Sunteți pe pagina 1din 3

Stimaţi şefă departament TSE, şefi programe de studii, coordonatori, consultanţi la

argumentarea/analiza economică a proiectului de licenţă şi studenţi absolvenţi FET !

Deoarece pe parcurs au intervenit unele modificări în actele normative privind studiile


universitare la UTM cauzate de pandemia Covid-19, algoritmul precedent expediat va suporta
anumite modificări. Prin urmare în conformitate cu calendarele universitare modificate din
30.04.2020, a.u. 2019/2020 (învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă), Regulamentul antiplagiat
al UTM cu aprobarea din 30.04.2020 şi Metodologia privind organizarea studiilor superioare de
liecenţă, integrate şi susţinerea tezei/proiectului de licenţă/master în format online UTM, ediţia
anului 2020 (vezi site-ul www.utm.md – compartimentul Administraţia, aliniatul Acte normative) în
continuare ne vom conduce de algoritmul MODIFICAT care prevede următoarele activităţi:
1. Fiecare student conlucrează activ online cu coordonatorul şi consultantul privind
argumentarea/analiza economică a proiectului de licenţă (PL) – specialităţile
Electronica şi Teleradio Comunicaţii cu conf.univ.,dr. Silvia Gangan, iar specialităţile
Inginerie şi Management în Telecomunicaţii şi Sisteme Optoelectronice cu
conf.univ.,dr. Lucia Gujuman, pentru a finaliza elaborarea proiectului de licenţă până
la data de 28.05.2020, în corespundere cu cerinţele de oformare a GHID-ului:
Elaborarea şi susţinerea proiectelor de licenţă, ediţia 2019;
2. La textul proiectului de licenţă în versiune electronică finală care a fost acceptată de
coordonator şi de consultantul la argumentarea economică, studentul plasează după
paginile ”Caietul de sarcini pentru proiectarea de licenţă”, PAGINA SCANATĂ CU
DECLARAŢIA STUDENTULUI SCRISĂ ÎN MOD OBLIGATORIU DE MÂNĂ CU
STILOU DE CULOARE ALBASTRĂ SAU VIOLETĂ, CU SEMNĂURA
STUDENTULUI ŞI INDICAREA DATEI CONFORM CERINŢELOR GHID-ului,
ediţia 2019 şi în continuare îl prezintă sau îl expediază coordonatorului prin e-mail sub
formă de fişier în format electronic notat cu codul special pentru marcarea PL
conform Anexei 2 a Regulamentului antiplagiat UTM din 30.04.2020 şi dacă PL este
elaborat conform cerinţelor GHID-ului, coordonatorul perfectează şi semnează
”Avizul la PL” cu data până la 25.05.2020, iar dacă cerinţele nu sunt respectate,
proiectul se întoarce studentului pentru a fi redactat;
3. Coordonatorul după ce semnează Avizul, scanează Avizul şi îl plasează după
declaraţia studentului în fişierul PL în format electronic şi apoi coordonatorul
expediază fişierul PL în format electronic prodecanului Andrei Chihai în perioada
25.05.2020 – 03.06.2020 la adresa: andrei.chihai@fet.utm.md ;
4. Pentru consultanţii la compartimentul argumentarea/analiza economică a proiectului,
se vor expedia borderouri pentru fiecare grupă în care consultanţii vor nota pentru
fiecare student calificativul admis sau respins până la data de 28.05.2020;
5. Prodecanul Andrei Chihai verifică respectarea cerinţelor GHID-ului de elaborare a
proiectului, declaraţia studentului, avizul conducătorului şi rezultatul din borderoul
consultantului la argumentarea/analiza economică a PL şi dacă totul este respectat va
încărca PL în sistemul antiplagiat. Rezultatele verificării PL la antiplagiat vor fi
cunoscute după data de 06.06.2020;
6. În baza rezultatelor verificării PL la antiplagiat, şeful de departament TSE Sava Lilia
în decurs de 24 ore va completa borderourile de admitere la susţinerea PL cu notarea
pentru fiecare student a calificativelor ”admis” sau ”respins” în dependenţă de
rezultat, pentru fiecare specialitate, care în continuare vor fi expediate de şef
