Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii

S.C. OMV Petrom S.A.

Conducător științific
Asistent, Colaborator, Oprea Otilia Roxana

Student
Sava Andreea Nicoleta
Grupa nr. 2.8

IAȘI 2019

1
Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii

În cadrul studiului de caz despre "Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii" am optat
pentru societatea OMV Petrom S.A. În primul capitol, pentru o mai bună înțelegere a surselor de
finanțare voi realiza o prezentare generală a companiei.

Cod Fiscal/CUI » 1590082

Cod Registrul Comerțului » J40/8302/1997

Adresa » București, 22 Coralilor Street, Sector 1, 013329, România

Website » www.omvpetrom.com

E-mail » investor.relations.petrom@petrom.com

Telefon » 0800800064 ; 0214022206

Fax » 0372868518

Domeniu de activitate » Extractia petrolului brut

Cod CAEN » 0610

Simbol bursier » SNP

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Directoratul gestionează activitatea curentă a Companiei şi monitorizează activitatea


companiilor din cadrul Grupului în conformitate cu prevederile legale, a Actului Constitutiv al
Companiei, regulamentului intern şi procedurilor şi totodată a hotărârilor Consiliului de
Supraveghere.

2
1.1.1. Obiect de activitate

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est. Compania
este activa de-a lungul întregului lanț valoric al energiei: de la explorarea și producția de titei și
gaze, până la rafinare și distribuția de carburanți și mai departe, la generarea de energie electrică,
precum și comercializarea gazelor naturale și a energiei electrice.

Aceasta desfășoară activități în trei sectoare, precum: Downstream Oil, Downstream Gas și
Upstream. Pe piața românească, OMV Petrom, furnizează aproximativ 50% din producția internă de
gaze, de asemenea fiind principala întreprindere în producerea de titei. OMV Petrom realizează și
distribuie produse petroliere în România, Bulgaria, Republica Moldova și Serbia, prin intermediul a
circa 800 de stații, conduse sub brandurile OMV și Petrom.

1.1.2. Structură acționariat


Tabel 1.1. Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2019

ACȚIONAR ACȚIUNI CAPITAL PROCENT


SOCIAL
OMV AKTIENGESELLSCHAFT 28.894.467.141 2.889.446.741,40 51,0105%
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 5.663.548.078 556.354.807,8 9,9985%
STATUL ROMAN 11.690.694.418 1.169.069.441,80 20,6389%
PERSOANE FIZICIE ȘI JURIDICE 10.395.398.425 1.039.539.842,5 18,3521%
TOTAL 56.644.108.335 5.664.410.833,50 100%
Fig. 1.1. Sursa: Prelucrare proprie conform datelor de pe Bursa de Valori București privind
acționariatul firmei OMV Petrom S.A.

Întreprinderea OMV Petrom are, în prezent, conform Bursei de Valori Bucuresti, un total
de 56.644.108.335 de acțiuni, evaluate la o valoare nominală de 0.1000 lei.

3
Compania a fost listată la Bursa de Valori București în anul 2001, iar acțiunile sale au fost
tranzacționate pentru prima data la 3 septembrie, la un preț de închiriere de 0.0720 lei.

1.2. Piața și concurența

În România compania OMV Petrom ocupă primul loc în procesarea și distribuția de țiței și
gaze din Europa de Sud-Est. Activitatea întreprinderii se concentrează pe producerea și furnizarea
către utilizatori finali și anume clienți comerciali sau industriali și termocentrale, a produselor
petroliere.

OMV Petrom se confruntă pe piața din România, cu trei concurenți importanți, aceștia
fiind: MOL, LukOil și Rompetrol.

Pe lângă cele trei organizații importante, OMV mai concurează pe piața românească și cu
alte întreprinderi mai mici precum: Agip, Socar, Gazprom, ART Petrol, Carbogaz, Rafo, Transgaz
etc. Totuși, OMV Petrom rămâne a fi lider pe piața petrolieră, această companie având și cele mai
multe stații de alimentare pe teritoriul României.
1

1
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
2
https://www.omvpetrom.com/ro/despre-noi/directoratul/ebfunctioning-ro 3
3
https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre
4
https://www.investingromania.com/ro/companii/omv-petrom-s-a

4
Capitolul 2 - Structura surselor de finanțare ale întreprinderii

Întreprinderea este considerată ca fiind celula fundamentală a economiei naționale. Ea este


rezultatul combinării unor factori de producție, materiali și umani, ce are drept scop crearea de
bunuri și servicii destinate vânzării.

