Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţare 1.

Controlul financiar: concept, rol și obiective

Cuprins
1.1. Introducere .................................................................................................................
1.2. Competenţe ................................................................................................................
1.3. Controlul financiar – funcție a managementului .......................................................
1.4. Obiectul și rolul controlului financiar.........................................................................
1.5. Rezumat......................................................................................................................
1.6. Test de evaluare a cunoștințelor................................................................................

1.1. Introducere
În deschiderea acestui curs, ne propunem: să definim conceptul de control
financiar și să clarificăm rolul și obiectul controlului financiar în contextul
economiei de piață.

1.2. Competenţele unităţii de învăţare


După parcurgerea acestei unități de învățare, studenții vor fi capabili să:
 definească conceptul de control financiar;
 descrie obiectul și rolul controlului financiar, atât la nivel
microeconomic, cât și la nivel macroeconomic.

Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2 ore.

1.3. Controlul financiar-funcție a managementului


Etimologia cuvântului control provine din limba latină, sintagma contra rolus, care se
traduce prin „verificarea unui act duplicat după originalul său”.
Conform DEX, controlul reprezintă o analiză permanentă sau periodică a unei
activităţi, a unei situaţii, pentru a-i urmări mersul şi pentru a adopta măsuri de îmbunătăţire.
Mai mult, controlul presupune şi o supraveghere continuă, morală sau materială, cât şi
stăpânirea unei activităţi sau situaţii.
În literatura de specialitate, controlul este definit și în altă ordine de idei, după cum
urmează:
 în accepțiunea francofonă, controlul este o verificare, o inspecţie atentă asupra
corectitudinii unui act;
 în optica anglo-saxonă, controlul reprezintă acţiunea de supraveghere a cuiva,
a ceva, o examinare minuţioasă sau puterea de a conduce ca un instrument de
reglementare a unui mecanism sau proces.
De cele mai multe ori, în literatura de specialitate, activitatea de control este definită şi
ca funcţie a conducerii, instrument de conducere, mijloc de cunoaştere a realităţii şi de
corectare a erorilor.
Privit din perspectiva misiunii sale, controlul este o componentă intrinsecă a
managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale, controlul este o activitate umană,
autonomă şi specifică, care serveşte atât conducerii entităţilor economice şi partenerilor
acestora, cât şi autorităţilor publice şi, în anumite situaţii, populaţiei.
Datorită importanţei sale, sistemul de control financiar poate fi considerat instrument
indispensabil managementului pentru supravegherea regulată a activităţii entităţii, cu scopul
de a adopta la timp deciziile care se impun. În acest context, controlul financiar este atât la
nivel micro, cât şi la nivel macro, o funcţie eficientă şi necesară a managementului,
armonizând interesele individuale cu cele ale colectivităţii şi ale societăţii într-un tot unitar.
Mai mult, controlul care se efectuează în cadrul entităţii economice are o triplă
semnificaţie, fiind în acelaşi timp: un control pentru sine (control intern), un control pentru
alţii (control extern) şi un control pentru stat (control public).
Nu în ultimul rând, controlul reprezintă un factor de securitate şi autonomie pentru
societate, apare ca un instrument de reglementare a activităţii entităţilor, dar şi ca un ghid
pentru cei care adoptă decizii la orice nivel, contribuie la sancţionarea entităţilor ineficiente şi
incompetente.
Altfel spus, controlul financiar asigură integrarea entității în mecanismul economiei de
piaţă printr-o activitate managerială complexă şi continuă.

1. Definiți controlul financiar.


2. Cum este definit controlul în accepțiunea francofonă? Dar în optica
anglo-saxonă?

1.4. Obiectul și rolul controlului financiar


Controlul financiar cuprinde în sfera sa, sub aspect legislativ, teoretic şi practic,
problematica foarte complexă, specifică domeniului economic şi financiar, în interacţiunea şi
condiţionarea sa reciprocă cu domeniul tehnic, tehnologic şi juridic.
Controlul financiar cercetează viaţa economică la nivel micro şi macroeconomic,
privită prin prisma corectitudinii operaţiunilor, dar şi a eficienţei cu care sunt gestionate şi
utilizate resursele materiale, financiare, umane și informaționale.
Gradul de dezvoltare economico-socială, diversitatea activităţilor şi conexiunile care
se stabilesc între acestea, definesc conţinutul controlului financiar, care cuprinde în obiectul
său de activitate:
 modul de aplicare şi de îndeplinire a directivelor stabilite;
 prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative şi mediatizarea celor
pozitive astfel încât să se asigure creşterea eficienței activităţii
entităţilor.
Importanţa şi necesitatea controlului financiar în condiţiile economiei de piaţă sunt
unanim recunoscute. Rolul controlului financiar poate fi pus în evidenţă în toate fazele
proceselor economico-sociale, începând de la activităţile de proiectare, contractare, până la
finalizarea acestora şi înregistrarea rezultatelor obţinute.
În condiţiile economiei de piaţă este necesară întărirea instituţiei controlului financiar,
atât sub aspectul modului de organizare, cât şi sub aspectul cuprinderii şi extinderii acestuia în
viaţa economică.

Să ne reamintim...
 conform DEX, controlul reprezintă o analiză permanentă sau periodică a unei
activităţi, a unei situaţii, pentru a-i urmări mersul şi pentru a adopta măsuri de
îmbunătăţire. Mai mult, controlul presupune şi o supraveghere continuă,
morală sau materială, cât şi stăpânirea unei activităţi sau situaţii;
 în literatura de specialitate, controlul este definit, cel mai frecvent, ca funcție
a conducerii;
 controlul financiar cuprinde în obiectul de activitate:
 modul de aplicare şi de îndeplinire a directivelor stabilite;
 prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative şi mediatizarea celor
pozitive astfel încât să se asigure creşterea eficienței activităţii
entităţilor.

1. Care este rolul controlului financiar?


2. Care este obiectul de activitate al controlului financiar?

1.5. Rezumat
În cadrul acestei unități de învățare, am definit conceptul de control financiar și am
arătat obiectul și importanța controlului financiar în contextul economiei de piață.
Conform DEX, controlul reprezintă o analiză permanentă sau periodică a unei
activităţi, a unei situaţii, pentru a-i urmări mersul şi pentru a adopta măsuri de
îmbunătăţire. Mai mult, controlul presupune şi o supraveghere continuă, morală sau
materială, cât şi stăpânirea unei activităţi sau situaţii.
Controlul financiar cuprinde în obiectul de activitate:
 modul de aplicare şi de îndeplinire a directivelor stabilite;
 prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative şi mediatizarea celor pozitive
astfel încât să se asigure creşterea eficienței activității entităților.

1.6. Test de evaluare a cunoştinţelor


1. Definiți controlul financiar.
2. Care este rolul controlului financiar?
3. Care este obiectul de activitate al controlului financiar?