Sunteți pe pagina 1din 22

PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.

APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE


VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
Unitatea de învăţare nr. 1
METEOROLOGIE
Unitatea de studiu 1.22
PREVEDEREA ŞI DETERMINAREA INFLUENŢEI ELEMENTELOR ŞI
FACTORILOR HIDROMETEOROLOGICI ASUPRA NAVIGAŢIEI IN
CONDIŢIILE ANALIZEI FACTORILOR DE RISC
Ritm de studiu recomandat: 100 min.
Cuprins
Prevederea şi determinarea influenţei elementelor şi factorilor hidrometeorologici asupra navigaţiei pe
rutele transoceanice şi maritime. Analiza factorilor de risc;
Prevenirea şi limitarea efectelor factorilor de risc la recepţionarea mesajelor de pericol de furtună,
perturbaţii barice, cicloane tropicale şi alte fenomene meteorologice extreme

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 1.22.


Studentul să fie capabil să:;
• Prezinte la modul general factorii de risc la bordul navelor şi sa identifice corect
factorii de risc hidrometeorologic pe durata voiajului; si actiunile intreprinse la
bordul navei conform matricei de risc în caz de vreme rea ;
• Descrie şi prezinte corect actiunile intreprinse la bordul navei conform matricei de
risc în caz de vreme rea pentru prevenirea şi limitarea efectelor factorilor de risc
hidrometeorologic;
• Enumere şi să descrie principalele softuri (”BRIDGE” „ METMANAGER”, etc.,)
utilizate la bordul navelor pentru managementul factorilor hidrometeorologici pe
durata voiajului in vederea prevenirii şi limitării efectelor factorilor de risc;

1.22.1 Prevederea şi determinarea influenţei elementelor şi factorilor


hidrometeorologici asupra navigaţiei pe rutele transoceanice şi maritime. Analiza
factorilor de risc;

1.22.1.1 Prezentarea generală a factorilor de risc


Cuvântul “risc" provine din cuvântul latin “risicare”, care înseamnă “a risca, a
îndrăzni". Riscul este un concept care se raportează la perspectivele umane. Acesta indică un
impact negativ asupra unor bunuri de preţ sau asupra unor valori definitorii care pot apărea în
urma unor fapte prezente sau viitoare. Riscul este de multe ori folosit ca sinonim pentru
posibilitatea unei pierderi sau a unei ameninţări, în viaţa de zi cu zi. Când se apreciază
profesional riscul, acesta combină probabilitatea unui eveniment cu impactul pe care l-ar avea
acel eveniment şi diferitele sale circumstanţe.
Nu există o definiţie universală a riscului, dar cea mai frecvent aplicată şi respectată în
majoritatea contextelor industriale este:
“O combinaţie a probabilităţii, sau a frecvenţei, de apariţie a unui pericol specific şi a
magnitudinii consecinţelor acestuia.” (ISO 8402:1995/BS 4778)

1
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
IMO defineşte riscul ca:
“Combinaţia frecventei şi a severităţii unei consecinţe” (MSC Circ 1023/MEPC Circ
392)
Cu alte cuvinte riscul are două componente : probabilitatea de a se produce un
eveniment şi gravitatea consecinţelor.
Un pericol (hazard) este o substanţă, situaţie sau practică ce poate cauza prejudiciu. Pe
scurt, etapele cele mai importante sunt:
1. Identificarea pericolului
2 Evaluarea riscului asociat acestor pericole
3 Aplicarea măsurilor de control pentru a reduce riscurile ce sunt intolerabile
4 Monitorizarea eficacităţii acestor măsuri.
Măsurile de control pot fi aplicate fie pentru a se reduce probabilitatea de a se produce
evenimentul fie pentru a se reduce severitatea consecinţelor. Riscurile ce trebuie analizate
sunt acelea care pot fi anticipate şi asociate cu:
1 Siguranţa şi sănătatea tuturor celor direct sau indirect implicaţi in activitate, sau a
celor care pot fi afectaţi diferit.
2 Proprietatea companiei şi altele
3 Mediul înconjurător.
Terminologia folosită în managementul riscului
Termenii folosiţi în procesul de management al riscului trebuie înţeleşi clar pentru ai
putea utiliza în acest proces. Tot personalul trebuie să folosească termeni comuni când
comunică cu privire la risc în cadrul programului şi a domeniilor de activitate.
1. Managementul operaţional al riscului: Un proces, continuu şi sistematic, de
identificare a riscurilor în cadrul tuturor activităţilor conform unui set de parametru
prestabiliţi aplicând procedurile şi politicile de management corespunzătoare.

