Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT FISCALITATE

S.C. CONPET S.A.


Master Contabilitate, Diagnostic și Evaluare, anul 2 semestrul II 2019-2020

Prof. dr. Sebastian Lazăr

Studenți : Bradu Roxana

Ipate Diana-Elena

Anul 2020
1. Care este cota efectivă de impozitare suportată de întreprindere în
fiecare din cei 7 ani (impozit pe profit plătit/profit brut)?
Comentați evoluția acesteia.

Există o relație directă între cota efectivă de impozitare suportată de entitate și


dimensiunea entității, sectorul de activitate și investițiile acestuia. Analiza cotei efective de
impozitare reprezintă un interes atât pentru investitori cât și pentru stat.
Statul pentru a ușura sarcina fiscală, folosește cota efectivă de impozit suportată de
entitate pentru o putea prezenta o imagine reală față de cota impusă de legislație, deoarece în
comparație cu cota legală cota efectivă cuprinde și subvențiile acordate de stat.
Cota efectivă de impozitare se obține raportând impozitele plătite de companie și
profitul brut, după cum este redat în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1 Cota efectivă de impozit pentru perioada 2012-2018 pentru CONPET
SA
Anul Impozit pe profit Profit brut Cota efectivă de
plătit impozitare
2012 8.465.202 39.883.148 21,23%
2013 10.401.324 41.300.047 25,18%
2014 12.317.009 64.467.478 19,11%
2015 13.280.000 75.284.975 17,64%
2016 16.577.000 84.033.000 19,73%
2017 16.186.000 86.623.136 18,69%
2018 12.718.000 71.690.983 17,74%
Sursa: Prelucrare proprie
Observăm din tabelul de mai sus, că profitul brut al societății CONPET SA are un
trend crescător, cu excepția anul 2018, unde se înregistrează o scădere de 14.932.153 lei față
de anul 2017, variațiile profitului influețând la rândul lui variațiile impozitului pe profit.

Variția profi tului %


20.00% 2016/2015;
2015/2014;
15.00%
11.60% 16.80%
10.00%
5.00%
0.00% 2017/2016;
-5.00%
2015/2014 3.10%
-10.00% 2016/2015
-15.00% 2017/2016
-20.00% 2018/2017
2018/2017;
-17.30%

Variția profitului %
Impozitul pe profit al societății CONPET SA înregistrează o scădere cu 21,4% în anul
2018 față de anul 2017, la fel și în anul 2017 față de anul 2016 cu 2,4%, în timp ce variația
dintre anul 2016 și 2015 este una pozitivă, aceasta înregistrează o creștere de 24,8%, la fel și
variația dintre anul 2015 și anul 2014 care înregistrează o creștere de 7,8%.

E v o l u ț i a c o t ei efec ti v e (i mp o zi t p e p r o fi t p l ă ti t / p r o fi t b r u t )
Cota efectivă

