Sunteți pe pagina 1din 8

2.2.

Situația rezultatului global (Situatia profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului
global)

2.2.1.Scopul întocmirii situației rezultatului global

Scopul situației rezultatului global este acela de a oferi informații despre performanța financiară a unei
entități.
Situația rezultatului global prezintă atât elementele de venituri și cheltueli care stau la baza determinării
profitului sau pierderii, cât și câștigurile și pierderile care sunt recunoscute direct în categoria capitalurilor
proprii.
Profitul sau pierderea reprezintă cel mai utilizat indicator pentru evaluarea performanței unei entități. De
asemenea, profitul sau pierderea este utilizat(ă) pentru calcularea altor indicatori pe baza cărora se
analizează performanțele unei entități, ca de exemplu: rezultatul pe acțiune, rentabilitatea financiară
(rentabilitatea caputalurilor proprii), rentabilitatea activelor etc.
Cu toate acestea, o analiză a performanțelor unei entități nu ar fi completă, dacă nu s-ar ține cont și
câștigurile și/sau pierderile recunoscute direct în capitalurile proprii. Sunt incluse în această categorie:
-modificările surplusului din reevaluare;
-câştigurile şi pierderile aferente planurilor de pensii cu beneficii determinate;
-câştigurile şi pierderile generate de conversia situaţiilor financiare a unei operaţiuni în străinătate;
-câștigurile și pierderile aferente activelor financiare deținute cu scopul de a obține fluxuri de trezorerie
contractuale și fluxuri de trezorerie prin vânzare (de exemplu, obligațiunile achiziționate);
-câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte
elemente ale rezultatului global;
-partea de câştig sau pierdere aferentă instrumentului de acoperire ce este determinată a fi o operaţiune de
acoperire eficace.
Situația rezultatului global, poate, de asemenea, să fie utilizată pentru previzionarea performanței și
fluxurilor de trezorerie viitoare ale unei entități.

2.2.2.Modelul și conținutul situației rezultatului global

2.2.2.1.Modele de situație a rezultatului global

IAS 1 precizează că o entitate trebuie să prezinte elementele de venituri și cheltuieli recunoscute pe


parcursul unei perioade:

a)într-o singură situaţie a rezultatului global, care poate să fie schematizată astfel:

Venituri
-Cheltuieli
=Profitul sau pierderea perioadei
+/-Alte elemente ale rezultatului global
=Rezultat global total

b)în două situaţii:


i)o situație care să prezinte elementele profitului sau pierderii (situația veniturilor și cheltuielilor), care
poate să fie schematizată astfel:

Venituri
-Cheltuieli
=Profitul sau pierderea perioadei

ii)și o a doua situație ce începe cu profitul sau pierdrea perioadei și care prezintă alte elemente ale
rezultatului global (situația rezultatului global), care poate să fie schematizată astfel:
1|Page
Profitul sau pierderea perioadei
+/-Alte elemente ale rezultatului global
=Rezultat global total

2.2.2.2.Prezentarea informaţiilor cu privire la profitul sau pierderea perioadei

IAS 1 le oferă entităților posibilitatea de a opta pentru o prezentare a cheltuielilor aferente profitului sau
pierderii perioadei fie după natură, fie după funcții (pe destinații). Această prezentare se poate realiza în
situația rezultatului global sau în notele explicative, însă IAS 1 recomandă ca aceasta să se facă în cadrul
situației rezultatului global.
Prezentarea cheltuielilor după natură este mai simplă, deoarece nu necesită o alocare a acestora pe funcții
ale întreprinderii. Această clasificare a cheltuielilor, care este orientată spre satisfacerea nevoilor
informaționale de calcul al indicatorilor macroeconomici, este des întâlnită la societățile franceze1.

Atunci când cheltuielile sunt prezentate după natura lor, profitul sau pierderea perioadei se poate
determina astfel:
N N-1
Cifra de afaceri (venituri) X X
Alte venituri operaționale X X
Variaţia stocurilor de produse finite şi de producţie
neterminată (X) X
Producţie realizată de entitate şi capitalizată X X
Materii prime şi consumabile utilizate (X) (X)
Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor (X) (X)
Cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea (X) (X)
Alte cheltuieli (X) (X)
Costurile finanţării (X) (X)
Partea din profitul entităţilor asociate X X
Profit înainte de impozit X X
Cheltuieli cu impozitul pe profit (X) (X)
PROFITUL NET AL ANULUI X X

