Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA’’ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

DISCIPLINA: MONEDĂ ȘI CREDIT

CREDITUL BANCAR

(CREDITUL DE NEVOI
PERSONALE)

ConducAtor stiintific

Ec. Dr. Ioana- Raluca Diaconu

Student

Rusu Alexandra-Maria

Grupa: GIG 28

IASI 2020
CUPRINS

CAPITOLUL 1 ACCEPȚIUNI GENERALE..................................................................................................3


1.1 Definire credit........................................................................................................................3
1.2 Caracteristici credit................................................................................................................3
CAPITOLUL 2 CREDITUL BANCAR..........................................................................................................6
2.1 Componentele creditului bancar...........................................................................................6
2.2 Creditul de nevoi personale...................................................................................................7
2.3 Pași de urmat în contractarea unui credit..............................................................................8
CAPITOLUL 3 OFERTELE DE CREDIT ALE BĂNCILOR............................................................................10
3.1 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ(BCR)........................................................................................10
3.2 UNICREDIT BANK.......................................................................................................................11
3.3 IDEA BANK.................................................................................................................................12
3.4 Studiu simulare ofertă de credit................................................................................................13
CONCLUZII...........................................................................................................................................14

2
CAPITOLUL 1 ACCEPȚIUNI GENERALE
1.1. Definire credit
Creditul reprezintă o valoare actuală care se transmite de la un creditor (investitor sau
împrumutător) unui debitor (împrumutat) care se angajează să-l ramburseze, dupa un timp, în
condițiile specificate în contractul de credit, în cadrul căruia debitorul promite plata dobânzii
pentru a remunera pe debitor.
Deși relațiile de credit au existat și în economiile premonetare ,în economia actuală
creditul ia forma unei relații bănești intre creditor și debitor.
Creditul este un mijloc de corelare a posibilităților de finanțare existente în societate cu
nevoile producției și ale consumului. Apariția relației dintre creditor și debitor este legată de
existența unor agenți economici care dispun de resurse bănești temporar disponibile și a altora
care au nevoi suplimentare de astfel de resurse. Astfel, apare o piață a creditului in cadrul căreia
se confruntă oferta si cererea de credit.

1.1. Caracteristici credit


Esența raportului de credit se dezvăluie prin prezentarea trăsăturilor caracteristice.
1. Subiectele raportului de credit: creditorul si debitorul.
O ierarhizare generală presupune următoarea structură: agenții economici, populația și
statul.
 Agenții economici. În calitate de creditori, manevrează importante disponibilități
monetare, din fluxul cărora au loc considerabile degajări cu caracter temporar ce pot fi
angrenate în procesul de creditare. Pe de altă parte, prin repartizarea profitului, constituie
fonduri si rezerve, remunereaza actionarii, ceea ce majorează global capacitatea de creditare a
economiei naționale. Agenții economici au calitate de debitori prin creditele temporare pentru
desfășurarea activității și pentru dezvoltare.1
 Populația. Creșterea veniturilor populației prin angajarea masivă in procesele
economice, prin crețterea productivității muncii, a făcut din populație un factor major in
desfășurarea raporturilor de credit. Populația are calitate de creditor atunci când resursele
disponibile sunt plasate la bănci (băncile sunt imprumutate) sau cumpără obligațiuni si titluri
lansate de diferite entități economice guvernamentale (ex. : bonuri de tezaur). În calitate de
debitor, populația împrumută resurse pentru anumite nevoi : investiții imobiliare, bunuri de
consum, bunuri de folosință indelungată, pentru plata anumitor servicii (studii, sănătate).

