funcţii publice cu statut


special vacante sau temporar vacante poate avea loc prin
interimatul funcției sau prin cumulul de funcţii

 Cumulul de funcţii are loc prin exercitarea atribuţiilor


funcţiei sale și a atribuţiilor unei funcţii vacante

 Pentru cumularea unei funcţii, funcţionarului public cu


statut special i se va achita un supliment la salariu din
salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia cumulată,
proporţional cu munca prestată. Suplimentul nu se achită
în cazul adjuncţilor care cumulează funcţiile de conducere
Regulamentul cu privire la munca prin cumul și condiţiile de
cumulare a funcţiilor publice cu statut special din cadrul MAI
prevede:

 cumularea funcțiilor - îndeplinirea de către funcționarii publici cu


statut special, în afară de munca lor de bază, stipulată în fișa
postului, la aceeaşi autoritate publică, a unei munci suplimentare,
într-o altă funcţie cu statut special vacantă sau temporar vacantă,
fără a fi scutiţi de munca lor de bază

 cumularea funcțiilor publice cu statut special se admite doar în


limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de legislația
în vigoare !!!
 funcționarul public cu statut special poate cumula,
concomitent, doar o singură funcție publică cu statut special
vacantă sau temporar vacantă

 În sensul Regulamentului, funcţia publică cu statut special se


consideră:
1) vacantă, atunci cînd aceasta este liberă, fără titular
2) temporar vacantă, dacă raporturile de serviciu ale
funcţionarului public cu statut special au fost suspendate, în
toate situaţiile prevăzute de legislație (concediu maternitate/neplătit de
lungă durată/concediu îngrijirea copilului/alegere în funcţie electivă/reţinere/
arest/arest la domiciliu, dispariţie/ declararea dispariţiei fără urmă/ declararea
decesului), inclusiv în cazul detaşării (cel mult 2 ani)
Modul de retribuire a muncii pentru cumularea funcţiilor publice cu statut special
din cadrul MAI

 cuantumul suplimentului pentru cumularea funcţiei se stabileşte de către


angajator (sau persoana împuternicită de către acesta) în funcţie de volumul real
de lucrări executate - nu poate fi mai mic decît 50%, dar nu poate depăşi 100%
din salariul de funcţie al funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar
vacante

 în cazul în care atribuţiile funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar
vacante sînt îndeplinite de mai mulţi funcționari publici cu statut special,
cuantumul suplimentului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor
executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului funcţiei publice cu statut
special vacante sau temporar vacante

 plata suplimentului pentru cumularea funcţiei se efectuează fără restricţii


 cumularea funcţiei este documentată prin semnarea unui acord de
către funcționarul public cu statut special și prin act administrativ al
conducătorului autorităţii publice

 pentru cumularea funcţiei, funcționarul public cu statut special nu


beneficiază de concedii sau alte drepturi adiţionale, cu excepția
suplimentului la salariu prevăzut

 activitatea didactică în orele de program, cu acordul conducătorului,


poate fi desfăşurată de funcţionarul public cu statut special în
limitele a 6 ore săptămînal. În cazul în care, conducătorul autorităţii
publice nu şi-a dat acordul pentru desfăşurarea activităţii didactice în
orele de program, această activitate poate fi desfăşurată în afara
programului de muncă. În acest caz, limitele de 6 ore săptămînal nu
se aplică.
IMPORTANT:

 Responsabilitatea pentru respectarea condițiilor de cumulare a funcţiilor


publice cu statut special o poartă conducerea subdiviziunilor MAI, autorităților
administrative și instituțiilor din subordine

 Responsabilitatea pentru respectarea condițiilor de desfășurare a muncii prin


cumul o poartă:

! conducătorul unităţii care angajează funcţionarul public cu statut special la


muncă prin cumul

! conducătorul autorităţii publice unde funcţionarul public cu statut special îşi


desfăşoară activitatea de bază şi funcționarul public cu statut special, în partea ce
ţine de desfăşurarea activităţii didactice în orele de program