Sunteți pe pagina 1din 24

GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

SITUAŢII
DE
URGENŢĂ

1
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Stimaţi colegi,

În ultimii ani se constată o intensificare atât a tipurilor de riscuri generatoare de


situaţii de urgenţă cât şi a frecvenţei de manifestare a acestora, care ameninţă
viaţa şi sănătatea cetăţenilor, patrimoniul public şi privat precum şi mediul
înconjurător.
Având în vedere practicile utilizate la nivelul Comunităţii Europene este
necesar a ne alinia şi noi acestor practici, care în timp s-au dovedit a fi foarte utile.
Scopul acestui GHID este de a conştientiza personalul companiei noastre cu
privire la riscurile generatoare de situaţii de urgenţă şi de a-l informa asupra
măsurilor de prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în astfel de situaţii.
Multe dintre efectele unor situaţii de urgenţă pot fi limitate sau chiar eliminate,
dacă acţionaţi la timp şi ştiţi cum să interveniţi corect.
De aceea, este bine să vă informaţi dinainte asupra pericolelor cu care vă
puteţi confrunta, să vă însuşiţi măsurile şi regulile de prevenire a eventualelor
situaţii de urgenţă şi să participaţi la exerciţiile şi simulările pe care le organizează
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratele judeţene pentru situaţii
de urgenţă sau departamentul de specialitate al companiei noastre.

CUPRINS

Incendiul ……………………………………………………………………………… 3
Furtuna …………………………………………………………………..…………… 7
Inundaţia ……………………………………………………………………..………. 8
Cutremurul …………………………………………………………………………… 10
Alunecarea de teren ………………………………………………………………… 12
Sezonul rece - gerul ……………………………………………………………….. 13
Sezonul cald - canicula ……………………………………………………………. 16
Accidentul tehnologic ………………………………………………………………. 18
Accidentul de transport în care sunt implicate substanţe periculoase ……….. 20
Accidentul nuclear şi urgenţa radiologică ………………………………………... 21
Muniţia rămasă neexplodată din timpul războiului..…. …………………………. 22
Epidemii si epizootii - riscul biologic ……………….…………….………………. 22
Cum se anunţă o situaţie de urgenţă ……………………….…………………… 23
Evacuarea cu dislocare ..…………………………………………………………... 23
Alte informaţii utile ……………………….…………………………………………. 23

2
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INCENDIUL

Înainte de un incendiu

Materiale inflamabile
Nu folosiţi niciodată produse şi lichide combustibile (motorină, benzină, uleiuri,
sau alte materiale inflamabile similare) în interiorul birourilor şi încăperilor din
clădirile administrative.
Carburanţii sau alte lichide inflamabile utilizate în activităţi interne se păstrează
numai în ambalaje metalice special destinate, etichetate, închise ermetic, în
locuri protejate şi fără a se depăşi 25 litri.
Nu fumaţi niciodată în locuri neamenajate şi mai ales în apropierea lichidelor
sau gazelor inflamabile.
Nu aşezaţi buteliile de gaze (propan, acetilenă, oxigen etc.) în apropierea
surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;
Nu folosiţi buteliile de gaze fără regulatoare de presiune, cu garnituri deteriorate
ori cu furtunuri de cauciuc deteriorate sau fără coliere bine strânse la îmbinări;
Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi în poziţie culcată sau răsturnată;
Fixaţi bine buteliile pe sol şi asiguraţi-le împotriva căderii sau răsturnării.
Sisteme de încălzire
Asiguraţi-vă de verificarea, curăţarea şi repararea sistemelor de încălzire
(reşouri, aragazuri, sobe) precum şi a canalelor de evacuare a gazelor de
ardere de către persoane autorizate (coşurile de fum se curăţă cel puţin o dată
pe an!).
Asiguraţi-vă de amplasarea radiatoarelor şi sobelor la distanţă faţă de
materialele combustibile şi de izolarea acestora faţă de podea şi de pereţii
combustibili din apropiere.
Folosiţi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de
încălzire şi urmaţi instrucţiunile producătorului.
Ţineţi uşiţa închisă la sobă şi stingeţi întotdeauna focul din sobă înainte de
culcare sau dacă plecaţi de-acasă.
Focul deschis
Se interzice folosirea chibriturilor, brichetelor, lumânărilor precum şi fumatul în
spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: spaţii în care se simte miros de

3
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
gaz, depozite de materiale combustibile, magazii, poduri de clădiri şi altele
asemenea.
Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliilor, garniturilor,
regulatoarelor de presiune sau a furtunurilor/conductelor de gaz; verificarea se
face numai cu emulsie de apă cu săpun.
Arderea resturilor vegetale şi a miriştilor se poate face numai pe baza
Permisului de lucru cu foc emis de unitate sau, după caz, de primărie, şi cu
respectarea măsurilor cuprinse în acesta.
Fumatul
Fumatul este permis numai în locurile special amenajate şi marcate, dotate cu
scrumiere, instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi mijloace de stingere a
incendiilor în imediata apropiere.
Nu lăsaţi ţigara aprinsă în scrumieră şi nu aruncaţi ţigara sau conţinutul
scrumierei la coşul de gunoi; umpleţi cu apă scrumiera în care se află resturile
de ţigări înainte de le arunca.
Instalaţii/echipamente electrice
Se interzice:
Utilizarea aparatelor şi cablurilor electrice, a prizelor, întrerupătoarelor şi
dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori
de mare putere;
Lăsarea nesupravegheată a aparatelor electrice sub tensiune (reşouri,
radiatoare, unelte acţionate electric etc.).
Folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate sau improvizate.
Evacuarea în caz de incendiu
Informaţi-vă şi urmăriţi permanent de starea căilor de evacuare din clădire (atât
căile de evacuare clasice cât şi cele de rezervă).
Evacuarea în caz de incendiu se face aplecat, cât mai aproape de podea, unde
aerul este lipsit de fum în caz de incendiu.
Exersaţi practic modul de evacuare prin participarea la simulările şi exerciţiile de
evacuare programate de structurile responsabile.
Nu blocaţi căile de evacuare cu diverse materiale sau cu aparate utilitare
(scaune, dulapuri, ghivece de flori, copiatoare, dozatoare de apă etc.)
Alte măsuri de prevenire
Se recomandă ca birourile, holurile şi mai ales încăperile fără personal
permanent (arhive, magazii) să fie dotate cu detectoare de fum conectate la un
sistem de semnalizare-alarmare.
Pentru asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu în clădiri, pe fiecare nivel
se amplasează cel puţin 2 stingătoare cu pulbere P6ABC. De asemenea, astfel
de stingătoare se amplasează şi în imediata apropiere a arhivelor, a tablourilor
electrice generale, a magaziilor sau a altor spaţii cu pericol de incendiu.
Orice situaţie pe care o consideraţi posibilă de producerea unui incendiu trebuie
adusă la cunoştinţa persoanelor responsabile.
4
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Pe timpul unui incendiu