departament în decanatul FET pentru a fi elaborat şi semnat de Rectorul UTM
ordinul de admitere la susţinerea PL a studenţilor conform specialităţilor;
7. Susţinerea proiectelor de licenţă pentru toate specialităţile FET în a.u. 2019/2020 va fi
organizată în format online cu utilizarea platformei Cisco Webex, aprobată la
şedinţele departamentului TSE şi Consiliului FET din 15.05.2020;
8. Susţinerea proiectelor de licenţă va fi efectuată conform specialităţilor în corespundere
cu următorul grafic, după cum urmează:
- Specialitatea Electronica, grupele E-161 şi E-151: zilele 17.06 – 18.06.2020;
- Specialitatea IMTC, grupele IMTC-161 şi IMTC-151: zilele 23.06 – 25.06.2020;
- Specialitatea SOE, grupele SOE-161 şi SOE-151: zilele: 18.06 – 20.06.2020;
- Specialitatea Teleradio Comunicaţii, grupele TLC-161, 162, 163 şi TLC-151: zilele
18.06 – 24.06.2020.
Pentru toate specialităţile susţinerea PL va fi iniţiată începând cu ora 09.00 .
9. Secretarul CEL la fiecare specialitate va expedia în prealabil listele studenţilor pentru
fiecare zi de susţinere. Ordinea de susţinere a PL va fi promovată conform numărului
de ordine a studentului din lista expediată anterior;
10. Pentru organizarea efiecientă a susţinerii PL, fiecare student indiferent de locul unde
se află, trebuie pentru ziua de susţinere să se asigure cu un calculator conectat la
Internet cu opţiuni video şi audio;
11. Fiecărui student pentru susţinerea proiectului de licenţă i se va oferi până la 30 de
minute, dintre care până la 15 minute pentru raportul în baza prezentării PowerPoint,
care va fi oformată conform şablonului FET UTM, expediat pe data de 14 mai 2020 şi
respectiv până la 15 minute pentru sesiunea de întrebări;
12. Cu cel puţin 2 (două) zile până la data programată pentru susţinere studenţii prin e-
mail şi apel telefonic vor fi informaţi despre aspectele tehnice de organizare a susţinerii
PL cu înregistrarea confirmării recepţiei mesajului expediat şi cu organizarea
procedurii de verificare a funcţionalităţii instrumentului selectat cu fiecare student;
13. Studentul va pregăti o prezentare PowerPoint a PL în conlucrare cu coordonatorul, pe
care o va afişa pe parcursul susţinerii asigurând accesul membrilor comisiei;
14. Pentru o pregătire mai bună a textului raportului la prezentarea PowerPoint fiecare
student în conlucrare cu coordonatorul va petrece 3-4 susţineri prealabile a PL;
15. La anularea stării de urgenţă fiecare student absolvent va coordona imprimarea
textului proiectului de licenţă cu coordonatorul proiectului şi ambii vor nota
semnăturile necesare pe paginile corespunzătoare ale proiectului în conformitate cu
cerinţele GHID-ului, ediţia 2019, apoi proiectele cu semnăturile studentului şi
coordonatorului vor fi depuse de fiecare student la departamentul TSE FET,
secretarilor CEL conform specialităţilor în birourile după cum urmează:
- Studenţii grupelor E-161 şi E-151 depun PL în biroul 2-405;
- Studenţii grupelor TLC-161, 162, 163 şi TLC-151 depun PL în biroul 1-210;
- Studenţii grupelor IMTC-161, IMTC-151, SOE-161 şi SOE-151 depun PL
în biroul 1-307.
16. La depunerea PL în birourile nominalizate mai sus, fiecare student în mod obligatoriu
se va semna în lista cu datele personale în baza cărora va fi perfectată ”Diploma de
absolvire” de Centrul Tehnologii informaţionale a Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării.

P.S. Vă rugăm să respectaţi cerinţele de elaborare a PL şi termenii nominalizaţi în prezentul


mesaj, în caz contrar susţinerea PL va fi transferată pentru anul viitor.

Rugăm, ca toate cadrele didactice şi toţi studenţii absolvenţi FET a.u. 2019/2020, să confirme
recepţionarea prezentului mesaj ! Succese !

Cu respect,
Prodecan FET
lect.univ.
Andrei Chihai