Sunteți pe pagina 1din 82

L

[

[

[

[

[

[

[ARTA GESTURILOR SACRE

Nasikagra drishti

Pt.ltcnl der lara (u certttudinc ca destinul nosuu sta in mainite rl Otl S t re sr a ceasta a r trebu i sa 0 1n teleg ern 1 ite ra L N II nu rnai pentru l ~ !(~ rl ivel ul pa J rnelor ave tll a nun, ite li ni i ca re pot sa ne dea Info rrna ~i I clespr-c trccut ~~ despre viitor. ci pentru eel fiecare dcqet are func~~a ~")rJ si putereo sa in ca d ~'J I orga nis m u I u t n ostru. OdC a sti m c.im 5~ (olos,nl a(ed~ta putere. putern sa nc rnentinem st.irea de san{lLatt:"* i lLI (_ a SI s Ld r t:a de puce menta 121.

, -

o

Abhaya rnudra

~, r •• ;

...

C fl !ld lo spu n pacientilor la i ncep ut despre mu dre I P rime lor r-(~a( ~ i o este p II na de scepticism, Ei rna intreaba: .Cu tll poate boa ICl mea sa ne arnellorata ooar prin punerea impreur a a dcqetelor intr-o all urn ita forma?" Dar indata ce incep sa aiba incredere ~i I~i continua exerc i tide. ei incep sa oerceapa efecte pozitivc si scepticismul lorI nce o c sa se tra nsforrne i ntr-o stare dell i mi ,·e _ ADO! Ie exolic c a

, .

ilccst e tc tl ruci, care pa r foarte simple j su n t c adouri .ie pretui:e ce neau fos t d,j ru i te de rnaestrii spiritua I i ilurn lnati. ca re i1 u tra It in ti nip uri str-tniE?C~lL" «esnev Dev (ineesuu YOQllJn Uh.1'illl >) tei ooeut)

Varada rnudra

tSBN 973-77)6-21-9 978-973-7726· )}-6

-

,

" ;. .. ' ~ - i:

Dharmachakra mudra

..

:.{

...

: . '.1P

' -

, -

I 1' ___

- • - - _, ~ II.. • ~~ __

Dhyana mudra

Vitarka mudra

, ." ~'- --(-. "r- ••.

"I - ..•• J ~ • .!.I;,..;. • ., 1.._ '"- _

__ ~"J ....... 1.

';.\.. ,~. •• --.. -;;. ':I iT ,r'" • -" , -

I~ \'-:~?:'.I~..J 'j"'~ ').:

.:'l- ~ .;;.~.:~, "

~\'. , , .. , ,-

\ ',.. • j

" .. - ~ ~ to' ~ - •

r ... 1 _-,----.

_ J ~ - L..

.,-

Bhumisparsha mudra

Editura RAM

I .

1

..

Swami Atmananda

MUDRA

I ~ L L [~

Arta gesturilor sacre

[
,
I
I
:
:
I
l
I
[
II


~~


. ~~

L [ [ [

Traducerea si adaptarea textului: Angela Mayer Tehnoredactare: Marius Petre

Coperta: Gabriela Popa

Prelucrare imagini: Florin Popescu...

© Toate drepturile de autor asupra acestei lucrari apartin in exclusivitate Editurii Ram. Orice reproducerc ram autorizare se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Bl4Ila2II'...,., 4 II I7l, ~ __ 1.." ........ F'CN1M,l ~

f"edprint

tip 0 9 r. rio

Til: 4 n.m~ n ',0'.71 ItdPpldllU

CUPRINS

.

\

Capi tolul 1. Ce s unt mudrele? ~ , 4

Capi to] ul 2. Originea mudrelor 6

CapitoluI 3. Importanta si rolul rnudrelor 9

Capitolul 4 .. Sernnificatia mainilor 12

Capi toluI 5. Semnificatia degetelor 15

Capitol ul 6. Efectele mudrelor 17

Capitolul 7. Folosirea mudrelor pentru vindecarea

prob lemeIor de sanatate II •• II •••••••• II •• 22

Capitolul 8. Cine si cand poate realiza mudre? 25

Capitolul 9. Cum se realizeaza mudrele? 27

Capitolul 10. Diferite categorii de mudra .. - -. - - - - _ 30

Capitoluili. Mudrele in ordine alfabetica 32

Capi tolul 12. Mudre corporale 131

CapitoluI 13. Anexa: Mudrele si aile terapii legate de

rnaini , 151

Capitolul 14 Lista mudreJor realizate eu mainile in ordine

alfabetica 155

Capitolul 15. Lis ta rnudrelor eu efecte curative - 159

Bi bliografie t 159~

r

J

3

L

[ [

[

[ [

b [

r

\ '

{ .

f ~ { .

L r: [

[ [

L [

1: [

r

r

Capitolull

Ce sunt mudrele?

"...

simbolurilor ~i conferirea de protectie celui care Ie realizeaza, In

traditia Tantrica mudra mai insearnna ~i femeie in rolul ei de Yogini, de initiatoare a unui ritual tantric. Acelasi termen mai este folosit ~i in ritualurile tantrice pentru a desemna cerea1ele care sunt consumate in timpuJ rituaIului."

Mudra poate fi definiti ~i ca modalitatea non-verbala de comunicare ~ exprimare proprie, constand in gesturi ale mainilor si pozitii ale degetelor, dar ~i ale corpului, reprezentand 0 exprimare exterioara a "determinarii interioare" I' sugerfind irnportanta comunicarii non-verbale fali de cuvantul rostit,

Mudra 0 moo putem traduce si ca ati tudine. Putem vorbi de atitudinea eorporala ca fiind 0 mudri. si in acest sens extins putem spune ci fii asanele (posturile corporaIe din yoga) reprezinta niste

"""

mud.re. In plus exista ~i atitudini interioare care in traditia shivaita

se numesc mudre. Abhinavagupta vorbeste in Imnurile sale despre ,,atitudinea divina" sau "pecetea lui Shiva'', care sunt denumite bhairavi-mudra sau shambhavi-mudra.

Cuvantul mudra este descris ~i de catre tradltia tantrica, ca fiind .~titudinea ce daruieste fericirea" (mudam ratl dadati iti mudra). eel ce este insemnat de pecetea divina, ramane marcat de ea pe vecie .. EI este acum 0 expresie vie a acestei "insemnari". Acesta este sensu] profund al cuvantului mudra. Oare nu mireasa i§i implod astfel sotul divin, in Cantarea Cantarilor: "Strange-me ca 0 pecete pe pieptul tau, ca UJ;! sigiliu pe bratul tau·'? (Cantarea CintirilorJl 8.6)

Aceasta pecetluire interioari. se manifesti la inceput ca 0 armonizare intre interior :ji exterior .. MomentuI in care yoghinul se indreapti dinspre exterior spre interior" este momentuI numit kramamudra. Nici 0 descriere nu poate exprima aceasta stare care nu este nici vid §i nici plenitudine, Accentul pus pe gratia divina arata cii aceasli stare nn poate fi nicidecum "produsa" printr-o tehnica oarecare ..

Pentru yoghinul care a atins starea de desavir~ire, cele trei elemente ale c3.ii energiei i~i gisesc impIinirea in el: mantra (cuvintuJ sacru) 11 mudra (gestul sacru) ~i Yoga, corespunzand fiecare celor trei cornponente ale fiintei umane: cuvant, .corp ~j suflul .. Cuvintele sale exprimate spontan, au puterea nzantra-elor_

5

Cuvantul Mudra are mai multe sernnificatii, Literal inseamna "pecete", "sernn", "simbol". Mudra este un gest simbolic adecvat, care genereaza 0 stare de rezonanta specifica, MudreIe mai pot fi descrise ca atitudini fizice, ernotionale, devotionale ..

Mudrele se realizeaza in marea lor majoritate cu rnainile, dar si cu aIte parp ale corpului, avand ca scop punerea fiintei in rezonanta eu anumite energii subtile din Macrocosmos, sao j ntegrarea sa instantanee in anumite sfere sau campuri benefice de forti specifice, Mudrele sunt deci gesturi simbolice care precum asanele (posturiIe corporale yoga), creeaza rezonante ell anumite energii subtile din Macrocosrnos, conectand fiinta umaria cu realitatile spirituale sublime.

.A.

In vechile texte hinduse cuvantul sanscrit mudra inseamna

sigili u, pecete, pecetluire.. Instrumentele folosite pentru pecetluire, cum ar fi inelele, stampilele erau numite Mudra. Cuvanrul mudra era folosit si pentru monede, utilizare pe care 0 are inca si in zilele noastre. Monedele sunt numite mudra sau rupa de node vine si numele de rupie, moneda curenta in India. In trecut un sigiliu insenma mult mai mult decat in zilele no as tre I' fiind un semn al unei inalte autoritati. Ruperea unui sigiliu sau faIsificarea lui era un pacat de moarte .. Asocierea unui gest ritualic eu un sigiliu, ne arata irnportanta pe care 0 aveau mudrele in sistemul hindus.

Kulamava Tantra afirma ca tennenul mudra r~i are radacina in ell vintul mud care inseamna "placere" I ,Sncantare" I Ia care se adauga dru care inseamna "a scoate in evidenta" .. Mudra este consiclerata a fi un fel de circuit by pass, un fel de siguranta pentru circuitul energetic al fiintei umane, atunci cand persoana se afla de exemplu in meditatie, Mai mult chiar, mudra poate aduce in timpul rneditatiei un surplus energetic si moduleaza energia intr-o maniera cat rnai armonioasa pentru fiinta noastra,

Nick Douglas defineste mudrele in cartea sa, "Secrete Sexuale'tx.Mudrele sunt gesturi mistice care au ca scop focalizarea energiiJor subtile, transmiterea de lnvatituri prin intennediul

4reveland 0 realitate ce patrunde nemijlocit in inima celui ce Ie asculta, Miscarile ~i atitudinile sale sunt mudra-e, gesturi sacre .. rnanifestand in afara plenitudinea sa exterioara. EI nu trebuie sa faca nimic caci insqi existenta trupuIui siu este 0 mudra. Respiratia sa obisnuita care este ad§nci ~i incetiniti este implinirea tu turor tehnicilor respiratorii yoghine care ii sunt acum inutile.

I

Toate acestea nu sunt decat efecte ale experimentarii tarimuIui

divin, in a carui lumina ii apace totul plio de stralucire, chiar ~i lumea exterioara care, pentru el, a devenit deja interioara, Chiar ~i simpJa vedere (darshanay a unui asemenea yoghin desav3qit si faptul de a-i auzi cuvintele are deja 0 putere eliberatoare caci el, trupul sau, suflul §i cuvintele sale au devenit perfect transparente pentru preaplinuI divin,

In lucrarea .Darul trairii" (Anubhavanivedana) se spune despre mudra ci este nacea atitudine ce apare cand orice rniscare corporala a incetat".

Le regasirn in opere de ana ce au 0 vechime de peste 2500 de ani, dar se considera ca ele ar fi si mai vechi, ca ar proveni din perioada culturii vedice .. in picturile din pesterile din Ajanta fJi sculpturile din Ellora, care dateaza din secolele 2 ~i 1 Le.n .. , dar ~i 13 sculpturile din Kbajuraho, regasirn unele dintre cele mai vechi reprezentari ale mudrelor ..

Primele documente in care sunt descrise mudre sunt Mantra Shastra (Cartea mantrelor), Upasana Shastra (Cartea invocatilor ~i a rugaciunilor) ~i Nritya Shastra (Cartea dansurilor clasice). in Bhagavad Gita este un vers care mentioneaza faptul ca in limp ce Ii oferea invatituri lui Arjuna, Krishna realiza Gyan Mudra (jnana mudra).

Prapannapaarijaataaya totravetre paanaye, gyaan

mudraaya Krishnaaya geetaamritaa duhe namah

intr-un alt text stravechi aI mte1epciunii, numit SomaShambhu-Paddhatl sunt descrise un mare numar de mudre.

Yoga Tattva Mudra Vigyan reprezinta chiar 0 rarnura a sistemului yoga .. Este stiinta hasta mu dre I or, a mudrelor realizate doar ell ajutorul mainilor ..

in Jainism, Swami Mahavir Jain ~i in Sikkhism, Guru Nanak

Devji sunt de cele rnai multe ori redati realizand Gyan sau Dhyana Mudra.

in Egiptul anticsi in Roma antics, zeitatile sunt reprezentate

realizand diferite mudre. in traditia islamica, dervish rotitori realizeaza mudre in timpul diferitelor ritualuri.

Mudrele mai sunt realizate, chiar daca nu sunt Dumire asa, si in crestinisrn, Regasim mudre in reprezentari iconografice ale lui Iisus Christos, ale Fecioarei Maria, ale lui loan Botezatorul, dar si realizate de preoti in ritualurile crestine. Daca privim un preot care realizeaza un ritual crestin, vom vedea ca el face 0 serie de gesturi specifice .. in credinta crestin ortodoxa multi dintre sfinti au pozipi ale mainilor care sunt identice cu unele mudre hinduse. In Occident, studiul gesturilor mainilor in rituaJuri sau a gesturilor spontane se: numeste cheironomie. Este inrudita partial eu gesturile care sunt folosite in simbolism ~i eu cele din ritualuri religioase,

Capitolul2 Originea mudrelor-

Originea mudrelor r8mfine un mister .. Nu se stie cand au fast sistematizate gesturile care au devenit cunoscute in limp ca mudre. Gesrurile realizate cu mainile le regasim in aproape toate culturile stravechi, folosite In ritualuri religioase, in arta, dansuri, incomunicare.

Regasim mudre realizate in budisrn, hinduism; in diferite tiri cum ar fi Japonia, India, China,. Tibet ~i Indonesia sute de mudre au fast descrise, unele insopnd anumite initieri, practici spirituale, tehnici yoga, altele folosite in dansuri sacre, drame sau ceremonii ritualice. Unele sunt sirnbolice, aItele au ~i virtuti metafizice.

Multe astfel de pozitii ale mainilor sunt folosite in sculpturile ~i picturile budiste si hinduse, indicand celor credinciosi intr-o rnaniera sirnpla natura ~i rolul zeilor reprezentati,

~

• I

r

r

!

I f i

.

6

7

t

i.

[

[ [

[

[

[

I I

I I

I I

I

I I

r

t .

I

I I

In timpuI crestinarii tarilor nordice anumite gesturi care evocau perioada pagin~ cum ar fi ridicarea bratelor pentru a invoca zeii, au fast mterzise,

in multe culturi, stringerea de mana este un gesl ce denota intentii bune, de prietenie §i i~i are originea in vechime, cand se dorea sa se arate cii persoana respective nu are nici un fel de arme ascunse.

Mudrele nu Ie regisim numai in Asia, ele sunt risp8ndite in intreaga lume. in ritualurile lor, stramosii nostri erau familiarizati cu anumite gesturi care aveau ca scop sublinierea a ceea ce ei doreau sa exprime ..

In India, mudrele constituie 0 component! importanti a activitatilor religioase. Exists mudre realizate eu ajutorul mainilor, hasta, care sunt specifice unei anumite zeitip. ,i chiar putem sa recunoastern 0 anumiti zeitate in functie de mudra pe care 0 rea Jizeaza ..

Tot in India in timpul dansului, se reaJizeazi mudre eu ajutoruI mainilor, ochilor, corpului, care sunt at1it de clare mclit 0 intreaga poveste poate fi relatata en ajutorul lor, rara a folosi cuvinte. M3inile sunt purtitoare de simboluri, care sunt universal recunoscute in Orient. en mainile sale, dansatorul sau daosatoarea indiana exprima viata universului. Prin bogatul simbolism, gesturile dansatoruIui devin un Iimbaj, care are semnificatii mai profunde pentru fiinta noastra decat pot exprima cuvintele, pentru ca gesturile actioneaza si la ni vel subconstient,

in dansurile indiene, mainile se misca dintr-o mudri in alta, generand pentru cei initiati rezonanta co anumite forme ~i energii arhetipale. In dans mudrele joaca un dub1u roI: unul artistic, estetic si un al doilea de activare ~i purificare a circuitelor energetice .. Astfel impactul este dublu alit fali de dans a tor, care trii~te in mod direct experienta rnudrelor, cit si fap de privitor. Sunt folosite in dansurile indiene, in care suot reprezentate povestirile vedice despre zei si eroi.

In Japonia, degetele marl si arititoarele ambelor mijni unite,

astfel inc§.t sa formeze un triunghi, exprima concentrarea, Este arhicunoscut gestul american al pumnului strins eu degetul mare ridicat triumfator in marcarea ideii de succes .. Toate civilizatiile au

8

". .-~ - ..... ., ... - -

utifizat Jimbajul maioiIor, acesta fiind poate eel mai vechi mijloc de comunicare intre semeni.. Punerea mainilor asupra cuiva semnifici transferal unei energii (putere), 0 binecuvintare, gest ritualic in bisericile erestine ~i la hirotonisirea p reo til or . Gestul elevilor de a ridica mana la scoala pentru a raspunde la verificarea cunostintelor se aseamini cu 0 puternica mudri. hindus~ numiti pran mudra, mudrli. ce imbunata~te puterea de concentrare si vederea.. Trei degete impreuoate pentru a face semnul crucii semnifica in crestinisrn Sfinta Treime, dar acest gest este ~i 0 mudra a foc:alizarii dorintelor, a concentrarii, a gisirii solutiilor,

Chiar ~i noi, fiecare in parte. realizim anumite mudce Iari. sa ne dam seama, de fapt, de acest Iucru .. A vern 0 gami de gesturi pe care Ie realiziril ~ care sunt specifice fiintei noastre ~i care ne definesc din punct de vedere al caracterului §i aI bogapei liuntrice. ~ cum 0 persoana foloseste anumite stereotipuri verbale, la fel 0 persoana care DU are 0 personalitate conturata ~i no este foarte constienta de sine, foloseste un numar limitat de gesturi. Cu cAt avem 0 personaIitate mai bogata, eu atat numirul de gesturi pe care Ie realjzjjrn in mod curent, este mai mare.

Dar ~i viata noastri. de zi CD zi este plini de gesturi, a caror engine, de cele mai multe ori, De scapa, De exemplu, pentru a incuraja pe cineva spunem ca ii pnem pumnii strin~. Daca studiem mudrele vom vedea ci gestul punmului strins il regasim in mushti mudra, care confera 0 stare de forti liuntric8., control, stabilitate.

A

In concluzie, putem spune ci mudrele au fost practicate in

toate timpurile si de citre toate religiile ..

I I I

CapitoJul3 IJnportanta ,i rolul mudrelor

Datoriti faptului cii au fast pastrate secrete si se stie foarte putin despre semnificatia ezoterici a mu dreI or, acestea au rimas subestimate pana. in zilele noastre ca moduri de evolutie spirituals, elevare a sufletului, precum ,i ca gesturi cu puteri vindeeatoare ..

9

Prin int.elegerea lor, mudrele devin un instrument viu amt pentru spiritualitate, cit si pentru orice forma de vindecare holistica.

Prin practica gesturilor putem sa exprimam ceva din universul nostru emotional, fizic ~i psihic. Un gest transmite uneori mai mult decat 0 mie de cuvinte. Forta gestului vine tocmai din faptul ci el exprima adesea molt mai usor anumite triiri profunde sufletesti. Astfel, prin interrnediul gesturilor putem sa cornunicam dincolo de barierele culturale sau lingvistice, ele exprimand muir mai usor sufletul. De aceea ele sunt folosite in ritualuriIe multor culturi si in dansurile din temple.

Fiecare mudra ne va trezi in funta 0 anumita stare Iauritrica, care va fi insotiti de 0 stare de constiinta corespunzatoare, De exemplu, 0 persoana care realizeaza frecvent ~i constiincios mudra neinfricarii, abhaya MUdra, mudrii care este realizata de nenurnarate zeititi din panteonul hindus si budist, poate eu timpul sa i~i elimine starea de frica. Deci mudrele actioneaza nu doar la nivel energetic, dar ciit ~i la nivel afectiv ~i mental.

.....

In Hatha Yoga, multe stari mentale cum ar fi bucuria,

serenitatea, extazul sunt exprimate prin gesturi sao posturi corporale, Y oghinii au inteles ci si reciproca este valabila, Ca anumite gesturi ~i atitudini corporate genereaza anumite stari launtriceJl ca anumite gesturi pot sa ne influenteze pozitiv, atat mental cat si emotional,

inteleppi stiu ca orlce atitudine genereaza 0 aptitudine ~i ca exista anumite atitudini corporale care ne vor pune in rezonanta ell anumite aptitudini.. Fiecare mudra aduce in fiinp 0 energie specifics, ce trezeste 0 anumita aptitudine in acea fiinta. De exernplu, mushti mudra ne va genera intotdeauna 0 stare de fom, launtrica, dhyana mudra 0 stare de interiorizare si contemplare, prana mudra 0 stare profunda de energizare, Iinga mudra 0 stare de control ~i centrare, etc ..

Mudrele faciliteazi foarte mult realizarea anumitor stiri interioare (aptitudini), ele contribuind as tfe I la stabilirea unei legaturi (rezonante) armonizatoare si integratoare iotre om si Univers (macrocosmos).

La nivelul mainilor exista 0 cantitate mare de bioenergie, mainile fiind 0 zona in care corpul energetic, Pranamaya kosha,

10

este puternic dinamizat (la 0 persoana care evident este s3.natoasa din punet de vedere fizic) .. Aceasta este §i explicatia tratamentelor prin Intermediul paselor ell bioenergie. La nivelul mainilor unei persoane sanatoase si care are 0 mare vi tali tate , radiaza 0 mare cantitate de energie care se exteriorizeaza si se pierde in mod obisnuir, In cazul terapeutului aceasta energie este transferata persoanei pe care el 0 trateaza, Persoana care este initiate in misterul mudrelor va sti sa conserve aceasta energie ~i sa 0 foloseasci in favoarea sa sau a celor din jurul sau.

Este usor de observat ci 0 anumita stare de nervozitate ~i de dispersare se exprima imediat Ja nivelul mainilor. La ernul obisnuit, mainile sunt intr-o permanent! miscare si ii lasi purine momente de repaus si relaxare.

Pentru 0 persoana care nu doreste sa piarda aceastii energie ~i nici nu doreste sa trateze 0 alta persoana, ci vrea sa se trateze chiar pe ea insqi, prin realizarea mudcelor va inchide anumite circuite subtile (realizate de nadiurile, meridianele de Ia acel nivel) ~i astfel energia sa va fi conservati §i chiar amplificati.

Dupa cum spuneam, suntem obisnuiti sa avem mainile intr-o continua miscare si daci pentru 0 perioada de 5-20 de minute sau chiar mai mult, vom ramane eu mainile nemiscate, aceasta va face sa se trezeasca anumite energii latente din fiinta noastra ~i De va ajuta sa aducem Ia suprafata, sa constientizarn anumite aspecte profunde, care existii in subconstientul nostru.

Prin intermedin 1 gestului avem acces la 0 simbolistica arhaica si arhetipala, prin intennediul careia putem comunica Ia niveI emotional ~i subconstient, Aceasta comunicare tara cuvinte, exprima adesea 0 forti fizica ~i psihica de asemenea intensitate, incat putem considera ca gestul respectiv are 0 putere magica, Aceasti rnagie a gesrului este inradacinata mai muir sau mai putin in toate culturile .. Prin gest sau rnudra se exprima 0 forti a sufletului, ca si prin simboluri.

Un ritual tara gesturi simbolice este lipsit de fort8. Pe de alta parte msi, atata limp cil gestul s-a Iimitat Ja forma §i s-a indepirtat de continutul sau simbolic initial, a ramas .0 metoda rnagica nediferentiata,

I

I

,

L r

1

f

-

..

i..

11

, I

n

Multe dintre mudrele realizate cu ajutorul majnilor Ie regasirn in sculpturi si picturi din India, Tibet, China, Coreea :Ji Japonia, sculpturi ce redau anumite zeitap.. Aceste mudre simbolizeazi divina lor manifestare ~i indici pentm eel care realizeaza rneditatie cu aceste zeitati, natura si aspectele divine pe care acea zeitate Ie manifesti. Iar pentru practicant realizarea in timpuI meditatiei de identificare cu acea zeitate a mudrei sau mudrelor pe care zeitatea respectiva Ie realizeaza, ajuti. aspirantul la intrarea mai usor in rezonanta cu sfera subtila de forti a zeititii

: I I

I

~ 1

- ...

10 cauza,

De exemplu, daca realizim meditatio cu Radna Shambhava, Dhyani Budhha care ne ajuta sa ne eliberim de orgoliu ~i De aduce in fiinta aspectuJ divin aI intelepciunii Perfectei Egalitati, adici a unei stari perfecte de detasare plina de inte1epciune fali de toate aspectele vietii, atat cele care ne genereaza repulsie, cAt si cele care ne genereazi 0 stare de atasament, vom realiza varada mudra, numita ~i dana mudra (mudra daruirii). Realizand aceste mudre c8.lugirii tibetani, de exernplu, considera ca atrag manifestarea gratiei zeitatii protectoare.

Traditional, mudrele sunt realizate in corelatie cu emisia mentala san verbala a unor mantre ~i eu vizuaIizarea unor mandale.

r ,

, !

~ I

Capitolul4 Semnificatia miinilor

I'

I

Corpul uman la fel ca in tregu 1 univers este format din cornbinatia a cinci energii subtile: elementul subtil sau energia pamflntului, a apei, a focului, a aerului, a eterului (numit in cadrul medicinii traditionale chineze si elementul metal) .. Cand oricare dintre aceste energii sau elemente subtile sunt perturbate, corpul este intr-o stare de dizannonie si pot aparca diferite boli. Dad aceste elernente sunt in armonie, corpul nu se va imboJnavi deloc ..

Pentru a readuce starea de sanitate trebuie sa echilibrim cele 5 elemente in fiinta noastra.

I ~ J

12

Pentru aceasta putem folosi =1i mudrele. Fiecare deget corespunde unui element subtil. Angutha; degetul mare, corespunde elementului subtil foe; Tarjani, degetul aritator, corespunde elementului subtil aer; Madhyam; degetul mijlociu, corespunde elementului subtil eter; A~ degetuJ inelar, corespunde elementului subtil pimbt; Kanishthika, degetuI- mic, corespunde elernentului sub til apa, Unirea adoua sau mai multe degete simbolizeaz.i sinteza acestor elemente subtile.

Mina dreapta vehiculeaza energie care este preponderent Yang, solara, emisivi, iar mina stanga vehieuleaza energie care este preponderent Yin, Iunara, receptiva,

Existi milioane de terrninatii nervoase la nivelul varfurilor d ege tel or., ceea ce Je face sa fie atit de sensibile, Sensibilitatea pielii noastre diferi in functie de zona corpului, Cea mai sensibila zona fiind cea de Ia virful degetelor.

Emhriologii spun ci pielea noastra este sensibila la lumini..

Ei explica ci exista la nivelul pielii celule numite ocelli ~i ci aceste celule seamana cu niste ochi miniaturali, Parple cele mai sensibile ale corpului nostru la lumina sunt fruntea, tiimplele, obrajii, pieptul ~i mainile .. Acesta este motivuI pentru care anumite persoane sunt capabile sa distinga ell ajutorul mainilor cuJori san pot chiar sa citeasca ..

Mainile sunt folosite pentru a comunica, pentru a exprima anumite ganduri, pentru a sublinia anumite cuvinte, idei sau sentimente. De cele mai multe ori nu suntem constienti de gestica ce ~nsof~te un discurs de-al nostru ..

Exists un limbaj aI semnelor care este folosit de surdo-muti, dar nu numai. Amerindienii dezvoltasera un Iimbaj propriu al sernnelor, pentru a se intelege cu triburi care nu vorbeau aceeasi limbs. Gesturile pe care Ie faceau emu suficient de elaborate pentru a avea 0 conversatie non-verbals destul de detaliata, ~j tribwile de aborigeni din Australia folosesc Iimbajul sernnelor,

Nu doar surdo-mutii se folosesc de ajutorul mainilor, ci ~i persoanele nevazatoare i~i folosesc mainile pentru a citi cuvintele serise In alfabetul Braille.

Exista persoane care au 0 ruja de mare .sensibilitate, receptivitate in general, dar in mod special la nivelul mainilor,

13iDeat pot percepe distinct tipurile de energii care sunt inmagazinate

in anumite obiecte §i astfel pot ajunge, de exemplu, si descrie cu acuratete persoana care a fost proprietarul acelui obiect sau chiar care a fast istoria obiectului respectiv. De aceste inzestriri cu totul speciale se ocupa psihometria.

Miinile sunt folosite ~i pentru vindecare. Fiecare ~m emana energie la nivelul mainilor, dar eu cit persoana respectiva este rn.ai pura si rna; smitoasii, eu alit energia emanata este mai mare §i

capacitatea de a avea puteri terapeutice creste, .

S -a dovedit prin intermediul fotografiilor Kirlian §i a fotografiilor realizate la frecvente malte. capacitatea corpului uman de a emana energie. Zonele care emani cea mai mare cantitate de energie sunt miinile ~i zona capului, Acesta este motivul pentru care mainile sunt instrumente colosale pentru toate terapiile alternative.

Prin intermediul met od ei kirlian, Matthias Mala de la Institutul pentru fotografierea instantanee in campuri de frccventc inalte, de linga. Munchen a reaIizat fotografieri ale aurelor degetelor in timp ce realizau mudre tli a constatat co. energia subtili din jurul mainilor exa mult mai intensa §i mai elevata, decat in mod obisnuit,

Datorita importantei mainilor m viata noastra Aristotel le-a supranumit ,,instrumentul Instrumentelor", iar Inunanuel Kant ~,partea vizibila a creierului", Natura g3ndurilor si a ernotiilor noastre se reflects in miscarile ideo-dinamice ale mainilor care realizeaza diferite gesturi, dar care sunt trecute neobservate pentru un ochi neavizat. Miscarile pe care Ie realizam ell miinile, in mod constient sau Inconstient, exprima gandurile, caracterul, ernotiile §i atitudinile noastre, Miscarile gratioase si lente ne reveleaza 0 personalitate armonioasa si plina de rafinament. 0 persoana en 0 anumita noblete Interioara §i ell anumita cultura va avea gesturi eu totul diferite fap de cele ale unei persoane care este needucata si

. - -

grosiera,

Spunem adesea ca anumite gesturi ne -ttadeazi. Existi evident un anwnit limbaj al trupului, dar ~i al anurnitor gesturi pe care Ie realizam ell mainile, Ele pot denota neliniste, neincredere in sine, nehot3rire, oboseala, etc. Utilizim anumite gesturi ell rnainile

14

1-

~l

: I

'1

atunci cand dorim sa subliniem 0 ariumita idee, sau stare. sau dorim sa atragem atentia asupra unei situatii,

Miscarile necontrolate ale rnainilor arata 0 lipsa a controlului energiilor subtile in fiinta noastra, Prin astfel de miscari necontroIate si repetate ale mainilor (cum ar fi sa batem din degete) pierdem energie, a persoana care a ajuns sa aiba control asupra sa, va urmari sa canalizeze acea energie in mod intelept.

Oamenii de ~tiintB spun ca mainile realizeaza eel putin 1000 de miscari diferite in fiecare zi. 0 singura miscare repetitiva realizata zilnic, poate conduce la sindromul de tunel carpian.

Ca urmare a principiului ezoteric al reflectarii partii in Tot si a Totului In parte si la nivelul m5.inii este reflectata intreaga fiinta, Aceste adevaruri stau la baza reflexologiei, care i~i are originea in China antica,

Pe calea spirituals, mainile sunt un instrument de vindecare, un instrument pentru binecuvantare si consacrare, care ne ajuta sa tim in serviciul urnanitatii, un instrument pentru invocatii, rugaciuni si care ne ajuta in tehnici de purificare.

--, ,I I

I ~

.., I I

1

)

J

/ 1

. .

i ;

, ~ 1

1 ,

,

,j

• 1

,

CapitolulS Semniflcarla degetelor

Degetele sunt corelate cu 0 stare de finete, dexteritate,

r ~

capacitate de a ne opri asupra detaliilor si cu cunoasterea prin

atingere. Traurnatisme, dureri Ia nivelul degetelor pot arata ca nu suntem atenti la micile detalii ale vietii sau dimpotriva ca ne blocam asupra unui detaliu, ne mai fiind capabili sa vedem intreg tablouI. Dureri si rigidizare la niveluI articulatiilor degetelor, pot arata 0 stare de inflexibilitate fata de un anumit detaliu al vietii noastre, stare ce se poate agrava eu varsta.

Degetul mare de la mana este corelat cu capacitatea de a avea priza asupra Iucrurilor, evenimentelor; de a avea control, de a proteja sau de a condamna (degetuI mare in sus sau in jos). Problemele la acest nivel arata ca nu ne considerarn capabili sau nu

15

. .

I

suntem capabili de a controla 0 anumita situatie, sao sentimentul ca am pierdut ceva sau pe cineva pe care doream sa .. I poem ~i s3.-1 posedam,

in medicina traditionala chineza, de Ia degetul mare pleaca meridianul Pliman. Din punct de vedere astrologic, degetul mare

""'"

este in legatura cu planeta Marte .. In medicina ayurveda, Angutha

sau degetul mare corespunde elementului subtil foe ..

Degetul ari.lAlor dupa cum ii s pune si numele esle eel care arata, ordona, i~i afirma autoritatea, dirijeaza. El mai este numit ~i index fiind eel care indica directia. Indexul mai este corelat cu capacitatea de a ne afirma punetul de vedere, de a puncta un anumit lucru ~i ell simtul critic .. Este degetul ego-ului nostru, al punctelor noastre de vcderc, al convingerilor noastre, Este si degetul cunoasterii pentru ci majoritatea atingerilor Ie realizam eu ajutorul

lui. ..

In medicina traditionala chineza, la nivelul degetului aratator

,

avem meridianul Intestin Gros. Din punct de vedere astrologic,

""'-

degetul aratator este in legatura cu planeta Jupiter. In medicina

ayurveda, Tarjani sau degetuI aratator corespunde elementului subtil aer.

Degetul mijlociu de Ia mana este corelat ell starea de foqa1l fiind eel mai mare diotre degctclc noastre, si ell starea de posesivitate. Mai este legat si de creativitate ~i de sexualitate, problerne la acest nivel indicand adesea stare de insatisfactie si de frustrate.

In medicina traditionala chineza, Ia nivelul degetului mijlociu de la mana avem meridianul Vase Sex, care mai este numit si Pericard .. Din punct de vedere astrologic, degetul mijlociu este in Iegatura cu planeta Saturn. In medicina ayurveda, Madhyam san degetuI mijlociu corespunde elernentului subtiI eter.

DegetuI inelar este degetul uniunii, este degetul pe care se poarta inelul de logodna sau verigheta .. Problemele de aici pot arata incapacitatea de coeziune, de unire, de a crea 0 stare de coerenta ..

in medicina traditionala chineza la nivelul degetului inelar avem meridianul Trei focare.. Din punct de vedere astrologic,

....

degetul inelar este in legatura ell Soarele. In medicina ayurveda,

Anamika sau degetul inelar corespunde elementului subtil pamant.

16

I ..

. ~ I "

. l

!

l j

, I

:

,,-

-:._ - __ ~~_-~~'~l"";:l . - -_ ...... :;::.: .... -.-",1"i ...