,, Finanțele private ale întreprinderii reflectă relațiile economice în formă bănească, prin
care se mobilizează, repartizează și utilizează resursele bănești necesare activității de producție,
investiții precum și pentru satisfacerea altor cerințe la nivel microeconomic. “

Pornind de la condiția de echilibru bilanțier care stă la baza organizării activității de la


nivelul oricărui tip de întreprindere, ACTIV = CAPITALURI PROPRII + DATORII, se poate spune
că sursele de finanțare ale activității, denumite generic și “ capitaluri “ constituie un element foarte
important în cadrul firmei .

Capitalul indică sursa de proveniență a mijloacelor economice care dau conținut activului
bilanțier și care, împreună cu ceilalți factori de producție – munca și natura – contribuie la realizarea
de noi bunuri economice.

Capitalul include ansamblul surselor de finanțare, care, asociate cu ceilalți factori de


producție, participă în mod direct la activitatea economica generatoare de profit. Din punct de
vedere al provenienței capitalului, acesta poate fi propriu și străin.

Din punct de vedere al sursei de finanțare ( al caracterului rambursabil sau nu ), capitalul


poate fi :

Propriu ( finanțare internă ) - dobândit prin aportul proprietarilor, prin autofinanțare sau
din alte surse și care nu are o destinație specială.
Străin ( finanțare externă ) - este rezultatul finanțării străine a unor active ale firmei și se
referă la suma datoriilor pe termen lung sau scurt sau la capitalul propriu nou emis de către
firmă ca sursă de procurare a fondurilor necesare, precum și la operațiunile de leasing scurt
sau la capitalul propriu nou emis de către firmă ca sursă de procurare a fondurilor necesare,
precum și la operațiunile de leasing.

Finanțarea activității unei întreprinderi se poate realiza atât pe termen scurt cât și pe
termen lung.
5
Finanțarea pe termen scurt ( temporară ) se poate realiza prin :

 Pasive stabile
 Credite de la bănci comerciale
 Efecte de comerț

Finanțarea pe termen lung ( permanentă ) se poate realiza prin :

 Împrumuturi bancare
 Împrumuturi obligatare
 Creșterea capitalului propriu
 Leasing

Societatea OMV Petrom își realizează finanțarea permanentă pe baza elementelor de


capital: capital social, rezerve și împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Pe baza analizei
situației la nivelul întreprinderii se observă că activitatea companiei nu înregistrează fluctuații în
ceea ce privește capitalul social, iar rezervele constituite au o tendință de a crește.

Finanțarea temporară se referă la sumele puse la dispoziția firmei și care provin din diferite
datorii față de stat, furnizori, salariați, care nu au ajuns la data scadentă și pot fi folosite pentru
finanțarea pe termen scurt a întreprinderii.

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania OMV Petrom S.A.


pentru perioada 2015-2018
A. Principalele surse de finanțare ale companiei OMV Petrom sunt prezentate în schema de mai
jos:

25
Gheorghe Filip, Bogdan Zugravu, Suport de curs Finanțe, anul II, Științe Economice
6
Capitalul subscris vărsat reprezintă principala componentă a capitalurilor proprii ale unei
companii ce cuprinde subscripțiile efectuate de participanți la o societate comercială. În prezent
OMV Petrom S.A. prezintă aprozimativ 56.644.108 de acțiuni care sunt evaluate la o valoare
nominală de 0,1000 RON. Acest număr de acțiuni în ultimii ani nu a suferit nici o modificare.

