Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea : Management

Disciplina: Finanțe

ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE

ÎNTERPRINDERII

S. N. NUCLEARELECTRICA S.A

Coordonator științific :Oprea Otilia Roxana

Student: Rădeanu Iulia-Roxana

Grupa: MNG 25

Iași 2019

CUPRINS
1
Capitolul 1Prezentarea generală a întreprinderii Nuclear Electrica S.A

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității...................................................3

A Obiect de activitate

B Structura pe acționariat

1.2 Piața și concurența

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare ..............................................................................5

2.1 Descrierea surselor de finanțare a întreprinderii 2016-2018

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii 2016-2018

Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura de capital și a factorilor de


influență.......................................................................................................................................13

3.1 Structura capitalului propriu a companiei în perioada 2016-2018

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență

Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor


împrumutate.................................................................................................................................19

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Nuclearelectrica în perioada 2016-2018

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență

Capitolul 5. Concluzii.................................................................................................................28

Bibliografie

Capitolul 1
2
Prezentarea generală a întreprinderii Nuclearelecrica S.A.

Societatea naționala NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”) , producator de energie nucleara în


România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate, de tipul CANDU 6, este o companie înființată în
anul 19981. SNN SA se afla sub autoritatea “Ministerului Energiei”, statul deținând majoritatea de 82,48%
din acțiuni urmat de Fondul Proprietatea care deține 9,10% din acțiuni , la care contribuie si alți acționari
cu 8,42% din acțiuni. Este de menționat și faptul că SNN este acționar unic al firmei de proiect
EnergoNuclear, având 100% din acțiuni2.

În octombrie 2013, firma SNN a listat pentru prima data pe Bursa de Valori București un pachet
conținând 25.368.236 de acțiuni normative, cu o valoare nominala de 10 ron/acțiune, reprezentând 10% din
capitalul social al SNN. Acțiunile SNN au fost admise la tranzactionare la categoria I a Bursei de Valori
Bucuresti in data de 04.11.2013, avand simbolul emitent “SNN”.

Compania are în prezent sediul la București și deține două sucursale care nu au personalitate juridica:

-Prima sucursala este “Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă” care operează unitățile 1 și 2 care produce
electricitate și distribuie energie termică precum si servicii auxiliare.

-A doua sucursală “Fabrica de combustibil Nuclear Pitești” este producator calificat de combustibil
nuclear CANDU 6 și acaparează în întregime necesitățile de operare ale unităților 1 și 2 CNE Cernavodă.

SNN se gideaza dupa o misiune, o viziune și un set de valori. Misiunea comaniei este împarțita pe 3 direcții
diferite:productie(“ Producem energie curata, in siguranta, la un cost competititiv si un pret
accesibil”),economic(“Dezvoltam o companie puternica si adaugam valoare intereselor tale”) și social
(“Cream conditii de dezvoltare”). Viziunea este reprezentată de angajamentul pentru excelență și acțiuni
realizate pentru rezultate.

Setul de valori este reprezentat de următoarele :

 Siguranta-pentru ca operam una dintre cele mai performante centrale nucleare din lume
1
Bursa de valori București http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
(11.29.2019)
2
Wikipedia- https://ro.wikipedia.org/wiki/Nuclearelectrica(11.29.2019
3
 Profesionalism-pentru ca oamenii sunt ce avem mai bun
 Stabilitate-pentru ca producem constant
 Competitivitate-pentru ca iti livram energie curata la un pret competitive
 Transparenta-pentru ca suntem responsabili fata de tine.3

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

A Obiect de activitate

În prezent, obiectul de activitate a firmei SNN este de a crea energie nucleara, electrică și termică curată
dar în siguranță atât pentru oameni cât și pentru mediu . Desigur, acesta trebuie realizat la un cost
comparativ și în același timp la un preț mic .

B Structura pe acționariat

În cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A acțiunile sunt împărțite conform următoarei structuri.

ACȚIONAR ACȚIUNI PROCENT

STATUL ROMAN PRIN 248.736.619 82,4959 %


MINISTERUL ENERGIEI
ALȚI ACȚIONARI 52.777.232 17,5041 %
TOTAL 301.513.851 100 %

Fig 1. Structura pe acționariat

Sursa: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2019 de pe www.bvb.ro

Așadar, după cum se poate observa , companie este împărțită in :

-acționar majoritar “statul român” cu 82,4959% din acțiuni

- acționari minoritari “alți acționari” cu 17,5041% din acțiuni

3
loc cit. - Bursa de valori București
4
1.2 Piața și concurența

După cum am menționat, S.N. Nuclearelectrica S.A. este un producător și distribuitor de energie electrică
dar și termică și nucleară .