1
http://www.univath.ro/pdf/tematica_licenta/Curs_Creditare_bancara_1.pdf
3
 Instituțiile de credit joacă un rol intermediar între creditorii și debitorii potențiali. Ele
primesc plasamentele agenților economici și acordă credite altor agenți – celor care au nevoie
de resurse bănesti. Dacă o categorie de agenți economici este global deficitară, o alta este
global excedentară .
 Statul. În calitate de debitor, alături de întreprinderi și populație, se afirmă, prin
contractarea creditului public , pentru finanțarea deficitelor bugetare. Calitatea statului de
creditor (pentru anumite acțiuni, dezvoltări) este foarte puțin prezentă.
2. Promisiunea de rambursare. Este un element esențial al raportului de credit,
presupune riscuri și necesită angajarea unei garanții. Riscurile probabile ale raportului de credit
sunt: riscul de nerambursare și riscul de imobilizare.
 Riscul de nerambursare constă în probabilitatea întarzierii plății sau a incapacității de
plată datorată conjuncturii, dificultăților sectoriale sau deficiențelor împrumutatului. Pentru
prevenirea riscului trebuie să se analizeze debitorul prin prisma cerințelor respectării raportului
de credit sub urmatoarele aspecte: umane (moralitate, competență), economice (cadrul
economic național si internațional), financiare (situația financiară, gradul de îndatorare,
capacitatea de rambursare), juridice (forma juridică, legăturile juridice cu alte firme).
Prevenirea riscului este strict legată de procedurile de garantare ale împrumutului.
 Riscul de imobilizare survine la banca, sau la deținătorul de depozite, care nu este in
măsură să satisfacă cererile titularilor de depozite, din cauza unei gestiuni precare a creditelor
acordate. Creditele care se acordă prin ăanci angajează fonduri care nu aparțin băncii. Pentru o
gestiune optimă a fondurilor proprii, banca trebuie să își întărească poziția sa de creditor, prin
garanții.
3. Termenul de rambursare. Ca trasatură a raportului de credit, acesta poate varia
de la termene foarte scurte (24 de ore) pana la termene foarte lungi (50 de ani). Pentru creditele
pe termen scurt este caracteristică rambursarea integrală la scadență. Creditele pe termen mediu
și lung implică rambursarea ețalonată, fapt ce presupune ca la scadențele intermediare (lunare,
trimestriale) o dată cu dobanda se rambursează și o parte din principalul creditului.2
4. Dobânda. Reprezintă prețul creditului. Asimilate costului creditului sunt și
comisioanele aferente acestuia. Dobânda reprezintă prețul capitalului utilizat sau „chiria” pe
care o plătește debitorul pentru dreptul care i se acorda, cel de a folosi capitalul împrumutat. Un
nivel redus al ratei dobânzii antrenează o cerere sporită de credite, ceea ce determină efecte
favorabile asupra economiei, dupa cum un cost ridicat al creditelor, respectiv o rată a dobânzii
ridicată, generează diminuarea cererii de credite.

2
http://www.univath.ro/pdf/tematica_licenta/Curs_Creditare_bancara_1.pdf
4
În funcție de acelați element, inflația, se utilizează în raporturile de credit, două tipuri de
dobândă :
 Dobânda fixă – același nivel pe toată durata creditului,clientul plătește aceeași rată
lunară pe tot parcursul creditului.
 Dobânda variabilă – nivele diferite în funcție de condițiile contractuale,pe baza unui
indice de referință(IRCC),care pentru moneda in lei este denumit ROBOR (Romanian
Interbank Offered Rate).
După modul de achitare pentru subiect, dobânda poate fi :
 Dobânda activă - plătită de debitor
 Dobânda pasivă - plătită de creditor pentru resursele împrumutate.
5. Acordarea creditului. Creditul poate fi consimțit prin cadrul unei tranzacții
unice: acordarea unui imprumut, vânzarea unei obligațiuni, angajarea unui depozit.
Pentru consimțirea tranzacției, respectiv acordarea creditului, creditorul trebuie să-și
asigure o bună informare si documentare pentru evitarea riscului. In acest sens, băncile iși
creează un cadru propriu de informare și documentare pentru studierea capacității de plată si,
respectiv, a potențialului economic al firmelor.
6. Consemnarea și transferabilitatea. Acordurile de credit sunt consemnate, în
marea lor majoritate, prin înscrisuri, instrumente de credit a căror formă de prezentare implică
aspecte multiple și diferențiate. Esențial în aceste instrumente este obligația fermă a debitorului
privind rambursarea împrumutului, respectiv dreptul creditorului de a i se plăti suma angajată.
Transferabilitatea intrumentelor de credit poate avea loc direct între investitori sau
indirect, in cadrul piețelor de capital și financiare. Transferul direct este desfășurat de obicei, în
cadrul raporturilor directe de credite privind circulația cambiei, a cecului, în timp ce obiect al
piețelor financiare sunt obligațiile statului (bonuri de tezaur) sau ale întreprinderilor.3

3
http://www.univath.ro/pdf/tematica_licenta/Curs_Creditare_bancara_1.pdf
5
CAPITOLUL 2 CREDITUL BANCAR

