Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de repartizare în alt județ decât în cel în care s-a susținut concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate

vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, sesiunea 2020
Cererile se depun online la adresa de email – mrusector3@ismb.ro insotite in acelasi fisier de copie dupa B.I./C.I.

Nr. ___________ /_______2020

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ____/____/19____.

COD NUMERIC PERSONAL:

solicit repartizarea pe un post/catedră publicată pentru angajare pe perioadă nedeterminată în Municipiul București.

Date de identificare:

1. Județul în care am susținut proba scrisă din 29.07.2020______________________________

2. Numărul fișei de înscriere la concurs (de exemplu DJ_2345)__________________________

3. Disciplina la care am susținut proba scrisă din 29.07.2020 _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

4. Nota la proba scrisă din 29.07.2020 ______________________________________________

5. Proba orală susținută și rezultatul (dacă e cazul) ______________________________________________________________________

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

Anexez copie de pe BI/CI.

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI

Subsemnatul(a) _________________________________________________________________________, obţinând media ________ la

concurs, accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2020 pe/la postul/catedra obţinut(ă):

Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra

Sectorul Nr. ore

Data_______________ Semnătura_____________