Sunteți pe pagina 1din 22

Analiza

surselor de finanțare ale


întreprinderii

Student: Anița Adelina-Ioana


Specializarea: Statistică și previziune economică, Anul II, Grupa I
Disciplina: Finanțe
Profesor coordonator: Oprea Otilia

Iași, 2018
Cuprins

Capitolul I. Prezentarea generală a întreprimderii....................................................................3


1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității...........................................3
1.1.1 Obiectul de activitate.................................................................................................3
1.1.2 Structură acționariat.................................................................................................3
1.2 Piața și concurența..........................................................................................................3
Capitolul II. Structura surselor de finanțare..............................................................................4
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei Antibiotice Iași pentru perioada 2015-
2017..............................................................................................................................................5
2.1.1 Descrierea principalelor surse de finanțare...................................................................5
2.1.2 Tabelul surselor de finanțare ale companiei Antibiotice Iași.........................................6
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Antibiotice Iași în
perioada 2015-2017....................................................................................................................8
2.2.1 Grafice de tip 100% stacked-columns pentru principalele categorii de surse de
finanțare în perioada analizată................................................................................................8
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare...................................................................9
Capitolul III. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență....................................10
3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei Antibiotice Iași în perioada 2015-2017
....................................................................................................................................................10
3.1.1 Capitalurile proprii ale companiei Antibiotice Iași......................................................10
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu....................................................................................................................................10
3.1.3 Grafice de tip pie cu structura capitalurilor proprii.....................................................11
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență
....................................................................................................................................................13
3.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale
capitalului propriu exprimate procentual..............................................................................13
3.2.2 Explicarea evoluțiilor....................................................................................................13
Capitolul IV. Analiza resurselor împrumutate.........................................................................14
4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei Antibiotice Iași în perioada 2015-
2017............................................................................................................................................14

2
4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei Antibiotice Iași.................................................14
4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor
împrumutate............................................................................................................................15
4.1.3 Grafice de tip pie cu structura resurselor împrumutate................................................16
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență....................................................................................................................................18
4.2.1 Grafic de tip 100% staked columns cu evoluția principalelor componente ale
resurselor împrumutate în masuri relative.............................................................................18
4.2.2 Explicarea evoluțiilor....................................................................................................19
Concluzii.......................................................................................................................................19
Bibliografie...................................................................................................................................20

3
Capitolul I. Prezentarea generală a întreprimderii

Antibiotice Iași este o companie fondată în 1955 și are ca domeniu de activitate


producerea și comercializarea produselor farmaceutice. Acționarul majoritar al întreprinderii este
Statul român (prin intermediul Ministerului Sănătății) cu o pondere de 53,02% și se găsește
înregistrată la Bursa de Valori București la categoria 1. Dispune de un capital de peste 900
milioane RON, iar la finalul anului 2005 deținea locul al treiea în categoria producerii de
medicamente cu o cotă de piață de 3,17%.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


1.1.1 Obiectul de activitate
Societatea are sediul în Iași, pe Strada Valea Lupului nr. 1, are numărul de înregistrare la
Registrul Comerțului J22/285 din 15.02.1991 iar Codul Fiscal este R1973096, managerul general
fiind Ioan Nani.
Compania Anitibiotice Iași are ca obiect de activitate fabricarea de produse farmaceutice.
De asemenea, deține un portofoliu larg de preparate farmaceutice destinate următoarelor
categorii: sistemul cardiovascular, sistemul nervos și medicamentele fără prescripție medicală.
Firma a investit în timp în produsele sale devenind o companie de top pe mai multe planuri.
1.1.2 Structură acționariat

Acționari Acțiuni Procent


Ministerul Sănătății 355.925.135 53,0173%
Alți acționari 218.648.797 32,5691%
S.I.F. Oltenia 96.764.108 14,4136%
Total 671.338.040 100%
Figura 1.1 – Structură acționariat

Sursă de informație: DEPOZITARUL CENTRAL de la data de 31.12.2017

1.2 Piața și concurența

Compania Antibiotice Iași este cunoscută ca fiind principalul producător de medicamente


antiinfecțioase din România și deține un catalog formai din 81 de molecule, 140 de produse, din
10 clase terapeutice. Firma pune accent pe 8 fluxuri de fabricație și anume: capsule, supozitoare,
geluri, pulberi injectabile, creme, comprimate, unguente și substanțe active obținute prin
biosinteză.