Pe piața națională , compania S.N se claseaza pe locul 3 în topul companiilor care furnizeaza același gen de
servicii . În fruntea topului se află compania Hidroelectrica urmată deTermoelectrica, constituită din3
complexuri energetice aflate în Oltenia (CE Turceni ; CE Rovinari ; CE Craiova) .

În sfera mondiala, furnizarea de servicii nu mai prezinta un variabilă de comparare ci numărul de reactoare
construite. Din acest punct de vedere , România ocupă locul 23 având în portofoliu 2 reactoare acoperind
aproximativ 1300 MW. Compania este în evoluție în acest top, aceasta urmează să construiască alte 2
reactoare în teritoriu.

Capitolul 2 Structura surselor de finanțare

5
În acest capitol sunt detaliate informații cu privire la sursele de finanțare ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A., cât și ceea ce privește evoluțiile în structura surselor de finanțare a companiei în
perioada 2016-2018.

2.1 Descrierea surselor de finanțare a întreprinderii în perioada 2016-2018

Finanțarea reprezinta o modalitate prin care se pot procura resursele financiare necesare pentu înființarea,
funcționarea și dezvoltarea unei întreprinderi. Sursele de finanțare pot fi împărțite în funcție de mai multe
criterii.

Din punct de vedere al provenienței resurselor financiare, sursele de finanțare pot fi:

 Finanțe din fonduri proprii sau interna ( provenite din producție, comerț sau prestari de
servicii)
 Finanțe prin angajamente la termen sau finanțe externe (daca resursele sunt procurate de pe
piețele financiare sau credite bancare)

Din punct de vedere al perioadei în care se folosesc resursele financiare, pot fi :

 Finanțe permanente ( acestea pot


fi reprezentate de capital, rezerve și chiar din împrumuturi pe termen lung)
 Finanțe temporare ( acestea sunt realizate prin creditele bancare acordate pentru formarea
stocurilor și efectuarea de cheltuieli de producție)

Capital social
6
Prime legate de capital
Capitaluri proprii Diferențe de reevaluare

Rezervele

Surse de finanțare Rezultatul reportat și rezultatul exercițiului


ale întreprinderii
Provizioane reglementate

Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli

Împrumuturi pe
termen mediu și

Capitalul social este reprezentat de capitalul social, atat subscris cât și vărsat, la care acționarii contribuie
pein acțiunile emise.

Primele legate de capital sunt formate din primele de emisiune și cele de aport. Acestea se inregistrează
in cazul majorării capitalului social prin emisiunea de acțiuni la o valoare mai mare decât cea nominală sau
valoarea aportului în natura este mai mare decât valoarea nominală a acțiunilor .

Diferențele din reevaluare sunt acele surplusuri obținute din reevaloarea imobilizărilor întreprinderii.

Rezervele sunt reprezentate de o sumă de bani pe care societatea are obligația să o depună într-un fond
cu o valoare minimă reprezentând o cincime din capitalul social.

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat cu scopul de a acoperi eventuale pierderi din
exercițiile financiare anterioare. Acesta poate fi repartizat și pentru exercițiile financiare ulterioare.

Provizioanele reglementate sunt constituite pe seama mai multor tipuri de cheltuieli cu scopul de a acoperi
pierderi provocate de o creștere a prețurilor.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli sunt elemente obligatorii constituite pentru acoperirea unor cheltuieli
neprevăzute apărute din evenimente care au avut loc sau sunt în curs de sesfășurare.
7
Împrumuturile pe termen mediu și lung sunt o componentă a capitalurilor permanente si constituie o sursa
de finanțare durabilă, perioada de rambursare fiind cuprinsa între 1-5 ani pentru creditele bancare pe termen
mediu iar 5 ani pentru creditele pe termen lung. Aceste credite se primesc de la instituțiile bancare în lei
si/sau în valuta și sunt destinate finanțării investițiilor.4

Surse finantare /An 2016 2017 2018

Capitaluri proprii - Total 7506523009 7428050150 7178990289

Datorii până la un an - Total 412445341 452233284 564403761

Datorii mai mari de un an - Total 1426403087 1308218811 1122870108

Totaal pasive 9345371437 9188502245 8866264158

Fig 2 Surse de finanțare ale întreprinderii pe perioada 2016-2018 mărime absolută

Surse finantare /An 2016 2017 2018

Capitaluri proprii - Total 80% 81% 81%

Datorii până la un an - Total 5% 5% 6%

Datorii mai mari de un an - Total 15% 14% 13%

Total 100% 100% 100%

Fig 3 Surse de finanțare ale întreprinderii pe perioada 2016-2018 mărime relativă

4
Onofrei,M.,Finanțele întreprinderii, Editura Universității “Al.I.Cuza”, Iași,2004
8
2016
1 Capitaluri proprii 2Datorii până la un an 3Datorii mai mari de un an

