Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA


S.A.

Student: Butură Ionuț Emilian

Specializare: CIG

Anul: II

Grupa: 27

Profesor coordonator: Oprea Otilia

1
Introducere____________________________________________________________________________________3
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei____________________________________________________________3
1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității_____________________________________3
1.1.1 Obiectul de activitate________________________________________________________________3
1.1.2 Structură acționariat________________________________________________________________4
1.2 Piața și concurența____________________________________________________________________5
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare___________________________________________________________6
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale Electrica S.A. pentru ultimele trei exerciții financiare____________6
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei________________________________________________6
2.1.2 Sursele de finanțare ale companiei Electrica S.A.(mărimi absolute și relative)_____________________7
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele___________________________________________________________10
2.2 Evoluția structurii în structura surselor de finanțare ale întreprinderii Electrica S.A. în perioada 2015-
2017______________________________________________________________________________________10
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată____________11
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii_________________________________11
Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalurilor proprii și a factorilor de influență(pentru ultimele trei
exerciții financiare)____________________________________________________________________________12
3.1 Structura capitalurilor proprii ale Electrica S.A. în perioada 2015-2017__________________________12
3.1.1 Capitalurile proprii ale Electrica S.A._____________________________________________________12
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu______________12
3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură_____________________________13
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență_______________15
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în mărime relativă______15
3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii________________________15
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare_______16
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.C. Electrica S.A. în perioada 2015-2017_______16
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C. Electrica S.A. în perioada 2015-2017_______16
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate_______________________17
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip structură exprimate în
mărime relativă____________________________________________________________________________17
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență____________________20
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale_20
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate____________________21
Concluzii____________________________________________________________________________________22
Bibliografie__________________________________________________________________________________22

2
Introducere
Întreprinderea este elementul principal din economia unei țări. În cadrul acesteia
sunt produse bunuri, sunt prestate servicii și sunt executate lucrări, conform
cerințelor pieței și respectând prevederile legale. În general, orice întreprindere își
constituie capitalul atât din resurse proprii, prin intermediul autofinanțării, de
exemplu, aporturi ale acționarilor, în cazul societăților pe acțiuni sau asociaților, în
cazul societăților cu răspundere limitată, dar și din resurse împrumutate de la
băncile comerciale sau alte instituții de credit specializate.

Capitolul 1. Prezentarea generală


a firmei
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei
electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din
sectorul serviciilor energetice. Grupul Electrica oferă servicii la peste 3,7 milioane
de clienți și are o arie de cuprindere națională, cu organizare în trei zone pentru
distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord,
și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere
și servicii energetice. Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar
privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura
companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei
electrice din România.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


1.1.1 Obiectul de activitate
Energetica Electrica este o societate pe acțiuni, având sediul social in România,
municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr, 9, sector 1. Societatea este
înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de înregistrare J40/7425/2000 si
având codul unic de înregistrare 13267221.

Activitatile principale ale Grupului sunt operarea si constructia retelelor de


distributie a energiei electrice si furnizarea energiei electrice consumatorilor finali.
Grupul este operatorul de distributie a energiei electrice si principalul furnizor de
3
energie electrica in regiunile Muntenia Nord (judetele Prahova, Buzau, Dambovita,
Braila, Galati si Vrancea), Transilvania Nord (judetele Cluj, Maramures, Satu
Mare, Salaj, Bihor si BistritaNasaud) si Transilvania Sud (judetele Brasov, Alba,
Sibiu, Mures, Harghita si Covasna), operand cu statii de transformare si linii
electrice cu tensiuni intre 0,4 kV si 110 kV.

Domeniul principal de activitate al societății este: 702 – Activități de consultanță în


management, iar obiectul principal de activitate este 7022 - Activități de
consultanță pentru afaceri si management.