2.1 Componentele creditului bancar


Elementele caracteristice(tehnice) ale unui credit sunt urmatoarele:
Principalul creditului. Principalul creditului reprezintă suma inițială a creditului
acordat, capitalul imprumutat inițial.
Dobânda si rata dobânzii. Dobânda este prețul care trebuie plătit pentru împrumutarea
(utilizarea) unei sume de bani pentru o anumită perioadă. Rata dobânzii reprezintă nivelul
procentual aplicat capitalului împrumutat pe perioada derulării creditului. Ea se aplică la soldul
creditului (partea nerambursată din capitalul împrumutat inițial), fiind calculată la perioade de
timp clar stipulate în contractul de credit.
Dobânda anuală efectivă (DAE). Arată care este costul real al unui credit luând în
calcul nu numai cheltuielile cu rata dobânzii, dar și celelalte taxe, comisioane și unele asigurări
care trebuie plătite de către client.
Comisioanele creditului. Sunt incluse în costul total al creditului, pe lângă dobândă.
Rata creditului. Reprezintă suma totală de achitat de către debitor la scadențele
intermediare, conform condițiilor contractuale. Include partea din principalul de rambursat, plus
dobânzile și comisioanele aferente, conform scadentarului de plată.
Scadența (maturitatea) ratei. Acesta este termenul în care rata scadentă pentru fiecare
lună trebuie plătită. Scadența fiecărei rate este conținută in planul de plăți sau în contractul de
credit.
Maturitatea creditului (scadența finală). Aceasta este data la care creditul trebuie
achitat în întregime.
Termenul de acordare. Reprezintă perioada pe care este acordat împrumutul. Dupa
acest criteriu, creditele se clasifică în credite pe termen scurt, mediu sau lung.4
Destinația creditului. Obiectul utilizării creditului. În funcție de acest criteriu, creditele
sunt grupate în diverse categorii,credite de nevoi personale,credite imobiliare,credite de studii.
Valuta creditului. Creditele pot fi acordate in lei sau in valută. În interdependență cu
valuta creditului se află dobânda acestuia.
Soldul creditului. Partea nerambursată din capitalul împrumutat inițial. Se disting
urmatoarele tipuri de solduri :
 Sold curent – principalul creditului nerambursat
 Sold restant – partea nerambursată din ratele scadente
 Sold neutilizat – partea neutilizată din plafonul acordat de bancă.

4
http://www.univath.ro/pdf/tematica_licenta/Curs_Creditare_bancara_1.pdf
6
Rambursarea creditului. Modalitățile de rambursare a unui credit sunt următoarele :
 Plan de rambursare cu rate lunare (anuale) egale, care include parte diferita din
principal in fiecare lună si dobânda scadentă pentru perioada respectivă.
 Plan de rambursare flexibil / iregular - cand clientul are un venit sezonier, un plan de
plăți poate fi acceptat cu rate mai mari în lunile "bune" și mai mici în perioadele mai slabe.
 Perioada de grație. Este perioada de la începutul creditului, în care debitorul va plăti
doar dobânda aferentă capitalului împrumutat. In anumite cazuri si această dobândă se poate
acumula devenind scadentă dupa perioada de grație.
Garanțiile creditului. Creditele se asigură cu garanții, pentru acoperirea la riscul de
credit.

2.2. Creditul de nevoi personale


Creditele de nevoi personale sau creditele personale sunt acele credite destinate
persoanelor fizice pentru satisfacerea oricărei nevoi.
Acesta se referă la contractul încheiat intre o bancă sau o instituție financiară de credit cu
o persoană juridică sau fizică căreia i se acordă o sumă de bani pentru a o folosi o perioadă de
timp nedeterminată într-un anumit scop.Pentru folosința sumei acordate de bancă,beneficiarul
creditului trebuie să platească dobândă,comisioane și speze bancare(costul creditului),iar suma
trebuie rambursată la termenul prevăzut în contract.
Se poate opta pentru două feluri de credite, cel fară și cu ipotecă. Creditul fară ipotecă nu
necesită vreo garanție adusă băncii,pe când creditul cu ipotecă este destinat unor sume mai mari
de bani,pentru un interval de contractare a creditului mai mare de timp, fapt care necesită
existența unei garanții reale, cum ar fi imobilele aflate în proprietatea clientului, sau alte bunuri
de valoare.

