Sunteți pe pagina 1din 33

Cuprins

Introducere....................................................................................................................................................................3
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei..................................................................................................................4
1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității..................................................................................4
1.1.1 Obiectul de activitate....................................................................................................................................4
1.1.2 Structura acționariatului.............................................................................................................................5
1.2 Piața și concurența.............................................................................................................................................6
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare................................................................................................................8

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru ultimele trei exerciții financiare.....8
2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei............................................................................................8
2.1.2 Sursele de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica S.A..................................................................................11
2.1.3 Prezentarea datelor din tabel.....................................................................................................................11
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare ale întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-
2018..........................................................................................................................................................................13
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada analizată........................14
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență......................................................................15
3.1 Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A în perioada 2016-2018...................................15
3.1.1 Capitalul propriu al S.N. Nuclearelectrica S.A........................................................................................15
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului propriu...........................16
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.................................20
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în mărime relativă............20
3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii.............................................20
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate..........................................................................................................22
4.1 Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A.în perioada 2016-2018.........................22
4.1.1 Structura resurselor împrumutate ale SNN în mărime absolută.........................................................22
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate............................................23
4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de structură...............................26
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență...........................................29
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale...29
4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor împrumutate.......................................30
Capitolul 5. Concluzii.................................................................................................................................................31

1
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Profesor coordonator : Asistent dr. , Asociat Otilia Roxana Oprea


Student : Holban Sabina-Liliana
Grupa: 8
An de studiu : II

2
Introducere

Întreprinderea este una dintre cărămizile de bază ale economiei naționale în cadrul
căreia se produc bunuri, se prestează servicii sau se execută lucrări, conform cerințelor
pieței. Întreprinderea poate fi definită ca o unitate economică producătoare, care se
caracterizează printr-un gen specific de activitate, printr-o funcționalitate și organizare
tehnologică, prin capacitatea de a produce bunuri ,de a se conduce și gestiona rațional
,precum si prin autonomia sa financiară.1 În general, orice întreprindere își constituie
capitalul atât din resurse proprii , prin intermediul autofinanțării ,de exemplu, aporturi
ale acționarilor (S.A) sau acționarilor (S.R.L), dar și din surse împrumutate de la băncile
comerciale sau alte instituții de credit specializate. De remarcat este faptul că alegerea
metodei de construire a capitalului se face ținând seama de costul fiecărei resurse ,adică
dividendele, în cazul resurselor proprii, respectiv dobânda, în cazul resurselor
împrumutate. Măsura eficienței unei întreprinderi este dată în primul rând de rata
rentabilității , apoi de calitatea produselor și serviciilor oferite de firma care fac obiectul
de activitate al acesteia, ele fiind elementele cele mai solide prin care se verifică
viabilitatea și forța întreprinderii.2

1
Dumitru Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova , Iasi ,2010, p.15
2
Dumitru Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova ,Iași, 2010, p.1

3
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei

SN „Nuclearelectrica” S.A. este o societate națională pe acțiuni, administrată în sistem


unitar, avâd Sediul Central în Bucuresti, Sector 1, Strada Polona, Nr. 65 si două
Sucursale fără personalitate juridică. Societatea este înregistrata la Registrul Comerțului
al Camerei de Comerț și Industrie din 27 iulie 1998.

SNN a fost înființată în data de 2 iulie 1998 prin Hotărârea de Guvern nr.365/1998, ca
urmare a restructurării sistemului energetic românesc. Anterior acestei restructurări,
Centrala Nuclearo - Electrica a făcut parte din RENEL, o companie naționalaă integrată
vertical care a fost divizată în mai multe societăți deținute de stat. SNN își desfasoară
activitatea în conformitate cu legislația româneasca și Actul Constitutiv.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


1.1.1 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al S.N. Nuclearelectrica S.A. este producerea de energie


electrică, termică și de combustibil nuclear, S.N. Nuclearelectrica S.A. fiind unicul
producător de energie nucleară din România.
De asemenea, S.N. „Nuclearelectrica” S.A. coordonează lucrările de investiții-
dezvoltare,precum și activitățile de formare și perfecționare a resurselor umane din
domeniu.
S.N. „Nuclearelectrica” S.A. are doua sucursale, fără personalitate juridică:

 Sucursala „CNE Cernavodă”, exploatează Unitătile 1 si 2 de la CNE Cernavodă precum


și serviciile auxiliare.
 Sucursala „FCN Pitești”, fabrică de combustibil nuclear.