4
Produs Cota de piață
Unguente 26,7%
Supozitoare 40,2%
Pulberi sterile injectabile 74,5%
Firgura 1.2.1 - Produsele cele mai vandute în cursul anului 2017

Sursa: Prelucrare proprie după datele preluate de pe www.digi24.ro

Anitibiotice Iași activează în sfera a patru categorii de produse:


1. Medicamente uz uman;
2. Medicamente uz veterinar;
3. Substanțe active;
4. Farmacovigilență;
La nivel național firma Antibiotice este principalul lider cu următoarele cote de piață:

Cota de piață
17.80%
17.60%
17.40%
17.20%
17.00%
16.80%
16.60%
2015 2016 2017

Cota de piață

Figura 1.2.2

Principalii concurenți internaționali sunt:


1. Sanofi Aventis, cu un venit de 35,06 miliarde de EURO (2017);
2. Novartis, cu un venit de 50,14 miliarde USD (2017);
3. Pfizen, cu un venit de 52,55 miliarde USD (2017);
4. GlaxoSmithKline, cu un venit de 30,19 miliarde GBP (2017);

Capitolul II. Structura surselor de finanțare

Sursele de finanțare reprezintă principalul motor de funcționare încă de la înființare și


până la activitatea zilnică a companiei. Este procesul care asigură necesarul de bani pentru
desfășurarea activității și este adaptat în funție de necesitățile și specificul firmei.

5
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei Antibiotice Iași pentru
perioada 2015-2017

2.1.1 Descrierea principalelor surse de finanțare

Surse proprii

Capital subscris și vărsat


Prime de capital
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului
Surse străine
A. Datorii pe termen scurt
Credite bancare
Avansuri încasate
Datorii comerciale
Efecte de comerț de plătit
B. Datorii pe termen lung
Provizioane
Venituri în avans
Figura 2.1.1 – Sursele de finanțare

Sursă: www.bvb.ro/Bilanturi/ATB, Prelucrare proprie

Capitalul subscris și vărsat poate fi definit ca aportul acționarilor pe care aceștia se


obligă să îl aducă și îl pun la dispoziția companiei pentru desfășurarea activității, acesta fiind
constituit în numerar sau în natură.
Primele de capital reprezintă totalitatea resurselor bănești care au fost investite în
afacerea de referință, existente la momentul actual.
Rezervele constituie sume de bani deținute de companie în baza obligațiilor legale, fie
sunt destinate unor situații neprevăzute care pot apărea la un moment dat, fie reprezintă plusurile
de valori economice utilizate pentru reevaluarea activelor imobilizante.
Rezultatul reportat este aceea parte a profitului care a rămas nedistribuit la sfârșitul
exercițiului financiar sau o pierdere neacoperită. AGA (Adunarea generală a
acționarilor/asociaților) are dreptul să amâne acest rezultat sau o parte din el.