2018 17.74

2017 18.69

2016 19.73

2015 17.64

2014 19.11

2013 25.18

2012 21.23

Sursa: Prelucrare proprie


După cum se observă în graficul de mai sus, cota efectivă plătită de entitatea CONPET
SA în perioada 2012-2018, diferă de la un an la altul ca urmare a creșterii impozitului pe
profit, datorat unui profit brut anual mai mare. Societatea înregistrează o cota efectivă de
impozit în majoritatea anilor deasupra cotei legale de 16%, exceptând anii 2015 și 2018, unde
cota efectivă este apropiată de cota standard de 16%.
Decizia unor investitori străini de a investi într-o societate din alt stat depinde de
sarcina fiscală efectivă care poate fi măsurată prin cota efectivă de impozit.
Alt factor de influență a cotei efective de impozit este paradisul fiscal. Paradisul fiscal
are un impact major asupra cotei efective de impozit, iar societatea are tranzacții înregistrate
în import.
Un alt factor important de influență asupra cotei efective de impozit sunt subvențiile.
Acestea sunt acordate de către stat pentru societate pentru a atrage investitorii, iar entitatea
Conpet SA a apelat la subvenții pentru active, înregistrate în contabilitate ca subvenții pentru
investiții, și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475 „Subvenții pentru investiții”).
Conpet SA, fiind o societate plătitoare de impozit pe profit, veniturile din subvenții
pentru investiții sunt venituri impozabile pentru entitate, iar cheltuielile reprezentând
amortizarea activelor sunt cheltuieli deductibile. Trendul subvențiilor înregistrate de societate
pentru anul 2018 comparativ cu anul 2017 este scăzut cu 10,4%, societatea fiind
subvenționată mai mult în anul 2017 (1.314 mil lei) decât în anul 2018 (1.178 mil lei), trendul
fiind la fel și pentru anul 2016 comparativ cu anul 2017 cu 10,5%, unde în anul 2016
societatea este subvenționată cu 1.468 mil lei.
Indirect un alt factor este deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea, care generează o
cotă efectivă de impozitare mai mică, deoarece entitatea Conpet SA investește mai mult în
capitalul imobilizat. Spre exemplu în anul 2013 societatea înregistrează investiții pe termen
scurt în valoare de 7.080.956 lei. Se observă că amortizarea crește, exceptând anul 2015 unde
variația amortizării scade cu 21%.
Un alt factor care influențează cota efectivă de impozit suportată de entitatea CONPET
SA, este imaginea oferită către public. Publicul este interesat dacă entitatea este un bun
platnic și își plătește la timp toate impozitele către bugetele statului, deoarece acestea
contribuie la fondul bugetar care este distribuit mai departe către programe sociale de care
beneficiează toată populația.
Societatea are un nr mare de salariați, în anul 2018 înregistrându-se 1.657 angajați,
astfel entitatea are un nivel al contribuțiilor sociale ridicat, care determină scăderea
impozitului pe profit.
Un alt factor îl reprezintă existența în Situațiile financiare anuale a unor pierderi
fiscale. Media de vârstă a personalului CONPET SA este destul de ridicată, numai în anul
2017 societatea a înregistrat pierdere pentru beneficiilor acordate la pensionare de 4.928.491,
în 2018 situația trendul este în descreștere, pierderile fiind mai mici în valoare de 1.035.596.
În România, pierderea fiscală se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7
ani consecutivi.
Amânarea plăţi impozitului, care este recunoscut de către societate pe seama
elementelor de capitaluri proprii, este pentru anul 2018 de 7.757.436 lei, mult mai mare față
de anul 2013 unde cheltuiala cu impozitul amânat este de 8.565. Astfel pentru societatea
noastră prin amânarea cât mai mare a plăţi impozitelor va avea loc o reducere a cotei efective
de impozitare a acestor venituri.
De asemenea, s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor cu tichetele de masă acordate
salariaților
2. Care este ponderea tuturor obligațiilor fiscale în cifra de afaceri a
companiei? Comentați.

