Sunteți pe pagina 1din 29

Intrebari de tip grila de la sfarsitul unitatilor de studiu.

Raspunsurile sunt luate de pe blackboard din ultimul PDF intitulat “ Raspunsuri la intrebari
grila” – sunt corecte 100 %
FEAA ID IASI MANAGEMENT ANUL II SEM II
By Bogdan

US 1

1. Banii în sens larg, din punct de vedere al definirii statistice a monedei, cuprind:
a) [x ] ansamblul mijloacelor de plată general acceptate în schimbul de bunuri şi servicii sau în
reglarea unei datorii b) [x] cvasimoneda
c) [x ] cecurile de călătorie

2. Keynes definea moneda ca fiind:


a) [ ] o convenţie sociala
b) [x ] lichiditate prin excelenta
c) [ ] un instrument social

3. Banii în sens larg, din punct de vedere al definirii statistice a noţiunii de moneda, cuprind: a)
[x ] numerarul
b) [x ] depozitele la vedere
c) [ x] ansamblul mijloacelor de plată general acceptate în schimbul de bunuri ºi servicii sau în
reglarea unei datori:

4. Funcţiile banilor în abordare clasică sunt:


a) [x ] mijloc de schimb

b) [x ] măsură a valorii
c) [ x] prezervare a valorii
d) [ ] funcţia de unitate de cont
e) [ ] funcţia de calcul economic

5. Funcţia de mijloc de schimb a banilor presupune:


a) [x ] separarea în timp a cumpărării de vânzare
b) [ ] schimbul direct de bunuri fără utilizarea banilor
c) [ ] un mare consum de timp în comparaţie cu trocul
d) [x ] face posibilă realizarea tranzacţiei fără dubla coincidenţă a dorinţelor/nevoilor specifică
trocului
US2
1. Sistemele monetare din Antichitate şi Evul Mediu s-au caracterizat, în principal, prin
următoarele trăsături:
a) [ x] fărâmiţare
b) [ ] centralizarea baterii monedei
c) [x ] deteriorare

d) [x ] lipsa de unitate a circulaţiei monetare la nivelul unei ţări

2. În funcţie de modalitatea de fixare a raportului valoric dintre cele două metale monetare,
bimetalismul a cunoscut următoarele variante: a) [ x] bimetalismul integral
b) [ x] bimetalismul parţial
c) [ x] bimetalismul paralel
d) [ x] bimetalismul compozit

3. În condiţiile bimetalismului în varianta sa integrală, dacă prin lege se stabilea un raport între
aur şi argint de 1 la15.5, iar pe piaţă raportul era de 1 la16.5: a) [ ] funcţiile monetare urmau a fi
îndeplinite de aur
b) [ ] aurul era supraevaluat juridic
c) [x ] aurul devine moneda bună
d) [ ] argintul era subevaluat juridic

4. Printre limitele utilizării cambiilor comerciale ca bani pot fi menţionate:


a) [x ] lipsa de siguranţă a creditorului în debitor, în solvabilitatea şi buna sa credinţă
b) [ x] inadaptarea lor la cerinţele efectuării unor plăţi în sume variabile
c) [ ] posibilitatea satisfacerii nevoilor de bani ale statului
d) [ x] imposibilitatea plăţii salariilor, impozitelor şi a cumpărării mărfurilor din comerţul cu
amănuntul

5. Printre avantajele folosirii etalonului aur-devize pot fi menţionate următoarele:


a) [x ] posibilitatea lărgirii circulaţiei băneşti fără lărgirea corespunzătoare a bazei aur a
emisiunii
b) [x ] uşurinţa gestionării de către băncile centrale a rezervelor de aur şi valute, precum şi
obţinerea unor
venituri sub formă de dobânzi
c) [ ] posibilitatea convertirii la banca de emisiune, de către deţinători, în orice moment, a
bancnotelor în monede sau lingouri de aur
d) [ ] stabilitatea foarte ridicată a monedei naţionale
US3

1. Legea monetară de la 1867 va conduce la instituirea în România a:


a) [ x] bimetalismului

b) [ ] monometalismului argint

c) [ ] monometalismului aur

d) [x ] etalonului aur-devize
2. Sistemul monetar instituit în urma Legii de la 1867 se identifică cu cel: a) [
] englez
b) [ ] belgian
c) [ ] german
d) [ x] francez

3. Cele două şcoli din secolul al XIX-lea, care aveau un punct de vedere diferit în ceea ce priveşte
mecanismul emisiunii de bancnote, au fost: a) [x ] şcoala „monetară”
b) [ ] şcoala „monetaristă”
c) [x ] şcoala „bancară”

4. Conform legii de la 1880, în urma căreia s-a înfiinţat Banca Naţională a României, emisiunea
bancnotelor urma să aibă o acoperire metalică în proporţie de: a) [ x] 1/3 din valoarea
bancnotelor emise
b) [ ] 1/4 din valoarea bancnotelor emise
c) [ ] 2/3 din valoarea bancnotelor emise