6
Rezultatul exercițiului reprezintă ansamblul de bunuri în bani și în natură, respectiv
ansamblul resurselor bănești investite într-o afacere și se determină prin efectuarea diferenței
dintre veniturile și cheltuielile dintr-o perioadă determinată de timp.
Creditul bancar reprezintă relația bănească ce se stabilește între un creditor ce acordă
unui debitor un îmbrumut în bani, cu o dobândă aferentă, în funcție de riscul pe care și-l asumă
creditorul.
Avansurile încasate desemnează acele plăți efectuate la o dată anterioară decât cea a
scadenței, a unei datorii curente.
Datoriile comerciale sunt definite ca angajamente de plată ale companiei față de un
furnizor, creditor sau antreprenor în funcție de materialele achiziționate, serviciile prestate și
avansurile primite în baza unei facturi comerciale.
Efectele de comerț de plătit sunt acele titluri de valoare care încorporează o datorie pe
termen scurt în baza căreia emitentul se obligă să facă plata unei sume de bani menționată în
curprinsul său.
Provizioanele sunt instrumente financiare ce constituie sume de bani și joacă un rol
important în capitalizarea unei întreprinderi pentru a se putea face față unor riscuri viitoare,
cheltuieli sau deprecieri.
Veniturile în avans reprezintă acele sume de bani încasate în cursul exercițiului, în
contul unor servicii ce urmează a fi prestate în decursul exercițiului următor și sunt recunoscute
sub formă de venituri.
2.1.2 Tabelul surselor de finanțare ale companiei Antibiotice Iași
Sursele de finanțare ale companiei Antibiotice Iași
2015 2016 2017
Denumire indicator Valoare Procent Valoare Procen Valoare Procen
t t
Surse proprii de finanțare
Capital social 260.847.217 49,71% 261.415.462 48,85% 261.866.840 47,68%
Prime de capital
Rezerve din reevaluare 23.897.096 4,55% 20.345.564 3,80% 17.524.457 3,19%
Rezerve legale 13.426.761 2,55% 13.426.761 2,50% 13.426.761 2,44%
Alte rezerve 133.303.701 25,40% 146.528.189 27,38% 162.134.513 29,52%
Rezultatul reportat 66.003.714 12,58% 63.020.428 11,77% 60.650.699 11,04%
Rezultatul exercițiului 27.178.823 5,18% 30.370.811 5,67% 33.558.354 6,11%
Total capitaluri proprii 524.657.312 100% 535.107.215 100% 549.161.624 100%
Surse străine de finanțare
Credite bancare 41.778.509 34,19% 40.705.967 42,53% 69.731.310 53,44%
Avansuri incasate 193.362 0,15% 408.729 0,42% 716.587 0,54%
Datorii comerciale 62.012.927 50,76% 32.781.144 34,25% 37.911.322 29,05%
Efecte de comerț de 1.294.633 1,05% 1.285.716 1,34% 1.761.942 1,35%

7
plătit
Alte datorii 16.880.206 13,81 20.252.820 21,16% 20.352.737 15,59%
Total datorii pe 122.159.637 100% 95.707.376 100% 130.473.898 100%
termen scurt
Alte datorii pe termen 19.479.159 65,25% 18.758.368 65,53% 18.172.398 71,03%
lung
Provizioane 7.179.938 24,05% 6.949.158 24,27% 4.586.271 17,92%
Venituri în avans 3.193.972 10,69% 2.914.396 10,18% 2.825.135 11,04%
Total datorii pe 29.853.069 100% 28.621.895 100% 25.583.804 100%
termen lung
Total datorii 152.012.706 124.329.271 156.057.702
Figura 2.1.2, Sursă: Prelucrare proprie, date preluate de pe www.bvb.ro

Pentru calcularea mărimilor relative am utilizat următoarea formulă de calcul:


X% = Elementul component x/Total capital propriu sau Total datorii*100
EX: Pentru anul 2015: Capital social/Total capitaluri proprii 260.847.217/524.657.312*100
= 49,71%;
2.1.3 Prezentarea datelor din tabel
În urma datelor prezentate în tabelul de mai sus, putem observa evoluția capitalurilor proprii și a
datoriilor pe perioada celor 3 ani: 2015, 2016 și 2017. În primul rând, în cazul capitalului social
valoarea acestuia este una aproximativ constantă, creșterea fiind foarte ușoară, mai exact în
valoare de 1.019.623 lei. De asemenea, se poate observa că acestea constituie principala sursă de
finanțare, având o pondere de aproximativ 50%.
În cazul rezervelor din reevaluare, mărimea acestora scade semnificativ de la un an la altul cu
3.551.532, respectiv cu 2.821.107 anual. Aceste valori machează o creștere față de valoare
contabilă netă, așadar rezultă o creștere a valorii activului. În schimb, valoarea rezervelor legale
rămâne neschimbată pe parcursul celor 3 ani. Cea mai mare pondere este constituită din alte
rezerve, care ocupa un procent de aproximativ 12%. Valoarea acestora este una seminificativă,
iar de la anul 2015 la anul 2017 se poate observa o creștere în valoare de 28.830.812 lei.
Rezultatul reportat prezintă o descreștere în perioada 2015-2017. Acest lucru marchează faptul
că profitul rămas nedistribuit este în scadere de la un an la altul. În schimb, în cazul rezultatului
exercițiului, se poate observa o creștere costantă pe perioada analizată, lucru benefic pentru
compania Antibiotice Iași. Cu cât valoarea rezultatului exercițiului crește, cu atât se mărește și
averea societății. Acestă evoluție se datorează creșterii exporturilor, dar și faptului că fabrica a
lansat 13 produse noi în această perioadă.
În ansamblu, se poate remarca faptul că valoarea capitalurilor proprii crește anual, punctul
maxim luat de acestea fiind în valoare de 549.161.624 lei.

