Sunteți pe pagina 1din 6

1.

CONCEPTE FUNDAMENTALE UTILIZATE ÎN


MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE

1.1. Serviciile publice de interes general

Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de
toate țările membre ale U.E. și constituie un element esențial al modelului european la
societate.Ele joacă un rol important pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor,
pentru lupta împotriva excluderii și izolării sociale, precum și pentru producerea altor bunuri
și servicii.Furnizarea serviciilor publice de interes general într-o manieră performantă și
nediscriminatorie constituie o condiție pentru buna funcționare a pieței unice și pentru o mai
bună integrare economică în U.E.Aceste servicii alcătuiesc o bază a edificării societății
europene, întrucât accesul la ele este unul dintre drepturile de care beneficiază cetățenii
europeni și oferă o posibilitate de dialog cu autoritățile publice locale în cadrul unei corecte
administrări.Uniunea Europeană promovează o liberalizare ”controlată” a acestor servicii,
adică o deschidere progresivă a pieței, însoțită de măsuri care să protejeze interesul general,
îndeosebi prin introducerea conceptului de serviciu universal, în vederea garantării accesului
tuturor, indiferent de situația economică și socială sau de poziția geografică, la un serviciu de
calitate, cu un preț accesibil.
Serviciile de interes general pot fi definite ca fiind servicii pe care autoritățile publice le
includ în categoria celor care servesc interes general și sunt supuse unor obligații specifice de
serviciu public.Din punctul de vedere al modului în care serviciile de interes general sunt
reglementate de dispozițiile comunitare se pot deosebi: servicii de interes economic general,
servicii de interes general fără caracter economic.
Furnizarea și organizarea serviciilor de interes economic general intră sub incidența
normelor privind piața internă și concurența din Tratatul Comisiei Europene, întrucât
activitățile de servicii sunt de natură economică.Serviciile de interes general fără caracter
economic nu fac obiectul legislației specifice a U.E. și nici nu sunt incluse în normale pieței
interne și ale concurenței, prevăzute de tratat.
Serviciile comunitare de utilități publice pot fi definite ca fiind totalitatea acțiunilor și
activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes
public general ale colectivităților locale cu privire la alimentarea cu apă, canalizarea și
epurarea apelor uzate.Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților
administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit
hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrattiv-teritoriale, în
funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială.

1.3 Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare-componentă a serviciilor de utilități


publice

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților


prin care se asigură satisfacerea nevoilor colectivităților locale cu privire la alimentarea cu
apă; canalizarea și epurarea apelor uzate și colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale
(OUG nr. 13/20. 02. 2008)
Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare este definit ca fiind totalitatea activităților
de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării,
transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de
pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea
apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul
acesteia.Derularea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se
realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și
aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare
intercomunitară de apă și de canalizare.
Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare are o dimensiune economică și o dimensiune
socială.Din punct de vedere economic, acest serviciu creează premisele desfășurării
proceselor de producție din alte ramuri ale economiei naționale.Din punct de vedere social,
serviciul asigură locuri de muncă pentru un număr considerabil de salariați și totodată asigură
apă potabilă necesară vieții omenești și igienei corporale a unei importante părți a populației a
populației țării.Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare trebuie abordat din perspectiva
rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață.
Calitatea României de stat membru al U.E. impune transformarea economiei românești.În
acest sens, autoritățile locale trebuie să elaboreze strategii proprii de modernizare și
dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, fiind direct
responsabile de asigurarea populației de asigurarea populației cu servicii de calitate
corespunzătoare și la un preț accesibil.

Stadiul actual al prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în România

Recensământul populației și al locuințelor efectuat în perioada 18-27 martie 2002 a scos