Primele legate de capital sunt formate din primele de emisiune, primele de aport.
Rezervele sunt alcătuite din rezerve contractuale, legale, statutare și rezerve acțiuni proprii.
Rezultatul reportat se determină ca diferență dintre venituri ți cheltuieli.
Provizioanele sunt create pe seama cheltuielilor pentru acoperirea posibilelor pierderi
privind creșterea prețului la materii prime etc.
Subvenții pentru investiții sunt sustrase de la bugetul de stat pentru realizarea de investiții.
Rezultatul exercițiului reprezintă în contabilitate diferența dintre venituri și cheltuieli,
concretizate în profit sau pierdere.
Referitor la finanțarea pe termen lung putem distinge împrumuturile și creditele pe termen
scurt.
B. OMV Petrom S.A. are următoarele surse de finanțare:
Tabel 2.1. Sursele de finanțare ale S.C. OMV Petrom S.A. în mărime absolute exprimate în
lei.
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
2015 2016 2017 2018
Resurse proprii
Capital subscris vărsat 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834
Prime de capital 0 0 0 0
Reverve 6.519.201.577 6.586.204.893 6.658.332.712 6.694.285.750
Rezultat reportat 13.514.395.473 12.883.748.84 12.875.255.724 14.065.620.017
9
Rezultatul exercițiului -630.646.624 907.853.264 2.399.947.986 3.879.650.048
Provizioane 11.211.222.082 11.212.965.66 8.986.866.264 6.914.815.902
2
Subvenții pentru investiții 4.698.725 7.689.019 6.549.355 5.804.207
Patrimoniul public 0 0 0 0
TOTAL RESURSE 36.283.282.067 37.262.872.52 36.591.362.875 37.224.586.758
PROPII 1
Resurse imprumutate pe
6
Dumitru Bucătaru, Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, Iași 2010
7
Gheorghe Filip, Bogdan Zugravu, Suport de curs Finanțe, anul II, Științe Economice

7
termen scurt
Credite bancare pe termen 187.593.130 186.423.047 190.674.154 90.667.584
scurt
Credite bancare pe termen 903.661.160 725.692.864 558.681.776 281.871.521
lung
Leasing 8.751.738 6.996.062 6.712.291 6.988.633
Datorii între grup 364.598.920 548.151.945 522.246.434 1.640.374.911
Furnizori 1.738.961.375 1.623.816.923 2.179.462.552 2.372.960.415
Datorii către stat pe termen 245.181.867 158.273.462 143.822.740 136.489.928
lung
Datorii către stat pe termen 1.022.116.890 718.654.238 857.148.804 1.043.128.812
scurt
Venituri din avans 11.778.414 34.545.117 66.258.365 53.895.161
TOTAL RESURSE 4.482.643.494 4.002.553.658 4.525.007.116 5.626.376.965
ÎMPRUMUTATE
TOTAL RESURSE 40.765.925.561 41.265.426.17 41.116.369.991 42.850.963.723
9

3
Tabelul 2.2. Sursele de finanțare în mărime relative

2015 2016 2017 2018


Resurse proprii
Capital subscris vărsat 15,61% 15,20% 15,48% 15,21%
Rezerve 17,96% 17,62% 18,19% 17,98%
Rezultat reportat 37,24% 34,57% 35,18% 37,78%
Rezultatul exercițiului -1,73% 2,43% 6,5% 10,42%
Provizioane 30,89% 30,09% 24,56% 18,57%
Subvenții pt investiții 0,012% 0,02% 0,017% 0,015%
2015 2016 2017 2018
Resurse împrumutate
Credite bancare 4,18% 4,65% 4,21% 1,61%
Credite bancare pe termen 20,15% 18,13% 12,34% 5,009%
lung
Leasing 0,19% 0,17% 0,14% 0,12%
Datorii între grup 8,13% 13,69% 11,54% 29,15%
Furnizori 38,79% 40,56% 48,16% 42,17%
Datorii către stat pe termen 5,46% 3,95% 3,17% 2,42%
lung
Datorii către stat pe termen 22,80% 17,95% 18,94% 18,53%
scurt
Venituri din avans 0,26% 0,86% 1,46% 0,95%
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