1.1.2 Structură acționariat


Tabel 1. Structura acționariatului firmei

Denumire deținător Număr dețineri Procent(%)


STATUL ROMAN prin 168.751.185 48,7805
MINISTERUL ENERGIEI loc.
BUCUREȘTI, Sector 6
BANCA EUROPEANĂ 23.955.272 6,9247
PENTRU RECONSTRUCȚIE
ȘI DEZVOLTARE loc.
LONDRA GBR
BNY MELLON DRS loc. NEW 12.640.340 3,6539
YORK USA
Alte Pers. Juridice 124.545.618 36,0021
Pers. Fizice 16.047.514 4,6388
Total 345.939.929 100
Sursa: prelucrare proprie, iar datele preluate de pe site-ul societății, www.electrica.ro

Figura 1. Structura acționariatului pentru societatea Energetica Electrica S.A.

4
46,388
5%

360,021
36% 487,805
49%

36,539
69,247
4%
7%

STATUL ROMAN prin MINISTERUL ENERGIEI loc. BUCUREȘTI, Sector 6


BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE loc. LONDRA GBR
BNY MELLON DRS loc. NEW YORK USA
Alte Pers. Juridice
Pers. Fizice

1.2 Piața și concurența


S.C. Electrica S.A. are în componență trei societăți de distribuție a energiei electrice și anume:

a) Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, care deservește zona de


Nord a Munteniei, mai exact in județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Prahova și
Dâmbovița. Aceasta ofera servicii pentru aproximativ 1,32 milioane de consumatori.
b) Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, care acopera zona de
Nord-Vest a Transilvaniei, oferind servicii pentru aproximativ 1,26 milioane de
consumatori.
c) Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud, care deservește județele
Alba, Brașov, Covasna, Mureș și Sibiu și ofera servicii pentru aproximativ 1,13 milioane
de consumatori.

Principalele societăți care se află în competiție cu S.C Electrica S.A sunt:

 E.ON Energie România S.A. care acoperă partea Moldovei


 ENEL Energie Muntenia S.A. care deservește zona Munteniei și zona Dobrogei
 CEZ România S.A. care acoperă zona de Sud a țării

5
Capitolul 2. Structura surselor de
finanțare
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale Electrica S.A. pentru
ultimele trei exerciții financiare
Sursele de finanțare reprezintă proveniența fondurilor bănești. În general, aceste surse de
finanțare pot fi resursele proprii ale firmei sau resurse împrumutate. Un aspect important este
faptul că sursele proprii de finanțare au un caracter permanent, adică sunt la dispoziția agentului
economic pe termen nedeterminat

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei


Capitalul social reprezintă aportul în numerar sau în natură, adus de acționari pentru ca firma să
fie constituită și pentru ca aceasta să își poată desfășura activitatea.

Primele de emisiune reprezintă diferența dintre valoarea de emisiune a noilor acțiuni/părti sociale
(mai mare) și valoarea lor nominala (mai mică).

Acțiunile reprezintă dreptul de proprietate a unei fracțiuni din capitalul social al unei societăți pe
acțiuni sau în comandită pe acțiuni.

Rezultatul reportat este profitul nedistribuit sau pierderea neacoperită la sfârșitul exercițiului
financiar.

Rezervele sunt sumele constituie de catre o întreprindere pe seama obligațiilor legale, fie pentru
situații în care apar cheltuieli neprevăzute.

Provizioanele reprezintă sume de bani constituite pentru a acoperi cheltuieli posibile, dar incerte
din punctul de vedere al scadenței și al cuantumului acestora.

Împrumuturile reprezintă sumele de bani pe care o întreprindere le poate contracta de la bănci.


Acestea pot fi pentru o perioada scurtă de timp(până la un an) sau pentru o perioadă mai
lungă(peste un an).

Impozitul pe profit este o datorie ce se calculeaza înmulțind cota de impozit cu profitul


impozabil.

Veniturile în avans reprezintă sume încasate de firmă pentru produse sau servicii ce urmează a fi
livrate, respectiv prestate.

