Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu cls. I-VIII nr.

38 Craiova
PLANIFICAREA PE UNITATI LA LIMBA FRANCEZA CLASA a VII-a (anul 3 de studiu)
Manualul de limba franceză Ed. Cavallioti –profesor Dragos Panescu
Semestrul I
Révision: 3h – S. I-II

Unité 0: Mes amis Claire et Nicolas

Nr. Conţinuturi Obiective de referinţă Nr. Termen Resurse materiale Activitati Obser-
crt. ore vatii
1. Tema: - să asculte textul ; să citească textul cu voce tare - le manuel de - dialogue autour du texte
Universul personal: (pe roluri) français - items a choix multiple
prietenia - să reţină cuvintele noi 2 S.II-III -des images avec la
- să utilizeze cuvintele noi în conversaţie France: paysages,
Text:
- conversaţie în jurul textului symboles français
Mes amis Claire et - să vorbească despre universul personal : prietenia
Nicolas, p.6;
2. Vocabular tematic: - să reţină cuvintele noi - le manuel de - items à choix multiple
- Oameni şi locuri: relaţiile - să utilizeze cuvintele noi în conversaţie français - Devoir à la maison :
între tineri -să reţină şi să utilizeze sinonime şi antonime în 1 S.III - k7 audio p. 8
conversaţie
- să vorbească despre relaţiile între tineri
3. Acte de vorbire -să reţină şi să recunoască în text cuvinte - le manuel de - items à choix multiple
-a exprima locul folosite pentru a exprima locul français - Devoir par équipe: ex 2 p.13
- să utilizeze aceste cuvinte în conversaţie 1 S.IV - des images / des
pliants avec la
- să-şi imagineze şi să joace un dialog
France: paysages
4. Articolul hotărât şi - să reţină, să recunoască şi să utilizeze în text / - le manuel de - items à réponse courte
nehotărât – sistematizare conversaţie / traducere articolul hotărât şi nehotărât 1 S.IV français - Devoir à la maison : ex. 2, p.
16
5. Indicativul prezent – - să găsească în text indicativul prezent - le manuel de - items à réponse courte (texte
sistematizare -să reţină, să recunoască şi să utilizeze în text / français lacunaire)
conversaţie / traducere verbe la timpul prezent 1 S.V -des planches avec - items à choix multiple
des vb. au présent de - Devoir à la maison : ex.4, 5 p.
l'indicatif 12
Texte autentice: - să asculte textul - le manuel de Lecture et traduction du texte
6. Diversitatea spaţiului - să citească textul cu voce tare français Devoir à la maison :
francofon: Franta - conversaţie în jurul textului 1 S.V - le dictionnaire Rédaction, p.15
- să traducă textul în lb. română - să asculte textul
Temoignages
(p.15)

1/4
Unité 1: Qui a peur des écureuils?
Nr. Conţinuturi Obiective de referinţă Nr. Termen Resurse materiale Evaluare Obser-
crt. ore vatii
1. Tema: - să asculte textul ; să citească textul cu voce tare - le manuel de français - dialogue autour du texte
Mediul natural ( pe roluri): să reţină cuvintele noi, să utilizeze -des images avec des - Devoir à la maison : ex. 7,
Text: Qui a peur des cuvintele noi în conversaţie 2 S.VI animaux p.17
- să vorbească despre animale domestice şi animale
écureuils?, p.16
sălbatice, despre viata la ţară
2. Vocabular tematic: - să reţină cuvintele noi - le manuel de français - items à choix multiple
Mediul natural: animale - să utilizeze cuvintele noi în conversaţie -des images avec des - Devoir à la maison : ex.
domestice şi animale -să reţină şi să utilizeze vocabularul 1 S.VII animaux 8, p.19
in conversatie - l'atlas zoologique
sălbatice; viaţa la ţară
- să descrie un animal/ un peisaj rural
3. Acte de vorbire -să reţină şi să recunoască în text cuvinte folosite - le manuel de français - items à choix multiple
-a povesti o suită de pentru a povesti o suită de evenimente si pentru a -des images avec des - Devoir par équipes:
evenimente da informaţii de orientare 1 S.VII forets et des animaux ex 5, p.23
-sa utilizeze aceste cuvinte în conversaţie - l'atlas zoologique
-a cere/a da informaţii de
- să-şi imagineze şi să joace un dialog
orientare
4. Construcţii cu à şi de -să reţină, să recunoască şi să utilizeze în text - le manuel de français - items à réponse courte
/conversaţie /traducere construcţii cu 1 S.VIII -des planches avec les - Devoir à la maison: ex. 3
prepozitiile à şi de prépositions à et de p.24
5. Perfectul compus - - să găsească în text perfectul compus - le manuel de français - items à réponse courte (texte
sistematizare -să reţină, să recunoască şi să utilizeze în text/ -des planches avec le lacunaire)
conversaţie / traducere perfectul compus 1 S.VIII passé composé - items à choix multiple
- să facă exerciţii cu verbe la perfectul compus - Devoir à la maison : ex.4, 5,
p.21; ex.5, p. 27
6. Texte autentice: - să asculte textul - le dictionnaire, le Lecture et traduction du texte,
La France rurale, (p. 25) - să citească textul cu voce tare 1 S.IX manuel de français, p.25
- conversaţie în jurul textului la carte de la France
- să traducă textul în lb. română