8
Valoarea totală a surselor străine de finanțare este una net inferioară comparativ cu sursele
proprii, aceasta având o pondere de aproximativ 22%. Dacă în perioada 2015-2016 mărimea
creditelor bancare pe termen scurt este una aproximativ constantă, în anul 2017 acestea cresc
semnificativ ajungând până la pragul de 69.731.310 lei. Această creștere bruscă poate semnaliza
faptul că firma Antibiotice Iași a fost în incapacitatea de a-și achita la timp obligațiile asumate.
De asemenea, dacă între anii 2015-2016 datoriile pe termen scurt scad drastic, în anul 2017
acestea iau o întorsătură și cresc cu 34.766.522 lei, lucru ce se datorează contractării unor noi
credite bancare și mărimea datoriilor comerciale.
În cazul datoriilor pe termen lung, valoarea acestora este în scadere lucru ce se datoreaza
diminuarii marimii provizioanelor pe termen lung din anul 2017.
Ca punct de maxim poate fi considerat anul 2017, când valoarea surselor de finanțare atinge
apogeul perioadei analizate, acestea ajungând până la 705.219.326 lei.
În schimb, punctul de minim este marcat de anul 2016, atunci când valoarea surselor de finanțare
era mai mică atât față de anul precedent cât și de anul următor, 659.436.486 lei.
Punctul de inflexiune determinat pe perioada celor 3 ani, îl reprezintă anul 2015, atunci când
valoarea surselor de finanțare era mai mare decât în 2016 și mai mică decât în 2017.

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Antibiotice Iași


în perioada 2015-2017
2.2.1 Grafice de tip 100% stacked-columns pentru principalele categorii de surse de finanțare în
perioada analizată

Sursele de finanțare pentru perioada 2015-2017


-mărimi absolute-
100% 29,853,069 28,621,895 25,583,804
90% 95,707,376 130,473,898
122,159,637
80%
70%
60%
50%
40% 524,657,312 535,107,215 549,161,624
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Capitaluri proprii Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung

Figura 2.2.1 Sursele de finanțare pentru compania Anitibiotice Iași în perioada 2015-2017 exprimate în mărimi
absolute, Sursă: Prelucrare proprie după datele preluate de pe www.bvb.ro

9
Sursele de finanțare pentru perioada 2015-2017
-mărimi relative-
100% 4.41% 4.34% 3.62%
90% 14.51%
18.05% 18.50%
80%
70%
60%
50%
40% 77.53% 81.14% 77.87%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Capitaluri proprii Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung

Figura 2.2.2 Sursele de finanțare pentru compania Antibiotice Iași în perioada 2015-2017 exprimate în mărimi
relative, Sursă: Prelucrare proprie după datele preluate de pe www.bvb.ro

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare

Graficele de mai sus prezintă atât în mărimi absolute cât și în mărimi relative structura
surselor de finanțare pentru compania Antibiotice Iași pentru perioada 2015-2017. Analizând
datele cuprinse în grafice putem observa că pe parcursul celor 3 ani, principalele surse de
finanțare rămân capitalurile proprii, a căror mărime este una aproximativ constantă înclinată spre
o ușoară creștere.
În anul 2016 marimea datoriilor pe termen scurt este în scădere deoarece se micșorează
mărimea datoriilor comerciale, însă în anul 2017 acestea ajung aproximativ la același nivel cu
cele din 2015 deoarece cresc creditele bancare contractate. Aceste modificări pot fi observate în
baza evoluției gradului de îndatorare al companiei: în anul 2015 nivelul acestuia fiind de 22,46%,
urmând ca în anul următor să scadă cu aproximativ 4% și atingând un nivel de 18,85%, iar în
2017 revenind la 22,12%.
Cu toate acestea, compania Antibiotice Iași își desfășoară activitate în condiții normale în
ceea ce privește sursele de finanțate, mărimea capitalorilor străine fiind pe toată perioada una
inferioară capitalurilor proprii.