...... I.. r-

.. -"""T

... 1_ r :-

-~

r

Degetul mic de la mini este degetul finepi, al sensibilititii,' - al emotivitatii .. El mai este numit §i auricular pentru cD. era folosit pentru a ne destupa urechea. Probleme la nivelul degetului mic, pot

sa arate ca nn vrern sa ne ascultam intuitia. Mai este corelat cu pretentiile, ell snobismul.. EI mai arata si legatnrile ell fa milia

In medicina traditionala chineza, la nivelul degetului mie avem meridianul Inima si meridianul Intestin Subtire, Din punct de . vedere astrologic, degetul mic este in le~aturi co pJaneta Mercur,

in medicina ayurveda, Kanishthika sau degetul mic corespunde elementului subtil api.

Capitolul6 Efectele mudrelor

Realizarea constants a mudrelor ofera nenumirate beneficii practicantului. Aceste beneficii se manifests simultan pe toate planuriJe fiinjei noas tre , adica in plan fizic, energetic, mentaIemotional ~i spiritual. realizand chiar 0 armonizare a activitatii acestor diferite .. Pentru 0 mai clara diferentiere a efectelor produse Ie vom clasifica in:

1. Beneficii fizice, ce includ si beneficiile curative.

Fiecare mudri stimuleaza anumiti nervi care ~i trimit impulsurile electrice catre creier. De exemplu, fiecare deget este Iega; de 0 parte diferiti a creierului, La nivelul creierului, proiectia mainilor ocupa 0 parte extinsa a cortexului. De aceea, de exemplu, atingerea cu degetul mare a altar degete, genereaza un efect puternic, clar si intotdeauna acelasila nivelul cortexului.

Atunci cind miinile (sau corpul) sunt plasate intt-o anumita configuratie pentm 0 anumitii perioadi de timp, se vor genera efecte specifice asupra creierului, efecte ce vor lncepe sa fie din ce in ce mai usor de perceput, Astfel ci, in timp prin practic3. constanta, efectele generate de mudre ne vor deveni din ce in ce mai clare, iar mudrele vor deveni din ce in ce mai eficiente ~i mai puternice. Clod realizim mudre se dinamizea.zi undele alfa fa

17

nivelul creierului, unde cerebrale care apar spontan in stari de relaxare ,i de creativitate.

Starea de excitare care este aplicata nervilor care sunt situati la nivelul degetelor, prin intermediul circuitelor care se produc in timp ce realizim anumite rnudre, va genera 0 annonizare la nivelul venelor, tendoanelor, dar ~i la nivel glandular, ceea ce va oferi corpului nostru 0 stare infloritoare de sanatate,

A mentine Ia nivelul degetelor sau la nivelul corpului anurniti nervi in stare de intindere, de tensiune ca unnare a realizarii mudrelor, genereaza in timp 0 tonificare la nivelul intregului sistem nervos. Pentru occidentalul lenes, mudrele pot fi considerate a fi §i 0 modalitate simpla de reJaxare.

Pentru beneficiile curative vezi capitolul 7.

3. Beneficii mental .. emotionale.

...

Intelepciunea tantrica sustine ca 0 data ce disiparea pranei

este stopata prin intermediul practicii mudrelor si se ajunge la 0 stare de control al energrilor, mintea devine calma ~i se atinge 0 stare profunda de pratyahara (de retragere a simturilor) si 0 stare de focalizare mentala (dbarana).. Datorita capacitatii de a canaJiza energia subtila, mudrele sunt tehnici importante pentru trezirea energiei Kundalini. Acesta este motivul pentru care ele sunt intens utilizate in practica lui Kriya Yoga §i Kundalini Yoga. Daca mudrele sunt realizate 0 perioada mai lunga de timp vom sesiza 0

2. Beneficii vitale, energetice ..

Cantitatea de energie de care dispunem depinde de multi factori: de starea noastra psihica, de sanatate~ de conditiile clirnaterice, de alimentatia noastra, dar §i de modul in care invapim sa De conservarn energia. In aceasta directie, mudrele sunt de un imens ajutor.

Mudrele actioneaza asupra energiei cam in aceeasi maniera in care lumina sau sunetuI sunt influentate de prezenta unei oglinzi sau a unei stanci, Prin nadiuri (canale subtile) si prin centrii .subtili in permanenta circuli energie, dar 0 parte din aceasta energie pranica este pierduta din corp ~i disipata catre exterior. Prin anurnite ghidari subtile, energia este redirecjionata catre interior si astfel ea este conservata si chiar arnplificata. De exernplu, atunci cand acoperim ochii in shanmukhi mudra, energia subtila care in mod natu!aI se pierde prin intermediul ochilor este reflectata spre interior. In acelasi fel prin practica lui ashwini mudra, energia apana vayu este conservata si chiar directionata spre centrii

• •

supenori.

Mudrele permit inchiderea portilor sirnturilor, prin care energia intra §i iese din corp. Prin intermediul mudrelor, ornul ajunge sa aiba control asupra acestor porji si sa conserve energia in fiinta sa. Astfel, fiinta umana ajunge sa iasa din starea obisnuita de con~tiip-ta ~i sa-~i trezeasca aspecte latente ale fiintei,

In Gheranda-Samhita si in Vajrayana Tantra se spune ca pe langa trezirea anumitor capacitati paranormale, siddhi, mudrele mai au si efecte de reintinerire, regenerare a corpului fizic, revitalizare.

In timpul posturilor yoga mudrele pe care Je realizarn genereazi 0 legatura intre corpul fizic, annamaya kosha, corpul pranic, pranamaya kosha, ~i corpul mental, manomaya kosha. Aceasta permite practicantului sa devina constient de fluxul pranic din flints. sa. Mudrele initiaza un echilibru pranic intre kosha-uri si orienteaza energia catre centrii superiori, inducand stm inalte de constiinta,

Daca degetele se ating produc un circuit care perrnite ca anumite energii, care altfel s-ar fi pierdut prin varful degetelor, sa fie redirectionate, prin intermediul meridianelor energetice (nadi), inapoi catre corp. Sunt cateva mudre care actioneaza specific asupra corpului energetic, numit si pranic, acestea fiind: apana rnudra, apana vayu mudra, vyana mudra, samana mudra, prana mudra, udana -mudra. Aceste mudre actioneaza asupra celor 5 vayu-uri, energii subtile, pe care Ie vehiculam in fiinta noastra,

Mudrele sunt practici care conduc la trezirea energiei subtile, la dinamizarea §i constientizarea centrilor subtili de forta, la trezirea energiei cosmice, kundalini, la dinamizarea puterilor paranormale (siddhi). Mudrele actioneaza asupra centrilor subtili de forta, chakre si asupra canaIelor energetice, nadi, purificandu .. le si dinamizindu-Ie.

19

18

-

'I I I

I I

I

I

I I I

I I

I I

I I

imbunampre a starii de concentrare si a memoriei, pregatind fiinta pentru rneditatie.

. . ..... .

Prin intermediul rnudrelor, se pot expnma sentimente, stan

interioare, calitati cum ar fi curajul, forta interioara, compasiunea, intelepciunea, etc. De aceea mudrele ne pot ajuta sa devenim constienti de emotiile ~i sentimentele noastre, dar mai ales sa dobandim un contro1 mai bun asu pea lor. Fluctuatiile in starea launtrica, de care sufera multe fiinte umane astazi, pot adesea sa fie eliminate in cateva saptarnani, daca realizeaza constant rnudre ~i daci bineinteles se urrnareste Intclegerea cauzelor interiore care genereaza (in fiinta noastra) aceste modificari de stare launtric:i. Prirnul pas este sa tntelegem ca nu trebuie sa invinovapm lumea exterioara pentru starile noastre launtrice. Tot ce se produce in

jurul nostru nu este decal reflectarea lumii noastre interioare. Vom intelege astfel ca, pentru a putea transforma lumea avem 0 singura solutie si anume sa De transformam noi in~ine.

Oamenii de ~tiinta spun ca si un om foarte inteligent nu i~i foloseste mai mult de 8-10% din potentialul creierului. Prin utilizarea rnudrelor se poate man acest procent, datorita faptului en ele ajuta la purificarea canalelor subtile ale fiintei umane, nurnite nadi-uri, ceea ce va conduce la un mai mare aport de prana, energie, in zona capului. Cand 0 mudri este realizata cu 0 stare profunda de concentrare ~i este mentinuta 0 stare de serenitate, activitatea cerebrala este calma si regeneranta,

Multe mudre sincronizeaza activitatea emisferei stingi ell emisfera dreapta, Aceasta va duce la imbunataprea capacitatii de a face corelatii imbunatatirea rnemoriei, 0 creativitate manta, etc ..

t&. I III

Astfel, VOID putea sa ramanern cu mentalul alert pan3 la varste

inaintate. Marii yoghini sunt exemple vii care sustin practic acest aspect.

r l I

~ I

- \

I

I I

r

- ,

I

, r

4 .. Beneficii spirituale ..

, I

Mudrele Irnbunatatesc capacitatea de concentrare si pot genera energia care sa trezeasca calitatile latente ale fiintei umane respective ~i sa produca 0 trezire spirituala, prin constientizarea naturii noastre divine, prin reveJarea Sinelui Suprern. Ele pot trezi

20

. ......._-~

. - ~

" ,

,

inima spirituala a practicantului ~i 0 vor ajuta sa se expansioneze si sa se manifeste permanent,

Mudrele sunt adevarate punti intre om ~ Univers, ele trezind in cei care Ie practica stari superioare de con§tiinta si chiar trezirea de siddhi-uri (puteri paranormale), atunci c5nd sunt realizate corect ,i mai ales constient ..

Mudrele selectea:zi prin forma (atitudine corporali) energia cosmica ell care fiinta intra in rezonanta, realizand conexiunea intre energia mdlviduala ~i cea cosmica,

Practicfind mudre vom descoperi 'ci incepem sa comunicim mult mai profund cu Natura, pentru ci. Jimbajul ei este format din' sernne si simboluri, Mudrele ne ajuta sa devenim mai usor constienti de prezenta entitatilor subtile benefice, cum ar fi. fiintele angeliee ..

Mudrele ne ajuta astfel sa triim plenar constienti momentul prezent, trezesc in flints energii Iatente ~i De oferi 0 stare de pace launtrici ~j de fericire si chiar 0 atitudine plina de compasiune fali de tot ceea ce este manifestat.

Fiecare mudri Intr-un mod enigmatic ne pune in rezonanta

cu 0 anumita energie din Univers si astfeI De trezeste 0 anumiti. stare de constiinta. De exemplu, degetul mare simbolizeaza energia cosmica (divina), iar indexul simboIizeazi constiinta individuali (umana), astfel ci. in Chin mudra pozitionarea degetelor arata ca - Jelul in yoga este unitatea inlre constiinta cosmici ~i cea Individuala, Realizand acest gest, exprimam aceasta aspiratie,

Efectul mudrelor este mult mai pnternic, daca suntem suficient de atenti atunci cand Ie efectuam. :in plus, in momentul executiei lor constiente ~i voluntare, trebuie sa cunoastem eu anticipatie semnificatia 1ji scopul respectivei mudra, pe care urmeaza sa 0 realizam,

",

..

21

CapitoluI7

FoIosirea mudrelor pentru vindecarea problemelor de sanitate

Utilizarea mudrelor pentru vindecarea unor probleme de sanatate a fost pentru prima data realizata in cadrul medicinii traditionale chineze ..

II

Legat de aceasta, maestrul yoghin indian care este ~i

terapeut, Keshav Dev, care a studiat efectele mudrelor asupra sanatatii pentru 0 perioada lunga de timp, spunea: "Putem declara eu certitudine ca destinul nostru 8m in mainile noastre ~i aceasta ar trebui sa 0 intelegem literal. Nu numai pentru ca la nivelul palmelor avem anumite linii care ne pot da informatii despre trecut ~i despre viitor, ci pentru ci fiecare deget are functia sa §i puterea sa in cadrul organismului nostru. Daca stim cum sa folosim aceasti putere putem sa ne mentinem starea de sanitate fizica ~i starea de pace men tala. Cud Ie spun pacientilor la inceput despre mudre, prima lor reactie este plina de scepticism. Ei rna intreaba: ,lOCum poate boala mea sa fie ameliorata doar prin punerea impreuna a anumitor degete intr-o anumita forma?" Dar indata ce incep sa aiba incredere §i 'Uiti continua exercitiile, el incep sa perceapa efecte si scepticismuI lor incepe sa se transforme intr-o stare de uimire, Apoi le explic ca aceste tehnici, care par foarte simple, sunt cadouri nepretuite ce ne-au fost diruite de maestrii spirituali ilurninati, care au trait in timpuri stravechi."!

Daca dorim sa folosim mudrele pentru a obtine efecte curative este evident ci trebuie sa Ie asociem Cll 0 dieta foarte sanatoasa §.i un mod de viata annonios: miscare in aer Iiber, odihna suficienta, gBndire pozitiva, rara stres ~i griji, tara ernotii negative ..

Daca dorim sa folosim mudrele pentru a ameliora anumite probleme cronice de sanatate, ele trebuie practicate zilnic pe 0 durata mai lunga de timp. Trebuie sa Intelegem ca 0 problema cronica de sanitate a inceput eu ani de zile inainte -de a deveni evidentii pentru noi. Prin urmare, pentru rezolvarea ei avem nevoie

1 Keshav Dey "Yoga mit dern Kleinen Finger", 22

tot de 0 perioada lunga de timp. Nu putem vindeca 0 problema de sanitate care a aparut in ani de zile, doar in cateva saptimini.

Anumite mudre pot fi folosite si in cazul unor urgente medicaJe (cum ar fi stan de voma, ameteala, lumbago si chiar in infarcturi miocardice) .. Desi anumite mudre of em 0 alinare instanta a unor probleme de sinitate, cum este de exemplu apana vayu mudra, pentru majoritatea mudrelor realizarea lor Cll consecventa 0 perioada lung! de timp §i ell multi. aspiratie va conduce la rezultate notabile din punct de vedere al sinatapi.

Afectiunile de care suferim nu au aparut intamplator in ~nta noastra, ele aratfmdu-ne niste greseli pe care Ie facem ~1 Ie repetam." 0 persoana inteligenta ar trebui swa mediteze. §! sa s_e intrebe care este cauza pentru care se confrunta cu 0 anurruta boala. Daci De vom pune aceasta intrebare en sinceritate, cu siguranp ii vom gasi raspunsul. Poate raspunsul pe care iI vorn gasi nu va fi foarte confortabil pentru noi, dar el reprezinti deja un pas iuainte in

procesul de vindecare.. A _ ... •

Mudrele au un efect exceptional legat de ln1bunatalITea

capacitatilor mentale. Ele au fost folosite ell mare succes in ~azul copiilor cu dizabilitati. Ultimele cercetari au demo.nstrat ~eceslta~ea de a ne antrena zilnic creierul (ca pe orice rnuschi) .. daca nu donm sa se atrofieze, De exernplu, s-a observat ca dupi 0 perioada prelungita de odihna la pat (cum ar fi dupa 0 ope:atie) ac:ti~tatea creierului este diminuata. Cercetari medicale au aratat posibilitatea de regenerare, intr-o anumita masura, a creierului prin intermediul

unui antrenamentjudicios. -

Practicarea mudrelor are deosebita eficienta asupra undelor

cerebrale, amplificflnd numarul de un de alpha si theta .. De exemplu, daca mangfliern ell degetul mare de la mana varfurile celorlalte degete, intr-un mod lent si constient aceasta ne va aduce 0 stare de claritate si calm rnintal, in decurs de cateva minute. Un alt exemplu, daca distantam degetele intre ele la maximum vorn av~a tendinta spontana de a inspira si expira profund ceea ce va aduce In fiinta noastra 0 stare de relaxare si de bine.

II

2 Pentru a infelege cauzele subtile ale bolilor puteti consulta cartea intitulata «Bolile ne invata unde gresim», apiruw la Editura Ram. 23

'I I I I

I

I

I

I I I

I I

I I

! I

..

Pe linga efectele benefice pe care mudrele Ie au asupra mentalului, ele au 0 influenta pozitiva si asupra aspectelor emotionale, aspectelor sufletesti si asupra starilor noastre Iauntrice. Nu este 0 coincidenta faptul ca in momentul in care suntem agitati sau furiosi str3.ngem pumnii sau atunci cand suntem depresivi mainile sunt amorfe §i Iari. vlaga,

Mudrele ajuta practicantul de a iesi din anumite sabloane instinctive, care au devenit obiceiuri si de a dezvolta atitudini corporale mutt mai diverse, mai cornplexe, care in mod corespondent vor dezvolta stari de constiinta mult mai inalte si mai rafinate.

in medicina ayurvedica, mudrele sunt folosite ~i ca stimulatori energetici.

Practicarea in mod regulat a unor mudre poate duce la imbunatatirea memoriei, la vindecarea artritei sau a insomniei,

,

precum si a unui spectru Iarg de afectiuni.

De asemenea, practica rnudrelor genereaza 0 stare de Iiniste ~i de pace Iauntrica, iar datorita faptului ca majoritatea problemelor de sanitate. atit fizice cat ~i mental-ernotionale sunt rezultatul unor stiri de stres, anxietate, vor avea si efecte benefice legate de ameliorarea unor bali si redobandirea starii de sanitate. Prin aceste exercitii se poate obtine 0 sanatate mai buna, iar daci 0 avern deja se poate mentine,

Pentru cei care doresc sa utilizeze mudrele mai ales pentru a obtine 0 imbunitipre a stirii lor de sanatate, oferim Ia finaIul cartii o lista en mudre care au putemice efecte curative ..

. ...

I

I r

I

)

. ,.

L

: ~

, L

r ,

(

24

Capitolul8

Cine ~i clod poate reallaa mudre?

Mudrele pot fi practicate atilt de incepitori cit §i de avansati in practica spirituals . .in practica yoga, omul foarte ocupat de la oras i§i poate aloca 5-10 minute zilnic, oriunde si oricand (indiferent unde se afla), in timpii asa-zisi morti, pe care in acest mod ii poate optimiza, utilizadu-i ca momente de relaxare, _ regenerare §i chiar de comuniune cu sine, obtinand astfel 0 stare de pace mterioara, calm Ia niveI mintal §i 0 stare de annonie Iauntrica, Anurnite mudre se pot efectua oriunde, lara a necesita pregitiri suplirnentare, sau un mediu special .

Dar preferabil este, pentru a avea efecte mult rna rite ,i mai durabile, sa urmarim ca in timpul realizarii lor sa fim cat mai constienti.

A utorii modemi spun cli putem sa rea1izim mudre §i atunci cind suntem blocati in trafic .. cand ne uitam la televizor, san cind asteptarn pe cineva. Acesta este un punct- de vedere la care nu subscriem in totalitate pentru ca desi anumite mudre pot fi realizate in modul descris mai SUSJj cum ar fi Ashwini MUdra, pentru majoritatea mudrelor este preferabil sa ne aflim Intr-o stare liuntrica armoniosa ~i de interiorizare, chiar intr-o stare meditativa, stare care atunci cand suntem in trafic sunt §anse miei sa 0 avem ..

Pentru a avea ell adevarat eficienta din punct de vedere subtil, 0 anurnita postura corporals sau un anumit gest trebuie sa fie realizat voluntar, in mod constient .Pentru a fi eficiente trebuie sa realizam mudra sau mudrele

respective eel putin 5 minute pe zi. Existi mudre care se realizeaza stand in picioare, dar cele mai multe mudre se realizeaza stand jos. Ele se realizeaza lund intr-o postura de rneditatie, cum ar fi padmasana (postura lotusului), siddhasana (postura perfecta) san in sukhasana (stand turceste), Daca ne este dificil sa realizam oricare

'dintre aceste asane, putem sa realizam mudre ~i asezati pe scaun; eel mai important este sa avem coloana vertebrala dreapti.

In perioada in care realiziim mudre nu este indicat sa consumam alcool, sa furnam si in mod ideal trebuie sa avem 0 diem cSt mai sanatoasa, eel mai bine lacto-vegetariana.

25

Pentru practicantii yoga, mudrele vor fi corelate CU pos~ yoga (asane), tehnici de control al respiratiei (pranayama), ~e?nlCl de concentrare, focalizare mentala (dharana) sau tehnici de

meditatie (dhyana). . .

Mudrele pot fi folosite cu succes nu doar de citre yoghini, ci si de citre practicanti ai artelor rnartiale, reiki, bioterapeuti, etc,

to. concluzie, pentru realizarea eu succes a mudrelor este necesar ca in timpul efectuarii lor sa avem 0 continua stare de constientizare, 0 atentie focalizata asupra efectelor subtile care apar, aceasti atentie fiind cea care conduce la amplificarea

ill

respectivelor efecte. .

Dar sa nu uitam ci, in trecut, mudrele erau transmise de la maesbu la discipol. Din acest motiv, textele care descriu mudrele sunt alit de putine, iar unele dintre ele au fost serise codificat, pentru a fi ferite de ochii ignorantilor, De aceea este imperios necesar ca un incepitor si-~i gaseasca un ghid, care sa-l invete corect aceasta practici, in caz contrar practicantul riscand sa desconsidere mudrele, datorita faptului ca nu va avea rezultatele _ . scontate. De aceea, noi ii sfiituim pe cei interesati de praticarea mudrelor ca, in timp ce Ie studiaza, sa i:;:i dezvolte printr-o practica spirituaIi constanta 0 stare de puritate liuntric8.., de detasare, de altruism, de afec tivi tate. Aceasta va face ca efectele pe care Ie genereaza mudrele sa poata fi integrate intr-un mod plin de intelepciune.

• Trebuie sa combinam mudrele cu 0 atitudine pozitiva fala de

viati In general. Trebuie sa UI1IWirn sa vedem binele in cei di~ jurul nostru, sa lisim in urma evenimentele nepHicute. ale tr~~tul~l nostru, sa triim complet in prezent ~i si facem maxim pOSlbJI (1~ bine), din conditiile pe care prezentuI ni Ie of era; sa tim Increzaton in vii tor ~i sa. fun in permanenta in legatura eu constiinta cosmica; iar daci toate acestea le vom realiza, nimic nu va sta in caIea noaslTi spre 0 viati fericita ~i plina de sens. Un astfel de mod de a trii este 0 binecuvantare pentru fiecare dintre noi.

26

Capito lui 9

Cum se realizeaza mudrele?

'I I I I

Este indicat sa faeem cateva respiratii profunde ~i sa intram intr-o stare de interiorizare, de ca1m mental ~i sa ne relaxam, Cand realizarn gesturile eu rnainile, presiunea de la nivelul degetelor trebuie sa fie foarte lejera $i mainile trebuie sa fie relaxate.

Uneori, datorita starii de oboseala ~i de contractare launtrica, degetele pot fi inflexibile si pot obosi usor .. Flexibilitatea mi.inii este in legatura directa eu flexibilitatea corpului, care este in Jegatura directa cu ~,flexibilitatean rnintii .. Cu cat 0 persoana este mai inflexibila mental, cu atat ea va fi ~i mai inflexibila corporal si aceasta se va retlecta §i intr-o rigiditate la nivelul mainilor, Datorita principiului holograrnei, a reflectarii Totului in parte'' si a partii in Tot, orice tensiune,. contractie care apare la nivelul corpului se va reflecta ~i Ia nivelul rnainii, in .medicina traditionala chineza, pan a ~i varsta biologica a unei persoane poate fi determinata in functie de cat de mult poate sa-~i tndeparteze degetele intre ele.

La fnceput. se poate sa ne confruntiim cu imposibilitatea de a rnentine rnudra pe 0 durata mai mare de timp, dar important este sa realizam mudra respectiva cat mai bine putem in momentul prezent, iar ell timpul executia se va ameliora, Chiar daca, de exemplu, ne este dificil sa mentinem degetele intinse~ dupa 0 perioada de timp degetele vor deveni mai ascultatoare, in timp mainile vor deveni mai flexibile, vor avea mai multi vlaga ~i ne va fi mult mai user sa rnentinem mudrele 0 perioada mai lunga de timp. Acelasi lucru se va produce si cu mudrele reaIizate cu anumite portiuni ale corpului. Cu tirnpul, realizarea lor 0 sa ne I confere 0 stare de bine, de regenerare launtrica, 0 sa ne simtim mai

plini de energie si chiar mai plini de viata, ~

Nu trebuie sa uitam nici un moment ca mudrele nu sunt doar gesturi care ne ajuta sa ne vindecam, ci sunt gesturi divine, gesturi I care ne pun in rezonanta ell energii benefice din Univers, care

I

I

I

I I I I I

3 Adica reflectarea intregului corp la nivelul mainii, 27

I' I

,

l

I ' I,

actioneaza asupra noastra pe multiple planuri: mental, psihic :ji fizic.

Mudrele pot fi realizate in timp ce slim in picioare, suntem asezati sau mtin§i ,i chiar cand mergern, dar ele sunt cu amt mai eficiente en cat suntem mai atenti din punct de vedere subtil pentrua percepe efectele lor. Pentru yoghini., mudrele se real;zeazi

corelate cu asane, pranayama, tehnici de concentrate ~i de meditatie.

Este important ca atunci cind le realiz8m sa avem corpul

asezat cit mai simetric, cal mai relaxat, Dati starn, de exemplu, pe un scaun san le realizam intr-o postu.r3. yoga, sau de meditatie este necesar sa avem coloaoa vertebraIi dreapta, Este important sa rirnAnem confortabil §i relaxati, pentru ca orice tensiune va actiona ca 0 barieri. in curgerea fireasca a energiilor, Daca le ~Jizam in timp ce mergem, trebuie sa tim atenti sa ne rniscam calm. lent ~i sa avem corpul drept ~i cat mai simetric.

Este evident ci ideal este sa le realizarn intr-o postura yoga pentru ci aceasta ne va pennite sa le realizam pe 0 perioada mai indelungat3.. Cu ajutorul mudrelor daca avem initierea in rneditatie, De va fi mult mai usor sa r8minem intr-o stare profunda de meditape pe 0 perioada mult mai lunga de timp ..

o posturi simpla de rneditatie pe care 0 poate reaIiza aproape oricine si care poate facilita mult realizarea mudrelor, este sukhasana, sau asa zisul a sta turceste, pozitie in care avem picioarele Incrucisate 10 rnomentul in care suntem eu sezutul la sol. Este important sa fim cu coloana vertebrala dreapta, perpendiculari pe sol, eu umerii relaxati si orientati un pic catre spate ~i co mainile relaxate, realizand Mudra pe care dorim sa 0 efectuam,

Desi putem sa realizim mudre ~i sa las8m mintea sa hoinareasca, practica arata cia efectele sunt mult accelerate §i intensificate daca simultan De focalizam mentalul asupra mudrelor si unn8rim sa devenim constienti de respiratia noastra, Simpla observare pasiva (lara a interveni) asupra respiratiei va genera 0 stare intensa de energizare, pentru ca avand atentia focalizata asupra respiratiei vom asimila 0 cantitate mai mare de prana. Daci realizam tehnici de controlare a suflului respirator (pranayama), atunci cantitatea de prana asimilati. va fi mai mare, iar mudrele vor

28

. \

,

, 1

r , J

.. ,

·

- l

, ,

: I.

• ·

~.

.........• ::: .... 1I€;;1l!1

. . , .. ,. ., ..

ajuta la 0 mai usoarii si rapidi integrare a acestei energii in universul propriu precum ~i la conservarea acestei energii in fiinta no as tri II

Daca vrem sa rezolvam anumite probleme de sanitate este bine sa reali7am mudrele ca pe 0 medicatie, adica sa realizam mudra sao mudrele in fiecare zi ,i la aceiasi o~ phi sesizim. 0 . , ameliorare, sau -in mod fericit eliminarea problemei avute ..

""" -

In rest, mudreIe pot fi realizate de mai multe ori pe zi, minim.

5 minute, iar maxim cat dorim, pentru ci nici 0 mudri pe care 0 realizam eu ajutoruJ mainilor nu are vreo contraindicatie, iar la mudrele pe care Ie realizim §i CD corpul durata realizirii va fi elar specificata. Pe m8sura ce practiciim vom fi din- ce in ce mai receptivi ~i mai deschisi din punct de vedere subtil la efectele benefice care sunt induse in fiinta noastra de catre mudre, astfel inca:t Ie vom simp- mai repede §i CD mai mare u§urintft. .

Efectele subtile al mudrelor pot apirea imediat, sau dupa 0 anumiti perioadi de timp. Pop. sa ai un sentiment de iociiIzire globala a fiintei, 0 imbunitiiJ:ire a stBrii liuntrice, un sentiment de revigorare, 0 stare de claritate mentala, sau dimpotrivii, la inceput pop. sa te simti mai obosit, sa ai senzatie de rece, ceea ce este de fapt tot un semn poziti v, pentru ci denota 0 stare de purificare a fiintei, care ulterior va conduce Ia 0 stare profunda de bine.

Efectele mudrelor sunt en mult mai intense in momentul in care suntem atenti asupra efectelor psihomatice pe care ele Ie produc.

...

29

Capitolul 10 Diferite categorii de mudra

Mudrele pot fi imparpte in cinci categorii:

I. Hasta, mudre realizate cu ajutorul mainilor. MudreJe realizate ell ajutorul mainilor pot fi mudre realizate in timpul asanelor, p ran ay am a, tehnicilor de meditatiei, dar §i in afara oricaror practici yoga~ de exemplu in timpul dansului, Ele ajuti ca energia care se pierde prin varful degetelor sa fie reorientata citre interlorul corpului, Ele pot fi clasificate in:

a. asamyutta mudra, rnudra realizata eu 0 singura mana .. 0

astfel de mudra este abhaya Mudra, gestul neinfricarii;

b. samyutta mudra, mudre realizate ell ambele maini, iar in cadrul mudrelor realizate cu ambele maini putem vorbi de mudre realizate simetric (adica ell ambele rnaini realizam acelasi gest, cum este jnana mudra) sau mudre realizate asimetric, cum este

bhartri mudra ..

II. Mana, mudrele din zona capului. Ele utilizeaza ochii, urechile, nasul, buzelor. Ele reprezinta tehnici de meditatio prin ele

insele.. ~

Aici putem enumera: Shambhavi mudra, Nasikagra rnudra, Khechari mudra, Kaki mudra, Bhuchari rnudra, Akashi mudra, Shanmukhi mudra, Unarnani mudra.

ill .. Kaya, mudrele realizate eu intregul corp. Aceste mudre includ posturi corporale combinate cu tehnici de respiratie controlata si de concentrare.

Putem enumera: Prana mudra, Viparita karani mudra, Yoga

rnudra, Pashini mudra, Manduki mudra, Tadagi Mudra.

IV. Bandha ... Mudra Aceasta categorie combina mudrele cu bandele. Ele aduc 0 mare cantitate de energie ~i pregatesc practicantul pentru trezirea energiei kundalini.

Aceste tehnici includ: Maha mudra, Maha bheda Mudra,

Malta vedha mudra ..

30

I

V_ Adhara, mudrele din zona perincala. Aceste mudre redirectioneaza energia din zona perineala, de la nivelul centrilor I inferiori, catre centrii superiori. Sunt mudre ce ajuti la transmutarea po tentialului creator §i la sublimarea energiei

rezultate catre etajele superioare ale fiintei, I

Aici putem enumera: Ashwini mudra, Shaktichalana mudra, Vajroli mudra, Yoni mudra,

In aceasta lucrare 0 sa ne concentram mai ales asupra I mudrelor realizate Cll ajutorul rnainilor, Hasta, dar vom trece in revista si cateva din mudrele corporale importante.

I

I

I

I

'I

I I I I

31

I

- Capitolull1 Mudrele in ordine alfabelici

Litera A

1~ Abhaya Mudra I este 0 mudra, un gest ritualic realizat CD mana, 0 pecete, care este comuna atat traditiei hinduse, cat si traditiei budiste ~i 0 regasirn realizata de catre nenumarate zeitati. Este si 0 mudra tantrica care este comuna ~i budismului japonez si celui chinez si este realizata atat de preot cat

.....

si de devot. In aceasta mudra tinem mana

dreapti ridicara la nivelul urnarului eu degetele lipite cu palma orientata catre inainte, eu degetul mare distantat de celelalte degete. Este 0 mudra care se realizeaza cu 0 singura mana., fiind 0 asamyutta mudra, fund realizat cu mana dreapta. Ea simbolizeaza si un gest de pace, bunavointa, bune intentii, dar si de protectie impotriva raului, de natura subtila, dar chiar si protectie fizica, Acest gest este considerat a fi chiar in antichitate un semn de bune intentii, mana fiind ridicata pentru a arata ca persoana nu este lnarmata. Ea este si un gest al neinfricarii ~i starii de calm, rnotiv pentru care mai este numita si mudra neinfricarii. Este 0 mudra care este adesea realizata de zeitatile teribile, care ne pizesc de entitatile negative. La zeitatile Cll mai multe rnaini aceasta mudra este realizata ell prima mana asta aratand inca 0 data importanta acestei mudre, Aceasta mudra este realizata de Dhyani Buddha Amoghasiddhi, care ne ajuta sa transcendem gelozia si invidia si sa

....

atingem Intelepciunea Atotrealizatoare. Acesta este gestul realizat

si de Buddha Shakyamuni imediat dupa ce a atins eliberare,

,..

In traditia budista exista 0 legenda legata de aceasta mudra:

Devadatta, un VHr a lui Buddha, datorita invidiei a dorit sa creeze 0 schisrna printre discipolii lui Buddha. Dar nereusind, a urmarit sa-l ornoare pe Buddha .. A trimis un elefant turbat in calea lui Buddha, dar in timp ce elefantul se apropia, Buddha a realizat Abhaya mudra, care a calmat imediat elefantul. Acesta este motivul pentru care aceasta rnudra sirnbolizeaza, pe Ianga starea de curaj ~i un

"""

foarte bun control asupra sirnturilor. In arta Gandhara, aceasta

32

,

mudra era utilizata ~i pentru a indica actiunea de a predica. Aceasta mudra ii este atribuiti ~;i zeitatii hinduse Kali, puterea cosrnica a tirnpului nirnicitor, care elibereaza de teama si angoase pe cei care

. -

o mvoca,

2. Abbaya MUdra n este 0 mudra caracteristica traditiei budiste Theravada din ThaiJanda. Este realizati eu mana stanga ridicata ell palma orientati citre inainte eu degetele lipite si doar degetuI mare distantat de celelalte degete. El este un gest de atentionare san de stopare.

3. Abhaya Mudra m este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budiste Theravada din Thailanda. in -Thailanda ~i Laos aceasta rnudra este asociata eu irnaginea lui Buddha mergand !ji realizand abhaya Mudra eu ambele maini, Este una dintre cele 40 de mudre si asane compilate de citre Printul Paramanujita in timpul domniei lui Rama Ifl, perioada in care Buddha este pictat realizand aceasti MUdra. A~ta mudd este realizata eu ambele rnaini ridicate, cu paImele onentate catre inainte cu degetele lipite si doar degetul mare distantat de celelaIte degete.. Are aceiasi semnificatie ca Ahbaya mudra I,

4. Abhaya mudra IV este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este citracteristicii traditiei Yoga si in mod special for mei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este utilizata pentru a denota 0 stare de curaj, neinfricare ~i de sacrificiu Iauntric. Mudra se realizeaza cu ambele maini ridicate ell palmele orientate catre inainte cu degetele arliti.toare si degetele mari care se ating, celelalte degete rBminind drepte.

5. Abbaya Dhyana mudra este un gest rituaIic caracteristica . traditiei budiste Theravada din Thailanda Este una dintre cele 40 de mudra si asane descrise de prinjul Paramanujita in timpul domniei lui Rama al m lea. Este numita ~i mudra " inl a turarii lui

33

Mara, demonul care a urmarit sa-l tenteze pe Buddha, inainte de a atinge eliberarea, Este realizati cu ambele maini, ~nd ~ sam~u~ mudra. Mba dreapti realizeaza abhaya mudra, Jar mana stanga este relaxata cu palma orientata in sus §i se afIa pusa in poala, De obicei se realizeaza in vajrasana, postura diarnantului.