Reguli privind evacuarea


Păstraţi-vă calmul
Înainte de a deschide uşile verificaţi-le dacă nu sunt fierbinţi.
Dacă trebuie să treceţi prin spaţii în care uşile sunt închise, verificaţi cu dosul
mâinii partea de sus şi clanţa uşii. Nu folosiţi niciodată palma sau degetele
pentru a face această verificare.
Dacă uşa e fierbinte nu o deschideţi, rămâneţi în încăpere şi etanşaţi spaţiile din
jurul uşii, inclusiv gaura cheii împotriva pătrunderii fumului, deschideţi fereastra
şi strigaţi după ajutor. Rămâneţi în cadrul ferestrei până la sosirea pompierilor.
Dacă uşa e rece deschideţi-o încet şi cu prudenţă deoarece afluxul rapid de aer
provoacă creşterea rapidă a flăcărilor şi asiguraţi-vă că incendiul si/sau fumul nu
blochează căile de evacuare. În cazul în care căile de evacuare sunt incendiate
sau pline de fum închideţi imediat uşa, etanşaţi cât mai bine uşa şi gaura cheii,
deschideţi fereastra şi strigaţi după ajutor.
Dacă evacuarea este posibilă, ieşiţi imediat din clădire şi închideţi uşile în urma
d-voastră pentru a limita propagarea incendiului.
Mergeţi cât mai aproape de podea, aplecaţi sau chiar târâş.
Ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care vin curenţii de aer;
Dacă trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, pentru autoevacuare sau pentru
salvarea oamenilor, puneţi pe cap o pătura umedă;
Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, acoperiţi-vă faţa cu mâinile, culcaţi-vă pe
pământ şi rostogoliţi-vă stânga-dreapta până ce se stinge focul. Nu alergaţi
pentru că focul se înteţeşte !
Asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi o pătură umedă
sau ceva care îi acoperă etanş;
Ieşiţi cât mai repede din clădire, nu zăboviţi înăuntru şi nu vă întoarceţi în clădire
pentru a încerca să vă salvaţi obiecte considerate importante, viaţa d-voastră
este mult mai preţioasă.
Când aţi ajuns în exterior, sunaţi la 112.
Acordaţi primul ajutor medical persoanelor afectate de incendiu, dacă vă
pricepeţi.
În caz de arsuri răciţi cu apă şi acoperiţi plaga cu pansament sau feşe sterile
pentru a reduce şansele de infectare apoi prezentaţi-vă la punctele medicale de
prim ajutor.
Fără a vă pune viaţa în pericol, strigaţi victimele, găsiţi-le şi salvaţi-le.

5
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Reguli privind intervenţia pentru stingerea începuturilor de incendiu

Fără a vă pune viaţa în pericol, participaţi la stingere astfel:


Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, cu gaze naturale şi/sau cu lichide
combustibile a consumatorilor din clădire sau din spaţiul incendiat.
Stingeţi prompt incendiul utilizând apa de la hidranţi, stingătoare cu pulbere, cu
spumă mecanică sau cu gaze inerte, în funcţie de natura materialelor sau
substanţelor incendiate, acţionând prin procedee adecvate de stingere.
Acţionaţi prin pulverizări succesive şi direcţionate spre focarul de incendiu (nu
se acţionează prin jeturi continue!).
Dacă ard suprafeţe verticale, stingeţi incendiul de sus în jos.
Acţionaţi din şi pe direcţia din care vin curenţii de aer.
Lichidele combustibile incendiate nu se sting cu apă ci cu spume sau pulberi
stingătoare sau prin înăbuşire prin acoperire cu pături sau prelate grele umede.
Instalaţiile electrice nu se sting cu apă sau spume stingătoare (pericol de
electrocutare) ci folosind pulberea stingătoare sau gazele inerte.
Dacă flăcările sunt mari acţionaţi la baza acestora.
Dacă deasupra flăcărilor sunt conducte cu lichide sau gaze inflamabile acţionaţi
de sus în jos.
Unde există mai multe stingătoare vor acţiona mai multe persoane.
Incendiile cauzate de gaze scurse vor fi stinse din spate, în direcţia scurgerii
fluxului de gaze.
Protejaţi împotriva temperaturii elementele portante ale clădirii şi bunurile
materiale care nu se pot evacua.
Dacă incendiul ia amploare lăsaţi pompierii să intervină la stingerea lui. Nu vă
puneţi viaţa în pericol, în urma incendiilor rezultă mult fum toxic şi gaze fierbinţi
iar temperaturile sunt foarte ridicate.

După un incendiu

Dacă sunt victime sau chiar d-voastră sunteţi victimă în urma unui incendiu,
sunaţi la ambulanţă (tel.112) ori rugaţi pe cineva să sune.
Nu intraţi în clădire decât după ce aţi obţinut acordul forţelor de intervenţie.
Verificaţi amănunţit, după lichidarea incendiului, toate locurilor în care ar putea
rămâne focare de incendiu ascunse şi asiguraţi-vă de stingerea acestora.
Sprijiniţi echipele de intervenţie pentru înlăturarea în cel mai scurt timp a
efectelor negative asupra instalaţiilor şi construcţiilor produse de temperatură,
fum şi gaze corozive rezultate pe timpul incendiului sau de substanţele de
stingere utilizate.

6
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

FURTUNA

Înainte de furtună

 Asiguraţi-vă de îndepărtarea copacilor ori ramurile uscate, care pe timpul unei


furtuni ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale.
 Reţineţi regula de salvare 30/30: adăpostiţi-vă în interiorul unei clădiri dacă după
ce aţi văzut un fulger nu reuşiţi să număraţi până la 30 înainte de a auzi un
tunet; rămâneţi în interiorul clădirii încă 30 minute după ce aţi auzit ultimul tunet.
Reguli în cazul în care este iminentă o furtună în localitatea în care vă aflaţi:
 Întrerupeţi orice activităţi în aer liber şi evitaţi deplasarea cu motociclete sau
biciclete.
 Puteţi intra într-un autoturism cu capotă. Deşi s-ar putea să fiţi rănit în cazul în
care fulgerul loveşte maşina sunteţi mult mai protejat în interiorul vehiculului
decât în exterior. Structura metalică a vehiculelor asigură protecţie ridicată dacă
nu o atingeţi deloc. Nu uitaţi că pantofii din cauciuc şi anvelopele nu asigură
protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.
 Evitaţi câmpurile deschise, mai ales dacă în zonă sunt copaci înalţi izolaţi sau
instalaţii şi echipamente metalice.
 Intraţi într-o clădire sau într-o construcţie şi închideţi ferestrele şi uşile.
 Evitaţi sălile de baie sau încăperile tehnice. Conductele fixe ale instalaţiilor de
apă, de energie termică sau de gaze pot conduce electricitate.
 Utilizaţi numai telefoanele mobile, cele cu fir utilizaţi-le doar în situaţii de
urgenţă.
 Deconectaţi aparatele şi alte echipamente electrice precum computere şi
aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor
electrice atmosferice.

