Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia Na{ionali Extraordinari

de Slnitate Publici
Hotirire nr. 16 din 18 iunie 2020

de stat a
in conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea
Nalionale Extraordinare de
sdndtdlii publice Ei Hotdrirea nr' \O/ZOZO a Comisiei
sSndtate Publicd privind declararea starii de urgenli
in s6n6tate publicd, comisia
Naliona16 Extraordinard de Sdndtate Public6,

HOTARA$rE:
indiferent de stafut
1. Se interzice organizarea ceremoniilor in orice institulie,
public6' cu posibilitatea de
public sau privat, pentru p..i"uAu de urgen!6 in.sindtatea
epidemiologice a
;;J;;fi; u i,teidtcliei nienlionate, in irnclie de evolulia situaliei
infecliei cu COVID-19 la nivel nalional'

2. Punctul 25 din Hotirirea nr' 11 din 15 mai 2020 a Comisiei


Nalionale
cuprins:
Extraordinare de Sinitate Publicd va avea urmdtorul
(spilare, vopsire, aranjare qi tuns' coafat'
,,25. Se relanseaza t..ui.iif. de coafurd
nuantat, ondulat, irrOr"ptuq, .u i.rp..au..a stilcta a
mdsurilor de control qi prevenire
sunt interzise pe toat6
covlD-1g. Alte servicii de infrurnuselare conform CAEM 96.02
durata stdrii de urgen!6 in sdnitate publicl
"
mai2020 a Comisiei
3. Punctul 3.5 din anexa nr'2 la Hotdrirea nr' 13 din 29
cuprins:
Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publica va avea urm6torul
,,3.5. Va fi asigurat triajul epidemiologie
zilnic' care va fi efectuat de citre
informafiei in fige
p..rorn"u ,.rponsaUitiOin caa-t eniitalli desemnate, cu includerea
personalepentrusportlviqipersonal(temperaturd'simptomedetuse'dureriingit'
dificultlfi ale respiraliei q.a.)."

4.ReluareacompetiliilordefotballaCupaMoldovei'edi1ia2019-2020'in qi
gi finala mare), precum
perioada 2l - 30 irrni. iozo (meciurile semi-fina-le, tur-retur
startul campionatului Nalional de Fotbal, edilia 2020
- 2021 incepind cu 03 iulie 2020,
orgunirut. exclusiv de c6tre Federa(ia Moldoveneasc6 de Fotbal, cu respectarea
misurilor de prevenire Ei control a rdspindirii infecliei COVID --1?,!lu. lt"'ederilor
instrucliunii cu privire' la mdsurile d'e prevenire a infecliei COVID- 19
in cadrul
desldgurdrii competiliilor de fotbal, conform Anexei'

5. in func1ie de evolulia gi tendinla situaliei epidemiologice a infecliei COVID-


19, mSsurile restrictive vor fi revizuite.

6. Reluarea antrenamentelor desfrgurate in aer liber, pentru sportivii legitimali


de

c6tre Federalia de canotaj, Federalia de Tir cu Arcul, Federalia de Turism Sportiv,


Federafia de Alpinism Ei dscala, Federalia de ciclism, Federalia de orientare Sportiva,
Federaiia de Radiosport,, Federalia Nalionali de Tir Sportiv Aplicat, Federalia de
gasebatt Ei Softball din Republica Moldova, cu respectarea prevederilor punctului 3 din
1
de sdndtate public6'
Hotarirea nr. I 3 din 29 mai 2020 a Comisiei nalionale extraordinare

T.Nerespectareamdsurilordes6n6tatepublicdexpuseinprezentahotdrire
pentru tragere la
constituie pericol pentru sdndtatea publica gi va servi drept temei
rlspundere contraven{ional6 qi/sau penal6 a persoanelor vinovate'

g. prezenta hotarire intri in vigoare la momentul emiterii Ei se publici pe pagina

oficia16 a Guvemului.
A RE

a
Preqedinte al Comisiei, Ion CHICU
o
Prim-ministru o
o
{ VioTica DUMBRAVEANU
VicepreEedinte al Comisiei,
ministru al siniti{ii, muncii qi
protec{iei sociale

