Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Analiza surselor de finanțare ale


înteprinderii
S.C. AEROSTAR S.A.

Student: Cernat Elena-Denisa

Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune

Grupa: 27, Anul II

Profesor coordonator: Otilia Oprea

Disciplina: Finanțe

IAȘI, 2018

1
Cuprins
Introducere..................................................................................................................................................4
1. Capitolul : Prezentarea generală a întreprinderii.....................................................................4
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.................................................4
1.1.1. Obiectul de activitate.......................................................................................................4
1.1.2. Structură acționariat.......................................................................................................5
1.2. Piața și concurența..................................................................................................................5
Capitolul 2: Structura surselor de finanțare............................................................................................6
2.1 Descrierea surselor de finanțare ale Aerostar S.A. pentru ultimele trei exerciții
financiare..............................................................................................................................................6
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei...........................................................7
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Aerostar S.A. exprimate în
mărimi absolute și în mărimi relative.........................................................................................9
2.1.3 Prezentarea datelor din tabel......................................................................................12
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Aerostar S.A. în perioada
2015-2017...........................................................................................................................................13
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada
analizată..........................................................................................................................................13
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii............................14
Capitolul 3: Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență pentru ultimele trei
exerciții financiare................................................................................................................................14
3.1 Structura capitalurilor proprii ale Aerostar S.A. în perioada 2015-2017...................14
3.1.1 Capitalurile proprii ale Aerostar S.A..........................................................................14
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului
propriu 15
3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură......................16
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență..............................................................................................................................................17
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în
mărime relativă.............................................................................................................................18
3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii........18
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare..........................19

2
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Aerostar S.A. în perioada 2015-2017
19
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei Aerostar S.A. în perioada
2015-2017.......................................................................................................................................19
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate.......20
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de tip
structură exprimate în mărime relativă....................................................................................22
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență.....24
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate
în valori procentuale.....................................................................................................................24
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate.25
Concluzii:...................................................................................................................................................25
Bibliografie:...............................................................................................................................................26

3
Introducere
Întreprinderea reprezintă sectorul productiv al economiei naționale avâ nd ca funcție
principală producerea de bunuri materiale și servicii destinate pieței, în vederea
satisfacerii nevoilor clienților și realiză rii de profit. “În mediul și în limbajul economic,
întreprinderea este comparată adesea cu un organism viu, care are propriul să u ciclu de
viață . După majoritatea autorilor, etapele ciclului de viață sunt conceperea-crearea,
demararea, creșterea și dispariția întreprinderii.”1 În cea mai mare parte, rentabilitatea unei
întreprinderi depinde de calitatea produselor și serviciilor puse la dispoziția clienților.
Pentru a funcționa, o întreprindere are nevoie de 4 elemente: utilaje, materie primă , muncă ,
clienți, dar și de 3 funcțiuni: producție, vâ nzare și gestiune.

“O întreprindere în care nu există ordine este incapabilă să supraviețuiască , dar o


întreprindere fă ră dezordine este incapabilă să evolueze.”2

1. Capitolul : Prezentarea generală a întreprinderii


S.C. Aerostar S.A., Bacău este una dintre cele mai importante companii de fabricație, modernizare și
mentenanță pentru sisteme de aviație și sisteme defensive terestre, situâ ndu-se în “Top 500 cele
mai mari companii din Româ nia”, în Bacă u clasâ ndu-se în topul celor 8 firme importante, dar fiind
numă rul 1 în Româ nia pentru obiectul să u de activitate. Furnizor de piese, aerostructuri,
subansamble și echipamente pentru aviația civilă , această companie este un strict necesar pentru
buna funcționare și siguranță a aeronauticelor. A fost înființată în anul 1953, iar pâ nă în anul 1989,
producția companiei era orientată spre aviația militară , în prezent îndreptâ ndu-se că tre aviația
civilă .

Deviza: “Performanță prin profesionalism”

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


1.1.1. Obiectul de activitate
Aerostar este un pol de dezvoltare durabilă, sediul companiei fiind în Bacă u, strada Condorilor,
numă rul 9, iar identificatorul unic la nivel european regă sindu-se cu ajutorul numă rului
Jo4/1137/1991 și codul unic de înregistrare fiscală 950531, avâ nd un capital social de 48.728.784
RON.