Graficul nr.2. Evoluția Cifrei de Afaceri pentru perioada 2012 – 2018

Evoluția cifrei de afaceri pentru SC CONPET SA

381,353,176 381,646,000 385,140,170


375,032,873 376,685,376

348,853,873
334,568,822

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

Sursa: Prelucrarea după Situațiile Financiare Anuale ale SC CONPET SA


Cifra de afaceri realizată în anul 2018, de 385,14 milioane lei, este în creștere cu 2,2%
față de nivelul realizat în anul 2017. Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a reprezentat
376,69 milioane lei, în scădere cu 1,3% comparativ cu anul 2016. Observăm că trendul cifrei
de afaceri este crescător și pentru restul anilor până în 2012, aceasta crește în anul 2016 față
de anul 2015 cu 01,%, respectiv cu 292.824 lei, iar în anul 2015 față de anul 2014 cu
1,7%,respectiv cu 26.179.000.
Obligațiile fiscale totale ale societății CONPET SA conțin:
- taxa pe valoare adăugată (tva de plată),
-contribuțiile aferente salariilor,
-impozitul pe profit,
-redevență petrolieră plătită la bugetul de stat
-impozite locale,
impozit pe bunuri imobiliare.
În tabelul nr. 2 sunt detaliate toate obligațiile fiscale ale întreprinderii Conpet SA
pentru perioada 2012-2018:
Tabele nr. 2.Obligațiile fiscale detaliate pentru perioada 2012-2018
Cheltuiel Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
i fiscale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impozitul 9.030.045 9.993.926 13.033.28 13.882.04 12.571.00 14.271.00 12.760.00
pe profit 4 4 0 0 0
Cheltuieli 24.481.74 21.609.19 22.184.52 22.564.61 23.169.00 21.754.00 4.511.000
cu asig, și 5 9 3 5 0 0
protecție
socială
Tichete de 3.537.342 3.583.110 3.467.625 3.496.812 3.449.132 3.620.986 5.233.770
masă
Impozite 1.315.050 1.715.209 1.024.266 1 .143.588 1.182.836 1.084.332 885.327
locale
Redevenţă 23.034.28 25.628.96 29.888.18 30.577.44 29.162.00 28.637.00 29.560.00
petrolieră 2 2 1 4 0 0 0
plătită la
bugetul de
stat
Tva de 0 4.081.866 4.212.128 3.552.044 4.350.768 2.645.752 3.561.409
plată
Totalul 61.398.46 66.612.27 73.810.00 75.216.54 73.884.73 72.013.07 56.511.50
obligațiilor 4 2 7 7 6 0 6
Sursa: Prelucrare după Situațiile Financiare Anuale ale SC CONPET SA

În urma analizei efectuate, putem observa că ponderea cea mai mare a obligațiilor
fiscale în cifra de afaceri este în exercițiul financiar din 2015,unde obligațiile fiscale
reprezintă 19,7%.
Totuși se poate observa în graficul de mai jos, că și în ceilalți ani obligații fiscale au
fost semnificative în ponderea cifrei de afaceri.
Graficul nr. 3 Ponderea tuturor obligațiilor fiscale în cifra de afaceri a companiei CONPET
SA

PONDEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE TOTALE ÎN CA


2015; 19.7
2014; 19.68
20
18
16
14
12 OBLIGAȚII FISCALE TOTALE
10 2013; 19 2017; 19.11
2016; 19
2012; 18.35
8 2018; 14.6
6
4
2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sursa: Prelucrare proprie
Statul Român încearcă să identifice și să corecteze mereu contribuabili cu risc sporit
de neconformare fiscală, cum sunt compararea cu cifra de afaceri înregistrată a unor sume
nesimnificative virate către bugetul de stat sau a unui număr mic de angajați, etc. Cele mai
majore riscuri ale acestui gen de activitate sunt neachitarea impozitelor şi taxelor (adică
societățile au restanţe mari la buget), nereflectarea în evidenţa contabilă a tuturor veniturilor
(și implicit neimpozitarea acestora), achitarea salariului în plic (neplata contribuțiilor pentru
personal și a impozitului pe salarii), interpretarea incorectă a legislaţiei.
Vorbind din punct de vedere al trendurilor, se poate observa că trendul contribuțiilor
este mai accentuat în anul 2015,respectiv 19,7%, iar pragul minim atins este de 14,6% în anul
2018.

Graficul nr.4. Ponderea fiecărei obligați fiscale în cifra de afaceri a companiei CONPET SA
8