Pe timpul unei furtuni

 Dacă vă aflaţi în parc sau pădure, căutaţi adăpost într-o zonă cu copaci mici.
 Dacă vă aflaţi în clădiri, îndepărtaţi-vă de geamuri.
 Dacă sunteţi într-o zonă deschisă, mergeţi spre o zonă joasă precum o
adâncitură ori o vale.

7
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 Atunci când simţiţi că părul vi se ridică, este un indiciu că există pericolul ca să
se producă un fulger.
 Aşezaţi-vă ghemuit la pământ şi puneţi-vă mâinile pe urechi şi cap, iar capul
între genunchi.
 Nu vă întindeţi pe pământ reducând astfel la minimum contactul cu pământul.

După furtună

 Sunaţi la 112 dacă este nevoie de asistenţă medicală, de intervenţia pompierilor


la stingerea eventualelor incendii ori descarcerări sau la distribuitorii de utilităţi
publice afectate (de gaze, de electricitate).
 Dacă vă pricepeţi, acordaţi primul ajutor victimelor care au fost lovite de trăsnet:
 dacă victima nu mai respiră, aplicaţi respiraţie gură la gură;
 dacă victima nu are puls şi respiră, căutaţi alte vătămări posibile (arsuri
provocate de fulgerul care a intrat şi a ieşit din corp, vătămări ale sistemului
nervos, oase rupte, pierderi de auz ori acuitate vizuală) şi acordaţi primul
ajutor specific fiecărei situaţii.

INUNDAŢIA

Înaintea inundaţiei

 Interesaţi-vă asupra zonelor inundabile din localitate (zonele mai joase, cele de
lângă albiile râurilor, cele din avalul barajelor, stăvilarelor sau zonele planificate
a fi inundate controlat în situaţii critice).
 Asiguraţi-vă de curăţarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere, pentru a permite
evacuarea apelor pluviale.
 Nu aruncaţi gunoaiele menajere şi resturile vegetale în albiile apelor
curgătoare, şanţuri sau rigole de scurgere a apelor.
 Participaţi la exerciţiile de simulare organizate de serviciile profesioniste pentru
situaţii de urgenţă, autorităţile locale sau departamentul de specialitate al
companiei noastre.

8
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Pe timpul inundaţiei

 Respectaţi informaţiile transmise la radio sau la televizor de autorităţi precum


şi de echipajele de intervenţie în situaţii de urgenţă.
 Dacă este necesară evacuarea cu dislocare, deplasaţi-vă imediat spre o zonă
înaltă din apropiere precizată de autorităţi sau de echipajele de intervenţie.
 Dacă aţi fost surprins de inundaţie în clădire, urcaţi-vă către părţile superioare
ale construcţiei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
 În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la
etajele superioare şi luaţi-vă actele şi alte bunurile de valoare.
 Decuplaţi întrerupătorul general de energie electrică, deconectaţi aparatele
electrice şi nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud ori staţi în apă.
 Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze naturale.
 Încuiaţi uşile clădirii şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi
puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
 Dacă trebuie să părăsiţi clădirea, respectaţi pe cât posibil următoarele reguli:
 Nu treceţi prin curenţi de apă, viituri, vârtejuri; puteţi cădea chiar dacă
înălţimea curentului de apă are cca. 15 cm.
 Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată; dacă înălţimea apei este
de cca. 15 cm., apa pătrunde în vehicul şi poate cauza pierderea
controlului, la înălţimea de cca. 30 cm. apă vehiculul pluteşte iar la
înălţimea de cca. 60 cm. majoritatea vehiculelor sunt luate de apă.

După inundaţie

 Nu folosiţi apa potabilă decât după ce autorităţile locale avizează acest lucru.
 Nu vă întoarceţi la locul unde a fost inundaţia decât dacă autorităţile au permis
acest lucru, folosiţi un baston pentru verificarea terenului de sub apă şi evitaţi
zonele unde mai sunt curenţi de apă.
 Evitaţi zonele în care mai există apă; apa poate fi contaminată cu produse
petroliere, substanţe toxice sau resturi de la canalizare.
 Informaţi-vă în legătură cu starea drumurilor din zonele în care apele sau
retras; drumurile ar putea fi blocate iar podurile ar putea fi impracticabile sau
să-şi fi diminuat rezistenţa şi ar putea ceda sub greutatea maşinilor.
 Nu vă apropiaţi de zonele unde au căzut cabluri electrice şi anunţaţi autorităţile
despre aceasta; apa poate fi încărcată electric de la linii de înaltă tensiune.
 Fiţi atenţi când intraţi în clădirile care au fost inundate, rezistenţa acestora ar
putea fi afectată în special la nivelul fundaţiei.
 Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu energie electrică, cu apă şi cu gaze
naturale decât după aprobarea organelor de specialitate.
 Curăţaţi şi dezinfectaţi toate obiectele care au fost în contact cu apa; din cauza
canalizărilor afectate există pericolul de îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei
igienizărilor corespunzătoare.

9
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

CUTREMURUL

Înaintea unui cutremur


 Solicitaţi executarea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi consolidare la clădirile
care necesită acest lucru. Este interzisă efectuarea de modificări la clădiri, în
vederea măririi sau micşorării unor spaţii, care afectează structura de
rezistenţă a construcţiei. De asemenea, este interzisă montarea de obiecte
grele (antene, instalaţii de ventilaţie/climatizare, etc.) pe elementele structurale
sau nestructurale ale clădirii, dacă acestea afectează structura de rezistenţă.
 Pentru verificarea gradului de siguranţă a locului în care vă desfăşuraţi
activitatea, studiaţi atent spaţiul sau încăperea, precum şi căile de evacuare
până în exteriorul clădirii şi încercaţi să vă imaginaţi ce ar putea să se întâmple
în cazul producerii unui cutremur, apoi întocmiţi următoarea listă de verificare:

Aspect de controlat Da Nu
Ştiu de unde se întrerupe alimentarea cu gaze naturale, cu energie
electrică şi cu apă
Sistemele de încălzire (centrala termică, boilerul, soba, etc.) sunt montate
corect şi solid fixate pentru ca în caz de cădere sau răsturnare să nu rupă
conductele de gaz sau de apă
Mobilierul greu şi rafturile sunt bine fixate împotriva căderii iar obiectele
grele sunt amplasate pe rafturile de jos
Uşile dulapurilor sunt închise pentru evitarea căderii conţinutului acestora
Oglinzile, tablourile, candelabrele şi alte obiecte decorative grele atârnate
pe pereţi sau tavan sunt bine fixate şi nu sunt amplasate deasupra
spaţiului de lucru
Scaunele sau fotoliile sunt departe de sobe şi ferestre
Sunt fixate prin diverse sisteme antiderapante măsuţele pentru
televizoare, calculatoare sau alte aparate ce ar putea aluneca pe timpul
cutremurelor
Articolele inflamabile şi produsele menajere chimice sunt depozitate
departe de sursele de căldură şi în locuri în care nu se pot răsturna
Am identificat cel puţin un loc sigur pentru adăpostire în caz de cutremur
(sub o masă solidă, un birou sau ghemuit lângă pereţii de rezistenţă ai
clădirii)
Notă: Răspunsurile marcate cu NU constituie nereguli care trebuie remediate rapid
10
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Pe timpul cutremurului

 Indiferent unde vă aflaţi în momentul producerii cutremurului adăpostiţi-vă


imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm până la încetarea cutremurului;
atenţie, de cele mai multe ori cutremurele au replici.
Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri:
 rămâneţi acolo şi fiţi calmi.
 nu fugiţi pe scări, nu săriţi pe fereastră şi nu încercaţi să ieşiţi din clădire sau
să vă duceţi pe balcon.
 adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o mobilă solidă si ţineţi-vă bine de
acestea.
 dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior şi
protejaţi-vă capul şi faţa punând mâinile la ceafă.
 îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de
iluminat; pe timpul cutremurului obiectele pot să se răstoarne sau să alunece,
tencuiala din tavan se poate desprinde iar geamurile se pot sparge.
 nu folosiţi liftul; dacă sunteţi în lift, apăsaţi pe butonul de avarie sau pe alte
butoanele iar când liftul se opreşte, ieşiţi cât mai repede posibil din lift şi
adăpostiţi-vă într-un loc sigur.
Dacă sunteţi în exteriorul clădirii adăpostiţi-vă într-un loc sigur, departe de
clădiri, ferestre, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Staţi la cel puţin 10 m de
cablurile electrice rupte sau căzute.
Dacă sunteţi într-un vehicul
 rămâneţi în autoturismul propriu şi opriţi-vă într-un loc sigur, fără a bloca
drumul, departe de poduri, viaducte, tuneluri şi imobile.
 rămâneţi în mijlocul de transport în comun pe scaun, iar când opreşte coborâţi
şi vă adăpostiţi într-un loc sigur.
Dacă sunteţi într-un loc public aglomerat (cinema, teatru, magazin):
 nu fugiţi spre ieşire, îmbulzeala poate face victime.
 staţi într-un colţ, ghemuit, protejându-vă capul şi faţa cu mâinile.
Dacă vă aflaţi în zone montane sau împădurite fiţi atent în jur şi căutaţi un loc
sigur unde să vă adăpostiţi; pe pantele instabile sunt posibile căderi de pietre sau
de copaci ori alunecări de teren.

Imediat după cutremur

 Păstraţi-vă calmul şi încercaţi să liniştiţi persoanele speriate din jur.


 Dacă aţi fost surprins sau blocat sub dărâmături sau în încăperi, la anumite
intervale de timp, dacă este posibil, fluieraţi sau loviţi cu un obiect tare în ţevi
sau în partea cea mai compactă a locului în care sunteţi blocat, pentru a
transmite semnale ce pot fi identificate şi localizate de echipele de căutare-
salvare.
 Dacă aveţi nevoie de ajutor şi nu mai puteţi ieşi din încăpere, puneţi la
fereastră un afiş pe care scrie cu litere foarte mari: AJUTOR!
11
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 Verificaţi dacă sunteţi rănit şi apoi verificaţi şi la persoanele din jur. În cazul în
care sunt răniţi, asiguraţi primul ajutor în limita în care vă pricepeţi.
 Nu aprindeţi lumina şi nu folosiţi chibrituri; pot exista scurgeri de gaz din ţevile
fisurate în timpul cutremurului şi se pot produce incendii sau explozii.
 Verificaţi starea instalaţiei de gaz doar cu emulsie de apă şi săpun. În cazul în
care se constată scăpări de gaze, închideţi robinetul de alimentare cu gaze şi
deschideţi fereastra.
 Ascultaţi la radio/urmaţi anunţurile oficiale şi recomandările autorităţilor şi
echipelor de salvare-evacuare. Nu răspândiţi zvonuri.
 Nu folosiţi telefonul decât pentru urgenţe; sunaţi la 112 doar pentru a anunţa
pompierii, ambulanţa sau poliţia.
 Verificaţi încăperea sau spaţiul unde vă aflaţi. Dacă a suferit distrugeri sau este
nesigur, ieşiţi cu precauţie din clădire, atenţie deosebită să acordaţi la scările
care se deteriorează de obicei primele în caz de cutremur.
 Nu utilizaţi liftul.
 Nu folosiţi vehiculul personal decât în caz de urgenţă majoră pentru că puteţi
bloca accesul ambulanţelor şi pompierilor.
 Staţi cât mai departe de cablurile electrice şi de clădirile care par nesigure.

ALUNECAREA
DE
TEREN

Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după


precipitaţii intense, în zone predispuse la aceste fenomene şi au o evoluţie
progresivă, astfel încât desfăşurarea lor se realizează într-un anumit interval de
timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecţie.
Înaintea evenimentului
Asiguraţi-vă că locaţia clădirilor şi este pe un teren stabil unde nu se constată
fenomenul natural de eroziune.
Se recomandă reducerea pericolelor prin montarea conductelor flexibile, mult
mai rezistente la rupere, pentru a se evita scurgerile de gaz în cazul alunecărilor
de teren.
Fiţi atent la următoarele semne de avertizare de pe teren:
Modificarea peisajului cotidian, cum ar fi deplasări de pământ sau garduri,
înclinarea stâlpilor sau copacilor progresiv în timp.
Blocarea ori scârţâitul brusc al uşilor sau ferestrelor.
Apariţia de fisuri în fundaţie sau ziduri, deplasări ale ţiglelor pe acoperiş etc.
12
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Îndepărtarea scărilor exterioare de clădiri.
Adâncirea fisurilor din teren, de pe suprafeţele pavate, din drumuri, străzi etc.
Fisurarea conductelor subterane.
Apariţia unor dâmburi la baza pantelor ori ieşirea apei pe suprafaţa pantelor.
Un sunet neobişnuit poate fi semnul unei alunecări de teren.
Pe timpul evenimentului
În cazul în care se produce o alunecare de teren plecaţi din zonă cât mai repede
posibil iar dacă nu este posibilă evacuarea staţi ghemuit şi protejându-vă capul.
O atenţie deosebită trebuie acordată faptului că alunecările de teren apar şi
după şi după cutremurele de pământ.
După încetarea evenimentului
Nu vă apropiaţi de zona calamitată, ar putea exista pericolul unor noi alunecări.
Verificaţi dacă există persoane rănite şi blocate în apropiere, fără a intra în zona
alunecării de teren, sunaţi la 112 şi îndrumaţi-i pe salvatori.
Fiţi atenţi la pericolele asociate precum ruperea cablurilor electrice, conductelor
de gaze, de apă sau de canalizare, precum şi la drumurile rutiere ori căile ferate.