2.3. Pași de urmat în contractarea unui credit


PASUL 0. Este acest tip de credit necesar?
Înainte de a solicita orice fel de facilitate de creditare (fie că vorbim de un credit ipotecar,
de consum, card de credit etc.), primul pas recomandat este o analiză serioasă a nevoii de a
contracta acel produs. Foarte importantă este o analiza sinceră a veniturilor actuale ,cât de sigure
sunt acestea in anul urmator, sau peste câțiva ani.

PASUL 1. Ce tip de credit se pliază pentru nevoile mele?


1. Creditul Prima Casă:vdestinat achiziției primei construcții,acordat pe o periadă
de 30 ani, cu un avans în prealabil de 5%, garanția statului roman de 40-50% din valoarea

7
creditului, purtător de dobândă conform legislației în vigoare, purtaăor de comision de
garantare.
2. Creditul Ipotecar: destinat achiziției/construcției unei locuințe( pentru cei care
nu îndeplinesc condițiile pentru Prima Casă),se acordă pe maxim 35 de ani,cu un avans minim
de 15% in RON și 25% în EURO, imobilul va garanta creditul contractat.
3. Creditul Imobiliar/Creditul de consum: pentru facilități personale ne-
nominalizate(nu necesită justificarea destinației față de finanțator) și creditul de nevoi
personale specifice/nominalizate care poate fi cu și fără ipotecă,cu o dobândă fixă sau
variabilă.Diferența constă în faptul că la creditul fără ipotecă timpul de rambursare este mai
scurt, maxim 5 ani, iar suma imprumutată este mai mică, nu poate depăși în jur de 100.000-
110.000RON.
PASUL 2. Ce sumă aș putea împrumuta?
Chiar independent de decizia de a solicita un credit, e important ca fiecare dintre noi să
autoevaluăm periodic, cu sinceritate, nivelul veniturilor și cheltuielilor, pentru a identifica
posibilitatea reducerii cheltuielilor și de a economisi din timp pentru evenimente neprevăzute sau
pentru etapa pensionării.Cu atat mai mult se recomandă determinarea realistă a posibilității de
plată lunare pentru a nu ramane în imposibilitatea de plată, cu eventuale penalizări.
PASUL 3. Cum decid care produs de pe piață este mai avantajos?5
Când comparăm costurile, e indicat să avem în vedere compararea DAE (Dobânzii
Anuale Efective). DAE reprezintă costul total al creditului calculat sub forma unui procent anual
în care sunt incluse atât dobânda, cât și comisioanele aferente acestuia (respectiv, comisionul de
analiză dosar și comisionul de administrare credit și a contului curent). Pentru a corela corect
DAE în compararea creditelor, este foarte important ca acest indicator să fie calculat pentru
aceeași sumă împrumutată și același termen de rambursare și aceeași modalitate de rambursare la
nivelul tuturor ofertelor comparate.De asemenea, se iau în considerare si ceilalți factori cum ar
fi: termenul de acordare,garanțiile solicitate,dobânda,veniturile acceptate,perioada de
grație(durata în care clientul poate folosi banii băncii fără a plăti rata integral,se achită doar
dobânda si comisioanele aferente,dar valoarea rămasă de plată se va calcula la rata următoare).
PASUL 4.Ce documente trebuie prezentate băncii?
In general, documentația solicitată de Bănci cuprinde:
 actul de identitate în original, o copie a acestuia fiind depusă la Bancă;
 dovadă a veniturilor : acordul de consultare și prelucrare a informatților din bazele de
date ANAF,adeverință de salariu,contractul de muncă,talonul de pensii;
 alte documente care justifică nivelul veniturilor.
5
https://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/accesarea-unui-credit/
8
PASUL 5.În cât timp se primeste un răspuns si care sunt următorii pași?
Pe baza documentelor solicitate și depuse, Banca determină, în cel mult 30 de zile,
eligibilitatea pentru un credit și poate furniza o ofertă de credit.
Contractul de credit va guverna relația contractuală până la rambursarea integrală a
creditului, deci trebuie parcurs cu atenție și semnat doar odată ce avem certitudinea că am înțeles
clauzele incluse în acesta, în special cele care vizează costurile și obligațiile. Vom primi și
graficul de rambursare al creditului (în cazul creditelor cu rambursare în rate). Trebuie să ne
asigurăm că plătim la termen fiecare rată. In cazul creditelor cu dobândă variabilă, valoarea
dobânzii poate varia în funcție de indicele de referință în maniera precizată în contractul de
credit, așa încât trebuie urmărită evoluția acestuia astfel încât să știm în orice moment valoarea
actualizată a ratei lunare în funcție de valoarea acestui indice, conform contractului semnat. 6