38 https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exercițiului

8
C. Prezentarea datelor
În tabelul 2.1. am evidențiat sursele de finanțare ale firmei OMV Petrom în perioada 2015-
2018.
În anul 2016, comparativ cu anul 2015, putem spune că nici o modificare nu a fost suferită
de capitalul social, dar au apărut modificări progresive în ceea ce privește provizioanele și
subvențiile pentru investiții.
Rezervele pe parcursul anilor 2015-2018 au suferit o mică creștere.
Rezultatul reportat în anul 2015 a fost de 13.514.395.473 lei , a suferit o descreștere
ajungând in anul 2017 la 12.875.255.724 lei, iar în anul 2018 a crescut cu 1.190.364.293 lei
În anul 2015 firma înregistrează o scădere a profitului, înregistrându-se chiar o pierdere, dar
din anul 2016 și până în anul 2018 rezultatul exercițiului a înregistrat o valoare pozitivă.
Provizioanele au suferit o descreștere destul de mare de la 11.211.222.082 lei, în anul 2018
au ajuns la 6.914.815.902 lei.
Valoarea subvențiilor pentru investiții pe parcursul acestor ani a variat. În anul 2015 acestea
au fost în valaore de 4.698.725 lei, urmând o creștere în 2016 având valoarea de 7.689.019 lei , iar
pe parcursul anilor 2017,2018 a avul loc o descreștere.

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii OMV


Petrom S.A. în perioada 2015-2018
Tabelul 2.3. Sursele de finanțare exprimate procentual în perioada 2015-2018
Surse 2015 2016 2017 2018
Surse proprii 89,00% 90,30% 88,99% 86,86%
Surse externe 10,99% 9,69% 11,00% 13,13%
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

Fig. 2.1. Sursele de finanțare ale S.C. OMV Petrom S.A. în anul 2015

9
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Figura 2.2. Sursele de finanțare ale S.C. OMV Petrom S.A. în anul 2016

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

Figura 2.3. Sursele de finanțare ale S.C. OMV Petrom S.A. în anul 2017

10
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Figura 2.4. Sursele de finanțare ale S.C. OMV Petrom S.A. în anul 2018

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Raportându-ne la figurile de mai sus putem spune că S.C. OMV Petrom S.A. are ca
principale surse de finanțare, finanțarea internă în cei trei ani analizați, ea necoborând sub pragul de
86%. Dacă în anul 2015 aveam o pondere de resurse externe de 10,99%, în următorul an societatea
nu s a bazat pe această resursă, dar în anul 2017 și 2018 ponderea acestor resurse a crescut la
11,00% și respectiv la 13,13%.

11
Figura 2.5. Evoluția surselor de finanțare din 2015 până în 2018 a companiei OMV Petrom
S.A.

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Figura 2.6. Evoluția surselor de finanțare în mărimi absolute din 2015 până în 2018 a
companiei OMV Petrom S.A.

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Din figurile 2.5. și 2.6. rezultă umătoarele:
- finanțarea internă a înregistrat o descreștere din 2016 până în 2018
- resursele împrumutate au în registrat un minim în anul 2016 de 4.002.553.658
lei și un maxim în anul 2018 de 5.626.376.965 lei
- sursele proprii scad de la 90,30% în anul 2016 la 86,86% în anul 2018

12
Capitolul 3 - Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență a
fimei OMV Petrom S.A. pentru perioada 2015-2018

Pe baza datelor specificate în capitolele de mai sus, mai jos voi încerca să analizez mai
detaliat mutațiile în structura capitalurilor proprii.
Capitalul propriu este format din:
 capital subscris vărsat
 provizioane
 subvenții pentru învestiții
 rezultatul reportat
 rezultatul excercițiului

