Sunteți pe pagina 1din 6

3.

Analiza riscului prin metoda patrimonială


Conform acestei metode, entitatea îşi dovedeşte solvabilitatea dacă respectă ecuaţiile
echilibrului financiar:
 Active imobilizate (imobilizări necorporale total + imobilizări corporale total + active
biologice + imobilizări financiare total + cheltuieli în avans) = Capitaluri permanente
(datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an + capital propriu);
 Active curente (active circulante + cheltuieli în avans) = Datorii curente (datorii: sume care
trebuie plătite într-o perioadă de un an + venituri înregistrate în avans: sume de reluat într-o
perioadă de până la un an + provizioane până la un an).
Tabelul nr. 3.1.1. Analiza solvabilităţii

Active imobilizate Capitaluri permanente Perioada


17.277.155 14.202.514 01 ianuarie 2018
16.975.488 15.908.343 31 decembrie 2018
Active curente Datorii curente Perioada
12.112.505 14.794.372 01 ianuarie 2018
13.883.287 14.672.115 31 decembrie 2018

Cu privire la întreprinderea analizată se constată inegalitatea celor două ecuaţii prezentate mai
sus, în ambele perioade, ceea ce înseamna că nu ar trebui să existe un risc de insolvabilitate,
deoarece capitalul permanent este mai mare ca activele imobilizate, iar activele curente depăşesc
datoriile curente.
În cele ce urmează se va investiga riscul de faliment, în manieră statică, utilizându-se ratele din
tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 3.1.2. Investigarea riscului de faliment, conform metodelor patrimoniale

NR. INDICI
INDICATORI 31.12.2017 (P0) 31.12.2018 (P1)
CRT. (%)
Analiza fondului de rulment

1. FR N = CP – A¿ -3.074.641 -1.067.145 - 34,7%


FR Cl= AC – DC - 30,81%
2. -2.559.610 -788.828

3. FR Pr = C pr – A¿ -4.722.792 -3.896.800
-82,51%

4. FR S = FR N – FRPr -7.797.433 -4.963.945 -66,36%

Analiza solvabilităţii întreprinderii


At 122,54
1. R sg= 1,42 1,74
Dt
Dt 0,5 101,75
2. R ÎG1= 0,58
Pt 7
Dt 102,24
3. R ÎG2 = 1,34 1,37
C pr
D¿1 an 0,1 163,64
4. R ÎT 1 = 0,18
CP 1
D ¿1 an 0,1 169,23
5. R IT 2 = 0,22
C pr 3
Dt 3,78 3,99 105,56
6. R RG =
CAF
D ¿1 an 1,49 1,11 74,5
7. R RT =
CAF
Chf 1,02 1,78 174,5
8. R PD 1 =
EBE
Chf 0,005 0,004 80
9. R PD 2 =
CA
C pr 0,43 0,42 97,67
10. R AF 1 =
Pt
C pr 0,75 0,73 97,33
11. R AF 2 =
Dt
C pr 0,88 0,82 93,18
12. R AT 1 =
CP
C pr
13. R AT 2 = 7,61 4,51 59,26
D¿1 an

Ratele de structură ale pasivului

2
Dc 44,9
.1. R RC =¿ x 100 41,21 109,17
At 9
Dt
2. R ÎG = x 100 57,29 57,91 101,08
Pt
C Pr
3. R AF = x 100 40,68 42,38 104,18
Pt
CP
4. R SF = x 100 48,32 51,55 106,68
Pt
Indicatori utilizaţi în calculul ratelor:
1. Activ total (At) 29.389.680 30.858.775 105
30.858.77 105
2. Pasiv total (Pt) 29.389.680
5
3. Active curente (Ac) 12.112.505 13.883.287 104,49
4. Datorii curente (Dc) 14.794.372 14.672.115 99,17
5. Datorii totale (Dt) 16.387.157 17.870.087 109,04
6. Rezultatul economic (Rec) 782.023 800.023 141,89
575.39 119,8
7. Capacitatea de autofinanţare (CAF) 689.425
1 2
Excedentul brut din exploatare
8. 954.254 10.152.789 106,4
(EBE)
9. Valoarea adăugată (Vad)
10. Producţia exerciţiului (Pex)
11. Marja comercială (Mcom)
12. Consumuri intermediare (Ci)
13. Capital permanent (CP) 14.202.514 15.908.343 112,01