6
https://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/accesarea-unui-credit/
9
CAPITOLUL 3 OFERTELE DE CREDIT ALE BĂNCILOR

3.1 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)


“Acum te bucuri mai ușor de experiențele tale la care ai visat mereu, cu creditul inteligent
George”.
Caracteristici:
 Destinație:
 finanțare pentru mașină ,mobilă nouă și electrocasnice, renovarea locuinței,
școlarizare;
 refinanțarea creditelor acordate de alte bănci,cu posibilitatea de a obține sume
suplimentare.
 Valoare: de la 3.000LEI la 110.000LEI, în funcție de produsele de creditare deținute.
 Durata:
 5ani în cazul împrumuturilor noi și a celor destinate refinanțării împrumuturilor
acordate de alte bănci;
 10ani în cazul împrumuturilo destinate exclusiv refinanțării împrumuturilor
acordate de alte bănci înainte de 31.10.2011.
 Asigurări: în caz de deces,invaliditate,șomaj,spitalizare.Acestea sunt contra cost,dar
oferta de asigurare aduce o reducere a dobânzii creditului în funcție de anumite
criterii,oferta fiind personalizată în funcție de statutul socio-profesional.
 Rambursare:
 în rate lunare fixe sau în rate lunare descrescătoare pe toată durata creditului;
 într-un cont curent de derulare credit/standard(fără comisioane)
 în cazul rambursării anticipate totale sau parțiale, se percepe un comision de
0,5% - 1% din valoarea rambursată.
 Dobânda: este fixă și este cuprinsă între 6.49% (care include reducerea de la
asigurare,încasarea venitului în cont la BCR,refinanțare) și 16,49%/an ( DAE de la 7,22% la
17,80%);
10
 este personalizată în funcție de nevoi,suma și perioada creditului, relația cu
banca,venitul realizat,comportamentul de plată.
 Documente:
 fără documente de venit(doar dacă aceste sunt mai mari cu 20% față de anul
anterior,se cer documente suplimentare), doar cu documentul de identiate;
 pentru cei ale căror venituri din salarii nu sunt raportate la ANAF, se cere
adeverința de salariu;(persoane care au vârsta de 18 ani)
 pentru pensionari este nevoie de decizia de pensionare definivă și de talonul de
pensii. (persoane până în 65 ani)
Avantaje:
 oferte personalizate în funcție de nevoi, venituri, comportamentul de plată; rate
fixe; reduceri de dobândă (daca ai pensia sau salariul la BCR și asigurare); ZERO
COMISION de analiză și administrare credit; acordare rapidă; proctecție; opțiuni de
refinanțare.
 creditul se poate crea, gestiona si utiliza direct din aplicatia Mobile Banking
George(100% online).7

3.2 UNICREDIT BANK:


Caracteristici:
 Destinație: pentru orice tip de nevoi personale (finanțare electrocasnice, mașină,
renovare ,studii);
 Valoare: se poate obține între 1.500LEI și 100.000LEI;
 Durata: la alegere, între 6 luni și 5 ani;
 Asigurări: în caz de deces din orice cauză, dizabilitate totală permanentă,
pierdere involuntară a locului de muncă;
 prima variantă, cu plata o singură dată la inceput: 0,15% din valoarea creditului
înmultit cu perioada de contractare;
 a doua variantă, cu plata lunară de 0,15% din valoarea creditului.
 Rambursare: rate egale lunare, care pot cuprinde si costul asigurării de viață.
 Dobânda: este fixă, de 3 tipuri:
 pentru credite mici este de 15,99%;
 pentru credite medii este de 14,99%;
 pentru creditele mari este de 13,99%;

7
https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/credite/credite-pentru-nevoi-personale
11
 persoanele care au o asigurare de viață beneficiază de o reducere a dobânzii cu
2%.
 Documente:
 document de identitate(pentru persoane între 18 și 70 ani);
 este necesar un document care să ateste orice tip de venit.
 Comisioane:
 se percepe un comision de analiză a dosarului de 250 LEI;
 se percepe un comision pentru rambursare anticipată de 1% din valoarea
creditului;
 comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului de 180 LEI .
 Venit lunar net eligibil: minim de 450 LEI.
Avantaje:
 reducere a dobânzii în cazul în care există o asigurare, rate si dobânzi fixe,
protecție, reducere de dobândă în funcție de suma si destinația creditului, reducere de
dobândă pentru clientii care au deschis la bancă un cont de venituri.
 creditul se poate gestiona si utiliza din aplicația Unicredit Mobile Banking,
dar înființarea acestuia trebuie făcută obligatoriu la bancă.8

