Sunteți pe pagina 1din 25

Va rog sa scrieti si varianta in engleza a

intrebarilor. Mersi.

1. RO: Care dintre următoarele practici este considerată a fi lipsită de etică de către
majoritatea cercetătorilor? (p. 27, Cătălina Leonte)
[1-DA] Intenția de a depune un brevet, fără informarea colaboratorilor, pentru a vă
asigura că sunteți singurul inventator
[2-NU] Publicarea unei lucrări de cercetare într-un singur jurnal
[3-NU] Păstrarea confidențialității datelor dintr-o lucrare pe care o analizați pentru un
jurnal

EN: Which of the following activities is regarded by most researchers as unethical?


(p. 27, Cătălina Leonte)
[1-YES] Not informing a collaborator of your intent to file a patent in order to make sure
that you are the sole inventor
[2-NO] Publishing a paper in a single journal
[3-NO] Maintaining the confidentiality of data from a paper that you review for a journal

2. RO: Care este definitia plagiatului, conform ORI (Oficul integritatii cercetarii din Statele
Unite Ale Americii)? (p. 40)
[1-DA] ORI consideră că plagiatul include atât furtul sau deturnarea proprietății
intelectuale, cât și copierea substanțială neatribuită a operei altuia.
[2-NU] ORI consideră plagiatul, o inițiativă multi-editor pentru a ecraniza conținutul
publicat și trimis pentru originalitate.
[3-NU] ORI consideră plagiatul poate ajuta la educarea imaginii și, dacă este cazul, poate
verifica imaginile
EN: What is the plagiarism definition, according to ORI (US Office of Research
Integrity)?
[1-DA] ORI considers plagiarism to include both the theft or misappropriation of intellectual
property and the substantial unattributed textual copying of another’s work.
[2-NU] ORI considers plagiarism a multi-publisher initiative to screen published and submitted
content for originality.
[3-NU] Authors must avoid duplicate publication, which is reproducing verbatim content from
their other publications.

3. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta un motiv important pentru care trebuie
respectate normele eticii in cercetare?(p.13)
[1-DA].normele etice ajută la construirea de sprijin public pentru cercetare;
[2-NU].etica promovează un conportament individualist în societate;
[3-NU].normele etice îngrădesc capacitatea de exprimare a individului;

4. Care sunt aspectele distincte pe care le iau majoritatea oamenilor in considerare atunci
cand se gandesc la etica (sau morala)? (p. 6)
[1-DA] Corect si gresit
[2-NU] Adevarat si fals
[3-NU] Bun si rau

5. Cum este definită slaba administrare a cercetării? (p. 32)


[1-DA] Slaba administrare a cercetării este definită drept fabricarea, falsificarea sau plagiatul în
propunerea, efectuarea sau revizuirea cercetării sau în raportarea rezultatelor cercetării.
[2-NU] Slaba administrare a cercetării reprezintă activitatea care conduce la respingerea
studiului.
[3-NU] Slaba administrare a cercetării apare atunci când sunt utilizate stiluri incorecte de citare.
5 EN. How is research misconduct defined?
[1-DA] Research misconduct is defined as fabrication, falsification, or plagiarism in proposing,
performing, or reviewing research, or in reporting research results.
[2-NU] Research misconduct is the activity that leads to the rejection of the study.
[3-NU] Research misconduct occurs when incorrect citation styles are used.

6. Cum poate fi prezentată o creație intelectuală ca fiind proprie? (p. 52)


[1- DA] Atât implicit cât și explicit
[2 - NU] Doar implicit
[3 - NU] Doar explicit

7. RO Ce presupune principiul eticii referitor la prudență? (p.17)


[1-DA] Evitarea erorilor cauzate de neglijență/neatenție și examinarea temeinică și critică a
propriei lucrări.
[2-NU] Protejarea documentelor confidențiale ce au fost supuse publicării care pot conține date
personale ale unor grupuri de persoane sau secrete militare.
[3-NU] Respectarea și cunoașterea legilor relevante, precum și a politicilor instituționale și
guvernamentale.

EN What are the main aspects of the ethical principle of carefulness? (p.17)
[1-YES] Avoid careless errors and negligence, carefully and critically examine your own work.
[2-NO] Protect confidential communications submitted for publication which may contain
personal data of certain groups of people or military secrets.
[3-NO] Know and obey relevant laws and institutional and governamental policies.