4
1.1.2 Structură acționariat
Structura acționariatului la 30.06.2019 se prezintă astfel:

Tabel 1.1: Structura acționariatului

Denumire acționar Număr de acțiuni Procent


Statul Român prin Ministerul Energiei, București 248.736.619 82,49%
Alți acționari 52.777.23 17,51 %
2
Total 301.513.8 100 %
51
Sursa: prelucrare proprie, datele sunt preluate de pe site-ul www.bvb.ro

Conform structurii acționariatului, acționarul majoritar la S.N. Nuclearelectrica S.A este


Statul Român care deține 89,49% din acțiunile acestei societăți.

Figura 1.1: Structura acționariatului

18%

82%

Statul Român Alți acționari

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din rapoartele anuale ale SNN

5
1.2 Piața și concurența

Producția de energie electrică din cele două unități ale S.N. „Nuclearelectrica”
S.A. în ultimii 3 ani:
Tabel 1.2: Producția netă de energie electrică în unitățile SNN
An Producția netă de energie(GWh)
2016 10,388
2017 10,580
2018 10,459

Sursa: prelucrare proprie,datele sunt preluate din rapoartele anuale ale SNN

Conform datelor statistice centralizate de Transelectrica S.A., în anul 2017, producția


SNN a reprezentat 17,65% din totalul cantitătii de energie electrică produsă în România
(valori nete).

Tabel 1.2:Structura producției brute de energie electrică la nivel național

Structura producției de energie electrică 2017


GWh %
Termocentrale clasice 28.088 44.1%
Hidrocentrale 14.755 23.2%
Centrale nuclearo-electrice 11.509 18.1%
Centrale electrice eoliene 7.441 11.6%
Centrale fotovoltaice 1.882 3%
Total 63.645 100%
Sursa: Institutul Național de statistică

6
Figura 1.2: Piața energiei electrice

Piața energiei electrice-2017


3%
12%

44%
18%

23%

Termocentrale clasice Hidrocentrale Centrale nuclearo-electrice


Centrale electrice eoliene Centrale fotovoltaice

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică

7
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare
Activitatea de finanțare este reprezentată de ansamblul operațiilor pe care entitatea le
desfășoară pentru a-și asigura resursele necesare realizării obiectului de activitate în
condiții normale.

Capitalul include toalitatea surselor de finanțare stabile, care prin asociere cu ceilalți
factori de producție (natura și munca), participă la realizarea de noi bunuri economice.

Din punct de vedere al sursei de finanțare, capitalul poate fi propriu sau străin.

Capitalul propriu reprezintă resursa de finanțare proprie, aflându-se la dispoziția


entității pe o perioadă nedeterminată. Acesta este dobândit prin aportul
proprietarilor,prin autofinanțare sau din alte surse.

Capitalul străin reprezintă rezultatul finanțării stăine, pentru care entitatea trebuie să
îndeplinească o anumită contraprestație sau să dea un echivalent valoric.Capitalul străin
încorporeză datoriile entității față de terți, pe termen lung sau scurt3.

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru


ultimele trei exerciții financiare
Întreprinderea S.N. Nuclearelectrica S.A. are atât surse de finanțare proprii, cât și
străine.

2.1.1 Principalele surse de finanțare ale companiei

Potrivit legislației contabile românești,capitalurile permanente sunt alcătuite din:


capitaluri proprii , provizioane,împrumuturi și datorii aimilate pe temen mediu și lung.

3
Constantin Toma, Contabilitate financiară,Iași, 2018,Editura TipoMoldova,p.399

8
Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor după dedurea tuturor
datoriilor și sunt alcătuite din: aporturi de capital, prime de capital, rezerve, rezultat
reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Capitalul social se constituie la înființarea societății comerciale, fiind o condiție a


existenței și funcționării acesteia și este egal cu valoare nominală a acțiunilor și/sau
părților sociale emise de către entitate.

