Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect la finanțe

Analiza surselor de finanțare a


întreprinderii
“S.N. NUCLEARELECTRICA
S.A.”

Student:Vichilu Daniel
Grupa:II
Profesor:Paula Terinte
Cuprins

1 Prezentarea generală a întreprinderii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. .............................. 3


1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității .....................................3
1.2 Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii
concurenți regionali, naționali sau internaționali) ..........................................................4
2 Structura surselor de finanțare .....................................................................................6
2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
pentru perioada 2014-2017 .............................................................................................. 6
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A. în perioada 2014-2017 ...............................................10
3 Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență ..................................................11
3.1 Structura capitalurilor proprii la compania S.N.NUCLEARELECTRICA- S.A. în
perioada 2014-2017 .......................................................................................................11
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență ..........................................................................................................................16
4 Analiza resurselor împrumutate ..................................................................................17
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.N. NUCLEARELECTRICA
S.A în perioada 2014-2017 ............................................................................................17
4.1 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență ..........................................................................................................................20
Concluzii ............................................................................................................................ 21
Bibliografie ........................................................................................................................22

2
1 Prezentarea generală a întreprinderii S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A.

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. este unicul producător de energie nucleară


din România,compania și-a început activitatea în 1988.

Compania are sediul la Bucuresti si detine doua sucursale:

– Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda care operează Unitățile 1 si 2 și care produce


electricitate și furnizează energie termică.

1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității


A. Obiect de activitate

Operarea unităților nucleare se realizează în condiții de siguranță nucleară pentru întregul


personal, populație, mediu și activele de producție; Un alt obiecti este menținerea capacității de
producție a energiei electrice peste nivelul mediu actual din industrie;Al treilea obiectiv este
îndeplinirea obiectivelor majore investiționale și îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele
financiare ale Societății.

B. Structură acționariat

În octombrie 2013, SNN a listat pe Bursă de Valori București un pachet de 25.368.236 acțiuni
nominative în formă dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile, cu o valoarea
nominală de 10 ron/acțiune, reprezentând 10% din capitalul social al SNN.
Structura acționariatului la 31.12.2016 se prezintă astfel:

3
Tip acționar Numar acționari Numar acțiuni % Deținere din
deținute capitalul social
Ministerul Energiei 1 248.736.619 82,4959%
Fondul Proprietatea 1 27.408.381 9,0903%
S.A.
Alte persoane juridice 154 16.359.195 5,4256%
(detineri sub 1%), din
care:
- din Romania 134 8.973.372 54,8521%
- din strainatate 23 7.385.823 45,1479%
Persoane fizice 3.166 9.009.656 2,9882%
(detineri sub 1%)
TOTAL 3.325 301.513.851 100%

1.2 Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite,


principalii concurenți regionali, naționali sau internaționali)

SNN operează doar pe piață din România, fiind singurul producător de energie electrică
din surse nucleare.

Energia electrică a fost vândută pe baza licenței de producător, astfel:

o Pe piață reglementată prin contracte reglementate încheiate cu furnizorii de ultima instanța


în vederea furnizării energiei electrice către consumatorii acestora alimentați la tarife
reglementate;

o Pe piață concurențială prin contracte de vânzare - cumpărare de energie pe piețele


administrate de operatorul de piață OPCOM S.A.: în principal PCCB – LE și PCCB - NC
(piață centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu modalitatea de
tranzacționare a contractelor prin licitație extinsă și respectiv modalitatea de tranzacționare
conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă), PZU (piață pentru ziua
următoare) și PCSU (piață centralizată pentru serviciul universal);

o Pe piață de echilibrare administrată de Transelectrica, în cazul dezechilibrelor pozitive;

o Prin contracte de vânzare - cumpărare de energie negociate. SNN are încheiat un singur
contract cu Transelectrica (consummator captive), pentru consumul stației electrice de 400
kV de la Cernavodă (circa 1.000 MWh/an).