3.1. Structura capitalului propriu la OMV Petrom S.A. în perioada 2015-


2018
Modificarea relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
Tabelul 3.1. Capitalurile proprii ale S.C. OMV Petrom S.A. exprimate în lei
2015 2016 2017 2018
Resurse proprii
Capital subscris vărsat 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834
Prime de capital 0 0 0 0
Reverve 6.519.201.577 6.586.204.893 6.658.332.712 6.694.285.750
Rezultat reportat 13.514.395.473 12.883.748.849 12.875.255.724 14.065.620.017
Rezultatul exercițiului -630.646.624 907.853.264 2.399.947.986 3.879.650.048
Provizioane 11.211.222.082 11.212.965.662 8.986.866.264 6.914.815.902
Subvenții pentru investiții 4.698.725 7.689.019 6.549.355 5.804.207
Patrimoniul public 0 0 0 0
TOTAL RESURSE 36.283.282.067 37.262.872.521 36.591.362.875 37.224.586.758
PROPII
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Pentru calculul acestei modificari folosim formula: (Anul curent – Anul la care ne raportăm
)/Anul la care ne raportăm * 100. Mai jos vor fi prezentati cei trei ani 2016,2017,2018, iar anul de
refetință fiind 2015.

13
Tabel 3.2. Modificarea relativă a capitalurilor proprii în perioada 2015-2016 exprimate în
lei
2015 Modificare 2016 Modificare 2017 Modificar 2018
relativă relativă e relativă
2015-2016 2016-2017 2017-
2018

Capital 5.664.410.834 0% 5.664.410.834 0% 5.664.410.834 0% 5.664.410.834


subscris
vărsat

Reverve 6.519.201.577 1,02% 6.586.204.893 1,09% 6.658.332.712 0.53% 6.694.285.750


Rezultat 13.514.395.473 -4,66% 12.883.748.849 -0,06% 12.875.255.724 9,22% 14.065.620.017
reportat
Rezultatul -630.646.624 -243,9% 907.853.264 164,3% 2.399.947.986 61,65% 3.879.650.048
exercițiului
Provizioane 11.211.222.082 0,015% 11.212.965.662 -19,85% 8.986.866.264 -23,05% 6.914.815.902
Subvenții 4.698.725 63,64% 7.689.019 -14,82% 6.549.355 -11,37% 5.804.207
pentru
investiții

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
În tabelul de mai sus este prezentat cum se modifică de la un an la altul, respectiv din 2015
și până în 2018 capitalurile proprii ale companiei OMV Petrom S.A.
Rezervele au variat pe parcursul acestor ani, au suferit și creșteri, dar și descreșteri.
Putem observa că rezultatul reportat a crescut preponderant de la -4,66% la 9,22%.
Pe parcursul acestor ani subvențiile au scazut, ajungând în periaoda 2017-2018 la -11,37%.
Fig.3.1. Structura capitalurilor proprii în anul 2015

14
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Fig.3.2. Structura capitalurilor proprii în anul 2016

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Fig.3.3. Structura capitalurilor proprii în anul 2017

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

15
Fig.3.4. Structura capitalurilor proprii în anul 2018

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Din figurile prezentate mai sus distingem următoarele:
-Pe parcursul perioadei 2015-2018 , componenta care nu a suferit nici o modificare
este capitalul subscris vărsat, el înregistrând valoarea de 5.664.410.834 lei.
-Rezervele au înregistrat o valoare constantă
-Provizioanele au înregistrat cea mai mică evoluție
-Rezultat exercițiului este componenta care suferă modificările cele mai mari
-Valoarea subvențiilor pentru investiții a variat, înregistrând creșteri dar și
descreșteri

16
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalelor
factori de influență
Figura 3.4. Structura capitalului propriu în perioada 2015-2018

  2015 2016 2017 2018


Capital subscris
vărsat 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834 5.664.410.834
Reverve 6.519.201.577 6.586.204.893 6.658.332.712 6.694.285.750
Rezultat reportat 13.514.395.473 12.883.748.849 12.875.255.724 14.065.620.017
Rezultatul exercițiului -630.646.624 907.853.264 2.399.947.986 3.879.650.048
Provizioane 11.211.222.082 11.212.965.662 8.986.866.264 6.914.815.902
Subvenții pentru
investiții 4.698.725 7.689.019 6.549.355 5.804.207
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Urmărind figura prezentată mai sus putem aduce o serie de apricieri în ceea ce privește
structura capitalurilor proprii în periaoda 2015-2018.
După cum se observă cea mai mare modificare se regăsește la rezultatul exercițiului acesta
înregistrând o creștere semnificativă până în anul 2018.
Capitalul subscris vărsat rămâne același pe toată perioada analizată fară a suferi modificări.
Subvențiile pentru investiții în anul 2016 au fost în valoare de 7.689.019 lei, dar pe
parcursul următorilor doi valoarea acestora a scăzut ajungând la 6.549.355 lei respectiv 5.804.207.