Primele legate de capital rezultă în urma operațiilor de majorare a capitalului social prin
emisiunea de noi acțiuni, fuziunea cu alte societăți și conversia datoriilor din emisiunea
obligațiunilor în acțiuni. Acestea se determină ca diferență între pretul de vânzare al
noilor titluri (mai mare) și valoare nominală (mai mică).

Rezervele reprezintă sume ce se constituie,în principal pe seama rezultatelor brute sau


nete și,în mod suplimetar,din alte elemente de capital propriu, precum: primele de
capital și câștigurile aferente acțiunilor proprii. După natura lor și modul de
constituire,rezervele se clasifică în: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și
alte rezerve.

Rezultatul exercițiului apare ca rezultat al închiderii conturilor de venituri și cheltuieli.


În funcție de mărimea acestor structuri, rezultatul poate fi profit sau pierdere.

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat ori pierderile neacoperite,afernte


exercițiului financiar precedent și care sunt preluate la începutul exercițiului financiar
curent.

Împrumuturile reprezintă sume aflate la dispoziția entități în vederea susținerii


activității.Acestea sunt rambursabile la o anumită dată și generatoare de dobânzi.

Provizioanele sunt datorii cu exigibilitatea și/sau valori incerte.

Impozitul pe profit curent este o datorie pe termen scurt ,calculată prin înmulțirea cotei
de impozit cu profitul impozabil.

9
Veniturile în avans sunt sume încasate în avans de către entitate pentru servicii ce urmează a fi
prestate ori bunuri ce urmează a fi livrate.4

Structura surselor de finanțare

1 . c a p ita l s o c ia l
2 . re ze rve
3 . p r im e d e e m is iu n e
C a p it a l 4 . p r o v iz io a n e
5 . s u b v e n ții p e n tr u in v e s ti ții
p r o p r iu
6 . p a t r im o n iu p u b lic
7 . r e z u lta t re p o r t a t
8 . r e z u lta t e x e rc ițiu lu i

S u rse d e
fi n a n ț a r e 1 . D a t o r ii p e t e r m e n m e d iu ș i
lu n g
- d a t o r ii fi n a n c ia re
- îm p ru m tu r i b a n c a r e
- îm p ru m u tu r i o b lig a ta r e
C a p it a l - le a s ig
s t r ă in - d a t o r ii d in e x p lo a t a r e
- d a to r ii c ă tre s ta t
- v e n itu ri în a v a n s
- fu r n iz o r i
2 . D a t o r ii p e t e r m e n s c u r t

4
Constantin Toma, Contabilitate financiară,Editura TipoMoldova, Iași, 2018

10
2.1.2 Sursele de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica.S.A.

Tabel nr. 2.1: surse de finanțare al companiei S.N. Nuclearelectrica. S.A în mărimi absolute

Capitaluri proprii și 2016 2017 2018


datorii
Capitaluri proprii 7.389.260.169 7.484.021.682 7.178.990.289
Datorii pe termen
1.512.955.959 1.308.218.811 1.122.870.108
lung
Datorii curente 436.892.302 452.233.283 564.403.761
Total capitaluri 9.339.108.430 9.244.473.776 8.866.264.158
proprii și datorii
Sursa: www.bvb.ro, Situații financiare anuale ale S.N. Nuclearelectrica.S.A.

Tabel nr 2.2: Surse de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica. S.A. în mărimi relative
Capitaluri proprii și 2016 2017 2018
datorii
Capitaluri proprii 79.12% 81.13% 80.97%
Datorii pe termen
16.20% 14.18% 12.66%
lung
Datorii curente 4.68% 4.69% 6,37%
Total capitaluri 100% 100% 100%
proprii și datorii
Sursa: Prelucrare proprie pe baza valorilor absolute preluate din situațiile financiare ale S.N.
Nuclearelectrica. S.A www.bvb.ro

2.1.3 Prezentarea datelor din tabel


Din datele aferente anilor 2016-2018, se poate observa că, o pondere impresionantă în
structura surselor de finanțare ale S.N. Nuclearelectrica S.A. este detinută de capitalurile
proprii ale acesteia.