Compania are ca obiect principal de activitate urmă toarele:

 Furnizor în domeniul sistemelor de aviație și sistemelor defensive terestre


 Subfurnizor de piese, aerostructuri, subansamble și echipamente
 Fabricare, modernizare și mentenanță a avioanelor civile

1
Nistorescu T., Constantinescu D., Economia întreprinderii, Editura Universitaria, 2009
2
Bernard Nadoulek

4
Aerostar repară și modernizează avioane, fabrică produse de aviație, produce și realizează
integră ri de sisteme aero și terestre cu aplicații civile sau in domeniul apă ră rii și securită ții.

1.1.2. Structură acționariat


Structura acționariatului, la data de 30.06.2018, sursa informației fiind depozitarul central, se
prezintă astfel:

Tabel 1. Structura acționariatului societății


Acționar Acțiuni Procent
S.C. IAROM S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 108.572.860 71,2994 %
SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU 22.919.887 15,0514 %
Alți acționari 20.784.703 13,6492 %
Total 152.277.450 100 %
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul: www.bvb.ro

Figura 1. Structura acționariatului

S.C. IAROM S.A SIF MOLDOVA Alți acționari

14%

15%

71%

Sursa: Prelucrare proprie

1.2. Piața și concurența


“Aerostar are o poziționare de vâ rf pe piața din Româ nia și este lider regional în Europa Centrală și
de Sud-Est în raport cu diversitatea ofertei în domeniul fabricației și integră rii pentru industria
aeronautică și apă rare, în raport cu experiența și expertiza sa, ca nivel tehnologic și numă r de
angajați.” (Raport)

5
Principalele produse și servicii oferite de că tre compania Aerostar se materializează în servicii de
reparații, întreținere, moderniză ri de avioane și motoare. Ministerul Apă ră rii beneficiază de acestea
într-un mod primordial, fiind clientul pieței interne. Aerostar a reușit întotdeauna să -și mențină
competitivitatea și poziția fruntașă în această piață , datorită responsabilită ții de care dau dovadă
angajații, eficienței în muncă , promptitudinii și serviciilor de calitate.

Figura 2. Ponderea afacerilor Aerostar S.A. în total vâ nză ri pentru anul 2017

Ponderea afacerilor Aerostar S.A. în total vânzări în anul 2017

18% 6%

Fabricație produse de aviație


MRO aviația civilă
51% Sisteme de apărare
Alte produse și servicii

25%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate din Raportul Anual 2017 – Aerostar

Concurenții firmei Aerostar în raport cu cifra de afaceri, sunt firmele care operează pe piața de
modernizare a avioanelor și sistemelor defensive, dar în special pe piața de mentenanță . Pe piața
regională nu are competitori, dar pe cea națională putem preciza firma Romaero situată lâ ngă
Aeroportul Bă neasa. O comparație mai atipică putem face între Aerostar și I.A.R., Brașov, cea din
urmă fiind o companie specializată tot în construcție, reparație și mentenanță , dar în domeniul
elicopterelor.

Capitolul 2: Structura surselor de finanțare


Finanțarea se referă la asigurarea de fonduri bă nești pentru o întreprindere, necesare desfă șură rii
activită ților derulate în entitate. Aceste finanță ri sunt rezultate de la o anumită sursă care poate fi
provenită din resursele împrumutate ale firmei sau din resursele proprii.

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale Aerostar S.A. pentru ultimele


trei exerciții financiare
6
Întreprinderea analizată în acest proiect, și anume S.C. Aerostar S.A., dispune de surse de finanțare
provenite atâ t din resurse proprii, câ t și din resurse împrumutate.

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei


Capitalul social reprezintă ”valoarea nominal a acțiunilor sau pă rților sociale emise de o societate
comercială în schimbul aporturilor primate de la acționari/asociați ori lă sate de aceștia la dispoziția
firmei” .3

Rezultatul reportat este acel profit nerepartizat de că tre Adunarea Generală a Acționarilor (AGA),
care va ră mâ ne la resurse, în vederea unei repartiză ri ulterioare.

Rezervele sunt constituite din sume de pe seama obligațiilor legale sau din cheltuielile neprevă zute
ale firmei.

Împrumuturile pot fi definite ca datorii sau sume de bani pe termen scurt sau lung, pe care
întreprinderea le obține de la bă nci.