4
Evoluția cantităților vândute pe piață reglementată în perioada 2013 - 2016:

Indicator 2016 2015 2014 2013


Energia vandută de SNN (GWh) 10.457 10.824 10.876 11.013
Cota din producția SNN vandută 13,9% 20,8% 34,4% 48%
pe piata reglementata
Energia vandută pe piața 4.200 6.410 9.000 15.338
reglementată (la nivel național)
(GWh)
Cota SNN in total piața 35% 35% 42% 35%
reglementată

5
2 Structura surselor de finanțare
2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A. pentru perioada 2014-2017
Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante
se referă la poziţia întreprinderii pe piaţă şi imaginea sa, competivitatea produselor, profitabilitatea
şi ritmul de creştere al afacerii.

În contextul globarizării economice mondiale, s-a impus ca sistemul de informare al firmelor care
acţionează la acest nivel să se specializeze conform cerinţelor rezultate din Directivele Europene
şi Standardele Internaţionale de Contabilitate astfel încât să se folosească cu abilitate instrumentele
oferite de analiza economico – financiară în scopul valorificării informaţiilor contabilităţii în
vederea elaborării unor previziuni şi decizii financiare.

Acestui scop îi serveşte analiza financiară ca parte componentă a analizei economico – financiare
la o întreprindere.

Figura nr.2.1 Surse de finanțare

6
Capitalul propriu oferă avantajul unei siguranţe mai mari – nu va fi retras în cazul
înrăutăţirii situaţiei financiare, cum se poate întâmpla în cazul unui credit bancar, nu este necesară
expunerea detaliată a planului de afaceri în faţa unor parteneri externi şi nici aprobarea acestora
pentru luarea deciziilor importante.
Capitalul strain se formeaza din imprumuturile acordate pe termen scurt, mijlociu sau lung si
din sursele atrase temporar in circuitul financiar de la: furnizorii de materii prime, materiale etc.;
de la salariati pana la plata salariilor; de la bugetul de stat pana in momentul achitarii impozitelor
catre stat; de la organismele de protectie sociala; asigurari sociale

Tabel nr.2.1 Surse de finanțare în mărimi absolute (exprimat în lei)

An 2015 2016 2017


Capital social 3.015.138.510 3.015.138.510 3.015.138.510
Profit net 149.143.729 112.449.451 303.876.268
Datorii 132.334.142 105.170.829 96.223.228
Provizioane 63.558.681 71.288.735 204.801.064
Total 3.360.175.062 3.304.047.525 3.620.039.070

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. în perioada
2015-2017

Tabel nr.2.2 Sursele de finanțare în mărimi relative

An 2015 2016 2017


Capital social 89,73% 91,25% 83,29%
Profit net 4,43% 3,40% 8,39%
Datorii 3,93% 3,18% 2,65%
Provizioane 1,89% 2,15% 5,65%
Total 100% 100% 100%

Din Tabelul 2.1 observăm că valoarea Capitalului Social este una constantă
(3.015.138.510 RON) pe parcursul a intregii perioade.Profitul net atinge punctul de maxim în
2017, înregistrind o creștere considerabilă cu circa 4,99% față de anul 2016 din aportul
total,punctul de minim este inregistrat în anul 2016 care a scazut usor cu circa 1% față de 2015
fiind un punct de inflexiune.Datoriile înregistrează maximul în anul 2015 ș punctul minim în
anul 2017, observăm o scadere ușoara în 2016 cu circa 0,75% față de anul 2015 și cu circa 0,5%

7
în anul 2017.Provizioanele înregistrează valoarea maximă în anul 2017 și cea minimă în anul
2015,punctul de inflexiune fiind în anul 2016 cu creștere ușoară a aportului financiar cu circa
0,2%.

