Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

înregistrare DSP Iaşi

Domnule Director,

Subsemnatul……………………………………………………………….specia
list…………………………………/medic rezident în anul……angajat la
unitatea sanitara……………………………………………………………….,
nr. tel: ……………, adresa de e-mail..............................................vă rog să-mi
aprobaţi cererea de închiriere a unui apartament de ………..camere, în blocurile
construite de ANL, situate în soseaua Bucium, nr.36.
Anexez următoarele documente:
1. Copie si original de pe actul de identitate (soţ şi soţie, după caz);
2. Copii si original de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă pentru titular
cerere;
3. Adeverinţă de la locul de muncă (soţ şi soţie, după caz);
4. Copii si original de pe certificatul de căsătorie, şi de pe certificatele de
naştere ale copiilor, după caz;
5. Declaraţii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale
titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri
majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu deţine sau nu a
deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau că nu este beneficiarul unei
alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în
localitatea Iaşi.
6. Documente din care să reiasă situaţia locativă (contract de închiriere,
etc.)
7. Documente din care să rezulte calitatea de medic rezident şi modalitatea
de obţinere a acestuia (cu sau fără concurs); pentru „alţi tineri specialişti”
documente din care să reiasă specialitatea în care îşi desfăşoară
activitatea.
8. Certificat medical, în situaţia în care solicitantul sau alt membru al
familiei acestuia aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o
cameră în plus, dacă este cazul.

Semnătura, Data,

S-ar putea să vă placă și