Provizioanele sunt datorii, dar ”se pot distinge de alte datorii prin factorul de incertitudine legat de
exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei”. 4 Cele mai întâ lnite
provizioane identificate de norma contabilă sunt:

- provizioane pentru litigii


- provizioane pentru dezafectarea de imobiliză ri și alte acțiuni similar legate de acestea
- provizioane pentru garanții acordate clienților
- provizioane pentru acțiunile de restructurare
- provizioane pentru impozite
- provizioane pentru pensii și obligații similare
- provizioane pentru terminarea contractului de muncă

Impozitul pe profit amânat se calculează ca o diferență între valorile fiscale și valorile contabile
nete, fiind o datorie pe termen lung care se calculează la data raportă rii.

Impozitul pe profit curent îl află m prin înmulțirea cotei de impozit cu profitul impozabil, fiind o
datorie pe termen scurt.

Veniturile în avans reprezintă creanțele firmei pentru serviciile ce urmează a fi prestate sau pentru
produsele ce urmează a fi livrate.

3
Costel Istrate, ”Contabilitatea nu-I doar pentru contabili”, Editura Evrika, 2016
4
Costel Istrate, ”Contabilitatea nu-i doar pentru contabili”, Editura Evrika, 2016

7
Figura 3. Principalele surse de finanțare ale S.C. Aerostar S.A.

Surse de finanțare ale


S.C. Aerostar S.A.

Capitaluri proprii: Capitaluri străine:

- Capital social A. Datorii pe termen scurt


- Rezultat reportat - Datorii comerciale
- Rezerve - Subvenții pentru investiții
- Venituri înregistrate în avans
- Provizioane
- Datoria cu impozitul pe profit curent
- Alte datorii
B. Datorii pe termen lung
- Datorii privind impozitul pe profit amânat
- Datorii comerciale
- Împrumuturi
- Venituri în avans
- Provizioane

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

8
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Aerostar S.A.
exprimate în mărimi absolute și în mărimi relative

Tabel 2. Sursele de finanțare ale Aerostar S.A. în mărime absolută (lei)


Denumire indicator 2015 2016 2017
Surse proprii de finanțare
Capital social 48.728.784 48.728.784 48.728.784
Prime de capital 0 0 0
Rezerve din 0 0 0
reevaluare
Rezerve legale 8.186.436 9.745.757 9.745.757
Rezerve statutare sau 3.241.819 21.201.633 54.873.884
contractuale
Alte rezerve 23.344.371 36.885.292 46.223.008
Total capitaluri 34.772.626 67.832.682 110.842.649
proprii
Surse străine de finanțare
Datorii pe termen lung
Împrumuturi din 0 0 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0 0
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 0 0 0
contul comenzilor
Datorii comerciale - 0 0 0
furnizori
Efecte de comerţ de 0 0 0
plă tit
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0 0 0
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii, inclusiv 0 0 51.156
datoriile fiscale şi
datoriile privind
asigură rile sociale

9
Total datorii pe 0 0 51.156
termen lung
Datorii curente (până într-un an)
Împrumuturi din 0 0 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0 0
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 10.433.583 10.326.565 4.896.460
contul comenzilor
Datorii comerciale - 24.024.931 27.139.915 24.579.668
furnizori
Efecte de comerţ de 38.200 5.238 39.270
plă tit
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor din grup
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0 0 0
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii 16.192.258 20.432.943 12.200.226
Total datorii curente 50.688.972 57.904.661 41.715.624
Provizioane
Provizioane pentru 3.830.899 5.369.549 5.754.317
beneficiile angajaţilor
Alte provizioane 106.865.363 118.875.258 119.434.995
Total provizioane 110.696.262 124.244.807 125.189.312
Total datorii 161.385.234 182.149.468 166.956.092
Total capitaluri 196.157.860 249.982.150 277.798.741
proprii și datorii
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Tabel 3. Sursele de finanțare ale Aerostar S.A. în mărime relativă (%)


Denumire indicator 2015 2016 2017
Surse proprii de finanțare
Capital social 24,84% 19,49% 17,54%
Prime de capital 0% 0% 0%
Rezerve din reevaluare 0% 0% 0%