6
Figura 2. Principalele surse de finanțare ale Electrica S.A.

Surse de finanțare

Capitaluri proprii Capitaluri străine

a) Capital social A. Datorii pe termen scurt


b) Prime de emisiune 1. Datorii comerciale
c) Acțiuni proprii 2. Venituri în avans
d) Rezultat reportat 3. Provizioane
e) Rezerve 4. Datorii privind impozitul pe profit curent
5. Alte datorii
B. Datorii pe termen lung
1. Datorii comerciale
2. Împrumuturi
3. Venituri în avans
2.1.2 Sursele de finanțare ale 4. Datorii privind impozitul pe profitul amânat

companiei Electrica S.A.


(mărimi absolute și relative)
Tabel. 2 Sursele de finanțare ale Electrica S.A. în mărime absolută(mil. lei)
Denumire indicator 2015 2016 2017
Surse proprii de finanțare
Capitaluri proprii
Capital social 3.814 3.814 3.814
Prime de emisiune 103 103 103
Acțiuni proprii 75 75 75
Contribuții în avans ale acționarilor în natură 3 5 5
Rezerve din reevaluare 140 105 124
Alte rezerve 274 302 327
Rezultat reportat 1.355 1.430 1.358
Total capitaluri proprii 5.614 5.684 5.656
Surse străine de finanțare
Datorii curente
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în 100 86 33
legătură cu acordurile de concesiune
Împrumuturi bancare pe termen scurt 60 - -
Descoperiri de cont 66 143 248
Datorii comerciale 656 723 689
Alte datorii 249 161 134
Venituri amânate 4 4 7
Beneficiile angajaților 135 84 79
Provizioane 128 62 30
Datorii privind impozitul pe profitul curent 11 12 4

7
Total datorii curente 1.408 1.275 1.224
Datorii pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung - 128 320
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în 122 42 11
legătură cu acordurile de concesiune
Datorii privind impozitul amânat 181 196 201
Beneficiile angajaților 194 193 165
Alte datorii 43 45 40
Total datorii pe termen lung 540 603 738
Total datorii 1.949 1.878 1.962
Total capitaluri proprii și datorii 7.563 7.562 7.618
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul oficial al Bursei de Valori București,
www.bvb.ro

Tabel. 3 Sursele de finanțare ale Electrica S.A. în mărime relativă (%)


Denumire indicator 2015(%) 2016(%) 2017(%)
Surse proprii de finanțare
Capitaluri proprii

Capital social 50,42% 50,43% 50,06%


Prime de emisiune 1,36% 1,36% 1,35%
Acțiuni proprii 0,99% 0,99% 0,98%
Contribuții în avans ale acționarilor în natură 0,03% 0,06% 0,06%
Rezerve din reevaluare 1,85% 1,38% 1,62%
Alte rezerve 3,62% 3,99% 4,29%
Rezultat reportat 17,91% 18,91% 17,82%
Total capitaluri proprii 74,22% 75,16% 74,24%
Surse străine de finanțare
Datorii curente
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în 1,32% 1,13% 0,43%
legătură cu acordurile de concesiune
Împrumuturi bancare pe termen scurt 0,79% - -
Descoperiri de cont 0,87% 1,89% 3,25%
Datorii comerciale 8,67% 9,56% 9,04%
Alte datorii 3,29% 2,12% 1,75%
Venituri amânate 0,05% 0,05% 0,09%
Beneficiile angajaților 1,78% 1,11% 1,03%
Provizioane 1,69% 0,81% 0,39%
Datorii privind impozitul pe profitul curent 0,14% 0,15% 0,05%
Total datorii curente 18,61% 16,86% 16,06%
Datorii pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung - 1,69% 4,20%
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în 1,61% 0,55% 0,14%
legătură cu acordurile de concesiune
Datorii privind impozitul amânat 2,39% 2,59% 2,63%
Beneficiile angajaților 2,56% 2,55% 2,16%
Alte datorii 0,56% 0,59% 0,52%
Total datorii pe termen lung 7,14% 7,94% 9,68%

8
Total datorii 25,77% 24,83% 25,75%
Total capitaluri proprii și datorii 100% 100% 100%
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei Electrica S.A.

