Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 5.A la procedură – Legea nr.

292/2018

Conţinutul-cadru al notificării

1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării


1.1. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE PONTON proiect ce:
- se incadreaza in anexa 2 – pct. 10, alineatul k) al Legii nr.292/2018 – lucrări maritime
(pontoane)
- intra sub incidenta art. 48 – alineatul b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.
- nu intra sub incidenta art. 54 – alineatul b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare.
- nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificările şi completările ulterioare.

1.2. Amplasamentul proiectului


Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu este cazul.

Construcția existentă în dreptul căreia se construiește pontonul se situează în intravilanul


localității Moldova Veche, Strada Dunării, nr. 147, jud. Caraș Severin și este proprietate private
(Nr. cad. 33050).
Accesul pe teren se face de pe Strada Dunării, situată pe latura de est a terenului.
Terenul are forma în plan rectangulară cu dimensiunile maxime de 106.35 si 18.20 m și o
suprafață totală de aprox. 2000 mp.
Vecinătăți ponton:
 la est: Torma Alexandru, nr. cadastral 33050
 la nord, sud, vest: Dunărea;

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:


a) denumirea titularului: Torma Alexandru, Torma Adrian-Constantin
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Jud. Caraș-Severin, localitatea Moldova
Veche, Strada Dunării, nr. 147
c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în


zonele de protecţie prevăzute în acestea şi/sau alte scheme/planuri/programe

Construcția existentă în dreptul căreia se construiește pontonul se situează în intravilanul


localității Moldova Veche, Strada Dunării, nr. 147, jud. Caraș Severin și se afla in proprietatea
Torma Alexandru, Torma Adrian-Constantin conform cartii funciare nr.33050.
1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul) - Nu este cazul.

1.6. Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă
spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)

Construcția propusă va avea o suprafata construita de 146,14 mp.

2. Descrierea sumară a proiectului


Intervenția propusă are ca scop realizarea unui ponton peste Dunăre în dreptul
construcției existente, în partea de vest a terenului unde în prezent se află un spațiu
verde.Construcția propusă va avea Sc = 146,14 mp și o formă în plan asemănătoare literei „T”.

Structura pontonului este metalică și este realizată din stâlpi si o retea de grinzi transversale
și longitudinale confectionate din țeavă pătrată cu dimensiunea 80x3 mm.

Stâlpii au lungimea de 6,00 m si sunt dispuși interax pe directie transversala la distanta de


2m, conectați prin grinzile transversale, respectiv la distanta de aproximativ 3 m pe directive
longitudinala conectati prin grinzile longitudinale.

Platforma este realizată din plăci din lemn cu dimensiunile 0.4x2 m si grosimea de 0.05 m.

Accesul în apă sau către ambarcațiuni este realizat prin intermediul a două scări metalice,
amplasate pe lateralele pontonului.

Pe tot conturul pontonului și pe vangurile scărilor va fi montată o balustradă metalică pentru


asigurarea protecției.

3. Modul de asigurare a utilităţilor


Alimentarea cu apă şi energie electrică se va face de către beneficiar din rețelele existente ale
incintei.

4. Anexe - piese desenate


- Certificat de urbanism şi planurile-anexă.