10
Rezerve legale 4,17% 3,89% 3,50%
Rezerve statutare sau 1,65% 8,48% 19,75%
contractuale
Alte rezerve 11,90% 14,75% 16,63%
Total capitaluri 17,72% 27,13% 39,90%
proprii
Surse străine de finanțare
Datorii pe termen lung
Împrumuturi din 0% 0% 0%
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0% 0% 0%
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 0% 0% 0%
contul comenzilor
Datorii comerciale - 0% 0% 0%
furnizori
Efecte de comerţ de 0% 0% 0%
plă tit
Datorii din operaţiuni 0% 0% 0%
de leasing financiar
Datorii din operaţiuni 0% 0% 0%
de leasing financiar
Sume datorate 0% 0% 0%
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0% 0% 0%
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii, inclusiv 0% 0% 0,018%
datoriile fiscale şi
datoriile privind
asigură rile sociale
Total datorii pe 0% 0% 0,018%
termen lung
Datorii curente (până într-un an)
Împrumuturi din 0% 0% 0%
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0% 0% 0%
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 5,31% 4,13% 1,76%
contul comenzilor
Datorii comerciale - 12,24% 10,85% 8,84%
furnizori
Efecte de comerţ de 0,019% 0,002% 0,014%

11
plă tit
Datorii din operaţiuni 0% 0% 0%
de leasing financiar
Sume datorate 0% 0% 0%
entită ţilor din grup
Sume datorate 0% 0% 0%
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0% 0% 0%
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii 8,25% 8,17% 4,39%
Total datorii curente 25,84% 23,16% 15,01%
Provizioane
Provizioane pentru 1,95% 2,14% 0,207%
beneficiile angajaţilor
Alte provizioane 54,47% 47,55% 42,99%
Total provizioane 56,43% 49,70% 45,06%
Total datorii 82,27% 72,86% 60,09%
Total capitaluri 100% 100% 100%
proprii și datorii
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe www.bvb.ro

Formula de calcul folosită : X%= (Elementul component/Total capitaluri proprii și datorii)*100

Exemplu: Pentru anul 2017, capital social, X% = (48.728.784/277.798.741)*100 = 0,17541038*100


= 17,54% (ponderea capitalului social în totalul resurselor proprii).

2.1.3 Prezentarea datelor din tabel

Prin intermediul tabelelor prezentate mai sus, putem observa că procentajul capitalului propriu în
anul 2015 este de 17,72%, resursele împrumutate completâ nd diferența de 82,27% și rezultâ nd un
total de capitaluri proprii + datorii de 100%. În anul 2016, capitalul propriu suferă o majorare,
acesta atingâ nd 27,13%, iar datoriile scă zâ nd pâ nă la 72,86%. În anul urmă tor, putem observa o
scă dere semnificativă a datoriilor, de la 82,27% în 2015, la 60,09% în 2017, acest lucru fiind benefic
pentru societate, iar capitalurile proprii ajungâ nd la un procentaj de 39,90%.
Prin toate cele relatate mai sus și prin tabelele realizate, putem constata faptul că sursa principală
de finanțare a societă ții Aerostar S.A. este reprezentată de sursele stră ine, acestea depă șind
ponderea limită de 50%.

12
Figura 4. Structura capitalurilor proprii și a resurselor împrumutate în perioada 2015-2017

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Aerostar


S.A. în perioada 2015-2017
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în
perioada analizată

Figura 5. Sursele de finanțare ale Aerostar S.A. în perioada 2015-2017 în mă rimi absolute (lei)

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-


2017
120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
2015 2016 2017
Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

13
Figura 6. Sursele de finanțare ale Aerostar S.A. în perioada 2015-2017 în mă rimi relative (%)

Structura surselor de finanțare în perioada 2015-2017

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, după www.bvb.ro

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii

Analizâ nd graficele de mai sus, putem observa că sursa principală de finanțare a firmei Aerostar S.A.
pe cei trei ani de analiză, o reprezintă capitalul propriu sau autofinanțarea, cu toate că în anul 2015
sursa principală este reprezentată de resursele stră ine, în anii 2016 și 2017 capitalul propriu fiind
superior. Procentajele variază foarte mult de la an la an și de aceea nu ne putem face o idee foarte
concretă despre proveniența resurselor firmei.