Formula de calcul folosită: X%=(Elementelecomponente/Totalcapitaluripropriișidatorii)*100

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele


Din tabelele de mai sus reiese că în anul 2015 capitalul propriu are o pondere de 74,22%, iar
restul de 25,77% fiind completat de sursele străine de finanțare. Pentru anul 2016 se poate afirma
că procentul capitalului propriu a înregistrat o oarecare creștere, acesta fiind 75,16%, iar
procentul resurselor împrumutate fiind 24,83%. În final, în anul 2017 se constată o scădere a
capitalului propriu, ponderea acestuia fiind 74,24%, iar procentul resurselor împrumutat atingând
25,75%. Urmărind aceste aspecte se poate afirma că principala sursă de finanțare a firmei
Electrica S.A. este constituită de capitalul propriu care deține peste 70% din totalul resurselor.

Figura 3. Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-


2017
Capitaluri proprii Capitaluri imprumutate

74.23% 75.17% 74.25%

25.77% 24.83% 25.75%

2015 2016 2017

2.2 Evoluția structurii în structura surselor de finanțare ale


întreprinderii Electrica S.A. în perioada 2015-2017
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de
finanțare în perioada analizată
Figura 4. Sursele de finanțare Electrica S.A. în perioada 2015-2017 în mărimi absolute(mil. lei)

9
Structura surselor de fi nanțare în perioada
2015-2017
100% 540 603 738
90%
80% 1408 1275 1224
70%
60%
50%
40% 5614 5684 5656
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Capital propriu Resurse pe termen scurt Resurse pe termen lung

Figura 5. Sursele de finanțare Electrica S.A. în perioada 2015-2017 în mărimi relative(%)

Structura surselor de fi nanțare în perioada


2015-2017
100% 7.14% 7.94% 9.68%
90%
80% 18.61% 16.86% 16.06%
70%
60%
50%
40% 74.22% 75.16% 74.24%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Capital propriu Resurse pe termen scurt Resurse pe termen lung

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale


întreprinderii
În urma analizei figurilor de mai sus se poate constata faptul că principala sursă de finanțare a
societății Electrica S.A. în perioada 2015-2017 este reprezentată de capitalul propriu, adică de
resursele proprii ale firmei. Aceasta mai este numită și autofinanțare. Urmarind modificările
datoriilor pe termen scurt si pe termen lung putem afirma că acestea nu reprezintă un risc foarte
mare pentru firmă, capitalul propriu fiind cu mult mai mare decât resursele împrumutate, fapt
care duce la buna funcționare a societății.

10
Capitolul 3. Analiza mutațiilor în
structura capitalurilor proprii și a
factorilor de influență(pentru
ultimele trei exerciții financiare)
3.1 Structura capitalurilor proprii ale Electrica S.A. în
perioada 2015-2017
3.1.1 Capitalurile proprii ale Electrica S.A.
Tabel 4. Componentele capitalului propriu ale Electrica S.A. în perioada 2015-2017, în mărimi
absolute(mil. lei)

Denumire indicator 2015 2016 2017


Capital social 3814 3814 3814
Prime de emisiune 103 103 103
Acțiuni proprii 75 75 75
Contribuții în avans ale acționarilor în natură 3 5 5
Rezerve din reevaluare 140 105 124
Alte rezerve 274 302 327
Rezultat reportat 1355 1430 1358
Total capitaluri proprii 5614 5684 5656

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare


element al capitalului propriu
Tabel 5. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu

Modificarea nominală Modificarea nominală


Denumire indicator 2015 relativă 2016 relativă 2017
Capital social 3814 crește cu 0,01% 3814 scade cu 0,37% 3814
Prime de emisiune 103 0% 103 scade cu 0,01% 103
Acțiuni proprii 75 0% 75 scade cu 0,01% 75
Contribuții în avans ale
acționarilor în natură 3 crește cu 0,03% 5 0% 5
Rezerve din reevaluare 140 scade cu 0,47% 105 crește cu 0,24% 124
Alte rezerve 274 crește cu 0,37% 302 crește cu 0,30% 327
Rezultat reportat 1355 crește cu 1% 1430 scade cu 1,09% 1358

11
Urmărind tabelul de mai sus, se poate afirma că modificările la nivelul capitalului propriu nu
sunt considerabile, acesta crescând sau scăzând cu valori nesimnificative. De precizat este
creșterea inregistrată la nivelul rezultatului reportat în anul 2016, aceasta fiind de 1%, dar și
scăderea din anul 2017 de 1,09%.