, A ~

6. Abbisbeka mudra (in japoneza se

numeste Kanjo-in mudra ~i in chineza kuanting-yin mudra) este 0 Mudra, un gest rirualic realizat ell mainile, care este comuna atilt traditiei hinduse, cat si traditiei budiste.

,

Este un gest care sirnbolizeaza ungerea cu

apa sfintita dintr-o scoica care are 0 forma spiralata (ind. sankha) , este 0 mudra purificatoare. Este 0 mudra care se realizeaza ell ambele maini (ind. samyutta) in oglinda ell degetele marl Iipite, eu aratatoarele care se ating la varf §i eu ~elelalte degete stranse in palma si care se ati~g intre ~le. Ind~xunle. sunt orientate catre in sus, iar mainile sunt pnute Ia nivelul pieptului,

7. AchaJa-agni mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat cu mflinile, 0 pecete, care este specifics traditiei tantrice a budismului

japonez (Vajrayana si Mantrayana). Ea este realizati atilt de preot cat· si de devot in timpul ritualurilor Garbhadhathu Mandala, Vajradhathu Mandala si a rituaIurilor Horna"

4 In budismul Vajrayana, Garbhadhatu, Taramui Matricei (a p~tecului) este spatiul metafizic care este .Jocuit "de catre cei cinci Dhyaru Buddh:. Acest nurne de Garbhadhatu il regasim in Mahavairochana sutra, unde In capitolul 2 unde se spun di Dhyani Budd~a ~airoc~.an~ revel.e~ secre~1 invalaturilor sale din upantecul compas]u.nll. sal~ ca~ dISClpol~l,.. sau Vajrasattva. Gharbadhatu (taramul matricei) ~l Vajradhatu (taramu~ diamantului) forrneaz! cele 2 tarimuri ale mandalei, Legenda spune c~ Nagarjuna, care este considerat unul dintre cei mai impo~anti expon~np ai budismului, a descoperit aceste manda1e i~tr-o stupa dl~ su~ul Indiel. Aceste doua mandale sunt folosite in budism pentru a rnedita ~I pentru a realiza diferite initieri, De exemplu, in unul dintre ritualuri, neofitul es~e adus cu ochii legati in fata mandaIei ~i i se of em 0 Hoare pe care trebuie

34

si in cadrul altar rituaIuri. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta rnudra. Aceasta mudra simbolizeaza chiar prin forma sa focul, f1acirile, combustia, generand, prin intermediul rezonantei ell energia subtila a focului, 0 stare puternica de purificare. Se realizeaza pomind cu palmele orientate catre practicant, degetul mare de Ia fiecare mana este plasat catre mijIocul palmei si este ulterior inconjurat de catre degetul mijlociu, inelar ~i mic. Indexuri1e se ating la virf si degetele mici se ating Ja nivelul celei de a doua falange,

8. Adho-mukham mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan .. Este realizata cu ambele maini,

...

sa 0 arunce in interiorul mandalei. Zeitatea asupra cireia va ateriza floarea este zeitatea eu care trebuie sa mediteze.

In Garbhadhatu Mandala este reprezentat Dhyani Buddha Vairochana inconjurat de catre 4 Dhyani Buddhasi ~i 4 Bodhisattvasi. Este mandala care este orientate intotdeauna spre est, sau pe peretele estic al unui ternplu, si care reprezinta prima parte a vietii lui Vairochana. Vajradhatu mandala care prezinta tot cele 9 zeitati, este intotdeauna orientali spre vest, sau pe peretele vestic al unui ternplu, si reprezinta realizarea ultima a lui Vairochana. Taramul Garbhadhatu simbolizeaza posibilitatea atingerii de catre practicanl a starii de Buddha, starii de desavarsire, in aceasta lume fizica, in timp ce taramul Vajradhatu este un ghid de practica spirituald ce conduce Ia iluminare.

Ritualurile Homa sunt ritualuri ale focului, consacrate diferitelor zeitati, Se vorbeste despre aceste ritualuri in Vede, Agame ~i In Dharma si Grihya Shastra, Multe ritualuri sunt precedate de un ritual Homa in care intr-un foc consacrat se oferi. diferite ofrande unei zeitiip pentru a beneficia de gratia sa.

35

'I I I I I I I

I I I

I I

,I I

I

. ,

fiind 0 samyutta Mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri5 mudre. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor. Aceasta mudra se realizeaza eu palmele orientate catre practicant ~i usor caire in jos, cu degetele indoite spre palma, atingind degetele de la mana opusa la nivelul falangei 1 si 2. Degetele marl sunt orientate catre in sus .. Mudra este realizata la nivelul taliei.

9. Adhistbana mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului japonez Vajrayana §i este realizata de catre oficiant sau de catre devot in diferite ritual uri. Este realizati co ambele rnaini fiind 0 samyutta mudra. Este 0 mudra care simbolizeaza 0 ofranda oferita zeitatilor .. Mudra este realizata ell mana dreapta orientata ell palma catre inainte co degetul aritlitor I' mijlociu ~i inelar drepte. V§rful degetului mare atinge varful degetului mic.. Mana stanga are pumnul strans co degetul mare orientat In sus, lipit de degetuI aratator, pnind in mini un

I I

I ,

I , ,

Irozanu.

10. Agni-cbakra mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este comuna traditiei tantrice a budismului japonez 01 aj ray ana si Mantrayana) Ea este realizata atit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala.. Este realizata cu ambele maini fiind 0 samyutta mudra. Este o alta mudra care ne pune in rezonanta cu energia subtila a focului, generand 0 stare puternica de purificare. Palmele sunt orientate catre practicant cu degetele mijlocii, inelare §i mici indoite, ele atingandu-se intre ele de-a lungul falangei a doua. Indexurile sunt intinse si se ating la van, iar degetele marl sunt plasate pe falanga a dona a degetului mijlociu.

s Cele 32 de Gayatri mudra se realizeaza in corelatie cu japa cu Gayatti mantra, forma lunga, care este cornpusa din 24 de silabe. Gayatri mantra este revelata in Vede.

36

- ..

11. Agoi-chakra-Sbamana mudra I este 0 rnudra, un gest ritualic realizat CD rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice - a budismului japonez (Vajrayana ~i Manrrayana) Ea este realizata alit de oficiant cat si de devot in cadruI anumitor ritualuri, Este reali7ati eu _ ambele mAini fiind 0 samyutta mudra. Are efecte similare CD Agni chakra mudra.. Palmele sunt orientate catre practicant, dupa care se string degeteie in pumni, iar degetul mare de la fiecare mini este pozitionat intre index ~i degetul mijlociu. Mmnile se ating de-a Iungul marginii latera1e a palmei.

12. A goi-ch akra-sb am aDa mucira n este 0 MUdra. un gest ritualic realizat en m3:inile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei taatrice a budismului japonez. (Vajrayana !ji Mantrayana), Ea este realizata alit de oficiant cit si de devot in cadrul anumitor ritualuri .. Este realizata CD ambele miini fiind 0 samyutta mudra... Are efecte similare CD Agni chakra MUdra. Palmele sunt orientate ca~ practicant, dupa care se strang degetele in pumni, en degetul mare in interiorul pumnului. Mainile se ating de-a lungul faIangei a treia a degetuluiDUe ..

. 13. Aga:-aja mudra este 0

mudra, un gest ritualic realizat cu

mainile, 0 pecete, care este

caracteristici traditiei taotrice a

budismului japonez (V aj ray an a §i Mantrayana) Ea este realizata atat de preot cat ~i de devot in timpul

ritualurilor Garbhadathu Mandala. Este realizata en ambele m§joi, fiind 0 samyutta mudra, Aceasti MUdra se realizeaz,i astfel Cll palma stiingi orientata catre in sus, paraJeli en solnl, iar palma dreapti orientate in jos plasata in palma stanga. Aceasti mum37

seamana intr-o oarecare masura eu dhyana mudra ~i cu anuja mudra..

14. Akka-in mudra este 0 mudra, ~n gest ritualic realizat cu mdinile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului japonez (Vaj ray an a ~i Mantrayana).

Ea este realizata atit de preot cal §i de devot in . timpul ritualurilor

Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala ~i a ritualurilor Homa

~i in cadrulaltor ritualuri. Este realizata eu ambele maini, filnd 0 samyutta mudra. Este 0 mudra care simbolizeaza eliminarea impuritatilor, Se aseamana ell Agni-chakra-shamana mudra n doar eli degetele mici de la maini se ating in totalitate, pumnii fiind plasati pe aceiasi Iinie,

15. Aliuga mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse ~i in mod special Zeului Shiva. Este 0 mudra realiz.ati eu a singura mina, fiind 0 asamyutta mudra, Este a

\_ L mudra care exprima afectiune, protectie fali de fiinta asupra careia este ~ealizati. Aceasta mudra se realizeaza ell mana stanga plasata in

jurul umarului (zona deltoidului) stang aI consoartei. Mana poate fi plasata ~i sub sanul stang al consoartei. Aceasta rnudra 0 regasim adesea in reprezentarile statuare ale lui Shiva si Parvati, dar ~i in cazuI altor zeitip.

16. Aloke mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului Vajrayana. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Gestul .simbolizeaza 0 lampa care arde, iar in particular 0 mica lampa ell unt de yak, Iampa ~pe care 0 regasirn cam in toate rnanastirile budiste, ca fiind una dintre cele cinci ofrande pe care devotul Ie

38

ofera zeitatilor. Celelalte ofrande sunt: flori, parfurnuri, betisoare parfumate, hrana consacrata, Aceasta rnudra este asociata cu anumite reprezentari ale zeitei Tara .. Miinile sunt in oglinda cu palmele orientate catre practicant cu purnnii stransi in fata pieptului, perpendicular pe sol ~i cu degetele mari ridicate in sus, sirnbolizand flacara Iampi.

17. Anchita mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Ea este nurnita §i gestul cupei, datorita faptului ca mba este asemenea unei cupe.. Este 0 mudra realizata eu 0 singura mina fiind 0 asamyutta mudra. Aceasta mudra este realizata cu mana dreapta sau eu mana stanga. Palma este orientata in sus, eu degetele usor distantate intre ele, cu virtu) degetului mare orientat catre varful celorlalte degete.

18. Anjali Mudra I este 0 rnudra, un gest rirualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este comuna traditiei hinduse ~i celei budiste, fiind realizata de numeroase zeitati. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Este 0 rnudra care este realizata de actori sau de dansatori. Este un gest de adorare si rugaciune eu mainile impreunate in fata pieptului.. Confera rapid 0 stare de usurare si de bine. Este 0 rnudra pe care 0 regasirn si in crestinism ca un gest de rugaciune, Acest gest genereaza in fiinta 0 echilibrare polara Yin-Yang care va conduce la 0 imediata armonizare interioara §j chiar Ia 0 stare de centrare. Aceasta mudrn este si gestuI traditional de salut in intreaga Asie. EI denota ~i 0 stare de respect. Palmele sunt lipite, plasate in dreptul pieptului eu degetele orientate in sus, cu varfurile sub barbie,

19. Anjali mudra n este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budiste. Este ~i 0 mudra tantrica pe care 0 regasirn in budismul japonez

39

.-..-.

I

1

I I

.

....

'1

I (

,

~ '")

I •

I

, I

.... ~

, I

I ,

1

\ 1

I

I t

,

I

~ - _..

L L

,

.,

(Vajrayana sau Mantrayana). Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra Ea este realizati ati.t de oficiant cit si de devot in timpul ritualurilor .. Bste un gest care indica atat un salut cat si daruirea unei ofrande. Se realizea.za avand pa lmele paralele cu so luI care se ating la nivelul marginii lor laterale §i se mai ating ~i degetele mici intre ele.. Restul

degetelor sunt unite la niveluI v arluri lor, cu exceptia degetelor , , mari.. Acest gest se realizeazi ca ~i cum am dori sa primim ceV3.

Majnile sunt situate in dreptul pieptului ..

20. Anuja mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si Mantrayana) .. Ea este realizati atat de preot cat si de devot

in tbnpul ritualurilor Garbhadathu Mandala. Es te realizata ell ambele rnaini, fiind 0 samyutta MUdra. Mana dreapta si mana stinga sunt paralele ell solul cu paImele orientate in jos plasate una peste cealalta, ell mana stanga deasupra. Degetele mari sunt lipite de degetele aratatoare, Aceasta mudra seamana, intr-o anumita

. masura, cu agraja mudra si dhyani mudra

- 21. Apana mudra este 0 mudra, un

gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoghine. Acest gest in regasirn in Yoga

" Tattva Mudra Vijnana.. Este 0 MUdra realizata cu 0 singura m3n~ fund 0

asamyutta mudra, Poate fi realizati de catre oficiant, cat ~i de catre practicant, Ajuti la eli min area toxinelor, purificand organismul. Ofera 0 rel ax are si ameliorare a problemelor urinare. Ajuta ~i pentru a avea 0 nastere lara dureri.. Are ~i daruI de a alunga spiriteJe rele, de a proteja persoana care 0 practica. Degetul mare este unit cu mijlociul si inelarul, celelalte degete rimmand intinse. Mana este orientata cu palma catre in sus ..

40. ' I

22. Apana vayu mudra (de asemeni CUDOSCUti §i ca Mritsanjivini sau Hridaya Mudra, Dumiti si Mudra inimii) este 0 mudra, un gest ritualic realizat co miin.ileJl 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoghine. Acest

gest in regasim in Yoga Tattva Mudra Vijnana Este 0 mudra rea]j7ati CD 0 singuri. mini, fiind 0 asamyutta mudra, Poate fi realjzatii de citre oficiant, cit ~

de catre practicant. Regularizeazi. bitaile inimii. Este folositi in tratamentul probleme grave cardiace, chiar infarcturi, fiind utilizata ca prim ajutor. Mana este orieatata cu palma catre in sus. Indexul este indoit in palma, rar degetul male este unit CD 'mijlociul ~i inelarul. Degetul mic ttebuie pnut tot tirnpul drept.

23. Arcbita mudra este 0 mndra, un gest ritualic realizat cu malnile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei hinduse ~i 0 regasim §i in Sbiva Nataraj Chaturam. Este un gest de salut, Este o MUdra realizata CU 0 singuri m§n~ fiind 0 asamyutta mudra. De obicei se realizeaza en mana dreapta, Este asemenea. lui Abhaya mudra singura diferenta este ci avem degetele distantate intre ele. Mana este orientata ell palma citre inainte~ degetele distantate intre ele sunt en virfurile cane in SUSll mana fiind plasata la nivelul umarului .24. Ardbachandra mudra este 0

mudra, un gest rituaIic realizat CD mainile, 0 pecete, pe care 0 regisim mai -ales in traditia hindusi ~i mai putin in traditia budista, fiind realizata de anumite

"

zeitap .. Este 0 mudri care arata ci pnem

in mini un bol ritualic, care in general contine foc. Se realizeaza cu 0 singuri.

,.

mina,. de obicei ell m3na stanga, fiind 0 asamyutta MUdra. Mana

aram ca 0 jumatate de luni (ardhachandra), co palma orientata in41

sus cu degetele distantate intre ele, -realizand forma unei cupe .. Degetul mare se aft! intr-un aproximativ unghi drept cu aratatorul. 25. Ardhanjali mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat eu mainile, pe care 0 regasim mai ales in traditia hmdusa ~i mai putin in traditia budistii Este 0 mudra realizata cu 0 singura mina fiind 0 asamyutta mudra, care se realizeaza de obicei ell mana dreapta, Este un gest care este folosit pentru a binecuvanta, dar este §i un gest de salut .. Acest gest il regasim la preotii crestini ca un gest de binecuvaniare, Mana se tine la nivelul umarului, cu palma orientata inainte, ell degetele distan{:ate intre ele ~i usor indoite.

2611 Ardha recbita Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, care este realizata de citre un actor sau de catre un dansaror, Este realizata ell ambele maini, food 0 samyutta mudra. Este 0 Mudra care simbolizeaza 0 invitatie, sau oferirea de cadouri. Mana dreapti este cu palma orientati in sus, Cll pumnul strans cu degetul mare plasat peste faIanga a doua a degetului aratator si mijlociu ~i eu degetuJ mie intins, iar mana stanga realizeaza acelasi gest, dar co palma orientatii in jos .. Mainile sunt apropiate, dar nu se ating.

27. Argbam mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, care este caracteristica traditiei tan tric e a budismului Vajrayana. Ea simbolizeaza apa pentru fata care este daruita -unui oaspete. Cealalta apa care se ofera unui oaspete este apa pentru spdlat picioarele .. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Mina dreapti §i mana stanga sunt paralele eu solul Cll degetele Iipite, cu exceptia viIfuiui aratatorului ~i a degetului mare de la fiecare mana care se ating.

42

28. Arjuna mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator, Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra Asa cum ii spune si numele este 0 mudra care simbolizeaza prezenta lui Arjuna, marele erou al poemului epic Mahabharata. M3.inile sunt tinute cu paImele orientate catre Inainte, cu degetul inelar indoit. Mai nile sunt plasate la nivelul umarului si ele pot realiza si 0 usoara miscare inainte inapoi.

29. Ashoka Mudra este 0 mudra, un gest rituaIic reaIizat cu mainile, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Asa cum· ii spune ~i numele este 0 mudra care simbolizeaza copacul numit ashoka.. Mainile au palmele orientate catre Inainte ~i sunt incrucisate la nivelul incheieturii, fiind plasate la nivelul pieptului,

30. Astha-dala-padma mudra (mudra lotusului ell 8 petale) este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si Mantrayana). Ea este

realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala ~i a ritualurilor Homa si in cadrul altor rituaIuri .. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza 0 stare de perfecta beatitudine ~i de implinire a tuturor dorintelor .. Mainile sunt fata in fata cu degetele distantate intre ele, ell varfurile orientate in sus. Degetele marl se ating intre ele ~i tot la feI si degetele mici, Si palrnele la baza se pot atinge intre ele.

31. Ashva ratoa mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului

43

n

~ l

... .

.il

\ -~

n

\

- "\

I ,

I

Vajrayana. Este realizata ell ambele maini. fiind 0 samyutta Mudra. Ea simbolizeazi oferirea de daruri in general, dar specific poate reprezenta diruirea unui cal de rasa. ~i a uneia dintre cele 7 pietre pretioase (saptaratna) care sirobolizeazi suveranitatea Este realizata cu ambele mfiini, fiind 0 samyutta mudra, Se porneste cu mainile incruci~e, dar degetele mario inelare ~i mici sunt intinse ~i lipite de degetul corespunzator de la mina opusa. .

32. Asthma mudra este 0 mudra, un gest

ritualic realizat en ma;njlet pe care 0 regisim roai ales in traditia hindusi.. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Asa cum ii spune numele are ca efect tnlaturarea crizelor de astm, dupa ce mai intai [f!31jzjm pentru 4-5 minute BronhiaI mudra. Mainile sunt pI as ate Ia ni velul pieptului, ell paJrnele fata in fat§. larii sa se atingi, en degetele iotinse~ distantate,

eu virfurile in sus, eu exceptia faptului ca degetele mijlocii sunt indoite ~i se ating 1a nivelul primei falange.

33. Avahana Mudra este 0 MUdra, un

gest ritualic reali zat en mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim mai ales in traditia hindusa, Este realizata co ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza o invocatie sau 0 irnplorare .. Mainile sunt co palmele orientate catre practicant eu

degetele distantate intre ele, degetele marl ating cea de a tx:ei~

falanga a Inelarului. Mainile se ating intre ele de-a lungul margmu

laterale a palmei si de-a lungul degetelor mici.

Litera B

34. Bahya-bandha mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristic3. traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana _ ~i Mantrayana). Ea este

realizata atat de preot cat ~i de devot ~ timpul

44

-

ritualurilor Vajradhathu Mandala.. Este realizata ell ambele rnaini,

fiind 0 samyutta mudra. Se realizeaza co degetele incruci~atet inclusiv degetele marl sunt incruci:sate cu degetuI mare a mainii drepte peste degetul mare a miini stangi, Aceasta Mudra este

asemanatoare CD granthitam mudra, _

3S~ Baka Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat co miinile, 0 pecete, care este realizati de citre un actor sau de catre un dansator. Ea simboJ..izeazi 0 pasare, un cocor. Este 0 mudra realizata ell 0 singuri min~ fiind 0 asamyutta mudra, care se realizeaza de obicei ell mana dreapta, Aceasti mudra se realizeaza eu mina cu palma orientata catre inainte, ell degetul mare si ari.tiitor care se ating, celelalte _degete orientate catre in sus, iar degetul mie atinge palma. I 36. BaJaramavatara Mudra este o mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, a pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Ea simboIizeazi zeitatea Rama, unul dintre cei zece avatari ai lui Vishnu. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. M3na stanga este cu palma orientata catre inainte cu degetele dcepte §i lipite iar degetul mare in unghi drept ell celelalte degete. Mana dreapta este cu pumnuI strins ~i ell degetul mare plasat peste prima falanga ale celorlaIte degete.

.. 37. Bam Mudra este 0 rnudra, un

gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului Vajrayana. Aceasta mudra .simbolizeaza na lega". Aceasta Mudra este realizata in anumite ritualuri consacrate lui Tara Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este·o mudra _ care se realizeaza identic ell ambele maini, Mainile sunt plasate la nivelul pieptului sub barbie cu palmele orientate in jos cu degetul

45

, •

mijlociu §i inelar plasate peste degetul mare, iar degetuI mic si aritator se atinge eu degetuI mic ~ aratator de la mana opusa,

38.. Basara-un-kongo-in mudra este o mudra., un gest rituaIic realizat ell mainile, 0 pecete, care este comuna traditiei budismului japonez si chinez Vajrayana ~i Mantrayana, Ea este realizata atat de preot cit si de devot in timpul ritualurilor. Aceasta mudra

denota 0 stare de putere Iauntricf §i prezenta cunoasterii, care elimina pasiunile ~i chiar furia. Este realizata eu ambele m3.ini, fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt co pumnii stransi co degetele marl plasate in interlorul pumnilor. Palmele sunt orientate in jos. M§inile sunt mcrucisate 1a nivelul inch ei e turil or, mana dreapta fiind plasata peste mana stfutgaw la nivelul pieptului.

39. Bhartri mudra este 0 mudra, un

gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este reaIizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Este una dintre cele 11 mudre care simbollzeaza un grad

de rudenie, in acest caz mudra reprezentand ideea de sot. Mana stanga este cu palma catre practicant, cu degetele strinse ~ pumn~ care este perpendicular pe sol §i ell degetul mare plasat In unghi drept fali de pumn, ell v5rfu1 degetului orientat _ in sus. Mana dreapta este en palma lot cine practicant .cu ~egetele o~en~te _in sus, cu degetele indoite spre palma, ell exceppa degetului JIllC ~I a degetului mare care au virfurile orientate in sus.

40.. Bbartri-bhartri mudra este 0

mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este realizata de citre un actor sau de catre un dansator. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 11 mudre care simbolizeaza un grad de rudenie, in acest caz Mudra

46

reprezentand ideea de cumnat. Mana stanga este cu palma orientata catre practicant cu degetele stranse in pumn si cu degetul mare plasat in unghi drept fat! de purnn, eu varful degetului oriental in sus. M3.na dreapra este ell palma tot catre practicant eu degetele orientate in sus, doar cu inelarul §i degetul mic indoite inspre palma.

41. Bhima Mudra este 0 mudra, un gest rituaJic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este 0 mudra realizata cu o singura mana, fiind 0 asamyutta rnudra, care se realizeazi de obicei ell mana dreapti. Ea n reprezinta pe Bhima, unul dintre eroii Indiei, Aceasta mudra se realizeaza eu mana cu palma orientata catre linia de mijloc a corpului, cu pumnul strins ~i cu degetul mare plasat peste falanga a dona a indexului. Mana 0 plasam la nivelul pieptului.

42. Bhiooanjali Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, o pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata eu ambele rnaini, fiind 0 samyutta MUdra. Ea sirnbolizeaza un animal. de fapt un magar. Aceasta mudra se realizeaza cu mainile apropiate, Cll paImele orientate catre inainte. Degetele mari se ating intre ele pe toata lungimea lor, iar degetele aratatoare se ating la varf, Celelalte degete sunt ell varful in sus si sunt usor distantate intre ele.

43. Bbramara mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim mai ales in traditia hindusa, realizata catre

.,.

diferite zeitati, Este 0 mudra realizata cu

o singuri. man~ fiind 0 asamyutta mudra. Ea poate si mboliza mai multe lucruri = dorinta de liniste, 0 albina sau 0 fuziune sexuala. Aceasta mudra se realizeaza cu mana ridicata, ell palma

47

I i

~l

1_ :

n

\ _l

r""'4 I

l ,I.

n

~ 1

• I

, .

I

/'

~ _ 'I

i I U

I '

,-

orientata catre inainte, cu degetele distantate intre ele CD v3rfurile in SUSt exceptie Iac§nd degetul mijlociu care se va pIasa peste varful degetului mare. A nu se confunda cu vitarka mudra, in care indexul este plasat peste v3rflll degetului mare.

44. Bhumlsparsha mudra (numita si mudra atingerii pamfmtului sau a Iuarii pamintului ca martor) este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mfiinile, 0 pecete, pe care 0 regasim in intreaga traditie budista din Asia. Aceasta mudra sirnbolizeaza atingerea eliberarii de catre Buddha Sakyamuni care a luat ca martor pe zeita Parnflntului, Sthavara, in momentul in care se atla sub arborele bodhi din BodhGaya. Aceasta mudra reprezinta aspiratia de a atinge adev3.ruril.e ultirne, Aceasta rnudra mai sirnbolizeaza ~i infrangerea demonului

.....

Mara, de fapt infifutgerea tuturor entltatilor negative. In ultima sa

meditatie dinaintea atingerii stirii de eliberare, Buddha a fost atacat subtil de demonuI Mara, personificare a raului, care a folosit diferite strategii pentru a-l detennina sa-~i tntrerupa meditatia, Nereusind, in final eI a negat realitatea starii de eliberare pe care Buddha 0 atinsese, argumentand ca Buddha nu are nici un martor pentru aceasta. in acel moment Buddha a luat piimfuttul ca rnartor pentru realizarea sa spirituala. Este una dintre cele 40 de MUdra ~i asane descrise de Printul Paramanujita in timpuI domniei lui Rama al III lea .. In mod traditional Dhyani Buddha Akshobya este reprezentat stand in postura lotusului., realizand ace~ta Mudra. EI este eel care ne ajuta sa transforrnam mania, furia in Intelcpciunea Oglindirii Perfecte. In Coreea se face 0 confuzie si uneori il putem regasi pe Arnitabha reprezentat realizand aceasta mudra, Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta Mudra se realizeaza fiind Intr-o postura de rneditatie, Mba dreapta este plasata eu palma pe genunchiul drept atingand ell varfurile degetelor pamantul, iar mana stanga se afla in poala Cll palma orientata in sus, palma fiind usor indoili. ell degetele lipite. Aceasta mudra este foarte populara printre budistii Theravada din Thailanda, Myanmar ~i Sri Lanka- Marele Buddha de aur din Bangkok realizeaza aceasta mudra,

48

45. Bhutadamara Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim in intreaga traditie budisti.. Aceasti mudra exprimi 0 stare de inspiratie, incantare,. uimire ~i chiar de eliminare a raului, Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra .. Mudra se realizeaz,i cu mainile ell palmele orientate catre inainte si cu mainile incruci~ate la nivelul incheieturilor. Miinile· au degetele indoite inspre palme, ell degetuI mare orientat spre degetul mijiociu, ma sa 11 atinga, ~ceasti MUdra este realizati de catre bodhisattva Vajrapani, care mai este cunoscut sub numele de Bhutadamaravajrapani.

46. Brahma MUdra este 0 mudra, un gest ritualic real i zat cu mainile 0

. ,

pecete, care este realizata de ciitre un actor

. sau de catre un dansator. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra. Ea il simbolizeaza pe zeul Brahma, zeuI creatiei, Mainile sunt plasate la nivelul umerilor Cll pal mele orientate in ain te. Mana dreaptii este ell degetele distantate intre ele orientate in sus, iar eu degetul mare si indexul care se a~g la nivelul primei falange, iar mana stinga are degetele lipite o?entate !n sus, co exceptia degetului mie care este un pic distantat, Jar degetul mare este plasat 10 palma cu varfuJ orientat spre baza inelarului.

47. Brahmana Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, o pecete, care este- realizati de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra. Ea simbolizeaza una dintre cele patru caste din traditla hindusa, casta

b~ani1or. M~nile. sunt ridicate la nivelul pieptului ell pumnii stransi perpendiculan pe sol cu degetele marl ridicate. Pumnul miinii drepte este miscat stfutga dreapta ..

49 .

48. Brihaspati MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau

_ de citre un dansator. Este realizata cu ambele mfi,;ni fiind 0 samyutta rnudra, Ea

simbolizeazi planeta Jupiter, una dintre cele 9 planete ale sistemului solar.

Mainile. SUDt. ridicate la nivelul pieptului eu pumnii str3n'1i perpendiculan pe sol Cll degetele marl ridicate.

49. Bronhial Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu rnaini le, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Este realizata 'ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Asa cum ii spune :ji numele aceasta mudra are efeete

benefice asupra bronhilor ~i asupra aparatului respirator superior, dar elimini ~i starile de tristete ~i sentirnentele de izolare. in crizele de astm se realizeaza mai intii aceasta mudra pentru 4-5 minute du~a care .tot atat astm mudra. M3inile realizeaza acelasi gest, i~ oglinda, Fiecare palma este orientate catre in sus ell degetul mic pIasat la baza degetului mare, cu degetul inelar plasat la nivelul articulatiei degetului mare ~i varful degetul mijlociu atinge varful degetului mare, iar degetul aratitor este intins eu varful orientat

_ A. ..

catre mamte.

SO. Buddhalochani mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu miinile, 0 pecele, care este caracteristica traditiei budismului

japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Aceasta mudra 0 invoca pe zeitatea Buddhalochani. Este realizata atat de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor in care esle invocata zeitatea. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Se

porneste.cu miinile ell degetele incruci~ate, iar ulterior indexurile se ating la varf, iar degetele marl sunt Iipite pe toata lungimea ..

51. Buddha asbramana mudra (gestul renuntarii sau m~e~e gest al Nirvanei) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budiste, Este 0 ~udra .rea]j~ati cu 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra. Ea simbolizeaza 0 stare de renuntare, chiar 0 renuntare a posesiunilor terestre. Acesta mudra este ~i 0 MUdra tantrica care este comuna traditiei budismului chinez ~i japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Aceasta mudra se realizeaza cu mana dreapta intinsa~ la distants de corp cu palma orientata in jos ~i cu degetele lipite ..

. 52. Bud~~ patra mudra este 0 rnudra, un gest ritualie real~zat c~ . mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este reallzata amt de preot cit si de devot in timpuI ritualurilor, Ea il simbolizeaza pe Buddha in perioada in care era un

ren~~~t ~i ea simbolizeaza receptarea - :::: ~ Legii, a Dharmei.. Este realizata cu 'III".;:~~z;;;;:::~:::::..::s

ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Se reaIizeazi cu palmele paraleJe cu mana sta.nga orientata in sus ~i mana dreapta orientata in jos, fira a se atinge intre ele .. Mainile se afta la nivelul ta1iei. Aceasta mudra este realizata de Buddha. cand se afla intr-o posture de rneditatie.

53 .. Budha mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat eu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata eu ambele rnaini, fiind 0 samyutta Mudra. Ea simbolizeaza planeta Mercur, una dintre cele 9 planete ale sistemului solar. Mana dreapta este eu degetele lipite eu palma orientata catre

inainte.: ~3na s~ga _~s~e eu pumnul strans plasat peste prima falanga a indexului .. Mainile sunt pozitionate Ia nivelul pieptului.

54 •. Butsu bu ~~aya-in Mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei

51

I 50

I I

I. I

I

I I

,

I

I I I I I I

r 1

, \

I I

i 'l ;;: ;

budismului japonez Vajrayana si Mantrayana .. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualului celor 18 pasi, Ea simbolizeaza grupul de Budasi, Este realizati eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Se realizeaza cu mainile formand 0 cupa cu degetele care se ating intre e}e, ell cxceptia degetelor arititoare, care ating a doua falanga a degetului mijlociu, ~i a degetelor marl care nu se ating intre ele. Degetele marl ating baza degetului aratator.

Litera C

i 1

~ !

, 1

55. Chakra mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mdinile, 0 pecete, care 'este realizata de catre un actor sao de catre un dansator. Mudra simbolizeaza un disc.. Este realizata CD ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra.

~ Mudra se realizeaza ell mana dreapta

orientate eu palma :in jos, rotiti 45 de grade cu virfurile degetelor spre stinga Mana dreapta este plasata peste palma mainii stangi care este rotita 45 de grade, cu varfurile degetelor spre dreapta, astfel incat degetele mainii drepte sunt 1a un ungbi de 90 de grade fata de degetele mainii stangi.

56. Chakra-ratna mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana, fiind 0 mudra tantrica. Ea simbolizeaza una dintre

... .. ....

cele 7 pietre pretioase care expnma

idee de suveranitate. Aceasti rnudra

este asociata ritualurilor de adorare ale marii puteri cosmice Tara. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra.. Mana dreapta este Cll palma in sus Cll degetele lipite orientate aproximativ spre linia mediana, iar mana stanga este plasata in

52

r )

I 1

'"'!"i

palma mainii drepte co degetele Iipite, realizand aproximativ un unghi de 90 de grade intre degetele mfiinii stangi ~i mainii dcepte.

57. Chakravartin MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ~i Man tray ana. Ea este realizata alit de preot cal si de devot in timpul a diferite rituaIuri. Ea simbolizeazi invocarea unui chakravartin, care desemneazi ideea de conducator universal, Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Se realizeaza plecand ell miinile cu palmele lipite.. Degetele marl se ating pe toata Iungirnea lor. Indexurile sunt indoite ~i se ating cu vfufurile intre ele ~i ating si v3rfurile degetelor mari. Degetele mijlocii ~i degetele mici sunt plasate catre interiorul palmei §i se ating Ia niveluI celei de-a dona falange, iar degetele inelare sunt intinse ~i se ating Ia van.

58. Chandra MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este realizati de carre un actor sao de catre un dansator, Mudra simbolizeaza Luna, una dintre cele 9 planete ale sistemului solar. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra Mudra se realizeaza cu mina dreapti co palma orientata catre inainte, ell degetele lipite cu virfurile in sus, Mina

..

stanga este CU~ palma orientata tot catre inainte, dar are degetele

puternic distantate intre ele. Degetul mic face un unghi de 90 de grade ell palma, iar inelarul face un unghi de 45 de grade ell palma. 59. CbandrakaIa Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse si este rea1izatii de catre diferite zeitati. Este

o mudra realizata cu 0 singuri mba. fiind

o asamyutta mudra .. Ea simboIizeazi Luna in crestere, iar uneori il simbolizeaza pe Shiva, zeul resorbtiei, Se realizeaza avand mana cu palma orientata

53

.... _.

catre Inamte Cll aratatorul, mijlociul ~i inelarul indoite inspre

palma, iar degetul mare ~i mic intinse.

60. Chatur-dig-bandha mudra este 0 rnudra, un gest rituaIic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata atat de

.. preot cat ~i de devot in timpul a diferite

ntualun. Ea simbolizeaza sfintirea incintelor. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Se realizeaza eu mdinile ell p~lm~le orientate in sus. cu mana dreapta plasata in palma malnii st~~gl. cu .?:getele de ~a ambele rnaini distantate Intre cleo Degetele

IDICl ~l aratatoare se aung la v 8.rf.