15%

4%

80%

Fig 4 Surse de finanțare ale întreprinderii În 2016 mărime relativă

2017
1 Capitaluri proprii 2Datorii până la un an 3Datorii mai mari de un an

14%

5%

81%

Fig 5 Surse de finanțare ale întreprinderii în 21017 mărime relativă

9
2018
1 Capitaluri proprii 2Datorii până la un an 3Datorii mai mari de un an

13%

6%

81%

Fig 6 Surse de finanțare ale întreprinderii în 2018 mărime relativă

În tabele generate sunt prezentate sursele de finanțare ale întreprinderii SN Nuclearelectrica S.A pe
perioada 2016-2018 atât în mărimi absolute cât și în mărimi relative. Datele sunt împărțite în: totalul
capitalurilor proprii, totalul datoriilor până la un an si totalul datoriilor mai mari de un an. Fiecare din cele
trei categorii cunoaște o evouție diferita pe parcursul celor trei ani.

Totalul capitalurilor proprii au fost în 2016 de 7506613256 lei . Acestea au cunosucut o creștere cu 0,17 %
față de anul 2015(7493723291 lei) adica cu 12889965 lei. În anul 2017 acestea au înregistrat o valoare de
7428050150 lei. Valoarea anului 2017 reprezinta un punct de inflexiune întrucat perioada 2016-2017
cunoaște o evoluție în sens opus față de perioada 2015-2016. Așadar, se observă o scădere față de anul 2016
cu 1,04% adică cu 78563106 lei. Ultimul an din perioada analizată, 2018 , reprezintă punctul de minim al
acesteia, înregistrând o valoare de 7173691290 lei. Aceasta perioada înregistreaza o scadere cu 3,42%,
adică 254358860 lei, diferență semnificativă față de ceilalți ani.

10
Totalul datoriilor până la un an sau pe termen scurt au fost în 2016 în valoare de 412403732 lei. Față de
2015 (421148751 lei) acestea trec printr-o scădere de 2,07% adică cu 8745019 . În 2017 valoarea acestora
este de 452233284 lei. Așadar, 2017 cunoaște o creștere față de anul 2016 cu 9,65% adică cu39829552 lei .
În anul 2018 se atinge valoarea de maxim reprezentata de valoarea de 564403761 lei.

Datoriile mai mari de un an sau pe termen lung , au ajuns în 2016 o valoare de 1426403087 lei . Față de
2015 (1642689370 lei) acestea trec printr-o scădere de 13,16% adică cu 216286283 lei. În 2017 valoarea
acestora este de 1308218811 lei. Așadar, 2017 față de anul 2016 datoriile pe termen lung au continuat să
scadă cu 8,28% adică cu lei . În anul 2018 se atinge valoarea de minim reprezentata de valoarea de
1122870108. De această dată scăderea este de 3,5% adică cu 185348703.

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii 2016-2018

În următoarea figura este reprezentată evoluția surselor de finanțare ale întreprinderii SN Nuclearelectrica
S.A. din 2016 până în 2018.

Chart Title
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Axis Title 40%
30%
20%
10%
0%
Capitaluri proprii Datorii până la un an Datorii mai mari de un an

Fig 7 Evoluția surselor de finanțare în perioada 2016-2018

11
B

Conform tabelului și informațiile expuse anterior , se pot expune următoarele date :

- Totalul capitalurilor proprii au fost în 2016 de 7506613256 lei . Acestea au cunosucut o creștere cu 0,17
% față de anul 2015(7493723291 lei). În anul 2017 acestea au înregistrat o valoare de 7428050150 lei și se
observă o scădere față de anul 2016 cu 1,04%. Ultimul an din perioada analizată, 2018 are o valoare de
7173691290 lei. Aceasta perioada înregistreaza o scadere cu 3,42%față de anul precedent. . Putem
concluziona despre totalul capitaurilor proprii ca deși a fost crescut în 2016 față de 2015, ulterior a cunoscut
o scadere continuă până la minimul din 2018. Această scădere a fost influențată în mare parte de valorile
rezervelor din reevaloare și a rezultatului reportat .

-Totalul datoriilor până la un an sau pe termen scurt au fost în 2016 în valoare de 412403732 lei. Față de
2015 (421148751 lei) acestea trec printr-o scădere de 2,07%. În 2017 valoarea acestora este de 452233284
lei. Așadar, 2017 cunoaște o creștere față de anul 2016 cu 9,65 . Anul 2018 este reprezentat de valoarea de
564403761 lei. În concluzie, valorile datoriilor pe termen scurt deși au scăzut din 2015 până în 2016 , au
avut apoi parte de o creștere continuă și semnificativă , atingand maximul in anul 2018. Cea mai mare
influența asupra acestor valori au avut o creșterile semnificative ale impozitului pe profit și veniturile în
avans.