În anul 2017, capitalurile proprii au crescut cu 2.01% față de anul 2016, urmând ca în
anul 2018 să scadă cu 0.16% față de anul 2017.

11
Pe parcursul celor 3 ani, datoriile pe termen lung au cunoscut o scădere continuă. În
anul 2017, valoarea datoriilor pe termen lung s-a diminuat cu 2.02%% față de anul
2016, urmând ca în anul 2018 să scadă cu 1.52%% față de anul 2017( sau cu 3.54% față
de anul 2016).

Datoriile pe termen scurt ale entității au avut parte de o creștere continuă în perioda
analizată.

În anul 2017, datoriile pe termen scurt ale S.N. Nuclearelectrica S.A. au crescut cu
0,01% față de anul 2016, iar în anul 2018 cu 1,68% față de anul 2017( sau cu 1.69%
față de anul 2016).
7484021682
7389260169

7178990289
8000000000

7000000000

6000000000

5000000000

4000000000
1949848261

1760452094

1687273869

3000000000

2000000000

1000000000

0
2016 2017 2018

Capitaluri proprii Capitaluri străine

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro
După cum se poate observa și în graficul de mai sus, principala sursă de finanțare a
S.N. Nuclearelectrica S.A.este reprezentată de capitalurile proprii ale acesteia

12
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare ale întreprinderii S.N.
Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-2018

1512955959

1308218811

1122870108

564403761.00
436892302.00 452233283.00

2016 Capitaluri 2017


proprii 2018
Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt

Prelucrare proprie, datele fiind preluate din situațiile financiare anuale ale S.N. Nuclearelectrica
S.A., site-ul www.nuclearelectrica.ro

13
2.2.1 Grafice tip 100% stacked pentru principalele surse de finanțare în perioada
analizată

100.00%
4.68% 4.69% 6.37%
90.00% 14.18%
16.20% 12.66%
80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00% 79.12% 81.13% 80.97%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
2016 2017 2018

Capitaluri proprii Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt

Analizând graficul de mai sus,putem constata că S.N. Nuclearelectrica S.A. își asigură
resursele necesare desfășurării obiectului de activitate și investițiilor prin din activitatea
proprie,proces ce poartă numele de autofinanțare.

În anul 2016, capitalurile proprii au deținut o podere de 79.12%, diferența de până


la100% fiind acoperită de datoriile pe termen lung și datoriile pe termen scurt ale
entității.

În anul 2017, capitalurile proprii au cunoscut o ușoară creștere, ponderea acestora în


structura surselor de finanțare fiind de 81.13%, diferența de 18.87% fiind asimilată
datoriilor.

14
Anul 2018, a marcat o ușoară scădere a capitalurilor proprii, ponderea acestora fiind de
80.97%. Datoriile pe termen lung aferente anului 2018 au deținut o cotă de 12.66% în
structura surselor de finantare, iar datoriile pe termen scurt o cotă de 6,37%. .

Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență


În acest capitol vor fi analizate capitalurile proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. și
principalele modificări ce au intervenit în structura acestora în perioada 2016-2018.

3.1 Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A în perioada


2016-2018
3.1.1 Capitalul propriu al S.N. Nuclearelectrica S.A.
Tabel nr. 3.1: Structura capitalurilor proprii în mărime absolută

Capital propriu În mărime absolută


2016 2017 2018
Capital social 3.210.641.253 3.210.641.253 3.210.641.253
Prime de emisiune 31.474.149 31.474.149 31.474.149
Rezerva plătită în 21.553.537 21.553.537 21.553.537
avans
Rezerva din reevaluare 1.773.743.734 1.773.743.734 1.820.339.902
Rezultatul reportat 2.351.847.496 2.446.609.009 2.094.981.448
Total capitaluri 7.389.260.169 7.484.021.682 7.178.990.289
proprii
Tabel 3.2 Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în mărime relativă
Capital propriu %

