Sunteți pe pagina 1din 6

TAINELE VERSULUI EMINESCIAN

OPŢIONAL LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VII-a

PROF. DRAGOS PANESCU

Argument
Opţionalul propus s-a născut din dorinţa de permanentă cunoaştere a celui care este numit “ geniul de aur”, subiect de
interpretare atât pentru critica literară cât şi pentru şcoală.
În ultimii ani, în educaţia copiilor şi a tinerilor un loc important îl ocupă computerul şi televiziunea. Acestea sunt tot mai
solicitate în detrimentul lecturii individuale.
Însă, educaţia tinerei generaţii nu se realizează numai în faţa computerului sau a televizorului.
Unul dintre scopurile principale ale oricărui profesor de literatură este acela de a-i face pe elevi să citească, de a-i aduce în
biblioteci şi în sălile de lectură, nu numai pentru a-şi procura bibliografia obligatorie, ci, în primul rând, pentru a citi din plăcere.
De aceea, consider că ar trebui să se acorde mai multă importanţă lecturii individuale. Acest lucru nu se poate realiza dintr-o
dată, ci cu paşi mici, dar siguri. Este necesar să se formeze deprinderi şi aptitudini pentru lectură încă de la vârste fragede.
Cărţile sunt în măsură să-i iniţieze pe elevi în lectură şi înţelegerea unor opere literare inspirate din universul vârstei lor,
totodată contribuind la dezvoltarea inteligenţei, sensibilităţii şi imaginaţiei şcolarilor.
Acestea au rolul de a stârni bucuria, plăcerea şi necesitatea lecturii – sentimente descoperite de fiecare dată când deschidem o
carte.
Propunând câteva modalităţi de analiză şi receptare a poeziei lui Eminescu, subliniem necesitatea analizei minuţioase a textului
literar.

OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

1
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

S.1 desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat:


S.3 construirea unui mesaj oral pe o temă dată;
S.8 recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată;
S.10 recunoaşterea valorilor expressive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat;
S.13 redactarea unui text în care să evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat.
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul Pe parcursul clasei a VII-a, se


va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:

1.1 să înţeleagă semnificaţia  exerciţii de dezvoltare a unui


generală a mesajului oral; enunţ sau a unui cuvânt într-o
1.3 să sesizeze adecvarea secvenţă textuală orală;
elementelor lexicale utilizate la  exerciţii de adecvare a lexicului
scopul mesajului ascultat; la la semnificaţia mesajului;
2.1 să construiască un discurs oral  exerciţii de formulare a ideilor
pe o temă dată; în jurul unei teme date;
2.5 să capteze atenţia  exerciţii de construire a unui
interlocutorului prin modul de text care să exprime opinia
prezentare a mesajului; personală despre un anumit
3.1 să interpreteze un text literar sau fapt;
nonliterare, făcând corelaţii între  exerciţii d acceptare sau de

2
nivelurile fonetic, lexical, respingere a unei opinii;
morphologicşi semantic;  exerciţii de dentificare a
3.2 să sesizeze valoarea expresivă a semnificaţiei unor procedee de
mijloacelor de îmbogăţire a expresivitate artistică în textile
vocabularului şi a categoriilor lirice;
semantice studiate;  exerciţii de realizare a
3.3 să identifice valori etice şi expresivităţii cu ajutorul
culturale într-un text, exprimându-şi semnelor de punctuaţie;
impresiile şi preferinţele;  eerciţii de comentare a unui
4.2 să utilizeze în redactarea unui text literar;
text propriu cunoştinţele de morfo-  exerciţii de organizare a
sintaxă, folosind adecvat semnele planului unei lucrări pe o temă
ortografice şe de punctuaţie; dată.
4.3 să identifice efectele expressive
ale construcţiei lingvistice utilizate
în diferite texte.

CONŢINUTURI
1. PERSONALITATEA LUI MIHAI EMINESCU
2. TAINA VERSULUI EMINESCIAN: TEME ŞI MOTIVE
3. POEZIA NATURII ŞI A IUBIRII
4. LIMBAJ POETIC EMINESCIAN
5. FIGURI DE STIL
6. EMINESCIANA

3
MODALITĂŢI DE EVALUARE
 Fişele de lectură;
 Jocuri didactice: cubul, mozaicul etc.
 Completare de chestionare şi rebusuri tematice;
 Portofoliul
 Proiectul
 Colajul
 Desene –– expoziţie;
 Activitate independentă, în grup sau în perechi;
 Compunere de texte cu diferite teme – eseul de 10 minute;
 Proba scrisă( fişe, teste)

TEXTE SUPORT
POEZII- MIHAI EMINESCU

 DORINŢA
 SARA PE DEAL
 FLOAREA ALBASTRĂ
 POVESTEA DOCHIEI
 POVESTEA TEIULUI
 ATÂT DE FRAGEDĂ
 TE DUCI
BIBLIOGRAFIE
VIAŢA ŞI OPERA LUI MIHAI EMINESCU - G. CĂLINESCU

4
POEZII – MIHAI EMINESCU
DICŢIONARUL LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ LA 1900
PLANIFICAREA ANUALA PE UNITATI DE INVATARE LA LIMBA ROMANA (curs optional)
-cls a VII-a

5
Nr. Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi Activitati Nr. Săptămâna Resurse
Crt. de didactice ore
referinţă
 Realizarea Ex. de citire Activitate
Personalitatea fişei de corectă, fluentă, frontală
1 lui Mihai 2.5: 1.5 lectură respectând 3h S1-S3 Activitate
 Prezentarea intonaţia specifică independenta
Eminescu vieţii şi ideilor enunţate. Observare
operei CD Ex. de identificare sistematică
a unor elemente
din biografia lui
M. Eminescu.
Ex. de identificare
a formei literare a
unor cuvinte din
textul-suport.
Ex. de identificare
a unor cuvinte
derivate existente
în textul-suport.
Exerciţii de
identificare a
mijloacelor de
îmbogăţire a
vocabularului cu
ajutorul cărora s-
au format unele
cuvinte din textul-
suport
 Identificarea Ex. de citire Activitate
2
Taina versului 2.1: 3.1: temelor corectă, fluentă, 6h frontală
eminescian. 3.2: 4.2:  Precizarea respectând S4-S9 Activitate
motivelor intonaţia specifică independentă
Teme şi  Clasificarea ideilor enunţate.
motive poeziilor Ex. de identificare
suport după a unor elemente
teme şi din biografia lui
motive M. Eminescu.
Ex. de identificare
a formei literare a
unor cuvinte din
textul-suport.
Ex. de identificare
a unor cuvinte
derivate existente
în textul-suport.
Exerciţii de
identificare a
mijloacelor de
6 îmbogăţire a
vocabularului cu
ajutorul cărora s-
au format unele