8. Cum poate fi definit conceptul de etică? (p. 6 – Alina Cantea)


[1-DA] Un set de norme de conduită care disting între un comportament acceptabil și unul
inacceptabil.
[2-NU] Un set de norme care disting între ce este legal și ce este ilegal.
[3-NU] Un set de norme care definesc infracțiunile și stabilesc sancționarea lor.

EN How can the concept of ethics be defined? (p. 6 - Alina Cantea)


[1-YES] A set of norms of conduct that distinguish between acceptable and unacceptable
behavior.
[2-NO] A set of norms that distinguish between what is legal and what is illegal.
[3-NO] A set of norms that define crimes and establish their sanction.

9. Care este contextul irelevant pentru plagiat? (p. 54)


[1-DA]Textele documentelor legislative.
[2-NU]Artă
[3-NU]Domeniul stiintei

10. RO: De la ce provine acronimul FFP din definiția comportamentului nedorit în cercetare?
(p.25)
[1-DA] fabricare, falsificare, plagiat
[2-NU] falsificare, fabricare, plagiat
[3-NU] fabricare, falsificare, publicare

EN: What stands for FFP from the definition of research misconduct?
[1-DA] fabrication, falsification, plagiarism
[2-NU] falsification, fabrication, plagiarism
[3-NU] fabrication, falsification, publishing

11. RO: Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta definitia plagiatului? (p.62)
[1-DA]. Reprezintă o încălcare atât a drepturilor morale ale autorului, cât și a drepturilor de
proprietate intelectuală asupra creației respective;
[2-NU]. Reprezintă doar o încălcare a drepturilor morale ale autorului;
[3-NU]. Reprezintă doar o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creației
respective;

EN: Which of the following statements is the definition of plagiarism? (P.62)


[1-YES]. Represents an infringement of both the moral rights of the author and the intellectual
property rights over that creation;
[2-NO]. Represents only a violation of the moral rights of the author;
[3-NO]. It represents only an infringement of the intellectual property rights over the respective
creation;

12. Care este cea de a treia norma etica? (p. 13)


[1-DA]. Ajută la asigurarea faptului că cercetătorii pot fi trași la răspundere publicului;
[2-NU]. Ajută la construirea de sprijin public pentru cercetare;
[3-NU]. Ajută la cunoașterea, adevărul și evitarea greșelilor;

13. RO: Care dintre urmatoarele aspecte descriu INTEGRITATEA ca principiu etic? (p.
17)
[1-DA] ținerea promisiunilor și a angajamentelor; acționarea cu sinceritate; lupta pentru
consecvența gandirii și acțiunii

[2-NU] acționarea cu sinceritate

[3-NU] lupta pentru consecvența gandirii și acțiunii

EN: Which one describes INTEGRITY as an ethical principal?

[1-DA] Keep your promises and agreements; act with sincerity; strive for consistency of thought
and action

[2-NU] act with sincerity

[3-NU] strive for consistency of thought and action


14. RO: Când are loc dezvoltarea morală? ( p.7)
[1-DA] de-a lungul vieții
[2-NU] numai în timpul copilăriei

[3-NU] numai la maturitate

EN: When does moral development occur? (p. 7)

[1-DA] throughout life


[2-NU] only during childhood

[3-NU] only at maturity

15. Definitia plagiatului include urmatoarele elemente principale: (p. 51)


[1-DA] prezentare drept creație personală, creații intelectuale originale, alt autor, contexte
sociale
[2-NU] prezentare drept creație personală și creații intelectuale originale
[3-NU] alt autor și contexte sociale

16. RO: Care din următoarele aspecte descriu sinceritatea ca fiind un principiu etic? (p. 18)
[1-DA] Distribuirea de date, rezultate, idei, instrumente și resurse
[2-NU] Distribuirea de date și rezultate
[3-NU] Distribuirea datelor
17. EN: Which of the following describes openness as an ethical principle? (p.18)
[1-DA] Share data, results, ideas, tools and resources
[2-NO] Share data and results
[3-NO] Share data
18. Care din următoarele activități este considerată de majoritatea cercetătorilor lipsită de
etică? (p. 27)
[1-DA] Discutarea cu alte persoane a datelor confidențiale dintr-un articol analizat pentru o
revistă.
[2-NU] Păstrarea confidențialității datelor analizate.
[3-NU] Informarea editorilor în cazul în care o lucrare este trimisă mai multor reviste.