3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de


structură
Figura 6. Structura capitalurilor proprii în anul 2015

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

24%

5%
2%
66%
1%
2%

Capital social Prime de emisiune


Actîuni proprii Contribuții în avans ale acționarilor în natură
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultat reportat

Figura 7. Strucura capitalurilor proprii în anul 2016

Structura capitalurilor proprii în anul 2016

25%

5%
2%
0% 65%
1%
2%

Capital social Prime de emisiune


Actîuni proprii Contribuții în avans ale acționarilor în natură
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultat reportat

12
Din figura de mai sus se poate extrage faptul că nu există modificări majore la nivelul
capitalurilor proprii. Elementele capitalului propriu prezintă niște modificări nesemnificative,
doar rezultatul reportat se modifică cu 1% , ceea ce înseamnă că nu va influența foarte mult
activitatea societății.

Figura 8. Structura capitalurilor proprii în anul 2017

Structura capitalurilor proprii în anul 2017

23%

6%
2%
0% 66%
1%
2%

Capital social Prime de emisiune


Actîuni proprii Contribuții în avans ale acționarilor în natură
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultat reportat

Analizând figura 8, se observă aceeași modificare, la nivelul rezultatului reportat, doar că de această
dată în defavoarea firmei, elementul scăzând cu 1,09% și întorcându-se la aproape aceeași valoare cu
cea din 2015. Luând în considerare toate cele trei figuri putem afirma ca structura capitalurilor proprii se
menține constantă, pe un făgaș normal.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a


principalilor factori de influență
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale
capitalurilor proprii în mărime relativă
Figura 9. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

13
Evoluția componentelor capitalului propriu în
perioada 2015-2017
100%

90% 17.91% 17.82%


18.91%

80%
3.62% 3.99% 4.20%
70% 1.85%
0.99% 1.38% 1.62%
1.36% 0.99% 0.98%
1.35%
1.36%
60%

50%

40%
50.42% 50.43% 50.06%
30%

20%

10%

0%
2015 2016 2017

Capital social Prime de emisiune


Acțiuni proprii Contribuții în avans ale acționarilor în natură
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultatul reportat

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale


capitalurilor proprii
După analiza figurii de mai sus se pot preciza următoarele aspecte:

1. Capitalul social al firmei nu prezintă modificări majore, acesta fiind de 50,42% din
totalul capitalului propriu în anul 2015, menținându-se constant și în anii 2016 și 2017,
ponderea acestuia fiind 50,43%, respectiv 50,06%.
2. Despre primele de emisiune se poate spune ca acestea sunt aproximativ egale în toți cei
trei ani.
3. Acțiunile proprii se mențin constante, acestea neprezentând nicio modificare
semnificativă.
4. O modificare a capitalului propriu este reprezentată de rezultatul reportat, acesta crescând
cu 1% în anul 2016 și scăzând cu 1,09% în anul 2017.

14
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în
structura resurselor împrumutate
pentru ultimele trei exerciții
financiare
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania S.C.
Electrica S.A. în perioada 2015-2017
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei S.C.
Electrica S.A. în perioada 2015-2017
Tabel 6. Resursele împrumutate ale firmei S.C. Electrica S.A. în mărime absolută(mil. lei)