Interpretare:

a) Analiza fondului de rulment: FR semnifică excedentul rezultat atunci când resursele


permanente depăşesc necesarul permanent de finanţare al întreprinderii.
În perioada analizată, fondul de rulment net ( FR N ¿negativ reprezintă deficitul de capital
permanent rămas după finanţarea activelor imobilzate nete. Scăderea cu 34,7% în perioada curentă,
comparativ cu cea precedentă, se datorează în principal cresterii capitalului permanent pe seama
3
datoriilor pe termen lung. Acestea au crescut cu 75,78%, având efect pozitiv asupra autonomiei
financiare a întreprinderii prin rambursarea împrumuturilor.
De asemenea, şi fondul de rulment capital de lucru ( FR Cl) a scăzut cu 30,81% în P1, faţă de
P0, datorită cresterii activelor curente ( AC ) ale entităţii cu 4,49%. Deşi se constată cresterea AC ,

valoarea acestora este superioară valorii datoriilor curente ( DC ) ale entităţii, lichiditatea fiind
suficientă.
Fondul de rulment propriu ( FR Pr ) reflectă autonomia de care dispune întreprinderea în
finanţarea investiţiilor. În P0 s-a înregistrat o valoare negativă a acestui indicator, ceea ce înseamnă
că SC COMCEREAL SRL nu îşi putea finanţa necesarul permanent numai din capitaluri proprii. În
P1, valoarea indicatorului este pozitivă, evidenţiind faptul că entitatea va putea face faţă scadenţelor
viitoare, va putea să-şi achite datoriile pe termen scurt, găsind de fiecare dată lichidităţile necesare
derulării activităţii curente.
Fondul de rulment străin ( FR S ) a scăzut semnificativ în 2018, comparativ cu 2017. Această
diminuare cu 66,36% are ca efect cresterea datoriilor pe termen lung cu 75.78%, capitalul propriu
nefiind suficient pentru finanţarea investiţiilor în active imobilizate. Deoarece întreprinderea este
nevoită să recurgă la îndatorare pe termen mai mare de un an, indicatorul FR S prezintă o situaţie
favorabilă a societăţii.

b) Analiza solvabilităţii întreprindeii (capacitatea întreprinderii de a face faţă scadenţelor pe


