Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2020

Probă scrisă
LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE


Model
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. Traducerea literară a textului 20 de puncte
– pentru traducerea secvenţială (sintagme/cuvinte) se acordă 10 puncte, astfel:
Nr. de greşeli Punctaj acordat Nr. de greşeli Punctaj acordat
0–1 10 p. 10 – 14 3 p.
2–4 7 p. 15 – 20 1 p.
5–9 5 p. peste 20 0 p.
Notă! Nu se vor considera drept erori/omisiuni abaterile minore de la forma textului original (de
exemplu, omiterea/subînţelegerea unor conjuncţii sau adverbe, modificări de topică, transformarea
unor predicate active în pasive etc.), care decurg dintr-o traducere literară, cu condiţia păstrării
sensului sintagmei/propoziţiei.
– pentru traducerea globală (înţelegerea nuanţată a ideilor textului) se acordă 10 puncte, astfel:
Punctaj Descriptori
acordat
10 p. – înţelegere nuanțată a sensului general al textului (redarea coerentă a ideilor), în
ciuda unor greşeli de traducere (care nu afectează însă înţelegerea ideilor)
6 p. – înţelegere parţială a sensului global al textului
2 p. – înţelegere preponderent eronată a sensului global, cu identificarea corectă a unei idei
2.
– câte 3 puncte pentru transcrierea corectă a două propoziții subordonate din textul dat, în
conformitate cu cerința 2 x 3 puncte = 6 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea felului fiecărei propoziții subordonate transcrise
2 x 2 puncte = 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


– integrarea corespunzătoare a fragmentului dat în opera catulliană 4 puncte
– prezentarea unei idei poetice, menționând două cuvinte-cheie din textul dat 10 puncte
• câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte-cheie – 2 x 2 puncte = 4 puncte
• prezentare adecvată, nuanțată a ideii poetice – 6 puncte; parțial adecvată – 3 puncte;
încercare de prezentare – 1 punct
– comentarea oricăror două procedee artistice identificate în textul dat 10 puncte
• câte 1 punct pentru numirea oricăror două procedee artistice – 2 x 1 punct = 2 puncte
• câte 4 puncte pentru comentarea fiecărui procedeu artistic numit (comentare adecvată,
nuanțată – 4 puncte; parțial adecvată, schematism – 2 puncte) – 2 x 4 puncte = 8 puncte
– respectarea normelor limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie şi de punctuaţie) 6 puncte
• registrul stilistic adecvat cerinţei – 2 puncte
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 puncte;
2 greşeli – 1 punct; 3 sau mai multe greşeli – 0 puncte) – 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi
de punctuaţie – 2 puncte; 2 greşeli – 1 punct; 3 sau mai multe greşeli – 0 puncte) – 2 puncte

Probă scrisă la limba și literatura latină Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. câte 3 puncte pentru elaborarea a patru itemi de tip diferit pentru evaluarea competenței de
analiză a adverbului 4 x 3 puncte = 12 puncte
• câte 1 punct pentru elaborarea corectă a fiecărei cerințe – 4 x 1 punct = 4 puncte
• câte 1 punct pentru elaborarea corectă a fiecărui răspuns așteptat – 4 x 1 punct = 4 puncte
• câte 1 punct pentru corectitudinea științifică a informațiilor folosite în elaborarea
fiecărui item – 4 x 1 punct = 4 puncte
2. câte 9 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două etape ale lecției de predare-învățare,
având ca suport textul de la subiectul al II-lea: prezentare adecvată, nuanțată – 9 puncte; prezentare
parțial adecvată – 6 puncte; încercare de prezentare, schematism – 3 puncte
2 x 9 puncte = 18 puncte

Probă scrisă la limba și literatura latină Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2