Denumire indicator 2015 2016 2017


Datorii curente      
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune 100 86 33
Împrumuturi bancare pe termen scurt 60 - -
Descoperiri de cont 66 143 248
Datorii comerciale 656 723 689
Alte datorii 249 161 134
Venituri amânate 4 4 7
Beneficiile angajaților 135 84 79
Provizioane 128 62 30
Datorii privind impozitul pe profitul curent 11 12 4
Total datorii curente 1408 1275 1224
Datorii pe termen lung      
Împrumuturi bancare pe termen lung - 128 320
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune 122 42 11
Datorii privind impozitul amânat 181 196 201
Beneficiile angajaților 194 193 165
Alte datorii 43 45 40
Total datorii pe termen lung 540 603 738
Total datorii 1949 1878 1962

4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a


resurselor împrumutate
Denumire indicator 2015 Modificare nominală relativă 2016 Modificare nominală relativă 2017

15
Datorii curente          
Finanțare pentru construcția rețelelor
electrice în legătură cu acordurile de
concesiune 100 scade cu 0,19% 86 scade cu 0,7% 33
Împrumuturi bancare pe termen scurt 60 0% - 0% -
Descoperiri de cont 66 crește cu 1,02% 143 crește cu 1,36% 248
Datorii comerciale 656 crește cu 0,89% 723 scade cu 0,52% 689
Alte datorii 249 scade cu 1,17% 161 scade cu 0,37% 134
Venituri amânate 4 0% 4 crește cu 0,04% 7
Beneficiile angajaților 135 scade cu 0,67% 84 scade cu 0,08% 79
Provizioane 128 scade cu 0,88% 62 scade cu 0,42% 30
Datorii privind impozitul pe profitul
curent 11 crește cu 0,01% 12 scade cu 0,10% 4
Datorii pe termen lung          
Împrumuturi bancare pe termen lung - crește cu 1,69% 128 crește cu 2,51% 320
Finanțare pentru construcția rețelelor
electrice în legătură cu acordurile de
concesiune 122 scade cu 1,06% 42 scade cu 0,41% 11
Datorii privind impozitul amânat 181 crește cu 0,20% 196 crește cu 0,04% 201
Beneficiile angajaților 194 scade cu 0,01% 193 scade cu 0,39% 165
Alte datorii 43 crește cu 0,03% 45 scade cu 0,07% 40

Dacă urmărim tabelul de mai sus putem preciza că au apărut modificări pozitive asupra
elementelor resurselor împrumutate, cât și modificări negative. De remarcat sunt modificările la
nivelul împrumuturilor bancare pe termen lung care cresc în anul 2016 cu 1,69%, iar mai apoi, în
anul 2017 cresc cu 2,51%.

4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu


ajutorul graficelor de tip structură exprimate în mărime
relativă
Figura 10. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

16
Str uc tur a r e s ur se l o r î m pr um uta te î n a nul 2 0 1 5

2% 3%
10%
9% 5% 3%

6%

34%

1%
7%

13%
7%

0%

Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune


Împrumuturi bancare pe termen scurt
Descoperiri de cont
Datorii comerciale
Alte datorii pe termen scurt
Venituri amânate
Beneficiile angajaților
Provizioane
Datorii privind impozitul pe profitul curent
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune
Datorii privind impozitul pe profitul amânat
Beneficiile angajaților pe termen lung
Alte datorii pe termen lung

Analizând figura 10, putem afirma că ponderea cea mai mare este deținută de datoriile
comerciale, fiind de 8,67% din totalul resurselor împrumutate, fiind urmată de alte datorii pe
termen scurt, având un procentaj de 3,29%. Ponderea cea mai mică este reprezentată de
veniturile amânate, având un procentaj de 0,05%.

Figura 11. Structura resurselor împrumutate pentru anul 2016

17
Structura resurselor împrumutate în anul 2016

10% 2% 5% 8%
10%
2%
7%
1% 39%
3%
4%
0%
9%

Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de


concesiune
Descoperiri de cont
Datorii comerciale
Alte datorii pe termen scurt
Venituri amânate
Beneficiile angajaților
Provizioane
Datorii privind impozitul pe profitul curent
Împrumuturi bancare pe termen lung
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de
concesiune
Datorii privind impozitul pe profitul amânat
Beneficiile angajaților pe termen lung
Alte datorii pe termen lung

Dacă comparăm figura 10 cu figura 11 putem spune că structura resurselor împrumutate a suferit
modificări privind împrumuturile. Împrumuturile pe termen scurt au dispărut, urmând ca cele pe
termen lung să apară în anul 2016. Datoriile comerciale au crescut de la 8,67% la 9,56%,
desemnând o creștere pozitivă. Pe de altă parte, elementul care a suferit o modificare în sens
negativ ar fi alte datorii pe termen scurt, acestea scăzând de la 3,29% la 2,12%.