19. RO: Ce reprezinta plagiatul? (p.51)


[1-DA] Prezentarea drept creație personală a creațiilor intelectuale originale ale unui alt autor, în
contexte sociale în care creațiile personale sunt recunoscute și recompensate.
[2-NU] Prezentarea drept creație personală a propriilor creații, în contexte sociale în care
creațiile personale nu sunt recunoscute și recompensate
[3-NU] Fabricarea sau falsificarea în propunerea, efectuarea sau revizuirea cercetării sau în
raportarea rezultatelor cercetării.

EN: What does plagiarism means? (P.51)

[1-DA] The presentation as a personal creation of the original intellectual creations of


another author, in social contexts in which personal creations are recognized and rewarded
[2-NU] Presenting one's own creations as a personal creation, in social contexts in which
personal creations are not recognized and rewarded
[3-NU] Fabrication or falsification in proposing, conducting or reviewing research or in
reporting research results.

20. Gravitatea plagiatului in contextele sociale provine din faptul ca: (p54)
[1-DA] Distorsionează logica recompensării meritelor – ducând la o distribuire injustă a
recompenselor.
[2-NU] Creaza o perceptie gresita asupra valorii obiectului in cauza
[3-NU] Induce o falsa apreciere asupra autorului.

21. Ce reprezintă dreptul de proprietate intelectuală? (p.60)


[1-DA] dreptul de a consuma, difuza sau comercializa respectiva creație
[2-NU] dreptul de a-și publica anonim sau sub pseudonim creația
[3-NU] dreptul de a dispune de integritatea propriei creații

22. In ceea ce priveste ajustarile de luminozitate sau contrast ale imaginilor, care dintre afirmatiile de
mai jos este cea corecta?
[1-DA] sunt acceptabile numai daca se aplica in mod egal pe intreaga imagine, atata timp cat nu
obscureaza, elimina sau prezinta gresit informatiile capturate initial
[2-NU] nu sunt acceptabile in niciun context
[3-NU] sunt acceptabile doar pe portiuni de imagini, unde este necesar
21-eng: Regarding the brightness or contrast adjustments of the images, which of the following
statements is correct?
[1-YES] are only acceptable if applied equally to the entire image, as long as it does not obscure,
eliminate or misrepresent the initially captured information.
[2-NO] are not acceptable in any context
[3-NO] are only acceptable on portions of images, where required

23. Cine poate fi autorul unei lucrări? (p.57)


[1-DA] Autorul poate să includă persoane, dar poate să fie și o organizație.
[2-NU] Autorul poate fi doar o persoană.
[3-NU] Autorul poate fi doar o organizație.
EN: Who can be the author of a paper?
[1-YES] The author can include people, but it can also be an organization.
[2-NO] The author can only be a person.
[3-NO] The author can only be an organization.

24. În care dintre următoarele situații este cosiderată legitimă editarea unor imagini preluate?
(p.37)

[1-DA] atunci când o anumită parte a unei opere de artă este mărită pentru a fi evidențiate anumite
caracteristici care altfel nu ar fi vizibile
[2-NU] atunci când sunt aplicate diferite efecte artistice
[3-NU] în nicio situație

EN: In which of the following situations may be legitimate to edit an image?


[1-YES] when a certain part of an artwork is enlarged to highlight certain features that would not
otherwise be visible
[2-NO] when different artistic effects are applied

[3-NO] in no situation

24. Conform principiilor de etică, publicarea responsabilă constă în: (p. 19)
[1-DA] Publicarea pentru progresul cercetării
[2-NU] Publicarea pentru avansarea în carieră
[3-NU] Publicarea repetitivă

EN: According to ethical principles, Responsible Publication consists of: (p.19)


[1-YES] Publication for advance of research
[2-NO] Publishing to advance your career
[3-NO] Duplicative publication

Claudia Florea RO: Care din următoarele procedee de construcție a ipotezelor se referă la explicarea
unui fenomen în funcţie de cauzele puse în evidenţă pentru alţi factori? (p.59)
1. Procedeul diferenţei;
2. Procedeul concordanţei;
3. Procedeul analogiei.