2. Riscul: Posibilitatea accidentării personale sau de prejudiciu a proprietăţii,


determinată combinând rezultatele evaluării individuale a elementelor specifice ce au
legătură cu riscul.

3. Severitatea: Consecinţa unui posibil eveniment în termeni de grad al


prejudiciului, al accidentării, al impactului asupra mediului inconjurător.

4. Probabilitatea: Posibilitatea ca un eveniment individual să se producă.

5. Expunerea: t impul, numărul de cicluri, numărul de persoane implicate, şi/sau


cantitatea echipamentului implicat într-un eveniment, exprimat în timp. proximitate,

2
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
sau repetare
6. Întâmplare nefericită: Un eveniment sau o serie de evenimente ce pot cauza
moarte, accidentare, posibilă boală, prejudiciu sau pierderea echipamentului.
7. Pericolul: Orice situaţie reală sau posibilă ce poate pune în pericol viaţa, sau
cauza accidentări, boli, sau prejudicii.

8. Organizaţie: Persoanele care lucrează împreună pentru atingerea unor obiective


prestabilite. O organizaţie poate fi o autoritate publică, un serviciu guvernamental
(minister, instituţie publică, agenţie etc), o întreprindere constituită sau nu în societate,
o asociere de persoane (ară scop lucrativ, o colectivitatc locală etc. De asemenea, tot
organizaţii sunt considerate şi componentele structurale (divizii, direcţii, servicii,
birouri etc).
9. Obiective: Scopurile pe care şi le stabileşte o organizaţie. Obiectivele generaJe se
descompun, la nivel operaţional. în obiective derivate şi specifice. La nivel global,
obiectivele pot fi exprimate în termeni generali, dar. la nivel operaţional, obiectivele se
definesc precis, prin indicatori de rezultate măsurabili. De aceea, obiectivele reprezintă
rezultatele ce trebuie obţinute la nivelul organizaţiei şi la nivelul fiecărei componente
structurale din cadrul acesteia.
10. Materializarea riscului: Translatarea riscului din domeniul incertitudinii
(posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se
transformă dintr-o problemă posibilă într-o problemă dificilă, dacă riscul reprezintă o
ameninţare, sau într-o situaţie favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate.
11. Atenuarea riscului: Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii
(posibilităţii) de apariţie a riscului sau/şi de diminuare a consecinţelor (impactului)
asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea
riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o ameninţare.
12. Evaluarea riscului: Evaluarea consecinţelor materializării riscului, în combinaţie
cu evaluarea probabilităţii de materializare a riscului. Pe scurt, evaluarea riscului
reprezintă evaluarea expunerii la risc.
13. Profilul de risc: Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi
prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizaţia.
14. Strategia de risc: Abordarea generală pe care o are organizaţia în privinţa
riscurilor. Ea trebuie să fie documentată şi uşor accesibilă în organizaţie. In cadrul
strategiei de risc se defineşte toleranţa la risc.
15. Toleranta la risc: "Cantitatea" de risc pe care o organizaţie este pregătită să o