61. Chatur-mukham mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga §i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata eu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Este una diotre ~ele 32 ~e mudre Gayatri. Are efecte curative. putand fi utilizata ~i

m cazun de cancer. Se porneste din pozitia ell rnainile ell paImeJe fata in fali- cu degetele dlstantate intre ele, care se ating la van ell degetele corespondente de la cealalta mana. Degetele mari sunt cu varfurile orientate in sus. Mainile se afla plasate Ia inilpmea taliei .. ~2. C:::hin mudra (mudra constientizarii) este 0 mudra, un gest ntualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica

. traditiei hinduse si este realizata de citre diferite zeitati, Este 0 mudra realizata sau eu 0 singura mana,. sau CD ambele maini .. Ea simbolizeaza revelarea Absolutului, a Divinului in fiinta noastra, Se realizeaza ell min a eu palma orientata in jos §i cu degetul mare si aratator care se ating la varf, san se mai poate realiza avind prima falanga a degetului mare peste prima falanga a

______________ "" __J degetului aratitor. Celelalte degete soot

rclaxate, usor indoite, tara sa se at:inga. Aceasta mudd Tmpreuna cu 54

joana rnudra (care este sirnilara, dar palma este orientati catre in sus) sunt mudrele cele mai cunoscute din Hatha Yoga.

63. Chintamani mudra I (rnudra nestematei care Indeplineste dorintele) este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului

japonez Vajrayana si Mantrayana .. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala §i ritualurilor Homa. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea exprima starea de bucurie, pe care 0 are practicantul atunci cand urmeaza calea corecta, Miinile sunt plasate Cll palmele privind linia de mijloc .. Degetele marl se ating pe loam lungimea lor, degetele ar3titoare sunt cu varful plasat peste falanga a doua a degetului mijlociu. Degetele mijlocii, inelare si rnici se ating la viIf.

64. Chintamani mudra n (mudra nestematei care indepline$te dorintele) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa .. Este realizata cu arnbele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea exprima protectia, pe care 0 ofera invaf8tura sacra sau acceptarea invaf3turii. Mainile sunt cu degetele fncrucisate, ell exceptia degetelor mijlocii care se ating la varf.

65. Cho nen ju-in Mudra este 0 mudra, .....-----------.

un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecetc, care este caracteristica traditiei budismu1ui japonez Vajrayana ~i Mantrayan a. Ea este realizata amt de preot cat si de devot in timpu1 ritual uri lor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizata ell ambele maim, fiind

55

I I

I I

I

.1

I

I I

I· I I

I

I

• _ 1

,

I I

o samyutta MUdra. Ea exprima 0 stare profunda de meditatie .. V3rfu1 degetuJui mare de la fiecare marta atinge vfuful degetului inelar de la aceiasi mini. Degetele mijlocii si mici se ating la v3rf~ iar indexurile sunt intinse eu virfurile orientate in sus.

66. Cbonmukbmukham mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei Yoga ~i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de mudre Gayatri. Are efecte curative, putand fi utilizata si in cazuri de cancer. Se realizeaza ell mana dreapta eu degetele in cupa co varfurile orientate ciitre in sus, degetele atingindu-se toate Intre ele la niveluI v3rfurilor .. Mana stanga este tot cu degetele in cupa ell varfurile orientate catre in jos, degetele ating3ndu-se toate intre ele la nivelul vartUriloc.

Degetele corespondente de la cele doua m3.ini se ating la nivelul virfurilor .. Pozitionarea mainilor poate sa fie si inversa en mana dreapta deasupra .. Miinile sunt tinute la nivelul pieptului,

67. Cho zai-in Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ~i Man trayana. Ea este

realizata atat de preot cit ~i de devot in timpul rituaIuriIor Vajradhatu Mandala. Ea exprima distrugerea raului si a tutnror actiunilor rele. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt plasate en palmele fap in fata. Degetele marl se ating pe toata lungimea lor, iar degetele arititoare sunt plasate ell varfurile peste virfurile degetelor marl. Degetele mijlocii sunt tntinse §i se ating la van, iar degetele inelare si miei sunt mcrucisate la nivelul celei de a treia falange.

I

'!.

_

~

r

I ' I

I

• J

, - ,

I

Litera D

68. Dana Mudra (gestul daruirii) vezi varada mudra.

,

56

, )

69. Dai kai in mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat

cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana Ea este realizata amt de preot clil §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala ~i ritualurilor Homa, Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudca. Ea exprima sfintirea incintelor templelor, Mfiinile sunt eu degetele incruci§ate eu v3rfurile caire interiorul palmei. Degetele marl sunt plasate peste degetul ari.tator indoil. Varfurile degetelor indoite suot orientate cine sol,

70. Dharmachakra Mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristic3. traditiei budiste, Ea sirnbolizeaza a predica, a-i invip pe altii .. a- pune in miscare Legea Divini (Dharma). Reprezinti deci invirtirea rotii (chakra) Dharmei, Dharmachakra mudri 0 regasim intr-un moment special din viata lui Buddha, cand ofera prirnul sau' discurs in parcul Cerbului din Samath, dupa ce a atins starea de iluminare .. Se considers ci acela este momentul cand s-a pus in miscare roata fnvatirii ~i intelegerii Legii Divine,. Dharma, Este realizata cu ambele rnflini, fiind 0 samyutta mudra .. Cele dona rnaini realizeaza acelasi gest. Virfurile degetelor mari ating varfurile degetelor arlitatoare, ele realizand aproximativ un cere, care simbolizeaza roata Dharmei. Celelalte trei degete sunt distantate si relaxate. Aceste trei degete simbolizeaza cele trei nestemate ale budismului: Buddha, Dharma §i. Sangha'', Existi mai multe reprezent3ri ale acestei mudre. Prima este cu mina stioga ell palma orientata Inspre linia de mijloc si usor catre in sus, iar mina dreapta se aft! deasupra miinii staogi ell palma orientata usor catre in jos ~i spre exterior. A doua reprezentare este co mana stanga. _

6 Buddha. Dharma ~i S8J1gha reprt=Zi nll"i tn:i pi loni ai budismuJui: BuddbL Lcgca mvin! Ji

Cornunitatea .spi ritualA·

57

orientati cu palma catre in sus, fiind la orizontaJi, iar mana dreapti cu palma citre Inainte, fiind la verticals, Miinile Ie tinem la nivelul pieptului, spre inima uneori, pentru a simboliza ci invatirura vine chiar din inima spiritual! a lui Buddha. Aceasti mudrs 0 regisim in anumite reprezentiri ale lui Buddha sau Buddha Maitreya,

_ (Buddha care va veni), Dhyani Buddha Vairochana, eel care ne ajuti sa transformim Ignoranta in inte1epciunea Cunoasterii

Supreme, este adesea reprezentat realizand aceasta mudra,

71... Dharma-parvartana Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana §i Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor Vajradbatu Mandala ~i in cadruI alter ritualuri. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta Mudra. La fel ca §i

m~~ dharmachakra ea simbolizeaza punerea :in rniscare a Legii Divine (Dharma). Mainile sunt cu degetele marl lipite de-a lungul lor,. iar celelalte degete sunt indoite ~i lipite la nivelul varfurilor ..

72. Dharmaraja Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata ell ambele maini fiind 0 samyutta Mudra. Ea il simbolizeaza pe Dhannaraja unul dintre regii hindusi, numit ~i regele Legii Divine

(Dharma). Majniie sunt pnute la distanta una de cealalti ell palmele orientate catre Inainte CD degetele distantate rel ax ate ,

foarte usor indoite, ell varfurile orientate in sus. -

73. Dhenu mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei hinduse. Ea simbolizeaza cele patru riuri sfinte din India, dar si ugerul plio aI unei vaci si datorita faptului ca vaca este un animal stint, simboIizeazi §i starea de

. sfintenie, Este 0 mudra realizata cu 0 singura

minat fiind 0 asamyutta mudra, fiind realizata fie ell mana dreapta

S8

- •••• _ _I __

sao eu cea stanga. Mana este orientata cu palma catre tnainte eu degetele intinse ~i orientate catre in jos. Degetul mare este lipit de palma si orientat Cll v¥fuI carre degetul inelar.

74. Dhupa mudra este 0 mudra, un gest rituaIic reaIizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric Vajrayana. Ea exprima betisoarele parfumate care reprezinta unul dintre cele cinci ofrande. Celelalte sunt florile, parfurnurile, lumanarile si mana consacrata, Aceasta mudra este asociata cu venerarea marii puteri cosmice Tara. Este realizata ell ambele maini fiind 0 samyutta mudra .. Mudra este identica pentru ambele rnaini care sunt in oglinda, Degetele sunt stranse in pumni, cu exceptia degetelor aratatoare, care sunt orientate in jos. Mainile sunt apropiate, dar nu se ating, fiind plasate la nivelul pieptului.

75. Dhyana mudra (rnai este numita ~i samadhi mudra si yoga mudra) este 0 mudra, un gest ritualic realizat co mainile, 0 pecete, care este cornuna traditiei hinduse ~j traditiei budiste. Este mudra meditatiei, mai este nurnita uneori samadhi mudra. 0 regasirn realizara de catre zeitati, bodhisattvasi, fiinte iluminate, etc. Este una dintre cele 40 de rnudre ~i asane campi late de catre Printul Paramanujita in timpul domniei lui Rama Ill, perioada in care Buddha este redat simbolic realizand aceasta mudra. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudra este realizata cu palma stanga orientata in sus, Iar mana dreapta este orientata in sus plasati in palma rnainii stangi, ambele maini fiind ell degetele usor indoite, Ambele maini sunt plasate in poala, Aceasta mudra 0 regasim realizata de Buddha Shakyamuni, Dhyani Buddha Amjtabha, eel care ne ajuta sa ne transformarn dorintele inferioare in Intelepciunea Discernamantului ~i de Buddha Vindecatorul (Buddha Albastru).

76. Dhyani mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga si in

59

D

;-l

/. \

"11

\ -

'-,

L!

rJ

n

--,

)

,

L

l

'L

, I

I

l

- - ....

' ..... ~

, -

, ....

I

ambele milini, fiind 0 samyutta mudra, Ea simbolizeazi lumina care nu se stinge niciodati. Se porneste din pozitia cu palmele Jipite fata in fa~ dupa care 4egetele marl sunt lipite ~i co vhfurile orientate spre interiorul palmei, iar degetele mijlocii sunt indoite, atingand en virfurile degetele marl. Degetele arlititoare sunt intinse, cu virfurile catre 10 sus si exterior, iar degetele Inelare §i mici sunt intinse si se atiog la virf.

80. Fu tsu. ku yo-in mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei I budismului japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cit si de devot in timpul rituaJurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa, Este realizati ell ambele maini, fiind o samyutta mudra, Ba simbolizeaza ofrandele universaIe. Se porneste din pozitia cu palmele lipite fata in fali, dupa care degetele marl sunt lipite pe toata

, lungimea lor, degetele arititoare sunt indoite ~i se ating la van.

Degetele mijlocii sunt Incrucisate ell varfurile catre exterior, iar degetele inelare fi mici sunt foliose si se ating Ia v3rf.

mod special fonnei Yoga Tat tv a Mudra Vigyan. Ea este rea1izati atilt de preot cit si de devol. Este 0 mudra care simbolizeaz8 starea de pace §i de Iiniste launtrici. Este realizati ell ambele maim, fiind o samyutta mudra M3.inile sunt in poala ca si la Dhyani rnudra, mana stfutga cu palma orientata in sus, iar mana dreapti co palma orientati in sus fiind plasati in palma mainii stangi. Diferit este ca ambele maini realizeaza 0 mudra asemanatoare cu vitarka mudra, adica varful degetelor marl ating la fiecare mani vhful

.. ~

I \

: ~

I

aratatoarelor.

77 ~ Dola mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata cu ambele rnaini, mod 0 samyutta mudra. Mamile sunl plasate Cll palmele orientate in jos, eu degetele intinse §i lipite, si sunt asezate pe coapse ..

78. Dvi-mukham mudra este 0 Mudra, un gest rituaIic realizat eu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator .. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre ceIe 32 de Gayatri mudre. Este utilizata cu efecte benefice in orice afecjiune, avand proprietati terapeutice

exceptionale, chiar si in cazuri de cancer .. Mainile sunt tinute la nivelul pieptului, cu palmele orientate fali in fata,. eu degetele distantate si usor indoite. Varfurile degetelor miei ~i inelare se ating intre ele, v3rfurile celorlalte degete fiind la a mica distanta ..

f ,

I I • . I

J

r ~ \' I

Litera G

81.. Gada Mudra (mudra sceptrului) este o mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim mai ales in traditia taritrica hindusi. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea sirnbolizeaza starea de putere, Degetele sunt incruci~ate spre interior, cu exceptia degetelor mici care sunt intinse si se ating Ia van ..

82. Gaganagaja Mudra este 0 rnudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, o pecete, care este caracteristica traditiei budismului . japonez V aj ray an a §i Mantrayana. Ea este reaIizata atat de preot cat ~i de devot in timpul diferitelor

61

Litera F

79. Fu Ko-in Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea esterealizata alit de preot cat §i de devot in

timpul ritual uri lor Gharbadhatu Mandala si in cadrul altor ritualuri. Este realizata ell

60

ritualuri. Este realizata cu ambele maini, fiind 9' samyutta mudra. Ea 11 simbolizeazi pe Bodhisattva Gaganaganja Se realizeaza co mainile eu palmele orientate catre practicant. Degetele mici ~i inelare sunt indoite spre palmi ell degetele marl plasate deasupra primei lor fal an ge. Degetele arititoare ~i mijlocii sunt intinse la ambele miini si se ating la nivelul primei falange, realizand aproximativ un unghi de 90 de grade. Degetele arataloare ~i mijlocii de la mana dreapta, fiind inaintea degetelor corespondente de la mana stanga.

83. Gaja (basta) mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim mai ales in traditia tantrica hindusa, Ea sirnbolizeaza o stare de putere Iauntrica, Adesea regasirn aceasta mudra in reprezentarile diferitelor zeitip., care sunt redate dansand, cum ar fi Shiva Nataraj,

ea fiind 0 miscare plina de gratie, Este 0 mudra realizara cu 0 singura mana fiind 0 asamyutta mudra si se realizeaza si cu bratul, de obicei cu mana .stanga. Mana stanga vine eu palma orientata In jos, dar in partea dreapti a corpului. A vern eotuI si incheietura usor

indoite §i degetele relaxate §i orientate ell varfurile in jos.

84. Gajadanta Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza ridicarea unei greutati (care poate fi nu doar o greutate fizica), Palmele sunt orientate catre inainte, degetcle marl au virfurile la baza degetului arlitator,. celelalte degete sunt relaxate ~i usor indoite.- Antebratele sunt incrucisate mai jos de coate, cu bratul drept deasupra celui sting. 85. Gandhararattha MUdra este 0 MUdra, un gest rituaIic realizat eu mainile, 0 pecete, pe care 0 regasirn mai ales iJ? tradijia budista din Thailanda. Este una dintre cele 40 de mudre ~i asane compilate de catre Printul Paramanujita in timpul domniei lui Rama

62

ill. perioada in care Buddha este redat realizand aceasta mudra~ Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudra este numita ~i rnudra care cheama ploaia .. Mina dreapta se

• ... .A. •

afi.ii plasata pe genunchiul drept cn palma ~nen~ta 10 S?S ~l c~

degetele indoite, iar mana sta.?~a ~ste p~asata l~ ~velul pieptului, Mana este eu palma orientata inamte ~I usor In JOS. Cll degetele relaxate ~i usor indoite.

86. Gandharva .. raja mudra este 0 rnudra, un gest rituaIic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana §i Man trayana. Ea este realizata atat de preot cat ~i de devot in timpul a diferite rituaIuri. Este realizata ell ambele maini, frind 0 samyutta Mudra. Degetele sunt Incrucisate catre interior, inclusiv degetele mari, exceptie fiind degetele mici care sunt intinse si se ating.

87. Ganesba mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat

..... .

cu mainile, 0 pecete, pe care 0 regasim

mai ales in traditia tantrica hindusa, Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este 0 mudra care il simbolizeaza pe Ganesha, zeitatea care De ajuti sa eliminam toate obstacolele. Aceasta mudra . are §-i efecte curative, actionand benefic atat asupra aparatulw circulator, dit ~i asupra celui respirator. Mainile s~t pl~at-:. l~ nivelul pieptului. Venim en mana stanga eu palma ~ne~tata ~lre in sus eu degetele indoite ~i prindem ell mana dreapta mana stangi in bratari. -

88. Garuda Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea esre realizata atat de preot cAt §i de devot in

timpul ,dtualurilor Garbhadhatu Mandala, _. . " .

Vajradbatu Mandala si ritualurilor Homa. 0 regasim ~I m ~UlD1te reprezentiiri artistice, realizata de ca~e. un . actor sau de catre un dansator. Este realizata cu ambele maim, fund 0 samyutta mudra.

: ~ 63

I

I

-I I

I

I

I I

I I

I I

Ea simbolizeaza uri vultur, vulturul fiind vehiculul zeului Vishnu, care este zeitatea care mentine, sustine lot ceea ce este creat. Aceasta rnudra este realizata cu mainile ell palmele orientate catre inainte, ell degetele intinse, degetele mari incruci§3.ndu-se,. avand degetul mare de la mana dreapta deasupra celui de la mana stanga.

89. Garuda-pak-;ha mudra (gesrul aripii vulturului) este 0 mudra., un gest ritualic reaJizat cu mflinile, 0 pecete, care este

realizata de catre un actor sau de catre un dans a tor. Este realizata ell ambele maim, fiind 0 samyutta Mudra. Ea simbolizeazi 0 atitudine de superioritate. Bratele sunt intinse pe linga corp cu coatele usor indoite. Mainile sunt la nivelul soldurilor en palmele orientate in sus si inainte cu degetele distantate intre ele. Degetele marl sunt distantate la maxim.

90. Ge baku goko mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata alit de preot cat §i de devot in timpuJ ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeazii un vajra cu cinci margini (obiect ritualic in traditia budista) si starea de sfintenie, Se porneste din pozitia cu rnainile cu palmele orientate fata in fata .. Degetele mari sunt lipite pe toata lungimea Ior, degetele aratatoare si mici sunt intinse cu v8.rfurile in sus, degetele mijlocii se ating la nivelul varfurilor, iar degetele inelare sunt indoite, atingandu-se la nivelul primei faJange. Mainile se tin de obicei la nivelul pieptului. 9141 Ge baku ken-in Mudra I este a mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este comuns traditiei budismului japonez si chinez Vajrayana ,i Mantrayana. Ea este realizata atfit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si

64

I _

-

L

P--" ..

ritualurilor Homa Este realizata en ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea se realizeaza. in timpul contemplirii Lunii. 0 rna; regisim si in traditia crestina ca gest de rugaciune, Mfiinile sunt cu degeteie Incrucisate, jar degetul mare de la mana stanga vine incrucipt peste degetul mare de: la mina dreapti.

"92. Ge baku keD-in MUdra n este q MUdra, un gest ritualic realizat co miinile, 0 peeete, care este

cornuna traditiei budismului tantric japonez Vajrayana §i Man tray an a.. Ea. este realizata ami de preot cit ~ de devot 10 timpul ritualurilor Garbhadhatu· Mandala., Vajradhatu Mandala !ji rituafurilor Homa, Este reali7ati co ambele maini, fiind 0

samyutta mudra, Ea exprima 0 stare de puritate ~i generozitate. Miinile. sunt cu degetele incruc~te, iar degetul mare de la mana dreapti vine incrucipt peste degetul mare de la mina stinga.

93. Ge baku ken-in MUdra m este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu maioile, 0 pecete, care este comuni traditiei budismului tantric japonez Vajrayaoa ~i Mantrayana Ea este realizata atat de preot cit ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala ,i ritualurilor Homa. Este realizata CD ambele maini" fiind 0 samyutta mudra, Ea exprimii abandonarea in fata

'"

intelepciunii lui Buddha.. Mfiinile sunt cu degetele Incrucisate, iar

degetele mari suot indoite in interiorul pumnului.

· 94. Ge kai-in mudra este 0 mudra, un r-------~_

gest ritualic reaJizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajmyana §i Mantrayana Ea este realizata alit de preot cit- ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala,

Vajradhatu Mandala §i rituaIurilor Homa, Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra... Ea simbolizeaza. eliberarea lumii de demoni. MSinile sunt incruci§.ate la nivelul incheieturii cu mana dreapti plasati deasupra, palmele sunt orientate catre ioainte eu degetele marl indoite ~i spre mijlocul palmei, arititoarele sunt

65

intinse ell virtul degetului catre in sus. Degetele mici sunt intinse §i se incolacesc la nivelul primelor dOlla falange,

95. Ghaula-vadaD8 mudra este 0 mudra, un gest ri tualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului tantric japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala ~i ritualwilor Homa. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza venerarea zeitatilor, Se realizeaza Cll mana dreapta ridicati eu palma orientati citre inainte, en degetele intinse, iar mina stanga prinde mana dreapti de

antebrat sub incheieturi. -

96. Grantbitam MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de maestru cat ~i de devot. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Are efecte curative in diferite afectiuni, putand fi utilizata §i in cazuri de cancer. Se realizeaza identic Cll Ge baku ken .. in mudra I. Vezi Ge baku ken-in MUdra I.

97. Gyan mudra a se vedea joana mudra.

LiteraH

98. Baku sho-In mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana §i Mantrayana. Ea este realizata atat .de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala ~i ritualurilor Homa. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra. Ea simbolizeaza venerarea zeitatii protectoare si este utilizata ~i pentru a pune pe fuga entitatile subtile raufacatoare. Mainile sunt eu paImele fata in fa~ aproape dar lara sa se atinga, ca si cum am aplauda. Degetele de la mana dreapti yin in palma rnainii stangi.

66

99. Damsa Mudra (mudra Iebedei) este 0 mudra, un gest rituaIic realizat en rnainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei hinduse §i este realizata in anumite reprezentiri artistice de catre anumite zeitip.. Este 0 mudra realizata eu 0 singura man~ fiind 0 asamyutta mudra, de obicei realizandu-se cu mana dreapta, Este a mudra care exprima mai multe lucruri: un ritual de initi ere , ritualul casatoriei sau 0 picatura de apa, Se porneste pentru realizarea acestei mudre cu mana ridicata ell palma catre inainte. Prima falanga de la degetuI mare, aratator si mijlociu se ating, iar degetul inelar si mic sunt intinse cu varful orientat

..... "., .

catre m sus.

100. Hamsa-paksha mudra (mudra penei de lebidii) este 0 mudra, un gest ritualic reaIizat cu rnainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este 0 mudra realizata cu 0 singura mana, lund 0 asamyutta mudra. Ea exprima infrinare, control. Mana este Cll palma catre il1ainte eu degetul aratator, mijlociu ~i inelar usor indoit. Degetul mare si mie sunt drepte cu varfurile orientate catre in sus.

101. Hamsasya mudra (gestul capului Iebedei) este 0 mudra, un gest ritualic realizat Cll rnflinile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Este 0 mudra reaIizati cu 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra.. Ea exprima initiere, casatoriet Se porneste pentru realizarea acestei madre cu mana ridicata cu palma catre fnainte. Prima falanga de la degetul mare, aratator se ating, iar degetul rnijlociu, inelar ~i mic sunt intinse ell varful orientat catre in sus.

102 .. Hansi mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga si in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de maestru cat ~i de devot. Este 0

67

"(1 n n

n n

n

..-- -,

I I

i

... -

,

.. "

, ~

~ ,J

....

I

I

I

~

I ,

.... rl .. ,

Mudra realizata cu 0 singuri. mana, fiind 0 asamyutta mudra, Ea simbolizeaza starea de pace ~i reI ax are. Se porneste pentru realizarea acestei mudre cu mana ridic.ati. eu palma catre inainte .. Varfurile degetului mare, mijlociu, inelar ~i mic se ating, iar degetul aratalor este drept cu vicful orientat catre in sus .. Este aseminaloare ell Tarjani MUdra.

103. Harina Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu miinile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sao de catre un dansator, Este 0 Mudra reali 7m3 co 0 singuri mana, fiind 0 asamyutta Mudra Ea simbo1izeazi un cerb sau 0 antilopa. Se porneste pentru realizacea acestei mudre cu mioa ridicati co palma catre inainte, ell - degetele drepte, CD exceptia degetului mijlociu ~i inelar care sunt indoite ..

104. Hastasvastika Mudra I este 0 rnudra, un gest ritualic realizat co mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse.. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra Ea implicli. §i bratele, Aceasta mudri exprima starea de subordonare fap. de 0 zeitate sau fali de 0 fiinp pe care 0 considerim superioara noua, cal ~i 0 stare de acceptare in fata inevitabilului.

Bratele sunt incruci~ate la nivelul pieptului co bratul drept deasupra, iar palmeJe se afJi pe umiml opus.

105. Hastasvastika mudra n este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, pe care 0 regisim mai ales in traditia budisti din Thailanda, Este

..

una dintre ceJe 40 de mudra ~i asane

descrise de Printul Paramanujita in timpul

......

domniei lui Rama aI m lea. In mod

traditional Buddha este reprezentat realizand aceasti Mudra in momentul in care se afla in fata copacului bodhi. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Bratele sunt intiose cu rnainile incruci~ale la nivelul fucheieturilor, co mina dreapta

68

deasupra Palmele sunt orientate catre practicanL Aceasti mudm se reaJjzeazi stand in picioare.

106. Hasti-ratna modra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana Ea simbolizeaza a oferi cadou unul dintre cele sapte nestemate ale suveranitatii, care este asociat cu venerarea marii puteri cosmice Tara Este realjzatj co' ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Mana stanga este co palma orientata in jos, CD degetele indoite, doar degetul mijJociu este usor ridicat.. Mana dreapta este striosi in pumn, doar degetuJ mare este intins, arit30d inspre mijlocul palmei miinii sfiingi.

107. Hoh mudra este 0 mudra, un gest ritualic reaJizat cu m3inile .. o pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japooez Vajrayana.. Ea simbolizeaza ,,3 dlzolva" si este ultima silabi a unci mantre Iungi, care este folosita io venerarea puterii cosmice Tara .. Este realizata cu am be Ie miini, fiind o samyutta mudra, Se pomeste eu miinile inCIUci~te Ia nivelul pieptului, cu mana stanga spre interior, cu palmele orientate spre practicant, Miinile reaJjzea7.3 ambele ace). gest, Vir.furiIe degetelor mijlocii si Inelare ating prima faIang3 a degetului mare care este indoit sp_r:e mijlocul palmei, Degetele ariitato~ si mici

A • ...

sunt tntmse .

..

108. Bora no-in MUdra este 0 mudra,

un gest ritualic realizat eu miinile .. 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului tantric japonez Vajrayana sl Mantrayana. Ea este realizata alit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu MandaJa si ritualuriIor Homa, Este realizata co ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea simbolizeaza transmiterea de ordine sau chemarea credinciosilor, Se porneste co palmele fali in

~- fap CD degetele mari care sunt Iipite pe toaCi lungimea lor, degetele arititoare sunt indoite ~i se ating Ia varf ~i ating §:i partea interioari 69

a primei falange de la degetele marl. Celelalte trei degete sunt intinse :}i se ating la v3.rf~

109. Horyuji temborin-in Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, o pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez, fiind 0 variatiune a lui temborin-in mudra, Ea simbolizeaza a predica, a-i invata pe altii, a pune in rniscare roata Legii (Dharma). Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Mana dreapti este tinuti en palma orientata catre inainte Cll degetul mare si ariititor indoite ~i se ating la van, iar celelalte degete sunt relaxate si cu vSrfurile orientate in sus. Mina stanga este ell palma orientati in sus ~i usor median. V3rful degetului mare atinge varful degetului mijlociu, iar celelaIte degete sunt usor indoitel Mana stanga este plasati mai jos si mai in fata decal mana dreapti ..

110. Hridayaya mudra este 0 mudra, un gest ritualic reaIizat eu miinile, 0 pecete, care este caracteristica atiit traditiei hinduse, cat §i traditiei budiste.. Ea este realizata atit de preot cat ,i de devot in timpul lui sadanga-nyasa.. Este realizata eu 0 singura mini, fiind 0 asamyutta mudra. Venim ell mana dreapta plasati pe

• • ••

zona immu.

111. Hum mudra este 0 MUdra. un gest ritualic realizat ell m3.inile .. 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana. Ea simbolizeazi ,.p

absorbi" §i este a doua silabi a unei mantre Iungi, care este folosita in venerarea puterii cosmice Tara Este realizata co ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra, Ambele miiini realizeaza acelasi gest, Varfurile degetului mijlociu ~i inelar ating prima falanga a degetului mare.. Celelalte degete sunt intinse. Miinile sunt incruci~ate la ni velul incheieturilor co mana stanga care este plasata in fata mainii drepte, iar degetele miei ~i aritatoarele sunt incolacite in jurul degetului corespunzitor de Ia mina opusa ..

70

Litera I

112. Indra mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este realizata de catre un actor sau de catre un dansator. Aceasta rnudra 11 simbolizeaza pe zeul Indra. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta Mudra. Se realizeaza cu rnainile Incrucisate Ia nivelul incheieturilor, eu mana dreapta care este plasata in rata rnainii stangi. Palmele sunt orientate catre in fali Cll degetele drepte cu varfurile orientate in sus, cu exceptia degetelor inelare care sunt orientate catre palma .. Mainile sunt la nivelul pieptului ..

113. Ishvara Mudra este 0 mudra, un gest rituaJic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este comuna atat traditiei hinduse, cat si traditiei budiste. Aceasta rnudra il simboli zeaza pe Ishvara, un aspect a lui Dumnezeu personificat. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra. Mainile sunt cu palmele Iipite, cu exceptie degetelor mijlocii si inelare care suot Irtcrucisate ..

114. Issai ho byo do kai Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat en rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului .tantric japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Vajradhatu Mandala ~i ritualurilor Homa. Este realizata ell ambele maim, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta Mudra exprima starea de egalitate §i omogenitate a manifestirii Legii .. Se porneste eu rnainile eu degetele incruci~ate in interior, inclusiv degetele rnari, cu exceptia degetelor aratatoare ~i mici care se ating la Vme

71

n

n

n

n

LiteraJ

. .

115. Jab MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana §.i este 0 mudri tantrica, Ea exprimi .,a chema, a invoca" ~i este prima silaba a unei mantre lungi care 0 invoca pe marea putere cosmica Tara. Este realizata ell ambele m6ini,. fiind 0 samyutta mudra, Mina dreapta este cu palma orientata inainte~ cu degetele intinse, cu exceptia degetului mijlociu si inelar care sunt indoite, cu varfurile atingand ultima falanga a degetului mare care este usor orientat cane interiorol palmei, Acelasi gest iI realizeaza ~i mana stangl doac ci ea este

plasati in fata mainii drepte Iii este orientata eu P?lma ~tre interior. V3rful degetuJui a.r3.tator de la mana dreapti atmge virful degerului mie de la mina stfi.oga Miinile sunt plasate in fata pieptului chiar sub barbie, Mantra asociata ell aceasta MUdra este ,Jab Hum Bam Hoh".

116. Jnana MUdra (gestul cunoasterii) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristicii traditiei hinduse. Poate fi realizata doar .Cll mana dreapti san ell ambele maini (uneori in aceasta forma mai este numiti si veragya). Aceasta mudd exprima aspiratia clitre cunoastere spirituali a Absolutului URic si 0 stare exemplara de puritate Iauntrica, Aceasta mudri se realizeaza eu de etul mare si aratatorul unite intr-un

., contact relaxat, tara a presa putemic,

iar celelalte degete sunt intinse, dar relaxate, palma fiind orientata catre in sus. Degetul mare si ar3tator pot sa se atinga doar Ia varf, sau se rnai poate realiza si avsnd prima falanga a degetului mare peste prima falanga a degetului aritalor. Aceasta este 0 rnudra Cll care oamenii sunt destul de familiarizati. Marii ginditori si inv3tafi din vechime ca Buddha, Padma Sh~bava, Mahavir, Guru Nanak si multi sfinti sunt reprezentati realizand Cll mainile acest gest. Acest gest

72

,

l J

r •

I

simbolizeazi conectarea naturii umane la constiinta divini. Cele trei degete intinse simboIizeazi. cele trei gone (tendinte) tamas guna (starea de Incrtie), rajas guna (starea de dinamism) ~ sarva guna (starea de armonie ~i de eehilibru), iar degetul mare plasat peste degetuI ~titor sirnbolizeaza Sinele individual (A~an) care este in uniune ell Sinele Universal (Brahman). Aceasta mudra induce 0 crestere a activitiip.i cerebrale, stare de pace mentala, concentrare a mintii, ascutire a memoriei, sporire a disponibilitatii . spirituale, dezvoltare a creativitipi.. ~ind~ - .tulb~e legate de somn (sonmul in exces sau insomnia) :p dizarmoniile mentale, inlitura tensiunile (ajuti §i in hipertensiuoe arteriala), depresiile ~i somnolenta (moleseala) ..

117. JDana-joana mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu

.. .. -

miinile, 0 pecete, care este caractensbca

traditiei tantrice budiste. Este una dintre cele 40 de mudre ~i asane compilate de eatre Prinjul Paramanujita in timpul domniei lui Rama m perioada in care Buddha este pictat realizand aceasta mudra, mudri numita mudra contemplatiei .. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Cele doua miin.i reaTizeazi acelasi gest, doar orientarea lor difera, en palmele orientate clitre piept. Fiecare mina realizeaza joana mudra. Miinile sunt iocruci~ate la nivelul iocheiturilor en

mana dreapta deasupra. .

. 118. Jo-in MUdra este denumirea japoneza a lui Dhyani MUdra.

119. Jo zu rna ko 1m-in mudra (mudra eliminarii demonilor si a purificiirii fiintei de toate impuritatile) este 0 mudra, un gest ritualic realizat en

mainile, 0 pecete, care este

caracteristici traditiei budismului

tantric japonez' Vajrayana si Man tray an a. Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Celor Optsprezece Pasi, Este realizata ell 0 singura mana, de obicei cu mana stang~ fiind 0 asamyutta mudra. Ea mai

73

este numita ~i Mudra dublei purificiri, a unei purificiri emotionale ~i mentale. Venim Cll mana stanga ridicata eu palma orientata catre inainte, co degetul mare ,i degetul mie care se ating la v3rf. CelelaJte degete sunt intinse, dar au primele faIange usor indoite

- .. .

entre mtenor.

120. Jyetshta-bhratri Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este reaJjzata de catre un actor sau de citre un dansator, Aceasta mudra este una dintre cele 11 mudre care exprima relatii de rudenie :Ji ea it simboIizeazi pe fratele mai mare. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Cele doua rnaini realizeaz,a acelasi gest, -doar orieotarea lor diferi.. Mana dreapta este eu palma orientati catre inainte cu degetul mare si mijlociu care se ating la virf §i co ceJelalte degete relaxate ~i intinse, iar mana dreapti realizeaza acelasi gest doar ci mana este orientata median (cine linia de mijloc).

Litera K

121. Kadali mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete .. care este realizata de catre un actor sau de citre un dansator. Aceasta mudra exprimi. ideea de copac, copacul Kadali. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta Mudra. Ambele maini realizeaza acelasi gest. MiiniIe sunt - incruclpte la niveluI

incheietwilor, fiind plasate in fata pieptului. Mainile sunt ell palmele in sus, cu toate degetele indoite, dar !am. sa se atinga, ell varfurile orientate usor catre exterior. Degetele se pot si misca usor ..