5. În perioada conducerii prin plan central a economiei româneşti, intervenţiile directe ale statului în
sfera economică, monetară şi bancară au constat în: a) [x ] fixarea prin plan a preţurilor
b) [x ] subordonarea activităţii sectorului bancar faţă de plan
c) [ ] instituirea mecanismului convertibilităţii monedei naţionale
d) [x ] eliminarea bursei de valori
US4

1. Acordul de la Basel din 1972 stabilea:


a) [ x] crearea „şarpelui monetar”
b) [ ] crearea Sistemului Monetar European
c) [x ] ecartul între două monede europene să fie redus la 2,25%
d) [ ] o marjă de fluctuaţie faţă de paritate între o monedă europeană din sistem şi fiecare din
celelalte
monede membre de 2,25%

2. Mecanismul „şarpelui monetar” avea în vedere următoarele aspecte:


a) [x ] urmărirea ecartului dintre moneda cea mai puternică şi cea mai slabă
b) [ x] băncile centrale membre îşi asumau obligaţia de a interveni în dolari la limitele tunelului
şi în una
din monedele comunitare, după caz, la limitele şarpelui
c) [ x] acordarea reciprocă în mod automat, de către băncile centrale, de facilităţi de creditare
3. Ansamblul cursurilor pivot bilaterale era numit:
a) [x ] grila de paritate
b) [ ] cursuri centrale
c) [ ] cursuri limita de intervenţie

4. Cursurile pivot bilaterale din cadrul SME reprezintă:


a) [x ] cursuri formate folosind metoda cursurilor încrucişate, plecând de la cursurile pivot faţă
de ECU
b) [ ] cursurile centrale ale SME
c) [ ] cursul oficial de referinţă

5. Cursurile limita de intervenţie reprezintă:


a) [ x] cursurile obţinute prin aplicarea marjei de fluctuaţie de +/- 2,25% la cursul pivot bilateral
b) [ ] cursurile pivot bilaterale
c) [ ] grila de paritate
US5

1. În cazul biletului la ordin, dobânda:


a) [ ] nu se percepe în general
b) [x] poate fi inclusă în suma totală de plată, împreună cu valoarea mărfurilor
c) [x] poate fi cuprinsă într-un bilet la ordin emis separat

2. Domicilierea unei trate se referă la:


a) [x] locul unde se efectuează plata
b) [ ] domiciliul/sediul trăgătorului
c) [ ] locul unde a fost emisă trata

3. Girul presupune:
a) [x] cedarea unui titlu de creanţă unei alte persoane
b) [x] garantarea plăţii la scadenţă, solidar cu debitorul
c) [x] depunerea semnăturii pe dosul cambiei
d) [x] o formă de circulaţie a înscrisurilor cambiale

4. În cazul cecului, trasul:


a) [ ] poate fi orice agent economic
b) [x] poate fi o bancă
c) [ ] este obligatoriu o bancă
d) [ ] este obligatoriu agent economic nebancar

5. Scontul reprezintă:
a) [ ] valoarea tratei în momentul prezentării la scontare
b) [ ] valoarea tratei la scadenţă
c) [x] costul operaţiunii de scontare
d) [x] o operaţiune de transformare a creditului comercial în credit bancar
US6
1. Operaţiunile de pasiv ale băncilor de emisiune constau în:
a) [ ] refinanţarea celorlalte bănci
b) [x] emisiunea monetară
c) [ ] operaţiuni de decontare inter si intrabancare
d) [x ] constituirea capitalului propriu
e) [ ] creditarea directă a statului

2. Creditarea creanţelor de către băncile comerciale include ca operaţiuni specifice:


a) [ ] împrumuturile pe gaj de efecte publice şi acţiuni
b) [ ] scontarea cambiilor
c) [ ] avansul în contul curent
d) [ ] pensiunea
3. Diversificarea portofoliului ca modalitate de optimizare a performanţelor bancare vizează:
a) [x] minimizarea riscului lipsei de lichidităţi
b) [ ] minimizarea riscului de piaţă ce decurge din modificarea ratei dobânzii la credite
c) [x] menţinerea şi creşterea profitului existent
d) [ ] restabilirea stării de lichiditate pentru o bancă

4. Dintre dezavantajele finanţării indirecte, prin intermediari financiari, amintim:


a) [x] scumpirea resurselor
b) [ ] ameliorarea calitativă a resurselor de finanţare
c) [x] multiplică intermediarii
d) [x] poate întârzia finanţarea
e) [ ] sporeşte volumul resurselor de finanţare

5. Banca de emisiune apare în raporturile sale cu celelalte bănci în calitate de autoritate, de for
monetar, care
adoptă măsuri obligatorii de genul :
a) [x ] nivelul minim al rezervelor pe care celelalte bănci trebuie să le deţină la banca centrală
b) [ ] nivelul minim al rezervelor legale ale întreprinderilor
c) [x ] nivelul minim al unor coeficienţi de lichiditate
d) [x ] coeficienţi de dispersie a riscului
US7