10
Capitolul III. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

Capitalurile proprii reprezintă principala sursă de finanțare pentru compania Antibiotice


Iași, procentul acestora fiind unul de aproximativ 80%. Acest capitol va prezenta modificările în
sensul creșterii sau descreșterii ce au apărut în decursul perioadei analizate.
3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei Antibiotice Iași în perioada 2015-
2017

3.1.1 Capitalurile proprii ale companiei Antibiotice Iași


Denumire indicator 2015 2016 2017
Capital social 260.847.217 261.415.462 261.866.840
Rezerve din reevaluare 23.897.096 20.345.564 17.524.457
Rezerve legale 13.426.761 13.426.761 13.426.761
Alte rezerve 133.303.701 146.528.189 162.134.513
Rezultatul reportat 66.003.714 63.020.428 60.650.699
Rezultatul exercițiului 27.178.823 30.370.811 33.558.354
Total capitaluri proprii 524.657.312 535.107.215 549.161.624
Figura 3.1.1. Tabelul capitalurilor proprii ale companiei Antibiotice Iași în mărime absolută
Sursă: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul www.bvb.ro

Conform datelor prezentate anterior în cadrul tabelului putem face următoarele afirmații
cu privire la capitalurile proprii:

 Componenta principală a capitalurilor proprii o reprezintă capitalul social a cărui valoare


nu se modifică semnificativ;
 Se poate remarca faptul că valoarea indicatorului „Alte rezerve” crește semnificativ de la
un an la altul, modificând astfel valoarea capitalurilor proprii, în sensul creșterii, cu
28.830.812 lei;
 Rezultatul exercițiului este în creștere, lucru ce evidențiază faptul că firma înregistrează
anual un progres;
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului propriu
Denumire indicator Modificarea relativă Modificarea relativă Modificarea relativă
în 2015 în 2016 în 2017
Capital social -1,50% +0,21% +0,17%
Rezerve din reevaluare +474,66% -14,86% -13,86%
Rezerve legale +1,80% 0 0
Alte rezerve +12,82% +9,92% +10,65%
Rezultatul reportat -1,69% -4,51% -3,76%
Rezultatul exercițiului -12,71% +11,74% +10,49%
Figura 3.1.2. Modificarile nominale relative anuale a capitalurilor proprii în perioada 2015-2017
Sursă: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-urile www.bvb.ro și www.antibiotice.ro

11
În tabelul de mai sus, am calculat modificările relative anuale pentru fiecare componentă
a capitalului propriu în vederea observării principalelor creșteri, respectiv descreșteri ale
acestuia.
Mărimile din tabel le-am aflat conform următoarei formule:
[(V anului curent – V anului precedent)/V anului precedent]*100
Analizând mărimile obținute pentru perioada 2015-2017 putem trage o serie de concluzii
în legătură cu modificările ce s-au produs, cauzele care au determinat aceste modificări și
consecințele ce au urmat:

 În cazul capitalului social, modificările sunt nesemnificative;


 În anul 2015, mărimea rezervelor din reevaluare crește într-un ritm accelerat cu
aproximativ 475%. Urmărind istoricul companiei, în 2015, Antibiotice Iași are un
profit brut de 32 milioane lei, în creștere cu 23% și lansează pe piață un portofoliu
care cuprinde 8 produse noi. Cu toate acestea, creșterea provine din reevaluarea
imobilizărilor corporale și scoaterea din evidentă a acelor active care au constitut
rezervele. Pe parcursul următorilor 2 ani, aceste rezerve încep să scadă treptat;
 Se poate observa o creștere și în cazul „altor rezerve”, aceasta fiind una
aproximativ constantă, oscilând cu +/-2%.
 De asemenea, analizând componenta „rezultatul exercițiului”, se poate observa că
aceasta scade semnificativ în anul 2015. Acest lucru se datorează vânzărilor în
scădere cu până la 4,7%, prețurilor medicamentelor în scădere cu până la 20% și
creșterea taxei de clawback.
3.1.3 Grafice de tip pie cu structura capitalurilor proprii

Structura capitalurilor proprii în anul 2015


5%
13%

50%

25%

5%
3%

Capital propriu Rezerve din reevaluare Rezerve legale


Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.1.3 Structura capitalurilor proprii în anul 2015

12
Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Structura capitalurilor proprii în anul 2016


6%

12%

49%

27%

4%
3%

Capital propriu Rezerve din reevaluare Rezerve legale


Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.1.4 Structura capitalurilor proprii în anul 2016


Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Structura capitalurilor proprii în anul 2017


6%

11%

48%

30%

3%
2%

Capital propriu Rezerve din reevaluare Rezerve legale


Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.1.5 Structura capitalurilor proprii în anul 2017


Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

13
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență
3.2.1 Grafic de tip 100% stacked column privind evoluția principalelor componente ale
capitalului propriu exprimate procentual

Evoluția principalelor componente ale capitalului propriu în perioada 2015-2017


100%
5.18% 5.67% 6.11%
90% 12.58% 11.77% 11.04%

80%

70% 25.40% 27.38% 29.52%

60%
2.55% 2.50%
4.55% 3.80% 2.44%
50% 3.19%

40%

30%
49.71% 48.85% 47.68%
20%

10%

0%
2015 2016 2017

Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve legale


Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercițiului

Figura 3.2.1 Evoluția componentelor capitalului propriu


Sursă: Prelucrare propriu după www.bvb.ro

3.2.2 Explicarea evoluțiilor

Graficul de mai sus surprinde imaginea capitalurilor proprii pe decursul celor 3 ani
analizați. Acestea cuprind atât surse principale, cât și surse secundare în funcție de procentajul pe
care îl dețin.
Astfel, principala sursă proprie de finanțare este capitalul propriu, așa cum reiese și din
grafic. Acesta ocupă aproximativ 50% din totalul capitalurilor proprii, fără intervenția unui factor
de influență care să îi modifice mărimea semnificativ.
Cea de-a doua sursă principală proprie o constituie componenta „alte rezerve”. Acesta
ocupă în anul 2015 un procent de 25% la sută, având o evoluție în următorii 2 ani de până la

14
aproximativ 30%. Astfel, putem spune că firma își alocă un buget din ce în ce mai mare pentru
situațiile neprevăzute provocate de calamități sau alți factori perturbatori.
În anul 2015 compania Antibiotice a obținut un profit net în valoare de 14,564 lei, în
scădere cu 28% față de anul 2014, dar cu 19% mai mare decât cel bugetat. Tot în această
perioadă au crescut cheltuielile cu materiile prime și materialele, factorul principal fiind creșterea
cursului dolarului american.
Un an mai tarziu, compania are în continuare un progres, profitul net fiind mai mare cu
22,2%, față de aceeași perioadă a anului precedent. În acest an cresc veniturile din vânzări cu
5%, iar valoarea activelor a scăzut cu 2%.
Anul 2017 vine cu un profit net mai mare cu 17% față de 2016, valoarea acestuia fiind de
16,44 milioane lei. Vânzările cresc cu 7%, principalul factor fiind exporturile.
Astfel, evoluția rezultatului exercițiului este justificată de creșterile mai sus menționate,
iar componentele secundare ale capitalului propriu nu se modifică semnificativ.

Capitolul IV. Analiza resurselor împrumutate


4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei Antibiotice Iași în perioada
2015-2017
Ultimul capitol este dedicat resurselor împrumutate ale companiei Antibiotice Iași, pe
care aceasta le accesează pe perioada celor 3 ani analizați și care dețin un procent de aproximativ
20% din totatul surselor de finanțare.
4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei Antibiotice Iași

Denumire indicator 2015 2016 2017


Credite bancare 41.778.509 40.705.967 69.731.310
Avansuri incasate 193.362 408.729 716.587
Datorii comerciale 62.012.927 32.781.144 37.911.322
Efecte de comerț de plătit 1.294.633 1.285.716 1.761.942
Alte datorii 16.880.206 20.252.820 20.352.737
Total datorii pe termen scurt 122.159.637 95.707.376 130.473.898
Alte datorii pe termen lung 19.479.159 18.758.368 18.172.398
Provizioane 7.179.938 6.949.158 4.586.271
Venituri în avans 3.193.972 2.914.396 2.825.135
Total datorii pe termen lung 29.853.069 28.621.895 25.583.804
Total datorii 152.012.706 124.329.271 156.057.702
Tabelul 4.1.1 Structura resurselor împrumutate în perioada 2015-2017
Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

15
Analizând datele din tabelul de mai sus putem face următoarele afirmații cu privire la
resursele împrumutate:
 Totalul datoriilor curente este net superior totalului de datorii pe termen lung;
 În cazul datoriilor curente, principalele componente sunt creditele bancare și
datoriile comerciale;
 Avansurile încasate ocupă cea mai inferioară treaptă;
 Efectele de comerț în primii 2 ani au o valoare aproximativ constantă, urmată de o
creștere în 2017 cu 476.226 lei;
 Principala componentă a datoriilor pe termen lung este „alte datorii pe termen
lung”, care pe parcursul perioadei analizate suferă o scădere ușoară.
 În ceea ce privește provizioanele, valoarea lor inițială din 2015 scade cu
aproximativ 35% până în anul 2017;
 Anul 2016 deține cea mai mică pondere a datoriilor, valoarea acestora fiind de
124.329.271 lei.
4.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor
împrumutate