Claudia Florea EN: Which of the following hypothesis construction procedures refers to the explanation
of a phenomenon according to the causes highlighted for other factors? (p.59)
1. The procedure of difference;
2. The concordance procedure;
3. The procedure of analogy.

Delia Fecioru ro:


Care dintre urmatoarele este o "alta abatere" de la practicile acceptabile de cercetare?
1. sabotarea muncii unui coleg
2. oferirea de materiale, carti, date unui coleg
3. irosirea oamenilor in cercetare

Delia Fecioru en:


Which of the following is “other deviation" from acceptable research practices?
1. sabotaging someone’s work
2. offering materials, books, data to a colleague
3. wasting humans in research

Alice en:
What does the phrase "Do unto others as you would have them do unto you" represents?
1. The Golden Rule
2. One of the Ten Commandments
3. The Hippocratic Oath

Alice ro:
Ce reprezinta fraza "Comportă-te cu ceilalți așa cum ai vrea să se comporte ei cu tine."?
1. Regula de aur
2. Una dintre cele 10 porunci
3. Juramantul lui Hipocrate

Diana Apostol RO:


Care dintre următoarele variante sunt principii ale eticii?
1. Onestitatea și obiectivitatea
2. Integritatea și prejudecățile
3. Falsitatea și publicarea responsabilă
Diana Apostol EN:
Which of the following represents ethical principles?
1. Honesty and objectivity
2. Integrity and prejudices
3. Falsehood and responsabile publication

Stefanica Tarzioru RO:


Ce tipuri de publicatii anterioare ar putea cauza ingrijorari in ceea ce priveste redundanta sau duplicarea?

[1 - NU] Abastractul si afisele prezentate in timpul conferintelor


[2 - NU] Disertatiile sau tezele din arhivele universitare
[3 - DA] Articolele din jurnalele stiintifice

Stefanica Tarzioru EN:


What types of prior publication present cause for concerns about duplicate or redundant publication?
[1 - NU] Abstracts and posters presented during conferences.
[2 - NU] Dissertations or theses in university archives.
[3 - DA] Articles from scientific journals

Raluca Chicos RO
Care dintre următoarele variante intra la manipularea corecta de imagini?

1.ajustările la luminozitate sau contrast aplicate în mod egal pe întreaga imagine


2.manevrările excesive (procesarea pentru a sublinia o regiune din imagine în detrimentul altora)
3.reglajele neliniare sau ștergerea porțiunilor unei înregistrări
Raluca Chicos EN
Which of the following includes proper image manipulation?

1.adjustments to brightness or contrast applied to the entire image


2.excessive manipulations
3.nonlinear adjustments or deleting portions of a recording

Ce este dreptul de proprietate intelectuala?


A. dreptul de a consuma, difuza sau comercializa respectiva creație
B. Dreptul la educația
C. dreptul la egalitatea de șanse

Vlad Anechitei RO
Cum mai poate fi definită “etica”?
A. Un subiect informativ
B. O strategie de comportament
C. O metodă, procedură sau perspectivă de comportament

Vlad Anechitei EN
How can one also define “ethics”?
A. As an informative matter
B. As a behavioral strategy
C. As a behavioral method, procedure or perspective

Andreea Ivanuta RO
Ce principiu de etică promovează schimbul de date, rezultate și idei?
A. Deschiderea
B. Respectul fata de colegi
C. Publicarea responsabilă

Andreea Ivanuta EN
What ethical principle promotes the share of data, results and ideas?
A. Openness
B. Respect for colleagues
C. Responsible publication

Buhaescu Ciprian Constantin RO


Care din urmatoarele nu este o "alta abatere" de la practicile acceptate de cercetare? (p.29)
[1-DA] pastrarea cu succes a inregistratrilor bune de cercetare
[2-NU] esuarea in intretinerea datelor de cercetare pentru o perioada rezonabila de timp
[3-NU] sustragerea de materiale, carti sau date

Buhaescu Ciprian Constantin EN


Which of the following is not referring to "other deviations" from acceptable research practices? (p.29)
[1-YES] successfully keeping good research records
[2-NO] failing to maintain research data for a reasonable period of time
[3-NO] stealing supplies, books, or data

