Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza surselor de finanțare ale

întreprinderii
S.C. ROPHARMA S.A.

Profesor coordonator: Oprea Roxana Otilia


Student: Zaborilă George-Ovidiu
Grupa: CIG27

Iași
2018
Cuprins
Introducere............................................................................................................................................4
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul...........................................4
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.............................................................4
1.1.1. Obiect de activitate..............................................................................................................4
1.1.2. Structură acționariat.............................................................................................................4
1.2. Piața și concurența......................................................................................................................5
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare..........................................................................................5
2.1. Descrierea surselor de finanțare ale companiei S.C. Ropharma S.A............................................5
2.1.1. Principalele surse de finanțare.............................................................................................5
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Ropharma......................................................7
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele..............................................................................................8
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.C. Ropharma în perioada 2015-
2017...................................................................................................................................................9
2.2.1. Grafice de tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată. .9
2.2.2. Explicarea evoluțiile surselor de finanțare ale întreprinderii..................................................10
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență....................................................10
3.1. Structura capitalurilor proprii ale companiei S.C. Ropharma în perioada 2015-2017................10
3.1.1. Capitalurile proprii alea companiei S.C. Ropharma............................................................10
3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu.........10
3.1.3. Structura capitalurilor proprii pe ani evidențiate prin intermediul graficelor.....................10
3.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice..........................................................................12
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență................12
3.2.1. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii...............................................12
3.2.2 Explicarea evoluției principalelor componente ale capitalurilor proprii..................................13
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate......................................................................................13
4.1. Structura resurselor împrumutate ale companiei S.C. Ropharma în perioada 2015-2017........13
4.1.1. Resursele împrumutate ale companiei S.C. Ropharma.......................................................14
4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate......................................14
4.1.3. Structura resurselor împrumutate pe ani evidențiate prin intermediul graficelor.............14
4.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice..........................................................................16
4.2. Analiza evoluției sctructurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență.......17
4.2.1. Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate.................17
4.2.2. Explicarea evoluțiilor..........................................................................................................17
Concluzii...............................................................................................................................................18
Bibliografie...........................................................................................................................................18

2
Introducere
Noțiunea de „finanțare” poate fi explicată prin următoarea definiție: alocarea de fonduri din
resurse particulare, în scopul creării și funcționării unei întreprinderi. Așadar, o întreprindere
nu poate fi în echilibru sau, mai rău, nu poate exista fără o sursă de finanțare stabilă, fie ea
resursă împrumutată de la băncile comerciale ori alte instituții de credit specializate, fie prin
autofinanțare prin intermediul aporturilor de la acționari sau asociați. Alegerea metodei de
constituire a capitalului se face luând în considerare costul fiecărei resure, atât dividentele, în
cazul resurselor proprii, cât și dobânda, în cazul resurselor împrumutate. Așadar, măsurarea
eficienței unei întreprinderi este dată în primul rând de nivelul de rentabilitate, calitatea
produselor și serviciilor fiind pe locul al doilea.

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se


face studiul
S.C. ROPHARMA S.A. este o companie distribuitoare de produse farmaceutice din România,
ce are ca misiune îmbunătățirea sănătății semenilor noștri. Firma și-a schimbat numele în anul
2007 din Iassyfarm în Roharma, iar sediul central a fost mutat la Brașov. În anul 2008
Ropharma a fuzionat firmele Farmaceutica Aesculap, Medica Bacău și Global
Pharmaceuticals Brașov. În urma fuzionării, Ropharma a ajuns să dețină un număr de 94 de
farmacii, acest număr fiind mult mai mare în prezent. Compania este deținută de Add
Pharmaceuticals Ltd din Cipru. Acțiunile companiei sunt cotate, începând cu data de
24.11.2010, la categoria I a BVB sub simbolul RPH.

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


1.1.1. Obiect de activitate
Ropharma este o societate pe acțiuni ce își are sediul în Județul Brașov pe strada Iuliu Maniu,
numărul 55, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J08/2886/2007, codul
CAEN fiind 4773.
Obiectul principal de activitate al firmei este crearea și distribuirea de medicamente,
suplimente alimentare, produse parafarmeceutice și dermatocosmetice. Firma își propune,
prin adoptarea unei politici sistematice pro-calitate, să satisfacă în permenență nevoile
clienților, considerând că este esențială asigurarea calității medicamentului, astfel încât să
ajungă în farmacii fără să-și schimbe proprietățile.

