Sunteți pe pagina 1din 3

Legea nr.

94/1992 a Curţii de Conturi, Amendamente Explicaţii


republicată, prevede în art. 2 următoarele
definiţii:

b) audit public extern - activitatea de audit b) audit public extern - activitatea de audit În prezent, Legea nr. 94/1992 nu
desfăşurată de Curtea de Conturi care cuprinde, în desfăşurată de Curtea de Conturi care cuprinde, în prevede auditul de conformitate între
principal, auditul financiar şi auditul performanţei; principal, auditul financiar, auditul de conformitate formele de audit public extern
menţionate în definiţia auditului
şi auditul performanţei;
public extern. Definiţia a fost
prevăzută în unul din regulamentele
adoptate de Plenul Curţii de Conturi,
cu încălcarea normelor de tehnică
legislativă.
În conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit, auditul public
extern include trei forme de audit.
Auditul de conformitate este definită în
Regulamentul Curţii de Conturi astfel:
activitatea specifică efectuată de Curtea
de Conturi în baza programului anual de
activitate, prin care se verifică şi se
urmăreşte dacă modul de administrare
a patrimoniului public şi privat al statului
şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi dacă execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli al entităţii controlate
sunt în concordanţă cu scopul,
obiectivele şi atribuţiile prevăzute în
actele normative prin care a fost
înfiinţată entitatea şi dacă acestea
respectă principiile legalităţii,
regularităţii, economicităţii, eficienţei şi
eficacităţii
c) audit financiar - activitatea prin care se urmăreşte Audit financiar – activitatea de audit desfăşurată de Definiţia propusă este mai cuprinzătoare
dacă situaţiile financiare sunt complete, reale şi Curtea de Conturi, prin care se verifică dacă datele şi respectă definiţia din standardele
conforme cu legile şi reglementările în vigoare, incluse în situaţiile financiare ale entităţii controlate internaționale de audit. An independent
sunt complete şi reale şi dacă situaţiile financiare assessment, resulting in a reasonable
Legea nr. 94/1992 a Curţii de Conturi, Amendamente Explicaţii
republicată, prevede în art. 2 următoarele
definiţii:

furnizându-se în acest sens o opinie; au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale assurance opinion, of whether an
aplicabile. Activitatea de audit financiar se entity’s reported financial condition,
finalizează prin emiterea unei opinii. results and use of resources are
presented fairly in accordance with the
financial reporting framework.

Definiţia din Regulamentul Curţii de


Conturi este mult mai largă decât
definiţia din Legea nr. 94/1992
d) audit al performanţei - evaluarea independentă a audit al performanţei - activitatea de audit Definiţia propusă este mai cuprinzătoare
modului în care o entitate, un program, o activitate desfăşurată de Curtea de Conturi, prin care se şi respectă definiţia din standardele
sau o operaţiune funcţionează din punctele de evaluează în ce măsură o entitate sau, după caz, internaționale de audit. A performance
un program, o activitate sau o operaţiune în care audit is an independent, objective and
vedere ale eficienţei, economicităţii şi eficacităţii;
sunt implicate una sau mai multe entităţi, utilizează reliable examination of whether
resursele în conformitate cu principiile government undertakings, systems,
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii şi dacă operations, programmes, activities or
utilizarea resurselor poate fi îmbunătăţită în raport organisations are operating in
cu aceste principii. accordance with the principles of
economy, efficiency and effectiveness,
and whether there is room for
improvement.
f) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor Eficacitate – îndeplinirea de către o operaţiune, Definiţia a fost inclusă în lege cu acelaşi
programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul activitate sau program a obiectivelor stabilite conţinut cu cel prevăzut în standardele
dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al precum şi obţinerea rezultatelor urmărite internaționale de audit. The principle of
effectiveness concerns meeting the
activităţii respective;
objectives set and achieving the
intended results.
g) eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi eficienţă - maximizarea rezultatelor unei operaţiuni, Definiţia a fost inclusă în lege cu acelaşi
în relaţie cu resursele utilizate; activităţi sau program în raport cu resursele avute conţinut cu cel prevăzut în standardele
la dispoziţie. Eficienţa este determinată de relaţia internaționale de audit. The principle of
dintre resursele utilizate şi rezultatele obţinute, cu efficiency means getting the most from
luarea în considerare a cantităţii, calităţii şi the available resources. It is concerned
momentului obţinerii rezultatelor; with the relationship between resources
Legea nr. 94/1992 a Curţii de Conturi, Amendamente Explicaţii
republicată, prevede în art. 2 următoarele
definiţii:

employed and outputs delivered in


terms of quantity, quality and timing.
h) economicitate - minimizarea costului resurselor economicitate - minimizarea costului resurselor; Definiţia a fost inclusă în lege cu acelaşi
alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale resursele utilizate în derularea operaţiunilor trebuie conţinut cu cel prevăzut în standardele
unei activităţi, cu menţinerea calităţii să fie disponibile la momentul la care sunt internaționale de audit. The principle of
necesare, adecvate cantitativ şi calitativ şi obţinute economy means minimising the costs of
corespunzătoare a acestor rezultate;
la cel mai bun preţ. resources. The resources used should
be available in due time, and of
appropriate quantity and quality and at
the best price.