Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

137 /6 iunie 2018

Domeniul: Nivel de trai

ÎN ANUL 2017, VENITURILE TOTALE ALE POPULAŢIEI, MEDII LUNARE PE 
O GOSPODĂRIE AU FOST 3392 LEI, IAR CHELTUIELILE TOTALE AU FOST, 
ÎN MEDIE, 2874 LEI LUNAR PE O GOSPODĂRIE 
 Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat în anul 2017, în termeni nominali, 3392 
lei pe gospodărie şi 1291 lei pe persoană. 

 Cheltuielile totale**) ale populaţiei, au fost, în anul 2017, în medie, 2874 lei lunar pe 
gospodărie (1094 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale.  
Veniturile totale: 
 

Structura veniturilor totale ale gospodariilor, pe surse de formare,


in anul 2017

9.7% 1.6% Venituri salariale

1.3% Venituri din agricultura

Venituri din activitati independente
21.6%
Venituri din prestatii sociale

Venituri din proprietate si vanzarea
61.2% de active din patrimoniul gospodariei
2.3% Venituri in natura
2.3%
Alte venituri

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

‐ veniturile băneşti au fost, în medie, 3062 lei lunar pe gospodărie (1166 lei pe persoană), 
iar veniturile în natură 329 lei lunar pe gospodărie (125 lei pe persoană).  

‐ salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri 
(61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor). 

‐ la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din 
prestaţii  sociale  (21,6%),  veniturile  din  agricultură  (2,3%),  veniturile  din  activităţi 
neagricole  independente  (2,3%)  şi  cele  din  proprietate  şi  din  vânzări  de  active  din 
patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (9,7%), 
în  principal,  contravaloarea  consumului  de  produse  agroalimentare  din  resurse              
proprii (8,3%). 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ    1
Tel: 021.318.18.69  
©  INS 2018 
 
‐ mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură 
între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural. 
 
 
NIVELUL ȘI STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, ÎN ANUL 2017

  Venituri  % din total:
totale  Venituri  din care: Venituri  din care: 
  băneşti  în  Contra‐
venituri  Contra‐
    natură valoarea 
din valoarea 
    consu‐
salarii  acti‐ venituri  veniturilor 
  mului de 
brute venituri vităţi  din  în natură 
  produse 
şi alte  din agri‐ neagri‐ pres‐ obţinute de 
  agroali‐
drepturi  cultură cole  taţii  salariaţi şi 
medii  mentare 
salariale  inde‐ sociale beneficiarii  
lunare pe  din 
pen‐ de prestaţii 
persoană  resurse 
dente sociale 
‐ lei ‐  proprii

TOTAL  1290,90 90,3 61,2 2,3 2,3 21,6 9,7 1,4 8,3

URBAN  1537,44 94,7 69,9 0,3 1,7 20,3 5,3 1,5 3,8

RURAL  1005,00 82,5 45,7 6,0 3,5 24,0 17,5 1,1 16,4

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Cheltuielile totale:

‐  principalele  destinaţii  ale  cheltuielilor  efectuate  de  gospodării  sunt  consumul 


de  bunuri  alimentare,  nealimentare,  servicii  şi  transferurile  către  administraţia 
publică  şi  privată  şi  către  bugetele  asigurărilor  sociale,  sub  forma  impozitelor, 
contribuţiilor,  cotizaţiilor,  precum  şi  acoperirea  unor  nevoi  legate  de  producţia 
gospodăriei  (hrana  animalelor  şi  păsărilor,  plata  muncii  pentru  producţia 
gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).  

‐  cheltuielile  pentru  investiţii,  destinate  pentru  cumpărarea  sau  construcţia  de 


locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, 
cumpărarea  de  acţiuni  etc.  deţin  o  pondere  mică  în  cheltuielile  totale  ale 
gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%). 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ    2
Tel: 021.318.18.69  
©  INS 2018 
Structura cheltuielilor totale ale gospodariilor,
in anul 2017

3.8%

21.1%

Cheltuieli de consum
Cheltuieli pentru investiţii
Cheltuieli pentru producţie
3.6%
Impozite, contribuţii etc
0.5%
Alte cheltuieli

71.0%

Datele graficului.xls vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 
‐ mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi 
structura cheltuielilor totale de consum.
 
NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, ÎN ANUL 2017

Cheltuieli % din total:


totale Cheltuieli din care, cheltuieli băneşti pentru: Contra-
băneşti cheltuieli din care, pentru: impozite, valoarea
de contribuţii, consumului
consum cotizaţii, de produse
medii alimente şi cumpărarea agroali-
plata taxe
lunare pe băuturi mărfurilor mentare
serviciilor
persoană consumate nealimentare din resurse
- lei - proprii

TOTAL 1093,92 90,2 64,1 20,1 25,6 18,4 21,1 9,8

URBAN 1284,58 95,5 66,8 20,9 25,2 20,7 24,5 4,5

RURAL 872,84 81,1 59,5 18,8 26,3 14,4 15,3 18,9

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 
 

‐  conform  clasificării  standard  pe  destinaţii  a  cheltuielilor  de  consum  (COICOP), 


produsele  alimentare  şi  băuturile  nealcoolice  au  deţinut,  în  anul  2017,  în  medie, 
34,3% din consumul gospodăriilor.  

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ  3 
Tel: 021.318.18.69  
©  INS 2018 
Structura cheltuielilor totale de consum pe destinatii,
in anul 2017

1.8%
5.1% Produse agroalimentare si
0.3% bauturi nealcoolice
4.0% Bauturi alcoolice, tutun

5.0% Imbracaminte si incaltaminte

34.3% Locuinta, apa, electricitate, gaze


si alti combustibili
6.6%
Mobilier, dotarea si intretinerea
locuintei

Sanatate

4.9%
Transport

Comunicatii
5.6%
Recreere si cultura

Educatie

8.2% Hoteluri, cafenele si restaurante


17.1%
7.1% Diverse produse si servicii

Datele graficului.xls vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare: 
*) 
Veniturile totale cuprind ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de 
provenienţă pentru care nu există obligaţia de restituire şi veniturile în natură (evaluate în lei). 
**) 
Cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie şi 
contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor. 
   Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările   Metodologice. 
Informaţii suplimentare (Veniturile şi cheltuielile gospodăriilor pe categorii de gospodării şi regiuni, precum şi Nivelul
şi structura consumului alimentar), vor fi disponibile în TEMPO online, termen de validare 08.07.2018.
Următorul comunicat de presă va apărea în luna iulie 2018.
 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate‐de‐presa‐view   
Directia de Comunicare 
 e‐mail: biroupresa@insse.ro  Tel: +4021 3181869             
   

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ  4 
Tel: 021.318.18.69  
©  INS 2018