Calcule:
Anul 2015

Val x
𝑀𝑟 𝑥 = ∗ 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥

3.015.138.510
𝑀𝑟 (𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) = ∗ 100% = 89,73%
3.360.175.062

149.143.729
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡) = ∗ 100% = 4,43%
3.360.175.062
132.334.142
𝑀𝑟 (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖) = ∗ 100% = 3,93%
3.360.175.062
63.558.681
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒) = ∗ 100% = 1,89%
3.360.175.062

Anul 2016

3.015.138.510
𝑀𝑟 (𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) = ∗ 100% = 91,25%
3.304.047.525

112.449.451
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡) = ∗ 100% = 3,40%
3.304.047.525

105.170.829
𝑀𝑟 (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖) = ∗ 100% = 3,18%
3.304.047.525

71.288.735
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒) = ∗ 100% = 2,15%
3.304.047.525

Anul 2017

3.015.138.510
𝑀𝑟 (𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) = ∗ 100% = 83,29%
3.620.039.070

303.876.268
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡) = ∗ 100% = 8.39%
3.620.039.070

8
96.223.228
𝑀𝑟 (𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖) = ∗ 100% = 2,65%
3.620.039.070
204.801.064
𝑀𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒) = ∗ 100% = 5,65%
3.620.039.070

Graficul nr.2.1 Principalele categorii de surse de finanțare

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
2015 2016 2017

Capital social Profit net Datorii Provizioane

9
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A în perioada 2014-2017
Graficul nr.2.2 Evoluția principalelor categorii de surse de finanțare

100.00%
89.73% 91.25%
90.00% 83.29%
80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%
8.39%
10.00% 4.43% 3.93% 3.40% 3.18% 2.15% 5.65%
1.89% 2.65%
0.00%
2015 2016 2017

Capital social Profit net Datorii Provizioane

După cum observăm din Graficul nr.2.2 evoluția financiară a întreprinderii S.N.
Nuclearelectrica S.A are o evoluție practic constantă din 2015 până în 2016 cu mici schimbări în
2017.În 2017 observăm că datoriile înregistrează un caracter descendent iar profitul net și
provizioanele un caracter ascendent în comparație cu anii 2015-2016.În general Capitalul social
ocupă o pondeerea cea mai mare din capitalul proriu insă din grafic observăm că acesta ocupă o
pondere mai mică în 2017 de circa 8% față de anul 2016 și de circa 6,44% față de anul 2015 în
ceea ce constă aportul financiar, asta se explică prin creșterea aportului de către provizioane și
profit net.La fel se observă că acesta are cel mai mare aport financiar dintre toate sursele de
finanțare atât straine cat și prorii.

10
3 Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență
3.1 Structura capitalurilor proprii la compania
S.N.NUCLEARELECTRICA- S.A. în perioada 2014-2017

O definiție a capitalurilor proprii poate fi că ele reprezintă resurse financiare atrase de la proprietari
(acționari sau asociați), precum și acelea constituite din profiturile obținute.Conturile de Rezerve,
de Capital social, de Provizioane atât primele de capital cât și diferențele din capital fac parte din
Conturile de Capitaluri Proprii.

Rezerve
CAPITALURI PROPRII

Capital social

Primele de capital

Provizioane

Diferentele din
reevaluare
Rezultatul
Reportat

Conform unei analize efectuate asupra companiei date am observat că rezervele sunt surse
constituite anual din profitul firmei conform statutului sau potrivit hotararilor AGA (alte
rezerve).Capitalul social este o parte componentă a capitalului propriu fiind direct atribuit
emisiunii de noi actiuni ce sunt recunoscute ca o diminuare a capitalurilor proprii, net de efectul
fiscal. Valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a sumei necesare pentru
11
stingerea acesteia.În rezultat provizioanele nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care
sunt necesare stingerii obligației curente la data bilanțului.Primele de capital reprezinta excedentul
dintre valoarea de emisiune și valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale fiind conturate
prin intermediul contului sintetic.Diferentele din reevaluare se constituie pentru a acoperi diferenta
rezultata in urma reevaluarii activelor imobilizate, suma rezultata putand fi utilizata pentru o
majorare a capitalului social. Rezultatul reportat reprezinta un profit nedistribuit la sfarsitul
exercitiului financiar, repartizarea acestuia fiind amanata de Adunarea Generala a Actionarilor.