122. Kai mon-in-mudra (gestul deschiderii portilor) este 0 mudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului tantric japonez Vajrayana -~i . Mantrayana. Ea. este realizati atat de preot cit ~i de devot in timpul

74

ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Aceasta mudra exprima deschiderea uportilor" man dalei. Este 0 mudra care este identica pentru ambele maini, Degetul mare este plasat indoit in mijlocuI palmei, iar degetuJ mijlociu ~i eel inelar sunt plasate peste degetul mare indoit. Degetele arititoare ~i degetele mici sunt Intinse. Degetele admtoare se ating la varf. iar degetele mici sunt incolacite unul in jurul celuilaJt.

123. Ka-io mudra (mudra perdelei .------------

de fliciri) este 0 mudra, un gest rituaJic realizat Cll mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Celor Optsprezece Pasi, Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Aceasta mudri elimini spiritele rauvoitoare din locurile unde se vor realiza anumite ritualuri. Se realizeaza cu rnainile cu palmele in sus cu mana dreapta plasata in palma stinga. realizand un unghi de 30 de grade. Degetele marl au v3rfurile orientate inainte qi usor catre in sus. Celelalte degete sunt usor indoite in cupa,

124. Kai shin .. io mudra (mudra deschiderii spiritului) ) este o mudra, un gest rituaIic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric

I-

japonez Vajrayana ~iMantrayana. Ea este

realizata alit de preot cit ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudra exprirna deschiderea spiritului devotului. Mainile sunt cu palmele orientate in j as, eu degetele incruci~ate ~i co degetele marl atingandu-se Ia varf,

125. Kalkiavatara mudra este 0 mudra, un gest ritualic rea J izat ell mainile, 0 pecete, care este realizata de caire un actor san de catre un dansator.

75

n

n

n n

n n

r -

)

,

Aceasti mudra it simbolizeaza pe Kalki, care este unul dintre cei zece avatari ai lui Vishnu. Este realizata ell ambele mimi? fiind 0 samyutta MUdra. Mainile sunt eu palmele orientate inainte cu degetele intinse co varfurile orientate in sus, doar degetul inelar de la mana stanga este indoit inspre palma.

126. Kaleshvara mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en miinile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Este realizata ell ambele rnaini, rood 0 samyutta mudra. Este 0 mudra care De ajuti mult pentru a ne imbWlitap. puterea de concentrare ~i memoria. Ea

calmeaza mintea agitata, Este 0 Mudra dedicatii zeului Kaleshvara, eel care controleazi timpul.. Majnile sunt co degetele lipite la nivelul celei de a doua falange, cu exceptia degetelor mijlocii care suot intinse ~i se ating la varf. Degetele marl sunt si ele intinse cu v3rfurile orientale catre piept, coatele sunt ridicate.

127. Kamala Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete .. care este caracteristica traditiei hind use I dar pe care 0 regasim si in budism.. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Mainile sunt in dreptul pieptului, dar comparativ cu Anjali mudra unde palmele

sunt lipite pe loam lungimea lor. aici mtre palme se defineste un spatiu ca 0 mjci cupi, degetele atingindu-se doar la nivelul primei falange, iar podul palmelor doar la nivelul incheieturii.

128. Kamjayi Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei Yoga ~i Lin mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan .. Este realizata ell 0 singuri. mana, de obicei ell mana stang~ fiind 0 asamyutta mudra..

...___...:...,__----' .J' Ea este realizata aUit de preot cat =Ii de

devot in timpul ritualurilor .. Este folosita pentru a controla eoergia sexuala nesublimata, Se reaJizeazli, cn mana dreapti ridicati eu palma orientata catre Iinia de mijloc. Degetul mare este indoit, iar

76

n

~ ~

I

!

degetul arititor vine cu vfirfu.l pozitionat pe prima falanga a degetului mare, mai sus de unghie, DegetuJ mijlociu este indoit ~i vine cu virfuI plasat peste a doua faIanga a degetului aratator, Degetul inelar este iodoit ~i vine ell vlrful plasat peste a dona falangi. a degetului mijlociu. Degetul mie este indoit si vine cu virful plasat peste a dona falanga a degetului Inelar, Mana este pnuta la nivelul pieptului,

129. Kaaaka-matsya mudra este 0 MUdra, un gest ritualic reaIi7'~t CD

mainile, 0 pecete, care este

caracteristic3. ttaditiei budismului

...

japonez Vajrayana si este 0 mudra

tantrica, Ea simboIizeaza pestisorul de aur, care reprezintii unul dintte cele opt semne ale norocului in traditia budisti, ele fiind §i ofrande caresoot diruite zeitipIor san musafirilor. Celelalte §apte sunt: nodul norocos, roata, IottJSUl, steagul victoriei, umbrela protectoare, vasul eu comori fi scoica spiralata Aceste ofrande sunt asociate ell ritualuri de adoratie ale, marii puteri cosmice Tara. Este rea]; 7ati Cll ambele maini, fiind 0 samyutta mudra Mainile sunt pozitionate in oglindi cu palmele orientate in jos cu degetele indoite, in afara degetelor m.ijlocii care sunt iolinse ~i se ating la nivelul viIfurilor .. Main ile sunt tinute la nivelul b3rbiei.

130. Kanishtba-bhratri modra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile~ 0 peeete, care este efectaata de catre un actor san de ciitre un dansator, Este realizata cu ambele mainj. fiind 0 samyutta mudra.. .Este una dintre cele 11

-mudre care exprima relaJill-e de familie, aceasta simbolizand ideea de frate rna; mic, Ambele majoi reaJjZ,e37a aceiasi mudd, doar ci mina dreapti este orientati en palma citre practicant, iar cea stinga cu palma catre in fap. Degetele sunt U§Or risfirate ~i Indoite, CD exceptia degetelor marl ~ mijlocii care se ating la vm ..

131. Kapiftha MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este-caracteristica traditiei hinduse ~i pe -

77

,

J

.

.. .. .... --

,

.

j

1

L _ I ' "

_ ..J. -

- -j- . -

r - .-_-_... _ ....

. . • ._I,~..::. _.._~~

care 0 regasirn realizata ~i de catre diferite zeitati. Este realizati ell 0 singura mana, de obicei ell mana stanga, lund 0 asamyutta rnudra, Ea reprezinti oferirea de ofrande, betisoare parfumate, dar mai simbolizeaza ~i uniunea sexuali. M~a este ell pumnul strans, jar degetul mare este pI as at intre degetuJ aritiitor si degetul

mijlociu.

132. Kapota Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre ·un actor sau de catre un dansator, Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ac east a mudri. simbolizeaza reaJizarea unui leg!mint. Miinile sunt ell palmele fata in fata ell

degetele intinse §i se ating intre ele la nivelul marginii exterioare ~i 'de a lungul degetelor mici, iar in partea din fap sunt distantate 4-5 centimetri.

133. Karana mudra (gestul alungarii, exilarii) este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este alit caracteristica traditiei hinduse, cal :?i traditiei budiste. Aceasta rnudra este considerati a fi foarte putemica in a alunga demonii, dar si in a elimina anumite obstacole din viata noastra cum ar fi boala, sau g3ndurile

negative .. Aceasti Mudra se realizeaza §i in timpul unor dansuri si 0

. regasim §.i la anumite zeititi hinduse, cum ar fi Shiva Nataraja, Hayagriva, YaJDa §i la anumlte zeitap budiste, cum ar fi Ekajata §i Yama, dar si Ja foarte multe zeitati pro tecto are.. Se realizeaza de obicei cu 0 singura mana care este cu palma orientata catre Inaintc, cu degetul mijlociu §i inelar ingoite spre mijlocul palmei, peste care este plasat degetuI mare indoit,· iar indexul §i degetul mie rarnfln intinse (asemeni coamelor yak-ului care se opun dusrnanului), ele putiod fi cu varfurile orientate catre in sus, sau

- ..

catre exterior..

78

-

- -,

134. Karkata mudra este 0 mudra, un gest ritualic reaIizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator .. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudri simbolizeaza ideea de grup, de uniune, triire afectiva, Se realizeaza eu coatele ridicate eu mainile cu palmele orientate catre inainte, ell degetele incruci~ate, degetele marl se ating la v8rf ..

135. Kataka mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este atat caracteristica traditiei hinduse, cal ~i traditiei budiste ~i este realizata de anumite zei tip. , avand doar £01 estetic pentru ca in aceasta pozitionare a mainii zeitatii respective sunt plasate flori sau aIte ofrande. Este realizata Cll 0 singuri mina,. frind 0 asamyutta Mudra. MWla realizeaza ca un tub, degetele fiind indoite~ iar varful degerului mare este plasat peste prima falanga a degetului ari.tator.

136. Kavacba Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica lTadi · ei budismului tantric japonez Vajrayana si Mantrayana Ea este realizata alit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta MUdra. Ea simbolizeaza 0 stare de protectie ~i de acceptare a invititurilor spirituale. Se realjzeazlj identic de catre ambele maini, Palmele sunt orientate citre linia de mijloc eu degetele marl care se ating de-a lungul marginij exterioare, indexurile ell degetele usor lndoite co v3..rfurile orientate in sus, iar celelalte degete sunt aproape intinse ~i se ating la vm ..

137. Kayen sbo-in mudra (mudca producerii flacaruor) este o mudra, un gest rituaIic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului tantric japonez Vajrayana §i Mantrayana, Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul

79

l : J

,

~ j

t

! _l

;1 il

'.

IJ

[]

D

r 1

I I

. , ,

r 1

,

ritualurilor Garbhadhatu Mandal~ Vajradhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea simbolizeaza focul ~i flacarile care distrug toate Impuritatile, Mainile sunt co paImeJe orientate catre practicant, realizind ambele acelasi gest, avind pumnii stransi, cu exceptia degetelor arititoare care sunt intinse ~i se ating la virf'. $i pumnii se ating mtre ei la nivelul celei de a doua articulatii a degetelor inelare fji a degetelor mici, Degetele marl sunt plasate in interiorul pumnului ..

138. Ketu mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator, Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudd simbolizeaza nodul sud lunar numit §i ketu. Mana dreapta este co palma orientati inainte eu degetuJ mare, aritator :}i roijlociu intinse ell v8rfurile orientate in sus, Iar celelalte indoite spre mijlocul paImei, iar mana stanga este Cll palma orientata catre praeticant cu degetul mare ~i aratator intinse cu v3.rfurile orientate in sus" iar celelalte indoite spre mijlocul palmei.

139. Kbadga mudra esle 0 mudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, a pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana si Mantrayana Ea este realizata atilt de preot cal ~i de devot to timpul rituaIurilor Garbhadhatu Mandala, Vajmdhatu Mandala si ritualurilor Homa. Este realizata cu 0 singura 0l3.n~ fiind 0 asamyutta mudra.. Ea simbolizeaza protectie fata de dusmanii religiei, Mana este Cll palma orientata catre practicant ell degetele strfinse in pumn, ell exceptia indexului si a degetului mijlociu care sunt intinse co varfurile orientate in sus .. Degetul mare este plasat peste falanga a doua a degetului inelar ..

80

I

140. Kilaka Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat co

mainile, 0 pecete, care esle efectuata de catre un actor sau de citre un dansator. Este realizati CD ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, mainile fiind plasate_ in oglinda, Aceasta mudrli simbolizeazi starea de afectiune .. Miinile sunt incrucisate la nivelul incheieturilor cu mana dreapti plasata deasupra, ell

. paImele orientate inainte~ co degetele mari, arititoare ~i mijlocii r indoite §i se ating la varf, iar inelarele sunt intinse.. Degetele mici sunt indoile §i se incolacesc unul pe lAnga celalalt,

141. Kongo me-In mudra (in traditia hindusa este cunoscuta ca akasha-jala mudra) este 0 MUdra, un gest ritualic reaIizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana ~i Man tray ana, dar §i

traditiei hinduse. Ea este realizata atit de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Ea exprirna starea de protectie pe care 0 ofera spatiile sacre, dar si sfintirea acestor spatii, Se realizeaza cu degetele marl, inelare §i mici lipite si se ating la varf. Degetele mijlocii si inelare sunt incruci§ate.

142. Kotaku-in Mudra (mudra luminii stralucitoare) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este realizati atat de preot cal ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala. Este realizati co ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza un trident ~j eIiminarea tururor obstacolelor .. Mainile realizeaza acelasi gest. Degetele sunt intinse~ cu exceptia degetului mare ~i a degetului mic care sunt indoite ~i se ating Ia v§rf. M§na stanga este perpendiculari pe sol cu pa1ma orientata catre mainte, iar dreaptA atinge antebratul stang deasupra cotului.

81

143. ,1trisbna avatars mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat co mfiiniie, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor

,.r

sau de citre un dansator. Este rea1izati en ambele miini, fiind 0 samyutta mudra, Aceasta mudra il simbolizeazi pe Krishna, unul dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu. Se realjzeazi en mainile ridicate

. - aproape de nivelul umerilor, mainile

realizand acelasi gest. Palmele sunt orientate c8.tre linia de mijloc, eu degetele indoite la nivelul celei de-a doua 'articulatii, co excepjia degetului mare §i a degetului mic care sunt inti.nse CD vfirfurile orientate in sus.

144. Kshanti mudra (mudra rabdirii) este 0 MUdra, un gest -ritualic realizat CD m§jnile~ 0 pecete, care este caracteristici alit traditiei hinduse cit ~i traditiei budiste, Este realizati ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, miinile

fiind plasate in oglinda, Ea exprima 0 stare de rabdare. Miinile sunt ell palmele orientate in jos, ell degetele intinse §i lipite, eu virfurile degetelor orientate catre linia de mijloc, rara sa se atingi.

145. Kshattrya mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat co mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata Cll ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta MUdra simbolizeaza casta razboinicilor,

kshattrya, una dintre cele patm s:aste caracteristice societatii . hinduse, Mba dreapti este eu palma orientati catre inainte ell degetul mare indepirtat la maxim, iar mana stanga este cu pumnul strins §i ell degetul mare intins ~i ell varful orientat catre in sus.

Mana stinga poate realiza 0 usoara miscare

iDainte §i inapoi. ~

146. Kshepana MUdra este 0 mudra, un gest ritualic real; zat cu mfiinile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric japonez Mahayana. Este realizata cu

82

'II

..

- .

I

I I

l ~

ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea sirnbolizeaza revarsarea amritei, a nectarului nemuririi. Mainile sunt plasate la nivelul taller ell degetele inCIUci~ate, eu exceptia degetelor ar3.titoare care sunt intinse, lipite si au varfurile orientate catre in jos, poate chiar catre

un vas ..

147. Kubera mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat Cll rnainile, 0 pecete, care este caracteristica 'tradipei hinduse, dar si traditiei budismului tantric Vajrayana si Mahayana. Este realizata ell 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra, dar poate fi realizata atat ell mina stanga., cat si eu mana dreapta, Ea il simbolizeaza pe Kubera, zeitatea care ne ofera bunastare, bogatii, Acest gest ofera incredere in sine ~i 0 stare de s ereni tate. Se realizeaza co degetul mare, aratator si mijlociu indoite, toate trei atingandu-se la varf, jar degetul inelar si mic sunt indoite in mijlocul palmei.

148. Kunda-dhvaja mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat Cll mainile, o pecete, care este caracteristica traditiei budismului tantric Vajrayana.. Este realizata cu ambele maini, rood 0 sarnyutta mudra. Ea simbolizeaza steagul victoriei, unul dintre cele 8 semne ale norocului, celelalte sapte fiind: noduI norocos, roata, lotusul, pestisorul de aur,. umbrela protectoare, vasul cu comori ~i scoica spiralata, Aceste ofrande sunt asociate ell ritualuri de adoratie ale marii puteri cosmice Tara. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Venim cu rnainile la nivelul pieptului cu pumnii stransi si ell degetele marl orientate eu varful catre in sus. Degetu1 mare de la mana stanga este plasat eu varful in in terioru I pumnuIui rnainii drepte, iar degetul mare de la mana dreapta este intins cu varful

. ....

onentat In sus ..

149. Kundalini mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica atat traditiei budismului tantric,

'"

cat ~i traditiei hinduse .. Este realizata cu ambele

83

I I

J

-,

. ,

r

rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza energia latenta a fiintei kundalini shakti, dar si energia sexuala trezita ca unnare a unirii masculinului cu femininul. Ea mai simbolizeaza si unirea sinelui individual cu Sinele Universal. Venim Cll mainile in fata abdomenului ell pumnii stransi, Degetul mare de la mana stanga este plasat in interiorul pumnului mainii drepte, iar degetul mare de la mana dreapta este plasat peste pumnul strans ..

150. Kurma mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizati Cll ambele maini lund 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este

realizata amt de preot ciit ~i de devot 10 timpul rituaIurilor. Este 0 mudri care este utilizati ~i in cazuri de boala, chiar in cazuri de cancer, Aceasti Mudra simbolizeaza 0 broasca testoasa, care reprezinta unul dintre primii avatari ai lui Vishnu. Ambele maini realizeaza acelasi gest, doar pozitionarea lor diferi.. Degetele mijlocii ~i inelare sunt indoite spre rnijlocul palmei, iar celelalte degete sunt intinse degetele marl tacand un unghi de aproape 90 de grade CD restul palmei. Mina dreapti este plasata deasupra rnainii stangi, v3.rful degetului arlititor de la mana dreapta fiind plasat peste vartW degetului mare de Ia mana stanga ~i varful degetului mic de la mana dreapta peste varful degetului aratator de 1a mana stanga .. Celelalte degete se ating usor,

151. Kurpara mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Este realizata cu 0 singuri m!ncL fiind 0 asamyutta rnudra, dar poate fi realizata atat ell mana sting a, cat ~i en mana dreapta, Aceasta rnudra 0 regasim realizara de catre zeul Shi va, atunci cand pune mana pe capul taurului sau pe nume Nandi.. Taurul este simbolul energiilor animalice nesublimate. Aceasta mudd se realizeaza cu mana relaxatii indoiti usor de la cot ell palma orientate in jos.

84ILitera L

152. I,aksbmi MUdra este 0 mudra, un gest ritualic rea Ij zat ell m3inile, 0 pecete, care este efectuata de citre un actor sau de citre un dansator.. Este reaJizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, miinile fac acelasi gest in oglindi.. Aceasti mudd 0 simbolizeazi pe zeitatea. numita Lakshmi, care este cootrapartea lui Vishnu. J3a este zeita bunastarii, a norocului ~i a frumusetii .. Miinile se afla la inilpmea umerilor .. Pornim cu mainile I orientate en palmele citre lima de mijloc si usor catre inainte., stdngem pumnii, doar ci degetele aratatoare suot plasate peste v5rfu.l degetelor marie

153. Linga mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei Yoga ~i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra V igy an .. Este rea1j2'3ta cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre, Ea este realizata atilt de preot cat si de devot in timpul ritualurilor, Este 0 mudri. care este utilj7ati ~i in cazuri de boala, in mod special in cazuri de ruse, riceali. si infectii ale aparatului respirator, crescsnd imunitatea organismului. Se considera ca aceasta mudd ajuti. ~i Ia scaderea in greutate, dinarnizand energiile yang in fiinta.. Elirnina ~i starea de inertie ~i de sornnolenta, Mfiinile sunt po ute la niveJul pieptului, plasam mana stinga. mai sus decal cea dreapta, dupa care venim eu degetele incrucisate, doar ci degetul mare de Ia mana dreapti este intins co v6rfu.l orientat catre in

sus.

154. Lodum.a Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristicii. traditiei budismului japonez Vajrayana ~i Manttayana. Ea este real; zata alit de preot cJit ~i de devot in -

85 ~--------~--~

timpul rituaIurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala ~i ritualurilor Homa, Este realizata ell ambele maini. fiind 0 samyutta rnudra. Ea 0 simbolize .. az8. pe zeitatea nurnita Lochana, care este mama divina a Familiei Vajra, a cirui Dhyani Buddha este Akshobya. Mainile sunt plasate CD palmele privind linia de mijioc. Degetele marl se ating pe toata lungimea lor, degetele aratatoare sunt usor iridoite ell v3rful orientat catre in sus. Degetele mijlocii ~i inelare se ating 1a van ~i degetele mici sunt intinse cu virfurile orientate in sus.

LiteraM

..

155. Mahakala mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica at§t traditiei budisrnului tantric (Vajrayana, Mantrayana), cat ~i traditiei hinduse. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea simbolizeaza

zeitatea numita Mahakala, un aspect al lui Shiva, Mainile sunt pnute la nivelul pieptului .. Degetele mari se ating pe toata lungimea lor pe marginea externa, Degetele ar3.titoare sunt indoite catre interior si se ating pe toata Iungimea falangei a doua; degetele mijJocii sunt intinse §i se ating la van; degetele inelare sunt incruci§ate; iar degetele mici se ating Ia varf,

156. Mahakrant mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat Cll mamile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei Yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata en ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cat §-i de devot in· timpul ritualurilor. Este 0 mudra care este utilizata in diferite afectiuni, chiar ~i in cazuri de cancer. Miinile sunt plasate aproape la inrutimea umerilor, usor spre linia de mijloc, Cll palmele orientate

86

fapi in rap, ell degetele relaxate, lipite, mtinse eu varfurile orientale catre in sus ..

157. Maha-nabhi mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Man tray an a.. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Este realizata cu ambele maini fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudra exprima 0 stare de fericire si de pace launtrica. Mainile sunt eu degetele incruci~ate catre interior, Cll exceptia degetelor inelare care 'sunt intinse ~i se ating la varf,

158. Maba-samaya mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ,~i Mantrayana. Ea este realizata atiit de preot cat si de devot in tirnpul rituaJurilor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala· §i ritualurilor Homa, Este realizata ell ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea simbolizeaza Supremul juramant, Mainile suot pnute la nivelul pieptului. Degetele rnari, degetele aritatoare sunt intinse cu varfurile orientate catre in sus; degetele mijlocii sunt intinse si se ating la van; degetele inelare ~i degetele

.. • JiIIIIt. • ...... - •

mtci sunt incruoisate catre mtenor ..

159. Makara mudra este 0 rnudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator, Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, mainile fae acelasi gest in oglinda. Aceasta rnudra simbolizeaza ideea de crocodil din mitologia indiana, dar si marea sau 0 stare de forti interioarl foarte puternica, Maioile s~ Incruciseaza in unghi drept la87

...

j ,

I

I

nivelul incheieturilor cu mana dreapti deasupra, cu palmele orientate catre in jos cu degetele mtiose ~i Iipite, co exceptia degetelor marl care fac un unghi de 90 de grade CD celeIaIte degete .. 160. Mani-ratoa MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice a budismului Vajrayana. Este realizata en ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea simbolizeaza oferirea de daruri in general, dar specific poate reprezenta d8ruirea uneia dintre cele 7 pierre pretioase (saptaratna) care simbolizeazi suveranitatea. Este asociata §i ell rituaIuri de adorare a marii puteri cosmice Tara. M1iinile sunt tinute la nivelul pieptului. Degetele marl si degetele adUitoare sunt indoite si se ating la virf ~i cu degetele omoloage de Ia mina opusa; degetele mijlocii, degetele inelare ~i degetele mici sunt intinse, Cll varfurile orientale in sus. 16141 Matsya mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat Cll mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ~i Mantrayana Este realizata alit de preot cat ~i de devot, Dar 0 regasim si in traditia yoga §i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan.. Dar 0 regisim ~i efectuata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Simbolizeaza un peste, pestele fiind si unuI dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu. Mainile sunt plasate la nivelul taliei, realizand ambele acelasi gest .. Plasarn mana dreapta paralela cu solul eu palma orientata in jos, cu degetele intinse :ji lipite ell vhfurile orientate catre inainte si cu degetul mare reaJjzbd un unghi de 90 de grade eu restul degetelor, jar mana stanga realizeaza acelasi gest si este plasata peste mana dreapta, ell palma orientata tot in jos.

162 Mayura mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse, dar si traditiei budismului

88

tantric ._ Este reali7J1tj cu 0 singuri mini., fiind 0 asamyutta MUdra. Ea reprezinta paunul, care este un simbol a] iubirii §i a1 nemuririi .. Mudra urmareste sa redea simbolic capul noui paun, Mfina este cu palma orientati ciitre linia de mijloc, degetele sunt intinse ~i usor risfirate, cu exceptia degetului mare ~i a degetului Inelar care sunt indoite ~i se ating la viixf.

163. Milarepa MUdra (mudra lui Milarepa) este 0 rnudra, un gest ritualic reali7at cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului. Este asociata exclusiv ell Milarepa, unul dintre fondatorii

budismului tibetan, ciruia ii plaeea sa. L.- .......Ii... ......

ascuIte sunetele naturii. Este realj7ati en 0 singurii mana., fiind 0 asamyutta mudra, Se reaJizeazi eu mana dreaptii plasata in spatele . urechii drepte,

164. MJiagi MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu m5inile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata alit de preot cat ~i de devot. Este realizata eu 0 singura mini., fiind 0 asamyutta MUdra. Este folosita pentru a induce 0 stare de pace. Mana este ell palma orientata citre inainte ell .. degetul mare, mijlociu :;;i inelar care suot indoite ~i se ating la van; degetul aritator §i degetul mie sunt intinse, eu v3rfuriIe orientate in sus. Aceasta mum seamini cu karina mudra,

165. Mugdbaram. Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este reaJizati ell am bel e maini fiind 0 samyutta rnudra, Este una dintre cele 32 de Gayabi mudre. Ea este realizata alit de preot cit si de devot in timpul ritualurilor, Este 0 mudri. care este utilizata si in cazuri de

89

32 de Gayatri mudre. Ea este realizata amt de preot cat ~i de devol in timpul ritualurilor. Este 0 Mudra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar si in cazuri de cancer. Ambele maini realizeaza mushi MUdra si se ating Ia nivelul celei de a doua falange, degetele marl sunt plasate peste falanga a treia a degetului aratator ..

169. Naga mudra (mudra sarpelui) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, a pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un - dansator. Este realizata cu 0 singura mana, lund 0 asamyutta Mudra. Ea exprima un sarpe, sau pe zeita Naga, care are forma de :;:arpe, si care sirnbolizeaza forta supranaturala si intelepeiunea. Mana este cu palma orientata catre inainte cu degeteIe indoite cam pe jumatate spre palmi ell virfu] degetului mare situat Ia baza degetului aratator. Pozitia mainii urmareste sa se asemene cu capul unei cobre.

170. Namaskara mudra este 0 mudra, un gest ritualic reaIizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse, dar si traditiei budiste, Este 0 forma de saint care denota respect si devotiune, Aceasta este mudra lui Avalokiteshvara care are mai mult de doua maini, Este realizata ell ambele m3.ini fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt en palmele Iipite, degetele relaxate se ating la van. V3rfurile degetelor ating fruntea.

171. Narasimha avatara mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator .. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea il reprezinta pe ernul-leu, care este unul dintre cei 10

91

boala, chiar ~i in cazuri de cancer. Se porneste ell mana dreapta ell antebratul perpendicular pe sol en palma orientata catre Ii nia de rnijloc ~i strangem pumnul. MAna st§ngi este ell antebratul paraIeI cu soJuI, cu palma orientata catre in sus ~i plasata sub cotul miinii drepte.

Litera N

166. Mukha Mudra (mudra capului) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea esterealizata atat de preot cal §i de devot in timpul ritualuriIor Garbhadhatu Mandala, Vajradhatu Mandala si rituaIurilor Horna, Este realizata en

ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeazi capul lui Buddha. Aceasta mudra este asemanatoare cu kavaeha mudra. Se realizeaza identic de catre ambele maim. Palmele sunt orientate catre Iinia de mijloc cu degetele marl care se ating de-a lungul marginii exterioare, indexurile cu degetele usor indoite, ating eu varturile falanga a doua a degetului roijlociu de aceiasi parte, degetele mijlocii sunt usor indoite §i se ating la varf, iar celelalte degete sunt incruci§ate catre interiorul pa1mei.

167 ~ Musbti Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic reaIizat cu rnainile, 0 pecete, pe care o regisim rna; ales in traditia hindusi, lacuta de multe zeitap.. Este realizata co 0 singura mana1l fiind 0 asamyutta Mudra. Aceasti mudri exprima 0 stare de forti lallntricBt . putere, stabilitate, control. Este realizata ell 0 singura mana, fiind 0

asamyutta mudra. Se pomeste ell mana cu palma orientata spre linia de mijloc, dupa care stringem pumnul ~i plasam degetul mare peste a doua faIanga a celorlalte degete ..

168. Mushtikam mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Este una dintre cele

90,--, I '

I

I I

,

I

avatari a.i lui Vishnu. Mana dreapts este ell palma orientata catre inainte cu degetele iotinse cu v3rfurile in sus, ell exceptia degetului inelar care este indoit; mana stanga este cu palma catre inainte .. Are degetul mare, mijlociu :ji inelar indoite si se ating la varf., iar celelaIte degete sunt intinse.

172. Netra MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainiJe, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse, dar si traditiei budiste. Poate fi realizata cu 0 singura mana sau ell ambele maini, Ea exprima ideea de oehi. Daca 0 realizam co ambele maini, ele realizeaza acelasi gest in oglinda, Vfuful degetelor mari ~i mici se ating ell cele de aceiasi parte, dar si intre ele, formand aproximativ un cere, celelaIte degete sunt intinse eu varfurile orientale in sus. Aceasti mudri. este realizata in fata ochilor.

173. Nidhi-ghata mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice budiste. Este realizata en ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea sirnbolizeaza vasul cu cornori, care reprezinta unul dintre cele opt semne ale norocului in traditia budisti., ele fiind si ofrande care sunt daruite zeitatilor san musafirilor. Celelalte sapte sunt: nodol norocos, roata, lotusul, steagul victoriei, umbrela protectoare, pestisorul de aur §i scoica spiralata, Aceste ofrande sunt asociate ell ritualuri de adoratie ale marii puteri cosmice Tara. Mainile sunt plasate la nivelul pieptului, pozitionate in oglinda ell palmele orientate fata in

fata. Miinile se ating la baza si degetele se ating la varf cu degeteIe omoloage, definind mtre ele un spatiu.

174. Nirvana mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cn mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga ~i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan .. Este realizata cu ambele

92

rnaini fiind 0 sarnyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cit si de devot in timpul ritualurilor. Este 0 rnudra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar ~i in cazuri de cancer. Ea simbolizeaza ~i aspiratia citre atingerea starii de nirvana (de eliberare spirituali). S~ realizeaza in fata pieptului, atingand pieptul ell mainile, Venim cu mana dreapti plasata cu palma orientata catre exterior dreapta si peste ea plasam . mana stanga care este cu palma orientata catre exterior stanga, degetele sunt ell vArfurile orientate catre in sus si se ating la virf co degetele omoloage, Degetele marl se ating pe loam lungimea lor, de-a lunguI marginii exterioare.

17541 Nritya Mudra (Bu botsatsu-in mudra in japoneza) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile; 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului

japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cal sl de devot in timpul ritualurilor Vajradhatu ------_---------- ... Mandala si rituaIurilor Homa, Este realizata ell ambele maini, fiind o samyutta mudra. Ea simbolizeazi oferirea unui dabs. Aceasta mudra se realizeaza eu rnainile ridicate Ja nivelul pieptului ell paJmele orientate in sus si cu degetul mare de la fiecare miina atingand vfuful degetului inelar. Celelalte degete sunt usor indoite Cll vfufuri1e orientate in sus. 86

. 176. Nyorai saku in mudra este

o rnudra, un gest ritualic realizat Cll

mainile, 0 pecete, care este

caracteristica traditiei budismului

japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea . este realizati atit de preot cat si de

devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala, Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Ea exprima o· stare de mare compasiune. Mwnile sunt ell degetele tncruclsate catre interior, CD exceptia degetelor aratatoare care suot intinse ~i se ating la van. Degetele marl sunt indoite §i ell virfurile catre mijlocul palmei,

93 .

chakrei inimii, anahata chakra, trezind 0 stare de iubire neconditionata, 180. Padma Kunjara mudra este 0 Mudra. un gest ritualic realizat cu _ mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice budiste

• •

(Vajrayana). Este realizata eu ambele

maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza lotusuI perfect, care reprezinta unul dintre cele opt sernne ale norocului in traditia budista, ele fiind si ofrande care sunt daruite zeitatilor sau musafirilor. Celelalte sapte sunt: nodul norocos, roata, vasul cu comori, steagul victoriei, umbrela protectoare, pestisorul de aur ~i scoica spiralata, Aceste ofrande sunt asociate cu ritualuri de adoratie ale marii puteri cosrnice Tara. Ambele maini realizeaza acelasi gest-in oglinda, V3rful degetelor marl si inelare se ating ell cele de aceiasi parte, dar si intre ele, fonnind aproximativ un cere, celelalte degete sunt intinse cu varfurile orientate in sus.

181. Padyam mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice budiste (Vajcayana). Este realizata cu ambele maini fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza apa pentru spalatul picioarelor, care pe langa apa pentru fata, trebuia oferita oricarui musafir care ifi trecea pragul. M3.inile sunt plasate la nivelul pieptului si Ie strangem in pumni, ell exceptia degetelor mijlocii care sunt intinse si se ating la varl. Degetele marl sunt intinse1l plasate peste indexuri si se ating pe toata lungimea lor ..

182. PaUavam Mudra este 0 ----~------.

rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care esle caracteristica traditiei yoga ~i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata ell 0 singura mfuta, fiind 0 asamyutta mudra. Este una dintre cele 32

95

177. Nyorai shjn in mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat Cll mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei

budismului japonez Vajrayana ~i Mantrayana. Ea este realizata atat de preot I cat §i de devot in timpuJ ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Este realizata cu ambele maini fiind 0 samyutta mudra. Ea exprima primirea invafiturii lui Buddha. Mainile sunt Cll degetele incruci~ate catre

interior, co exceptia degetelor mijlocii care sunt Intinse si se ating Ja van. Degetele marl sunt indoite si cu varfurile catre mijlocul

palnnei. _

178. Nyorai zo in mudra este 0 mudra, un gest ritualic real~zat ~ . mainile, ~ pecete,. care este caracteristica traditiei budismului japonez Vairayana ~l Mantrayana. Ea este realizata atat

de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea exprima aspiratia pentru a deveni un vehicul a lui Buddha. Mainile sunt cu degetele incrucisate catre . interior, cu excepjia degeteIor mijlocii ~i

Inelare care sunt intinse si se ating la van.. Degetele mari sunt indoite §i ell v3rfuriJ.e catre rnijlocul palrnei.

~

Litera P

179. Padma mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza floarea de lotus. floare care simbolizeaza starea de puritate .. Mainile sunt plasate la nivelul pieptului, pozitionate in oglinda ell palme_le orientate fata in fata. Miinile se ating la baza si degetele sunt indoite. dar nu se ating, definind intre ele un spatiu, Degetele sugereazi 0 flaare. Aceasti mudra ajum la deschiderea

94... •

I I

I I

I I

I I

I

I

I

I

I

I

de Gayatri mudre, Ea este realizati atit de preot cit $i de devot in timpul rituaIurilor. Este 0 Mudra care e~te utilizata ~i ~n caz~ de boala, chiar ~i in cazuri de cancer. Mana este plasata la mvelu~ umiru.lui cu palma orientata catre inainte cu degetele relaxate ~I usor distantate .. Aceasta mudra se aseamini cu abhaya mudra doar

ca in aceasta din unna degetele sunt Iipite,

183. Pancha mukba Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata ell ambele rnaini. fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudra care este utilizata ~i tn caz~ri de boala, chiar si in cazuri de cancer. M§.inile sunt plasate la nivelul taliei. Degetele sunt indoite~ distantate intre ele, aproximativ

aralele cu solol i se ating la varf

184. Paokaj Mudra este 0 MUdra. un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudra care este utilizata §i in cazuri de boala, chiar si in cazuri de cancer. Mmnile sunt plasate la nivelul taliei .. Miinile se ating la baza, paImele sunt fata tn fata eu degetele relaxate, usor t~doi!e, rasfirate, Tara sa se atinga unele de celelalte. Degetele au varfurile orientate catre Tnainte.