SEZONUL
RECE
- GERUL

Pe timpul sezonului rece temperaturile scad sub limita de îngheţ de 00C şi apar
pericole majore datorate gerului (la temperaturi de sub – 100C);
0
Temperaturile scăzute extreme sunt considerate cele de sub – 20 C sau când
indicele de răcire scade sub pragul valoric de – 32 (indicele de răcire este
determinat de vântul intens a cărui viteză depăşeşte 10 m/s).
Expunerea necorespunzătoare şi de lungă durată la frigul şi gerul de afară poate
avea urmări grave (chiar şi la persoanele cu o stare de sănătate bună), cum ar
fi: hipotermie, degerături, şoc cardiac, accidente vasculare cerebrale, boli
pulmonare şi reumatism.
Pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele vulnerabile sau
izolate, mai ales pentru cele în vârstă, cele cu handicap, cele ce suferă de boli
cardiovasculare, respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare precum
şi pentru cele care au probleme cu sistemul nervos sau sindromul Raynaud;
Simptome precum ameţeala, somnolenţa, puls slab, respiraţie îngreunată,
rigiditate musculară, frisoanele şi amorţirea extremităţilor constituie semne de
alarmă şi impun prezentarea de urgenţă la medic.
13
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Înaintea sezonului rece

Asiguraţi-vă materiale specifice cum ar fi sare şi nisip pentru împrăştiere pe


scările de acces, pe trotuar şi pe celelalte căi de circulaţie proprii precum şi
unelte de îndepărtare a zăpezii (lopeţi de zăpadă, unelte de spart gheaţa).
Pregătiţi-vă autovehiculele pentru iarnă prin verificări autorizate la: instalaţia
electrică (acumulator, faruri şi lumini de avarie), sistemul de climatizare /
încălzire şi de dezgheţare, nivelul de antigel, filtrul de aer, sistemul de acţionare
al ştergătoarelor de parbriz şi nivelul de lichid de curăţare, etanşeitatea
sistemului de evacuare a gazelor de eşapament, sistemul de lubrifiere (nivelul
de ulei), montaţi anvelopele de iarnă şi dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante, un
săculeţ cu nisip şi o lopăţică şi nu uitaţi să menţineţi plin rezervorul de carburant.

Pe timpul sezonului rece


Pentru protecţia corpului
Echipaţi-vă cu îmbrăcăminte groasă din lână sau bumbac (cum ar fi palton şi
pantalon groase, pufoaică şi pantalon vătuite), folosiţi încălţăminte cu talpa
groasă şi bine căptuşită (se pot folosi branţuri - bucăţi de piele, de carton sau de
plută care se aplică în interiorul încălţămintei, peste talpa propriu-zisa), folosiţi
şosete şi mănuşi de lână sau bumbac, fular şi căciulă sau cagulă;
Protejaţi-vă degetele, urechile şi vârful nasului cu unguente speciale împotriva
degerăturilor, la recomandarea medicului;
Faceţi cât mai multe exerciţii fizice pentru a vă îmbunătăţi circulaţia sângelui, pe
timpul expunerii îndelungate la ger;
Hidrataţi-vă în permanenţă cu ceaiuri sau băuturi călduţe, nu beţi alcool;
Mâncaţi regulat şi consumaţi cât mai multe fructe şi legume proaspete pentru
imunizarea organismului;
Dacă pielea v-a crăpat folosiţi o faşă antiseptica pentru a preveni infectarea
zonei;
Nu vă expuneţi pielea la nicio sursă de căldură (sticle cu apa fiartă sau
calorifere), mai ales dacă mâinile sau picioarele vă sunt îngheţate;
Nu încălziţi brusc ci treptat zonele degerate, se poate produce vasodilataţia
periferică şi ruperea vaselor de sânge (în cazurile grave se poate ajunge şi la
amputarea părţilor afectate);
Evitaţi trecerea bruscă de la ger la căldură, se poate produce şoc cardiac;
Evitaţi ieşirea din casă dimineaţa şi seara când temperaturile sunt mai scăzute;
Dacă ştiţi că vă veţi expune la ger o perioadă mai îndelungată de timp e indicat
să vă îmbăiaţi mâinile şi picioarele cu apă călduţă apoi să le frecaţi prin masaj.
Fiţi atent la semnele de îngheţ: pierderea simţurilor şi albirea vârfurilor degetelor
de la mâini sau picioare, urechilor şi nasului, caz în care solicitaţi urgent ajutor
medical.

14
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Fiţi atent la semnele de hipotermie: frisoane incontrolabile, pierderea memoriei,
dezorientare, incoerenţă, exprimare neclară, somnolenţă şi epuizare aparentă,
caz în care victima trebuie dusă într-un spaţiu călduros unde i se îndepărtează
hainele umede şi i se încălzeşte corpul începând din partea centrală spre
extremităţi iar dacă victima este conştientă i se administrează băuturi calde non-
alcoolice şi se solicită ajutor medical cât mai urgent posibil.
În cazul utilizării autovehiculului
Dacă trebuie să plecaţi la drum cu autovehiculul informaţi-vă din timp despre
starea drumurilor şi studiaţi prognoza meteorologică;
Utilizaţi autoturismul numai dacă este absolut necesar iar dacă trebuie să
conduceţi circulaţi doar ziua, niciodată singur, folosiţi drumurile principale şi
intens circulate evitând drumurile secundare considerate scurtături şi anunţaţi
despre traseul pe care urmează să-l faceţi.