Tabel nr.3.1 Capitaluri proprii (exprimat în lei)

An 2014 2015 2016 2017


Capital Social 2.817.827.560 3.015.138.510 3.015.138.510 3.015.138.510
Primele de 31.474.149 31.474.149 31.474.148 31.474.148
capital
Diferențe din 373.082.903 349.183.516 313.499.219 281.589.044
reevaluare
Provizioane 56.418.113 63.558.681 175.858.147 204.801.064
Rezerve 328.489.026 176.259.446 222.831.644 137.107.226
Rezultatul 318.264.937 318.264.937 318.264.937 318.264.937
Reportat

Capitalul social,primele de capital și rezultatul sunt într-o interdependență deoarece


dacă capitalul social își menține valoarea constantă observăm că acestea se comportă la fel
metinind valoarea sa constantă pe parcursul a trei ani.Daca capitalul social ar înregistra o creștere
acestea la fel ar înregistra o creștere.

Tabel nr.3.2 Variațele elementelor capitalurilor proprii în mărimi relative

An 2015 2016 2017


Capital Social 7,00% 0% 0%
Primele de capital 0% 0,000003% 0%
Diferențe din -6,40% -10,21% -10,17%
reevaluare
Provizioane 12,65% 176,68% 16,45%
Rezerve -46,34% 26,42% -38,47%
Rezultatul Reportat 0% 0% 0%
12
Calcule:
𝑉𝑡1 − 𝑉𝑡0
∆% 𝑉 𝑡1⁄𝑡0 = ∗ 100%
𝑉𝑡0

Anul 2015

3.015.138.510 − 2.817.827.560
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Capital social) = ∗ 100% = 7,00%
2.817.827.560
31.474.149 − 31.474.149
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Prime de capital) = ∗ 100% = 0%
31.474.149

349.183.516 − 373.082.903
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Dif. din reevaluare) = ∗ 100% = −6,40%
373.082.903

63.558.681 − 56.418.113
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Provizioane) = ∗ 100% = 12,65%
56.418.113

176.259.446 − 328.489.026
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Rezerve) = ∗ 100% = −46,34%
328.489.026

318.264.937 − 318.264.937
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Rezult. reportat) = ∗ 100% = 0%
318.264.937

Anul 2016

3.015.138.510 − 3.015.138.510
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Capital social) = ∗ 100% = 0%
3.015.138.510
31.474.148 − 31.474.149
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Prime de capital) = ∗ 100% = 0,000003%
31.474.149
313.499.219 − 349.183.516
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Dif. din reevaluare) = ∗ 100%
349.183.516
= −10,21%

175.858.147 − 63.558.681
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Provizioane) = ∗ 100% = 176,68%
63.558.681

222.831.644 − 176.259.446
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Rezerve) = ∗ 100% = 26,42%
176.259.446

13
318.264.937 − 318.264.937
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Rezult. reportat) = ∗ 100% = 0%
318.264.937

Anul 2017

3.015.138.510 − 3.015.138.510
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Capital social) = ∗ 100% = 0%
3.015.138.510
31.474.148 − 31.474.148
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Prime de capital) = ∗ 100% = 0%
31.474.148
281.589.044 − 313.499.219
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Dif. din reevaluare) = ∗ 100%
313.499.219
= −10,17%

204.801.064 − 175.858.147
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Provizioane) = ∗ 100% = 16,45%
175.858.147

137.107.226 − 222.831.644
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Rezerve) = ∗ 100% = −38,47%
222.831.644

318.264.937 − 318.264.937
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Rezult. reportat) = ∗ 100% = 0%
318.264.937

14
Grafic nr.3.1 Ponderea elementelor capitalurilor proprii

90.00%

80.00% 76.25% 75.59%


73.95%
70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%
5.13% 7.97%
8.83% 8.04% 7.68% 5.46% 8.04% 7.06%
10.00% 4.45% 4.31% 3.43%
0.79% 1.60% 0.77% 0.78%
0.00%
2015 2016 2017

Capital social Primele de capital Diferențele din revaluare


Provizioane Rezerve Rezultatul Reportat

Din Graficul 3.1 se poate observa astfel o cotă constantă a rezervelor în totalul surselor
proprii de finanţare , procentul fiind de 3%-4,5%, avînd o influență redusă asupra finanțării
proprii .La fel observăm că diferențele din evaluare au o influenţă cu o pondere mai rdicată
asupra finanţării proprii decât rezervele , procentele fiind cuprinse între 7%-8%. Capitalul social
constituie una din principalele componente ale finanţării S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
procentul ocupat fiind cuprins între 73%-76% în raport cu totalul de capital.Primele de capital au
un aport practic nul asupra finanțarii proprii, procentele fiind cuprinse între 0,77%-0,79%.