17
Capitolul 4 - Analiza resurselor împrumutate

Pe baza bilanțurilor contabile ale companiei OMV Petrom S.A. se va realiza în capitolul
curent analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate între anii 2015-2018.

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania OMV Petrom S.A. în


perioada 2015-2018
Tabelul 4.1. Resursele împrumutate ale companiei OMV Petrom S.A. exprimate în lei
2015 2016 2017 2018
Resurse imprumutate pe
termen scurt
Credite bancare pe termen 187.593.130 186.423.047 190.674.154 90.667.584
scurt
Credite bancare pe termen 903.661.160 725.692.864 558.681.776 281.871.521
lung
Leasing 8.751.738 6.996.062 6.712.291 6.988.633
Datorii între grup 364.598.920 548.151.945 522.246.434 1.640.374.911
Furnizori 1.738.961.375 1.623.816.923 2.179.462.552 2.372.960.415
Datorii către stat pe termen 245.181.867 158.273.462 143.822.740 136.489.928
lung
Datorii către stat pe termen 1.022.116.890 718.654.238 857.148.804 1.043.128.812
scurt
Venituri din avans 11.778.414 34.545.117 66.258.365 53.895.161
TOTAL RESURSE 4.482.643.494 4.002.553.658 4.525.007.116 5.626.376.965
ÎMPRUMUTATE
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Tabel 4.2. Modificarea relativă a resurselor împrumutate în perioada 2015-2016 exprimate
în lei
2015 Modificare 2016 Modificar 2017 Modifica 2018
a nominală ea rea
relativă nominală nominală
2015-2016 relativă relativă
2016-2017 2017-
2018
Credite 187.593.130 -0,62% 186.423.047 2,28% 190.674.154 -54,44% 90.667.584
b.t.s.
Credite 903.661.160 -19,69% 725.692.864 -23,01% 558.681.776 -49,54% 281.871.521
b.t.l.
Leasing 8.751.738 -20,06% 6.996.062 -4,05% 6.712.291 4,11% 6.988.633
Dat. între 364.598.920 50,34% 548.151.945 -4,72% 522.246.434 214,09% 1.640.374.911
grupuri
Furnizori 1.738.961.375 -6,62% 1.623.816.923 34,21% 2.179.462.552 8,87% 2.372.960.415
Dat. către 245.181.867 -35,44% 158.273.462 -9,13% 143.822.740 -5,09% 136.489.928

18
stat pe t.l.
Dat. către 1.022.116.890 -96,62% 34.545.117 2381,24% 857.148.804 21,69% 1.043.128.812
stat pe t.s.
Venituri 11.778.414 193,23% 34.545.117 91,80% 66.258.365 -18,65% 53.895.161
din avans
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
În acest tabel sunt illustrate modificările resurselor externe ale companiei între anii 2015-
2018. După cum putem observa toate resursele externe ale firmei înregistrează o scădere.
Fig.4.1. Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

Fig.4.2. Structura resurselor împrumutate în anul 2016


19
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Fig.4.3. Structura resurselor împrumutate în anul 2017

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.

20
Fig.4.4. Structura resurselor împrumutate în anul 2018

Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Din aceste figuri rezultă următoarele:
Creditele pe termen lung înregistrează cea mai mare valoare în anul 2015, ele scăzând
progresiv în 2016, 2017 și 2018.
Valoarea minimă a leasingului este în anul 2017, 6.712.291 lei.
Leasingul are cel mai mic procent din structura rezurselor împrumutate.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
Fig.4.5. Structura resurselor împrumutate în perioada 2015-2018