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNA

2
Anexi la
Hotdrirea nr.16 din 18.06.2020
a Comisiei Nationale Extraordinare pentru Sdnitate Publicd

Instruc{iunecuprivirelamisuriledeprevenireainfec{ieiCovID-I9
in desfiqurarea competi{iilor de fotbal
Nalionald
Pornind de la faptul cd, prin Hotarirea nr. l0 din 15 mai 2020, Comisia
Extraordinard de Sdndtate Publicd a declarat stare de urgenlA
in sdndtate.publici prin
in care
ini..tiu COVID-19 pe intreg teritoriul Republicii Moldova qi in condiliile ele pot
parte dintre
competiliile sportive prevdd aglomerdri de persoane' iar o mare
S-A_RS-COV-2, este
reprlzentanemijlocit g*prl cu1is" major pentru infeclia cu virusul
sSndtate publici in
extrem de important sd fie respectate cu stricte{e masurile de
desllsurarea activitAti lor sportive.
ln acest context se solicit5 administraliei gi personalului sd asigure urmatoarele
cerinle igienice qi antiepidemice:

Conducerea centrelor qi terenurilor sportive va asigura:


1'informareaantrenorilor,sportivilorqiapersoanelorimplicaliinorganizarea
meciului privind recomandarile urtoritalii centrale de specialitate
privild normele
sanitar_epidemiologice aplicabile pentru reducerea raspindirii
infecliei covlD-l9,
inclusiv prevederile prezentei Instrucliuni;
2.evaluareaEiasigurareafunclionaliteliisistemelordeaerisireEiventilare,
incdperi.lor. inainte de
desflgurarea curaleniei g"enerale Ei a dezinfecliei tuturor
redeschiderea instituliiloi sportive publice. Toate incSperile,
inclusiv birourile
angajalilor, vestiarele, vor fi aerisite/vintilatc permanent. Vestiarele;i
echipamentele

;fid. folosite in cadrul instruirii qi antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea


fiec6rui antrenament;
a infecliei covlD-
3. respectarea obligatorie a mdsurilor de control qi combatere
s6ndtate public6;
19 stabilite de cdtre Comlsia nafionali exffaordinard de
4. echiparea personalului angajat cu mdnuqi, miqti' dezinfectan{i;
cu dezinfectant pentru
5. plasarea, la intrarea in insiirulia sportivA, a recipientelor
miini qi obligu..u persoanelor sd iqi dezinfecteze miinile;
cu privire la
6. afiq-area, ia intrarea in institulia sportivi, a pliantelor informative
pot afla concomitent in centrul
masurile de igiend, la numdrul maxim de vlitatori care se
sportiv, la plstrarea distan[ei fizice de cel pulin 1 metru'

Fiecare entitate sportivi va desemna o persoani responsabili de


organizarea,coordonareaEicontrolulapliciriiprevederilorprezentei
Instruc{iuni stabilite.

in cadrul fieclrei entitifi sportive:


1. Va fi stabilitd lista peisonalului echipei organizatoare. Prezenla acestuia este
organizarea qi desfEgurarea meciului (personal auxiliar)..
" 2. V;pentru
obligatorie
fi stabilitd lista reprezentantilor securitdlii publice, pompierilor, asistenlei
medicale, serviciilor mass-media, TV.
3. inainte de intrare in entitatea sportivd, toate persoanele vor compieta o declara{ie
de asumare pe propria rispundere cu privire la respectarea regulilor stabilite. 3
infeclie
4. Vor fi admise doar persoanele care nu prezintd semne -clinice cadepersoana
respiratorie sau stare febrilS. orice simptom va fi anunfat telefonic inainte
sd ajungd la entitatea sPortivd.
" ;.Va fi asiguraitriajul epidemiologic zilnic, care va fi efectuat de citre
persoana

desemnatd, cu includerea' infomaliei ii fige personale pentru sportivi gi personal


ale respiraliei E'a')'.
i,.."p.."*ta, simptome de tuse, dureri in git, dificult6li
6.Seinterziceaccesulpersoanelorcareaupeste63deani,precumqialpersoanelor
g'a')'
cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare
individual,
7. Se recomanda ca deplasar ea c6tre entitatea sportivd s6 fie.efectuatd
de structurile sportive
cu maqina proprie sau cu mijioace de transport puse la dispozilie
i*piiru,. in .o*p.ti1ii. in cazul efectudrii transportului organtzat, vor fi respectate
p.Jr.a".1. pun.rului',3 din Hotarirea nr. l1 din 15 mai 2020 a Comisiei nafionale
extraordinare de sdnatate publicl privind masurile de
prevenire 9i control a infecliei
COVID-19 aplicate in activitatea transportului rutier de persoane'
atit pentru zonele 9i
8. Vor fi stabilite protocoale claie de curi{enie qi dezinfeclie,
Toate echipamentele gi
localiile utilizate, cit Ei pentru obiectele Ei inventarul folosit'
rp"fil. utilizate ,or fi cuialate gi dezinfectate inainte gi dupa fiecare meci'. se permite
meciului
9. Accesul in incinta arenei sportive a echipelor al oficialilor
qi

doar dupd efectuarea curiieniei/dezinfecliei entitalii sportive'


1b. Accesul spectatorilor in centrele/terenurile sportive
va fi interzis.