15
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență

Grafic nr.3.2 Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în valori


procentuale

200.00%
176.68%

150.00%

100.00%

0.000003%
50.00%
26.42%
12.65% 0.00% 16.45%
7.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
2015 2016 2017
-6.40%
-50.00% -10.17% -38.47%
-46.34% -10.21%

-100.00%

Capital sociale Primele de Capital Diferențele de reevaluare Provizioane Rezerve Rezultatul raportat

Din Graficul nr.3.2 observăm că Diferențele de reevaluare au inregistrat o scădere în


2016 cu circa 3,81%, cu o mică schimbare în 2017 .Capitalul social a înregistrat o creștere doar
în 2015 cu circa 7% ,ca în anii următori sa se mențină constant.Rezervele înregistrează o creștere
în 2015 cu circa 26,42% față de anul 2016 ca în 2017 să scadă până la -38,47 fată de anul anterior.
Observăm că provizioanele înregistrează o pondere maxima de variație în 2016 cu 176,68% mai
mare ca în anul 2015 ceea ce explică faptul că se micșorează riscurilor pentru diferite fenomene
economice care se pot derula în viitor sau a cheltuielilor pentru amenzi și alte datorii incerte.

16
4 Analiza resurselor împrumutate
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A în perioada 2014-2017

Tabel nr.4.1 Surse împrumutate în mărimi absolute (exprimat în lei)

An 2015 2016 2017


Datorii pe termen 389.101.215 410.132.749 417.266.454
scurt
Datorii pe termen 1.453.102.072 1.219.570.180 1.008.752.560
lung
Total 1.842.203.287 1.629.702.929 1.426.019.014
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N.NUCLEARELECTRICA-S.A.în perioada 2015-2017

Tabel nr.4.2 Surse împrumutate în mărimi relative

An 2015 2016 2017


Datorii pe termen
−1,44% 5,40% 1,73%
scurt
Datorii pe termen
−13,63% -16,07% -17,28%
lung
Din tabelul nr.4.2 se observă că datoriile pe termen scurt au influență mai mică asupra
echilibrului financiar al întreprinderii, însă influneța acestora este în creștere pe parcursul anului
2016 cu circa 6,40% față de anul 2015 și o scădere cu circa 3,67% în anul 2017 față de anul 2016.
Sursele împrumutate pe termen lung sunt in descreștere pe parcursul perioadei 2015-2017 ceea ce
înseamnă că întreprinderea a înregistrat profit tot mai mult și nu a mai avut nevoie de un volum
așa de mare de împrumuturi.

Calcule:

𝑉𝑡1 − 𝑉𝑡0
∆% 𝑉 𝑡1⁄𝑡0 = ∗ 100%
𝑉𝑡0

Anul 2015
389.101.215 − 455.020.677
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Datorii pe termen scurt) = ∗ 100%
455.020.677
= −1,44%

17
1.453.102.072 − 1.682.563.644
∆% 𝑉 2015⁄2014 (Datorii pe termen lung) = ∗ 100%
1.682.563.644
= −13,63%

Anul 2016
410.132.749 − 389.101.215
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Datorii pe termen scurt) = ∗ 100%
389.101.215
= 5,40%

1.219.570.180 − 1.453.102.072
∆% 𝑉 2016⁄2015 (Datorii pe termen lung) = ∗ 100%
1.453.102.072
= −16,07%

Anul 2017
417.266.454 − 410.132.749
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Datorii pe termen scurt) = ∗ 100%
410.132.749
= 1,73%