Amihaesei Stefan Ionut RO


Ce procedeu de constructie a ipotezelor ia in calcul cauzele puse în evidenţă pentru alţi factori ?
D. P. Concordanţei
E. P. Mixtă
F. P. Analogiei
Amihaesei Stefan Ionut EN
Which hypothesis-building procedures takes into account the causes highlighted for other factors?
G. Concordance procedure
H. Mixed procedure
I. Analogy procedure

Delia Ionita RO
Care dintre următoarele activități este considerată de majoritatea cercetătorilor ca fiind lipsită de
etică, chiar dacă guvernul nu o definește drept „conduită incorectă”?
 [1-DA] Utilizarea unei tehnici statistice necorespunzătoare pentru a crește importanța
cercetării dvs.
 [2-NU] Trimiterea lucrării la un singur jurnal.
 [3-NU] Păstrarea datelor de cercetare pentru o perioadă rezonabilă de timp
Delia Ionita EN
Which one of the following activities is regarded by most researchers as unethical even though
the government does not define it as "misconduct"?
 [1-DA] Using an inappropriate statistical technique in order to enhance the significance
of your research
 [2-NU] Submitting a paper to a single journal
 [3-NU] Maintaining the research data for a reasonable period of time

Grămadă Dan RO
Website-ul CrossCheck este: (p.41)

[1-NO] o inițiativă multi editorială de a determina gradul de adevăr al unei afirmații.


[2-YES] o initiativă multi editorială de a verifica originalitatea unui conținut publicat și asumat.
[3-NO] o inițiativă multi editorială de a determina rangul celor mai citate documente din lume.

Grămadă Dan EN
CrossCheck website is a: (p. 41)

[1-NU] multi-publisher initiative to determine the degree of truth of a statement.


[2-DA] multi-publisher initiative to screen published and submitted content for originality.
[3-NU] multi-publisher initiative to rank the most cited documents in the world.
Botoșăneanu Roxana [RO] Este util să se folosească un ghid pentru scrierea etică? (p.47)

[1-DA] Da, pentru ca unii autori să poată comunica rezultatele dintr-un proiect de cercetare
publicului multiplu, aceste rezultate putând fi reciclate.

[2-NU] Nu, pentru ca autorii să nu poată comunica rezultatele dintr-un proiect de cercetare
publicului multiplu dacă rezultatele nu le aparțin.

[3-NU] Da, pentru ca autorii să poată publica orice fel de rezultate și concluzii, indiferent că nu
le aparțin.

Botoșăneanu Roxana [EN] Is it helpful to use a guide to ethical writing? (p.47)

[1-DA] Yes, so that some authors can communicate the results of a research project to multiple
audiences, these results can be recycled.

[2-NU] No, so that the authors cannot communicate the results of a research project to a multiple
audience if the results do not belong to them.

[3-NU] Yes, so that the authors can publish any kind of results and conclusions, regardless of
whether they do not belong to them.

Huludet Sebastian Ro
Ce este dreptul de proprietate intelectuala?
A. dreptul de a consuma, difuza sau comercializa o creație
B. Dreptul la educația

C. dreptul la egalitatea de șanse

Huludet Sebastian En
What is intellectual property right?
A. the right to consume, broadcast or market a creation
B. The right to education
C. the right to equal opportunities
Solonaru Vio RO
Modelele internaționale pentru a răspunde abaterilor comportamentale sunt discutate de? (p.33)
[1-DA] The Council of Science Editors
[2-NU] The World Association of Medical Editors
[3-NU] The US Federal Policy on Research Misconduct

Solonaru Vio EN
The international models for responding to misconduct are discussed by? (p.33)
[1-YES] The Council of Science Editors
[2-NO] The World Association of Medical Editors
[3-NO] The US Federal Policy on Research Misconduct

Humulescu Andrei RO
Ce cuprinde integritatea ca și principiu al eticii?
[1-DA] Păstrarea promisiunilor și a înțelegerilor; acționarea cu sinceritate; străduirea pentru
coerența gândirii și a acțiunii.
[2-NU] Distribuirea datelor, rezulatelor, ideilor, uneltelor, resurselor. A fi deschis la criticism și
la idei noi.
[3-NU] Publicarea lucrărilor în ordine pentru avansarea cercetării și învățăturii, nu doar pentru a
avansa în carieră. Evitarea publicațiilor inutile și duplicate.