-Datoriile mai mari de un an sau pe termen lung , au ajuns în 2016 o valoare de 1426403087 lei . Față de
2015 (1642689370 lei) acestea trec printr-o scădere de 13,16% . În 2017 valoarea acestora este de
1308218811 lei. Așadar, 2017 față de anul 2016 datoriile pe termen lung au continuat să scadă cu 8,28%. În
anul 2018 se atinge valoarea de 1122870108. De această dată scăderea este de 3,5%. Spre deosebire de
datoriile pe termen scurt, cele pe termen lung au scăzut continuu până în 2018 care este de aceasta data
minim. Excluzând obligațiile privind beneficiile angajaților , toate componentele împrumuturilor pe termen
lung au avut scăderi continue , în 2017-2018 fiind cele mai reprezentative .

12
Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura de capital și a factorilor de
influență

În următorul capitol va fi realizată o analiză amănunțită a capitalurilor proprii a societății SNN


Nuclearelectrica S.A. . Totodată vor fi identificați și analizați factorii de influența care determină
fluctuațiile de valoare în perioada analizată.

3.1 Structura capitalului propriu a companiei in perioada 2016-2018

În tabelul următor se poate observa atât structura capitalului propriu al companiei SN Nuclearelectica S.A
în perioada 2016-2018 cât și valorile anului 2015 , toate exprimate în valori absolute .

Capitaluri proprii 2015 2016 2017 2018

Capital social 3210641253 3210641253 3210641253 3210641253


Prime de emisiune 31474149 31474149 31474149 31474149
Rezerva platita in 21553537 21553537 21553537 21553537
avans
Rezerva din 1773743734 1773743734 1773743734 1820339902
reevaluare
Rezultatul reportat 2457912749 2469110336 2390637477 2094981448

Total capitaluri 7495325422 7506523009 7428050150 7178990289

Fig 8 Structura capitalurilor proprii în perioada 2016-2018

13
Formula folosită pentru calcularea datelor din tabel este următoarea:

(an curent-an precedent)/an precedent*100

Capitaluri proprii 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Capital social
0% 0% 0%
Prime de emisiune 0% 0% 0%
Rezerva platita in avans
0% 0% 0%
Rezerva din reevaluare
0% 0% 2.62%
Rezultatul reportat
0.45% -3.17% -12.36%

Fig 9 Modificarea anuală relativă pentru componentele capitalului propriu

2015

33% Capital social


Prime de emisiune
43%
Rezerva platita in avans
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat

24%
0% 0%

Fig 10 Componența capitalurilor proprii din 2015 exprimată în mărimi relative

14
2016

Capital social
Prime de emisiune
43%
Rezerva platita in avans
53%
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat

4%
0% 0%

Fig 11 Componența capitalurilor proprii din 2016 exprimată în mărimi relative

2017

Capital social
Prime de emisiune
43%
Rezerva platita in avans
53%
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat

4%
0% 0%

Fig 12 Componența capitalurilor proprii din 2017 exprimată în mărimi relative

15
2018

29%
Capital social
Prime de emisiune
45%
Rezerva platita in avans
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat

25%

0% 0%

Fig 13 Componența capitalurilor proprii din 2018 exprimată în mărimi relative

Capitalurile proprii ale companiei SN Nuclearelectrica S.A. sunt Capital social, Prime de emisiune, Rezerva
platita in avans, Rezerva din reevaluare și Rezultatul reportat.

Deși toate au o importanță creszcută în buna desfățurare a activității firmei , numai o parte dintre ele au
înregistrat fluctuații de valoare în perioada 2015,2016-2018.

- Capitalul social și a menținut valoarea de 3210641253lei și o modificare de 0%

- Primele de capital și a menținut valoarea de 31474149 lei și o modificare de 0%

-Rezerva plătită în avans a menținut valoarea de 21553537lei și o modificare relativă de 0%

-Rezerva din reevaluare și a menținut valoarea de 1773743734 lei și o modificare relativă de 0% până în
2018 când a ajuns la valoarea de 1820339902 lei, reprezentată de o modificare relativă de 2,62%

-Rezultatul reportat a fost de 2457912749 lei ca în 2016 sa crească cu 0,45% și să ajungă la valoarea de
2469110336 lei. In 2017 a scăzut cu 3,17% , atingând o valoare de 2390637477 lei. În 2018 a scăzut
semnificativ cu un procent de 12,36% fiind la valoarea de 2094981448 lei.
16
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență

3500000000

3000000000

2500000000

2000000000 Capital social


Prime de emisiune
1500000000 Rezerva platita in avans
Rezerva din reevaluare
1000000000 Rezultatul reportat

500000000

0
2015 2016 2017 2018

Fig 14 Reprezentare grafică a evoluției capitalurilor proprii

Din rapoartele financiare anuale ale firmei SN Nuclearelectrica S.A reiese faptul ca deși
exista diferențe între valorile anuale a capitalurilor proprii , acestea sunt constituite de
diferențele date de rezervele din reevaluare si din rezultatul reportat.