1.1.2. Structură acționariat

la 31 decembrie 2017 structura acționariatului la Ropharma S.A. a fost:

3
Sursa: www.ropharma.ro

1.2. Piața și concurența


În contextul economic actual pe piața farmaceutică din România se desfășoară o competiție
acerbă pentru păstrarea și atragerea clienților. Chiar și pe timp de criză oamenii vor continua
să cumpere medicamente și produse farmaceutice, însă vor deveni mai selectivi în privința
produselor și serviciilor pe care le achiziționează. Pentru a depăși cu succes perioada de
recesiune, Ropharma trebuie să propună idei și soluții noi, să fie alături de clienți, să-i
înțeleagă și să le ofere atenția și sprijinul de care aceștia au nevoie. Există companii care au
succes chiar și în perioade nefavorabile economic, iar Ropharma este una dintre aceste
companii. Acest lucru poate fi realizat prin valorificarea resurselor umane, financiare și
logistice de care firma dispune, prin identificarea nevoilor clienților, dar și prin crearea nevoii
și oferirea soluției adaptate acesteia. Însă acest lucru nu face competiția să dispară, ci
dezvăluie și conturează punctele forte ale companiilor ce crează noi tactici și strategii pentru
acapararea pieței. Ropharma, cu toate că are o foarte bună strategie de marketing, nu poate să
nu aibă concurenți. Printre principalele firme cu care “se luptă”, amintim: S.C. Sanofi S.A. cu
peste 59,4 milioane de unități vândute, urmată de S.C. Sun Pharma S.A. cu vânzări de peste
48,9 milioane de unități și S.C. Servier S.A. cu vânzări de peste 31,8 milioane de unități.

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare


2.1. Descrierea surselor de finanțare ale companiei S.C. Ropharma
S.A.
2.1.1. Principalele surse de finanțare

4
Surse de finanțare

Capitaluri proprii Capitaluri străine


1. Capital social A. Datorii pe termen scurt
2. Rezerve 1. Împrumuturi pe termen scurt
3. Rezultatul raportat 2. Datorii comerciale și alte
datorii
3. Impozite și obligații privind
asigurările sociale
4. Provizioane
5. Datorii privind impozitul pe
profit
6. Obligații din leasing financiar

B. Datorii pe termen lung


1. Împrumuturi pe termen lung
2. Datorii privind impozitul
amânat

Figura 1: Sursele de finanțare ale firmei S.C. Ropharma


Capitalul social este definit ca suma tuturor aporturilor efectuate de asociați în vederea
constituirii și funcționării unei societăți comerciale.
Rezervele se constituie în principal prin acumularea profitului din exercițiile financiare
anterioare. În mod excepțional rezervele se pot constitui și din alte elemente ale situației nete,
cum sunt diferențele din reevaluare și primele legate de capital.
Rezultatul raportat poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate în bani și în natură sau
totalitatea resurselor bănești investite într-o afacere, existente la ora actuală.
Împrumuturile reprezintă sumele de bani pe care o întreprindere le contractează de regulă de
la bănci pentru o perioadă de timp determinată. Împrumuturile pot fi pe termen scurt (mai
mici de un an) sau pe termen lung (mai mari de un an).
Datoriile reprezintă o obligație apărută ca urmare a unor evenimente trecute. Datoriile pot fi
reflectate în contracte sau documente primare de achiziție a mărfurilor.

5
Asigurările sociale reprezintă suma de bani pe care agenții economici sunt obligați să o
plătească statului, în conformitate cu legislația în vigoare.
Provizioanele reprezintă o remunerație, de obicei procentuală, dată celui care a mijlocit o
afacere comercială.
Impozitul pe profit curent reprezintă o datorie pe termen scurt datorată statului, ce se
calculează înmulțind cota de impozit cu profitul impozabil.
Impozitul pe profit amânat reprezintă o datorie pe termen lung datorată statului ce se
calculează la data raportării, ca diferență între valorile fiscale și valorile contabile nete.
Leasing-ul financiar este o finanțare de active unde finanțatorul are drept de proprietate
asupra bunului, astfel el poate să-l recupereze atunci când un client intră în incapacitate de
plată sau nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Ropharma