Humulescu Andrei EN
What does integrity include as a principle of ethics?
[1-YES] Keep your promises and agreements; act with sincerity; strive for consistency of
thought and action.
[2-NO] Share data, results, ideas, tools, resources. Be open to criticism and new ideas.
[3-NO] Publish in order to advance research and scholarship, not to advance just your own
career. Avoid wasteful and duplicative publication.
Boamba Simona (cas. Epure) RO
Redactarea unei concluzii presupune:

[1-NU] respingerea pur și simplu a ipotezelelor nule sau alternative


[2-DA] rezumarea lucrării și oferirea unei descrieri foarte scurte a rezultatelor
[3-NU] povestestirea rezltatelor fără a incerca să le interpretezi sau să le evaluezi

Boamba Simona (cas. Epure) EN


Writing a conclusion involves:

[1-NO] simply reject your null or alternative hypotheses


[2-YES] summing up the paper and giving a very brief description of the results
[3-NO] narrate your findings without trying to interpret or evaluate them

Bozoanca Rares Mihail RO


In care dintre urmatoarele situatii o persoana poate incalca drepturile de proprietate intelectuala
fara sa plagieze? (p.64)
[1-DA] Cand scaneaza o carte si o posteaza pe Internet fara permisiunea detinatorului
drepturilor de proprietate intelectuala.
[2-NU] Cand preia paragrafe intregi dintr-o lucrare stiintifica fara a cita autorul.
[3-NU] Cand include intr-o lucrare fotografii copiate cu permisiunea detinatorului drepturilor.

Rosca Anamaria RO:


Pot jurnalele sa publice materiale care au fost traduse cu exactitate dintr-o publicație originală
dintr-o altă limbă?
[1-DA] Da, insa acestia trebuie să indice clar că materialul a fost tradus și republicat,
identificand totodata sursa originală a materialului.
[2-NU] Da, nu îi oprește nimic să publice materiale traduse fără să menționeze sursa originală
sau să aibă permisiunile necesare.
[3-NU] Nu, continutul din jurnal trebuie sa fie original.

Rosca Anamaria ENG:


Can journals publish materials that have been accurately translated from an original publication
in a different language?
[1-YES] Yes, but they should indicate clearly that the material has been translated and
republished, and should identify the original source of the material.
[2-NO] Yes, it does not stop them to publish materials translated without mentioning the original
source or having the appropriate permission.
[3-NO] No, the content from journals needs to be original.

Țiplea George-Alexandru

Do ethical norms help the research to build public support for it?
[1-YES] People are more likely to fund a research project if they can trust the quality and
integrity of research.
[2-NO] People are less likely to fund a research project if they can trust the quality and integrity
of research.
[3-NO] People will not fund a research project if they can trust the quality and integrity of
research.

Normele etice ajută cercetarea să construiască sprijin public pentru aceasta?

[1-DA] Este mai probabil ca oamenii să finanțeze un proiect de cercetare dacă pot avea
încredere în calitatea și integritatea cercetării.
[2-NU] Este mai puțin probabil ca oamenii să finanțeze un proiect de cercetare dacă pot avea
încredere în calitatea și integritatea cercetării.
[3-NU] Oamenii nu vor să finanțeze într-un proiect de cercetare dacă pot avea încredere în
calitatea și integritatea cercetării.
RO: În care dintre următoarele situații este necesară sau cel puțin de așteptat
obiectivitatea ca principiu etic, evitând prejudecățile? (p. 16)
[1-DA] Proiectarea experimentală, analiza datelor, interpretarea datelor, revizuirea
colegilor, deciziile personalului, scrisul de acordare, mărturia experților.
[2-NU] Toate comunicările științifice, rapoarte sincere ale datelor, rezultatelor,
metodelor sau procedurilor și starea unei publicări.
[3-NU] Respectarea promisiunilor și angajamentelor, lupta pentru consecvența
gândirii și a acțiunii, acționarea cu sinceritate.

EN: In which of the following cases is required or at least expected objectivity as


ethical principle, avoiding biases? (p. 16)
[1-YES] Experimental design, data analysis, data interpretation, peer review,
personnel decisions, grant writing and expert testimony.
[2-NO] All scientific communications, honestly report data, results, methods and
procedures, and publication status.
[3-NO] Keeping your promises and agreements; acting with sincerity; striving for
consistency of thought and action.