Capitolul 3: Analiza capitalului propriu și a factorilor de


influență pentru ultimele trei exerciții financiare

3.1 Structura capitalurilor proprii ale Aerostar S.A. în perioada 2015-


2017

3.1.1 Capitalurile proprii ale Aerostar S.A.

14
Tabel 4. Componentele capitalului propriu ale Aerostar S.A. în perioada 2015-2017, în mă rimi absolute

Denumire indicator 2015 2016 2017


Capital social 48.728.784 48.728.784 48.728.784
Prime de capital 0 0 0
Rezerve din 0 0 0
reevaluare
Rezerve legale 8.186.436 9.745.757 9.745.757
Rezerve statutare sau 3.241.819 21.201.633 54.873.884
contractuale
Alte rezerve 23.344.371 36.885.292 46.223.008
Total capitaluri 34.772.626 67.832.682 110.842.649
proprii
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al


capitalului propriu
Tabel 5: Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu

Denumire 2015 Modificarea 2016 Modificarea 2017


indicator nominală nominală
relativa relativa
Capital social 48.728.784 0% 48.728.784 0% 48.728.784
Prime de 0 0% 0 0% 0
capital
Rezerve din 0 0% 0 0% 0
reevaluare
Rezerve legale 8.186.436 crește cu 9.745.757 0% 9.745.757
19,04%
Rezerve 3.241.819 crește cu 554% 21.201.633 crește cu 54.873.884
statutare sau 158,81%
contractuale
Alte rezerve 23.344.371 crește cu 58% 36.885.292 crește cu 46.223.008
25,31%
Total 34.772.626 creșste cu 67.832.682 crește cu 110.842.649
capitaluri 95,07% 63,40%
proprii
Sursă : Prelucrare proprie, datele fiind preluate din ultimele trei exerciții financiare ale firmei Aerostar S.A.

Din datele tabelare publicate mai sus, putem observa o evoluție în sens pozitiv a capitalului propriu
pe parcursul celor trei ani de analiză , de remarcat fiind faptul că în această perioadă nu s-au
înregistrat evoluții negative. Cea mai mare creștere o putem vedea în anul 2016, în categoria
rezervelor statutare sau contractuale cu o pondere de 554%.

15
3.1.3 Structura capitalurilor proprii cu ajutorul graficelor de structură

Figura 7. Structura capitalurilor proprii în anul 2015

Structura capitalurilor proprii în anul 2015

28%

Capital social
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Alte rezerve
58%
4%

10%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate din bilanțul contabil al firmei Aerostar S.A. din anul 2015

Figura 8. Structura capitalurilor proprii în anul 2016

Structura capitalurilor proprii în anul 2016

32%

42%
Capital social
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Alte rezerve

18% 8%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate din bilanțul contabil al firmei Aerostar S.A. din anul 2016

16
Cu ajutorul figurilor de mai sus, se pot observa câ teva schimbă ri în ceea ce privește capitalul
propriu, și anume:
În primul râ nd, capitalul social scade în anul 2016 cu un procentaj de 16%, acesta avâ nd o
diminuare în sens negativ, fapt ce cu siguranță afectează societatea.
În al doilea râ nd, în ceea ce privesc rezervele legale, acestea, ca și capitalul social, scad de la an la an,
ajungâ nd la o un procentaj de 8% în 2016, de la 10% în 2015. O diminuare destul de
nesemnificativă de 2%.
În al treilea râ nd, nu putem afirma aceleași lucruri și despre rezervele statutare deoarece acestea se
modifică în anul 2016 în sens pozitiv de la 4%, la 18%.
În al patrulea râ nd, categoria ”Alte rezerve”, se modifică și ea semnificativ, în sens pozitiv, de la 28%
în 2015, la 32% în 2016.

Figura 9. Structura capitalurilor proprii în anul 2017

Structura capitalurilor proprii în anul 2017

29% 31%

Capital social
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Alte rezerve

6%
34%

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate din bilanțul contabil al firmei Aerostar S.A. din anul 2017

Privind cu atenție figura 8, se observă că din nou întâ lnim o diminuare a capitalului social, dar și a
categoriilor ”Rezerve legale” și ”Alte rezerve”. Rezervele statutare se mențin în continuă creștere,
ajungâ nd în anul 2017 pâ nă la un procentaj de 34%.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor


factori de influență

17
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor
proprii în mărime relativă

Figura 10. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii

Evoluția componentelor capitalului propriu în


perioada 2015-2017
Capital social Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale Alte rezerve

11.90% 14.75% 16.63%


1.65%
4.17% 8.48%
19.75%
3.89%
24.84% 3.50%
19.49%
17.54%

2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate din ultimele trei exerciții financiare ale firmei Aerostar S.A.