Sursele de finanțare ale firmei Ropharma în mărimi absolute(lei)
Denumire indicator 2015 2016 2017
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capital social 68.580.382 68.698.617 68.698.617
Prime de capital 2.021.064 2.021.064 2.021.064
Rezerve 20.880.775 24.819.881 25.230.165
Rezerve din reevaluare 785.415 9.514.480 11.843.435
Acțiuni proprii 102.900 - -
Pierderi legate de instrumente de capital 921.073 113.274 113.274
Rezultatul curent 8.200.184 7.290.748 6.093.430
Rezultatul raportat 23.482.047 24.168.485 31.549.912
Total capitaluri proprii 122.434.481 136.400.00 145.323.348
0
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 1.724.748 4.912.319 2.520.312
Datorii privind impozitul amânat 4.124.957 5.797.909 6.628.084
Obligații din leasing financiar 31.289 - -
Total datorii pe termen lung 5.880.994 10.710.228 9.148.396
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturi pe termen lung 736.589 2.484.317 2.520.312
Împrumuturi pe termen scurt 13.576.630 - 1.322.709
Datorii comerciale și alte datorii 146.232.367 62.572.448 82.139.125
Alte impozite și obligații privind asigurările 1.057.398 1.642.492 1.642.492
sociale
Provizioane 55.096 55.096 55.096
Datorii privind impozitul pe profit - - 215.466
Obligații din leasing financiar 291.771 44.058 -
Total datorii curente 161.949.851 66.798.411 88.183.197
Total datorii 167.830.845 77.508.638 97.331.593
Total capitaluri prorii și datorii 290.265.325 213.908.63 242.654.941
6
8
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul filmei, www.ropharma.ro

Sursele de finanțare ale firmei Ropharma în mărimi relative


Denumire indicator 2015(%) 2016(%) 2017(%)
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capital social 23,62% 32,11% 28,31%
Prime de capital 0,69% 0,94% 0,83%
Rezerve 7,19% 11,60% 10,39%
Rezerve din reevaluare 0,27% 4,44% 4,88%
Acțiuni proprii 0,03% - -
Pierderi legate de instrumente de capital 0,31% 0,05% 0,05%
Rezultatul curent 2,82% 3,40% 2,51%
Rezultatul raportat 8,08% 11,29% 13,00%
Total capitaluri proprii 42,18% 63,76% 59,88%
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 0,59% 2,29% 1,03%
Datorii privind impozitul amânat 1,42% 2,71% 2,73%
Obligații din leasing financiar 0,01% - -
Total datorii pe termen lung 2,02% 5,00% 3,77%
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturi pe termen lung 0,25% 1,16% 1,03%
Împrumuturi pe termen scurt 4,67% - 0,54%
Datorii comerciale și alte datorii 50,37% 29,25% 33,85%
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale 0,36% 0,76% 0,67%
Provizioane 0,01% 0,02% 0,02%
Datorii privind impozitul pe profit - - 0,08%
Obligații din leasing financiar 0,1% 0,02% -
Total datorii curente 55,79% 31,22% 36,34%
Total datorii 57,81% 36,23% 40,11%
Total capitaluri prorii și datorii 100% 100% 100%
Sursa: prelucracre proprie, datele fiind luate de pe site-ul firmei, www.ropharma.ro

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele


Din tabele prezentate mai sus se poate observa că, în anul 2015, totalul datoriilor este mai
mare decât totalul capitalurilor proprii. În anul următor, 2016, capitalurile proprii cresc
considerabil, ajungând la valoarea relativă de 63,76%, această valoare fiind și punctul de
maxim la care a ajuns firma în ultimii trei ani. În anul 2017 capitalurile proprii scad cu
aproape 4%, ajungând la o pondere de 59,88%, iar restul ponderii până la 100% fiind
reprezentate de totalul datoriilor. Putem observa că firma are în mare parte datorii curente
(mai mici de un an), iar o mare parte din datoriile pe termen lung sunt reprezentate de datorii
privind impozitul amânat. Se poate constata că principala sursă de finanțare a firmei S.C
Ropharma din ultimii doi ani este reprezentată de capitalurile proprii, ceea ce ne arată o bună
redresare a banilor după anul 2015, unde capitalurile proprii au fost sub 50%.

