Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN INSTRUCTIUNEA Nr. 6/ 92.04.2020 Privind stabitirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020, pentru a se asigura o abordare unitara la nivelul Organismelor intermediare si AM POCU Avand in vedere: a) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consitiului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurali si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune s1 Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 2) Programul Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia CE nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificarile si completirile ulterioare; (3) Ordinul nr. 5668/11.08.2017 privind desemnarea Ministerului Dezvoltérii Regionale, Administratiei Publice $i Fondurilor Europene ca autoritate de management si a Ministerului Finantelor Publice ca autoritate de certificare pentru Programul Operational Capital Uman; (4) Procedura Operationalé PO.DGPECU.11 Verificarea si autorizarea cheltuielilor solicitate (a rambursare; (5) Procedura Operational PO.DGPECU.06 Verificarea atribufiilor delegate organismelor intermediare; (6) Recomandarea formulata de ctre Autoritatea de Audit in cadrul Raportului de audit de ‘sistem nr. 60245/07.02.2020, Directorul General al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ‘emite prezenta instructiune: Art, 1. Organismele Intermediare cu atributii delegate in cadrul POCU 2014-2020 vor efectua demersurile necesare in vederea introducerii in Modulul Comunicare din aplicatia MySMIS 2014 inclusiv a dosarelor aferente cererilor de rambursare care au fost deja inregistrate in sistem, astfel incat s& se asigure respectarea prevederilor art. 122 alin. (3), art. 72 lit. g), 125 atin. (4) lit. d) din Regulamentul UE nr, 1303/2013, ‘Aworzaten do Management perry Prgramul Operations Capital Unan Si, Mendleey re. 338, Sector 3, Buea Yeirsom neo chine. posrusterdirve.ro ‘won fenairuer0 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN Art. 2. Dosarele cererilor de prefinatare/rambursare/plata, inclusiv documentele justificative ale acestora, vor fi introduse in aplicafia MySMIS 2014 pentru intervalul septembrie 2017 - septembrie 2018, data la care a fost publicat pe site-ul MFE (www. fonduri-ue.ro) Manualul beneficiarului care mentioneaza explicit faptul ca “Cererile de prefinantare/rambursare se vor depune, de ciitre beneficiari, prin intermediul Modululul Comunicare”. Art, 3. Introducerea in sistem a datelor istorice se va efectua in termen de 3 luni de la data aprobirti prezentei instructiuni. Directorii executivi/directorti executivi adjunct ai organismelor intermediare sunt responsablll de admintstrarea integralé a procesului de introducere a datelor istorice in Modulul Comunicare din apticatia MySMIS 2014,