3
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.
16. Risc inerent: Expunerea la un anumit risc, înainte sâ fie luată vreo măsură de atenuare
a lui.
17.Risc rezidual: Expunerea cauzată de un anumit risc dupa ce au fost luate măsuri de
atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparţin controlului intem. Din această cauză
riscul rezidual este o măsură a eficacităţii controlului intem, fapt pentru care unele ţări au
înlocuit termenul de risc rezidual cu cel de risc de control.
18.Gestionarea riscuri/or sau managementul riscurilor:Toale procesele privind
identificarea, evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri
de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului.
19.Controlul intern: Orice acţiune / măsură provenită din organizaţie, luată in scopul
gestionării riscurilor. Aceste măsuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul în cazul
materializării riscurilor, fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor. Cu alte
cuvinte, controlul intem reprezintă tocmai managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile
luate, se obţine o asigurare rezonabilă că obiectivele organizaţiei vor fi atinse
20. Scala de evaluare a riscului: O scală cu un grad specific ai riscului, determinai în
timpul managementului riscului. De cel mai multe ori se folosesc termeni ca: risc redus,
mediu şi mare.
1.22.1. 2 Tipuri de riscuri ce apar la bordul navei
Enumerarea şi clasificarea riscurilor în domeniul transporturilor navale implică anumite
dificultăţi datorate numărului mare de factori şi cauze care condiţionează nemijlocit acest tip
de activitate. Din perspectiva naturii lor şi chiar al asigurărilor de transport, riscurile pot fi
grupate în riscuri maritime, riscuri speciale şi riscuri excluse.
CLASIFICAREA RISCURILOR IN TRANSPORTURILE NAVALE: Riscurile
maritime (Sea Perils), sunt acele evenimente viitor posibile, dar incerte care se pot produce pe
timpul transportului si care pot cauza pierderi sau avarii loiale sau parţiale bunurilor
transportate şi/sau mijlocului de transport şi/sau oricărui interes pecuniar legat de expediţia de
transport.
Situaţiile sau întâmplările care pun în pericol nava, marfa sau orice interes pecuniar
legat de expediţia maritimă sunt determinate de:
Fenomenele naturale (înscrise în afara cazurilor de forţă majoră - Aci of God), adică
acţiunea violentă a vântului si a valurilor. Pentru ca un accident să fie considerat ca fiind
datorat forţei majore, forţelor naturale, el trebuie să se producă în afara mersului normal al
lucrurilor, să fie imprevizibil, să nu poată fi înlăturat prin depunerea unei diliuente ordinare.

4
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
Pericolele mării (Sea Perils) • adică toate riscurile ce se pot întalni pe mare: eşuări,
coliziuni, abordaie. deplasarea mărfurilor stivuite ia bord. incendii sau explozii la bord. luarea
de către vaJuri a mărfurilor atlate pe puntea navelor, pătrunderea apei în magaziile navei, etc.
Principalele riscuri ale mării sunt: furtuna, naufragiul, exploziile la bord, coliziuni
(inclusiv cele cu alte nave), eşuarea, abordajul, aruncarea mărfurilor peste bord, incendiul,
furtul, manevre gresite. etc.
- furtuna (gale) este fenomenul asociat turbulenţelor atmosferice de magnitudine
ridicată, caracterizat de vânturi violente, valuri foarte înalte, care pot provoca daune bunurilor
prin pătrunderea apei în magaziile navei, dezamararea mărfurilor, etc;
- naufragiul (ship wreckage) scufundarea navei ca urmare a fenomenelor meteorologice
majore (valuri, vânturi, descărcări electrice, etc.) nava considerându-se naufragiată atunci
când se pierde în întregime, în adâncul mării, sau când pe apă mai plutesc părţi din aceasta:
- abordajul (ship collision) este coliziunea dintre două nave sau a unei nave cu un
element de infrastructură sau plutitor (cheuri, diguri, epave plutitoare, gheţari etc):
- aruncarea mărfii peste bord (iettison or washine overboard) este actul prin care. în
caz de necesitate, o parte din încărcătură este aruncată peste bord în scopul uşurării navei în
vederea salvării întregii expediţii maritime;
- incendiul (fire) este aprinderea navei sau a încărcăturii datorita neglijenţei sau unui
viciu inerent al mărfii;
- explozia (explosion) este o deflagraţie de forţă la bordul navei, aflată în stare de
plutire;
- furtul (theft burglary) este sustragerea bunurilor de către terţi în dauna proprietarilor.
In "riscurile mării" sunt incluse şi pirateria şi terorismul.
- Piraţii (pirates) sunt hoţii mărilor, care atacă şi jefuiesc navele comerciale cu navele
lor proprii. Zonele mai cunoscute pentru aslfel de practici sunt; în Vest Afriea (Coasta de
Fildeş, Liberia); în SE Asia (Malaka, Indonezia); în S America (Peru. Columbia); în Marea
Mediterană (Coasta de N a Algeriei).
Riscuri speciale
Riscurile speciale (Special hazards) includ riscurile datorate naturii mărfurilor
transportate ca şi acelea datorate unor cauze speciale, cum ar fi războiul, grevele,
embargourile etc. Dintre riscurile speciale, propriu-zise, care apar ca urmare a unor proprietăţi
fizico-chimice ale mărfurilor, menţionăm: scurgerea, ruginirea, răspândirea , spargerea,
asudarea, încingerea, alterarea, iar dintre riscurile asimilate celor de mai sus menţionăm;
riscul de război (war risk) si riscul de grevă (strike risk).

