Sunteți pe pagina 1din 15

Guvernul României

Hotărârea nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe


teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
În vigoare de la 16 iunie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020. Formă aplicabilă la 17 iunie 2020.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de
urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin
Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum și de prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 15/2005, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de
răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat "Analiza
factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-COV-2 pe
teritoriul României la data de 15.06.2020", întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și
Coordonare a Intervenției,
ținând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.
30 din 16 iunie 2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, art. 4, art. 6 și art. 71 alin. (1) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Începând cu data de 17 iunie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg
teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu
modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2. - Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul
SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și
autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării
de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
b) anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților";
c) anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".
Art. 3. - În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind
stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu
completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016
privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, secretarul de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în
colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și
combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.
Art. 4. - Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-
3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. - Până la emiterea actelor pentru punerea în executare a prezentei hotărâri, se menține
aplicabilitatea actelor emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările
și completările ulterioare, în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în
anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Emanuel Victor Picu,
secretar de stat
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul tineretului și sportului,
Marian Ionuț Stroe
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Leonard Achiriloaei,
secretar de stat
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Mona Mihaela Dumitru,
secretar general
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Secretariatul de Stat pentru Culte
Victor Opaschi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 16 iunie 2020.


Nr. 476.
ANEXA Nr. 1
MĂSURI
pentru creșterea capacității de răspuns
Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri:
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații
de urgență, în condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.
1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50-52 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/2020, cu modificările ulterioare.
Art. 2. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților,
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020.
2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidențial își organizează programul în funcție de contextul
epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul
muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
Art. 3. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilește desfășurarea în regim
permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară,
precum și a activității Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției și a centrelor
județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
Art. 4. - (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unitățile teritoriale pentru
situații de urgență, respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.
(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliția Română, prin inspectoratele
de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale.
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituțiile la nivelul cărora sunt organizate
centrele operative pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și conducere a
intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 2
MĂSURI
pentru asigurarea rezilienței comunităților
Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă
se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților
administrației publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate
de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.
2. Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la
carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul
Național pentru Situații de Urgență, se instituie pe o perioadă de 14 zile măsura carantinării/izolării la
locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii,
după caz.
3. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare,
prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul
acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu
colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.
4. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară
exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în
țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.
5. Prin excepție de la prevederile pct. 2 și 3, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor
pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune
familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție
de autoritățile administrației publice locale.
6. Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuință/altă locație sunt introduse în
carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării
și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
7. Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân
în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.
8. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 și 3 următoarele categorii de persoane care nu prezintă
simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea
materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4
tone;
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune,
inclusiv locul conducătorului;
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei
din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al
Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale
sau în cont propriu;
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând instituțiilor internaționale și
sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;
e) piloții de aeronave și personalul navigant;
f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care
prezintă autorităților competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor
internaționale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din
24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate
în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și
la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente "certificatul pentru lucrătorii
din sectorul transporturilor internaționale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează
pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru
lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-
19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica
Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la
intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor
încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale
cu beneficiarul din afara teritoriului național;
l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul
național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile
economice de pe teritoriul național;
m) persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune,
mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii din domeniile medical, științific, economic, apărare,
ordine publică și securitate națională, transporturi, precum și persoanele care desfășoară activități
profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare
cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;
n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la
București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și
membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de
serviciu, precum și membrii familiilor acestora;
o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în
România din misiuni executate în afara țării;
p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României și care
au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ
superior ori pentru activități legate de finalizarea studiilor în unități/instituții de învățământ de pe
teritoriul țării noastre.
9. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care
nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de
înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de
Sănătate Publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a
intervenției.
Art. 2. - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 3

MĂSURI
pentru diminuarea impactului tipului de risc
Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea
de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum
și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații
închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-11.
2. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente,
antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
3. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot
desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.
4. În condițiile pct. 2, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de
performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile
de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între
participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 m2 /persoană.
5. Prevederile pct. 2-4 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.
6. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producție de film și
audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.
7. În condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai
dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer
liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt
permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de
minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
8. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul
și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020.
9. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul,
drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive
desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul
tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale.
10. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
11. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
Art. 2. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor
străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent
permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile
altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt
document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale
pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul
de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau
personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
Art. 3. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se instituie carantina în clădirile,
localitățile și zonele geografice stabilite prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor
județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică
și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.
Art. 4. - În condiții le art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale
Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art.
37 din Legea nr. 55/2020.
2. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru țările care fac obiectul excepției de la
carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul
Național pentru Situații de Urgență.
3. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice
din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici
stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările
Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru
repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române și al autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările
Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea
cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului
Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările
Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul
transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi
("Green Lanes") în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea
protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23
martie 2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de
destinație.
Art. 5. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se menține închiderea temporară,
totală sau parțială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară:
a) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
b) Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);
3. la frontiera româno-ucraineană:
a) Isaccea, județul Tulcea;
4. la frontiera României cu Republica Moldova:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați;
5. la frontiera româno-sârbă:
a) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
b) Orșova, județul Mehedinți;
c) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
d) Naidăș, județul Caraș-Severin;
e) Vălcani, județul Timiș;
f) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
g) Lunga, județul Timiș;
h) Foeni, județul Timiș.
Art. 6. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile
comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri
publice, din interiorul clădirilor.
2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
3. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice
sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din
familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020.
Art. 7. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor
comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite:
a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unități de alimentație publică, cu
excepția celor care funcționează potrivit art. 6 pct. 3;
b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.
Art. 8. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și
dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și
protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, art. 33
și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
2. Transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și
dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor
de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar
și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii
și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, art.
34 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
3. Transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și
dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de
transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor
interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, art. 35 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
4. Transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și
dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de
transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită
pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului naval, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, art. 36 și art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.
5. Transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se desfășoară cu respectarea prevederilor
din ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor
interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.
Art. 9. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii:
activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
2. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a
organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic
și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
3. Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare
non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
4. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire
personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații
comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor
exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
6. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.
7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă amenajată folosită pentru închirierea șezlongurilor și
umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența
reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate
amplasării altor dotări de pe plajă.
8. Accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
Utilizarea plajei se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice
moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.
9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu
asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei
distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu
respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Aceleași reguli de distanțare fizică se aplică și pentru suprafața
de 30% fără șezlonguri.
Art. 10. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Activitatea în creșe, grădinițe și afterschool-uri, pe perioada vacanței de vară, este permisă numai
cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului
muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020.
2. În cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise organizarea și desfășurarea examenelor
pentru elevi/studenți, cadre didactice, precum și activitățile specifice unităților/instituțiilor de
învățământ în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului
educației și cercetării și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
Art. 11. - (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2-5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6 și 7 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 8 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și, după caz, de
Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 10 și 11 se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se urmărește de către Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.
(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății, Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 și 7 se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Muncii
și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 2 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3 și 6 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul
Afacerilor Interne.
(16) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului și Sportului și
Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. Respectarea
măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educației și Cercetării și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

S-ar putea să vă placă și