Așsadar , în ceea ce priveste componentele capital social, prime de emisiune și rezeve plătite
în avans, nu exista schimbări semnificative de valoare .

Conform actului constitutiv, capitalul social ar trebui să fie 3016200000 lei dar în fiecare
din anii vizați, el este sub capitalul autorizat. “Capitalul social include efectele retratarilor

17
inregistrate in anii precedenti conform aplicarii IAS 29 ”Raportarea financiara in economiile
hiperinflationiste” 5. Fiecare acțiune are o valoare nominală de 10 lei.

Primele de emisiune au rămas pe parcursul perioardei 2015, 2016-2018 la valoarea de


31474149. „In noiembrie 2013, Societatea a emis 28.100.395 actiuni pe Bursa de Valori
Bucuresti, printr-o oferta publica inițială si prinexercitarea dreptului de preferință de catre
acționarul Fondul Proprietatea S.A. Suma incasata de 312.478.099 RON a fost formată din
majorarea capitalului social de 281.003.950 RON si o primă de emisiune de 31.474.149
RON.”6

În toate cele patru exerciții financiare, rezervele plătite în avans au reprezentat suma de
21553537 lei și reprezintă “obiective de utilitate publica de la CNE Cernavodă (5.439.321
RON la 31 decembrie a fiecărui an), alocații bugetare aferente perioadei 2007 - 2011 pentru
construirea Centrului de instruire si agrement pentru tineret si copii de laCernavoda
(16.114.216 RON la 31 decembrie a fiecărui an)”7.

Și rezevele din reevaluare au rămas constante dar doar pe perioda 2015-2017, la o valoare
de 1773743734 lei. În 2018 acestea au crescut la valoarea de 1820339902 lei. Aceasta
valoare rezulta din reevaluare facuta de Primoval S.R.L . “ La 31 decembrie 2018, rezerva
din reevaluare este in suma de 257.407.532 RON (31 decembrie 2017: 236.534.798
RON),neta de impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare. Ultima reevaluare a
terenurilor, cladirilor si construcțiilor a avut loc la data de 31 decembrie 2018 de catre un
evaluator independent, Primoval S.R.L., membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor
Autorizați din Romania (“ANEVAR“). In urma reevaluarii, Societatea a recunoscut o
creștere a rezervei din reevaluare in valoare de 55.471.628 RON, din care a fost dedusa
datoria cu impozitul amânat in valoare de 8.875.461 RON.”8

5
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport annual 2015-2018 Societate administrată în sistem unitar
6
ibidem
7
ibidem
8
ibidem
18
Rezultatul reportat reprezinta rezultatul cumulat al Grupului. Rezultatul reportat se
repartizeaza pe baza situațiilor financiare anuale întocmite. Din datele colectate, reiese ca
valoarea acestuia a cunoscut fluctuații pe parcursul perioadei analizate. Astfel, în 2015
acesta era de 2457912749 lei urmând ca în 2016 sa crească cu 0,45% și să ajungă la
valoarea de 2469110336 lei. Ulterior acesta a scăzut în 2017 cu 3,17% , atingând o valoare
de 2390637477 lei. În 2018 valoarea rezultatului reportat a scăzut semnificativ cu un
procent de 12,36% atingând minimul de 2094981448 lei.

19
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate

În următorul capitol va fi realizată o analiză amănunțită a datoriilor societății SNN Nuclearelectrica S.A. .
Totodată vor fi identificați și analizați factorii de influență care determină fluctuațiile de valoare în perioada
analizată.

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Nuclearelectrica în perioada 2016-


2018

Resurse împrumutate 2015 2016 2017 2018

Imprumuturi pe termen lung 1279606054 1087961815 894848799 683967469

Provizioane pentru riscuri si 0 0 137036268 182883283


cheltuieli
Venituri in avans 157791277 143446616 129101954 114757293

Datorie privind impozitul amanat 173496018 163087603 113903761 102644715

Obligatii privind beneficiile 31796021 31907053 33328029 38617348


angajatilor
Total datorii pe termen lung 1642689370 1426403087 1308218811 1122870108

Datorii comerciale si alte datorii 179428572 178902336 180681906 197307458

Portiunea curenta a 0 0 31838166 33831052


provizioanelor pentru riscuri si
cheltuieli
Impozit pe profit datorat 0 6432070 21726375 98958158

Venituri in avans 21671875 6181408 12331535 30913233

20
Portiunea curenta a 202048304 220929527 205655302 203393860
imprumuturilor pe termen lung
Total datorii curente 421148751 412445341 452233284 564403761