În caz de înzăpezire, între localităţi spre exemplu:


Dacă un viscol vă surprinde în maşină trageţi pe dreapta cât mai în afara părţii
carosabile şi porniţi luminile de avarie;
Evitaţi oprirea în zone unde se pot produce avalanşe de zăpadă;
Rămâneţi în autoturism până ce forţele de salvare vin să vă salveze;
Nu ieşiţi dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care aţi putea să vă adăpostiţi.
Fiţi atent, distanţele sunt distorsionate de zăpada viscolită, o clădire poate părea
aproape dar poate fi prea departe pentru a merge prin nămeţii mari de zăpadă;
Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră,
pentru a menţine cald în interior. Când motorul funcţionează, deschideţi uşor o
fereastră pentru ventilaţie, astfel evitaţi inhalarea monoxidului de carbon şi nu
uitaţi să curăţaţi periodic zăpada din zona ţevii de eşapament;
Mişcaţi-vă pentru a vă menţine organismul cald, evitând extenuarea;
Nu adormiţi, o persoană trebuie să fie trează în orice moment, pentru a vedea
forţele de salvare;
Aveţi grijă să nu consumaţi bateria, aceasta este necesară la menţinerea în
funcţiune a luminilor, căldurii şi radioului;
Porniţi lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă
observe;
Dacă viscolul a încetat, şi este absolut necesar, părăsişi maşina şi continuaţi
drumul pe jos spre cea mai apropiată localitate;

15
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

SEZONUL
CALD
- CANICULĂ

0
Pe timpul verii sunt perioade de caniculă cu temperaturi mai mari de +35 C,
0
pericolul devenind major la temperaturi extreme, de peste + 37 C, sau când
indicele temperatura-umiditate depăşeşte pragul valoric de 80.
Principalele manifestari în caz de temperaturi ridicate sunt:
 oboseală şi stare de rău general;
 şoc caloric ce se manifestă prin: febră, tegumente uscate, pierderea cunoştinţei;
 şoc hipovolemic care se manifestă prin: tegumente reci şi palide, hipotensiune
arterială;
 crampe musculare la nivelul membrelor superioare şi inferioare;
 tulburări de ritm cardiac sau în cazuri grave infarct miocardic;
 insomnii neobişnuite care pot fi cauzate de scăderea melatoninei din creier
determinând apatie sau stare de nervozitate;
 stare de iritabilitate şi agitaţie accentuată datorate creşterii hormonilor tiroidieni
în urma creşterii temperaturii ambientale;
 dermatită actinică datorată expunerii prelungite la radiaţiile solare asociată cu
transpiraţia (bubiţe mici şi roşii pe piele);
Înainte de caniculă
 Asiguraţi-vă de funcţionarea corectă a sistemului de aer condiţionat;
 Izolaţi ferestrele şi montaţi temporar, între ferestre şi perdele, un sistem de
reflectare a căldurii, cum ar fi o folie de aluminiu;
 Acoperiţi ferestrele în care bate soarele cu draperii, jaluzele, obloane. Acestea
pot reduce căldura în încăpere cu până la 80%.
Pe timpul caniculei
 Încetaţi orice fel de activitate fizică îndelungată, luaţi pauze dese şi odihniţi-vă
într-un loc răcoros dacă vă resimţiţi în urma expunerii la temperaturi ridicate;
 Evitaţi ieşirile din casă şi efectuarea activităţilor fizice, în special în intervalul orar
1100-1800;
 Evitaţi expunerile la soare şi folosiţi mijloace de protecţie (pălării cu boruri largi,
umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subţire din ţesături naturale în culori
deschise care acoperă cât mai mult pielea);
 Consumaţi multă apa sau sucuri de fructe (2-4 litri pe zi) pentru a vă rehidrata
organismul; lichidele nu vor fi consumate prea reci pentru că acestea se elimina
înainte de a hidrata organismul;

16
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 Se recomanda consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia), fără a
aştepta să apară senzaţia de sete, cam la fiecare 15 - 20 de minute.
 Se mai recomandă consumul de ceaiuri călduţe, uşor îndulcite: de soc, de
muşeţel, de sunătoare şi mai ales de urzici (inhiba senzaţia de sete), la
temperatura camerei;
 Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi,
roşii etc.) care, datorită rezervelor de apă, săruri minerale şi vitamine pe care le
conţin şi datorita faptului că, în organism, ele cedează apa sub formă de efect
retard, asigură în mod constant şi pe termen lung necesarul de lichid al
organismului;
 Consumaţi alimente cu conţinut redus de grăsimi, în special de origine animală;
alimentaţia trebuie să fie variată, alegându-se pentru consum acele produse cu
valoare calorică mică şi dacă se poate fără sare;
 Evitaţi consumul de băuturi cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) şi
băuturile alcoolice (inclusiv bere sau vin);
 În încăperi protejaţi ferestrele cu draperii în zonele expuse la soare, păstraţi
ferestrele închise în timpul zilei şi folosiţi sisteme de ventilaţie sau de aer
condiţionat;
 Aparatul de aer condiţionat se reglează astfel încât temperatura să fie cu 5
grade mai mică decât temperatura ambientala;
 Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 320C;
 Dacă nu aveţi aer condiţionat la locul de muncă sau în locuinţă, petreceţi 2-3 ore
zilnic în spatii care beneficiază de aer condiţionat (magazine,centre comerciale,
sau alte spatii publice);
După caniculă
 Dacă aţi fost afectat de caniculă urmaţi indicaţiile medicului şi nu uitaţi,
perioadele caniculare pot reveni;
 Canicula poate afecta regiuni foarte mari şi un număr ridicat de oameni
 Nu trebuie uitat că seceta şi canicula asigură condiţii pentru manifestarea
pericolului de incendiu.
În condiţii de caniculă se pot declanşa diferite afecţiuni. Iată câteva dintre acestea,
simptomele lor şi cum puteţi acorda primul ajutor:
Afecţiune Simptom Primul ajutor
Spălaţi zona afectată folosind săpun pentru
Înroşirea pielii şi
curăţarea porilor.
Arsuri dureri, posibil băşici,
Folosiţi îmbrăcăminte uscată, curată şi
febră, dureri de cap
consultaţi un medic
Spasme dureroase, Duceţi victima într-o încăpere răcoroasă.
de obicei în muşchii Masaţi uşor muşchii afectaţi pentru a dispărea
de la picioare şi spasmele.
Crampe
abdominali. Daţi-i să bea câte o jumătate de pahar de
Transpiraţie şi apă rece la fiecare 15 minute (fără cafeină
respiraţie greoaie sau alcool).
17
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
ţi administrarea lichidelor dacă
victima are stare de vomă.
Transpiraţie şi
Aşezaţi victima culcat într-un spaţiu răcoros
respiraţie greoaie dar
sau cu aer condiţionat.
pielea poate rămâne
Scoateţi-i hainele.
rece, palidă sau
Puneţi-i haine răcoroase şi umede.
roşiatică. Puls slab.
Dacă victima este conştientă daţi-i să bea apă
Este posibil ca
şi asiguraţi-vă că o bea cu înghiţituri mici.
Epuizare temperatura corpului
Daţi-i să bea câte o jumătate de pahar
să fie normală, dar să
cu apă rece la fiecare 15 minute.
înceapă să crească.
ţi administrarea lichidelor dacă
Sunt posibile stări de
victima are stare de vomă.
leşin, ameţeală, vomă,
vomite solicitaţi
oboseală sau dureri
imediat ajutor medical
de cap.
Accident Temperatura corpului ţi la 112 sau duceţi victima de urgenţă la
vascular foarte mare. spital. Întârzierea poate fi fatală.
cerebral Piele fierbinte, roşie şi Duceţi victima într-un spaţiu răcoros sau cu
(situaţie uscată. aer condiţionat.
medicală Puls rapid şi slab. Scoateţi-i hainele şi udaţi-i corpul cu cârpe
de Respiraţie rapidă. reci.
urgenţă Posibil, în stare de Urmăriţi dacă sunt probleme de respiraţie.
severă) inconştienţă. Fiţi foarte prudenţi.