2016 2017 2018

15
Capital social 43.45% 42.90% 44.72%

Prime de emisiune 0.43% 0.42% 0.44%

Rezerva plătită în avans 0.29% 0,28% 0.30%

Rezerva din reevaluare 24.01% 23.70% 25.36%

Rezultatul reportat 31.82% 32.70% 29,18%

Total capitaluri proprii 100% 100% 100%


Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare element al capitalului


propriu
Tabelul 3.2: Modificarea relativă nominală în structura capitalurilor proprii ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-2018

Capital propriu Modificarea relativă nominală (%)

∆2017/2016 ∆2018/2017

Capital social 0% 0%

Prime de emisiune 0% 0%

Rezerva plătită în avans 0% 0%

Rezerva din reevaluare 0% 2.62%

Rezultatul reportat 4.03% -14.37%

Total capitaluri 1.28% -4.08


Sursa: Prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

În anul 2017, capitalul social, primele de emisiune,rezerva plătită în avans și rezerva din
reevaluare nu au suferit modificări. Modificarea relativă nominală a rezultatului

16
reportat de 4.03% a determinat modificarea capitalurilor proprii cu 1.28% față de anul
2016.

Capitalul social, primele de emisiune si rezerva plătită în avans își păstrează valorile și
în anul 2018.Rezerva din reevaluare creste cu 2.62% față de anul 2017, lucru benefic
pentru întreprindere întrucât arată evaluarea activelor la valori mai mari decât cele
aferente anului 2017. Rezultatul reportat scade cu 14,37% față de anul 2017,această
descreștere influentând negativ capitalurile ce scad cu 4,08% față de anul 2017.

3.1.3 Structura capitalurilor proprii -grafice de structură


Figura 3.1: Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2016

2016

32%

43%

24%

0% 0%

Capital social Prime de emisiune Prezerva plătită în avans


Rezerva din reevaluare Rezultatul reportat

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale S.N.
Nuclearelectrica S.A., site-ul www.nuclearelectrica.ro

Figura 3.2: Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2017

17
2017

33%

43%

24%
0% 0%

Capital social Prime de emisiune Rezerva plătită în avans


Rezerva din reevaluare Rezultatul reportat

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

Pe baza graficelor 3.1 și 3.2 se observă că anul 2017 înregistrează o diminuare a


capitalului social de 0.55% față de anul precedent. Primele de emisiune și rezerva plătită
în avans scad cu 0.01% , de asemenea rezerva din reevaluare înregistrează o scădere de
0.31% față de anul 2017. Rezultatul reportat crește cu 0,88% deținând 32.70% din
capitalurile proprii ale SNN.

Factorii ce au avut implicații în modificarea structurii capitalurilor proprii

Creșterea valorii activelor deținute de SNN a determinat în anul 2018 suplimentarea rezervei din
reevaluare.

Modificările rezultatului reportat sunt determinate de diferențele ce apar între cheltuielile


efectuate, respectiv veniturile realizate de către entitate.

Figura 3.3: Structura capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2018

18
2018

32%

43%

24%
0% 0%

Capital social Prime de emisiune Prezerva plătită în avans


Rezerva din reevaluare Rezultatul reportat

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

Anul 2018 marchează o creștere a capitalului social cu 1,82% față de anul 2018.
Primele de emisiune și rezerva din reevaluare dețin o cotă cu 0,02% mai mare decât în
anul precedent. Rezerva din reevaluare crește cu 1,66% iar rezultatul reportat
înregistrează o scădere de 3,52%.

19
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență
3.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii
în mărime relativă
Figura 3.4: Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii ale S.N. Nuclearelectrica
S.A.