1. Masa monetară:
a) [x ] exprimă angajamentele de plată ale instituţiilor abilitate să creeze şi să gestioneze
moneda

b) [ ] se reflectă în activul bilanţului consolidat al instituţiilor financiar-monetare

c) [x ] exprimă ansamblul mijloacelor de plată existente la un moment dat în cadrul economiei


unei ţări sau a unei zone monetare

2. Moneda propriu-zisă:
a) [x ] este activul financiar cel mai lichid, dar cu randament zero
b) [ ] cuprinde numerarul şi depozitele la termen
c) [x ] vizează mijloacele de plată care permit deţinătorului achiziţionarea imediată de bunuri,
servicii şi efectuarea de plăţi directe

3. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la moneda primară:


a) [x ] se mai numeşte şi bază monetară
b) [ ] reprezintă mijloacele de plată create de banca centrală şi de celelalte instituţii bancare
c) [x ] constituie suportul pentru crearea monedei scripturale de către băncile comerciale

4. Contrapartidele masei monetare:


a) [ ] se reflectă în pasivul bilanţului consolidat al instituţiilor financiar-monetare
b) [xx ] reflectă operaţiunile prin care se crează monedă
c) [ ] exprimă ansamblul finanţărilor realizate de instituţiile financiar-monetare pe seama
resurselor cu caracter monetar

5. Creditul neguvernamental:
a) [ x] exprimă creanţe deţinute de instituţiile financiar- monetare asupra societăţilor
nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei
b) [ ] reflectă impactul relaţiilor internaţionale asupra masei monetare interne
c) [ ] rezultă din achiziţionarea de titluri publice de către instituţiile financiar- monetare
d) [ ] se reflectă în pasivul bilanţului consolidat al instituţiilor financiar – monetare
US8

1. Moneda creată de o bancă comercială:


a) [ ] se reflectă în activul bilanţului bancar
b) [ ] exprimă creanţe asupra clienţilor săi
c) [x ] este utilizată în calitate de mijloc de plată de către clienţii săi
d) [x ] se concretizează într-o înscriere în contul clientului ei

2. Băncile creează monedă prin:


a) [ ] vânzare de active nemonetare (reale şi financiare)
b) [x ] cumpărare de devize
c) [ ] recuperarea la scadenţă a creditelor acordate
d) [ ] operaţiuni de rescontare a cambiilor

3. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la oferta de monedă:


a) [ ] exprimă cantitatea de monedă justificată a se găsi în circulaţie
b) [ x] exprimă ansamblul creanţelor deţinute asupra instituţiilor emitente de active ce se
cuprind în
structura masei monetare
c) [x ] reprezintă masa monetară existentă în circulaţie

4. Banca centrală creează monedă prin:


a) [ ] vânzare de devize
b) [x ] cumpărare de titluri publice pe piaţa monetară, în cadrul operaţiunilor de „open-market”
c) [x ] împrumuturi acordate celorlalte bănci din sistemul bancar
d) [ ] vânzare de active reale

5. Multiplicatorul creditului:
a) [ ] reflectă mărimea masei monetare
b) [x ] arată volumul maxim de monedă ce poate fi creat de către bănci
c) [x ] arată potenţialul de creditare al băncilor
d) [x ] exprimă numărul de unităţi de masă monetară nou creată pe baza unei unităţi de rezerve
excedentare
US9

1. Piaţa monetară este o componentă importantă a pieţei creditului, alături de: a)


[x ] piaţa financiară
b) [ ] piaţa bancară
c) [ ] piaţa monedei centrale
d) [x ] piaţa valutară

2. Moneda centrală este formată din:


a) [x ] numerar
b) [ ] moneda scripturală
c) [x ] disponibilităţile deţinute de bănci la banca centrală
d) [x ] biletele de bancă
e) [ ] depozitele în valută ale rezidenţilor

3. Pe lângă funcţia de finanţare a băncilor comerciale, piaţa monetară mai îndeplineşte şi funcţia
de:
a) [ x] compensare a deficitului cu excedentul de lichidităţi al acestora
b) [ ] mobilizare a resurselor de creditare din economie
c) [ ] redistribuire a resurselor de creditare din economie
d) [ ] centralizare a resurselor de creditare din economie

4. Operaţiunile de împrumut realizate pe piaţa monetară se pot realiza: a)


[x ] în alb
b) [x ] prin cesionarea unor titluri de creanţă
c) [x ] prin punerea în pensiune a unor titluri de creanţă
d) [ ] prin alte modalităţi convenite între debitori şi creditori

5. Lipsa de eficienţă a pieţei monetare din România , mai ales în perioada 1989-2000, a avut
drept cauze principale:
a) [x ] existenţa plăţilor restante şi a blocajului financiar
b) [x ] cantitatea insuficientă de titluri de stat utilizate în cazul operaţiunilor de împrumut
c) [x ] gradul redus de diversificare a titlurilor pieţei
d) [ ] nivelul redus al puterii de cumpărare a monedei naţionale
e) [ ] numărul redus al băncilor comerciale participante la operaţiunile derulate pe piaţa
monetară
US10

1. Tensiunile inflaţioniste reprezintă:


a) [ ] creşteri de preţuri izolate, la un singur produs
b) [ ] creşteri temporare, pentru o scurtă perioadă, a majorităţii preţurilor (variaţii sezoniere)
c) [x] fenomene inflaţioniste minore şi parţiale