Total datorii 2063838121 1838848428 1760452095 1687273869

Fig 15 Structura resurselor împrumutate în perioada 2015 ,2016-2018 exprimate în mărimi absolute

21
Resurse împrumutate 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Imprumuturi pe termen lung


-14.97% -17.75% -23.56%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
- - 33.45%
Venituri in avans
-9.09% -10% -11.11%
Datorie privind impozitul amanat
-5.99% -30.15% -9.88%
Obligatii privind beneficiile angajatilor
0.34% 4.45% 15.87%
Datorii comerciale si alte datorii
-0.29% 0.99% 9.20%
Portiunea curenta a provizioanelor pentru -
riscuri si cheltuieli - 6.25%
Impozit pe profit datorat

- 237.78% 355.47%
Venituri in avans
-71.47% 99.49% 150.68%
Portiunea curenta a imprumuturilor pe
termen lung 9.34% -6.913% -1.09%
Fig 16 Structura resurselor împrumutate în perioada 2015 ,2016-2018 exprimate în funcție de modificarea
relativă

22
2015
Imprumuturi pe termen lung

10% Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


1%
Venituri in avans
9% Datorie privind impozitul amanat

Obligatii privind beneficiile angajatilor


2%
Datorii comerciale si alte datorii
8% Portiunea curenta a provizioanelor
pentru riscuri si cheltuieli

Impozit pe
63%profit datorat
8% Venituri in avans

Portiunea curenta a imprumuturilor pe


termen lung

Fig 17 Structura resurselor împrumutate în 2015 exprimată în mărimi relative

23
2016
Imprumuturi pe termen lung
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
12%
0% Venituri in avans
0%
Datorie privind impozitul amanat
10% Obligatii privind beneficiile angajatilor
Datorii comerciale si alte datorii
2%
Portiunea curenta a provizioanelor
pentru riscuri si cheltuieli
9% 59%
Impozit pe profit datorat
Venituri in avans
8% Portiunea curenta a imprumuturilor pe
termen lung

Fig 18 Structura resurselor împrumutate în 2016 exprimată în mărimi relative

2017
Imprumuturi pe termen lung

1% 12% Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


1% Venituri in avans
2%
Datorie privind impozitul amanat
10% Obligatii privind beneficiile angajatilor
Datorii51%
comerciale si alte datorii
2% Portiunea curenta a provizioanelor
6% pentru riscuri si cheltuieli
Impozit pe profit datorat
7%
Venituri in avans
8% Portiunea curenta a imprumuturilor pe
termen lung

Fig 19 Structura resurselor împrumutate în 2017 exprimată în mărimi relative

24
2018 Imprumuturi pe termen lung

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


12%
Venituri in avans
2%
Datorie privind impozitul amanat
6%
Obligatii privind beneficiile angajatilor
2% 41%
Datorii comerciale si alte datorii

12% Portiunea curenta a provizioanelor pentru


riscuri si cheltuieli

Impozit pe profit datorat


2% 6% Venituri in avans
7% 11% Portiunea curenta a imprumuturilor pe
termen lung

Fig 20 Structura resurselor împrumutate în 2018 exprimată în mărimi relative

-Imprumuturi pe termen lung a avut valoarea de 1279606054 lei în 2015 și de 1087961815 lei în 2016
,reprezentând o modificare relativă de -14,97% . în 2017 au avut o valoare de 894848799 lei cu o
modificare relativă de -17,75% față de 2016 iar în 2018 au avut o valoare de 683967469 reprezentând o
modificare relativă de -23,56%.

-Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nu aua avut valorile menționate ăn tabel pentru anii 2015-2016 . în
2017 au avut o valoare de 137036268 lei și ăn 2018 de 182883283 lei , reprezentând o modificare relativă
de 33,45%

-Venituri in avans a avut valoarea de 157791277 lei în 2015 și de143446616 lei în 2016 reprezentând o
modificare relativă de -9,09%. În 2017 au avut o valoare de 129101954 lei și o modificare de -10% iar în
2018 au avut o valoare de 114757293 lei , reprezentând o modificare relativă de -11,11%

-Datorie privind impozitul amanat a avut valoarea de 173496018 lei în 2015 și de 163087603lei
reprezentând o modificare relativă de -5,99%. În 2017 a avut o valoare de 113903761 lei reprezentând o
25
modificare față de 2016 de -30,15% iar în 2018 a avut o valoare de 102644715 lei, repreznetand o
modificare relativă față de 2017 cu -9,88%.

-Obligatii privind beneficiile angajatilor a avut valoarea de 31796021 lei în 2015 și de 31907053lei în
2016 reprezentând o modificare relativă de 0,34%. în 2017 a avut o valoare de 33328029 lei și o modificate
relativă de 4,45% iar în 2018 a avut o valoare de 38617348, repreznetând o modificare relativă de 15,87%.