  2015 2016 2017 2018

21
Credite bancare
pe termen scurt 187.593.130 186.423.047 190.674.154 90.667.584
Credite bancare
pe termen lung 903.661.160 725.692.864 558.681.776 281.871.521
Leasing 8.751.738 6.996.062 6.712.291 6.988.633
Datorii între grup 364.598.920 548.151.945 522.246.434 1.640.374.911
Furnizori 1.738.961.375 1.623.816.923 2.179.462.552 2.372.960.415
Datorii către stat
pe termen lung 245.181.867 158.273.462 143.822.740 136.489.928
Datorii către stat
pe termen scurt 1.022.116.890 718.654.238 857.148.804 1.043.128.812
Venituri din avans 11.778.414 34.545.117 66.258.365 53.895.161
Sursa: Prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale S.C. OMV Petrom S.A. între anii
2015-2018.
Creditele bancare pe termen lung ajung la suma de 281.871.521 lei în anul 2018 de la
903.661.160 lei în anul 2015.
Veniturile în avans înregistrează ce mai mare valoare in anul 2017 și anume 66.258.365 lei.
Compania dorește să diminueze din ce în ce mai mult datoriile între grup. Acestea în anul
2018 au valoarea de 1.640.374.911 lei.
Furnizorii cresc, ajungând în anul 2018 la valoarea de 2.372.960.415.

Capitolul 5 - Concluzii

Compania OMV Petrom S.A. activează în domeniul produselor din petrol și gaze naturale
și este, în prezent, lider pe piața petrolieră. Aceasta se ocupă cu extracția, producerea și distribuția
respectivelor produse atât în România, cât și în afara granițelor acesteia,
Activitatea întreprinderii este posibilă datorită surselor sale de finanțare, care sunt de două
tipuri: proprii și împrumutate. Din alcătuirea capitalului propriu al firmei fac parte: capitalul social,
rezervele, rezultatul reportat și profitul companiei. Pe de altă parte, capitalul străin presupune
existența împrumuturilor pe termen scurt și lung.
Prin această lucrare am analizat sursele de finațare pe perioada 2015-2018 ale companiei
S.C. OMV Petrom S.A. precum și mutațiile în structura capitalului propriu cât și în structura
resurselor împrumutate.
Compania pe această perioadă s-a axat pe finanțare proprie.

22
Bibliografie:
1. www.bvb.ro, Site-ul oficial al Bursei de Valori de la București.
2. www.omvpetrom.com, Site-ul oficial al companiei OMV Petrom în lume.
3. www.omv.com, Site-il oficial al Grupului OMV în lume.
4. www.omv.ro, Site-ul oficial al companiei OMV Petrom din România.
5. www.ropepca.ro, Site-ul Asociației Române a Companiilor de Exploatare și Producție
Petrolieră.
6. https://www.investingromania.com/ro/companii/omv-petrom-s-a
7. https://www.risco.ro/financiare/omv-petrom-cui-1590082
8. https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exercițiului
9. Adochiței, M., Finanțele întreprinderii, Editura Sylvi, București, 2000
10. Bistriceanu, Gh. ș.a., Finanțele agenților economici , Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2004
11. Cristea, H., Ștefănescu, N., Finanțele întreprinderii , Editura Silvy, București, 2003

23
Cuprins:
Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii.........................................................................1
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.................................................1
1.1.1. Obiect de activitate........................................................................................................2
1.1.2. Structură acționariat....................................................................................................2
1.2. Piața și concurența...............................................................................................................3
Capitolul 2 - Structura surselor de finanțare ale întreprinderii.....................................................4
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania OMV Petrom S.A. pentru perioada 2015-
2018...................................................................................................................................................5
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii OMV Petrom S.A. în
perioada 2015-2018..........................................................................................................................8
Capitolul 3 - Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență a fimei OMV Petrom S.A.
pentru perioada 2015-2018...............................................................................................................12
3.1. Structura capitalului propriu la OMV Petrom S.A. în perioada 2015-2018....................12
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalelor factori de influență. 15
Capitolul 4 - Analiza REsurselor împrumutate............................................................................16
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania OMV Petrom S.A. în perioada 2015-
2018.................................................................................................................................................17
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență
.........................................................................................................................................................20
Capitolul 5 - Concluzii.....................................................................................................................21
Bibliografie:.......................................................................................................................................22

24