în evidență faptul că România are o populație de 21.680.974 locuitori, din care:11.435.080
locuitori în mediul urban (52,7%) și 10.245.894 locuitori în mediul rural (47,3%).
Sisteme centralizate de distribuție a apei potabile se regăsesc în 2.915 localități, din care toate
municipiile și orașele (268) și cca. 17% din numărul localităților rurale (2647).
Capacitatea actuală a sistemelor centralizate de alimentare cu apă pentru centrele populate
este de 120 mc/s, din care 48 mc/s furnizează sursele subterane, iar 72 ms/s sursele de
suprafață , inclusiv Dunărea.Cantitatea anuală de apă potabilă distribuită consumatorilor
însumează cca. 811 milioane mc (Guvernul României, 2002).
Calitatea apei distribuite prin sisteme publice este permanent controlată prin prelevarea
de probe din zone reprezentative ale rețelelor de distribuție.Calitatea chimică a apei distribuite
se caracterizează doar prin indicatorii generali de potabilitate, nefiind analizate în rutină
substanțele toxice cum ar fi plumbul, trihalometanii sau pesticidele.
În prezent dispun de rețelele de canalizare publică 644 localități de pe teritoriul
României, din care 266 municipii și orașe și 368 localități rurale.Rețeaua de canalizare are ol
lungime totală de 16.812 km din care 15.736 km în mediul urban (93,6%).Populația care care
beneficiază de serviciul de canalizare este de cca. 11,45 mil. locuitori, adică numai 52,81%
din totalul populației României.Populația care beneficiază de serviciul de canalizare publică
este mult mai numeroasă în mediul urban.
O influență majoră asupra calității apelor naturale o au evacuările de ape uzate neepurate
sau insuficient epurate, care sunt descărcate în receptorii naturali.Bazinele hidrografice Prut,
Argeș-Vedea și Litoral sunt cel mai grav afectate.
România este considerabil în urmă în ceea ce privește furnizarea serviciilor de tratare a
apei potabile și de colectare și epurare a celei uzate.Apele de suprafață sunt utilizate ca surse
de apă potabilă și de aceea, calitatea apei potabile depinde , în linii mari, de calitatea sursei și
a tratării corespunzătoare a acesteia.De asemenea, România a adoptat aquis-ul d emediu și
urmărește dezvoltarea tratării apei, creșterea gradului de racordare a cetățenilor la rețea până
la 70%, precum și colectarea a 60% din apele deversate până în anul 2015.Obiectivul
conformării cu aquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este acela de a proteja
sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman și de
a asigura apă potabilă și curată pentru consum uman.Conformarea cu aquis-ul de mediu va
necesita costuri suplimentare în majoritatea aglomerărilor urbane pentru construcția sau
reabilitarea stațiilor de epurare a apei, astfel încât să se asigure tratarea avansată (eliminarea
azotului și fosforului).

2.ANALIZA PRESTĂRII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI


DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI

Sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt parte componentă a infrastructurii


tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale sunt bunuri de interes și folosință publică
și aparțin, domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.Serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare este furnizat/prestat prin intermediul unor operatori sau al
unor operatori regionali.
Serviciul de alimentare și de canalizare din municipiul Moreni este asigurat de societatea
comercială ”Gospodărie Comunală Locativă și Transporturi Dâmbovița” S.A. .Este necesară o
analiză tehnico-economică a operatorului serviciilor și a sistemului public de alimentare cu
apă și de canalizare, în urma căreia să se contureze principalele puncte forte, slabe,
oportunități și amenințări și pe această bază, să se propună măsuri de îmbunătățire a
serviciului.

2.1. Caracteristici generale ale operatorului

Societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă și Transporturi Dâmbovița S.A. este o


persoană juridică, având forma juridică de societatea pe acțiuni.
Activitățile de apă și de canal au trecut în patrimoniul consiliilor locale sau a Consiliului
Județean Dâmbovița.Acestea au încheiat contracte de concesiune cu S.C. G.C.L.T. Dâmbovița
S.A. pentru activitățile respective.
Capitalul social al societății este de 120.500 RON, împărțit în 50.000 de acțiuni nominative
în valoare de 2,41 RON fiecare.
Managementul societății comerciale Gospodărie Comunală Locativă și Transporturi
Dâmbovița S.A. este asigurat de :
-A.G.A.
-Consiliul de Administrație
-Directorul General
-Directorii executivi : tehnic, producție, economic
-Șefii de compartimente funcționale și operaționale

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Moreni:


-12.500 de persoane care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă;
-11.500 de persoane care beneficiază de serviciul de canalizare ;
-120 de agenți economici privați și bugetari care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă
și de canalizare.
Operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cooperează cu agenți economici,
societăți cu capital privat, agenți bugetari și populație.Cooperarea are la bază contractele
încheiate între părți, contracte care se reînnoiesc anual sau lunar, în cazul în care intervine un
abonat nou.
Aprovizionarea tehnico-materială a societății se efectuează prin Compartimentul
Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificând necesarul de materii prime,
materiale, combustibil pentru fiecare subunitate în parte. Principala sarcină a
Compartimentului Aprovizionare este aceea de asigura în mod ritmic cantitățile necesare de
materii prime, materiale, combustibil, în așa fel încât să nu afecteze desfășurare în bune
condiții a producției, prestației sau planului financiar al societății.În acest sens, societatea are
contracte încheiate cu o serie de furnizori de materii prime și materiale, furnizori de
combustibil, furnizori de energie electrică, de apă cumpărată.
Tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă si de canalizare se fundamentează pe
baza costurilor de prestare și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a
amortismentelor eferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a
obligațiilor ce derivă din contractul de delegare.Tariful serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare în municipiul Moreni este de 0,25 euro/mc, inclusiv TVA, din care 0,20 euro/mc
pentru apă rece și 0,05 euro/mc pentru canalizare.
Principalele componente ale tarifului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din
municipiul Moreni sunt:
-operare: 63,82%
-întreținere: 5%
-resurse umane: 31,18%

2.2. Caracteristici tehnico-economice ale operatorului

Rețelele de distribuție apă și de canalizare fac parte din domeniul public al Consiliului Local
Moreni, pentru exploatare și funcționare, fiind încheiat un contract de concesiune cu
societatea comercială G.C.L.T. Dâmbovița S.A. .
Alimentarea cu apă a municipiului Moreni se realizează prin mai multe surse:

1.sursa Paltinu-sursă de suprafață amplasată pe râul Doftana


2.sursa Iedera-sursă formată din două puțuri de mare adâncime amplasată pe malul stâng al
râului Cricovul Dulce.

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile este de 21,4 km, prin aceasta
asigurându-se necesarul de apă pentru 12.500 persoane, precum și pentru mai mult de 120p de
agenți economici privați și bugetari.
Rețeaua de canalizare a municipiului Moreni are o lungime totală de 20,2 km, la această rețea
fiind racordate 11.500 persoane și 120 agenți economici privați și bugetari.Epurarea apelor
uzate se realizare într-o stație de epurare cu o capacitate de 160 l/s și trei trepte: mecanică,
biologică și chimică.Deversarea apelor uzate epurate se realizează în receptorul natural
Cricovul Dulce.

Puncte forte
-suficiente rezerve de apă, debite mari la sursele existentw de apă
-contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societățile comerciale și de 47% pentru
consumatorii casnici
-folosirea pe scară redusă a substanțelor chimice în agricultură, ceea ce conduce la reducerea
poluării surselor subterane de apă

Puncte slabe
-operarea cu rețele și instalații învechite
-lipsa unui sistem de evaluare și comparare a calității serviciului prestat cu servicii similare
din alte zone ale țării
-promovarea scăzută a investițiilor în infrastructură
-finanțare redusă în domeniul cercetării și dezvoltării

Amenințări
-întârzierea plății serviciului prestat
-scăderea consumului de apă potabilă
-poluarea mediului ambiant
-slaba securizare a instalațiilor

Oportunitatea lucrărilor de reabilitare și modernizare reiese și din luarea în considerare a


elementelor:
-prin extinderea rețelei de distribuție a apei potabile se va obține creșterea numărului de ore de
funcționare și de clienți serviți
-după realizarea lucrărilor de modernizare se va reduce numărul personalului de exploatare
-îmbunătățirea performanțelor energetice ale stațiilor de pompare și instalațiilor anexe va
conduce la creșterea randamentului

Strategia de creștere a calității producției și serviciilor societății comerciale G.C.L.T.


Dâmbovița S.A. are în vedere următoarele obiecte:

1.asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele U.E.


2.creșterea fiabilității echipamentelor
3.eliminarea punctelor slabe la toate subansamblele sistemului și instalațiilor auxiliare
4.retehnologizarea echipamentelor
5.reducerea pierderilor de apă pe rețele și pe branșamentele interioare și reducerea
consumurilor specifice de apă potabilă ca efect al reducerii pierderilor și al contorizării tuturor
branșamentelor utilizatorilor
6.reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare
7.îmbunătățirea stării de funcționării de echipamentelor printr-un control sistematic și un
sistem adecvat de întreținere și reparații
8.promovarea unor soluții tehnice și tehnologice performante
9.promovarea investițiilor în infrastructura municipiului și modernizarea acestuia
10.îmbunătățirea calității mediului ambiant prin utilizarea rațională a resurselor naturale de
apă și epurarea apelor uzate, in conformitate cu directivele U.E.

S-ar putea să vă placă și