100.00%

90.00%

31.82% 29.18%
32.70%
80.00%

70.00%

60.00%
25.36%
24.01% 23.70%
50.00%
0.29% 0.30%
0.28% 0.44%
0.43% 0.42%
40.00%

30.00%

43.45% 42.90% 44.72%


20.00%

10.00%

0.00%Rezultatul reportat Rezerva din reevaluare Rezerva plătită în avans


2016
Prime de emisiune Capital social 2017 2018

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale
SNN, site-ul www.nuclearelectrica.ro

3.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale capitalurilor proprii


În perioada 2016-2018, pondea capitalului social în structura capitalurilor proprii nu a
înregistrat schimbări majore. Ponderea capitalului social (43.45%) a scăzut în anul 2017

20
cu 0,55% fată de anul precedent. Anul 2018 a marcat cresțerea ponderii capilului social
cu 1,82% față de anul 2017 (sau cu 1.27% față de anul 2016).

Primele de emisiune și rezerva plătită în avans și-au păstrat valorile absolute pe


parcursul celor trei ani, ponderea acestora în structura capitalurilor proprii
neînregistrând fluctuații semnificative. În anul 2017, atât ponderea primelor de
emisiune, cât și cea a rezervei plătite în avans au înregistrat o scădere de 0.01% față de
anul precedent. În anul 2018, ponderea primelor de emisiune a crescut cu 0.02% fată de
anul precedent,de asemenea, ponderea rezervei plătite în avans a crescut cu aceeași
valoare.

Ponderea rezervei din reevaluare în structura capitalurilor SNN a scăzut în anul 2017 cu
0.94% față de anul 2016, înregistând mai apoi o creștere de 2,29% în anul 2018.

Rezultatul reportat crește în anul 2017, ponderea acestuia deținând o cotă cu 0,88%
mai mare decât ponderea deținută în anul precedent. În anul 2018, rezultatul reportat
scade, fapt ce conduce la o scădere a ponderii acestuia în structura capitalurilor cu
3.52% față de anul 2017.

21
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate
4.1Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în
perioada 2016-2018
4.1.1 Structura resurselor împrumutate ale SNN în mărime absolută.

Tabelul 4.1: Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-
2018 (mărime absolută)
Componența resurselor În mărime absolută
împrumutate 2016 2017 2018
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 1.087.961.815 894.848.799 683.967.469

Provizioane pentru riscuri și 118.032.110 137.036.268 182.883.283


cheltuieli
Venituri în avans 143.446.616 129.101.954 114.757.293
Datorie privind impozitul 131.608.365 113.903.761 102.664.715
amânat
Obligații privind beneficiile 31.907.053 33.328.029 38.617.348
angajaților
Total datorii pe termen lung 1.512.955.959 1.308.218.029 1.122.870.108
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte 178.686.733 180.681.905 197.307.458
datorii
Porțiunea curentă a 24.662.564 31.838.166 33.831.052
provizioanelor pentru riscuri și
cheltuieli
Impozit pe profit datorat 6.432.070 21.726.375 98.958.158
Venituri în avans 6.181.408 12.331.535 30.913.233
Porțiunea curentă a 220.929.527 205.655.302 203.393.860
împrumuturilor pe termen lung
Total datorii pe termen scurt 436.892.302 452.233.283 564.403.761
Total datorii 1.949.848.261 1.760.452.094 1.687.273.869
Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

22
4.1.2 Tabel cu modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate

Tabelul 4.2: Modificarea relativă nominală anuală în structura resurselor împrumutate ale
S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-2018
Componența resurselor Modificarea relativă nominală (%)
împrumutate
∆2017/2016 ∆2018/2017

Datorii pe termen lung

Împrumuturi pe termen lung -17.75% -23.57

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 16.10% 33.45%

Venituri în avans -10.01% -11.11%

Datorie privind impozitul amânat -13.45% -9.87%

Obligații privind beneficiile clienților 4.45% 15.87%

Total datorii pe termen lung -13.53% -14.17%

Datorii pe termen scurt

Datorii comerciale și alte datorii 1.12% 9.21%

Porțiunea curentă a provizioanelor 29.09% 6.26%


pentru riscuri și cheltuieli
Impozit pe profit datorat 237.78% 355.47%

Venituri în avans 99.49% 150.68%

Porțiunea curentă a împrumuturilor pe -6.91% -1.10%


termen lung
Total datorii pe termen scurt 3.51% 24.80%

Total datorii -9.71% -4.16%

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

23
În tabelul 4.2 sunt prezentate modificările relative nominale ale componentelor
resurselor împrumutate.