ACCIDENT
TEHNOLOGIC

Înainte de accident
 Informaţi-vă dacă în localitatea d-voastră există riscuri tehnologice identificate
prin Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.).
 Dacă există riscuri de accidente chimice, solicitaţi informaţii cu privire la:
modalităţile de înştiinţare-alertare în cazul producerii unui accident tehnologic;
măsurile de prevenire pe care trebuie să le luaţi în cazul producerii unui
accident tehnologic;
pregătiţi din timp folie de plastic, bandă adezivă, foarfece, măşti de unică
folosinţă, antidotul necesar;
18
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Pe timpul accidentului
 Ascultaţi la postul local de TV sau radio informaţiile şi instrucţiunile autorităţilor
cu privire la modul de comportare în cazul producerii accidentului;
 Urmaţi întocmai instrucţiunile primite de la personalul abilitat din cadrul
companiei;
 Îndepărtaţi-vă cât mai departe de zona în care s-a produs accidentul pentru a
reduce la minim riscul de contaminare.
ATENŢIE ! Unele produse chimice toxice sunt inodore (nu au miros).
Dacă: Atunci:
- ieşiţi rapid şi mergeţi spre locul de evacuare indicat de
trebuie să vă evacuaţi
persoanele abilitate
- mergeţi într-o zonă înaltă şi în direcţia din care bate
vântul
sunteţi undeva în aer
- încercaţi să staţi la o distanţă de cel puţin 800 m de
liber
zona de pericol
- NU atingeţi substanţele chimice (lichide, solide, vapori)
- opriţi şi căutaţi un adăpost într-o clădire, sau
sunteţi într-un vehicul - rămâneţi în maşină şi ţineţi închise geamurile şi sistemul
de aer condiţionat / de ventilaţie
- închideţi toate uşile şi ferestrele exterioare
- închideţi sistemul de ventilaţie
- mergeţi într-o încăpere cu cât mai puţine deschideri
spre exterior evitând încăperile de la subsol
sunteţi într-o clădire - etanşaţi încăperea punând la ferestre folii de plastic
lipite cu bandă adezivă
- astupaţi fisurile şi găurile din cameră precum cele din
jurul conductelor
- etanşaţi cât mai bine uşa şi gaura cheii
După accident
 Întoarceţi-vă la locul de muncă numai atunci când autorităţile locale sau
persoanele abilitate vă anunţă că sunteţi în siguranţă;
 Deschideţi ferestrele şi sistemele de ventilaţie.
Dacă aţi intrat în contact cu substanţe periculoase poceaţi astfel:
 Urmaţi instrucţiunile de decontaminare-curăţare transmise de autorităţile locale
sau persoanele abilitate.
 Dacă aţi intrat în contact cu substanţa toxică este posibil să vi se recomande să
faceţi un duş sau să fiţi sfătuiţi să nu folosiţi apa şi să urmaţi alte proceduri.
 Închideţi ermetic, sigilaţi şi marcaţi containerele (sau sacii de plastic) în care
puneţi îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte contaminate. Nu atingeţi
obiectele contaminate de alte materiale necontaminate.
 Solicitaţi, cât mai curând posibil, tratament medical pentru simptome
neobişnuite.
19
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 Avertizaţi pe cei cu care veniţi în contact că aţi fost expuşi unei substanţe
chimice.
 Anunţaţi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (tel. 112) despre prezenţa /
persistenţa substanţelor chimice.
 Staţi cât mai departe şi nu atingeţi obiectele, recipientele sau produsele marcate
astfel:

ATENŢIE !
SUBSTANŢE
TOXICE

ACCIDENT DE
TRANSPORT ÎN
CARE SUNT
IMPLICATE
SUBSTANŢE
PERICULOASE
La observarea accidentului
 NU vă apropiaţi de locul accidentului
 Sunaţi imediat la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi comunicaţi
următoarele:
 locul producerii accidentului
 tipul mijlocului de transport
 situaţia accidentului (fisură în rezervor; răsturnare; împrăştiere substanţe;
incendiu; nor toxic; etc.)
 persoane aflate în pericol
 tipul conţinutului (dacă se poate vedea de la distanţă, se citesc şi
numerele de pe plăcuţa de avertizare portocalie)
 Simbolurile etichetelor produselor chimice sunt:

Bombă explozivă: substanţe/amestecuri/produse explozive


Flacără: gaze/aerosoli/lichide/solide inflamabile
Flacără pe un cerc: gaze/lichide/solide oxidante
Efect coroziv: substanţe/amestecuri cu efect coroziv asupra metalelor/pielii/ochilor
Cap de mort cu oase încrucişate: substanţe/amestecuri acut toxice
20
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Semnul exclamării: substanţe/amestecuri care irită pielea/ochii/căile respiratorii
Mediu: substanţe/amestecuri care poluează acut sau cronic apele
Pericol de sănătate: substanţe/amestecuri cancerigene/sensibile pentru respiraţie
Sticla de gaz: gaze sub presiune
Obs.: Simbolul însoţit de “ATENTIE” = grad mai redus de periculozitate.
Simbolul însoţit de “PERICOL” = grad mai ridicat de periculozitate.

ACCIDENT NUCLEAR ŞI ATENŢIE !