Rosu Ioan-Bogdan
RO:
Care sunt valorile esențiale ale muncii colaborative, promovate de standardele etice? (p.12)

[1-YES] încredere, responsabilitate, respect reciproc și corectitudine.


[2-NO] curaj , intelepciune, pozitivitate.
[2-NO] afectivitate, conectivitate, compasiune.

EN:
What are the essential values of collaborative work, promoted by ethical standards? (p.12)

[1-YES] trust, accountability, mutual respect and fairness.


[2-NO] courage, wisdom, positivity.
[2-NO] affectivity, connectivity, compassion.

Chiuchiu Sergiu - EN - p 12
Which of the following are the ethical norms in research to to protect intellectual property
interests while encouraging collaboration?
a. guidelines for authorship, copyright and patenting policies, data sharing policies and
confidentiality rules in peer review;
b. human subjects protections, animal care and use, copyright and patenting policies and
confidentiality rules in peer review;
c. guidelines for authorship, prohibitions against fabricating, falsifying, or misrepresenting
research data and confidentiality rules in peer review;

Chiuchiu Sergiu - RO - p 12
Care dintre urmatoarele reprezinta norme etice in cercetare cu rolul de a proteja interesele de
proprietate intelectuala, încurajând în acela?i timp colaborarea?
a. instruc?iuni pentru politici privind calitatea de autor, drepturi de autor ?i brevetare, politici de
partajare a datelor ?i norme de confiden?ialitate în recenziile colegilor;
b. protec?ia subiec?ilor umani, îngrijirea animalelor, politici de drepturi de autor ?i brevetare ?i
norme de confiden?ialitate în recenziile colegilor;
c. instruc?iuni pentru politici privind calitatea de autor, interdic?ii împotriva fabricarii, falsificarii
sau prezentarii gre?ite a datelor de cercetare ?i norme de confiden?ialitate în recenziile
colegilor;

Calitatea de autor al unei creatii intelectuale originale poate fi transferata in mod legitim?(p61)

[1-DA] Niciuna dintre variante

[2-NU] Da, daca autorul s-a semnat cu un pseudonim

[3-NU] Da, daca autorul lasa ca mostenire creatia intelectuala originala

Can the authorship for an original intellectual creation be legitimately transferred? (p61)

[1-DA] None of the options


[2-NU] Yes, if the author signed with a pseudonym

[3-NU] Yes, if the author leaves the original creation as an inheritance

Smau Iulian-Cristian [RO] Manipularea unei imaginini, colectata si publicata in cadrul unui articol, poate
fi identificata de atre jurnalisti drept forma de falsificare. Cand insa, atunci cand editarea este necesara,
o imagine manipulata poate fi recunoscuta ca fiind legitima? (pp. 37-39)

[1-DA]. Pentru a proteja identitatea/intimitatea parteciptantilor din cadrul imaginii, aceasta necesita
marirea selectiva a unei portiuni relevante, fara de care, nu ar fi vizibila.

[2-NU]. Pentru a evidentia doar portiuni relevate din imagine, unele caracteristici pot fi obscurate sau
miscate.

[3-NU]. Pentru a videntia unele portiuni din imagine, ajustarea luminii sau a contrastului, poate fi
aplicata doar pentru acea portiune, chiar daca acesta schimbare nu mai prezinta informatia originala.

Smau Iulian-Cristian [EN] The manipulation of an image, collected and published in an article, can be
identified by other journalists as a form of falsification. But in which cases, when editing is necessary,
can a manipulated image be recognized as legitimate? (pp. 37-39)

[1-YES] In order to protect the identity / privacy of the participants in the image, is required the selective
enlargement of a relevant portion, without which it would not be visible.

[2-NO] In order to highlight only portions of the image, some features may be obscured or moved.

[3-NO] In order to highlight some portions of the image, light or contrast adjustment can only be applied
to that portion, even if this change no longer shows the original information.

Gaman Petrică RO
Ce promovează normele etice în cercetare? (p. 11)
[1-DA] Cunoașterea, adevărul și evitarea greșelii.
[2-NU] Folosirea fără permisiune a unor obiecte sau idei care nu ne aparțin.
[3-NU] Afirmațiile neadevarate.