2. Într-o perioada de inflaţie:


a) [ ] toate preţurile cresc
b) [x] unele preţuri pot scădea
c) [ ] toate preţurile scad
d) [ ] toate preţurile cresc la fel de repede

3. Între cauzele inflaţiei regăsim:


a) [x] dezechilibrul dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii
b) [ ] creşterea generalizată a preţurilor
c) [ ] oferta mai mare decât cererea
d) [ ] transformarea monedei active în monedă pasiva

4. Ecuaţia lui Koopmans arată:


a) [ ] creşterea masei monetare în circulaţie duce la inflaţie
b) [x] dezechilibrul monetar se poate produce şi fără emisiune de monedă
c) [ ] dezechilibrul monetar nu se poate produce fără emisiune de monedă
d) [x] detezaurizarea poate duce la un dezechilibru monetar

5. Cauze ale deflaţiei pot fi:


a) [x] reducerea vitezei de circulaţie a banilor
b) [x] reducerea cantităţii de monedă în circulaţie
c) [ ] reducerea ratei dobânzii
US11

1. Principalele servicii oferite de băncile internaţionale sunt:x


a) [ ] letters of debit;
b) [ ] operaţiuni de tip FOREX Bv;
c) [ ] servicii universale de banking şi two-stop shopping;
d) [ x] împrumuturi asigurate;

2. Principalele profituri obţinute din serviciile de genul „împrumuturi asigurate” se referă la:
a) [ x] asigurarea unora dintre propriile împrumuturi;
b) [ ] asigurarea unora dintre împrumuturile altor bănci;
c) [ ] prin îndrumarea acelor clienţi care doresc să-şi asigure orice împrumuturi pentru a le genera noi
capitaluri către firmele specializate în acest domeniu;
d) [ ] prin garantarea veniturilor investitorilor din fonduri proprii şi împrumuturi neasigurate.

3. Principalele acte legislative adoptate în SUA pentru reglementarea activităţii băncilor cu activităţi în
străinătate sunt:
a) [ x] actul bancar internaţional 1978;
b) [x ] actul „Depository Institutions Deregulation and Monetary Control” din 1980;
c) [ ] actul „International Lending and Spending” din 1983;
d) [ ] actul „Home Bank Supervision” din 1991.

4. International Lending and Supervision Act a impus agenţiilor de control a băncilor să pregătească noi
legi, cerând băncilor să:
a) [ ] accentueze taxele de reprogramare a împrumuturilor acordate împrumutanţilor străini cu probleme;
b) [ ] nu divulge acoperirea unei bănci împrumutatorilor străini;
c) [x ] întreprindă studii de fezabilitate a proiectelor străine înaintea aprobării unui împrumut; d) [ ] să îşi
restrângă activitatea.

5. Agenţia principală de reglementare pentru activităţi bancare din SUA este: a) [


] FED-ul;
b) [ ] FEDEX;
c) [ ] Federal Reserve Bird;
d) [ x] Federal Reserve Board.
Grile din poze EVP, raspunsurile nu sunt sigure:

Cursurile flotante:
R: sunt cursurile stabilite prin jocul liber al cererii şi al ofertei de valuta

Sistemul monetar bazat pe etalonul aur clasic a presupus:


R: eliminarea aurului de la baza sistemelor banesti

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


R: Legea monetara de la 1867 a consfintit instituirea sistemului monetar bimetalist in Romania

Relatia moneda-credit pe linia creditului bancar comercial presupune:


R: emisiunea monetara de catre banca centrala

Conform definitiei functionale a monedei:


R: moneda este un mijloc de schimb, este folosita drept etalon al valorii si ca rezerva de valoare

Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la functia de prezervare a valorii
atribuita banilor este adevarata:
R: nu este o functie specifica doar banilor

In conditiile bimetalismului in varianta sa integrala, daca prin lege se stabilea un raport intre aur
si argint de 1:15,5, iar pe piata raportul era de 1:14,5:
R: aurul era subevaluat juridic

Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la functiile banilor este adevarata:


R: functia de masura a valorii precede pe cea de mijloc de schimb, desi cele doua sunt
complementare

Prin legea de la 1867:


R: sistem monetar instituit a fost exclusiv metalist

Relatia dintre moneda si credit pe linia creditului comercial implica:


R: in prealabil existenta unor relatii de vanzare-cumparare de marfuri cu plata amanata

Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la etalonul devize este adevarata:


R: adoptarea acestuia in plan monetar este echvalenta cu incheierea carierei monetare a aurului

Printre functiile principale ale sistemului monetar international amintim:


R: stabilirea de reguli si principii in vederea cooperarii monetare internationale

Cotarea indirecta:
R: semnifica numărul de unităţi de monedă străină ce corespunde unei unităţi de monedă naţională
Cvasimonedele:
R: reprezinta moneda scripturala creata de bancile comerciale

Caracteristicile banilor de a putea fi utilizati cu usurinta pentru plati de mica valoare se numeste:
R: divizibilitate

