Sunteți pe pagina 1din 3

b.

ovoidală;
c. discoidală;
Teste d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI
7. În alcatuirea celulei se disting trei părţi
I C componente:
a. membrana;
b. organitele comune;
c. oganitele specifice;
1. În corpul omenesc, celulele şi ţesuturile d. apa;
formează: e. nucleolii.
a. organe;
b. aparate; 8. Membrana celulară se caracterizează prin
c. sisteme; următoarele, cu o EXCEPŢIE:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. se mai numeşte membrană plasmatică;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b; b. se mai numeşte plasmalemă;
c. înconjoară celula;
2. Corpul uman este alcătuit din: d. are în structura sa ADN;
a. cap; e. separă structurile interne ale celulei de mediul
b. gât; înconjurător.
c. trunchi;
d. membre; 9. Din punct de vedere structural citoplasma
e. toate răspunsurile sunt corecte. prezintă:
a. hialoplasma;
3. Celula este unitatea fundamentală a b. organitele celulare;
organismelor vii: c. pori;
a. morfologică; d. toate răspunsurile sunt corecte.
b. genetică; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
c. funcţională;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 10. Reticulul endoplasmatic rugos se
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. caracterizează prin:
a. se mai numeste protoplasmă;
4. Celula este capabilă de: b. pe suprafata externa are ribozomi;
a. metabolism; c. în neuroni formează corpusculii Nissl;
b. excitabilitate; d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. creştere; e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.
d. diferenţiere; 11. Ribozomii au următoarele caracteristici, cu
e. toate răspunsurile sunt corecte. o
EXCEPŢIE:
5. Forma celulelor: a. se mai numesc granulele lui Paracelsus;
a. este legată de funcţia lor; b. sunt organite bogate în ARN;
b. depinde de forma nucleului; c. pot fi ataşaţi reticulului endoplasmic;
c. iniţial toate celulele au o formă rotundă; d. pot fi liberi în citoplasmă;
d. toate răspunsurile sunt corecte; e. au rol în sinteza proteinilor.
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
12. Nucleul are următoarele caracteristici, cu o
EXCEPŢIE:
a. este component celular fundamental;
6. Celulele pot avea următoarele forme: b. conţine materialul genetic;
a. sferică; c. are o membrana celulară;
d. are o membrană dublă;
e. transmite informaţia genetică. d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. nici un răspuns nu este corect.
13. Numărul nucleilor:
a. majoritatea celulelor sunt mononucleate; 20. Epiteliile de acoperire, după numărul
b. adipocitele sunt binucleate; straturilor, pot fi:
c. fibra musculară striată este mononucleată; a. simple;
d. hematia este polinucleată; b. unistratificate;
e. nici un răspuns nu este corect. c. stratificate;
d. pseudostratificate;
14. Structural, nucleul prezintă: e. toate răspunsurile sunt corecte.
a. membrană;
b. citoplasmă; 21. Glandele exocrine:
c. unul sau mai mulţi nucleoli; a. se deosebesc între ele prin morfologia lor;
d. toate răspunsurile sunt corecte; b. nu toate au canal excretor;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. c. se deosebesc între ele prin hormonul secretat;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
15. Pe parcursul dezvoltării ontogenetice se e sunt corecte numai răspunsurile a şi c.
desfăşoară:
a. o evoluţie cantitativă; 22. Glandele endocrine se caracterizează prin:
b. creşterea numărului de celule; a. toate au un canal excretor scurt;
c. o evoluţie cantitativă; b. nu sunt vascularizate;
d. histogeneza; c. prdusul de secreţie este descărcat în sânge;
e. toate răspunsurile sunt corecte. d. toate sunt formate din cordoane celulare;
16. În alcătuirea organelor participă: e. sunt corecte numai răspunsurile c şi d.
a. un tip de ţesut;
b. mai multe tipuri de ţesuturi; 23. Ţesutul conjunctiv se caracterizează prin:
c. unul sau mai multe sisteme; a. are acelaşi aspect în toate varietăţile;
d. toate răspunsurile sunt corecte; b. nu toate ţesuturile conjunctive au fibre;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. c. nu este vascularizat;
d. este variat ca rol funcţional;
17. Ţesutul epitelial: e. nici un răspuns nu este corect.
a. este format din unul sau mai multe straturi de
celule;
b. formează dermul;
c. căptuşeşte la exterior organele interne;
d. formează submucoasa organelor cavitare; 24. Ţesutul osos prezintă următoarele
e. sunt corecte răspunsurile b şi c. caracteristici, cu o EXCEPŢIE:
18. Din punct de vedere funţional epiteliile pot a. este adaptat pentru funcţia de suport;
fi: b. este adaptat pentru funcţia de protecţie;
a. de acoperire; c. are substanţă fundamentală impregnată cu
b. glandulare; săruri
c. senzoriale; minerale de calciu şi sodiu;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. este ţesutul cel mai dur;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. e. este ţesutul cel mai rezistent.

19. Epiteliile de acoperire: 25. Ţesutul osos se prezintă sub următoarele


a. acoperă organismul la interior; forme:
b. căptuşesc la interior organele a. haversian;
parenchimatoase; b. compact;
c. nu sunt însoţite de ţesut conjunctiv; c. spongios;
d; trabecular;
e.toate răspunsurile sunt corecte. b. motori;
c. de asociaţie;
26. Celulele osoase sunt reprezentate de: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. osteoplaste; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. osteocite;
c. osteoclaste; 33. Axonul se caracterizează prin:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. membrana sa se numeşte axolemă;
e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c. b. emite colaterale;
c. se ramifică în porţiunea terminală;
27. După particularităţile miofibrilelor, ţesutul d. toate răspunsurile sunt corecte;
muscular se împarte în: e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
a. neted;
b. striat; 34. Structural, axonul prezintă următoarele
c. cardiac; teci:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. de mielină;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. b. Schwann;
c. Harvey;
28. Ţesutul striat de tip cardiac se d. toate răspunsurile sunt corecte;
caracterizează prin: e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
a. se mai numeşte miocard;
b. miofibrilele nu prezintă alternanţa de benzi 35. Sinapsa:
clare şi a. este o legătură morfofuncţională;;
întunecate; b. este o legătură de continuitate;;
c. are nucleul dispus periferic; c. are cinci componente;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

29. Ţesutul nervos este constituit din:


a. celule specializate;
b. neuroni;
c. celule gliale;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
30. Neuronul:
a. reprezintă unitatea morfologică a SN;
b. reprezintă unitatea funcţională a SN;
c. are o formă variabilă;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

31. Forma neuronilor poate fi:


a. stelată, în retină;
b. sferică, în retină;
c. piramidală, în scoarţa cerebrală;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

32. După funcţie neuronii pot fi:


a. senzitivi;