1.008.752.560 − 1.219.570.180
∆% 𝑉 2017⁄2016 (Datorii pe termen lung) = ∗ 100%
1.219.570.180
= −17,28%

18
Grafic nr.4.1 Structura datoriilor pe termen scurt

90.00%
78.87%
80.00% 74.83%
70.73%
70.00%

60.00%

50.00%
Datorii pe termen scurt
40.00% atorii pe termen lung
29.26%
30.00% 25.16%
21.12%
20.00%

10.00%

0.00%
2015 2016 2017

Graficul de mai sus ne arată că datoriile au o evoluție descendentă a valorilor resurselor


împrumutate, asta se datorează dezvoltării financiare a întreprinderii respectiv a obținerii unui
profit mai mare din care ea își poate gestiona singură acțiunile.

19
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor
factori de influență

Grafic nr.4.2 Evoluția datoriilor pe termen scurt și pe termen lung

10.00%

5.00%

0.00%
Axis Title

-5.00%

-10.00%

-15.00%

-20.00%
2015 2016 2017
termen scurt -1.44% 5.40% 1.73%
termen lung -13.63% -16.07% -17.28%

Datoriile pe termen scurt au influență mai mică asupra echilibrului financiar al


întreprinderii însă observăm că acestea sunt in creștere pe parcursul anilor 2016-2017,însă acelea
pe termen lung sunt in descreștere și au o valoare mai mică în diferență cu fiecare an precedent
ceea ce din punct de vedere global este benefic pentru companie și demonstrează dezvoltarea
acesteia din punct de vedere financiar.

20
Concluzii
La 20 de ani de la înființare, SNN este una dintre companiile românești cu rezultate
remarcabile la nivel internațional și național, fiind în prezent un reper de profesionalism și nivel
de securitate nucleara la nivel global. Factorii tehnici care au o influență majoră sunt cei de operare
și de management care conduc la obținerea unui astfel de rezultat, la fel și eforturile zilnice direct
proporționale.
Din datele analizate obervăm că întreprinderea S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. în
perioada 2014-2015 își menține rezultatele financiare înregistrind o mărire lentă a profitului, din
cauza utilizării tehnlogiei de productie a electricității în bandă cantitațile de energie produsă și
vandută nu variază mult situându-se la o valoare medie de 11 TWh/an.Reglementarea în domeniul
de Energie care a liberalizat piața de energie din 2017 a condus la scaderea vanzarilor de energie
electrică pe piața reglementată, ceea ce a condus la vinderea unei cantități mai mari de energie pe
piața concurențială și a creșterii profitului pe baza aceasta a profitului în 2017. Profitul net a atins
punctul de maxim în 2017 ceea ce a condus la marirea rentabilității financiare, astfel manifestînd
o tendință de majorare a capacității intreprinderii de a crea profit net.Creșterea datoriile pe termen
scurt în 2016 cu circa 6,40% se explica prin faptul că unele probleme strategice a intreprinderii
trebuiau rezolvate pentru marirea rezultatelor și performanțelor intreprinderii, de aceea
intreprinderea a recurs la utilizarea capitalurilor străine pentru a face față schimbarilor de pe piețile
interne și externe. Analizând datele observăm că intreprinderea data iși menține echilibrul pe piață
deținind pe piață mereu un procent din piață constant,asta se datorează echilibrului financiar creat
în intreprindere și în utilizarea raționala a capitalurilor prorii cât și a celor străine.

La fel unul dintre factorii care influențat la marirea cantitații vandute sunt proiectele de
investiții în cursul anului 2017, care sunt 39 la număr insă cele mai importante sunt 3 obiective
investiționale care s-au incheiat cu succes:
 Depozitul Intermediar de Combustibil Ars cu implementare etapizata,
 Modernizarea si extinderea sistemului de protectie fizica
 Imbunatarirea raspunsului CNE Cernavoda

21
Bibliografie
A. Cărți, articole
 Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti,
2005.
 Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, Bucureşti 2007
 Raport Anual S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 Curs Finante , FEAA


 Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2004

 Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura


Economică, București, 2003

B. Pagini WEB
 http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
 http://www.nuclearelectrica.ro/

22