Prezentarea după funcții (pe destinații) oferă informații mai relevante utilizatorilor, dar alocarea costurilor
pe funcții impune folosirea raționamentului professional și, în consecință, poate să fie mai arbitrară.
Tocmai de aceea, entitățile care optează pentru o clasificare a cheltuielilor pe funcții trebuie să prezinte
informații și despre natura cheltuielilor, cum ar fi cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu deprecierile și
cheltuielile cu amortizările. Această clasificare a cheltuielilor pentru determinarea profitului sau pierderii
perioadei este des întâlnită la entitățile britanice și americane.
Atunci când cheltuielile sunt prezentate după funcții, profitul sau pierderea perioadei se poate determina
astfel:

N N-1
Cifra de afaceri (venituri) X X
Costul vânzărilor (X) (X)
Marja brută X X
Alte venituri X X
Costuri de distribţie (X) (X)
1
Precizăm că și cele mai multe societăți din țara noastră care aplică standardele internaționale de raportare financiară
prezintă o clasificare a cheltuielilor după natură în cadrul profitului sau pierderii perioadei.
2|Page
Cheltuieli administrative (X) (X)
Alte cheltuieli (X) (X)
Costurile finanţării (X) (X)
Partea din profitul entităţilor associate X X
Profit înainte de impozit X X
Cheltuieli cu impozitul pe profit (X) (X)
PROFITUL NET AL ANULUI X X

Alegerea între o clasificare a cheltuielilor după natură sau pe funcţii depinde atât de factori istorici și
industriali, cât și de natura entităților. Însă, ambele variante trebuie să furnizeze informații despre
costurile care variază, direct sau indirect, în funcţie de nivelul vânzărilor entității. De asemenea,
clasificarea aleasă trebuie să reflecte corect principalele elemente ale performanței entității.

2.2.2.3. Reclasificarea în profitul sau pierderea perioadei a altor elemente ale rezultatului global

IAS 1 cere ca alte elemente ale rezultatului globat să fie prezentate în situația rezultatului global
clasificate în două categorii:
i)elemente care, ulterior, sunt reclasificate în profitul sau pierderea perioadei, dacă sunt îndeplinite
anumite condiții; aceste elementele care pot să fie supuse ajustărilor de reclasificare sunt:
-diferențele de curs valutar rezultate din conversia operațiunilor din străinătate, atunci când operațiunile
din străinătate sunt vândute ;
-câștigurile sau pierderile din acoperirea fluxurilor de trezorerie, atunci când acestea afectează profitul sau
pierderea perioadei ;
-câștigurile și pierderile aferente activelor financiare deținute cu scopul de a obține fluxuri de trezorerie
contractuale și fluxuri de trezorerie prin vânzare (de exemplu, obligațiunile achiziționate;

ii)elemente care, ulterior, nu vor fi reclasificate în profitul sau pierderea perioadei; aceste elemente sunt:
-modificările surplusului generat de reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale;
-modificările câștigurilor sau pierderilor aferente planurilor de pensii cu beneficii determinate ;
-câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte
elemente ale rezultatului global;

Scopul acestei cerințe este acela de a evita o dublă evidențiere a altor elemente ale rezultatului global în
rezultatul global atunci când acesta sunt reclasificate în profitul sau pierderea perioadei.

O entitate trebuie să furnizeze informații cu privire la ajustările de reclasificare a altor elemente ale
rezultatului global în profitul sau pierderea perioadei. Aceste informații pot să fie furnizate direct în
situația rezultatului global sau în notele explicative la situațiile financiare. Dacă înformația este oferită în
note, celelalte elemente al rezultatului global sunt prezentate în situația rezultatului global sunt prezentate
la valorile nete obținute după ce se realizează aceste reclasificări.
De asemenea, impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global, inclusiv cel aferent ajustărilor de
reclasificare, este prezentat fie în situația rezultatului global, fie în notele explicative.

2.2.3Exemplu de întocmire a situației rezultatului global


3|Page
Exemplu

La 31.12.N, se cunosc următoarele informații despre entitatea X:

-cheltuieli cu salariile personalului utilizat în secţia de producţie: 85.000 lei;