Datoriile pe termen lung au scăzut în anul 2017 cu 13.53% față de anul 2016 urmând ca
în anul 2018 să scadă cu 14,17% față de anul precedent.

Anul 2017 a marcat o creștere a datoriilor pe termen scut de 3.51% față de anul 2016.
În anul 2018, datoriile pe termen scurt au avut parte de o crestere semnificativă
(24.80%) față de anul 2017.

În ansamblu, datoriile anului 2017 au fost cu 9. 71% mai mici decât datoriile aferente
anului 2016. De asemenea, datoriile anului 2018 au fost cu 4.16% mai mici decât
datoriile înregistrate în anul 2017.

Se observă modificări relative nominale semnificative în cazul impozitului pe profit


datorat, care a înregistrat în anul 2017 o valoare cu 237.78% mai mare față de anul
2016, respectiv cu 355.47% mai mare în anul 2018 față de anul 2017. De asemenea
veniturile în avans aferente anului 2017 au fost cu 99,49% mai mari decât veniturile în
avans aferente anului 2016. De asemenea veniturile în avans înregistrate în anul 2018 au
fost cu 150,68% mai mari decat veniturile în avans înregistrate în anul 2017.

24
Tabelul 4.3: Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2016-
2018.(mărime relativă)
Componența resurselor În mărime absolută
împrumutate 2016 2017 2018
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 55.80% 50.83% 40.54%

Provizioane pentru riscuri și 6.05% 7.78% 10.84%


cheltuieli
Venituri în avans 7.36% 7.33% 6.80%
Datorie privind impozitul 6.74% 6.48% 6.08%
amânat
Obligații privind beneficiile 1,64% 1.89% 2.29%
angajaților
Total datorii pe termen lung 77.59% 74.31% 66.55%
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte 9.16% 10.26% 11.69%
datorii
Porțiunea curentă a 1.27% 1.81% 2.01%
provizioanelor pentru riscuri și
cheltuieli
Impozit pe profit datorat 0.33% 1.23% 5.86%
Venituri în avans pe termen 0.32% 0.70% 1.83%
scurt
Porțiunea curentă a 11.33% 11.69% 12.06%
împrumuturilor pe termen lung
Total datorii pe termen scurt 22.41% 25.69% 33.45%
Total datorii 100% 100% 100%

4.1.3 Prezentarea structurii resurselor împrumutate cu ajutorul graficelor de


structură
Figura 4.1: Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul
2016

25
2016

0%
11%
0%
1%
9%

2%

7%
57%

7%

6%

Împrumuturi pe termen lung


Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Venituri în avans pe termen lung
Datorie privind impozitul pe profit amânat
Obligațiile privind beneficiile oferite angajaților
Datorii comerciale și alte datorii
Porțiunea curentă provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli
Impozit pe profit datorat
Venituri în avans pe termen scurt
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

Sursa: prelucrare proprie, datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

26
Figura 4.2 : Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul
2017

2017

1% 12%
1%
2%

10%

51%
2%

6%

7%

8%

Împrumuturi pe termen lung


Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Venituri în avans pe termen lung
Datorie privind impozitul pe profit amânat
Obligațiile privind beneficiile oferite angajaților
Datorii comerciale și alte datorii
Porțiunea curentă provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli
Impozit pe profit datorat
Venituri în avans pe termen scurt
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

Sursa: Prelucrare proprie,datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro
Din figurile 4.1, respectiv 4.2 se poate observa,că în anul 2017 nu au avut loc
modificări semnificative în structura resurselor împrumutate.Împrumuturile pe termen
lung au scăzut cu 4.97% față de anul 2016.Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli au
fost suplimentate, valoarea lor find cu 1.73% mai mare decât valoarea aferentă
2016.Impozitul pe profit datorat a înregistrat o creștere de 0.91% față de anul precedent.