Gaman Petrică EN
What ethical norms in research promotes? (p. 11)
[1-YES] Knowledge, truth, and avoidance of error.
[2-NO] Unauthorized use of objects or ideas that do not belong to us.
[3-NO] Untrue statements.

Ivanov Paul-Teodor EN
When we speak about plagiarism what does ORI stand for? (p. 40)
[1-YES] Office of Research Integrity
[2-NO] Oxford Research Integrity
[3-NO] Online Research Integrity

Ivanov Paul-Teodor RO
Cand vorbim despre plagiat, de la ce vine abrevierea ORI? (p. 40)
[1-DA] Office of Research Integrity
[2-NU] Oxford Research Integrity
[3-NU] Online Research Integrity

Balineanu Claudia RO

Ce poti face ca sa respecti principiul etic "protectia subiectilor umani”? (p. 23)

[1-DA] Respecta demnitatea, intimitatea si autonomia umana

[2-NU] Maximizeaza riscurile daca rezultatele sunt revolutionare in domeniul cercetarii tale

[3-NU] Nu lua masuri speciale pentru populatia deja vulnerabila

Balineanu Claudia EN

What can you do to respect the ethical principle of "human subjects protection"? (p. 23)

[1-YES] Respect human dignity, privacy and autonomy

[2-NO] Maximize the risks if the results are revolutionary in your research field

[3-NO] Do not take special measures for the already vulnerable population
Savoaia Madalin RO
Este important să aderăm la normele de etică în cercetare?

[1-DA] Da, normele promovează scopul cercetării, cum ar fi cunoștințele, adevărul și evitarea erorilor.

[2-NU] Nu este foarte important.

[3-NU] Este mai important rezultatul lucrării de cercetare.

Savoaia Madalin EN
Is it important to adhere to ethical norms in research?

[1-DA] Yes, norms promote the aims of research, such as knowledge, truth, and avoidance of error.

[2-NU] It is not so important.

[3-NU] It is more important the result of the research.

Alexandra Vasiliu EN

Which of the following is seen by some researchers as unethical but it is not defined by the government
as a misconduct?

Y: Including a colleague as an author on a paper in return for a favor even though the colleague did not
make a serious contribution to the paper

N: Retyping of information or ideas in an article already published in another journal

N: Obtaining a false PHD diploma and using it for publishing papers and articles.

RO

Care dintre următoarele reprezintă o ”altă abatere” de la practicile de cercetare acceptate? (p.30)

[1-DA] Efectuarea unor abateri semnificative de la protocolul de cercetare aprobat de Comitetul de


Îngrijire a Animalelor sau Comitetul de Revizuire Instituțională pentru Cercetarea Subiecților Umani, fără
a informa comitetul sau consiliul.

[2-NU] Raportarea unui eveniment advers într-un experiment de cercetare umană.

[3-NU] Folosirea programelor proprii, realizarea de copii autorizate.

EN

Which of the following is “another deviation” from acceptable research practices? (p.30)
[1-YES] Making significant deviations from the research protocol approved by your institution's Animal
Care and Use Committee or Institutional Review Board for Human Subjects Research without telling the
committee or the board.

[2-NO] Reporting an adverse event in a human research experiment.

[3-NO] Using your own programs, making authorized copies of data.

RO

Care dintre următoarele modele necesită semnătura autorului corespunzător pentru a garanta că
articolul este o lucrare originală, nu a fost publicat anterior și nu este luat în considerare pentru
publicare în altă parte în forma sa finală?

a) Contractul de transfer de drepturi de autor, Contractul de licență exclusiv sau Acordul de acces
deschis

b) Cartea albă privind promovarea integrității în publicațiile științifice

c) Organigrame COPE

EN
Which of the following models requires signature from the corresponding author to warrant that the
article is an original work, has not been published before, and is not being considered for publication
elsewhere in its final form?

a) The Copyright Transfer Agreement, Exclusive License Agreement or the Open Access Agreement

b) White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications

c) COPE Flowcharts

Liviu Chile [RO]


Unde invata majoritatea oamenilor normele de etica? p-7
[1-DA] Acasa, la scoala, la biserica sau in alte imprejurari sociale
[2-NU] La scoala si acasa
[3-NU] Doar in scoala
Liviu Chile [EN]
Where most people learn ethical norms?.
[1-YES] At home, at school, in church, or in other social settings.
[2-NO] At school and home
[3-NO] Only at school