185. Parashuramavatara mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este efectuata de citre un actor sau de catre un dansator, Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta Mudra. Ea iI reprezinta pe Rarna,

96

..

care este unul dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu, Mfina dreapti este

1IiIIIIII'..... I •

cu palma orientata catre inainte en degetul mare, aratii~or ~

mijlociu intinse, ell virfurile orientate ~tre in su~. ~getele mel~ ~i mic suot indoite catre mijlocul palmei .. Mana stanga este relaxata cu degetele Iipite ell v8rfurile in jos si este plasati ,pe soldul sting

sub talie. .

186. Parvati MUdra este 0 mudra., un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dan sator, Este realizata en ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Ea 0 reprezinti pe Parvati, consoarta lui Sbiva. Miinile sunt cu palmele orientate catre inainte eu degetele lipite §i ell degetele

. marl realizand un ungbi aproximativ drept cu celelalte degete.· M3.na dreapta este ell varfurile degetelor orientate in jos pe cand mana stanga este eu v8.rfurile degetelor orientate in sus. Ambele mijni sunt tinute aproape de nivelul umerilor.

187. Patra mudra este 0 mudra, ....----------., un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea este realizata atat de preot cal ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadhatu Mandala. ESle realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta rnudra, mainile sunt plasate in oglindi. Ea exprima atilt oferirea de orez ca ofranda, dar §i protectie impotriva energiilor malefice. Mainile sunt aproape Iipite pe marginea lor exterioara, paImele sunt orientate aproape fata in fali, cu degetele usor indoite si .care se ating Ia varf, cu exceptia degetelor aratatoare si degetelor mari. Mainile sunt paralele eu solul.

188. Pitri mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un d ans a tor. Este

97

. . ' \

reali~ti ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Ea reprezinlii ?Da dintre ~u~l~ care r~preziDti relatii farniliale, ea exprima tdeea de ta!_a. Ma.mle sunt Jinute la nivelul pieptului. Mana dreaptii

este plasa~- ell. palma catre linia de mijloc, dupa care stringem pumnul ,I verum cu degetuI mare orientat citre in sus. Mana dreapti este ell pa)~a orientata catre inainte ell degetele lipite ~i cu degetul mare realizand un unghi aproximativ drept cu celelalte degete.

mic indoite si se ating Ia varf, iar aratatorul ~i mijlociul sunt intinse .. cu varfurile orientate catre inainte. 191. Prithivi mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en

- rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atilt de preot cat si de devol. Este realizata ell 0 singura m3n~ fiind 0 asamyutta mudra, Aceasta mudra este capabila sa rnareasca starea

de vitalitate, sa armonizeze muladhara chakra, sa eJimine starea de slabiciune, de oboseala ~i de inertie. Intensifies mirosul ~i intare~te

- oasele, parul, unghiile ~i dezvolta rabdarea. Venim ell Diana ell palma orientati catre in sus cu degetele intinse, cu exceptia degetului inelar si degetului mare care sunt indoite si se ating la

van.

189. Pothi Mudra 'este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell miinile, 0 pecete, care este specifici traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si Mantrayana), Ea este realizata atilt de preot cit §i de devot

I in timpul rituaIurilor Garbbadathu

Man~a. Va~radhathu ~andala §i a rituaIurilor Homa ~i in cadrul altor ritualuri, Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudri exprima 0 stare de invulnerabilitate in fata fortelor maIefice. Mina stanga este ell palma orientati citre in sus cu v~e degetelor orientale catre linia de mijloc, iar mana dr~apta es~ ell ~~ ori~~tati citre in jos, cu virfurile degetelor o~~n~te car:re linia de mijloc, Mana dreaptii este pusi in palma m3.1nll stangl, am be Ie miini fiind plasate to poala,

190. Prana MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, o pecete, care este caracteristic3. traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan.

Ea este realizati alit de preot cit ~i de devol. Este realizata ell 0 singura mani, fiind 0 asamyutta ~u~ Este 0 ~udrli revigoranta, cnergizeaza trupul si mareste ~tali~~ cantlta~ de prana de care dispunem. Ajuti Ia lIDb110ataprea vederii, Este necesari celor nervosi, obositi ~i slabiti,

,;Ban~a de e.oergie". mareste vitalitatea ~i Iimpezeste vederea. Practicata m31 mult hmp amelioreaza afectiunile oculare. Induce 0 s~ de _ claritate mentala ~i 0 stare de foqii iauntric.i si incredere in SIne .. Mana este eu pahoa orientati in sus, CD degetul mare, inelar §i

98

192. Puna mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specifici traditiei tantrice budiste, dar si traditiei hinduse. Ea este realizati atat de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 sarnyutta mudra. Ea denota 0 stare de purificare. Venim cu mainile plasate in dreptul pieptului, lipite. Seamana cu anjali mudra, doar ca exista un spatiu intre degetele mijlocii ~i inelare.

193. Purn-gyan mudra este 0 mudra., un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga ~i in mod special fo nne i Yoga Tattva Mudra Vigyan.. Ea este realizata alit de preot cat si de devot. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 sarnyutta mudra. Este realizata pentru a controla starile de dependents ell care ne confruntarn ~i starile de pasionalitate excesiva. Ambele miini realizeaza acelasi gest, doar pozitionarea rnainilor este diferita ..

99

·1 I

I I

I I

I

I I

I

I

I

I

I I

I I

I I

I I

I

I

I

I I

I

Degetele marl §i degetele aritatoare se ating la van, descriind un cere, celelalte degete sunt relaxate si usor distantate. Palma dreapti este orientata catre inainte,. plasata la nivelul umarului, ell degetele cu virfurile orientate catre in sus, palma strutga este orientate catre in sus, plasati pe genunchiuI stang, iar degetele sunt eu varturile orientate catre loa; nte.

JII

asociate ~i ell ritualuri de adorarea a Marii puteri _ cosmice, Tara. Este realizata ell ambele maim, pozitionate 10 oglinda, fiind 0 samyutta mudra .. Mainile sunt tinute la nivelul pieptului, co palmele orientate in sus, cu degetele mij Iocii , inelare §i mici Indoite, iar _

degetele marl yin plasate peste prima lor falanga, Degetele a.rati.toare sunt intinse eu v3rfurile orientate catre inainte. Mainile se ating la nivelul celei de a treia falange a degetelor mici,

194. Purusha ratna Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu

mainile, 0 pecete, care este

caracteristica traditiei tantrice a

budismului Vajrayana. Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea simbolizeaza oferirea de daruri in

general, dar specific poate reprezenta diruirea uneia dintre cele 7 pietre pretioase (saptara tna) care simbolizeaza suveranitatea. Aceasta mudd este asociati si cu ritualuri de adorare a marii puteri cosmice Tara. Este realizata ell arnbele maini, fiind 0 sarnyutta rnudra, mainile fiind in oglinda, Mainile sunt tinute la niveluI pieptului, ell paImeJe orientate in jos. Degetele marl ~i degetele aratatoare sunt indoite ~i se ating la v3rf; degetele mijlocii sunt intinse si se ating Ia vm, degetele inelare si degetele rnici sunt indoite ~i se ating la nivelul celei de a doua falange,

195. Pusbapaputa mudra este 0 mudra, un gest rituaJic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Este realizata cu

"

ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.

Ea sirnbolizeaza oferirea de daruri, dar in mod special de apa si de flori .. Mainile sunt tinute Ja nivelul pieptului, cu palmele orientate in sus, ell degetele lipite ~i indoite.. Mainile se ating la nivelul marginii exterioare.

196. Pusbpe mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei tantrice budiste (Vajrayana) .. Ea simbolizeaza florile daruite, unul dintre cele 5 daruri oferite unui rnusafir sau unei zeitati, Celelalte patru sunt mincare, parfumuri, betisoare parfumate ~i apa. Acestea sunt

100

LiteraR

197. Ragaraja mula mudra este o mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana §i Maotrayana). Ea este realizati atit de preot cat ~ de devot in timpuI rituaIurilor. Aceasti mudd il simbolizeaza pe zeul Ragaraja Este realizata co ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, mi;oile sunt plasate in oglinda .. MainiIe sunt tiOUle la nivelul pieptului, co palmele orientate fap in fata Degetele marl sunt incruci§ate intre ele. Degetele ariititoare ~i degetele mici sunt tntinse en virfurile orientate catre fn sus. Degetele mijlocii sunt indoite catre mijlocul palmei, iar degetele

II

inelare sunt intinse ~i se ating la v3.rf.

198. Ragburamavatara mudra este a mudra, un gest ritualic realizat Cll rnainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator, Este real i7~ta eu ambele miini, fiiod 0 samyutta mudra.. Ea iI reprezinta pe Rama unul dintre cei 10 avatari ai lui Vishnu. Miinile sunt poute la nivelul pieptului. Mana dreapta este plasati cu palma catre linia de mijloc, dupa care stringem pumnul ~i venim co degetul mare orientat catre in sus. Mina dreapta este

101

. .

cu palma orientati catre inainte cu degetele indoitet ell degetul arititor plasat peste virfu] degetului mare, realizand un unghi aproximativ drept Cll celelalte degete.

199. - Rahu mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudrii simbolizeaza nodul nord Iunar, numit si rahu, Mina dreapti este en palma orientata inainte ell degetul mare si ari.tiitor intinse eu varfurile orientate in sus, iar celelalte indoite spre mijlocul palmei, Mina stanga este cu palma orientata catre inainte ell degetul mare indoit si plasat la baza degetului aratator, iar celelalte degete sunt cu virfurile orientate In sus, dar usor indoite.

200. Ratna MUdra este 0 mudra, un gest rirualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si Mantrayana) Ea este reaIizati at3.l de preot cat si de devot in timpul rituaIurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala si a rituaIurilor Homa ~i in cadrul altor ritualuri, Este

realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta Mudra denota bijuteria care este asociata lui Ratnasambhava. Mainile sunt tinute 1a nivelul pieptului, Cll paImele orientate fali in fali. Degetele mari sunt incruci~ate intre ele. Degetele mijlocii sunt

- intinse §i se ating la vhf, iar celelalte degete sunt incruci~ate ..

201. Ratnaprabha Akasbagarba Mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana :ji Man tray ana). Ea este realizata alit de preot cal ~i de dcvot in timpul ritualurilor in care zeitatea este invocata, Aceasta rnudra n sirnbolizeaza

102

pe Ratnaprabha Akashagarba, Este realizata cu ambele ~iini, !iind o samyutta mudra.. Mainile sunt p.nute la nivelul pieptului, cu palmele orientate fali in fap. Degetele marl sunt tncrucisate intre ele. Degetele aratatoare si mijlocii sunt intinse si se ating la varf, iar celelalte degete sunt incruci§ate.

202. Reo renge in mudra este o mudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana §i Mantrayana). Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala ~i a ritualurilor Homa §i 'in cadrul altor ritualuri, Este realizata eu ambele maini, plasate in oglinda, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudra denali Iotusub care tocmai tnfloreste, Mainile sunt plasate la nivelul pieptului, eu palmele orientate catre in sus, cu degetele intinse ~i care se ating la varf .. ell exceptia degetelor mici ~i ari.titoare care sunt indoite. Degetele marl sunt plasate peste prima falanga a degetelor mici.

203. Rudra mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu maim Ie, 0 pecete, ~~e este caracteristici traditiei hinduse, Este realizati cu 0 singura mana, fiind 0 asamyutta rnudra .. Aceasti mudra it simbolizeaza pe Rudra. Se realizeaza eu mana cu palma orientata in sus, ell degetul mare, aritator §i inelar indoite si se ating la van, celelalte degetesunt intinse.

204. Rupa mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este caracteristica amt traditiei hinduse, cat si traditiei budiste. Aceasti mudri este realizata in cadrul a numeroase ritual uri. Este realizata cu

ambele maini, plasate in oglinda, fiind 0 .

samyutta mudra. Aceasti mudra exprirna ideea de forma .. Miinile sunt orientate eu palma catre inainte ~i usor catre exterior. Degetele

103

- -

I

I I I

I I

I

I' I

I

I

I

I

.

'I

j

I I

aratatoare !1i mici sunt intinse §i cu varfurile orientate catre in sus. Degetele mari sunt indoite catre mijJocul palmei, iar degetele mijlocii si inelare sunt pI as ate peste degetele marl.. MiiniIe sunt incruci§ate la nivelul mcheieturilor. cu mana dreapta plasata deasu pra. Degetele mici se incoJacesc unul in jurul celuilalt,

I I

Litera S

I I

I I

205. Sai butsu in (mudra lui Buddha aJ Vestului) este 0 MUdra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specifica traditiei tantrice a budismului japonez (V ajray an a §i Mantrayana).. Ea este realizata amt de preot cat si de devot in timpul ritualurilor Vajradhathu Mandala §i in cadrul altor ritualuri. Este realizata cu . arnbele maini, plasate in oglinda, fiind 0 samyutta mudra.. Aceasta rnudra il simbolizeaza in Japonia pe Dhyani Buddha Amitabha ... Mainile sunt plasate Ia nivelul pieptuIui, ell palmeJe orientate fali in fata, ell degetele Incrucisare, cu exceptia degetelor mijlocii care sunt intinse si se ating Ia van. Degetele marl sunt incruci~ale eu degetul mare aI mainii drepte deasupra.

206. Samana Mudra (se mai numeste ~i sukri mudra) este 0 mudra, un gest rituaIic realizat Cll mainile, 0 pecete, care este caracteristica tradltiei yoga si in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de preot cat si de devot. Este realizata cu 0 singura mana, fiind 0 asamyutta . mudra. Aceasta rnudra imbunatateste digestia, armonizeaza manipura chakra, Varfurile degetului aratator, rnijlociu, inelar si rnic, ating varrul degetului mare.

207. Samanta Buddbanam mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice budiste. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra, Ea exprirna 0 stare de suveranitate universala, Este folosita

104

I

I

I

I

I

I

adesea in ritualuri de adorare a Marii Puteri Cosmice Tara, Miinile sunt pJasate la niveluI pieptului, cu palmele orientate fap in fata, cu degetele incruci§ate catre interior.

208. Samputam mudra este 0 MUdra, un gest, ritualic . realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata

. .

eu am be Ie maini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32

de Gayatri mudre. Ea este realizata atit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor, Este 0 muc1r3 care este utilizata si in cazuri de boala, chiar ,i in cazuri de cancer.. Miinile sunt plasate la nivelul pieptului, ell palmele orientate fap in fata, cu degetele indoite, cu varturile orientate catre inaiote ~i se ating la van. M3in.ile se ating la baza,

209. Sanjali mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu miiinile, 0 pecete, care este caracteristica atit traditiei hlnduse, cat §i traditiei budiste. Aceasta mudri. este realizata in cadrul a numeroase ritualuri. Este reaIizati eu ambele maini, plasate in oglinda, fiind 0 samyutta mudra. MainiIe se aflii la nivelul barbiei ell palmele orientate fata in fata, ell degetele usor indoite si cu varfurile orientate in sus. Degetele se ating la van.. Degetele mari sunt distanjate de celelalte degete. in spatiul care se formeaza lotre degete, de obicei este plasat un obiect ritualic, sau 0 ofranda pentru zeitate .. Aceasta mudra se aseamana Cll anjali ~i namaskara rnudra,

210. Sarasvati mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizati cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudca. Aceasti mudra 0 simbolizeaza pe zeita Sarasvati .. Miinile sunt plasate la nivelul umerilor., cu palmele orientate catre Inainte.

105

Mana dreapta este eu degetul mare ~i arBtitor intinse" eu v3rfurile orientate catre in sus, restul degetelor sunt indoite catre mijlocuI palmei. Mana stanga este ell degetele intinse eu varfurile orientate catre in sus, degetul mare fiind la distanta de celelalte degete,

211. Sarva-buddha .. bodhsatttvanam mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este specifica traditiei tantrice budiste. Este realizati Cll ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra, cu mainile in oglinda, Ea exprima simbolic 0 pasare in zbor, Este folosita adesea in ritualuri de adorare a Marii Puteri Cosmice Tara. Mainile sunt plasate Ia nivelul pieptului, cu palmele orientate catre inainte. ell degetele mtinse en varfurile orientate catr~ in s~s. cu exceptia degetelor marl §i aratatoare care sunt indoi~ §l se atmg la vare ell degetuI de aceiasi parte. Miinile sunt ap rop 1 ate, dar nu se ating.

212. Sbabda mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat Cll mainile, 0 pecete, care este specifics traditiei tantrice budiste. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutla mudra, Ea exprima simbolic ideea de rnuzica, de sunet. Este folosita adesea in ritualuri de adorare a Marti Puteri Cosmice Tara M3inile realizeaza acelasi gest, doar orientarea lor este diferita, Mana dreapta este ell palma orientati catre practi~ant eu d~getu~ ~are. aratator si mijlocin Yntinse Cll vfu:furile onentate carre Iinia d~ mijloc §i usor in sus, iar celelalte indoite spre mijloc~l. palmel:

Degetul mare este plasat peste prima falanga a degetului IDe~ar ~l mic. Mana stanga este co palma orientata catre practicant realizand

106

acelasi gest ca si mana dreapta, doar cIt aceasta se afla deasupra mainii stangi, Mainile se aflii pIasate la nivelul pieptului.

213. Shakata mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga :ji in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata Cll ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar ~i In cazuri de cancer.. Mainile sunt cu palmele orientate catre in jos, paralele cu soIul cu degetele indoite, cu exceptia degetelor marl si aratatoare care sunt intinse eu varfurile orientate catre inainte. Degetele marl realizeaza unghi drept eu celelalte dcgete ~i se ating la van .. Mmnile sunt plasate la nivelul taliei.

214. Sbakti mudra este 0 mudra, un gest rituaJic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este specifics traditiei hinduse .. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea 0 reprezinta pe Shakti, Principiul feminin suprem .. Venim eu pumnii stransi cu degetele mati plasate in mijlocul pumnului.. Degetele de Ia cele 2 maini se ating la nivelul celei de a doua falange. Degetele inelare si degetele mici sunt intinse ~i se ating Ia varf, Mainile se afla plasate la nivelul pieptului,

215. Shakyamuni Mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat eu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budiste. Ea 11 sirnbolizeaza pe Buddha Shakyarnuni Aceasta mudri. este realizata in cadrul a numeroase ritualuri in care este invocat Buddha Shakyamuni.. Este realizati eu ambele maini, plasate in oglinda, fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt plasate

107

I

I

I

I

I I

I I

I

I

I

I

I

I I

I

I I

I

I I I

I

I

I

I I

maini, fiind 0 samyutta Mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atit de preot cat si de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudri care este utilizata ~i in cazuri de boala, chiar §-i in cazuri de cancer. Aceasta mudri ajuti la eliminarea problemelor legate de gilt. imbunatitind vocea. Produce 0 stare profunda de calm launtric. Mba sttinga este co palma orientati catre practicant ell degetele intinse ~i eu virfuriJ.e orientate in sus, I iar mana dreapti prinde ell toate degetele degetul mare de la mana stangl. Degetul mare de la mana dreapti este plasat peste vartUJ. degetului mare de la mina stanga ..

219. Shankha-varta Mudra este 0 MUdra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budismului

japonez Vajrayana §i este 0 mudra tantrica. Ea simbolizeaza scoica spiralati., care reprezinti unul dintre cele opt semne ale norocului in traditia budista, ele fiind $i ofrande care sunt diruite zeimlilor sau musafirilor. Celelalte sapte sunt: nodul norocos, roata, lotusul, steagul victoriei, umbrela protectoare, vasul ell comori ~i pestisorul de aur, Aceste ofrande sunt asociate CD rituaIuri de adoratie ale marii puteri cosmice Tara. Este realizata cu - ambele miini, fiind 0 samyutta mudra. Pomim eu mainile pozitionate Ut oglinda cu palmele orientate citre practicant cu degetele intinse en v8rfurile orientate in jos §i se ating Ia niveluI virfuriIor degetelor inelare ~i mijlocii. Degetele mari sunt intinse cu varfurile orientate in sus fli se ating Ia vArf. Degetul aratatdr de la mana s~gi este indoit si ell virful oriental in sus. MftiniIe sunt tinute la nivelul pieptului.

220. Shanmlikha Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat co rnainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre -un dansator, Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta rnudra iI simbolizeaza pe zeul Shanmukha. Mana dreapti este ell palma orientata -inainte

109

eu paJmele privind Iinia de mijloc, fata in fali. Degetele marl .sunt intinse ~i se ating pe toatii lungimea lor, degetele ar3titoare ~i inelare sunt indoite catre interiorul palmei, Degetele mijlocii §i miei sunt intinse ~i se ating la varf,

216. Shambhu MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata CD ambele maini, fund 0 samyutta mudra .. Aceasta mudrii. it simboIizeazi pe Shambhu, un aspect allui Shiva. Mina dreapta este ell palma orientate inainte, cu degetele intinse, cu varfurile orientate in sus, eu exceptia degetului ioelar, care este indoit spre mijlocul palmei. Mana stfulga este CD palma orientata catre inainte ell degetul mare, ar3titor :;;i mijlociu indoite §i se ating la van, iar celelalte degete sunt ell v8rfurile orientate in sus. M8.inile sunt pnute Ia nivelul umerilor.

217. Shanaischara mudra este o MUdra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este efectuati de catre un actor sau de catre un dansator, Este realizata en ambele maim, fiind 0 samyutta mudra Aceasti mudra simbo1izeazi planeta Saturn. Mana dreapta este ell palma orientata inainte ell degetele mtinse Cll v3rfurile orientate in sus, ell exceptia degetului mare §i mic, care sunt indoite spre mijlocul palmei .. Mana stanga este eu palma orientata catre inainte, cu degetul mare intins §i celeIalte degete suntusor indoite. Majnjle sunt tinule aproape la nivelul umerilor,

218. Sbankba mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga §i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realizata co ambele

108

en degetele intinse ell viIfurile orientale in sus, ell exceptia -degetului mare r$i rnic, care sunt indoite spre mijlocul palmei. Mana stanga. este cu pumnul strans ~i cu degetul mare intins ~i orientat in sus. Maioile sunt -pnute aproape la nivelul ume ri lor.

221. Sban-mukham mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell m§jnile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este Irealizata at at ~e preot cal si de devot, Este realizata cu ambele niaini, fiind a samyutta

mudra, mainile sunt in oglinda, Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata atat de preot cat §i de devol in timpul ritualurilor. Este 0 mudri care este utilizata §i in cazuri de boala, chiar si in cazuri de cancer. Mainile sunt plasate Ia nivelul taliei, cu palmele orientate fata in fa~ eu degetele usor indoite si se ating la van, cu exceptia degetelor mici .. care sunt la distanta si nu se ating,

222. ShivaJinga Mudra este o MUdra, un gest rituaIic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specifics traditiei hinduse. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea reprezinti Iingarnul lui Shiva (zeul resorbtiei ~i a

'------------- ....... - transcenderii) , care sirnbolizeaza forta masculina, Mainile sunt pl as ate la nivelul taliei, cu mana dreapta care este eu pUIIUluI strans si cu degetuI mare orientat in sus, plasata in mijlocul paImei stangi care este orientata In sus ~u degetele usor indoite. Aceasta rnudra elimina starea de depresie, tristete, oboseala,

• 223. ShIi vatsya mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei

. budismului japonez Vajrayana si este 0 mudra tantrici. Ea simbolizeaza nodul norocos, care reprezintii unuI dintre cele opt semne_ ale norocului in traditia budisti, ele fiind si ofrande care sunt daruite zeitatilor sau musafirilor .. CelelaIte sapte sunt: scoica

110I

~

I

spiralata, mala, lotusul, steagul victoriei, umbrela protecto~e, I vasul cu comori ~i pestisorul de aur. Aceste ofrande sunt as~lat~

cu ritualuri de adoratie ale marii puteri cosmice T~ .. Este re~hza~

ell ambele rnaini fiind 0 samyutta mudra.. Mainile reaIizeaza I acelasi gest, dar au orientare diferitii. Miinile au degetele aratatoare

§i mijlocii intinse, iar celelalte degete

sunt indoite spre mij locu 1 palmei, I

Degetele marl sunt plasate peste .

degetele indoite~ M3na dreapta este ell

palma orientata in sus, iar mana stanga I

cu palma orientata in jos. Degetul aritator §i mijlociu de la mana slfulga

este plasat peste degetele omoloage de ... I

Ia mana dreapti. Miinile sunt pnute la nivelul pieptului.

224. Sbudra mudra este 0 mudra, un gest ritualic rea1jzat

ell mainile, 0 pecete, care este I

efectuata de catre un actor san de catre

un dansator. Este realizata ell ambele

rnaini, fiind 0 samyutta mudra, I

Aceasta rnudra simbolizeaza una _

dintre cele 4 caste: shudra. Mana dreapta este cu palma orientata inainte

eu degetele indoite spre mijloeul _ I

palmei, eu exceptia degetului mare si aratator care sunt i~tlDS: cu virfurile orientate in sus. Mana stanga este cu pumnul strans !=il cu degetul mare intins ~i orientat in sus. Mainile sunt tinute ap~oape la I nivelul umerilor.

225. Shukra Mudra este 0 mudra, un est rituaIic realizat

ell mainile, 0 pecete, care este efectuati I

de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata cu arnbele

maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta I

mudd simbolizeaza planeta Venus, Mainile au palmele orientate catre

iDainte eu degetele striinse in pumni, eu I

III I ~

I I

I I

I I I I

I

I I I I I

degetele mari plasate peste primele falange ale degetelor. Mana dreapti are degetele orientate in jos ~i mana stinga are degetele

. -

onentate In sus.

226. Shunya Mudra este 0

. mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de preot cat §i de devot, in timpul ritualurilor. Este realizata cu

o singura man~ fiind 0 asamyutta mudra. Are efecte benefice asupra inimii ~i asupra auzului, Aceasta mudra amelioreaza durerile de urechi in numai cateva minute. Are efecte curative si asupra durerilor de g§t.. Mana este ridicata cu palma orientata Inainte, cu degetele intinse cu varfurile orientate in sus, cu exceptia degetuJui mijlociu care este indoit catre mijlocul palmei, iar degetuI mare este plasat peste el ..

227. Simha mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator .. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasta mudrii simbolizeaza animalul leu. Mana dreapta este cu palma orientata inainte eu degetele indoite spre mijlocul palmei, cu exceptia degetului aratator si rnic, care sunt intinse cu varfurile orientate in sus. DegetuI mare este plasat peste prima falanga a degetelor indoite.- Mana stanga este cu palma orientati spre practicant, cu degetele intinse dar relaxate, eu varfuriIe orientate in sus. Mana stanga este plasata eu partea posterioara a palmei in contact en partea posterioara a palmei drepte. Milinile sunt tinute la ~ nivelul pieptului.

228. Sinkhakrant mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga !ji in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan .. Este realizata

112

.

j

en ambele mfiini, fiind 0 samyutta

rnudra, mftinile sunt in oglinda, Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre, Ea este realizata alit de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mud.rA care este utilizata ~i in cazuri de boala, chiar ~i in cazuri de cancer. Miinile sunt tinute la nivelul umerilor. Miinile sunt cu palmele orientale catre inainte, ell

degetele relaxate, Iari sa se atinga,

229. Surya mudra (mudra soarelui) este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan, Ea este realizata atat de preot ca.t §i de devot. Este realizata ell 0 singuri · min a., fund 0 asarnyutta mudra. Este utilizata pentru eli min area stirilor ~e

depresie ~i este folosita si pentru scaderea in ~~uta!e. datorita dinarnizarii energiei yang in flint!. Mina este ridicata cu palma orientata inainte cu degetele intinse, ell vfuftuile orientate in sus, ell exceptia degetului inelar care este indoit citre mijlocul palmei, iar degetul mare este plasat peste el.

230. Sutra mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ellmaini Ie, 0 pecete, care este

caracteristici traditiei budismului japonez Vajrayana si Mantrayana. Ea

sirnbolizeaza aspiratia fap de cunoasterea autentica §i este utilizata. adesea in ritual uri , care sunt lochinate diferitelor zeitati, Este realizata eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, mainile fiind pozitionate in oglinda, Mru.nile sunt tinute la nivelul pieptului, eu palmele orientate fatR in fatl:

Degetele ar3tatoare si degetele mici sunt indoite, iar degetele man113

samyutta mudra. Aceasta mudra simbolizeaza ideea de imbriti~are, dar ~i de stalpi solizi, sau de obiect mare. Venim cu rnainile la nivelul pieprului, cu paImele fata in fapi, CD degetele folinse si Iipite, cu varfurile orientate in sus. Distanta dintre maini este cam de 5 centimetri.

234. Tarjani mudra I este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specified atat traditiei hinduse, cat ~i traditiei budiste, Aceasta mudra este adeseori realizata diferit de catre hindusi ~i de catre budisti, Este realizata cu 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra. Ea exprima avertizare, amenintare, dar ~i alungarea entitaplor negative. Aceasta mudra este folosita adeseori de catre zeitatile teribile, dar 0 intaInim :ji in artele martiale. in traditia hindusa aceasta rnudra se realizeaza Cll mana Cll palma orientate catre inainte, cu pumnul strans, eu exceptia degetului aratator care este oriental in sus. M3na este pnuti la nivelul umarului,

23511 Tarjani Mudra n este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este specified atit traditiei hinduse, cal si traditiei budiste, Aceasti mudra este adeseori realizata diferit de catre hindusi ~i de catre budisti, Este realizata eu 0 singura mbaJl fiind 0 asamyutta mudra. Ea exprima avertizare, amenintare, dar si a1ungarea entitatilor negative. Aceasti mudra este folosita adeseori de catre zeitatile teribile. in traditia budista aceasta mudra se realizeaza cu mana cu palma orientati catre linia de mijloc, cu pumnul strans, cu exceptia degetului aratator care este orientat inainte. Mana este finuta sub nivelul umarului,

236. Tarpana mudra este 0 Mudra, un gest ritualic reali zat eu rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budiste, Ea simbolizeaza a oferi omagiu, mai ales

115

sunt plasate peste prima lor falanga, Degetele mijlocii si inelare sunt intinse ,i se ating la viirf.

231. Suvarna-chakra mudra este o mudra, un gest rituaIic realizat cu miinile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana ~i este 0 mudra tantrica, Ea simbolizeaza roata de aur, care reprezinta unul dintre

. _ .. cele opt semne ale norocului in traditia

budista, eJe fiind ~I ofrande care SURt daruite zeitatilor sau

musafirilor. Celelalte sapte sunt: scoica spiralata, nodulnorocos, lotll~ul, steagul victoriei, umbrela protectoare, vasul en comori ~i pestisorul de aur. Aceste ofrande stint asociate ell ritualuri de adoratie ale marii puteri cos mice Tara. Este realizata Cll ambele m~ni. ~~nd 0 samyutta mudra, Mana dreapta este en palma onentata m sus, cu degetele intinse ~i lipite, iar mana stanga este tot cu degetele intinse si Iipite, dar cu palma orientata in jos, cu degetele plasate in palma mainii drepte., ell care reallaeaza aproximativ un unghi drept.

232. Svastika mudra este 0 mudra, _ un gest ritualic realizat cu miinile, 0 pecete, care este specified alit traditiei hinduse, cit ~i traditiei budiste. Este reaJj zata Cll ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Ea reprezinta simbolic soarele sau nagasii (semizei), adesea mai multe zeititi Ie vom regasi reprezentate realizand aceasta rnudra,

Venim cu miin.i.le la nivelul pieptului, cu paImele rali in fap, eu degetele intinse §i Ie incrucipm. cam 30 de grade.

Litera T

233. Tala mukha mudra este 0 mudra, un gest ritualic reaJizat cu mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un d ans a tor . Este realizata eu ambele miini, fiind 0

114

I I I

'1

·1 I

I I I I I I I I

I I I I I I

I I I

I

I I I I

stramosilor, Este realizata ell 0 singura mana., fiind 0 asamyutta Mudra M8na este pJasati la nivelul umarului, indoita de la C04 ell palma orientati. in jos ~i cu v3rfurile degetelor orientate catre umir. _ 237. Tattva mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Ea

..

sirnbolizeaza adevarul, Este realizati

ell 0 singura mini, fiind 0 asamyutta mudra, Mana este ell palma orientata in jos, eu degetele usor indoite, cu exceptia degetului mijlociu care estei:ntins ~i cu v3rfu1 orientat citre inainte. .Degetul mare este plasat peste prima falanga a degetului aratitor.

238. Tri-mukham mudra este o mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, a pecete, care este caracteristici traditiei yoga ,i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Este realjzata cu ambele maini, in oglinda, fiind 0 samyutta

mudra. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre .. Ea este realizata atat de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudri. care este utilizata si in cazuri de boala, chiar ~i in cazuri de cancer .. Miinile sunt tinute la nivelul pieptului, ell palmele orientate fati in fa~ cu degetele mijlocii, inelare ~i mici care sunt relax ate, usor mdoite i se atin la virf. Degetele mari si aratatoare sunt orientate catre in sus si usor catre linia de mijloc.

239.- Trisharana mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei budiste.. Aceasta rnudra se numeste si gestul Celor Trei Refugii, simbolizand Buddha, Dharma

.. -

116

~i Sangha 7• Este rea1i7.ati en 0 singurli ma~iJ Ii ind 0 asamyutta mudra, Mina este CD palma orientati citre exterior. en degetuI mare §i degetul m:itBtor indoite P se ating Ia vhf, ia.r celel~te degete sunt intinse, distantate, en virfuriIe orientate c3tre in sus.

240. Trish.,Ia ~udra_ este 0 rnudra, un gest ritualic realizJd: eu ma;nile, 0 peeete, care este

specifici traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ~i

.. Mantrayaoa). Ea este real;7M8. affit

de PIcot cit $i de devot in timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala. Este reali7,ati co 0 singurii mini, fiind 0 . asamyutta mudra, putand fi. realizata atit cu mana dreapta, cit §i en cea stiQ_ga.. Aceasti mudri denali un trident, dar ,i eliminarea obstacolelor. Mina este cu palm a- orientati citre exterior, cn degetul mare :ji degetul mie indoite spre mijlocul palmei, iar celelaIte trei degete sunt inti.nse, lipite, CD vSrfurile orientate citre in sus. Aceasti mudrii mai este ~ 0 varianti a lui vajra mudra,' clind reprezioti sceptrul, vajra..117

·LiteraU

.- 241~ Udana MUdra este 0 mudra, un gestritualic realizat cu m1jjniie, 0 pecete, care este

caracteristica traditiei yoga §i in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realiz.ati alit de preot cit p de devot. Este realizati CD 0 singmi. mana sau CD ambele maim. Se realizeazi avfind toate degetele care se ating

la vm .. en exceptia degetu1ui mic care este Intins. ~

Trezeste in fiinp energia subtila . udana vayu, producand 0 dinamizare intend in zona gitului §i capuIui. Are efecte curative in7 Buddha. oru.m.. fi Sangha rr:prezio.£1 cei tn:i pilooi ai budismnlui: BnMba.ugea divid ~

Co ~._1' ~_I.

rmm .. ~ ~II.&"I. •

,

I I I

mod special in zona gatului. imbunatii.pnd vorbirea ~i rafinand glasul, eliminind preblemele legate de vorbire,

242. Udveshtitalapadma MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator, Este realizata Cll ambele maini, fiind 0 samyutta mudra.. Aceasti mudd simbolizeazi sinii unei femei, fiind adesea. utilizati in dansuri erotice. Miinile sunt tinute in dreptul pieptului, eu palmele orientate catre in sus. Degetele sunt intinse si rasfirate la maxim, cu degetele marl

Buddha Vairochana realizand aceasta mudri. MiiniIe sunt pnute la nivelul pieptului, dar pot fi tinute ~i deasupra capului cu palmele lipite si ell degetele incruci~ate, ell exceptia degetelor arititoare care sunt intinse ~i lipite, cu varfurile orientate in sus.