7
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.C.
Ropharma în perioada 2015-2017
2.2.1. Grafice de tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare
în perioada analizată

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017 în mărimi


absolute(lei)
100% 5880994 10710228 9148396
90%
80% 66798411 88183197
70% 161949851
60%
50%
40%
30% 136400000 145323348
20% 122434481
10%
0%
2015 2016 2017

Capital propriu Resurse pe termen scurt Resurse pe termen lung

Figura 2: Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017 în mărimi absolute


Sursa: prelucrare proprie

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017 în mărimi


relative
100% 2.02% 5.00% 3.77%
90%
80% 36.23% 40.11%
70% 55.79%
60%
50%
40%
30% 63.76% 59.88%
20% 42.18%
10%
0%
2015 2016 2017

Capital propriu Resurse pe termen scurt Resuse pe termen lung

Figura 3: Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017 în mărimi relative

8
Sursa: prelucrare proprie

2.2.2. Explicarea evoluțiile surselor de finanțare ale întreprinderii


Din graficele de mai sus ne putem da seama că firma S.C. Ropharma s-a autofinanțat în anii
2016 și 2017, în comparație cu anul 2015, unde resursele proprii au fost mai mici decât
resursele împrumutate, ceea ce ne arată faptul că firma nu și-a desfășurat activitatea în condiții
normale. Totuși, se poate observa că în anul următor, 2016, firma s-a redresat, lucru ce îl
putem vedea dacă analizăm gradul de îndatorare(41,23%) care a fost mult mai mic față de cel
al anul 2015(57,81%). În anul 2017 gradul de îndatorare a crescut puțin, însă acest lucru nu a
modificat cu nimic activitatea firmei.

Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de


influență
3.1. Structura capitalurilor proprii ale companiei S.C. Ropharma în
perioada 2015-2017
3.1.1. Capitalurile proprii alea companiei S.C. Ropharma
Denumire indicator 2015 2016 2017
Capital social 68.580.382 68.698.617 68.698.617
Prime de capital 2.021.064 2.021.064 2.021.064
Rezerve 20.880.775 24.819.881 25.230.165
Rezerve din reevaluare 785.415 9.514.480 11.843.435
Acțiuni proprii 102.900 - -
Rezultatul curent 8.200.184 7.290.748 6.093.430
Rezultatul raportat 23.482.047 24.168.485 31.549.912
Total capitaluri proprii 122.434.481 136.400.000 145.323.348
Sursa: prelucrarea proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei, www.ropharma.ro

3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al


capitalului propriu
Denumire indicator 2015 Modificarea 2016 Modificarea 2017
nominală nominală
relativă relativă
Capital social 68.580.382 0,17% 68.698.61 0% 68.698.617
7
Prime de capital 2.021.064 0% 2.021.064 0% 2.021.064
Rezerve 20.880.775 +18,85% 24.819.88 +1,65% 25.230.165
1
Rezerve din reevaluare 785.415 +1.211,39% 9.514.480 +24,47% 11.843.435
Acțiuni proprii 102.900 -100% - - -
Rezultatul curent 8.200.184 -11,09% 7.290.748 -16,42% 6.093.430
Rezultatul raportat 23.482.047 +2,92% 24.168.48 +30,54% 31.549.912
5
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei, www.ropharma.ro

9
3.1.3. Structura capitalurilor proprii pe ani evidențiate prin intermediul
graficelor

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

19%
Capital social
Prime de capital
Rezerve
7% Rezerve din reevaluare
0% Acțiuni proprii
55% Rezultatul curent
1%
Rezultatul raportat

17%

2%

Figura 4: Structura capitalurilor proprii în anul 2015


Sursa: prelucrare proprie

Structura capitalurilor propii în anul 2016

18%

Capital social
Prime de capital
5%
Rezerve
Rezerve din reevaluare
50% Rezultatul curent
7%
Rezultatul raportat

18%

1%

Figura 5: Structura capitalurilor proprii în anul 2016


Sursa: prelucrare proprie

10
Structura capitalurilor proprii în anul 2017

22%
Capital social
Prime de capital
Rezerve
4% 47% Rezerve din reevaluare
Rezultatul curent
Rezultatul raportat
8%