Reprecierea monederi nationale:


R: stimuleaza importurile si restrange exporturile

In Moldova primele monede proprii au fost batute in timpul domniei lui:


R: Petru I Musat

Legea de infiintare a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) stabilea, printre altele, ... :
R: BNR sa aiba monopolul exclusiv al emisiunii de bacnote

In cazul notiunii de moneda in sens restrans, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
R: notinunile de bani si moneda nu pot fi considerate ca fiind similare

Punctul inferior al aurului:


R: este punctul in care exportatorul solicită să i se plătească în aur şi nu în devize

Relatia moneda-credit pe linia creditului comercial presupune:


R: emisiunea monetara de catre banca centrala

Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?:


R: functia de mijloc de schimb a banilor presupune existenta dublei coincidente a nevoilor

In conditiile bimetalismului in varianta integrala, daca prin lege se stabilea un raport intre aur si
argint de 1 la 15,5, iar pe piata raportul era de 1 la 16.5:
R: aurul devine moneda buna

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


R: din punctul de vedere al lichiditatii, banii permit stingerea imediata a oricarei datorii, avand o
putere liberatorie deplina si imediata

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


R: deprecierea stimulează exportul şi franeaza importul

Functia de prezervare a valorii atribuita banilor:


R: are în vedere procesul de acumulare (economisire)

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


R: reducerea valorii paritare a unei monede se numeste de devalorizare
Printre deciziile fundamentale adoptate la conferinta din ianuarie 1976 de la Kingstone (Jamaica)
amintim:
R: libertatea alegerii regimului de schimb de fiecare ţară

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


R: cursul de schimb este influentat doar de raportul dintre cererea si oferta de valuta pe piata

Legea de infiintare a Bancii Nationale a Romaniei prevedea:


R: emisiunea bancnotelor sa aiba o acoperire metalică de 1/3 din valoarea biletelor de banca emise

Acordurile de la Bretton-Woods au presupus:


R: instituirea de cursuri fixe cu abateri de la paritate de +/- 1%

Mecanismul ‚punctelor de aur’:


R: a functionat in conditiile etalonului aur clasic

Principalele cracteristici ale Sistemului Monetar de la Bretton Woods au fost:


R: instituire etalonului aur-devize

In sens strict, notiunea de moneda:


R: reprezintă doar o parte a banilor – piesele metalice

Trecerea la sistemul zecimal in Romania (1 leu = 100 bani) a fost instituita prin:
R: legea monetara de la 1867

Operatiunea prin care se obtin castiguri din diferentele de cus valutar poarta denumirea de:
R: arbitraj valutar

In Romania sistemul monetar instituit prin legea de la 1867 a presupus, concret, urmatoarele:
R: unitatea monetară, leul, este împărţită în 100 de părţi denumite bani
Moneda si Credit

Brosura 38

1. Dintre inconvenientele monedei unice formulate de criticii monedei europene,


enumeram:

a) criteriile de convergenta din Tratatul de la Maastrich asigura premisele unei inflatii


scazute,dar determina si o crestere economica redusa, critica vizand in primul rand
restrictia referitoare la nivelul maxim al deficitului bugetar

b) cresterea ratelor dobanzilor

c) transparent tranzactiilor

d) cresterea preturilor

e) reglementarea privitoare la UEM si la moneda unica adoptata la Maastricht sunt


nerealiste,fiind rezultatul unei conjuncture economice si financiare-valutare favorabile de la
inceputul deceniului noua

f) pierderea autonomiei politicii monetare si valutare

2. Activitatea pricipala a unei banci consta in:

a),,comertul”cu banii

b) vanzarea titlurilor de valori mobiliare

c) efectuarea operatiunilor pe piata monetara

d) realizarea operatiunilor de decontare

3. Multiplicatorul creditelor:

a) arata cantitatea de monede create de catre banci

b) pune in evident numai volumul maxim de moneda ce poate fi creat de catre banci

c) reflecta potentialul de creditare a bancilor


d) exprima numarul de unitati de masa monetara noua create pe baza unei unitati de
reserve excedentare

4. Emisiunea de obligatiuni este adesea o forma preferata de de mobilizare a capitalurilor


societatii comerciale, deoarece:

a) dobanzile la obligatiuni sunt mai mici,mai putin grevante ,decat platile la dividente

b) nu confera subsciitorilor drept de vot

c) detinerea si negocierea lor nu modifica structura puterii in consiliul de administratie

5. Interventiile marginale in cadrul SME se incadreaza prin:

a) sunt obligatorii

b) presupun participarea active pe piata valutara a ambelor banci central

c) au loc in momentul in care moneda atinge limita bilateral superioara sau inferioara fata
de alta moneda

d) sunt facultative

6. Disponibilitatii in conturile curente deschise la institutiile financiar-bancare:

a) sunt incluse in moneda propriu-zisa

b) permit titularilor sa.si procure banii,servicii si sa efectueze plati directe pt achitarea


datoriilor

c) au un grad de lichiditate mai redusa comparativ cu certificatele de depozit emise de banci

7. Valoarea efectiva a cambiei in momentul scontarii se calculeaza dupa formula:

a) val. Efectica = val. Nominala x[1-(durata x taxa scontului)36000]

b) val. Efectica = val. Nominala +scontul

c) val. Efectica = val. Nominala-scontul ???