EchiPele de fotbal:

AccesulechipelorparticipanteinincintaentitatiiSportivesevafacedup6cu
urmeazS'.
1. Echipa organizatoare -105 minute pind la inceperea meciului;
2. Echipa-oaspete - 90 minute pind la inceperea meciului;
3. Oficialii meciului (arbitrii, observatorui qi delegatul) -
120 de minute pinE la
.tt,1:i[;:i1i';".
veni ra stadion cu echipamentul necesar pentru joc in propriile
echipei inainte de
gen{i, acesta fiind distribuit de c6tre r.rpon.uLilul de echipament al
E.fiutu..u spre stadion. Prin exceplie, dacd clubul considerd necesar'
jucdtorilor in
migarin.*ll.esponsabilul de echipament poate pregdti echipamentul
vestiarele stadionului, cu condilia ca acesta iA paraseascA
vestiarul cu doui ore inaintea
aerisit'
sosirii echipei sale la stadion, pentru ca spaliul sd fie igienizat Ei
spalii libere
5. Se recomandd ca acoio unde existd posibilitatea de folosire a unor
jucdtorii de rezervd' Dacd
adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de
pe suprafala de joc sau
acest lucru nu este posibil, jucatorii de rezervd vor merge direct
la propriile b6nci de ,"r"*i,unde vor sta pin6 la iegirea
jucatorilor titulari la ,,incdizire"
(dup6 aceasta vor putea merge 1a vestiar pentru a se echipa)'
6. Juc[torii celor doirA echipe nu vor ieEi in acelaqi timp la "incdlzire"' se
la
recomandi iegirea acestora la o difirenld de citeva minute, la fel ca Ei intoarcerea
preliminard a
vestiar de pe teren dupd incdlzire. Este interzisd stalionarea sau incllzirea
jucdtoriloiin spaliile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.
j. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru incdlzirea jucdtorilor
jucdtori. De
va fi frcuti astfel incit s6 se respeite distanfa de minimum 2 metri dintre
asemenea, mingile folosite atit la incalzire, cit qi la joc vor fi dezinfectate.

4
8.Nusuntrecomandategedinleletehnico-tacticeinvestiar.Estedepreferatca
acestea s5 se desfdqoare inaintea sosirii la stadion, in
spalii deschise (aer liber) sau in
sili/incinte unde se poate pAstra distan{a de 2 metri intre participanfi'
interzice
9. Fiecare ,po.ti, va folosi doar obiecte personale (ex' prosop)' Se
schimbul de obiecte Personale.
10. Este obligatoriu ca bduturile folosite de citre
jucatori, staff etc s6 se afle in
sticle personalizate.
11. lntrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan,
ci cu distanlare temporald,
se va face f6rd copii insofitori (copii escorta) Ei
frrd mascote. Nu se vor face poze de grup
la centrul terenului
12.Sevaevitaceremoniasalufuluiprinstringeredemin6lainceputuljocului.
constant menlinuta'
13. Distan{a dintre persoanele de pe banca tehnicS trebuie
Aceasta va putea fi {Icutd prin adSugarea lingd banca
tehnicd, dacS este nevoie, a mai
multe scaune a1ezate la distanla recomandat6'
14. Atit stafful tehnic, medical, cit qi
jucdtorii de rezervd vor purta miqti pe toatl
duratajocului(prinexceplie,antrenoruldelegats6ofereindicaliitehnicepoatesdnu
poarte masci).
15. IeEirea de pe teren prin tunelul de acces a
jucdtorilor qi staffurilor celor douS
echipe nu se va face simultan, ci cu distanlare temporali'
o distan!6
16,La sfirgitul jocului, folosirea duEurilor se va face numai respectind
de I metru intre Persoane.
fi de joc
iZ. $.ain1u organizatoricd inainte de meci va otganizatd pe suprafa{a
(teren).