5
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI

Temă pentru studiu 1.22.1 Identificaţi din lista cu principalele riscuri ale mării, care
sunt riscurile in care influenţei elementelor şi factorilor hidrometeorologici au un rol
determinant. Argumentati

1.22.2.1 Acțiuni specifice riscului de furtună


În nici o împrejurare, comandantul nu va încerca să forţeze nava să plece sau să treacă
printr-o furtuna numai pentru a respecta programul navei, ETA sau pentru alte motive, cu
excepţia cazurilor când se pune problema salvării vieţilor omeneşti sau dacă siguranţa navei e
în pericol.
Pe vreme rea, trebuie instituit un post de veghe pe puntea principala şi/sau pe teugă cu
binoclu şi lampa Aldis de semnalizare sau cu proiector de punte. Dacă este posibil, nava
trebuie pusă cu prova pe val la intervale regulate pentru a se permite inspectarea punţii şi
spaţiilor din prova în condiţii mai bune.
Se vor cere cu regularitate informaţii din compartimentul maşini cu privire la
temperatura gazelor de evacuare, pentru a se şti daca motoarele navei sunt forţate.
Atunci când nava este în larg şi s-a primit un mesaj de avertizare de furtună sau când
modificarea drumului ar produce mişcări puternice ale navei, comandantul trebuie să se
asigure că toţi membrii echipajului au fost înştiinţaţi despre acest lucru şi că s-au luat toate
măsurile de prevedere pentru reducerea la maxim a posibilelor avarii şi pagube ce ar putea
surveni.
Pe vreme rea, comandantul trebuie să ia următoarele măsuri, după caz:
- să atenţioneze compartimentul maşini şi echipajul pentru a lua din timp măsuri de precauţie
adecvate;
- să caute un refugiu sau un adăpost, luându-se în considerare şi eventualele riscuri de
pătrundere în zone interzise, în care caz se va prefera intrarea într-un port;
- să dispună afişarea unor note de avertizare prin care să se limiteze deplasările pe nava şi în
special accesul pe puntea principală;
- dacă unele obiecte mari au fost pierdute sau au fost aruncate peste bord şi pot pluti, se va
transmite un mesaj de urgenţă către autorităţile celui mai apropiat stat costier.
Raportul iniţial
Raportul iniţial către companie va trebui să cuprindă următoarele date şi

6
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL.
APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE
VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI
informaţii:
- numele şi indicativul de apel al navei;
- numele şi funcţia persoanei care raportează;
- data şi ora (se va preciza dacă este cea locală sau GMT) intrării în furtună sau producerii
avariei;
- poziţia navei (latitudinea şi longitudinea);
- descrierea sumară dar precisă a avariilor/pagubelor, precum şi starea generală a navei (dacă
este guvernabilă, dacă ia apă, dacă s-a înclinat etc);
- ameninţarea unei poluări efective sau probabile;
- starea vremii şi prognoza meteo;
- starea mării şi faza mareei, dacă este cazul;
- măsurile de urgenţă deja luate şi/sau plănuite;
- asistenţa cerută;
- asistenţa disponibilă pe plan local;
- aranjamentele pentru comunicaţii ulterioare;

7
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL. APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI
FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI

1.22.2.2 Matricea de risc in caz de vreme rea – Tabelul nr 22.1


Tabelul nr 22.1

SFSAF 28 - RISK ASSESSMENT (Ver.3 Oct' 08)


Person(s),
Property,
Assessment No. D084 Nava, Echipajul, Încărcătura
Environment at
Risk
Location Pe mare Activity Trecerea prin vreme nevaforabilă
Date 22.05.2014 Assessor Bridge team
Hazards:
1 Vizibilitate redusă. Coliziune, eșuare, etc...
2 Eșuare
3 Coliziunea cu obiecte în derivă sau subacvatice
4 Vreme rea. Coliziune, eșuare, scufundare, etc
5 Eroare umana. Colizine, eșuare, etc.
Existing control measures to reduce risk:

Urmarirea buletinetor și informărilor meteo, a softului meteo. Utilizarea luminilor si semnalelor corespunzătoare.
1
Verificarea tuturor harților si publicațiilor nautice, ca acestea să fie updatate. Utilizarea și aplicarea notițelor de
navigație pe hărțile relevante. Utilizarea corespunzătoare a sondei ultrason.
2
Verificare hărților și publicațiilor nautice folosite. Notarea observațiilor de navigatie pe hărțile locale. Intărirea veghii
3 vizuale și auditive.
4 Urmariți informarile meteo. Evitați pe cât posibil vremea rea