17%

1%

Figura 6: Structura capitalurilor proprii în anul 2017


Sursa: prelucrare proprie

3.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice


Din tabelul cu modificări nominale relative anuale ale capitalului propriu putem observa că în
anul 2015 s-a produs o creștere majoră în ceea ce privește rezervele din reevaluare și o
scădere de 100% a acțiunilor proprii. În anul următor, 2016, rezervele din reevaluare au avut
din nou o creștere, iar rezultatul raportat a crescut și el în mod semnificativ.
În figura 5 se poate observa o creștere a rezervelor din reevaluare, o scădere cu aproape 6% a
capitalului propriu și o ușoară modificare a primelor de capital și ale rezervelor . Capitalul
social este cel care s-a modificat cel mai mult, înregistrând cea mai mare scădere dintre toate
elementele, urmat de rezultatul curent, rezultatul raportat și de rezerve. Putem vedea că firma
a renunțat la acțiunile proprii.
Din figura 6 putem deduce faptul că fiecare element suferă o ușoară modificare, cea mai
semnificativă dintre ele fiind cea a rezultatului raportat care a crescut cu 4%, urmat de o
scădere a capitalului social cu 3,09%. Elementele prime de capital și rezultatul curent au
suferit schimbări nesemnificative. Așadar, în anul 2017, nu s-au înregistrat schimbări mari, iar
faptul că procentele structurii sunt diferite față de cele ale anului 2016 nu denotă o scădere a
activității firmei, fluctuarea ușoară a valorilor fiind una complet normală.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor


factori de influență
3.2.1. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

11
Evoluția componentelor capitalului propriu în perioada 2015-2017
100%
17.71% 13.00%
90% 19.17%
4.19%
80% 5.34% 0%
6.69% 0% 8.14%
0%
0.64% 6.97%
70%
17.05%
18.19% 17.36%
60%
1.65%
1.48% 1.39%
50%

40%

30%
56.01% 47.27%
50.36%
20%

10%

0%
2015 2016 2017

Capital social Prime de capital Rezerve Rezerve din reevaluare


Acțiuni proprii Rezultatul curent Rezultatul raportat

Figura 7: Evoluția componentelor capitalului propriu în perioada 2015-2017


Sursa: prelucrare proprie

3.2.2 Explicarea evoluției principalelor componente ale capitalurilor


proprii
Cu ajutorul graficului de mai sus putem deduce următoarele lucruri:
1. Capitalul social a înregistrat o scădere de 5,65% în anul 2016, iar în anul 2017 o
scădere de 3,09% față de anul precedent.
2. Acțiunile proprii deținute de firmă au fost prezente doar până în anul 2015,
renuntându-se la ele în anii următori.
3. Primele de capital și rezultatele curente s-au modificat cel mai puțin dacă le comparăm
cu celelalte elemente ale capitalului propriu.
4. Rezultatul raportat a înregistrat o scădere treptată de la an la an.
5. Majoritatea elementelor au scăzut relativ ușor în anul 2016, urmând ca în anul
următor, 2017, să scadă din nou, singurele excepții de la această regulă fiind rezervele
și rezervele din reevaluare.

Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate


4.1. Structura resurselor împrumutate ale companiei S.C. Ropharma
în perioada 2015-2017

12
4.1.1. Resursele împrumutate ale companiei S.C. Ropharma
Denumire indicator 2015 2016 2017
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 1.724.748 4.912.319 2.520.312
Datorii privind impozitul amânat 4.124.957 5.797.909 6.628.084
Obligații din leasing financiar 31.289 - -
Total datorii pe termen lung 5.880.994 10.710.228 9.148.396
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturi pe termen lung 736.589 2.484.317 2.520.312
Împrumuturi pe termen scurt 13.576.630 - 1.322.709
Datorii comerciale și alte datorii 146.232.367 62.572.448 82.139.125
Alte impozite și obligații privind asigurările 1.057.398 1.642.492 1.642.492
sociale
Provizioane 55.096 55.096 55.096
Datorii privind impozitul pe profit - - 215.466
Obligații din leasing financiar 291.771 44.058 -
Total datorii curente 161.949.851 66.798.411 88.183.197
Total datorii 167.830.845 77.508.638 97.331.593
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei, www.ropharma.ro