8. Creditul neguvernamental:

a) se reflecta in activul bilantului consolidat al institutiilor financiar-monetare


b) exprima creante asupra economiei detinute de institutiile financiar-monetare

c) detine o pozitie nesemnificativa in cadrul contrapartidelor masei monetare

9. Factorii de care este dependenta dobanda perceputa sunt:

a) cursul actiunii bancii respective la bursa

b) erodarea monetara

c) profitul bancar

d) rezerva minima obligatorie

e) nivelul cheltuielilor cu operatiunile bancare

f) gradul de risc

10. Moneda ca mijloc de plata:

a) semnifica masa monetara in sens restrans

b) este numita si baza monetara

c) cuprinde doar mijloacele de plata creata de banca centrala si de celellate institutii


bancare

d) cuprinde si acele active financiare care nu se folosesc, in mid curent , ca mijloc de plata ,dar se
pot transforma mai rapid sau mai lent in lichiditati

11. Supra creditarea se caracterizeaza prin:

a) este o expresie a insufiecientei aprovizionarii cu bani a economiei

b) se produce sub influenta unor solicitari insistente de imprumuturi din partea agentilor
economici cu o situatie economico financiara precara

c) conduce la proliferarea platilor restanta

d) conduce la onorarea unei cereri monetare neacoperite prin marfuri si servicii

12. Finantarea directa se caracterizeaza prin:


a) este nemediata de banci

b) reprezinta o finantare dezintermediata

c) participarea bancilor ca intermediare este obligatorie

d) agentii excedentari pun la dispozitie agentilor deficitari fondurile lor pe piata monetara
deschisa si pe piata de capital la o dobanda ce se formeaza ad-hoc, functia de cereri si
oferta da disponibilitati

13. Care dintre urmatoarele tari sunt membre ale zonei euro:

a) slovenia

b) norvegia

c) malta

d) cipru

e) cehia

14. In cazul creditelor pe gaj cu efecte comerciale,acordate de banca centrala:

a) ca suma, marimea acelui credit este intotdeauna egala cu valoarea portofoliului de cambii

b) ca suma, acest credit se cuantifica aplicandu.se,de obicei un procent asupra volumului


portofoliului de cambii

c) titlurile de credit servesc bancilor de emisiune doar ca garantie a rambursarii


imprumuturilor

d) titlurile de credit raman in proprietatea bancilor comerciale

e) titlurile de credit nu raman in proprietatea bancilor comerciale

15. Tipurile de finantare prin mecanismul de creditare pt sustinerea interventiilor bancilor


centrale pe piata valutara prin FECOM sunt:

a) sprijinul financiar pe termen mediu

b) sustinerea monetara pe termen scurt


c) finantarea pe termen foarte scurt,pana in 75 de zile

d) autofinantarea

16. Emiterea de certificate de depozit si vanzarea acestora pe piata monetara de catre banci
comerciale sunt tranzactii in urma carora BNR realizeaza:

a) finantarea pe cale monetara a deficitului bugetar al Romaniei

b) o absorbtie de lichidati de pe piata monetara

c) o infuzie de lichiditati pe piata monetara

17. Cand o banca acorda un credit prin contul curet al clientului:

a) se diminueaza disponibilitatile din contul curent al clientului imprumutat

b) sporeste simultan activul si pasivul bilantului bancar

c) creste masa monetara

d) se creaza moneda scripturala

18. Acreditivul este:

a) operatiune de plata conditionata efectuata de danca in baza documentelor de incarcare


si exprediere a marfurilor

b) operatiune de mandat pt bancile comerciale

c) operatiune de transfer,la solicitarea clientilor bancii ,a unor sume de bani catre tertii aflati in
aceeasi localitate sau in localitati diferite

d) operatiune de comision pt bancile comerciale

19. Facilitatile de depozit constau in:

a) constituirea de catre BNR de depozite la bancile comerciale pe termen mijlociu si lung

b) constituirea de catre BNR de depozite la bancile comerciale pe termen foarte scurt(o zi)

c) constituirea de catre bancile comerciale de depozite la BNR pe termen mijlociu si lung


d) constituirea de catre bancile comerciale de depozite la BNR pe un termen foarte scurt (o zi)

20. O banca creaza moneda atunci cand:

a) acorda un credit prin contul curent al clientului

b) vinde devize clientilor sai

c) vinde active reale

d) cumpara active financiare(valuta,cambii,actiuni ,obligatiuni etc)

21. Bancile comerciale accepta la scontare titlurile de credit:

a) semnate de debitori care prezinta incredere prin situatia lor financiara

b) prevazute cu cel mult 2 semnaturi si cu scadente apropiate

c) semnate de debitori care prezinta incredere prin probitatea de care au dat dovada in a
onora obligatiile asumate