27
Figura 4.3 : Structura resurselor împrumutate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul
2018

2018

12%
2%

6%

2% 41%

12%

2%
6%

7% 11%

Împrumuturi pe termen lung


Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Venituri în avans pe termen lung
Datorie privind impozitul pe profit amânat
Obligațiile privind beneficiile oferite angajaților
Datorii comerciale și alte datorii
Porțiunea curentă provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli
Impozit pe profit datorat
Venituri în avans pe termen scurt
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung
Sur
sa: Prelucrare proprie,datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN, site-ul
www.nuclearelectrica.ro

În anul 2018 împrumuturile pe termen lung ale SNN au scăzut cu 10.29% față de anul
precedent.Provizioanele au fost suplimentate,având o valoare cu 3,06% mai mare decât
valoarea aferentă anului 2017.
Datoria cu impozitul pe profit a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2018, fiind
cu 4.63% mai mare decât împozitul datorat în anul 2017.

28
4.2 Analiza evoluției resurselor împrumutate și a principalelor factori de
influență
4.2.1 Grafic privind evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate în valori procentuale

Figura 4.2. : Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate ale SNN în perioada
2016-2018

29
Chart Title
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016 2017 2018

Împrumuturi pe termen lung


Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Venituri în avans pe termen lung
Datorie privind impozitul amânat
Obligații privind beneficiile angajaților
Datorii comerciale și alte datorii
Porțiunea curentă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli
Impozit pe profit datorat
Venituri în avans pe termen scurt
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

Sursa: Prelucrare proprie,datele au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale SNN,
site-ul www.nuclearelectrica.ro

4.2.2 Explicarea evoluțiilor principalelor componente ale resurselor


împrumutate
În perioada 2016-2018, împrumuturile S.N. Nuclearelectrica. S.A. au avut parte de o
scădere continuă, atingând în anul 2016 o cota de 40,54%, cotă cu 15.26% mai mică
decât cea aferentă anului 2016. Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli au fost
suplimentate cu 1.73% în anul 2017, respectiv 3,06% în anul 2018. Datoria privind
impozitul amânat nu a înregistrat fluctuații semnificative.

Obligațiile privind beneficiile angajaților au crescut în anul 2017 cu 0,25% față de anul
2016, iar în anul 2018 cu 0,40% față de anul 2017.

30
Datoriile comerciale au crescut în anul 2017 cu 1,1% față de anul 2016, iar în anul
2018 cu 1,43% față de anul 2017.

Impozitul pe profit datorat a înregistrat modificări semnificative, atingând în anul 2018


o cotă de 5,86%, cota fiind cu 4,63% mai mare decât cea aferentă anului 2017 și cu
5.33% mai mare decât cota deținută în anul 2016.

Factorii ce au avut implicații în modificarea structurii capitalurilor împrumutate sunt:


modificarea prețurilor de vânzare a energiei electrice pe piața concurențială, modificări
ale prețurilor la materii prime și materiale utilizate pentru desfășurarea obiectului de
activitate, fluctuațiile ratelor dobânzilor și ratelor valutare, modificări în volumul
investițiilor precum și modificările la nivelul fiscalității și introducerea unor noi taxe și
impozite.

Capitolul 5. Concluzii
S.N. „Nuclearelectrica” S.A. este o societate națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar,
avâd Sediul Central în Bucuresti, ce are ca obiect de activitate producția de energie electrică,
termică și de combustibil nuclear. De asemenea, S.N. Nuclearelectrica S.A. este unicul
producător de energie nucleară din România.

Acționarul principal al S.N. Nuclearelectrica S.A. este Statul Român ce deține 89,49% din
acțiunile societății.

31
Principala sursă de finanțare a SNN este reprezentată de capitalurile proprii ale acesteia, ce
dețin aproximativ 80% din totalul surselor de finanțare.

Politica S.N Nuclearelectrica S.A.este de a păstra o bază solidă a capitalului în scopul


menținerii încrederii investitorilor, creditorilor, pieței si susținerii dezvoltării viitoare.

32
Bibliografie:
1. Dumitru Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Editura TipoMoldova,
Iași,2010
2. Constantin Toma, Contabilitate financiară, Editura TipoMoldova,
Iași, 2018
3. www.bvb.ro
4. www.nuclearelectrica.ro

33