Denumire indicator Modificarea Modificarea Modificarea


relativă în 2015 relativă în 2016 relativă în 2017
Datorii pe termen scurt
Credite bancare -23,73% -2,56% +71,30%
Avansuri incasate 0 +111,38% +75,32%
Datorii comerciale +32,17% -47,13% +15,64%
Efecte de comerț de plătit 0 -0,68% +37,03%
Alte datorii +35,73% +19,97% +0,49%
Datorii pe termen lung
Alte datorii pe termen lung +17,08% -3,70% -3,12%
Provizioane +42,98% -3,21% -34%
Venituri în avans 0 -8,75% -3,06%
Tabelul 4.1.2 Modificarea relativă pentru fiecare componentă a resurselor împrumutate
Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Tabelul de mai sus cuprinde totalitatea modificărilor, atât în sens pozitiv cât și în sens
negativ, a mărimilor resurselor împrumutate. După cum se poate observa, resursele împrumutate
se împart în 2 categorii: datorii pe termen scurt (curente) și datorii pe termen lung.
În cazul datoriilor pe termen scurt putem preciza următoarele modificări:

 Dacă în perioada 2015-2016 creditele bancare sunt în scădere, în anul 2017


acestea cresc brusc cu 71,3%, lucru ce scoate în evidență faptul că firma
Antibiotice a contractat în acest an noi credite bancare;

16
 Avansurile încasate sunt în creștere, lucru ce aduce în prim plan faprul că
întreprinderea are obligații viitoare față de anumiți clienți. Totodată, această
creștere este una benefică, deoarece vine la pachet cu o creștere a vânzărilor;
 În cazul datoriilor comerciale modificările oscilează în funcție de producție și
vânzări. Așadar, anul 2016 marchează punctul de minim al acestei categorii;
 O altă componentă majoră a acestei categorii, și anume „alte datorii” prezintă o
creștere continuă, însă aceasta pare să gasească un echilibru în perioada 2016-
2017;
În cazul datoriilor pe termen lung, principalele modificări au loc în anul 2015 pentru 2
categorii și anume: alte datorii pe termen lung și provizioanele. În cazul provizoanelor creșterea
este una substanțială, fiind redresată de o scadere cu 34% în anul 2017.
4.1.3 Grafice de tip pie cu structura resurselor împrumutate

Structura resurselor împrumutate pentru anul 2015


2%
5%

13% 27%

11%
0%

1%

41%

Credite bancare Avansuri încasate Datorii comerciale


Efecte de comerț de plătit Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen lung
Provizioane Venituri în avans

Figura 4.1.3 Structura resurselor împrumutate pentru anul 2015


Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

17
Structura resurselor împrumutate pentru anul 2016
2%
6%

15% 33%

16%

0%

1% 26%

Credite bancare Avansuri încasate Datorii comerciale


Efecte de comerț de plătit Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen lung
Provizioane Venituri în avans

Figura 4.1.4 Structura resurselor împrumutate pentru anul 2016


Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

Structura rezurselor împrumutate pentru anul 2017


3% 2%

12%

13% 45%

1%

24%

0%

Credite bancare Avansuri încasate Datorii comerciale


Efecte de comerț de plătit Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen lung
Provizioane Venituri în avans

Figura 4.1.5 Structura resurselor împrumutate pentru anul 2017


Sursă: Prelucrare proprie după www.bvb.ro

18
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență
4.2.1 Grafic de tip 100% staked columns cu evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate în masuri relative

Evoluția resurselor împrumutate în perioada 2015-2017


100% 2.10% 1.81%
2.34%
2.93%
4.72% 5.58%

90% 11.64%
12.81%
15.08%
80%
13.04%
11.10%

70% 1.12%
0.85% 16.28%

60% 1.24%
24.29%

50%
40.79%
26.36%

40%

30%

44.68%
20%
32.74%
27.48%
10%

0%
2015 2016 2017

Credite bancare Avansuri încasate Datorii comerciale Efecte de comerț de platit


Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen lung Provizioane Venituri în avans