22. ECU reprezinta:

a) punct de referinta in cadrul mecanismului(sarpelui monetar)

b) punct de referinta in cadrul Sistemului Monetar European

c) o moneda de cont

d) un cos de valute

23. Cand banca centrala cumpara titluri publice,in cadrul operatiunilor de open market:

a) are loc alimentarea bancilor cu lichiditati

b) se creaza moneda

c) se manifesta distructia de moneda

d) creste masa monetara

24. Procesul de “distructie”de moneda:


a) se refleta in evidenta bancii prin disparitia creantei din activ si debitarea contului
clientului

b) exprima o revenire a monedei la locul sau de origine,banca

c) are loc in momentul in care o banca achizitioneaza active nemonetare

25. Creditarea de catre banca de emisiune a bancilor comerciale se realizeaza prin:

a) operatiuni de rescontare

b) credite guvernamentale

c) credite de lombard

d) credite pe gaj de efecte comerciale

26. Moneda este creata cu titlu definitv cand:

a) banca comerciala realizeaza operatiune de scontare a cambiilor

b) banca comerciala achizitioneaza titluri financiare(actiuni,obligatiuni etc)

c) un client contracteaza cu credit bancar

d) banca comerciala cumpara devize

27. Populatia poate determina autointretinerea si autoagravarea inflatiei prin:

a) cresterea cererii de bunuri si servicii

b) detezaurizarea monedei

c) revendicari salariale

d) scaderea consumului

28. Avantajele operatiilor de factoring sunt:

a) furnizorul nu se mai ocupa el insusi de scontarea titlurilor de credit primite de la clienti

b) furnizorul primeste suma cu anticipatie de la casa de factoring

c) serviciul vanzari tine in contabilitate un singur cont”casa de factoring”


d) furnizorul e protejat fata de riscul privind insolvabilitatea clientilor

29. Relatiile dintre banca de emisiune si celelalte vanci se manifesta prin:

a) prin operatiuni de open market

b) calitatea de for monetar care adopta masuri obligatorii

c) operatiuni de creditare

30. Ecuatia lui Koopmans arata:

a) detezaurizarea poate duce la un dezechilibru monetar

b) dezechilibrul.monetar se poate produce si fara emisiune de moneda

c) dezechilibrul.monetar nu se poate produce fara emisiune de moneda

d)cresterea masei monetare in circulatie duce la inflatie

31. In cadrul sistemelor bancare moderne,operatiunea de emisiune baneasca constituie


monopolul:

a) bancilor comerciale

b) unei singure banci sau a catorva banci integrate intr-un sistem unitary (FED-ul in SUA)

c) bancilor de afaceri

d) trezoreriei statului

32. Deflatia este:

a) o reducere substantiala a inflatiei

b) favorabila creditorilor

c) opusul creditorilor

d) sinonima cu dezinflatia

e) un fenomen preferabil inflatiei

33. In sens restrans,masa monetara:


a) reflecta ansamblul activelor financiare lichide,care sunt substituite appropriate monedei

b) reprezinta totalitatea mijloacelor de plata existente in cadrul unei economii

c) cuprinde doar moneda propriu-zisa

d) cuprinde numerarul,dar si disponibilitatile in conturile curente deschise la banci,casele


de economii,alte institutii financiare

34. Moneda bancii centrale:

a) este reprezentata de numerar si disponibilitatile bancilor,ale Trezoreriei statului in


conturile lor deschise la banca centrala

b) se mai numeste si baza monetara

c) apare numai sub forma bancnotelor si a monedelor metalice

d)este create prin vanzarea de active nemonetare celorlalte banci ???

35. Cand o banca realizeaza operatiuni de scontare a cambiilor:

a) se crediteaza contul current al clientului

b) se creeaza moneda

c) moneda este create cu titlu temporar

36. Acordul de la Basel din 1972 stabilea:

a) crearea ,,sarpelui monetar”

b) crearea Sistemului Monetar European

c) ecartul intre doua monede sa fie de 2,25%

d) o marja de fluctuatie fata de paritate intre o moneda europeana sin sistem si fiecare din
celelalte monede member de 2,25%

37. Dezechilibrul dintre cerere si oferta in Romania inainte de 1990 s-a manifestat prin:

a) vanzarea preferentiala a unor produse


b) cresterea preturilor

c) lipsa majorarilor salariale si neacordarea unor sporuri

d) vanzarea unor produse,neoficial,la suprapret

38. In urma transferarii prin scontare la banci a titlurilor creditului commercial


(inscrisurile cambiale),creditul comercial se transforma in:

a) credit ipotecar

b) credit bancar

c) credit de consum

d) credit obligator

39. Finantarea nemonetara a economiei:

a) reflecta doar rolul de intermediere financiara al institutiilor financiar-monetare

b) reflecta capacitatea bancilor de a crea moneda

c) se realizeaza pe baza resurselor cu character nemonetar ale institutiilor financiar-