8
PLANIFICAREA VOIAJULUI UNEI NAVE CARGO DE 8700 TDW PE RUTA LONDRA – CRISTOBAL. APLICAȚIE SUPORT DESTINATA MANAGEMENTULUI
FACTORILOR DE RISC DIN PUNCT DE VEDERE HIDROMETEOROLOGIC LA ADRESA VOIAJULUI

Evitați apropierea de alte nave. Asigurați-vă ca membrii echipei de cart sunt odihniți corespunzător

5
Risk Assessment: Scara 1-5
Hazard Likelihood -
Hazard Consequences -
Probabilitatea de pericol Risk Level
Consecințele pericolului

1 - Very Unlikely - Foarte puțin


2 – Harmful (Nociv) Very Low -
Hazard No.1 probabil
Hazard No.2 2 - Harmful 1 - Very Unlikely Very Low
Hazard No.3 2 - Harmful 1 - Very Unlikely Very Low
Hazard No.4 3 - Very Harmful 1 - Very Unlikely Low
Hazard No.5 3 – Very Harmful 2 – Unlikely - Improbabil Medium

9
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.22.2.3. Prezentarea generală a softurilor pentru managementul factorilor


hidrometeorologici pe durata voiajului in vederea prevenirii şi limitării efectelor factorilor
de risc;

A1. Descrierea programului”BRIDGE”

”BRIDGE” (Bridge Risk Information Data Gathering Engine) este un software


dedicat uzului la bordul navelor, dezvoltat de către firma ”Weathemews”, acesta ajutând la
îmbunătăţirea siguranţei şi creşterea performanţei în diverse condiţii de vreme şi stare a
mării.
BRIDGE este o unealtă de bun augur pentru un comandant ce are nevoie de a
vizualiza cele mai recente informaţii legate de vreme precum şi o rută recomandabilă sub
forma unui afişaj convenient, pe calculatorul său. Ca rezultat, o selecţie mai precisă a rutei se
poate obţine, cu un grad de încredere mai ridicat atunci când informaţiile oferite de BRIDGE
sunt combinate cu recomandările de la ţărm (Optimum ship routeing recommendations —
recomandări optime de drumuri). Analiza rutei recomandate de către ”Weathemews” poate fi
realizată prin simularea voiajului, laolaltă cu prezicerile meteo şi curenţii oceanici, pe un
parcurs de 10 zile.
Folosind recomandările de drum, laolaltă cu BRIDGE se pot găsi oportunităţi de
reducere a costurilor (timp şi consum de combustibili) prin alterarea cursului în funcţie de
condiţiile meteo prezise. Comunicarea bazată pe text şi îmbunătăţită grafic cu BRIDGE îi
permite comandantului să vadă condiţiile de vreme şi curenţii pe care nava îi va întâlni pe
parcursul tuturor poziţiilor din planul de marş, ajutând astfel ia îmbunătăţirea siguranţei şi
reducerea costurilor.
BRIDGE ia în calcul caracteristicile unice ale unei nave, laolaltă cu vremea, vânturile
şi curenţii aşteptaţi pe parcursul rutei. BRIDGE va prezice viteza relativă la fund, timpul
sosirii şi consumul de combustibili, precum şi proprietăţile calculate ale rutei, cum ar fi
cursurile şi distanţele.
Programul conţine date legate de vreme şi climatologie oceanică pentru partea din
Glob pe care se navigă şi poate de asemeni afişa date într-o varietate de moduri pentru o mai
bună planificare a voiajului, adaptată la cerinţe specifice unei nave luată ca unitate
individuală.
BRIDGE nu este o unealtă de navigaţie, dar poate fi folosit In conjuncţie cu hărţile de
navigaţie pentru a ajuta la optimizarea voiajului, raportat la condiţiile meteo curente şi
11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