SUBSTANŢE RADIOACTIVE
URGENŢĂ RADIOLOGICĂ RADIAŢII IONIZANTE

La locul accidentului:
 Nu folosiţi telefonul dacă nu este absolut necesar: lăsaţi liniile libere pentru
utilizarea acestora de către autorităţi;
 Rămâneţi în încăpere sau coborâţi într-un subsol până la primirea altor
instrucţiuni
 Închideţi ferestrele şi uşile, încercând ermetizarea acestora cu diverse materiale
(bandă adezivă, cârpe etc.) şi închideţi gurile de aerisire sau instalaţiile de
ventilaţie;
 Ascultaţi la posturile de radio/TV informaţiile şi instrucţiunile autorităţilor sau ale
personalului de intervenţie;
 Dacă trebuie să ieşiţi din clădire datorită unor motive bine întemeiate, purtaţi un
echipament de protecţie de tipul: salopetă, căciulă, mănuşi şi bocanci sau cizme
 Reveniţi cât mai repede posibil, spălaţi-vă imediat cu apă şi săpun, iar
echipamentul de protecţie dezbrăcaţi-l înainte de intrarea în încăpere,
împachetaţi-l şi închideţi-l în saci de plastic;
 NU consumaţi legume, lapte sau oricare alimente, care au fost expuse sau
neîmpachetate pe timpul accidentului;
 Staţi cât mai departe şi nu atingeţi obiectele, recipientele sau produsele marcate
cu însemnul radioactiv; vehiculele care transportă substanţe radioactive, precum
şi coletele de transport ale acestor substanţe sunt prevăzute cu etichete de
pericol specifice:

Substanţă radioactivă în ambalaje


(în caz de avarie a ambalajelor există pericol pentru
sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa
împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

21
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MUNIŢIE RĂMASĂ
NEEXPLODATĂ DIN
TIMPUL RĂZBOIULUI

La găsirea muniţiei
Respectaţi următoarele reguli preventive privind muniţia:
 NU o atingeţi
 NU o loviţi şi NU o mişcaţi
 NU o introduceţi în foc
 NU o duceţi la fier vechi
 NU încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente
Anunţaţi imediat organul de poliţie cel mai apropiat sau sunaţi la numărul
unic pentru situaţii de urgenţă 112

EPIDEMII
ŞI
EPIZOOTII
RISCUL BIOLOGIC
Cum să vă feriţi de boli?
 spălaţi-vă întotdeauna pe mâini cu apă şi săpun înainte de masă; în lipsa apei şi
a săpunului, ştergeţi-vă mâinile cu alcool sanitar;
 nu intraţi în contact cu animalele care prezintă semne de îmbolnăvire, evitând în
acest fel contaminarea cu viruşi;
 consumaţi produse alimentare de origine animală (carne, lapte, ouă) numai
după ce au fost fierte sau prăjite foarte bine;
 la apariţia semnelor de boală, cum ar fi: febră, dureri în gât, tuse, respiraţie
dificilă, dureri musculare, prezentaţi-vă de urgenţă la medic;
 pe perioada cât sunteţi bolnavi, nu călătoriţi şi feriţi-vă de contactul cu alte
persoane pentru a împiedica răspândirea bolilor contagioase;
 când tuşiţi sau strănutaţi, acoperiţi gura sau nasul cu o batistă de unică folosinţă
pe care, apoi, o aruncaţi la coşul de gunoi.
 Staţi cât mai departe şi nu atingeţi obiectele, recipientele sau produsele marcate
astfel:
ATENŢIE !
RISC BIOLOGIC

22
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
CUM ANUNŢAŢI O SITUAŢIE DE URGENŢĂ ?

Dacă vă aflaţi într-o situaţie de urgenţă şi aveţi nevoie de forţele de


intervenţie specializate, sunaţi la numărul de telefon unic 112.

Transmiteţi dispeceratului 112 următoarele informaţii:


1.- cine sunteţi
2.- despre ce eveniment este vorba
3.- unde s-a întâmplat evenimentul
4.- pericolele existente, inclusiv victime
ATENŢIE ! Nu închideţi. S-ar putea ca dispecerul 112 să vă mai pună întrebări
suplimentare.

EVACUAREA CU DISLOCARE
 În cazul în care trebuie evacuată zona în care vă găsiţi, toate informaţiile
necesare pentru evacuare se transmit prin staţiile de radio/TV sau se anunţă
prin sistemul de amplificare al maşinilor de poliţie şi ale structurilor
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ori de către personalul abilitat
al companiei noastre.
 Ajutaţi persoanele în vârstă, bolnave sau inapte fizic, care au nevoie de ajutor în
cazul evacuării.
 Evacuarea se poate face :
 cu automobilele personale sau de întreprindere urmând ruta cea mai
cunoscută sau pe cea anunţată pe radio, spre unul din Centrele de Primire (de-a
lungul traseului, echipajele de poliţie vă vor îndruma);
 cu autobuze special pregătite aflate la punctele de îmbarcare anunţate prin
staţiile/megafoanele personalului Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, poliţiei, sau prin comunicate radio-TV.
 Locurile unde se poate face evacuarea se află în afara zonei afectate, la
Centrele de primire special amenajate de Comitetele locale pentru a vă asigura
hrana, adăpostul şi asistenţa medicală.

INFORMAŢII UTILE
Semnalul ALARMA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (LA DEZASTRE)
16s 10s 16s 10s 16s 10s 16s 10s 16s
5 sunete cu durata de 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele
Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI
2 min.
1 sunet continuu cu durata de 2 minute
Notă: Semnalele de alarmă la dezastre pot fi ascultate pe site-ul www.igsu.ro.

23
GHID PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ este indicat să aveţi la locul de muncă aşa-zis-ul
Rucsac de urgenţă care conţine:

1. Cel puţin 1 litru de apă potabilă, depozitată într-un loc rece şi întunecos;
ATENŢIE ! Apa este esenţială supravieţuirii (în caz de maximă urgenţă, se poate
obţine apă potabilă prin fierbere timp de 10 minute);
2. Alimente compacte şi uşoare cum ar fi: alimente deshidratate, biscuiţi, batoane
energizante, dulceaţă, sucuri, cafea, ceai;
3. O pelerină ignifugă, o şapcă şi o mască de unică folosinţă.
4. O trusă de prim ajutor: medicamentele personale,analgezice, antiseptice;
5. Un aparat radio AM/FM şi o lanternă cu baterii de schimb, un fluier (semnalul
convenţional în caz de urgenţă este de 3 fluierături scurte), telefon mobil ;
ATENŢIE ! Nu uitaţi să schimbaţi bateriile odată pe an.
6. Hârtie igienică, batiste de hârtie, săpun, pastă şi periuţă de dinţi, un sac de
plastic.
7. Acte personale: care de identitate, carnet de asigurări medicale,bani
7. Numerele de telefon utile:
Autorităţi locale Nr. de telefon
Primărie
Serviciul / Echipa de intervenţie în situaţii de urgenţă
Serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă
SMURD 112
Poliţia
Compania de distribuţie gaze
Compania de distribuţie apă
Deranjamente electrice
Defecţiuni gaze
Societatea de salubritate
Locul de evacuare în situaţii de urgenţă: _______________________________

Notă: Pentru vizualizarea GHIDULUI CETĂŢEANULUI ÎN SITUAłII DE URGENŢĂ se


poate accesa site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă www.igsu.ro
Pentru orice alte informaţii contactaţi Specialistul pentru Situaţii de Urgenţă
dr.ing. Pavel Gheorghe, tel. 0365.403.740, gheorghe.pavel@eon-romania.ro

24