monetare

40. Intr-o perioada de inflatie:

a) toate preturile scad

b) toate preturile cresc

c) unele preturi pot scadea

d) toate preturile cresc la fel de repede

41. Inexistenta inflatiei in conditiile monedelor cu valoare intrinseca se explica prin:

a) imposibilitatea aparitiei unui exces de masa monetara in circulatie

b) caile adecvate de combatere a acesteia

c) mecanismul de auto-reglare a masei monetare in circulatie


d) posibilitatea resorbirii excesului de moneda in circulatie

42. Ca operatiuni active ale bancilor comerciale,creditele de trezorerie se manifesta sub


forma:

a) creditului pe termen scurt mobilizabil

b) avansului in cont curent

c) creditului bugetar

d) creditului pe termen mijlociu mobilizabil

43. Terapia anti-inflatie prin majorarea dobanzii este eficienta cu aplicare la:

a) intreprinderile private

b) populatie

c) intreprinderile de stat

44. Cauze ale deflatiei pot fi:

a) reducerea vitezei de circulatie a banilor

b) reducerea cantitatii de moneda in circulatie

c) reducerea ratei dobanzii

45. Banca Nationala a Romaniei a luat fiinta ca:

a) societatea pe actiuni cu capital public

b) societatea pe actiuni cu capital mixt (public si privat)

c) societatea pe actiuni cu capital strain

d) societatea pe actiuni cu capital privat

46. Banca de emisiune ca,,placa turnanta”a sistemului bancar mai este denumita :

a),,marea finanta”

b) banca centrala
c),,banca a bancilor”

d) banca de referinta

47. Intre consecintele deflatiei trebuie incluse:

a) cresterea puterii de cumparare a monedei nationale

b) scaderea ratelor dobanzilor

c) cresterea standardului de viata al populatiei

48. Prin intermediul operatiunilor de vanzare-cumparare de aur si devize,banca de


emisiune:

a) isi consolideaza rezerva valutara

b) indeplineste obiectivele politicii monetary-valutare practicate de tara respective

c) influenteaza cursul monedei nationale fata de valutele de referinta

49. Rambursarea imprumutului public poate avea loc:

a) la sfarsitul perioadei

b) prin amortismente constante

c) prin tragere la sorti

d) prin anuitati constante

e) imediat dupa emitere

50. Lichiditatea unei economii:

a) cuprinde pe langa moneda propriu-zisa si activele financiare care prezinta riscul unei pierderi
de capital

b) reprezinta ansamblul activelor financiare lichide

c) vizeaza doar numerarul si disponibilitatea in conturile curente

d) cuprinde toate formele de active existente


51. Ca ,,banca a bancilor”,banca de emisiune asigura:

a) gestionarea rezervei valutare

b) punerea in circulatie a bancnotelor

c) creditarea bancilor comerciale

d) executia de casa a bugetului de stat

52. Cambia este:

a) un mijloc de stingere a unei obligatiuni de plata

b) un titlu de creanta ce da dreptul la o suma de bani

c) un angajament de plata scris,abstract si neconditionat

53. Creantele asupra statului detinute de institutiile financiar-monetare:

a) rezulta din achizitionarea de titluri publice de catre acestea

b) se reflecta in pasivul bilantului consolidate al institutiilor financiar-monetare

c) se cuprind in structura contrapartidelor masei monetare

54. Obtinerea de imprumuturi de catre bancile debitoare in urma operatiunilor de


compensare a creantelor cu datoriile se poate realiza pe piata monetara deschisa:

a) de la sectorul financiar???

b) de la celelalte banci participante la procesul de compensare interbancara si care au


solduri excedentare

c) de la ceilalti actori ai pietei

d) de la banca de emisiune

55. Mecanismul ,,sarpelui monetar”avea in vedere urmatoarele aspect:

a) acordarea reciproca in mod automat,de catre bancile centrale,de facilitati de creditare

b) urmarirea ecartului dintre moneda cea mai puternica si cea mai slaba
c) bancile centrale member isi asumau obligatia de a interveni in dolari la limitele tunelului
si in una din monedele comunitare,dupa caz,la limitele sarpelui

56. Facilitatile de creditare si de depozit acordate de BNR apar:

a) la initiative BNR

b) la initiative bancilor comerciale

c) la initiativa BNR si a bancilor comerciale???

57. Criteriile de convergenta nominala in vederea crearii UEM sunt orientate pe doua
laturi importante:

a) cea cu privier la protectia mediului

b) cea monetara

c) cea a finantelor publice

d) cea a vizelor

58. In conceptia keynesista,cererea de moneda:

a) este dependenta doar de nivelul venitului

b) depinde de marimea venitului si pe partea din venit pe care subiectii economici doresc sa
o detina sub forma baneasca

c) depinde si de rata dobanzii

59. Prin prisma bilantului contabil,moneda:

a) este o creanta pentru cel care o detine si o datorie pentru cel care o emite

b) este o creanta pentru institutia emitenta si o datorie pentru cel care o detine

c) figureaza in activul celui care o poseda,respective in pasivul celui care a emis -o

60. Gradul de lichiditate al economiei se poate determina ca raport intre:

a) valoarea tuturor activelor din economie si PIB???


b) baza monetara si masa monetara in sens larg

c) nivelul mediu anual al lichiditatilor si PIB