Sunteți pe pagina 1din 2
IMINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ‘CENTRUL NATIONAL PENTRU COORDONARE 51 CONDUCERE A ITERVENTIEL CCENTRELOR DE COORDONARE $1 CONDUCERE A INTERVENTIELJUDETENE/ ‘AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 03.07.2020 Jn atentia comandantulut intervene ‘Avand in vedere publicarea Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniel nr. ‘458 din 25.06.2020 in Monitorul Oficial, partea | nr. 881 din 02.07.2020, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionaltate a dispoziilor ar. 26 ain, (2), teze 2 din Legea 1, 95 / 2008 privind reforma in domeniul sanatafi gi ale at. 8 ain. (1) din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurie de urgen{a medicala, precum 1 lunele mdsuri aferente institut! carantinel, prevederile legale privind izolarea la domiciiu $i carantinarea se suspend’ temporar, peniru 0 perioadé In care Parlamentul si Guvernul trebuie 8& puna tn acord aceste prevederi cu dspozitile Constitute. Astfel, Ordinul ministrtul sénatai nr. 414/11.03,2020 privind instituirea masuri e carantina pentru persoanele aflate tn situatia de urgent de sanatate publica intemationala determinatd de infectia cu COVID-19 i stablirea unor masuri In ‘vederea prevenini gi limitirii efectelor epidemiei, in baza caruia s-au institut / dispus masurile de caranting / izolare, so suspend’ de drapt, incepand cu data de 02.07.2020 pain’ la modificarea cadrului legis ln concluzie, masura izoléril la domicillu/carantinarll institutionalizate se suspend temporar pentru toate persoanele (inclusiy persoanelor pentru care s-a aplicat acest masuri anterior datei de 02.07.2020). ‘Totodata, tinand cont de contextul epidemiologic actual gi de evolutia raspandirt infectiet cu’ virusul SARS-CoV-2, precum gi de riscul crescut de transmitere ‘comunitara in réndul populate, in vederea preveniri réspandirlinfectel, pentru persoanele care au fost in contact cu un caz confirmat COVID ~ 19, nu au finalizat perioada de 14 zile de izolare/carantiné sau au venit in fara dint-o zona / fara ‘considerata cu risc epidemiologic ridicat de transmitere, se recomanda autoizolare la domiciliu pe 0 perioads de 14 zile, respectand urmétoarele masur ~ purtarea corecté a mastil de protect In spall inchise, aruncarea acesteia dupa folosire intr-un recipient de gunol cu capac, urmaté mediat de spalarea mainilor cu apa si spun gi/sau dezinfectarea cu solu pe baza de alcool, = spalarea frecventé a mainilor cu apa gi spun gi folosirea de soluti dezinfectante pe baza de alcool; ~ pstrarea distantei de cel putin 1,5 metri ine persoane; ~ urifrea periodicd a supratefelor de contact (mAnere, mese etc.) cu soliio dezinfectan ~ in cazul aparije’ simptomatologiei specifice COM ~ 19, se va accesa nu Unie de urgenta 112: ~ onsultarea periodic’ site-urior ofciale, in vedrea informa asupra evolu Prevedenlor legislative privind limitarea ragpinditi imbolnavirlor Gu bal ‘coronavirus, Precizim a, toate persoanele beneficiare ale suspendarii temporare a misuril do izolare fa domiciliu/carantiné trebuie infermate cé, in situatla n care, in decursul celor 14 zile de la revenirea in faré sau de la ultimul contact ca ug COMANDANTUL ACTIUNI SECR STAT, ‘SEF AL DEPARTAMENTYCUIPENTRU SITUATII DE URGENTA