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor


proprii

Din prelucrarea figurii mai sus atașată , putem concluziona urmă toarele:

1. Capitalul social al companiei scade semnificativ ascendent pe parcursul celor trei ani de
analiză , în 2015 acesta fiind de 24,84%, ajungâ nd în 2016 la 19,49%, iar în anul 2017 la un
procentaj de 17,54%.
2. În ceea ce privesc rezervele legale, observă m tot o diminuare de la an la an.
3. Dar dacă ne concentră m atenția că tre rezervele statutare, putem deduce că ele au
înregistrat un procentaj pozitiv începâ nd cu anul 2015 de la 1,65% și ajungâ nd în anul 2017
la 19,75%.
4. Categoria ”Alte rezerve” este și ea asemenea celei anterioare, majorâ ndu-se treptat de la
11,90% în anul 2015, la 16,63% în anul 2017.

Mai putem menționa că pe parcursul celor trei ani nu s-au adus modifică ri capitalului social,
acesta stagnâ nd la suma de 48.728.784 lei. Din categoria capitalurilor proprii, rezervele cele
mai importante cu valorile cele mai mari sunt cele statutare care au înregistrat în anul 2015
aprecieri de 3.241.819 RON, în 2016, 21.201.633 RON, respectiv în anul 2017, 54.873.884 RON.

18
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru
ultimele trei exerciții financiare
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Aerostar S.A. în
perioada 2015-2017
4.1.1 Tabel ce conține resursele împrumutate ale firmei Aerostar
S.A. în perioada 2015-2017
Tabel 6. Resursele împrumutate ale firmei S.C. Aerostar S.A. în mă rime absolută (lei)

Denumire 2015 2016 2017


indicator
Datorii pe termen lung
Împrumuturi din 0 0 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0 0
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 0 0 0
contul comenzilor
Datorii comerciale - 0 0 0
furnizori
Efecte de comerţ de 0 0 0
plă tit
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0 0 0
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii, inclusiv 0 0 51.156
datoriile fiscale şi
datoriile privind
asigură rile sociale
Total datorii pe 0 0 51.156
termen lung
Datorii curente (până într-un an)
Împrumuturi din 0 0 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0 0

19
instituţiilor de credit
Avansuri încasate în 10.433.583 10.326.565 4.896.460
contul comenzilor
Datorii comerciale - 24.024.931 27.139.915 24.579.668
furnizori
Efecte de comerţ de 38.200 5.238 39.270
plă tit
Datorii din operaţiuni 0 0 0
de leasing financiar
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor din grup
Sume datorate 0 0 0
entită ţilor asociate şi
entită ţilor controlate
în comun
Datorii rezultate din 0 0 0
operaţiunile cu
instrumente derivate
Alte datorii 16.192.258 20.432.943 12.200.226
Total datorii curente 50.688.972 57.904.661 41.715.624
Provizioane
Provizioane pentru 3.830.899 5.369.549 5.754.317
beneficiile angajaţilor
Alte provizioane 106.865.363 118.875.258 119.434.995
Total provizioane 110.696.262 124.244.807 125.189.312
Total datorii 161.385.234 182.149.468 166.956.092
Sursa: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro

4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor


împrumutate
Tabel 7. Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Denumire 2015 Modificare 2016 Modificare 2017


indicator nominală nominală
relativă relativă
Datorii pe termen lung
Împrumuturi din 0 0% 0 0% 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0% 0 0% 0
instituţiilor de
credit
Avansuri încasate 0 0% 0 0% 0
în contul
comenzilor
Datorii comerciale - 0 0% 0 0% 0