criteriile operaţionale cum ar fi minimul timp de tranzit al rutei, ETA fix, zone cu traversare
interzisă, puncte intermediare forţate, constrângeri impuse de evitarea zonelor cu vreme rea şi
in fine, o economie maximă de combustibil.
BRIDGE poate fi folosit atât ca produs software de sine stătător cât şi ca parte a unui
serviciu integrat de creare a rutelor oceanice. Folosind o prezicere primită zilnic, pentru
perioade de 10 zile, BRIDGE prezintă o comparaţie între ruta optimă sugerată de
”Weathemews” (ruta optimizată WNI) şi cea intenţionată la bord de către comandant. Aceasta
poate asista comandantul în alegerea celei mia sigure şi economice rute. Data (arhivată, de
obicei 30-70 kilobytes) este descărcată prin intermediul unui fişier ataşat la un e-mail, astfel
încât nu există o legare a programului de un anumit calculator şi de obicei nu există probleme
legate de limitarea datelor.
BRIDGE este în mod curent folosit de către peste 4000 de nave pe tot mapamondul,
având o acoperire globală nelimitată (80° N până la 80° S).
BRIDGE utilizează surse de date multiple, specific, Wave Watch III, NCEP (GFS),
FNMOC (US NAVY), NLOM / NCOM (US NAVY) ECMWF şi JMA. Modelele de date
sunt comparate, iar după o editare realizată de către un factor uman, datele sunt folosite pentru
a antrena modele de prezicere interne, pentru ca apoi acestea să fie emise navei via e-mail şi
încărcate automat în BRIDGE.

A1.1 Sumarul funcțiilor


- Sistem de prezicere patentat 1 prezicere globală pe 10 zile şi 2.5 grade acurateţe (cu o
opţiune de a obţine preziceri la precizie de 1°).- Claritatea şi încrederea în prezicere -
BRIDGE foloseşte aceleaşi date ca şi analiştii Weathemews Route.
- Informaţii noi legate de vreme primite la fiecare 12 sau 24 de ore, după cum este cerut.
- Date legate de vremea tropicală emise la fiecare 6 ore.
- Datele pot fi suprapuse grafic peste hărţi cu ruta navei sau prezentate într-o formă
tabelară mai detaliată.
- Preziceri sub formă de text şi alte buletine, după cum sunt disponibile.
- Multiple comparaţii de rute şi o simulare pe 10 zile a vremii.
- Foarte uşor de instalat şi folosit - nu este necesat echipament suplimentar, doar software-
ul şi un PC cu acces la e-mail.
A1.2 Date disponibile referitoare la prezicere.

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Prezicerea vremii
- Presiunea de suprafaţă
- Straturile superioare de aer
- Fronturi
- Vânt (precizie de 1° sau 2.5°)
- Valuri (precizie de 1° sau 2.5°, primare, secundare, înălţimi semnificative)
- Ceaţă
Prezicerea curenţilor oceanici
- Curenţi oceanici (1°)
- Curenţi oceanici majori:
Curentul Golf-ului (0.5°)
Curentul Kuroshio (0,5°)
Curentul Ecuatorial (0,5°)
Informații adiţionale
- Cicloane tropicale (grafice)
- Hazarduri de gheaţă
- Temperaturi ale mării
- Preziceri/buletine text
- Riscul de ruliu parametric

A1.3 .Caracteristici.
- Grile de latitudine/longitudine selectabile
- Opţiuni de personalizare a hărţii
- Mărire a proiecţiei
- Funcţii de centrare a hărţii
- Tabel/grafic de manevrare a navei
- Algoritm precis de reducere a vitezei
- Adaptabilitate la tipul navei, caracteristicile corpului, RPM, etc.
- Prezicere exactă a ETA şi analiză a consumului de combustibili
- Bază de date globală a porturilor
- Tabel de comparaţie a multiple rute.
A1.4 Interfaţa grafică a BRIDGE.
În figurile de mai jos (Fig.22.1 și Fig.22.2) se prezintă interfaţa programului "BRIDGE”
11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

cât şi descrierea funcţiilor fiecărei pictograme, în parte. Acestea sunt grupate pe categorii,
pentru o utilizare mai facilă, iar în meniul de la subsolul programului se poate realiza o editare
a rutei navei pentru ca apoi să se poată implementa în cadrul simulărilor realizate de către
BRIDGE.