-Datorii comerciale si alte datorii a avut valoarea de 179428572 lei în 2015 și de 178902336 lei în
2016 reprezentând o modificare relativă de -0,29%. în 2017 a avut o valoare de 180681906lei, reprezentând
o modificare relativă față de 2016 cu 0,99% iar în 2018 a avut o valoare de 197307458 lei , cu o modificare
față de 2017 cu 9,20%

-Portiunea curenta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli a avut valoarea de 31838166lei în 2017 si de
33831052 lei în 2018 ceea ce a reprezentat o modificare relativă de 6,25%.

-Impozit pe profit datorat a avut valoarea de 6432070 lei în 2016 si de 21726375 lei în 2017 având o
modificare relativă de 237,78%. în 2018 a avut o valoare de 98958158 lei si o modificare față de 2017 cu
355,47%.

-Venituri in avans a avut valoarea de 21671875 lei în 2015 și de 6181408 lei în 2016 , reprezentând o
modificare relativă de -71,47%. În 2017 a avut o valoare de 12331535 lei cu o modificare față de 2016 cu
99,49% iar în 2018 de 30913233 lei implicând o modificare relativă de 150,68%.

-Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung a avut valoarea de 202048304 lei în 2015 și de
220929527 lei în 2016 reprezentând o modificare relativă de 9,34%. În 2017 a avut o valoare de
205655302 lei și o modificare relativă față de 2016 cu -6,91% iar în 2018 a avut o valoare de 203393860
lei, reprezentată de o modifiacre relativă de -1,09%

26
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ng iel
i s t r ii iel
i
ra
t s ng
lu tu v an a na ti lo t or t u t o van lu 2018
n e l a m ja da el a a n
e ch in la ga e ch d in e
er
m si u ri itu an alt si ofit uri erm 2017
t i t z e i i r t t
e ur ni po iil s ur p ni e 2016
r ip r isc Ve im efic ci ale r i sc t pe Ve o rp 2015
ut
u
ru nd n er zi ril
m nt ivi d
be
o m n tru po tu
u e r e u
pr p p in ii c rp
Im m
Im ane rie p riv tor lo pru
o ne
io Da
t tii Da ai
m
oviz liga z i oa a
Pr Ob vi nt
p ro u re
a c
n ta n ea
re tiu
a cu P or
ne
r tiu
Po

Fig 21 Structura resurselor împrumutate

Valoarea împrumuturilor pe termen lung a scăzut de la an la an . Dacă în 2015 erau de 1279606054 lei,
pâna la finalul anului 2016 au rămas doar de 1087961815 lei. În 2016 împrumuturile care trebuiau plătite
aveau ca destinații bancile : ALSTOM, AECL și NEXANS. În 2017 valoarea lor a continuat să scadă,
ajungând la 894848799 lei . împrumutatorii vizați au fost tot cei menționați plus ANSALDO și GENERAL.
În final, în 2018 acestea au ajuns la 683967469 lei. De aceasta dată părțile menționate sunt doar
EURATOM, AECL și ANSALDO.
27
Provizioanele pentru riscuri au valorile menționate în rapoartele anuale doar pentru anii 2017 și 2018.
Așadar aceste sunt în 2017 în valoare de 137036268 lei iar în 2018 au parte de o creștere până la 182883283
lei . În 2017 cât și în 2018 provizioanele sunt repartizate pentru: obligații privind Depozitul intermediar de
combustibil ars, obligații privind alte deșeuri slab si mediu radioactive și neradioactive ,provizioane pentru
litigii spor salarial ,participarea salariatilor la profit si provizioane pentru litigii .

Veniturile în avans pe termen lung au cunoscut o scădere continue din 2015 până în 1018. În 2015 a avut o
valoare de 157791277 lei scăzând în 2016 cu 9.09% până la valoarea de 143446616 lei. În 2017 valoarea
veniturilor în avans a ajuns la 129101954 lei , scăzând cu 10% din valoarea anului 2016. Minimul este atins
în 2018 cu valoarea de 114757293 lei și un procent de 10,11%.

Datoriile privind impozitul amânat au fost în 2015 173496018 lei. În 2016 au scăzut cu 5.99% și au ajuns la
163087603 lei. În 2017 au continuat să scadă, de aceasta dată cu un procent semnificativ de 30.15%
ajungând la valoarea de 113903761 lei . În 2018 au continuat să scadă,cu 9,88% ajungând la la valoarea de
102644715 lei .

Obligațiile privind beneficiile angajaților sunt constituite din : beneficii la pensionare, prime jubiliare,
beneficii in caz de deces și beneficii la pensionare in energie. Acestea au cunoscut a creștere continuă
cauzată de numarul de angajați ai companiei. Valorile au ajuns de la 31796021 lei în 2015 la 31907053 lei
în 2016 . Până în 2017 acestea au crescut la 33328029 lei , în 2018 înregistrndu-se maximul de 38617348
lei.