20
furnizori
Efecte de comerţ de 0 0% 0 0% 0
plă tit
Datorii din 0 0% 0 0% 0
operaţiuni de
leasing financiar
Datorii din 0 0% 0 0% 0
operaţiuni de
leasing financiar
Sume datorate 0 0% 0 0% 0
entită ţilor asociate
şi entită ţilor
controlate în
comun
Datorii rezultate 0 0% 0 0% 0
din operaţiunile cu
instrumente
derivate
Alte datorii, 0 0% 0 crește cu 100% 51.156
inclusiv datoriile
fiscale şi datoriile
privind asigură rile
sociale
Total datorii pe 0 0% 0 crește cu 100% 51.156
termen lung
Datorii curente (până într-un an)
Împrumuturi din 0 0% 0 0% 0
emisiunea de
obligaţiuni
Sume datorate 0 0% 0 0% 0
instituţiilor de
credit
Avansuri încasate 10.433.583 scade cu 10.326.565 scade cu 4.896.460
în contul 1,02% 52,58%
comenzilor
Datorii comerciale - 24.024.931 crește cu 27.139.915 scade cu 9,43% 24.579.668
furnizori 12,96%
Efecte de comerţ de 38.200 scade cu 5.238 crește cu 39.270
plă tit 86,28% 649,71%
Datorii din 0 0% 0 0% 0
operaţiuni de
leasing financiar
Sume datorate 0 0% 0 0% 0
entită ţilor din grup
Sume datorate 0 0% 0 0% 0
entită ţilor asociate
şi entită ţilor
controlate în

21
comun
Datorii rezultate 0 0% 0 0% 0
din operaţiunile cu
instrumente
derivate
Alte datorii 16.192.258 crește cu 20.432.943 scade cu 12.200.226
26,18% 40,29%
Total datorii 50.688.972 crește cu 57.904.661 scade cu 41.715.624
curente 14,23%
27,95%
Provizioane
Provizioane pentru 3.830.899 crește cu 5.369.549 crește cu 5.754.317
beneficiile 40,16% 7,16%
angajaţilor
Alte provizioane 106.865.363 crește cu 118.875.258 crește cu 119.434.995
11,23% 0,47%
Total provizioane 110.696.262 crește cu 124.244.80 crește cu 125.189.312
12,23% 7
6,63%
Total datorii 161.385.234 crește cu 182.149.46 scade cu 166.956.092
12,86% 8
8,34%
Sursă : Prelucrare proprie, datele fiind preluate din ultimele trei exerciții financiare ale firmei Aerostar S.A.

Dacă ne focusăm atenția asupra datelor din tabelul precedent, putem observa modifică ri
considerabile în ceea ce privesc resursele împrumutate ale firmei Aerostar S.A. atâ t în sens pozitiv,
câ t și în sens negativ.

4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul


graficelor de tip structură exprimate în mărime relativă
Figura 11. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Structura resurselor împrumutate în anul 2015


6% 15% Avansuri încasate în contul
comenzilor
Datorii comerciale -
furnizori 0%
Efecte10%
de comerț de plătit
Alte datorii
66% Provizioane
2% pentru
beneficiile angajaților
Alte provizioane

Sursa: Prelucrare proprie, după ultimele trei execiții financiare ale S.C. Aerostar S.A.

22
Dacă analiză m figura 11, putem observa că cea mai mare pondere din anul 2015 din resursele
împrumutate o deține categoria ”Alte provizioane”, urmată de ”Datorii comerciale - furnizori”, iar
mai apoi de ”Alte datorii”.

În sens ascendent, cele mai mici ponderi sunt efectele de comerț cu 0%, provizioanele pentru
beneficiile angajaților cu 2%, iar mai apoi avansurile cu un procentaj de 7%.

Figura 12. Structura resurselor împrumutate în anul 2016

Structura resurselor împrumutate în anul 2016


6% 15%
Avansuri încasate în contul
comenzilor
Datorii comerciale
0% - furnizori
Efecte de comerț de plătit
11%
Alte datorii
Provizioane pentru beneficiile
angajaților
65%
Alte 3%
provizioane

Sursa: Prelucrare proprie, după ultimele trei execiții financiare ale S.C. Aerostar S.A.

În anul 2016, față de anul precedent, regă sim schimbă ri minore în ceea ce privesc resursele
împrumutate, atâ t în sens pozitiv, câ t și în sens negativ, cu diferențe de 1% - 2%.