Figura 12. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

18
Structura resurselor împrumutate în anul 2017

10% 8% 2% 2%
13%

1%

16%
35%
7%
0%
2%
4%
0%

Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de


concesiune
Descoperiri de cont
Datorii comerciale
Alte datorii pe termen scurt
Venituri amânate
Beneficiile angajaților
Provizioane
Datorii privind impozitul pe profitul curent
Împrumuturi bancare pe termen lung
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de
concesiune
Datorii privind impozitul pe profitul amânat
Beneficiile angajaților pe termen lung
Alte datorii pe termen lung

În anul 2017 nu există modificări majore la nivelul structurii resurselor împrumutate față de anul
precedent, cu excepția datoriilor comerciale care scade de la 9,56% la 9.04%

4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a


principalilor factori de influență
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale
resurselor împrumutate în valori procentuale
Figura 13. Evoluția structurii resurselor împrumutate ale Electrica S.A. în perioada 2015-2017

19
Chart Title
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2015 2016 2017

Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune


Împrumuturi bancare pe termen scurt
Descoperiri de cont
Datorii comerciale
Alte datorii pe termen scurt
Venituri amânate
Beneficiile angajaților
Provizioane
Datorii privind impozitul pe profitul curent
Împrumuturi bancare pe termen lung
Finanțare pentru construcția rețelelor electrice în legătură cu acordurile de concesiune
Datorii privind impozitul pe profitul amânat
Beneficiile angajaților pe termen lung
Alte datorii pe termen lung

4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale


resurselor împrumutate
Din figura 13, observăm că cel mai mare procentaj din structura resurselor împrumutate pentru
anii 2015, 2016 și 2017 este deținut de către datoriile comerciale. De menționat este faptul că
cele mai mici ponderi din cadrul aceleiași structuri în perioada 2015-2017 sunt deținute de către
veniturile amânate, acestea fiind de 0,05% în primii doi ani și 0,09% în ultimul an. De remarcat
sunt împrumuturile bancare pe termen scurt care dispar dupa primul an.

20
Concluzii
Scopul acestui proiect este de a realiza o analiză asupra surselor de finanțare a întreprinderii
Electrica S.A. pentru a scoate în evidență principalele modificări ce apar pe o perioadă de trei
ani, mai exact în perioada 2015-2017.

În primul capitol se regăsește o scurtă prezentare despre societatea pe baza căreia s-a facut
analiza, precizându-se cadrul de desfășurare a activității firmei, dar și piața și concurența.

Cel de-al doilea capitol constă în prezentarea principalelor surse de finanțare ale societății în
mărimi absolute și relative.

Cel de-al treilea capitol este axat pe structura capitalurilor proprii și evoluția acestuia pentru
perioada determinată, de remarcat fiind faptul că elementul capitaluri proprie deține o pondere de
peste 70% din totalul surselor de finanțare.

În final, ultimul capitol se bazează pe structura resurselor împrumutate din perioada 2015-2017,
scoțând în evidență faptul că resursele împrumutate dețin o pondere cu mult mai mică față de
capitalul propriu, ceea ce desemnează că societatea se află pe făgașul normal, bazându-se
preponderent pe resursele proprii în ceea ce privește finanțarea.

Ca un ultim aspect, se poate preciza că societatea Electrica S.A. prezintă un procentaj mare în
ceea ce privește capitalul propriu, acest lucru reprezentând o forță proprie de finanțare mare și un
aspect pozitiv pentru firmă.

Bibliografie
1. www.bvb.ro
2. www.electrica.ro

21