5
Axis Title

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sursa: Prelucrare proprie

Ponderea principală a obligațiilor fiscale către bugetul statului în anul 2012 s-a
înregistrat la Impozitul pe profit, şi cheltuielile cu asigurările sociale, fiind cele mai mari a
plăți virate către bugetul statului în perioada 2012-2018 a societății, care constituie 4,3% în
totalul de venituri (impozitul pe profit) și care constituie 7,3% din veniturile totale acumulate
(cheltuielile cu asigurările sociale).
Comparativ cu anul 2012, se observă a creşterea ponderii la taxa pe valoarea adăugată,
trendul menținându-se în creștere și în restul anilor față de 2012, și se observă o creștere și
pentru alte plăți către bugetele locale în anul 2013. În anul 2013 suma TVA încasată la buget
constituie 4.081.866 lei, având o pondere în cifra de afaceri de 1,17%,
Putem nota faptul că ponderea impozitelor indirecte (cheltuieli cu asigurările sociale
pentru salarii și impozitul pe salarii, taxa pe valoare adăugată, impozite locale, etc.) depășeșc
ponderea impozitelor directe întreaga perioadă(impozitul pe profit).
Observăm că ponderea impozitelor directe scade semnificativ în anul 2013 față de anul
2012, restul anilor având fluctuații mici. Din punct de vedere al trendurilor, se poate observa
că trendul contribuțiilor este mai accentuat față de cel al impozitelor indirecte (ambele având
un trend descendent). Însă, deși contribuțiile înregistrează trend descendent, acestea rămân,
totuși, cele cu ponderea cea mai mare în produsul intern brut.
Prin urmare, putem afirma că societatea înregistrează ponderea impozitelor indirecte
într-o măsură mai mare față de impozitarea profiturilor, impozitele indirecte primând față de
cele directe pe aproape toată perioada analizată.
3. Care sunt elementele care au determinat diferențe între profitul
impozabil si profitul brut (contabil) in fiecare din cei 7 ani?

Elementele care au efect asupra impozitului pe profit al societății Conpet SA și determină


diferențe între profitul impozabil și profitul brut calculat și înregistrat în contabilitate sunt:
 Cheltuieli nedeductibile
 Venituri neimpozabile
 Elemente similare veniturilor
 Elemente similare cheluielilor
 Impozitul pe profit scutit
 Sume reprezentând sponsorizări în limita prevăzută de lege
Aceste elemente ale entității Conpet SA, pe care le-am sistematizat în tabelul de mai
jos:
Elemente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venituri 397.262.19 417.582.53 413.026.83 419.568.62 414.766.36 418.236.06 424.618.29
totale 3 7 6 0 8 4 6
Cheltuieli 357.379.04 376.282.49 348.559.35 344.283.64 330.733.00 331.612.92 352.927.31
totale 5 0 8 5 0 8 3
Profit 39.883.148 41.300.047 64.467.478 75.284.975 84.033.368 86.623.136 71.690.983
brut/contab
il
+Cheltuieli 20.628.295 8.201.974 2.394.283 2.195.687 3.216.668 2.137.594 2.650.098
nedeductibi
le
-Venituri 7.764.544 5.045.885 1.487.020 2.118.703 3.218.484 1.746.746 1.649.125
neimpozabil
e
+Elemente 6.970.823 729.038 2.403.165 2.246.485 962 1.033.079 1.019.298
similare
veniturilor
-Elemente 24.182 3.005 2.568 2.166 939 247.085 836
similare
cheltuielilor
Impozit pe 9.550.966 10.488.759 10.314.797 12.045.596 13.445.338 13.859.702 11.470.557
profit (16%)
-Sume 520.921 494.833 5.89.373 484.854 598.926 584.467 536.396
reprezentân
d
sponsorizăr
i în limita
prevăzută
de lege
-Impozit pe 0 0 0 484.854 872.526 216.335 229.406
profit scutit
Impozit 9.030.045 9.993.92 13.033.284 13.882.045 12.571.020 14.271.742 12.759.911
efectiv de 6
plată
Sursa: Prelucrare proprie
Profitul contabil reprezintă profitul brut al societății, mai exact este acel profit din 
care nu s-au dedus cheltuielile nedeductibile și veniturile neimpozabile, și a fost calculat ca
diferență între veniturile totale și cheltuielile totale, care se regăsesc în Contul de profit și
pierdere al societății Conpet SA.
În timp ce profitul fiscal, denumit si profit impozabil, se obține din profitul
contabil(brut) din care s-au dedus cheltuielile nedeductibile (cum sunt sponsorizări în cazul
societății noastre) și veniturile neimpozabile (cum sunt dividendele primite din alte companii).
Aceste cheltuieli nedeductibile și venituri neimpozabile sunt principalele elemente care
diferențiază cele două noțiuni de profit.

S-ar putea să vă placă și