Pictograme generale Funcții


Mărire și centrare

Display/selectarea vremii/timpului

Selectarea instanțelor de vreme, dată, timp

Butonul de editare

Funcție de deschidere sau salvare a rutei

Selectarea rutelor pentru display și editare

Fig.22.1 Pictograme generale

Pictograme pentru vreme Funcții


Conturul presiunii de suprafață a mării (5mbar)

Contur de 500 mbar în decametri deasupra nivelului mării

Fronturi atmosferice

Vânturi de suprafață

Contur al înălțimii valurilor (m)

Tipare de valuri primare

Tipare de valuri secundare

Temperatura la suprafața mării

Ceața

Curenții

Ciclonii tropicali

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Vânturi tropicale

Drumuri tropicale

Fig. 22.2 Pictograme pentru vreme


A.1.5 Utilizarea softului pe un exemplu de ruta: Londra – Cristobal. Capturi ale
softului in timpul utilizării acestuia pe durata voiajului

Fig22.3 Presiunea atmosferica mbar

Fig. 22.4 Zonele cu ceața

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig.22.5 Temperatura apei mării

Fig. 22.6 Prezenta fronturilor atmosferice

Fig.22.7 Reprezentarea grafică a vânturilor

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 22.8 Direcția și înălțimea valurilor principale

Fig. 22.9 Direcția și înălțimea valurilor secundare

Fig. 22.10 Curenții (Direcţie și viteza (Nd))

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

B1. Prezentarea generala a softului MetManager

Fig 22.11 Imagine de prezentare a softului MetManager


Prin PassageManager, serviciul MetManager al firmei ChartCo, parte din grupul
Kelvin Hughes, ( cel mai mare si mai vechi distribuitor de publicații tehnice de date marine
de navigație și produse digitale ce oferă informații meteo detaliate, consiliere digitală la
bordul navei și indicații privind ruta) oferă informaţii meteorologice in timp real pe durata
voiajului pe ruta planificată. Într-o extindere a capacităților sale de prognoză, MetManager
poate fi importată prin PassageManager și utilizată ca parte a Passage Planului.
Posibilitatea de a trasa o ruta cu o prognoză actualizată inseamnă că influenta vremii
asupra navei si a marfii pot fi evitate. Datele prognozei sunt primite automat la bordul navei
fără a fi nevoie de cunostinte avansate. Toate navele primesc prognoze foarte detaliate pentru
toate marile si oceanele. In planificarea voiajului cu ajutorul datele primite echipajul poate
optimiza ruta aleasa folosind sistemul digital in scopul de a alege ruta cea mai economică.
B1.1 Caracteristici generale ale softului utilizat
• Prognoza meteo este actualizată la fiecare 6 ore
• Recomandat de SOLAS, datele prognozei sunt afisate în sistem grafic si includ:
o Presiunea la suprafață
o Presiunea la 500 mb
o Direcția și viteza vântului
o Înalțimea hulei si a valurilor
o Ultimile informații despre furtuni tropicale (text si grafic)
o Informații semnificative despre curenții oceanelor
o Informații despre gheață (text si grafic)
o Analiza temperaturii la suprafeței mării

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

• Două nivele de servicii sunt disponibile: 5 zile si 16 zile


• Datele despre vreme pot fi exportate in Passage Plan
• Panificarea rutei la bordul navei include:
o Ruta aleasa, limite pentru vânt,mare si zone restrictionate
o Date detaliate despre vânt si valuri
o Ruta recomandata de computer optimizata pentru cel mai mic consum de
combustibil sau cel mai bun ETA
o Compararea rutei alese cu cea recomandata
o Prognoza portuară si date despre precipitații
o Prognoza valurilor de grad ridicat
Datele meteo pot fi recepționate în mod automat la bordul navei fără a fi nevoie de
cursuri speciale parcurse de către echipajele navelor. Toate navele pot primi informaţii foarte
detaliate fiind acoperite complet regiunile oceanelor.
Calculul unui nou curs al navei: la primirea unor noi date de prognoza, utilizatorul
poate actualiza recomandările privind intinerariul pe calculator cu îmbunătățirile respective.
Se compara datele de pe vechea rută cu noile detalii oferite pentru a asigura planificarea
economică a voiajului.