Unité 2: Une lettre de Corse


Nr. Conţinuturi Obiective de referinţă Nr. Termen Resurse materiale Evaluare Obser-
crt. ore vatii
1. Tema: - să asculte textul ; să citească textul cu voce tare - le manuel de français - dialogue autour du texte
Mediul natural- civilizaţia (pe roluri) -des images - Devoir à la maison : ex.5,
ecologică - să reţină cuvintele noi 2 S.IX, X p.29
- să utilizeze cuvintele noi în conversaţie
Text: Une lettre de Corse
- conversaţie în jurul textului
(p. 28)
2. Vocabular tematic - să reţină cuvintele noi - le manuel de français - items à choix multiple
Mediul natural: animale - să utilizeze cuvintele noi în conversaţie -des images de l'habitat - Devoir à la maison : ex.8,
-să reţină şi să utilizeze sinonime şi antonime în - le manuel de l'écologie p. 31

2/4
domestice şi animale conversaţie 1 S.X
sălbatice; civilizaţia - să descrie un peisaj
ecologică
3. Acte de vorbire -să reţină şi să recunoască în text cuvinte folosite - le manuel de français - items à choix multiple
A cere/a da informaţii pentru a cere/a da informaţii despre timp 1 S.XI -des images / des dessins - Devoir par équipe: ex.6,
despre timp - să utilizeze aceste cuvinte în conversaţie p.37
- să-şi imagineze şi să joace un dialog
4. Imperfectul (I) -să reţină, şi să recunoască şi să utilizeze în text/ - le manuel de français - items à réponse courte
conversaţie / traducere verbe la indicativ, timpul 1 S.XI -des planches avec des - Devoir à la maison : ex. 4,
imperfect vb. a l’imparfait p. 39
5. Numerele de la 60 la 100 -să reţină, să recunoască şi să utilizeze în text/ - le manuel de français - items à réponse courte
conversaţie / traducere numerele de la 60 la 100 1 S.XII Devoir à la maison : ex.
4/34
6. Diversitatea spaţiului - să asculte textul - le dictionnaire, le - Devoir à la maison :
francofon: Corsica- texte - să citească textul cu voce tare 1 S.XII manuel de français, la commente en 10 lignes le
literare autentice: p.36, 37 - conversaţie în jurul textului carte de la France texte
- să traducă textul în lb. română