4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate


Denumire indicator 2015 Modificare 2016 Modificare 2017
nominală nominală
relativă relativă
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 1.724.748 +184,81% 4.912.319 -48,69% 2.520.312
Datorii privind impozitul amânat 4.124.957 +40,55% 5.797.909 +14,31% 6.628.084
Obligații din leasing financiar 31.289 -100% - - -
Total datorii pe termen lung 5.880.994 +182,11% 10.710.228 -14,58% 9.148.396
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturi pe termen lung 736.589 +237,27% 2.484.317 +1,44% 2.520.312
Împrumuturi pe termen scurt 13.576.630 -100% - +100% 1.322.709
Datorii comerciale și alte datorii 146.232.367 -57,21% 62.572.448 +31.27% 82.139.125
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale 1.057.398 +55,33% 1.642.492 0% 1.642.492
Provizioane 55.096 0% 55.096 0% 55.096
Datorii privind impozitul pe profit - - - +100% 215.466
Obligații din leasing financiar 291.771 -85,92% 44.058 -100% -
Total datorii curente 161.949.851 58,75% 66.798.411 +32.01% 88.183.197
Total datorii 167.830.845 -53,81% 77.508.638 +25,57% 97.331.593
Sursa: prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei: www.ropharma.ro

4.1.3. Structura resurselor împrumutate pe ani evidențiate prin


intermediul graficelor

13
Structura resurselor împrumutate în anul 2015
1% 0% 1% 2% 0% 0%
8%

87%

Împrumuturi pe termen lung Datorii privind impozitul amânat


Obligații din leasing financiar Partea curentă din împrumuturi pe termen lung
Împrumuturi pe termen scurt Datorii comerciale și alte datorii
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale Provizioane
Datorii privind impozitul pe profit

Figura 8: Structura resurselor împrumutate în anul 2015


Sursa: prelucrare proprie

Structura resurselor împrmutate în anul 2016


2% 0%
6% 7% 3%
0%

81%

Împrumuturi pe termen lung Datorii privind impozitul amânat


Obligații din leasing financiar Partea curentă din împrumuturi pe termen lung
Împrumuturi pe termen scurt Datorii comerciale și alte datorii
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale Provizioane
Datorii privind impozitul pe profit

Figura 9: Structura resurselor împrumutate în anul 2016


Sursa: prelucrare proprie

14
Structura resurselor împrumutate în anul 2017
2% 0% 0% 3%
3%
7%
1%

85%

Împrumuturi pe termen lung Datorii privind impozitul amânat


Obligații din leasing financiar Partea curentă din împrumuturi pe termen lung
Împrumuturi pe termen scurt Datorii comerciale și alte datorii
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale Provizioane
Datorii privind impozitul pe profit

Figura 10: Structura resurselor împrumutate în anul 2017


Sursa: prelucrare proprie

4.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice


În tabelul cu modificări nominale relative anuale putem observa că în anul 2015 majoritatea
elementelor au suferit o schimbare drastică, multe dintre ele crescând cu valori considerabile.
Putem remarca că împrumuturile pe termen lung au crescut cu 184,81%, ceea ce înseamnă că
întreprinderea a contractat un împrumut bancar. Pe de altă parte, obligațiile din leasing
financiar aproape că au dispărut, iar datoriile comerciale au scăzut cu mai mult de 50%, fapt
ce ne indică distribuirea unei sume importante de bani din împrumutul bancar pentru
acoperirea datoriilor firmei. În anul 2016 firma și-a plătit o mare parte din datoriile pe termen
lung și a achitat obligațiile din leasing. Acest fapt a adus creșterea împrumuturilor pe termen
scurt și a datoriilor comerciale.
Dacă analizăm figura 8 putem afirma că datoriile comerciale și alte datorii reprezintă cea mai
mare parte din totalul resurselor împrumutate, atingând un procent de 87,13%. Următoarea
componentă, împrumuturi pe termen scurt, este a doua ca sumă din totalul resurselor
împrumutate, iar diferența dintre aceasta și datoriile comerciale este una extrem de mare.
Celelalte compomentne au valori mici, dacă le comparăm cu valoarea datoriilor comerciale, și
putem spune că acestea nu influențează în mod negativ activitatea firmei.
În figura 9 putem observa că datoriile comerciale au scăzut cu 6,41%, însă majoritatea
elementelor au crescut, fapt ce ne arată că situația firmei nu s-a schimbat, ci s-a produs o
redresare a banilor către datoriile comerciale și obligații din leasing, acest fapt ducând la
majorarea împrumuturilor pe termen scurt și lung.