-cheltuieli cu salariile managerilor şi personalului utilizat în sectorul administrativ: 20.000 lei;
-achiziţii de materii prime: 230.000 lei;
-stoc iniţial de materii prime: 5.000 lei şi stoc final de materii prime: 15.000 lei;
-cheltuieli cu materialele consumabile: 15.000 lei;
-cheltuieli cu întreţineriile şi reparatiile aferente utilajelor utilizate în activitatea de producţie producţie
(cheltuieli cu serviciile executate de terţi): 5.000 lei;
-cheltuieli cu chiriile aferente secţiei de producţie 10.000 lei;
-cheltuieli cu amortizarea utilajelor şi instalaţiilor utilizate în activitatea de producţie: 15.000 lei;
-cheltuieli cu amortizarea cladirilor utilizate în scopuri administrative: 5.000 lei;
-cheltuieli cu salariile aferente personalului utilizat în activitatea de distrubuție: 5.000 lei;
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor de transport utilizate în activitatea de distribuție: 1.500 lei.
-sold iniţial de produse finite 30.000 lei şi sold final de produse finite 40.000 lei;
-cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate: 10.000 lei;
-cheltuielile cu dobânzile nu se includ în costul de producţie al produselor finite obţinute;
-veniturile din vânzarea produselor finite: 450.000 lei;
-venituri din vânzarea imobilizărilor corporale: 7.000 lei;
-cheltuieli privind imobilizările corporale vândute: 2.000 lei;
-venituri din vânzarea mărfurilor: 120.000 lei;
-costul mărfurilor vândute: 95.000 lei;
-surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale la 31.12.N: 20.000 lei; reevaluarea imobilizărilor
corporale nu este recunoscută din punct de vedere fiscal;
-castiguri generate de evaluarea la valoarea justă prin alte elemente de capitaluri proprii la 31.12.N-1:
40.000 lei (obligațiuni deținute pentru a obține fluxuri de trezorerie sub formă de dobânzi sau prin
vânzare);
-câștiguri generate de evaluarea la valoarea justă prin alte elemente de capitaluri proprii la 31.12.N sunt
de 50.000 de lei (obligațiuni deținute pentru a obține fluxuri de trezorerie sub formă de dobânzi sau prin
vânzare);
-in cursul exercitiului au fost vândute active financiare (obligațiuni deținute pentru a ob’ine fluxuri de
trezorerie sub formă de dobânzi sau prin vânzare), câștigul generat de vânzarea acestora fiind de 5.000 de
lei; de asemenea, pentru aceste active a fost reciclată in profitul sau pierderea perioadei suma de 3.000 de
lei.
- cheltuieli cu provizioanele: 5.000 lei;
-cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți: 2.000 lei;
-cota de impozit pe profit este de 16%;
-toate veniturile sunt impozabile și toate cheltuielile sunt deductibile din punct de vedere fiscal:

Să se întocmească situația rezultatului global, la 31.12.N:

a)sub forma unei singure situații în cadrul căreia cheltuielile sunt prezentate pe funcții;
b)sub forma a două situații: situația profitului sau pierderii în cadrul căreia cheltuielile sunt prezentate
după natură și situația a altor elemente ale rezultatului global (situația rezultatului global)

Rezolvare

a)Situația rezultatului global sub forma unei singure situații în cadrul căreia cheltuielile sunt
prezentate pe funcții
4|Page
N (lei)
Cifra de afaceri (venituri)(1) 570.000
Costul vânzărilor (2) (435.000)
Profit brut 135.000
Alte venituri (3) 13.000
Costuri de distribţie (6.500)
Cheltuieli administrative (25.000)
Alte cheltuieli (7.000)
Costuri de finanţare (10.000)
Profit înainte de impozit 99.500
Cheltuieli cu impozitul pe profit (4) (15.920)
PROFITUL NET AL ANULUI 83.580
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau
pierdere
Surplus din reevaluare 20.000
Impozitul pe profit aferent elementelor care nu vor (3.200)
fi reclasificate
16.800
Elemente care pot să fie reclasificate ulterior în
profit sau pierdere
Modificarea valorii juste a activelor financiare 13.000
Reclasificarea în profitul perioadei a câștigului (3.000)
realizat aferent activelor financiare detinute pentru
a obtine fluxuri de trezorerie contractuale si fluxuri
de trezorerie prin vanzare
Impozitul aferent elementelor care vor fi 1.600
reclasificate
8.400
Alte elemente ale rezultatului global al anului, 25.200
nete de impozitul pe profit
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI 108.780

(1)Cifra de afaceri = Venituri din vânzarea produselor finite + Venituri din Vânzarea mărfurilor =
450.000 lei + 120.000 lei = 570.000 lei.
(2)Costul vânzărilor = Costul de producție al produselor finite vândute + Costul mărfurilor vândute =
340.000 lei + 95.000 lei = 435.000 lei

Costul de producția al produselor finite vândute = Costul de producție al produselor finite de la începutul
anului N + Costul de producție al produselor finite obținute în anul N – Costul de producție al produselor
finite de la sfârșitul anului N = 30.000 lei + 350.000 lei – 40.000 lei = 340.000 lei.