Unité 3: Un Noël pas comme les autres


Nr. Conţinuturi Obiective de referinţă Nr. Termen Resurse materiale Evaluare Obser-
crt. ore vatii
1. Tema: Tradiţii şi obiceiuri: - să asculte textul ; să citească textul cu voce - le manuel de français - dialogue autour du texte
sărbătorile în Franţa tare( pe roluri) -des images avec - Devoir par équipes: ex.5,
Text: Un Noël pas comme - să reţină cuvintele noi 2 S.XIII l'habitat p.41
- să utilizeze cuvintele noi în conversaţie
les autres (p.40)
- conversaţie în jurul textului
2. Vocabular tematic - să reţină cuvintele noi - le manuel de français - items à choix multiple
Tradiţii şi obiceiuri- - să utilizeze cuvintele noi în conversaţie -des images avec les - Devoir à la maison : p.42,
sărbătorile -să reţină şi să utilizeze sinonime şi antonime în 1 S.XIV habitudes de la fête de 48
conversaţie Noël en Europe
Sărbătorile în Franţa
- să descrie pregatirile pentru o sarbatoare
3. Acte de vorbire -să reţină şi să recunoască în text cuvinte folosite - le manuel de français - items à choix multiple
- a exprima o cantitate pentru a exprima o cantitate cunoscuta/ -des images / des dessins - Devoir par équipes: ex.4,
cunoscuta/ necunoscuta necunoscuta 1 S.XIV p.47
- să utilizeze aceste cuvinte în conversaţie
- să-şi imagineze şi să joace un dialog
4. Exprimarea cantităţii -să reţină, şi să recunoască şi să utilizeze în text - le manuel de français - items à réponse courte
Articolul partitiv – cazuri de /conversaţie /traducere cuvinte folosite pentru a -des planches avec - Devoir à la maison : ex. 5,
substituţie cu prepoziţia de exprima o cantitate cunoscuta/ o cantitate 1 S.XV l'article partitif p.47
necunoscuta

5. Viitorul (I) -să reţină, şi să recunoască şi să utilizeze în text/ - le manuel de français - items à choix multiple
conversaţie / traducere verbe la ind., timpul viitor 1 S.XV -des planches avec des - Devoir par équipes : ex.5,
vb. au futur simple 6, p.45

3/4
6. Texte literare autentice: - să asculte textul; să citească textul cu voce tare - le dictionnaire, le - Devoir à la maison :
Mon beau sapin, p.49 - conversaţie în jurul textului 1 S.XVI manuel de français apprendre par cœur les
- să traducă textul în lb. română chants de Noël

Unité 4: Un musée de l’avenir


Nr. Conţinuturi Obiective de referinţă Nr. Termen Resurse materiale Evaluare Obser-
crt. ore vatii
1. Tema: Progres şi schimbare: - să asculte textul ; să citească textul cu voce - le manuel de français - dialogue autour du texte
mijloacele de transport tare( pe roluri) -des images avec des - Devoir à la maison : ex.
Meserii şi ocupaţii - să reţină cuvintele noi inventions 3, p. 53
- să utilizeze cuvintele noi în conversaţie
Inventatori şi savanţi francezi 1 S.XVI
- conversaţie în jurul textului
Texte autentice
Text: Un musée de l’avenir
(p.52)
2. Vocabular tematic - să reţină cuvintele noi - le manuel de français - items à choix multiple
Progres şi schimbare: - să utilizeze cuvintele noi în conversaţie -des images avec les - Devoir par équipes
mijloacele de transport -să reţină şi să utilizeze sinonime şi antonime în 1 S.XVII métiers ex. 3,4, p.55
conversaţie - des images avec des
Meserii şi ocupaţii
- să descrie o meserie inventions
Inventatori şi savanţi francezi
3. Acte de vorbire - să descrie, în propoziţii simple, oameni, locuri, - le manuel de français - items à choix multiple
- a descrie o meserie evenimente; -des images / des dessins - Devoir par équipes: p.54
- să extragă ideile principale dintr-un scurt text
de informare; 1 S.XVII
- să scrie mesaje scurte, familiare pe teme din
universul imediat;

4. Gradele de comparaţie ale -să reţină, şi să recunoască şi să utilizeze în text - le manuel de français - items à réponse courte
adjectivelor calificative /conversaţie /traducere gradele de comparaţie 2 S.XVIII -des planches avec les - Devoir à la maison : ex. 4,
ale adjectivelor calificative degrés de comparaison p. 39
de l'adectif
5. Viitorul (II) -să reţină, şi să recunoască şi să utilizeze în - le manuel de français - items à choix multiple
text/ conversaţie / traducere verbe la indicativ, 1 S.XIX - items à réponse courte
timpul viitor - Devoir par équipes: p.58
- să utilizeze fişe gramaticale
6. Texte literare autentice, p.61 - să asculte textul; să citească textul cu voce - le dictionnaire, - Devoir à la maison :
tare 1 S.XIX - le manuel de français Réponds
- conversaţie în jurul textului aux questions, p.61
- să traducă textul în lb. română

4/4