Datoriile commerciale au cunoscut o scădere inițială de la valoarea de 179428572 lei din 2015 la
cea de 178902336 lei în 2016. Din 2016 ele au fluctuat în sens invers , ajungând în 2017 la 180681906 lei .
Maximul a fost atins în 2018 cand au atins valoarea de 197307458 lei. Fluctuațiile acestor valori depend în
mare de datoriile comulate pe care le are firma către furnizori, dividend de plată , datorii către stat etc.

Portiunea curenta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli nu a avut valori precizate în rapoartele anuale
întocmite în 2015 și 2016 în schimb în 2017 au înregistrat o valoare de 31838166 lei , crescând în 2018
până la valoarea de 33831052 lei

Impozit pe profit datorat atinge în 2016 valoarea de 6432070 și cunoaște niște modificări destul de mari ,
crescând până în 2017 cu 237.78% , atingând o valoare de 21726375 lei. Creșterea nu stagnează, ba din
potrivă, evoluția este cu 355.47% ajungând la 98958158 lei.

28
Venituri in avans au fost țn 2015 de 21671875lei, și au scăzut până în 2016 cu 71,47%, adică la 6181408 lei
. În 2017 au cunoscut o fluctuație în sens invers , crescând cu 99,49% , înreginstrând 12331535 lei. In 2018
au avut o creștere semnificativă, cu un procent de 150,68%, ajungând la valoarea de 30913233 lei

Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung au fost în 2015 202048304 lei. În 2016 au crescut cu
9,34% și au ajuns la 220929527 lei. În 2017 au scăzut , de aceasta dată cu un procent de 6.91% ajungând la
valoarea de 205655302 lei . În 2018 au continuat să scadă,cu 1.09% ajungând la la valoarea de 203393860
lei .

29
Concluzii

Diferitele componente ale surselor de finanțare a întreprinderii SN Nuclearelectrica S.A. au avut parte de
fluctuații atât în sens negativ cât și în sens pozitiv. Evident, ceea ce pentru o componenta este un sens care
aduce beneficii, pentru o altă componentă acel sens de evoluție poate aduce doar dezavantaje . În acest
sens , pentru a vedea beneficiul sau dezavantajul unei fluctuații trebuie analizata importanta și rolul unei
componente.

În ceea ce privește capitalurile proprii, după cum s-a putut observa în tabelele și graficele realizate , nu au
existat modificări importante la nivelul componentelor capital social, prime de emisiune și rezeve plătite în
avans, nu exista schimbări semnificative de valoare .

La nivelul capitalului social ar putea fi recomandată majorarea la 3016200000 lei pentru a atinge limita
minimă a capitalului autorizat conform actului constitutiv.

Rezultatul reportat are parte de o evoluție negativă, lucru care ar trebui vizut de companie pentru o bună
evoluție .

În ceea ce privește datoriile societății, este observabil ca societatea face eforturi pentru plata
împrumuturilor pe termen lung . Cu toate acestea datoriile pe termen scurt au crescut și acest lucru este în
mare parte influențat de creșterea impozitului pe prfit. aceasta cheltuială nu etse una foarte dezavantajoasă
întrucât prin creșterea ei rezultă ca și profitul companiei a crescut proporțional. La nivelul obligațiilor
privind beneficiile angajaților, se observa o creștere constantă generată de numărul de angajați aflat în
creștere care de asementea contribuie la buna desfășurare și extindere a societății . Evoluția semnificativă a
componentei venituri în avans nu este una alarmantă întrucât ea semnifică datoria către clienții și părțile
afiliate care au plătit un avans .

Referitor la anul 2019, SN Nuclearelectrica S.A. are pus la punct un program de investiții care sa contribuie
atât la buna desfășurare a activității firmei cât și la modernizarea și siguranța ei. O parte din aceste investiții
au fost introduse încă de la inceputul perioadei analizate în plan și sunt realizate în prporții de la 8,3% până
la 60,8%.

30
Bibliografie

A. Cărți, articole

- Onofrei,M.,Finanțele întreprinderii, Editura Universității “Al.I.Cuza”, Iași,2004

B. Rapoarte, anuare

- S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport annual 2015 Societate administrată în sistem unitar

- S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport annual 2016 Societate administrată în sistem unitar

- S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport annual 2017 Societate administrată în sistem unitar

- S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport annual 2018 Societate administrată în sistem unitar

- Situații Financiare Consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

- Situații Financiare Consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

-Situații Financiare Consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

- Situații Financiare Consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

C.Pagini web

- http://www.bvb.ro/

- http://www.nuclearelectrica.ro/

- https://ro.wikipedia.org/

31

S-ar putea să vă placă și