Costul de producție al produselor finite obținute în anul N se determină pe baza următoarei repartizări a
cheltuielilor aferente anului N:

Cheltuieli Cheltuieli ce se includ Costuri de Cheltuieli Costul Alte


în costul de producție distribuție administrative finanțării cheltuieli
al produselor finite
obținute în exercițiul
N
Cheltuieli cu 220.000
5|Page
materiile prime (*)
Cheltuieli cu 15.000
materialele
Cheltuielile cu 5.000
întreținerea și
reparația utilajelor
Cheltuielile cu 10.000
chiriile secțiilor de
producție
Cheltuieli cu salariile 85.000
personalului utilizat
în secţia de producţie
Cheltuieli cu 15.000
amortizarea utilajelor
şi instalaţiilor
utilizate în activitatea
de producţie
Cheltuieli cu salariile 5.000
aferente personalului
utilizat în activitatea
de distribuție
Cheltuieli cu 1.500
amortizarea
mijloacelor de
transport utilizate în
activitatea de
distribuție

Cheltuieli cu salariile 20.000


managerilor şi
personalului utilizat
în sectorul
administrativ
Cheltuieli cu 5.000
amortizarea
cladirilor utilizate în
scopuri
administrative

Cheltuielile cu 10.000
dobânzile
Cheltuieli cu 5.000
provizioanele
Cheltuieli cu 2.000
ajustările pentru
deprecierea
creanțelor clienți
Total 350.000 6.500 25.000 10.000 7.000

(*)Cheltuielile cu materiile prime = 5.000 lei + 230.000 lei - 10.000 lei = 220.000 lei.

6|Page
(3)Alte venituri = Câștigurile generate de vânzarea imobilizărilor corporale (7.000 lei – 2.000 lei) +
Câștigul generat de vânzarea activelor financiare (5.000 lei) + Câștigurile realizate generate de vânzarea
activelor financiare reciclate în profitul sau pierderea perioadei (3.000 lei) = 13.000 lei
(4)Cheltuielile cu impozitul pe profit se determina in functie de rezultatul fiscal.

b)Situația rezultatului global sub forma a două situații: situația profitului sau pierderii în cadrul
căreia cheltuielile sunt prezentate după natură și situația a altor elemente ale rezultatului global
(situația rezultatului global)

i)Situația profitului sau pierderii în cadul căreia cheltuielile sunt prezentate după natură:

Atunci când cheltuielile sunt prezentate după natura lor, profitul sau pierderea perioadei se poate determina astfel:
N (lei)
Cifra de afaceri (venituri) 570.000
Alte venituri 13.000
Variaţia stocurilor de produse finite (1) 10.000
Materii prime şi materiale consumabile (235.000)
Cheltuieli cu mărfurile (95.000)
Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor (110.000)
Cheltuielile cu amortizarea (21.500)
Cheltuieli cu provizioanele și ajustările pentru (7.000)
depreciere
Alte cheltuieli (2) (15.000)
Costurile finanţării (10.000)
Profit înainte de impozit 99.500
Cheltuieli cu impozitul pe profit (3) (15.920)
PROFITUL NET AL ANULUI 83.580

(1)Variația stocurilor de produse finite = Sold final de produse finite – Sold inițial de produse finite =
= 40.000 lei – 30.000 lei = 10.000 lei
(2)Alte cheltuieli = Cheltuielile cu întreținerile și reparațiile utilajelor + Cheltuielile cu chiriile secțiilor de

ii)Situația altor elemente ale rezultatului global (situația rezultatului global)

N (lei)
Profitul net al anului 83.580
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau
pierdere
Surplus din reevaluare 20.000
Impozitul pe profit aferent elementelor care nu vor (3.200)
fi reclasificate
16.800
Elemente care pot să fie reclasificate ulterior în
profit sau pierdere
Modificarea valorii juste a activelor financiare 13.000
Reclasificarea în profitul perioadei a câștigului (3.000)
realizat aferent activelor financiare detinute pentru
a obtine fluxuri de trezorerie contractuale si fluxuri
de trezorerie prin vanzare
Impozitul aferent elementelor care vor fi (1.600)
reclasificate
8.400
7|Page
Alte elemente ale rezultatului global al anului, 25.200
nete de impozitul pe profit
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI 108.780

8|Page

S-ar putea să vă placă și