15
În figura 10 putem vedea că în anul 2016 nu s-au produs modificări semnificative față de anul
precedent. Valorile resurselor împrumutate au suferit schimbări minore, lucru normal în
activitatea unei întreprinderi.

4.2. Analiza evoluției sctructurii resurselor împrumutate și a


principalilor factori de influență
4.2.1. Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate

Evoluția resurselor împrumutate în perioada 2015-2017


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Împrumuturi pe termen lung Datorii privind impozitul pe profit amânat


Obligații din leasing financiar Partea curentă din împrumuturi pe termen lung
Împrumuturi pe termen scurt Datorii comerciale și alte datorii
Alte impozite și obligații privind asigurările sociale Provizioane
Datorii privind impozitul pe profit

Figura 11: Evoluția resurselor împrumutate ale companiei S.C. Ropharma în perioada 2015-
2017
Sursa: prelucrare proprie

4.2.2. Explicarea evoluțiilor


Cu ajutorul figurii 11 putem deduce următoarele lucuri:
1. În toți anii datoriile comerciale și alte datorii acoperă cea mai mare parte a resurselor
împrumutate, în fiecare an depășind 80%.
2. S-a înregistrat o creștere semnificativă a împrumuturilor pe termen scurt și a celor pe
termen lung în anul 2016, urmând ca în anul următor acestea să scadă.
3. Obligațiile din leasing financiar dispart complet la finalul anului 2016
4. Cele mai mici ponderi ale resurselor împrumutate se regăsesc în cadrul
provizioanelor, datoriilor privind impozitul pe profit și a obligațiilor privind
asigurările sociale, în toți cei trei ani analizați.
Putem afirma că, per total, datoriile au crescut, acest lucru arătându-ne că firma și-a sporit
activitatea în anii analizați mai sus, însă aceasta a fost nevoită să suporte anumite

16
modificări în ceea ce privește distribuirea și gestionarea banilor, astfel încât prosperitatea
și evoluția firmei să nu fie diminuate.

Concluzii
Acest proiect a avut ca scop principal analiza tuturor surselor de finanțare ale unei
întreprinderi, interpretarea modificărilor survenite pe parcursul activității acesteia, cât și a
motivelor acestor evenimente.
Primul capitol s-a axat pe descrierea firmei și a activității acesteia, pe cadrul general de
organizare, dar și pe structura sa de acționariat.
Al doilea capitol are ca scop tratarea surselor de finanțare ale firmei, lucru ce ne ajută să
observăm și să comparăm evoluția firmei, gradul de dezvoltare al acesteia și factorii de
influență prin care aceasta a trecut.
Capitolele trei și patru au avut ca prim obiectiv analiza amănunțită a capitalului propriu,
cât și a resurselor împrumutate ale firmei prin intermediul tabelelor, graficelor și
schemelor, lucru ce ne arată modificările suferite de către întreprindere pentru anii pe care
îi analizăm.
Putem afirma că firma S.C. Ropharma S.A. este una cu mare putere de autofinanțare,
întrucât graficele, schemele și interpretările făcute mai sus ne indică acest lucru.
Fondurile proprii ale unei firmei oferă siguranță mai mare pentru investitori și acționari,
iar firma S.C. Ropharma S.A. inspiră această încredere, deoarece este flexibilă și
independentă economic într-un procent mai mare de 50%. Acest lucru ne arată că
întreprinderea este orientată spre schimbare și inovare, deoarece finanțarea prin resurse
proprii are și ea dezavantaje. După cum putem observa acest lucru nu împiedică firma să
riște, în cele mai multe cazuri având succes cu o astfel de politcă.

Bibliografie
1. Toma, M., Alexandru, F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
2. www.bvb.ro
3. www.ropharma.ro
4. www.wikipedia.org

17