Categoriile ”Avansuri” și ”Alte provizioane” scad cu un procentaj de 1%, în timp ce categoriile ”Alte
datorii” și ”Provizioane pentru beneficiile angajaților” cresc cu un procentaj de 1%, iar ultimele
două ră mase, și anume, ”Datorii comerciale - furnizori” și ”Efecte de comerț de plă tit” ră mâ n
constante.

23
Figura 13. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Structura resurselor împrumutate în anul 2017


0% 3% 15% Alte datorii pe termen lung
Avansuri încasate în contul
comenzilor0%
8%
Datorii comerciale -
furnizori
0%
Efecte de comerț de plătit
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane pentru
74% beneficiile angajaților
Alte provizioane

Sursa: Prelucrare proprie, după ultimele trei execiții financiare ale S.C. Aerostar S.A.

Nici în anul 2017 structura resurselor împrumutate nu se modifică foarte mult, dar putem remarca
apariția unor datorii pe termen lung, nesemnificative în graficul anterior.

4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență

4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale


resurselor împrumutate în valori procentuale

24
Figura 14. Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C. Aerostar S.A. în perioada 2015-2017

Evoluția structurii resurselor împrumutate ale S.C.


Aerostar S.A. în perioada 2015-2017
100%
Alte provizioane
90%
80% Provizioane pentru beneficiile
angajaților
70%
Alte datorii pe termen scurt
60%
Efecte de comerț
50%
40% Datorii comerciale - furnizori

30% Avansuri încasate în contul


comenzilor
20%
Datorii pe termen lung
10%
0%
2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare proprie, după ultimele trei execiții financiare ale S.C. Aerostar S.A.

4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale


resurselor împrumutate
Din figura precedentă , dar și din celelalte prezentate în acest capitol, putem analiza situațiile
financiare ale resurselor împrumutate, urmâ nd să concluzionă m urmă toarele aspecte:

1. Cele mai mari ponderi de pe parcursul celor trei ani de analiză sunt deținute de că tre
categoria ”Alte provizioane”, acestea depă șind în anul 2015 și 50%.
2. Cele mai mici ponderi de pe parcursul celor trei ani de analiză sunt deținute de că tre
categoria ”Datorii pe termen lung”, în anul 2015 și în anul 2016 fiind de 0%, iar în anul
2017, avâ nd un procent de 0,018%.
3. Putem deduce că firma Aerostar S.A. se axează în mare parte pe provizioane ca și element
principal al resurselor împrumutate.

Concluzii:
În cadrul realiză rii acestui proiect, subiectul principal de dezbatere a fost analiza surselor de
finanțare a companiei AEROSTAR S.A. pentru a ne face o idee mai amplă despre firmă , pe parcursul
anilor 2015, 2016 și 2017.

În primul capitol, se prezintă subiectul general al companiei, punâ nd foarte mare accent pe obiectul
să u de activitate pentru a ne face o idee despre ocupația și poziția firmei, dar se analizează și
principalii concurenți, câ t și gama de produse și servicii oferite.

25
În al doilea capitol, sunt reliefate capitalurile proprii și resursele împrumutate ale firmei pe termen
scurt și lung, acestea fiind preluate din bilanțul contabil anual pe cei trei ani de analiză.

Al treilea capitol pune accent pe capitalul propriu al companiei, analizâ ndu-l complex printr-o serie
de tabele și grafice, mai exact sursele de finanțare proprii și oscilația acestora pe parcursul
perioadei 2015-2017.

În final, în capitolul patru ne sunt aduse la cunoștință sursele de finanțare stră ine, acesta fiind în
antiteză cu anteriorul capitol, pentru a face o comparație între cele două elemente de pasiv și
pentru a ne fi clară proveniența finanță rii în compania Aerostar S.A.

În concluzie, prin toate cele prezentate mai sus, putem afirma că societatea Aerostar S.A. dispune de
o autonomie financiară destul de mare. Finanțarea companiei este una benefică deoarece îi acordă o
dezvoltare continuă , iar acest fapt nu poate decâ t să aducă un surplus de achiziții necesare pentru
producerea tuturor elementelor primoridale care îi fac bine cunoscut obiectul de activitate și care îi
poate aduce un viitor stră lucit datorită investițiilor și forței de muncă ulterioare.

Bibliografie:
1. Costel Istrate – ”Contabilitatea nu-i doar pentru contabili”, Editura Evrika,2016
2. www.bvb.ro
3. www.aerostar.ro

26