Fig 22.12 Fereastra cu principalele informaţii meteorologice transmise in timp real

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 22.13 Corelarea informaţiilor meteorologice cu cele despre voiaj


B1.2 Exemplu privind utilizarea softului pe o ruta aleasă: Ras Tanura- Saldanha Bay

Fig 22.14 Captura de ecran cu plecare din portul Ras Tanura cu prelucrarea datelor sinoptice si
trasarea drumului navei

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 22.15 Captura de ecran cu prelucrarea datelor sinoptice si trasarea drumului navei pentru
perioada aferenta zilelor 06-08 ale voiajului navei

Fig 22.16 Captura de ecran cu prelucrarea datelor sinoptice si trasarea drumului navei pentru
perioada aferenta traversării zonei Africii de Sud şi ancorarea in portul Saldanha Bay după 16 zile şi 10
ore de marş (ziua 14 – 16)

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.22.2.4 Implicațiile utilizării softurilor asupra reducerii factorilor de risc la bordul


navei
- Mărirea intervalului de prognoză
- Prelucrarea în mod automat a unui volum mare de informații hidrometeorologice și
înjumătățirea timpului de interpretare a acestor rezultate
- Asistență în timp real asupra voiajului privind situația sinoptică din zonă
- Monitorizarea în timp real a principalilor parametri hidrometeorologici
- Asistență în luarea deciziilor la bordul navei ce implică și ceilalți factori cu implicații
de risc
- Crește siguranța navei, a echipajului și al încărcăturii
- Crește eficiența voiajului. Scad cheltuielile generale în calculul economic al voiajului
datorită faptului că se pot observa din timp zonele cu risc și se poate alege din timp o rută
optimă.
- Datorită utilizării acestui soft riscurile prezentate în matricea de risc ramân la un
nivel foarte scăzut cu o probabilitate foarte mică de a se produce.

Temă pentru studiu 1.22.2 Utilizati softurile disponibile la bordul navelor pe timpul
mobilitatilor de practică pentru managementul factorilor hidrometeorologici pe durata
voiajului in vederea prevenirii şi limitării efectelor factorilor de risc. Care sunt beneficiile ce
rezultă din calculul economic al voiajului prin utilizarea softurilor fată de planificarea unui
voiaj care nu beneficiază de aceste facilităţi?

1.22.4 TESTE DE AUTOEVALUARE


1. Ce semnificatie are terminologia „Pericolele mării - (Sea Perils)”?
a. Toate pericolele b. Terminologie care
c. Terminologie ce defineste factorii de risc pe timpul
/factorii de risc ce se pot defineste factorii de
conflictelor militare navale
întâlni pe mare mediu marin
2. Dintre pericole existente la bordul navei conform matricei de risc pe vreme rea, care are nivelul de
risc mai ridicat?
b ) Vizibilitatea d ) Coliziunea cu alte
a ) Eroarea umană c ) Esuarea
redusă nave
3. Pentru ce se utilizează programul “Bridge” la bordul anvelor?

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

a ) Ajută la
îmbunătăţirea siguranţei şi d ) Este un program
b ) Este utilizat pentru
creşterea performanţei c ) Este utilizat de către utilizat de companie
managementul
voiajului în diverse condiţii comandant în relatia cu pentru monitorizarea
operatiunilor de
de vreme şi stare a mării. PSC activităţilor echipajului
incarcare la bordul navei
la bordul navei

1.22.5 LUCRARE DE VERIFICARE

1. Care sunt avantajele utilizării softurilor (”BRIDGE” „ METMANAGER”), asupra


reducerii factorilor de risc la bordul navei ?
2. Care este continutul raportului initial trimis de comandant către companie in caz de
avarii/pagube, la navei sau marfă suferite in caz de vreme rea?

1.22.6 RĂSPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE

1.Raspuns corect: a 2. Răspuns corect: a 3. Răspuns corect: a

1.22.7. BIBLIOGRAFIE

1. Neguţ L., Meteorologie maritimă, Editura Sport-Turism , Bucureşti 1981.


2. Atodiresei D., Meteorologie şi oceanografie -Note de curs, Editura ANMB,Constanţa, 2011
3. Pescaru, Cornelia ; Pescaru, Al., Meteorologie marină , Editura Nautica, Constanta, 2005.
4. Butterworth-Heinemann., An introduction to dynamic meteorology., Elsevier Oxford, 2004.
5. Balaban Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1996.
6. Şelaru O., Elemente de meteorologie şi hidrologie maritimă, Editura Tipofin,
Constanţa, 1997.
7. Suport tehnic softuri „ BRIDGE”şi „ METMANAGER”
Cărţi, articole şi surse de internet

1. www.metoffice.gov.uk
2. http://www.nhc.noaa.gov
3. http://www.ecmwf.int/;
4. http://worldweather.wmo.int/
5. http://weather.gmdss.org

11

S-ar putea să vă placă și