Figura 4.2.1 Structura evoluției surselor de finanțare împrumutate


Sursă: Prelucrare proprie dupa www.bvb.ro

19
4.2.2 Explicarea evoluțiilor

Graficul de mai sus prezintă ansamblul resurselor împrumutate și evoluțiile lor atât în
sens pozitiv cât și în sens negativ. Deși graficul surprinde în același timp atât datoriile curente,
cât și datoriile pe termen lung, se poate observa că pe parcursul celor 3 ani, datoriile curente
dețin ponderea majoritară.
Principalele componente sunt creditele bancare și datoriile comerciale. În ceea ce privește
creditele bancare, anul 2017 aduce o mărire remarcabilă a acestei componente, compania
Antibiotice Iași apelând la noi credite bancare datorită imposibilității de plată a datoriilor. Deși
întreprinderea își desfășoară activitatea în mod obișnuit, întrucât sursele proprii de finanțare sunt
majoritare, creșterea accelerată a datoriilor este un factor nefavorabil.
Creșterea datoriilor comerciale din anul 2015 se datorează prețului de materii prime și
materiale care este în creștere din cauza cursului valutar pentru dolarul american. Tot în acest an,
cheltuielile cu personalul s-au micșorat cu 2% și deși procentajul este unul relativ scăzut, are
valoare pozitivă pentru societatea Antibiotice Iași. O altă cheltuială importantă este taxa de claw-
back, care crește cu 33%.
Datoriile pe termen scurt și lung au ponderi aproximativ egale și oscilează cu +/-3%,
valoarea cea mai mică fiind atinsă în anul 2016.

Concluzii

Compania Antibiotice Iași reprezintă motorul produselor farmaceutice din România.


Proiectul are ca scop analiza surselor de finanțare pe perioada ultimelor trei exerciții financiare,
observarea și explicarea modificărilor pozitive și negative ale acestora și găsirea unor cauze ce le
determină. În altă ordine de idei, Antibiotice Iași are o vechime de 62 de ani, cu o evoluție
continua și cu un nume de brand autentic românesc cunoscut și în afara granițelor. Firma ocupă
locul 363 în randul societăților de top din România.
Așadar, la sfârșitul anului 2017 Antibiotice Iași avea un portofoliu alcătuit din 157 de
produse din 12 clase terapeutice, venituri din vânzări în valoare de 336,9 milioane lei și 1420 de
salariați.
Conform lui Napoleon Hill: „O idee bună nu are preț fix”. Astfel, sursele financiare ale
companiei au oscilat în funcție de moment și ideile care au fost puse în practică.
Capitolul întai face o mică introducere în sânul întreprinderii conturând o imagine de
ansamblu atât personală, cât și în ceea ce privește concurența cu care acesta se confruntă.
În cel de al doilea capitol sunt structurate sursele de finanțare pe doua categorii: proprii și
străine și a fost realizat un tabel care le cuprinde atât în mărimi relative cât și absolute.

20
Sursele proprii de finanțare sunt cuprinse în cel de al treile capitol și sunt prezentate într-
o manieră detaliată. A fost analizată fiecare componentă în parte, i-a fost urmărită evoluția pe
parcursul celor 3 ani și s-au tras concluzii cu privire la valorile și mișcările ce s-au produs. Este
de reținut faptul că această categorie deține 80% din totalul surselor de finanțare și își menține
această valoare în perioada 2015-2017.
Celălalt procent de 20% este deținut de sursele străine de finanțare, acestea fiind
prezentate în capitolul patru. În acest capitol a fost urmărit parcursul fiecărei componente ce a
fost atrasă din exterior și utilizată în scopuri profitabile.
În încheiere, pot spune că Antibiotice Iași este o companie de renume atât în țară cât și în
străinătate, lucru dovedit de cifra de afaceri din export, mai exact 28,75 milioane lei. De
asemenea, medicamentele sunt exportate în 75 de țări, iar profitul obținut pe acestă cale are o
pondere de 35%.

Bibliografie

 Bucătaru D., Finanțele întreprinderii, editura Tipo Moldova, Iași,


2010;
 Toma C., Contabilitate financiară, editura Tipo Moldova, Iași, 2018
 www.antibiotice.ro
 www.bvb.ro
 www.digi24.ro
 www.economica.net
 www.ziardeiasi.ro

21
22