termen mediu şi lung, respectiv rambursării datoriilor şi plăţii regulate a dobânzilor):
Rata solvabilităţii generale ( R Sg) a crescut cu 22,54% în perioada analizată, iar valorile ratei,
mai mari decât limita de 1,66 recomandată de literatura de specialitate, explică faptul că entitatea nu
se caracterizează prin insolvabilitate şi nici nu este riscantă pentru ,furnizorii” de capital.
Ratele îndatorării globale: R Îg 1< 0,66 în ambele perioade semnifică faptul că entitatea nu
este ameninţată de riscul de insolvabilitate şi dispune încă de capacitate de îndatorare, iar cresterea
ratei cu 1,75% în P1 are influenţă favorabilă. R Îg 2 are valori mult sub limita recomandată ,,2”,
respectiv 1,34 în P0 şi 1,37în P1. Deci şi prin intermediul acestora se poate observa că nu există
riscul de insolvabilitate.
Ratele îndatorării la termen: R ÎT 1< 0.50 (0,11 în P0 şi 0,18 în P1), respectiv R ÎT 2 < 1 (0,13 în
P0 şi 0,22 în P1). Cu privire la aceste rate, se observă că nu depăşesc limitele impuse, iar
întreprinderea dispune de capacitatea de îndatorare pe o perioadă mai mare de un an şi nu este
susceptibilă riscului de insolvabilitate.
4
Rata capacităţii globale de rambursare ( R RG <4 ), ne arată că entitatea îşi ramburseaza
datoriile totale din prima perioadă analizată, în aprozimativ 3 ani, pe când în a doua perioadă
numărul anilor s-a redus la aproximativ 1 an şi 9 luni. Aceasta este o situaţie favorabilă pentru
entitate deoarece cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât entitatea este capabilă să
suporte o îndatorare suplimentară.
Rata capacităţii de rambursare la termen ( R RT ) are valori mai mici decât limita 3, respectiv
1,49 în prima perioadă şi 1,11 în a doua perioadă, ceea ce semnifică faptul că întreprinderea are
aptitudinea de a rambursa, din capacitatea de autofinanţare, datoriile care trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an. Scăderea cu 74,5% a ratei, se datorează diminuării datoriilor pe termen
lung.
Ratele prelevării datoriilor financiare: R PD 1 – valorile acestei rate obţinute în perioada
analizată sunt: 1,02 şi respectiv 1,78. Fiind mai mari decât limita de 0,6, acestea evidenţiază că firma
poate suporta costul îndatorării. R PD 2 – valorile acestei rate au crescut în perioada curentă faţă de cea
precedentă cu 74,5% ca urmare a cresterii cheltuielilor financiare cu 31,02%, dar şi a creşterii cifrei
de afaceri 18,57%. Dacă în 2017 cheltuielile financiare depăşeau procentul de 3% şi întreprinderea
era expusă riscului de insolvabilitate, în 2018 situaţia s-a îmbunătăţit ( Ch f <3 % ), iar riscul de
insolvabilitate s-a diminuat.
Raportul autonomiei (independenţei) financiare globale: R AF 1 = 0,43 ( P0); 0,42 ( P1) > 0,33
reprezintă o autonomie financiară normală a entităţii. R AF 2 a crescut cu 97,67% în perioda analizată,
iar datorită faptului că această creştere s-a realizat în principal pe seama creşterii semnificative a
rezultatului net cu 2,3%, se constată autonomia financiară ridicată a entităţii.
Raportul autonomiei (independenţei) financiare la termen: R AT 1 - valoarea minimă admisă
pentru acest indicator este 0,5. Valorile mai mari obţinute de entitate în perioada analizată ne arată
că aceasta nu se confruntă cu un risc de insolvabilitate, iar capitalul propriu participă la formarea
capitalului permanent în proporţie de 0,88 în primul an, şi 0,82 în al doilea an. Şi R AT 2 prezintă
situaţia favorabilă din prezent a entităţii
c) Ratele de structură ale pasivului (indică compoziţia resurselor de finanţare în funcţie de
termenele de exigibilitate):
Rata resurselor curente ( R¿¿ RC ) ¿ nu are valorile încadrate în intervalul recomandat 33% -
50%, însă valorile fiind mai mici în ambele perioade, respectiv 41,21% în prima şi 44,99% în a
doua, se constată că nu este compromisă stabilitatea financiară a entităţii şi nici gradul său de
îndatorare. Rata a crescut cu 9,17%, iar o influenţă semnficativă pentru această crestere au avut-o
5
avansurile încasate în contul comenzilor.Pentru ca R RCsă prezinte o situaţie favorabilă este
recomandat ca raportul să crească pe seama sporirii obligaţiilor de plată către furnizori şi a
avansurilor încasate în contul comenzilor.
Rata îndatorării globale ( R ÎG) înregistrează valori ≤ 66% (limita recomandată) în ambele
perioade, evdenţiind faptul că întreprinderea nu se confruntă cu riscul de insolvabilitate. Deoarece
pasivul total creşte mai rapid decât datoriile totale, creşte gradul de autonomie financiară a
întreprinderii.
Rata autonomiei financiare globale ( R AF ¿ prezintă o situaţie favorabilă pentru entitate
deoarece valorile obţinute sunt ≥ 30%. Entitatea care are un astfel de grad de autonomie
(independenţă) financiară are acces mai uşor la credite, are forţă de negociere în raport cu băncile,
este considerată puţin riscantă pentru bănci. Creşterea raportului se datorează în principal majorării
capitalurilor proprii cu 4,18%.
Rata stabilităţii financiare ( R SF ¿ are valori aproximativ egale în ambele perioade, acestea sunt
mai mari decât valorile recomandate (50% – 66%) şi reflectă caracterul permanent al finanţării, care conferă
un grad de siguranţă întreprinderii. Situaţia favorabilă s-a concretizat şi pe seama creşterii capitalurile proprii,
respectiv diminuării datoriilor mai mari de un an.