Litera V

I

245. Vaisbya Mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat CD rnainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 samyu tta Mudra. Aceasta mudra simbolizeazi una dintre cele patru caste din India, casta 'Vaishya .. Miinile sunt poule in dreptul pieptului, ell palmele orientate catre inainte. La mana dreapta degetul ari.ti.tor este indoit ~i plasat peste degetul mare" degetul mijlociu este plasat catre mijlocul palmei, iar celelalte degete sunt intinse si usor risfirate, cu virfurile orientate in sus. La mana stanga degetul aratator este indoit si plasat peste degetul mare, iar celelalte degete sunt intinse si user rasfirate, cu varfurile orientate in sus.

246. Vajra Mudra (in jap. Chi ken in mudra) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu rnainile, 0 pecete, care este specifica traditiei tantrice a budisrnului japonez (V ajrayana si Mantrayana). Ea este realizati atat de preot cat si de devot in tirnpul ritualurilor. Este realizata CD ambele maini, fiind 0 samyutta mudra. Aceasti mudra simbolizeaza tunetul, vajra, dar si cunoasterea suprema. Mainile sunt plasate la nivelul pieptului, cu mana dreapta strinsi in pumn, cu degetul arititor intins ~i orientat cu varful in sus si cu degetul mare care este in interiorul pumnuIui, iar mana stanga cuprinde cu degetele degetul aratiitor de la mana dreapta, Poate fi regisit acest

119

I I I I I

orientate catre inainte.

243. Utsanga Mudra este a mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este efectuata de catre un actor sau de catre un dansator. Este realizati eu ambele maini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudra sirnbolizeaza o stare de modes tie. Mainile sunt tinute in dreptul pieptului, Cll paImele orientate cake inainte. Degetele marl , aratatoare §i mijlocii sunt indoite si se ating la van, iar celelalte degete sunt intinse si usor rasfirate. Mainile sunt incruci~ate la nivelul incheieturilor.

244. Uttarabodbi mudra este 0 mudra, un gest ritualic

realizat co m3ini.le~ 0 ecete, care este specified atat traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si - Mantrayana), dar 0 regasim si in traditia hindusa, Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualurilor.. Ea exprima 0 stare de perfectiune, de Iluminare spirituals. Des eori , Buddha Shakyamuni este reprezentat in

ipostaza de eliberator al Nagasilor, dar il regasim si pe Dhyani

118

I I I I

I~ - .:}

, "I

I I I I I I

I I·

I I I I

I I

gest §i realizat cu mainile pozitionate invers.. Aceasti mudra 0 regisim si in anumite reprezent8ri ale lui Vairochana.. Ea simbolizeazi cunoasterea perfecta pe care 0 ofera Vairochana, eel care ne ajuti sa transformim ignoranta in Inte1epciunea. Spatiului

Absolut. M5inile se afla in fapa pieptului. 116 chi ken in

247. Vajra-Akasbagarbha MUdra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell miiniJe, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismulni japonez (V ajrayana si Mantrayana) .. Ea. este realizata atit de preot cSt ~i de devot in timpul ritualurilor. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta Mudra. Aceasti mudri il simbolizeaza pe zeul Akashagarbha .. Miinile sunt pI as ate la nivelul pieptului, cu paImeJe fali in fa~ co degetele mari intinse ~i se ating pe foam Iungimea lor .. Degetele ari.titoare sunt intinse en vi.rfurile orientate in sus; degetele mijlocii sunt intinse dar se ating la van; iar celelaIte degete sunt incrucipte.

atiit de preot cit ~i de devot in timpul ritualurilor, Este realj7Bti CD ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Aceasta mudra simbolizeaza salutiri pline de devotiuae, Ma;ni_le' sunt

tinute subbarbiei, cu palmele fatA in fali, eu degetele incrucipte doar Ia virf.

250. Vajra gita mudra este 0 mudra, un est ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ~i Mantrayana), Ea este realizati alit de preot cit si . de devol io timpul ritualurilor Garbhadathu MandaJa, Vajradbathu Mandala :si a ritualurilor noma ~i in cadrul altar ritualuri. Este realizata cu ambele m8iini,. fiind 0 samyutta mudra, Aceasti mudd se rea]iz.p~7_a eu degeteleincrucisate cu palmele orientate in sus.

251. VaJrahumkara mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este specifici alit traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana §i Manttayana), dar 0 regisim :ji in traditia hindusa, Aceasta mudra exprimi unitatea di ntre caIe §i scopul cJii spirituale, Aceasti mudrli 0 regasim realj7.ati de citre Adi Buddha, Vajradbara.. Este realizati cu ambele maini. fiind 0 samyutta mudra.. Miinile sunt incruci§3te la nivelul pieptului, cn mana dceapti deasupra mainii stangi .. M3.inile sunt cu palmele orientate catre practicant, in fiecare mini tine cite un vajra (obiect ritualic care exprimi starea de forti

si de suprematie) en degetele arititoare ~i mici lotiose.. _

. 252. Vajra-mala mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana si Mantrayana), Ea. este realizata

121

248. Vajra-aIoke mudra este o mudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete., care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana) .. Este reaJizatii co ambeIe maini, fiind 0 samyutta mudra, rnainile sunt poute in oglinda, Aceasta mudra reprezinta unul dintre cele 16 daruri interioare, care urmeaza prezentarii celor 8 semne ale norocului .. Aceste daruri secrete sunt oferite uneia dintre cele 16 zeitati ale placerii senzuale si este adesea utilizata in ritualuri de adorare a Marii puteri cosmice Tara. Miinile sunt plasate la ni velul pieptului, cu paImele orientate catre practicant, co pumnii stransi si eu degetele mari orientate eu v3rfur:ile catre in .sus, Mainile sunt apropiate, dar on se ating.

249. Vajranjali mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este specifics traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ~i Manttayana). Ea este realizata

120

atat de preot cat ~i de devot in timpul ritualurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala ~i a ritualurilor Homa ~i in cadrul altor ritua1uri. Este realizata ell ambele maini, fiind o samyutta mudra. Aceasta rnudra se realizeaza cu degetele tncrucisate CD palmele orientate

- .

In JOs.

253. Vajra manas mudra

este 0 rnudra, un gest ritualic realizat cu miinile, 0 pecete, care este specifica traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana). Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 sarnyutta mudra, rnainile sunt ~inute In oglinda, Aceasta mudd

reprezinta mintea clara ca diamantul si este utilizata pentru purificarea ritualica a apei in ritualuri dedicate Marii puteri cosmice Tara .. Miinile sunt tinute Ia nivelul pieptului ell palmele fap in fap, Cll degetele incruci~ate, cu exceptia degetelor mijlocii care sunt intinse si lipite pe toata lungimea lor ..

254. Vajra mushti mudra

este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specifics traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ~i Mantrayana).. Ea este realizata atiit de preot cat ~i de devot in tirnpul ritualurilor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala ~i a ritualurilor Homa si in cadrul alter ritualuri. Aceasti mudri denota putere Jauntric3, dar este §i un simboI al mamei. Este realizati cu 0 singura mana. fiind 0 asarnyutta mudra, de cele mai multe ori ell mana dreapta. Degetul

122

..

t-

mare este introdus in mijlocul purnnului, care este strans, iar degetul acatB.tor este plasat peste articulatia degetului mare.

255~ Vajrapataka Mudra este o mudra, un gest ritua1ic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei hinduse. Aceasta mudri denoti vajra. Este realizata CU 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra, de cele mai rnulte ori cu mana dreapta. Mana este tinum ell palma orientata catre inainte Cll degetele intinse, cu exceptia degetului inelar care este indoit ~j plasat peste degetul mare. Mina este !inuti sub nivelul umarului,

256. Vajrasattva mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este specifics traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ~j Mantrayana). Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpul ritualuriIor Garbhadathu Mandala, Vajradhathu Mandala si a ritualurilor Homa si in cadrul altor ritualuri. Aceasta rnudra 11 simbolizeaza pe bodhisatva Vajrasattva. Este realizata ell ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra .. M3..inile sunt tinute 1a nivelul pieptului eu palrnele orientate fali in fa~ Cll degetele marl intinse si se ating pe toata lungimea lor. Degetele aratatoare sunt incruci~ate; degetele mijlocii sunt Intinse ~i se ating pe toatd lungimea lor; iar degetele inelare ~i degetele mici sunt incruci!i'ate la van.

257. Varada Mudra (gest a1 daruirii, al caritatii si se mai numeste si dana mudra) este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica atat traditiei hinduse, cat ~i traditiei budiste. Ea simbollzeaza compasiune, caritate,

123

I I I

.1

·1 I

I ·1·

I

I I I I I

I I I I I I

I I

I I

daruire, gt ape II a acorda 0 favoare. Este reaJiz.ata CD 0 singuri mana, fiind 0 asamyutta mudra, traditional fiind reali7ati cu mana stanga, dar suot situatii and vom regisi aceasti mudra realizate §i co mana dreapti .. Mana dreapta poate realiza 0 alta mudri. cum ar fi abbaya MUdra. Se realizeaza eu mana coboriti. pe lingS. corp ell palma orientata catre in fap, cu degetele intinse, cu varfurile orientate catte in jos. :in India aceasta mudri este realizata de reprezentiri ale lui Bodhisattva A valokitesvara din perioada Gupta, secolele al 4-1ea si S-I~ de Dhyani Buddha Ratnasamhava, eel care transforms orgoliul in inte1epciunea Perfectei Egalitati, si de reprezentiri stand in picioare ale lui Buddha Shakyamuni, ciod ia ca martor ceruI pentru faptuI ci a atins starea de eliberare (starea de Buddha)~

258. Varaha mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat en mijniJe~ 0 pecete, care este efectuata de citre un actor sau de cane un dansator, Este realizata cu ambele maim, fiind 0 samyutta mudra.. Aceasti mudrli simboIizeazi pe Varahavatara, unul dintre reprezentiirile lui Vishnu, eel sub forlDa de vier. Mba dreapti este en palma orientati in sus, plasata peste mana stangi care are palma orientata in jos. Degetul mic prinde degetul mare de Ia mana opusa, 259. Varabkam mudra este 0 mudra, un gest ritualie realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata alit de preot cit §i de devot.. Este realizata cu ambele mAim, fiind 0 samyutta mudra, Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizati alit de preot cat si de devol in timpul ritualuriIor. Este 0 mudri care este utilizati ~i in cazuri de boala, chiar ¢ in cazuri de cancer, Miinile sunt tinute Ia niveluI pieptului. Degetele mainii drepte, care are palma orientati in sus, sunt indoite §i sunt cuprinse de

124

t I

I

(

degetele mainii stangi. Degetul mare de la mana dreapti este co virful orientat in sus, iar degetul mare de la mAna stings este plasat peste v3.rful degetului mare de la mana dreapti.

260. Varuna Mudra este 0 r--------------.

mudra, un gest rituaIic realizat ell miinile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga sl in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de preot cit si de devot. Este realizata ell 0 singuri mana, fiind 0 asamyutta mudra. Are efecte benefice asupra fIuidelor organismulul §i asupra singelUi. Elimina orice afectiuni care sunt legate de 0 stare de' deshidratare a organismului. Mina este ridicata 1a nivelul umarului eu palma orientata mainte ell degetele intinse cu virfurile orientate in sus, usor rasfirate, cu exceptia degetului mic ~i a degetului J;Il3Ie care sunt indoite spre mijlocul palmei si ale c8ror vSrfuri se ating.

261. Vayu MUdra este 0 MUdra, un gest rituaIic realizat cn mainile, 0 _ pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~ in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atIlt de preot cat ~i de devot. Este realizati co 0 singuri. mba, fiind 0 asamyutta

. Mudra Are efecte benefice asupra mai multor boIi, cum ar fi Parkinsonul, guta ~i poliomielita, Mina este ridicata Ia nivelul umirului ell pa1ma orientate inainte CD degetul ari.tator indoit spre I ... mijlocul paImei ~i degetul mare care este plasat peste a doua faIangi a degetului arititor,. iar celelalte degete sunt intinse co

. varfurile orientate in sus ..

262. Veragya mudra vezijnana mudra,

2636 ViapkaDja6 mudra este 0 mudra, un gest ritualic

.realizat en rnainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga ~i in mod special formei Yoga Tattva Mudra. Vigyan. Ea este realizata atilt de preot 'cat ~i de devot, Este una dintse cele 32 de Gayatri mudre.. Ea este realizata atat de preot cit si de devot 'in

125

I - _ • ~

266. Vitarka mudra

(Tib:chos-sbyin phyag-rgya, Jap: ani-in; Chin: an-wei-yin) este 0 mudra,. un gest ritualic realizat ell rnainile, 0 pecete, care este caracteristica atat traditiei hinduse, cat si traditiei budiste .. Ea simbolizeaza a predica, a transmite, a explica invatitura spirituala, dar ~i a argumenta inlr-un dialog pe teme spirituale. Aceasta mudd a regasim realizata de catre nenumarati Bodhisattvasi si de catre consoartele lor. Este realizata ell 0 singura mana, fiind 0 asamyutta mudra. Venim eu mana ridicata la niveluI umarului, ell palma orientata catre inaintet cu degetele intinse §i orientate cu virfurile in sus, eu exceptia degetului mare ~i aratator care suot indoite ~i care se ating la varf, forrnand un cere.

267 •. Vittam mudra este 0 mudra, un gest rituaIic realizat ell mainile, 0 pecete, care este

..

caracteristica tradijiei yoga si in

mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan.. Este una dintre cele 32 de Gayaoi mudre, Ea este realizata atat de preot cat si de devot in timpuI ritualurilor .. Este 0 MUdra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar ~i in cazuri de cancer.. Este realizata ell ambele maini, fiind 0 samyutta mudra, Mainile sunt {inute la nivelul taliei,. cu palmele fap in fata. distantate la cativa centimetri una de cealalta ell degetele relaxate, orientate inspre in jos si usor spre inainte.

268.- Vyana mudra este 0 mudra, un gest ritualic realizat cu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de preot cat ~i de devot. Este realizata cu 0 singura mana sau cu

127

timpuI ritualurilor .. Este 0 rnudra care este utilizati si in cazuri de boala, chiar si in cazuri de cancer. Este realizata cu ambele maini, fiind 0 sarnyutta mudra. Miinile sunt finute Ia nivelul pieptului, eu palmele orientate in sus, eu degetele drepte. Palmele

. se ating de-a lungul marginii

extenoare a pa1mei ~i a degetelor mici. .~

264. Viparyasta Mudra este 0 mudra, un gest rituaIic reali zat ell mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei budismului japonez Vajrayana §i Mantrayana. Ea este realizata atit de preot cat ~i de devot in

timpul ritualurilor. Aceasta mudra este una dintre cele 12 pozitionari traditionale ale miinilol. Este realizati eu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Miinile sunt plasate una peste cealalta, mina stingi este cu palma orientata in jos, iar mana dreapta este plasata peste mana stinga cu palma orientata in sus. Aceasti mudra se aseamana eu mudra aouja rnudra, doar ca in aceasti mudra ~i mana dreapti este eu palma orientati in jos. 80

265. Vishnu mudra este 0 rnudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este efectuata de citre un actor sau de catre un dansator, Este realizata cu ambele _ rnaini, fiind 0 samyutta mudra .. Aceasta mudd simbolizeaza pe

.. ..... Vishnu, zeul mentinerii, sustinerii

creaper, Mainile sunt plasate in dreptul pieptului, ell palmele

orientate catre inainte, cu degetele drepte ~i cu varfurile orientate in sus, cu exceptia degetelor inelare care sunt indoite catre mijlocul palrnelor,

126

I I I I I I

I I·

I I I I I

.1

j

I I I I I I

I

I

I I

I I

I, I

Litera Y

ambele maini, Trezeste in fiinta energia subtila vyana vayu, producliod 0 dinamizare, energizare la nivelul tntregii fiinte, Are efecte . curative, imbunit:ipnd circulatia fluidelor in organism, intarind sistemul nerves, avand Irnpreuna en pran mudra efeete benefice §i asupra vederii (0 chilo r), cat si asupra urechiIor .. Are efecte benefice asupra singelui. Miinile sunt cu palmele orientate in sus co degetele arititoare ~i mijlocii indoite si plasate peste degetele marl care sunt intinse. Cele~aIte degete sunt relaxate ~i usor indoite.

269. Varna MUdra este o mudra, un gest ritualic realizat ell mainile, 0 pecete, care este specified traditiei tantrice a budismului japonez (Vajrayana ,i Mantrayana). Ea este realizata alit de preot c§t ~i de devot in timpuJ ritualurilor

- in care aceasta zeitate este

invocati. Aceasta mudra il simbolizeaza pe zeul Yama, zeul mortii .. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt finute la nivelul pieptului cu palmele fap in fa~ cu degetele marl intinse si se ating pe toata Iungirnea lor .. Degetele ar8tatoare ~i degetele mici sunt indoite ~i se ating Ia nivelul celei de a dona falange; iar degetele mijlocii ~i degetele inelare ~i sunt intinse ~i se ating 1a v3rf.

....

270. Yampasbam Mudra este 0 mudra., un gest· ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica traditiei yoga §i in mod special fonnei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atit de preot cit §i d<? devot. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre. Ea este realizata

128

..

atSt de preot cat ~i de devol in timpul ritualurilor, Este 0 mudra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar.si in cazuri de cancer. Este realizata cu ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra. Miinile sunt tinute la nivelul pieptului. Mana dreapta este ell palma orientata catre practicant cu degetul mare orientat in sus, celelalte degete sunt indoite catre mijlocul palmei, co exceptia degetului aratator care este doar usor indoit. Mana stanga este eu degetul mare indoit spre mijlocuI palmei, cu celelalte degete indoite plasate peste degetul mare, iar aratatorul prinde ,.,in carlig' degetul aratato;; de Ia mba dreapti.

271. Yoni Mudra I este 0 rnudra, un gest ritualic realizat eu mainile, 0 pecete, care este caracteristica atat traditiei hinduse, c~t si traditiei budiste, Ea sim bolizeazi organul genital feminin, Este realizata en ambele rnaini, fiind 0 samyutta mudra .. Degetele marl §i degetele aratitoare realizeaza fmpreuna un triunghi cu v3rfu1 orlentat in jos .. Celelalte degete sunt indoile in palma ..

272. Yoni MUdra n este --------------,

o mudra, un gest ritualic realizat en mainile, 0 pecete, care este caracteristici traditiei yoga si in mod special formei Yoga Tattva Mudra Vigyan. Ea este realizata atat de preot cat si de devot. Este una dintre cele 32 de Gayatri mudre.. Ea este realizata alit de preot cat ,i de devot in timpul ritualurilor. Este 0 mudra care este utilizata si in cazuri de boala, chiar §i in cazuri de cancer. Este realizata cu ambele m§ini, fiind 0 samyutta mudra. Mainile sunt p.nute ell palmele in sus, Iipite de-a lungul marginii exterioare si de-a lungul degetelor mici. Degetele marl sunt indoite si sunt plasate la baza degetelor mici. Degetelor aritator ~i inelar sunt intinse catre inainte, iar degetul inelar aI mainii drepte este

129

plasat sub degetul mijlociu aI mwnii stangi; unghia sa se sprijina de suprafata interioarii. a primei faIange a degetului ari.tator .. Degetul inelar a] mi;njj stingi este plasat sub degetul mijlociu a] miini.i drepte ~i unghia sa se sprijini pe suprafata interioarii a primei falange a degetului arititoc aI mfijnij drepte,130131

I

Capitoiul 12

-

I

I I I I I

Mudre corporale

Aceste mudre Ie vorn numi generic mudre corp orale, pentru a le diferentia de hasta rnudrele, cele realizate ell ajutorul miinilor. Sfatuim pe top cei care sunt interesati de mudrele corporaIe sa Ie realizeze sub indrumarea unui ghid spiritual. Elementele oferite in aceasta carte sunt strict informative .

In stravechiul text yoghin "Gheranda-Samhita, It sunt descrise 24 de mudre corporate, printre care: ashwini-mudra; bhujangini-mudra, kaki-mudra, khecari-mudra, maha-mudra, manduki-mudra, matangi-mudra, nabho-mudra, pashini-mudra, sahajoli-mudra, shakti-calani-mudra, shambhavi-mudra, tadagimudra, vajroli-mudra, viparita-karani-mudra, yoni-mudra, etc.

"""

In Shiva Samhita (IV .. 12-15) se spune despre mudrele

corporale urmatoarele: n Acum 0 sa va dezvalui cea mai buna metoda pentru a atinge succesul in yoga. Este 0 yoga inaccesibi1i celor neinitiati. Cand zeita adormita kundalini se trezeste prin gratia gurului (a maestrului spiritual}, atunci top lotusii (chakrele) si toate nodurile (granthiurile) vor fi strabatute .. Astfel, kundalini va ajunge pilla la nivelul lui brahmarandhra, poarta lui Brahrna. Acesta este motivuI pentru care mudrele trebuie practicate cu mare

.... - ~.,

gnJ8 ..

I 1-

I I

Tot in Gheranda Samhita suntem sfatuiti sa nu oferim informatii despre aceste mudre celor care nu sunt pregatiti din punct de vedere spiritual, pentru ca aceste mudre pot oferi fiintei puteri spirituale exccpjionale, numite siddhi. Daca aceste puteri vor fi folosite in mod gresit si in scopuri egoiste, pot genera 0 karma negativa insemnata, care poate bloca evolutia spirituala pentru mai rnulte vieti. Acesta este si unul dintre motivele pentru care in aceasta lucrare mudrele corporale sunt tratate surnar, doar pentru a trezi curiozitatea cititorilor de a practica yoga cu seriozitate si de a

I I

I I I I

I I

I.

I I I

I I

I I

ajunge la nivelulla care vor fi pregatiti pentru initierea in aceste mudre.

• • J

L

I Conpienlizarea. Obiectul fizie trebuie sa. fie cit rna; simplu,

cum ar fi un punct, 0 minge de ping pong, etc. Ne vom focaliza privirea asupra acestui obiect cam 3-4 minute §i UI1Il8rim sa ne intipirim mental cit mai clar imagioea sa.. Dopi care inc hid em ocbii ,i urmirim cn oebii minpi ,,sa privim" obiectul respectiv ca ~i cum ar fi in continuare in fata ochilor nostri fizici .. C5nd atingem miestria in aceasti. telmici, viziunea noastri interioari. coincide cu ' imaginea obiectului exterior, asupra caroia ne focalizam,

Co _.. -- PersoaoeIe suferinde de glaucom,

retinopatie diabetiea, sao cataracti (ori. care au suferit 0 operatic de corectare a cataractei) ..

Bene.ficii.. Aceasti mudri. mirefte puterea de- concentrate, capacitatea de atentie §:i ajuti Ia atingerea stirii de pratyahara (retragerea simturilor).

Regasim informatii importante despre mudre si in Hatha Yoga Pradipika, un alt text strivechi al mtelepciunii yogbine .. in Yoga Sutra, . Patanjali nu vorbeste despre mudre ~i nici despre Kundalini, considerind aceste invapturi mult prea esoterice pentru marele public.

Tehnicile de pranayama trebuie realizate Unpreun3 cu mudre (gesturi) ~i bandha-uri (contractii), caci in absenta acestora POt aparea probJeme de sinatate fizica sau chiar mentala, Mudrele servesc pentru a controla, a canaliza sau a acumula, prin focalizare energiile subtile cosmice absorbite, trezite sau puse in circulatie prin intennediul asanelor san tehnicilor de pranayama.

Pentru aceste tehnici, mudrele functioneaza asemenea transformatoarelor si sigurantelor pe care orice electrician le va pIasa pe un circuit electric, pentru a-l feri de suprasarcina ~i implicit de scurt circuite .. La fel, yoghinul creeaza zone de protectie asemenea unor sigurante subtile (care sunt mudrele 'ii bandha-urile) in structura sa bioenergetica,

,

2. Nasikagnl drishti

Plegitire. Este 0 MUdra ce consti in privirea varfului nasului. Pentru acei care gisesc di ficil si-~i focalizeze pri virea ~upra virfului nasului, este folositor urmitorul sfat: intai focalizati-va asupra v3rfului unui deget de la mAna ~i apropiati degetul de virful nasuiui, fir-a sa va. dezlipiti nici un moment privirea de Ia deget. Dopa ce degetul atinge virful nasului, mutativi privirea de pc deget pc virfuI oasului §i retragep mana.

I. Mana Mudre (mudre a{e_zonei capuJui)

....1. Sbambbavi mudra

Este 0 tehnica de concentare mentala, mudra pe care 0 regasim in Gheranda Samhita, prin care urmarirn sa reproducem mental un object fizic ..

Postura: Asezati-va intr-o posturi. de meditatio. Puteti realiza Sukhasana (postura placuti), Vajrasana (postura diamantului), Siddhasana (postura perfecta) sao Padmasana (postura Iotusului). Important este sa va simtiti confortabil, sa puteti mentine pozitia rara efort cit mai mult timp §i sa aveti coloana vertebrala si capul in pozitie dreapta, Respiratia este norrnala, Miinile sunt plasate pe genunchi, realizand jnana sau dhyana Mudra. (vezi aceste mudre Ia capitolul hasta mudre).

132

133

I

I I I I I I

I

Postura. Ne asezam intr-o postura de meditatie, Important este sa ne simtim confortabiI .. sa putem mentine pozitia lara efort ~i sa avem coloana vertebrata ~i capuI in pozitie dreapta, Respiratia este normala,

ConJlienti,z,arelL, Privirea este fixati asupra v3rfului nasului §i atentia este focalizata asupra energiilor pranice care sunt preluate Ia nivelul nasului, Concomitent ne focallzam atentia ~i asupra starii de interiorizare pe care 0 produce perceperea energiilor praniee din interiorul fiinjei,

Contraindicatii; Persoanele suferinde de glaucorn, .

retinopatie diabetica, sau cataracta (ori care au suferit 0 operatic de corectare a cataractei).

Beneficii. Aceasta MUdra este foarte eficienta in calrnarea maniei si a agitatiei rnintii .. Ajuti semnificativ Ia mirirea puterii de concentrare.. Practicata cu consecventa duce la trezirea energiilor vitale si faciliteaza intrarea in stari de meditatio profunda.

san chin mudra, Avind ochii deschisi, plasam mana dreapta paralela cu solul, cu cotul Indoit orientat catre exterior, ell degetele Iipite, eu degetul mare in contact usor ell buza superioara, Privim tangent cu degetul mic in nemarginire .. Dupa 0 perioada de timp (2- 3 minute) lisim mana dreapti jos ~i mentinem punctul in care neam focalizat, urmarind sa no clipim, cat mai mult timp posibil.

Durata. Se poate realiza pe perioade lungi de timp, dar Ia inceput 0 vom realiza pan! cand simtirn ci oehii incep sa. oboseasca,

ContraindietJpi. Persoanele suferinde de glaucom, retinopatie diabetica, sau cataracts (ori care au suferit 0 operatie de

I

corectare a cataractei).

Beneficii La fel ca nasikagra drishti ~i shambbavi mudra, Bhuchari Mudra mareste capacitatea de concentrare ~i de memorare, calmeazi mentaluI §i genereaza 0 stare de introspectie.

.J I-

I I I I

3. Bhuchari mudra (privirea in nemirginire)

Postura Ne asezam confortabil intr-o postura de meditatie cu coloana vertebrala dreapta si ell mana stanga plasata in jnana

· J ~

134

4. Bhujanginj Mudra (Respiratia Cobrei)

Postura. Riminem mtr-o posturi. de meditatie cu ochii Inchisi §i unnirim sa relaxim cit mai profund intregul corp .. dar in mod special zona abdominala, Urm8rim sa absorbim aee la nivelul gurii in rnghipturi rnici, la fel cum am proceda daci am sorbi apa, Prana, captata 0 data eu aerul absorbit, urmarim sa 0 conducem in zona abdomenului, pe care 0 vom rei ax a ~i expansiona cat mai mult ell putinta, realizind preponderent 0 respiratie abdominala .. Dupa inspiratia aerului pe gum prin inghipturi mici vom rimaoe in retentie pe plin cat putem, rara sa fortam, dupa care vom expira tot pe gura scotand un sunet asemanator cu eructatia,

Durata: Se poate realiza 3-5 minute, dar pentru probleme legate de zona abdomlnala se poate realiza §i pe 0 perioadi mai lunga de timp.

., .:=tI

135

I I

I I

I I

I

I I

I

I I

I I

T

Contraintlicllfii. Nu este indicat a fi realizata de catre persoanele care au probleme digestive grave, cum ar fi de exemplu ulcer perforat ..

Benejicii. Are efecte benefice asupra peretilor esofagului, asupra glandelor care secreta sucurile digestive, asupra stomacului in general ~i armonizeaza vatta dosha..

...

5. Sbanmukbi mudra (incbiderea celor 7 porti)

- j

Cuvintul sbanmukhi este format din shan. sapte ~i mukhi, porti, Shanmukhi mudra implicii directionarea atentiei citre interior prin inchiderea celor ~pte POrti ale simturilor: doi ochi, doui urechi, doua nm ~i gum.

Postura: Ne asezam intr-o posturi de meditatie, Important este sa De simtirn confortabil, sa putem mentine pozitia lara efort, cat mai mult limp posibil ~i sa avem coloana vertebral! §i capul in pozitie dreapta ..

Venim ell mainile Ja nivelnl fetei, coatele fiind ridicate, indoite §i orientate citre exterior. DegeteJe sunt plasate astfel: degeteie mari astupa urechile, degetele arititoare acoperi oehii, realizand 0 presiune foarte usoara, degetele mijlocii acopera narile, degetele inelare §i cele mici sunt plasate deasupra t'i respectiv dedesubtuJ bu zel or.. Aceasti mum se poate realiza in corelatie cu tehnici de pranayama, de exernplu respiratia yoghina cornpleta, pentru 0 mai buna interiorizare.

.....

Bene.ficii. Are Joe un transfer de energie de 13 nivelul ma;nilor Ia nivelul musculamrii feJei. relaxind-o ~i energizind-o. Se produce si 0 energizare la niveIul ochilor, aceasta ajutand la eliminarea unor afeetiuni oculare. Conduce 1a retragerea simturilor, pratyahara, necesari pentru atingerea stirii de meditatie. Aceasti mudd poate produce ~ deschiderea celui de-al treilea ocbi.

6. Unmani mudra

~ . Cuvhtul I'runanj ioseamni literal "dincolo de minte", sau ::dincolo ~ gJnduri". Unmaoi implici 0 stare dincolo de ganduri, 10 care once atasament fap de obiectele exterioare dispare. Aceasta stare este cunoscuti ca unmani awastha, starea fiiri gWlduri.

. !OS~. Ne 8Fim intr-o posturi de meditatie. Important este sa ne simpm confortabil, sa putem mentine pozitia firi efort ~i sa avem coloana vertebrata Ii capul in pozitie dreapti.. Respiratia

este normala, II

. . _ F~~ c~ ocbii desehisi, dar fiirii sa privim ceva anume, 1DS~~ §l. m ~mpu~ reteape pe pJin ne focalizam atentia la nivelul un~ ~~du suuat m partea posterioarii a capului. . in timpul expiratiei pe misUIi ce inchidem oehii lasim atentia sa coboare

137

Con#ienli:z.are. Dinamizarea capacitatii de a percepe culorile

si sunetele subtile.. ~

Contraindicatii: Persoanele care suferi de depresii grave sunt sfatuite sa nu practice aceasta mudra.

136

trePta~ de la nivelullui ajna chakra pini la nivelullui muladhara ch~ Se ramane in retentie pe vid citeva secunde, apoi se reia execupa,

DuraJa. Se practica 5-10 minute.

Con¢entizare. Atentia este focalizata pentru a percepe traseul subtil al energiilor in fiinta.

Contraindicapi. Persoanele suferinde de glaucom,

retinopatie diabetics, sau cataracta (ori care au suferit 0 operatic de corectare a cataractei),

Beneficii; Induce 0 stare profundi de interiorizare ~i con tempI atie, care faciliteaza atingerea stirilor profunde de rneditatie,

139

7. Khecbari Mudra

impreuna cu alte practici yoga (asane, tehnici de concentrate, de meditatie, etc).

Constientizare. Focalizarea este asupra lui vishuddha chakra. Produce 0 aprofundare a puterii de concentrare si amplified capacitatea de focalizare mentala asupra obiectului meditatiei.

Contraindicap;.. Daca simtim in guri un gust a mar, practica trebuie intrerupti., deoarece acesta este un semn de exces de toxine in corp. Se recornanda efectuarea tehnicilor de purificare, dupa care se poate relua practicarea consecventa a lui khechari mudra. Este bine de evitat practicarea acestei mudra cand exista ulceratii la ni velullimbii si a gurii.

Beneficii: Aceasta mudra activeazf 0 serle de focare energetice de Ia nivelul limbii ~i al gurii, care influenteaza benefic intregul corp, stimulfmd astfel secretarea unor hormoni si a salivei. Practica consecventa duce la diminuarea senzatiilor de foame ~i ~ete §i induce 0 stare de calm interior ~i de liniste men tala. Imbunatateste vitalitatea si amplifies capacitatile de vindecare, Aceasta mudra amplifies puterea de constientizare a energiilor si capacitatea de a le controIa ~i poate declansa trezirea lui kundalini shakti.

Khechari este c~mpus din doua cuvinte: khe, inseamna "eer' ~i chari, este tradus prin ,,mi§citoruI, eel care se misca", Khechari mudra este asociata cu amrita, nectarul vietii, _ care este secretat de un bindu, un focar energetic situat sub fontanela, in mod.obisnuit, 0 parte din aceasta energie esentiala a vietii este arsa la nivelul lui manipura chakra, pentru a produce caldura necesara vietii. Aceasta mudra permite insi practicantului _ sa opreasca a cantitate insemnata din aceasta energie la nivelu1 lui vishudda chakra, obtinand astfel 0 serie de efecte benefice remarcabile.

Postura; Va asezati intr-o posture de meditatie confortabila, preferabil, sukhasana, siddhasana, yoniasana, sau padmasana, Cll mainile in chin mudra, san jnana mudra. Corpul este relaxat ~i oehii inchi~i.

Limba este pliata citre cerul gurii, iar varful limbii preseaza usor zona palatului cat mai aproape de glota. Se mentine aceasta mudra cat mai mult timp cu putinta, Cfind apace 0 senzatie clad de disconfort se relaxeaza lirnba, apoi se reia executarea mudrei.

