Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2-7566/20 (2-20052703-12-2-21052020-1)

ÎNCHEIERE

22 mai 2020 mun. Chişinău

Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Maria Ţurcan, studiind cererea de


chemare în judecată depusă de Penitenciarul nr. 13-Chișinău către Bașila Sergiu privind
încasarea prejudiciului material,-

constată:

1. Penitenciarul nr. 13-Chișinău a depus cererea de chemare în judecată către Bașila Sergiu
privind încasarea prejudiciului material.
2. Solicită reclamantul: încasarea din contul lui Bașila Sergiu *****, născut la *****, în
beneficiul Penitenciarului nr. 13-Chișinău, prejudiciul material în mărime de 106,61 lei.
3. Studiind cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate, judecătorul consideră că,
este necesară restituirea acesteia din următoarele considerente.
4. În conformitate cu art. 170 alin. (1) lit. b) CPC, judecătorul restituie cererea de chemare în
judecată, dacă instanţa nu este competentă să judece cauza.
5. Potrivit art. 38 alin. (1) CPC, reclamantul poate intenta acţiunea în oricare din sediile
instanţei în a cărei rază teritorială se află domiciliul pîrîtului.
6. Din cererea de chemare în judecată şi din înscrisurile anexate rezultă, că pîrîtul Bașila
Sergiu este deținut în *****.
7. Judecătorul reține că, cererea de chemare în judecată a fost depusă la Judecătoria Chișinău
(sediul Centru), ea fiind de competența de examinare a Judecătoriei Orhei instanța în raza de
activitate a căreia se deține în penitenciar pîrîtul Bașila Sergiu (deținut în *****).
8. Astfel, reieşind din limitele obiectului şi temeiului cererii, adresele părţilor litigante, raportat
la textele de lege enunţate, judecătorul concluzionează necesitatea restituirii cererii de
chemare în judecată şi înscrisurilor anexate, din motivul lipsei competenţei jurisdicţionale
de examinare a acţiunii în Judecătoria Chişinău.
9. Judecătorul consideră necesar de a explica reclamantului că trebuie să intenteze acţiunea în
cauză la Judecătoria Orhei, ținînd cont că pârâtul la moment se deține în *****.
10. În conformitate cu art.170 alin. (1) lit. b), art.269-270 CPC, judecătorul

dispune:

Se restituie cererea de chemare în judecată, depusă de Penitenciarul nr. 13-Chișinău către


Bașila Sergiu privind încasarea prejudiciului material.
Se remite reclamantului Penitenciarul nr. 13-Chișinău încheierea în cauză şi cererea cu
actele anexate.
Se explică reclamantului Penitenciarul nr. 13-Chișinău că poate să depună cererea de
chemare în judecată împotriva lui Bașila Sergiu la Judecătoria Orhei, după competenţa
jurisdicţională de examinare.
Se explică reclamantului Penitenciarul nr. 13-Chișinău că restituirea cererii nu exclude
posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune, împotriva
aceluiaşi pârât, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri la instanţa de judecată competentă.
Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin
intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Judecător Maria Ţurcan