Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 3

Sistemul de resurse financiare publice

 Continut

 Factori de influenta

Continut

◦ Resursele

 Resursele financiare publice

 Resursele financiare private

◦ Veniturile publice

 Veniturile bugetare: definire; etape ale executiei

 Veniturile proprii ale institutiilor publice: tipuri

 Veniturile unitatilor economice cu capital de stat

 Veniturile bancii centrale

◦ Alocarea resurselor

◦ Veniturile bugetare

◦ Venituri fiscale - definire

 Impozite

 Taxe

 Contribuţii

◦ Venituri nefiscale

◦ Alte venituri

Conţinut economic

 prelevări cu caracter obligatoriu

 orice tip de venit fiscal

 resurse de trezorerie

 sunt destinate finantarii deficitelor bugetare

 sunt pe TS

 de ex. certificatele de trezorerie

 împrumuturi contractate de stat

 finanţarea prin emisiune monetară fără acoperire

 Structura organizatorică a statelor


 în state de tip federal: - resurse ale bugetului federal; - resurse ale bugetelor
statelor, regiunilor sau provinciilor; - resurse ale bugetelor locale

 în state de tip unitar: - resurse ale bugetului central; - resurse ale bugetelor
locale.

 Sistemul de bugete

 buget de stat

 buget asigurărilor sociale de stat

 fonduri speciale (sanatate, somaj)

 bugete locale

 bugete ale instituţiilor publice autonome

 bugete ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele de
stat, locale, asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale

 bugete ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

 bugete ale fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile

 Ritmicitatea încasărilor

 resurse ordinare (permanente şi obligatorii)

 venituri curente (venituri fiscale, venituri nefiscale, alte


venituri)

 venituri din capital

 resurse extraordinare

 împrumuturi interne şi externe

 emisiunea monetară

 ajutoare, donaţii, sponsorizări şi alte transferuri


nerambursabile

 Provenienţă

 resurse publice interne

 impozite, taxe, contribuţii

 venituri nefiscale

 împrumuturi interne

 emisiunea monetară

 resurse publice externe

 împrumuturi externe
 ajutoare, donaţii, sponsorizări şi alte transferuri
nerambursabile

 Veniturile

 sursele de provenienta

 capitole şi subcapitole

 Categoriile de venituri bugetare

Venituri bugetare totale, din care:

1. Venituri curente

1.1. Venituri fiscale

1.2. Contributii de asigurari

1.3. Venituri nefiscale

2. Venituri din capital

3. Operatiuni financiare

4. Subventii

 Factori care influenţează mărimea resurselor financiare publice

◦ Factori economici

◦ Factori monetari

◦ Factori sociali

◦ Factori demografici

◦ Factori politici şi militari

◦ Factori de natură financiară

 Datoriile către bugete publice

http://data.gov.ro/dataset/datoriile-catre-bugetul-de-stat

“144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016,
înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt
arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă ARIERATE NERECUPERABILE.”

EVOLUTIA SI STRUCTURA ARIERATELOR

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/revista_nou/2010/RFPC_3_2010_Ghizdeanu_Ristea.pdf

CONSILIUL FISCAL - Analiza performanței economico-financiare a companiilor de stat din România în


anul 2017

“La finalul anului 20171 , un număr de 1.795 de companii au raportat în situațiile financiare anuale
că sunt societăți cu capital integral sau majoritar de stat”

http://www.consiliulfiscal.ro/Analiza%20SOE%202017.pdf
 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată principale la scadenţă, contribuabilii datorează
statului după acel termen dobânzi şi penalităţi de întârziere

 DOBÂNZILE (2017,2018) - 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat


următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

◦ nivel de 7,3% / an  

 PENALITATEA DE ÎNTÂRZIERE (2017,2018) - 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând


cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate
inclusiv. 

 PRESCRIEREA DATORIILOR FISCALE – 5 ani