3.3 IDEA BANK


Caracteristici:
 Destinație:
 este soluția perfectă atunci când vrei să îți schimbi autoturismul, să renovezi
locuința sau când vrei să refinanțezi creditul sau cardurile de credite de la alte bănci
pentru o singură rată lunară, mai avantajoasă;
 Valoare: de la 4.000 LEI până la 100.000 LEI;
 Durata:
 minim 6 luni, maxim 3 ani, pentru credite până la 10.000 lei;
 minim 6 luni, maxim 5 ani, pentru credite peste 10.000 lei.
 Asigurări: în caz de deces din orice cauză, dizabilitate totală permanentă
 Rambursare:
 în rate fixe, dacă dobânda nu se modifică;
 în rate variabile, în funcție de dobânda calculată pe baza indicelui de referință
pentru calcularea creditelor(IRCC).
 Dobânda:
 dobândă fixă, de la 9,9% până la 18%;
 dobândă variabilă, IRCC 2,44% + marja fixă de la 4,7% până la 12,8%.
 Documente: doar cu actul de identitate (vârsta între 18 și 70 ani);
 Comisioane:
 comision analiză dosar: 400LEI, ZERO lei în cazul refinanțării fără sumă
suplimentară;
 comision interogare Biroul de Credit: 2,5LEI;
 taxă înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară :65,7LEI;
 comision administrare cont: 3LEI.
8
https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice/Campanii/promotie-credite-nevoi-personale.html
12
 Venit lunar eligibil: minim 1.250 LEI/persoană.
Avantaje: 2% reducerea dobânzii fixe, în cazul în care clientul are deschis un cont de
venituri la bancă, singurul document necesar este actul de identitate, ușor de accesat online prin
Idea WebCredit.9

3.4 Studiu simulare ofertă de credit


Pentru un credit de nevoi personale, fără ipotecă, fără asigurare, cu dobândă fixă, fără
vreun venit la banca respectivă, cu o valoare de 4000LEI, pe o perioadă de 2 ani s-au constatat
următoarele:
 BCR oferă :
 rată lunară de 183,64 RON;
 valoarea DAE:9,91%;
 Valoarea totală de rambursat:4.407,36 RON.
 Unicredit oferă :
 rată lunară de 202,09 RON;
 valoarea DAE: 21,02%
 valoarea totală de rambursat: 4.850,16 RON.
 Idea Bank oferă:
 rată lunară de de 205,7 RON;
 valoarea DAE: 37,22%
 Valoarea totală de rambursat: 5.568,11 RON.

9
https://ro.idea-bank.ro/persoane-fizice/credite/credit-nevoi-personale
13
CONCLUZII

Analizând oferta celor trei instituții bancare de mai sus, am decis că oferta oferită de
Banca Comericală Română este cea mai convenabilă.
Cum am precizat și în caracteristicile creditului, avantajele sale sunt multiple și dau
posibilitatea multor persoane de a contracta acest tip de credit, deoarece banca se pliază pe
nevoile clientului, prezentându-i oferte personalizate în funcție de nevoi, venitul lunar, realțiile
cu banca și comportamentul de plată.
De asemenea, persoana creditată beneficiază de reduceri ale dobânzii în cazul in care
există și o asigurare a creditului, reduceri ale dobânzii în funcție de venitul si relațiile cu banca,
reduceri ale dobânzii dacă acesta are deschis un cont de venituri la BCR.
Cel mai important aspect este legat de faptul că banca nu percepe niciun comision de
administare a contului sau de analiză dosar și nicio taxă de contractare a creditului.
Având în vedere toate aceste aspecte si prin simularea făcută anterior, am putut
demonstra că BCR-ul are cel mai mic procentaj al Dobândei Anuale Efective(DAE), acest aspect
fiind cel mai important atunci când vrem să comparăm mai multe oferte de credit bancar.

14
BIBLIOGRAFIE

Pagini web:
 http://www.univath.ro
 http://www.educatiefinanciara.info
 http://www.brc.ro
 http://www.unicredit.ro
 http://ro.idea-bank.ro
 http://www.bancherul.ro

15