Durata. La inceput este bine sa nu se depaseasca 5-10 minute de practice. Khechari mudra poate fi practicata simultan

8. Kaki Mudra (postura ciocului de corb)

Postura. Fiind intr-o postura de meditatie, se pozitioncaza buzele si limba ca ~i cum am sorbi un ceai foarte fierbinte (buzele stranse ~i usor deschise, varful limbii sprijinit pe buza inferioara stransa in rulou, aserneni unei frunze tinere inainte de a se deschide). Se poate realiza simultan !ji nasikagra drishti .. Aceasta rnudra se realizeaza adesea in corelatie cu tehnici de pranayarna, precum shitali pranayama.

Durata: Practica acestei mudra se poate realiza pe durate mai lungi de timp.

Confli,entizare.. Atentia este focalizata pentru a se constientiza fluxul de energie preluat Ia nivelul limbii si Ia nivelul

138

, _

.. .. - -

-,_,:", ~.~ I _....; , _

.!I • ~ _.. "I

..,.t1 ...... :.::......_~1 _ ........ , .. .. .. _ I -

_ .... -. r _ ] r?1~-~-I.-- ... • _

I' I I I I I

I I·

I I

I I

1-

I

I

I I

I

I

I I I

I I

-

nasului (daci. reaJjz,im §i nasikagra drishti}; 0 dati CO aerul

inspirat.

Contraindicafii Acesta mudra DU trebuie sa fie practicata Intr-un mediu poluat, ori CD un climat foarte reee. Persoanele suferind de tensiune sanguina foarte scazuta, san constipatie cronies trebuie sa evite practicarea acestei mudra.

Benefieii; Apare 0 senzatie de racire, la nivelul corpului, dar si aI psihicului, care aduce 0 linistire a fluctuatiilor mentale si 0 diminuare a tensiunii sanguine. in plus, apar ~i beneficiiJe caracteristice lui nisikagra drishti, dacii. 0 realizam simultan. Purifica sangele si imbUDatii~te digestia. Pra.ctica constants a acestei mudra produce 0 intirire exceptionala a sistemului Imunitar ~i imbunat3~te considerabil speranta de viata, elimini starea de somnolenta §i de inertie.

140

, .r

Postura Este 0 mudra pe care .0 regasim in . Gheranda Samhita, ce s-ar traduce ca gestul calului §i constli in contractia ~i relaxarea repetata a sfincterului anal intr-o prima etapa ( cam 3 secunde contractie, 3 secunde relaxare), reusind ca dupi 0 perioadi de limp sa mentinem musculatura sfincterului anal contractata continuu poi la perioade de 3-4 minute sau chiar mai mult. Ea difera de Mula Bandha care implied contractia intregii musculaturi. a planseului pelvian.

Contraindicafii Cu exceptia eelor care au 0 fistula anala

ashwini rnudra nu are contraindicatii, •

Con.Pentizare Permite constientizarea in plan subtil a energiei apana, a fluxului pranic excreter, Poate transforma acest tip de energie subtila, apana, in forme superioare de energie.

Beneficii Oferi control asupra energiilor telurice I marind vitalitatea practicantuiui. Este indicati !ji pentru cei care urmaresc sa re~zeze continenta, ajutandu-i sa aiba un control perfect asupra energiilor erotice.. Este foarte utili ~i viitoarelor marne, ajutand la nasterea Iari dureri, Are actiunc benefica si asupra intestinului gros ~i rectului, cornbatand constipatia, Ea poate fi practicata in timpul oricarei asane sao tehnici de pranayama

_ _ A_~e~ti t~?nici extrem de simpla se poate realiza eu usurinta Ip urnpn morti pe parcursuI unei zile (in limp ce mergern cu m~i~~ eu tramvaiul etc.). DC§i pare ceva extrem de simplu, totusi ASWIW Mudra are efecte uluitoare in obtinerea unui control foarte ~un al energiei sexuaIe atunci cand este aplicati suficient de mult tirnp. Pe lbga faptul ca este· orificiul prin care se elimina materia reziduala.. este ~i 0 zona care este foarte putemic inervati ~i in legatura ell maduva spinarii, Controlul acestui orificiu este de mare irnportanta pentru ea in aproximativ in aceasti zona, a planseului pelvian este proiectat centru1 de foqa muladhra chakra, centru care controleaza energia primara a fiintei, vitalitatea sa. Aceasta zona este un rezervor de energie subtili latenta, pentru ci tot la nivelul

ll. AdhaT~Mudre mludre realj7ate la Divelul zonei ~~riDeului)

9. Ashwioi Mudra

141

lui muladhara chakra se afli. stocata kundalini shakti, energia subtili infiniti a fiintei umane.

10 •. Sbakti ehalaua mudra

Postura Aceasta mudrii. implied contractia puternica :ji ferrna a sfincterului urinar, alternata cu relaxarea sfincteruIui de mai multe ori, fapt care genereaza 0 stimulare a energiei Iauntrice. Aceasta contractie poate fi realizata in timp ce urinam, generand urinarea fractionata (adica intreruperea jetului), dar poate fi realizata ~i in afara actului mictiunii, cand vezica urinara este plinii. in acest C8Z, se relaxeaza sfincterul urinar, dar- pma a iesi vreo piciituri aplicim din nou contractia, Shakti chaIana po ate fi realizata ~i impreuna ell tehnici de pranayama,

Con~ntizare Aceasta mudri permite constientizarea in plan subtil a energiei apana, a fluxului pranic excreter, Poate transforma acest tip de energie, apana in forme superioare deenergie,

Contraindicafii. Este contraindicati in afectiuni urinare acute si in cazul unor calculi pe uretra,

Beneficii Confera control asupra energiilor erotice. Aceasta mudri. imbunatatC§-te mult capacitatea fiintei umane de a transmuta materia in energie. In cazul barbatului, mareste puterea de control a energillor sexuale ~i dubleaza disponibilitatile launtrice de a prelua energiile uriase care rezulta prin transmutare si de a Ie conduce catre etajele superioare ale fiintei, Dad acest aflux de energie gigantica nu poate fi asimilat destuI de repede la nivelul structurii ~i sublimat, poate duce la pierderea controlului. Aceasta se produce' deoarece capacitatea de preluare a nadi-urilor este redusa, Shakti chalana deblocheaza suplimentar anumite nadi-uri, in cazul ferneii, energizeaza armonios zona pelviana si genitala ~i are efecte pozitive de trezire erotica in cazul femeilor frigide. Mareste energia sexuali a fiintei.

142

11. Yoni Mudra

Postura: Ne asezarn inrr-o posture de rneditatie. Important este sa ne simtim confortabil, sa putem mentine pozitia lara efort ~i sa avem coloana vertebrala si capul in pozitie dreapta. Respiratia

este normals.

ReaJjzjim contractia musculaturii vaginale in cazul ferneii si

a musculaturii de insertie a penisului la barbati, Poate fi realizati ~i in asa zisii ~Jltimpi morti' ai zilei,

Se poate realiza ~i in corelatie ell tehnici de pranayama.

Durata Unnirim sa rnentinern aceasta contracjie pe 0 durata

cat mai lungs de timp.

Constienuzare. Se con~tientizeazi controlul asupra

energiilor erotice $i capacitatea de a Ie sublima - catre etajele

superioare ale fiintei,

Contraindicapi Nu are contraindicatii.

Beneficii In cazul femeii eliminii vaginismul §i frigtdnatea

si ofera 0 rnai mare constientizare a energiilor erotice. In eazul barbatului elimina problemeIe de prostate si imbunatii~te eontrolul energiilor erotice. AtAt pentru barbat, cat §i pentru femeie

asigura succesuI in realizarea continentei.

ID. Kava sal!~udre posturale

12. Viparita Karana mudra

..

Postura Numele acestei mudre s-ar traduce prin ,,.gestul de inversare a curgerii energiilor subtile in ftint3.." Este asernanatoare eu sarvangasana (postura lumanarii), doar di in acest eaz mainile vor sprijini bazinul ~i nu trunchiul, care nu este perfect drept (ca in sarvangasana) ci este pliat, formand un unghi intre membrele inferioare ~i trunchi. Ne asezam la sol, intins! pe spate. ridicam u~or picioarele, bazinul ~i trunchiul de la sol. sprijinind bazinul cu

ajutorul m3inilor.

Durata Poate fi realizata 5-7 minute, ideal zilnic.

143

I I

I I

I I

I

I I I

I I

I I

I I

I I

I I

I

I

I

I

I I

ConJlientiztue in timpul realizarii acestei mudre ne focalizam atentia la ni velul gatului, iar din punct de vedere subtilla nivelul lui vishuddha chakra.

Contraindicafii Aceasta mudri. nu este indicat a fi reaIizati de persoanele care au tensiune arteriala mare sau boli grave ale

• • ••

irumn.

Beneficii Are actiune curativa asupra zonei gatului (in cazuri de tuse, raceaIi, faringite, traheite) si asupra glandei tiroide §i a glandelor paratiroide; in plus prin intermediul aflux~lui de sang~ t~ zona capului are efeete pozitive si asupra centnlor nervosi at creierului ~i asupra coloanei vertebrale in general.. Din punet de vedere subtil, in Hatha Yoga Pradipika se spune ca aceasta mudra ajum la trezirea energiei latente din fiinti, Kundalini Shakti, ~i la conservarea nectarului nemuririi, "amrita".

144

... '.

13. Manduka mudra (gestul bro&Jtell

.

Manduki mseamni broasci ~ numele mudrei vine de la

pozitia picioarelor care seamana co pozitia pe care 0 are broasca in momentul in care se relaxeaza I

Posture. Ne 8§eZim Ia. sol cu genuncbii iodoip ~ co coapsele cat mai distantate, CD sezutul la soli! intre tilpiJe pi cioarelo r. Degetele mari de la picioace se ating, Palmele Ie vom plasa pe genunchi. Dacs ne este greu sa mentinem aceasli posbUi, putem sa plasam sub sezut 0 pahlrli pliam. Se poate realiza simultan §i nasikagra drishti.

Durata Poate fi realiz.ati pe perioade Juogi de timp, dar idea] este sa 0 realizam la mceput atSt Ii.up c:i.t ne va :6. confortabil. Cu timpul articulatile picioarelor se VOl e1asticiza p'De va fi mai usor sa 0 realizarn pentru perioade maj Inngi de timp.

Contraindieafii Nu are contraindicatii, CD exceptia

persoanelor care au probleme serioase Ia articulatile picioarelor ~ care oricum nu vor putea sa 0 reali7.eze ..

Beneficii Aceasti mudra poate fi folositi si ca postura de mediatie, Calmeaza mintea si armonizeaza energiile la niv~lul canaIelor subtile Ida si PingaIa nadi, conducind la imbunatm:a

145

capacitip_i de concentrare ~i la 0 patrundere mai usoara in starea de meditatio.

Postura. Se realizeaza in aceeasi pozitie ca si maha mudra.

Inspirarn profund dupa care expiram si ne aplecim $i prindem cu degetele in bratarn talpa piciorului drept, sau macar degetul mare de 1a piciorul drept. In timpul retentiei pe vid realizam mula. uddhiyana §i jalandhara bandha La capitol retentiei pe vid relaxam aceste trei bhanda-uri :}i in timp ce revenim co trunchiul drept inspiram pe nas, rimanem in retentie pe plio de vole, dupa care expirarn si reluam tehnica. Se realizea7a de trei ori pe 0 parte si de

.. . ....

trei on pe partea opusa.

IV. Bandluz - mudre

Durata: Mudra se practici, Ia inceput. moderat, de preferat dimineata, deoarece este necesar ca stomacul sa fie gol .

. ConJlientiztzre. Pe parcursul practicii, yoghinul se va focaliza asupra celor trei aspecte ale vidului creator beatific din fiinta (din muladhara chakra, sushumna nadi :ji sahashrara)

ContraUulicapi. Persoanele suferind de hipertensiune arteriala sau de alte boli ale inimii, trebuie sa evite practicarea acestei mudre. Deoarece aceasti mudra produce 0 supraincalzire a organismului, trebuie practicata cu multi' moderatie in zilele de vara foarte calde,

BenejiCii Digestia ~i metabolismul sunt stimulate, datoriti Intensei dinamizari a focului subtil, Anumite boli usoare ale stomacului pot fi vindecale .. De asemenea, starile de depresie sunt eliminate. Trupul yoghinului devine armonios ~i va fi plin de

- ....

sanatate.

Malta mudra stimuleaza circulatia energiilor intre muladhara ~i ajna chakra, Se realizeaza un control foarte bun asupra simturilor §i retragerea lor din lumea exterioari (pratyahara). intreaga structura subtili este energizati si este stimulata capacitatea naturals a mintii de a intra in stari profunde de meditatie,

14" Maha mudra

Postura: in pozitie sezand la sol, se indoaie piciorul sling ~i se apasa perineul ell c81cii.iul sting. Piciorul drept este perfect intins inainte. Se flecteaz8 trunchiul spre sol ~i se prind cu rnainile in" brat ad. degetele de la piciorul drept, plasand caput intre bratele intinse. Se inchid apoi cele 9 porti ale corpului, anume: ochii, gura, urechile cu ajutorul bratelor care sunt intinse, nanle sunt blocate prin suspendarea respiratiei ~i se blocheaza cele trei orificii din zona perineala (la barbati canaluI seminal, la femei vagi nul blocat de calciiul sting :;ti se contracta sfincterul urinar ~i anusul). Se plaseaza barbia in piept ~i se contracts musculatura gatului (jalandhara bandha),

Aceasta mudri. se realizeaza' corelat cu respiratia yoghina completa (expiratie lenta pe gura, retentie pe vid, inspiratie lenta pe nas, retentie pe plin), Dupa ce a fost realizata pe partea stanga, va fi realizata §i pe partea dreapta cu piciorul stang intins, in mod anaIogic ..

15. Maha Bedba mudra

I

Durata: Mudra 0 realizam atlit timp cat simtim ci nu fortam si incepem cu trei executii ~i pe masura ce progresiro in practica zilnica, putem s3.marim. numarul de executii.

147

146

I I I.

I I I

I

I I I I

I

I

Desi acea .. sta este 0 bandha ~i nu 0 mudra, datoritii faptului

I cd se realizeazii in mod firesc dupii maha mudra ~i maha bheda mudra §i inainle de maha vedha mudra, am considerat ca este indicat sa 0 includem aici:

I Postura: Pomim din pozitia pe care am_ adoptat-o pentru Maha mudra, se ~ laba piciorul drept pe coapsa stanga. Trunchiul este usor inclioat catre inainte, iar palmeJe sunt pe

I genunchi .. La fel ca in cazullui maha mndra, se realizeaza cele trei contractii musculare perineale ~i jalandhara bandha

Se practici apoi respiratia yoghini completi (expiratie lenta, retentie pe vid, mspiratie Ienta, retentie pe plio) .. in timpul retentiei I pe vid se reali~ uddbyaoa ~andha. Se alterneaza executia pe 0 parte. cu execupa pe partea opusa

I

I

I I

I

I

I

I

I

Con;ientiztvr:. Sesizam putemica energizare de la nivelu1 lui muladhara, manipura ~ vishuddba chakra §i circulatia libeIi. a energiilor de-a Iungul coloanei vertebrale.

Durata. Bandha se practice, Ia inceput, moderat, de preferat dimineata, deoarece este necesar ca stomacul sa fie gol.

Conpientiz_are. Constientizam unificarea suflurilor vitale prana, apana §i samana Ia nivelullui manipura chakra ~i sublimarea energiilor pana la nivelul crestetului capului,

COnITaindi.cafii.. La fel ca Ia maha mudra,

Beneficii: Elimina depresiile ~i face sa aparii 0 stare de bucurie, buna dispozitie ~i de echilibru Iauntric, Elimina pmblemele de digestie fji amplified focul liuntric. Dacli este practicati co consecventa, yoghinul dobandeste 0 vointa puri. si neclintita,

ContnJindicatii. La feI ca la malta mudra..

~

Ben.ejidi.. Ca la maha mudra ~i in plus apar si efectele

subtile generate de uddhiyana bandha,

16. Maha Bandba17411 Maha Vedha mndra

Postura; Din pad mas ana., se ~ parmele la sol, in exteriorul coapselor ~i se ridica ·trupul cu ajutoruI bratelor. Apoi se relaxeaza bratele si se lasa corpul sa cads pe sol, producand 0 usoara loviturii Ia nivelul feselor si la baza coloanei vertebrale. Apoi se reia procedura. Coloana vertebrata este mentinuta lot tirnpul in pozitie verticali. Mudra se poate realiza §i din pozitia in care se realizeazi maha bandha.

Se practice apoi respiratia yoghina completi (expiratie len~ retentie pe vid, insplratie Ienta, retentie pe plin). La inceputul

149

\

148

• '. ,

retentiei pe plin se realizeazi jalandhara bandha ~i se ridica ~i se coboari corpul.. Se expiri. numai dupa ce corpul este din nau pe soJ si revenim din jaIandhara bandha,

..

Durata: La inceput se pra.ctici de trei ori. Gradat se creste pilla la un maxim de unsprezece ori pe zi.

ConJ/ienti,zare. Dirijarea energiilor dinamizate Ia nivelul lui muladhara chakra pentru amplificarea vitalitatii ~i trezirea lui kundalini shakti .. Sublimarea energtilor pini Ia nivelul centrilor

• •

supenon.

Contraindicafii.. Persoanele care au boli inflamatorii, infectii ori diverse alte dureri in zona pelvisului nu trebuie sa practice aceasta mudra,

Beneficii: Este 0 practica foarte eficienta pentru amplificarea puterii de introspectie, trezirea puterilor spirituale latente si, 13 feI ca :ji cele precedente, trezirea lui kundalini shakti. Sistemul endocrin -este stimulat prin activarea glandei pineale.

..

150

I

13aAnexi

Mudrele ,i alte terapii legate de maini

I I

Mudrele maresc capacitatea terapeutica a mflinilor .. Centrii subtili secundari, care se afla la nivelul mainilor ~i degetelor vor fi

A.

energizati prin intermediuI mudrelor. In reflexologie se explica

cum intregul organism, cu toate organeJe, este reflectat la nivelul mainilor, la fel cum este reflectat si la nivelul picioarelor, irisului, urechilor, etc .

...."

In Ayurveda, rnedicina tradittonata indiana, fiecare deget

este corelat eu manifestarea uneia dintre cele cinci energii tattvice fundamentale: energia subtila a pamantului, a apei, a focului, a aerulu i ~ a eterului.

.A

In Yoga fiecare deget de la mana este corelat ell activarea

unuia dintre primii 5 centrii de forta.

-

In medicina traditionala chineza este descris faptul ca la

nivelul fiecarui deget porneste sau ajunge un meridian de acu punctura,

in astrologie fiecare deget si relieful palmelor sunt corelate en cele zece planete principale.

I

I

I

I

I

I

Ayurveda

Persoanele care sunt

antrenate in arta indiana a E

vindecarii consideri fiecare boala ca fiind rezultatul unui dezechilibru interior. Vindecarea poate sa apara doar atunci cand echilibrul interior a fost refacut, Annonia interioara rezulta din rnanifestarea echilibrata in fiinta noastra a celor cinci energii fundamentaie, din care totul este creat, Aceasta teorie a celor cinci

elemente 0 regasim si in

medicina traditionala chineza, Pentru a intelege corelarea celor

I I I I I ,I

,I

I

151

..

I

I I

I I

I

I I I

I I I

I I

Meridiaoele din medicina tradipouall chinezi Meridianele din

se amelioreaza

toate functiile corpului (circulatia, respiratia, digestia) cat §i activitatea individuali a organelor,

De exemplu, la nivelul degetului mic se tennini. meridianul Inimi ~i daci masam acest deget adeseori 0 sa avem 0 stare IWJotrica buna ,i 0 sa ne imbunatatim activitatea inimii. Daca vrem s~ ne tonificim sistemul imunitar putem sa masam degetul inelar §i atunci, de exernplu, 0 sa racim mai greu ..

Chiro man tie

Chiromantia este numele stiintei oculte pe care 0 regasim in Occident, care ~e ocupa de citirea liniilor pe care Ie avem in palma, pentru ca astfel sa descoperim ce 0 sa ne of ere viitorul, care este destinul nostru, Liniile j~i modifici aspectul de-a lungul vietii ~i in chiromantie anumite zone ale miinii sunt considerate a fi in

legatUIi cu anumite planete, .

Anumite studii au aritat ci realizarea pe 0 perioadi mai Iunga de timp a mudrelor poate conduce la modificarea liniilor din

cinci degete eu cele cinci elemente fundamentale din natura trebuie sa studiem desenul alaturat,

acupuncturi. sunt canalele subtile prin care circuli energia fiintei - chi- prin corpul energetic at fiintei, Ele sunt numite in yoga

nadiuri, iar

energia subtili.

care circuli prin ele este .numita prana. . Prin

echilibrarea

Yoga

Din cei sapte centrii de forti numai primii 5 centri de forti sunt corelati ell degetele. Exista mai multe moduri in care degetele sunt corelate ell centri de fort8, dar modul in care Mudra Vigyan coreleaza degetele eu centrii de forti este urmatorul:

.. -

energenca a

acestor meridiane

I I

Presopuncturi

In presopunctura,

punctele energetice Ie

stimularn en ajutorul degetelor. Chiar ~i pentru 0 persoana care nu are competente in presopuncturi. simpla apasare ~i masare fermi a aces tor puncte cu ajutorul degetului mare pentru cateva minute va conduce la efecte pozitive.

De exemplu, daca avem probleme legate de tensiunea arteriala - hipertensiune - masam degetul mijlociu de la bam spre van, iar daca avem 0 criz3 de hipotensiune, masim degetul rnijlociu de la v3.rf spre baza, Daca avem constipatie sau diaree, masam degetul aritator ..

Reflexologie

Tot asa cum avem cele cinci elemente subtile reflectate Ia nivelul celor cinci degete, la fel avem reflectate toate organele corpului la nivelul mainilor, Trebuie sa inte1egem ci din punct de vedere holistic la nivelul rnainilor se reflecta intreguJ organism, ci avem intregul corp ~i mintea oglindite la niveJul fiecirei maini,

Doctorii chinezi au descoperit cii prin masarea unor puncte; de exernplu, la nivelul mainilor pot beneficia de efecte curative anumite organe virale, care se afla la mare distanp de puncte1e masate ..

I I I

152

lIP

M....., ..

pp .. punct ... pomI,. aI -wJanuiu1 ... pund:~" ~1uI

153

. -

palma, ceea ce din punctul de vedere a unei. persoane ~e p~ctJca

chiromantia insemna modificarea in bine a. ~esb.nullll: in chiromantie degetul mic este c orel at c~ creanvitatea, simtul frumosului, cla.ritate Interioara; degetul inelar este co~ela~ cu sentimentul de siguranta launtricli., ell capacitatea de a iubi, cu. familia; degetuI mijlociu este corelat cu Inijiativa, an~ti sobrietate §li ordine; degetul aritltor este corelat. cu. ~pac~tat~ intelectuala, dorinta de putere ~i structurarea individualitatii; vointa, instinctele §i vitaIitatea sunt in general corelate Cll degetul

m~. t

Astrologie

In astrologie vom descoperi ca fiecare deget ~i relieful palmar corespunde unei influente plane~e. -

Capitolul 14

Lista mudrelor reallzate CD lDainile in ordine a1fabetici Litera A

1. Abhaya mudra 1

2. Ahhaya mudra n

3. Abhaya mudra ill

, 4: Abhaya mudra IV

5. Abhaya Dhyana mudra 6 .. Abhisheka mudra

7 .. Achala-agni mudra

8. Adho-mukham rnudra

9. Adhislhana mudra -10. Agni-chakra mudra

1 i. Agni-chakra-shamana mudra I 12. Agni-chakra-shamana mudra II 13t'Agraja mudra

14. Akka-in mudra

15. Alinga mudra

16. Aloke mudra

17. Anchita mudra

18. Anjali mudra I

19. Anjali mudra II

20. Anuja mudra

21. Apana mudra

22. Apana vayu mudra

23. Archita rnudra

24. Ardhachandra mudra

25. Ardhanjali Mudra 26 .. Ardha rechita mudra 27 .. Argham mudra

28. Arjuna mudra

29. Ashoka mudra

30. Astha-dala-padma mudra

31. Ashva ratna mudra

32. Astm mudra

33. Avahana mudra

j I I

I I I

I I I

- I

__ .... Munhle Muntek:

MUrnaa • Iul Saturn .-:1

M 1I'II'aIi...... lu I Venus ~ : hll J.ter"

uJ Vr', n : h I 21

II ..... c.. " "

1- ~ 1It __ .",.~ '"

""i. liii0., _." ")~-1110._

- ~ I /. Munt!ie

~ nl\ 6 / c:f!w KIrle

Mun~ , Muntele l ~ ~-".

_~ !Iq!u_ - 'fimlntulur .. - ... -". Muntele

, r lhInlr

~ , ! 00

MunteJe; ~

I..bnn ' I

MurrteIe - - - - ---.1- ... .... "

IuIUnllus ¥ ttl ............. ~

_ .... - T ,

'"

Huntela -...--

lUi Nepbln

154

Litera B

34. Bahya-bandha mudra

35. Baka mudra

36. BaJaramavatara mudra

37. Bam mudra

38. Basara-un-kongo .. in mudra

39. Bhartri Mudra

40. Bhartri-bhartri mudra

41. Bhima mudra

42. Bhinnanjali mudra

43. Bhramara mudra

44. Bhumisparsha mudra

45. Bhutadamara mudra

46. Brahma mudra

47. Brahmana mudra

48. Brihaspati mudra 49 .. Bronhial Mudra

50~ Buddhalochani mudra

51. Buddha ashramana mudra 52t Buddha mudra

53. Buddha patra mudra

54. Butsu bu sammaya-in mudra

Litera C

55. Chakra mudra

56. Chakra-ratna mudra

57. Chakravartin mudra

58. Chandra mudra

59. Chandrakala mudra

60. Chatur-dig-bandha mudra

61. Chatur .. mukham mudra

62. Chin mudra

63 .. Chintamani rnudra I

64. Chintarnani mudra II

65. Cho nen ju-in mudra

66. Chonmukhmukham mudra I

67. Cho zai-in mudra

155

• - - I

I

I

I

I

-I I I I

I I I I

I I

I

I Litera D 100. Hamsa-paksha mudra 132 .. Kapota mudra 167. Mushti mudra
68. Dana MUdra 101. Hamsasyamudra 133. Karana mudra 168. Mushtikam mudra
69. Dai kai in mudra 102 .. Hansi mudra 134. Karkata mudra
I 70. Dharmachakra mudra . ]03. Harina MUdra 135. Kataka mudra Litera N
.
71. Dharma-parvartana mudra 104. Hastasvastika mudra I 136. Kavacha mudra 169. Naga MUdra
72 .Dharmaraja mudra 105. Hastasvastika mudra II 137. Kayen sho-in rnudra 170. Namaskara mudra
73. Dhenu mudra 106 .. Hasti-ratnamudra 138. Keru mudra 171 .. Narasimba avatara mudra
I 74 .. Dhupa mudra 107. Hoh mudra 139. Khadga mudra 172. Netra mudra
75. Dhyana mudra 108. Hora no-in MUdra 140. Kilab mudra 173~ Nidhi-ghala mudra
76. Dhyani mudra 109. Horyuji temborin-in mudra 141 .. Kongo rna-in mudra 174. Nirlana mum

I 77 .. Dola mudra J 10 .. Hridayaya mudra 142 .. Kotaku-in mudra 175. Nritya mum
78. Dvi-rnukharn mudra 111 .. Hum mudra I 143 .. Krishna avatara Mudra 176. Nyorai saku in mudra
144 .. Kshanti Mudra 177. Nymai shin in mudra
Litera F Litera I I 145 .. Kshattrya rnudra 178 .. Nyorai zo in mudra
I .. ....... ._._._
79. Fu Ko-in mudra 112 .. Indra mudra 146. Kshepana mudra
I
80 .. Fu tsu ku yo-in mudra 113. Ishvara MUdra 147. Kubera mudra LiteraP
114. Issai ho byo do kai mudra 148. Kunda-dhvaja mudra 179 .. Padma mudra
I Litera G J49. Kundalini mudm 180 .. Padma KUDjara mudra
81 .. Gada mudra 150. Kunna mudral 181. Padyam mudra
82. Gaganagaja mudra Litera J I 151. Kwpara mudra 182 .. Pallavam mudra
83 .. Gaja (basta) mudra 115. Jab mudra 183 .. Paneha mlakba mudm.
I j
.
.. -
84. Gajadanta mudra 116. Joana mudra Litera L 184 .. Pankaj mudra
85. Gandhararattha mudra 117. Jnana-jnana mudra 152. Lakshmi MUdra 185 .. Parashuramavatara mudra
86. Gandharva-raja mudra 118 .. Jo-in mudra 153. Linga mudra 186 .. Parvati mudra
I 87. Ganesha mudra 119 .. 10 zu rna ko ku-in mudra 154. Lochana mudra 187 .. Patra mudra
88. Garuda mudra 120. Jyetshta-bhratri mudra 188. Pitri mudra
89. Garuda-paksha mudra I Litera M 189. Pothi mudra
I 90. Ge baku goko mudra Litera K 155. Mahakala mudra 190. Prana mudra
I
9 I. Ge baku ken-in mudra I 121 .. KadaJi mudra 156. Mahakrant mudra 191 .. Prilhivi mudra
92. Ge baku ken-in mudra II 122. Kai men-in mudra i57.~aha-nabhiDludra 192. Puna mum
I 93. Ge baku ken-in mudra m 123. Ka-in mudra 158. Maha-samaya mudra 193. Pum-gyan mudra
94. Ge kai-in mudra 124. Kai shin-in mudra 159. Makara inudra 194 .. Purosha ('8Ina mum
95. Ghanta-vadana mudra 125. Kalkiavatara mudra 160. Mani-ratna mudra 195. Pushapaputa mndra

96. Granthitam mudra 126. Kaleshvara mudra 161 .. Matsya mudra 196 .. Pushpe mudra

I 97. Gyan mudra 127 .. Kamala mudra I 162 .. Mayura mudra
128. Kamjayi mudra 163 .. Milarepa mudra Litera R
I
Litera H 129 .. Kanaka-rnatsya mudra 164. Mriagi mudra I en. Ragaraja mula Mudra
I 98 .. Haku sho-in mudra 130. Kanishtha-bhratri mudra I 165. Mugdharam mudra 198. Ragbmamavatara mudra
99 .. Hamsa mudra l3J. Kapittha mudra "I 166. Mukha mudra 199. Rahu mudra
I j
156 157 200 .. R ama mudra

201. Ratnaprabha Akashagarba mudra

202. Ren renge in mudra

203. Rudra mudra 20441 Rupa MUdra Litera. S

205. Sai butsu in mudra

206. Samana mudra

207. Samanta Buddhanam mudra

208. Samputam mudra

209. Sanjali mudra

210. Sarasvati mudra.

211. Sarva-buddha-bodhsatttvanam mudra

212. Shabda mudra 213 .. Shakata MUdra 214 .. Shakti mudra

215. Shakyamuni rnudra

216. Shambhu mudra

217. Shanaischara mudra 218 .Shankha mudra

219. Shankha-varta rnudra

220. Shanmukha mudra

221. Shan-mukham mudra

222. Shivalinga MUdra

223. Shri vatsya mudra

224. Shudra mudra

225. Shukra mudra

226. Sbunya mudra

227. Simha mudra

228. Sinkhakrant mudra 229 .. Surya mucira

230. Sutra mudra

231. Suvama-chakra rnudra

232. Svastika mudra

Litera T

233. Tala mukha mudra

234. Tmjani mudra I

235. Tarjani mudrall 236 .. Tarpana mudra

237. Tattva mudra

238. Tri-mukham mudra

239. Trisharana mudra

240. Trishula mudra

Litera U

241 .. Udana mudra 242.Udveshtitalapadma mudra

243. Utsanga mudra ..

244. Uttarabodhi rnudra

Litera V

245. Vaishya mudra 245. Vajra mudra

247. Vajra-Akashagarbha mudra.

248. Vajm-aloke mudra

249. Vajranjali mudra

250. Vajra gila mudra

251. Vajrahumkara MUdra

252. Vajra-maJa mudra

253. Vajra manas mudra 254 .. Vajra mushti mudra

255. Vajrapataka mudra

256. Vajrasattva mudra

257. Varada Mudra 258 .. Varaha mudra

259. Varahkam rnudra

260. Varuna mudra

261. Vayu mudra

262. Veragya mudra

263. ViapkanjaJi mudra

264. Viparyasta mudra

265. Vishnu MUdra

266. Vitarka mudra

267. Vittam mudra

268. Vyana mudra

Litera Y

269. Yama mudra

270. Yampasham mudra

271. Yoni mudra I

272. Yoni mudra I

..

15. Lista mudrelor CD efecte curative

Apana mudra

Apana vayu Mudra

Astm mudra

Bronhial mudra Chatur-mukham mudra Chonmukhmukham mudra Ganesha rnudra Granthitam rnudra Kurmamudra

Linga mudra

Mahakrant mudra Mugdharam MUdra Mushtikam mudra Nirvana mudra

Pallavam mudra

Pancha mukha rnudra Pankaj mudra

Prana mudra

Prilhivi mudra

Samputam mudra

Shakata mudra

S hankha mudra Shan-mukham mudra Shivalinga mudra

Shunya mudra Sinkhakrant mudra

Surya mudra

Tri-mukham mudra

I J

J

J J

...

Varahkam mudra Varuna mudra Vayu Mudra Viapkanjali mudra Vittam mudra Vyana mudra Yampasham mudra

• I

L

..16. BibUografie

1. Matthias Mala - Magische . I Hande;

2. Gertrud Hirschi - Mudras:

Yoga in your hands;

3. Stephanie et Serge Villecroix. - Mudra: Le geste qui soigne;

4. Kulamava Tantra;

5. Hatha Yoga Pradipika;

6. Gheranda Samhita;

7 .. Frederick Bunce - Mudras in buddhist and Hindu Practices;

8. Swami Satyananda Saraswati - Asana, Pranayama, Mudra, Bandha;

9. Keshav Dev - Mudra Vigyan - A way of life.

.. I

.

. .

159

i : .

- -

~

1

J

~

j ,

I

T

Pentru cei Iateresati sa cumpere direct •..

\

Primim comenzi telefonic prin po~ti sau email.. Plata se face in sistemul ramburs postal,

Conumda mini.nJa este de 3 ciir(i.

Taxele JIO$tale suot achitate de Editura RAM.

,

. ,

,

I

Autor Titlu
*** Relatia maestro discipol
*** I Ching - Cartea schirnbarii
Irene ADdrieu Istoria astrologica a omenirii
Sri Aurobindo Bhagavad Gita
Jerome Bourgine Din tainele cilatoriilor extracorporale

Ina aeshwar Amritanubhava

Naimy Cartea lui Mirdad
Osho Dammapada, vol. 1-7
Osho Povestiri Zen
Osho Exact ~~
T
Osho Sutra de diamant
Osho Sutra inimii
Osho Spiritualitatea tantrica, vol. 1

Osho SpirituaIitatea tantrica, vol. 2
Angela Mayer Bolile ne invati! unde ~~im

*** Bhardo Thodal - Cartea tibetana a
eliberiirii prin ascultare
Patanjali YogaSutra
A. Powell Corpul Cauza (
l

,

I

1

II ~

J

I

I

t

t

I

(EditnraRAM

Adresi: 50s. Silaj 138~ bl. 48~ sc. D~ ap .. 52, sector 5, Bucuresti Tel.: 02142 .. 41.401/0723-214.531

- -

i I

I I,

i

160

-- ... __ .. - - - ----..-- .... - -- -- _.- ---- --------

S-ar putea să vă placă și