Sunteți pe pagina 1din 3

Revelația dumnezeiască

naturală
Psalm XVIII, 1: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte
tăria.”
Romani I, 19-20: „Pentru că ceea ce este cunoscut despre Dumnezeu este vădit între ei,
căci dumnezeu le-a arătat lor. Într-adevăr, însuşirile Lui cele nevăzute, puterea Lui cea veşnică şi
dumnezeirea Lui se văd, prin cugetare, din făpturi, de la zidirea lumii...”.
supranaturală
Evrei I, 1-2: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri a vorbit
părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul ...”
Sf. Scriptură și Sf. Tradiție – căi de trasnsmitere
Matei V, 17 – „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau prorocii; n-am venit să stric,
ci să împlinesc.”
Fericitul Augustin – „Novum Testamentum in vetere latet, Vetus Testamentum in novo
patet” (Noul Testament în cel vechi se ascunde, vechiul testament în cel nou se deschide).
Inspirația Sfintei Scripturi
Isaia VIII, 1 – „Şi a zis Domnul către mine: „Ia o carte mare şi scrie deasupra ei cu slove
omeneşti ...”
Ieremia II, 1 – „Fost-a cuvântul Domnului către mine şi a zis ...”
II Timotei III, 16 – „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre
învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate.”
Lectura şi tâlcuirea Sfintei Scripturi
II Petru III, 16 – „în toate epistolele sale (ale Sf. Ap. Pavel), sunt unele lucruri cu anevoie
de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor
pierzare.”
„Sfânta Scriptură este o constelaţie veşnică, care străluceşte deasupra noastră în ceruri, pe
când noi ne mişcăm pe marea vieţii omeneşti şi contemplăm această constelaţie, care nu se
schimbă niciodată.” (S. Bulgakov);
Sf. Tradiție
Ioan XX, 30 – „şi alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în
cartea aceasta.”;
Matei XXVIII, 19-20 – „mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
vouă ...”;
II Tesaloniceni II, 15 – „Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi
învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.”;
Sf. Ioan Hrisostom (Gură de Aur) – „Este evident că Apostolii n-au predat toate prin
scrisori, ci multe fără scrisori, dar şi acestea sunt vrednice de credinţă.”
Biserica, loc de pastrare a Revelatiei
Biserica se mișcă în interiorul Revelației supranaturale, adică se orientează mereu după
Sf. Scriptură și Sf. Tradiție, fiind zidită pe temelia Apostolilor și a proorocilor, și având cap pe
Hristos: Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind
însuşi Iisus Hristos (Efeseni 2).
Crearea lumii
„El a zis şi s-a făcut, El a poruncit şi s-a zidit” (Ps 148, 5)
„La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Fc 1, 1);
„Şi a văzut Dumnezeu că toate câte a făcut erau foarte bune” (Fc 1, 31)
Creația din nimic: nu din materie preexistentă (împotriva dualismului), ci din nimic,
numai din voința lui Dumnezeu (El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit – Ps.148)
Creația în timp: Dumnezeu a creat lumea în timp, deodată cu timpul, astfel încât
începutul timpului este și începutul lumii (Facere 1:1 - La început a făcut Dumnezeu cerul și
pământul)
Lumea e opera Sfintei Treimi: Să facem om după chipul și asemănarea Noastră (Facere
1:26);
1 Corinteni 8:6 – Pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate și noi
întru El; și un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate și noi prin El;
Iov 33 – Duhul lui Dumnezeu este Cel ce m-a zidit... Duhul Sfânt, Domnul de viață
Făcătorul, a dat viață, a plinit și a desăvârșit toate.
Dumnezeu a creat lumea prin Cuvântul Său (Și a zis Dumnezeu: Să fie lumină!–Facere 1;
El a zis și s-a făcut – Ps.148)
La început era Cuvântul... Și Cuvântul S-a făcut trup – Ioan 1
Dumnezeu a creat lumea bună (Căci făptura a fost supusă deșertăciunii nu de voia ei, ci
din cauza aceluia care a supus-o – Romani 8)
Originea îngerilor
„Când s-au făcut stelele, lădatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Mei” (Iov 38, 7).
„Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc” (Ps 103, 4)
„Au nu sunt toţi sunt duhuri slujitoare, trimise spre slujire, pentru cei ce au să
moştenească mântuirea?” (Evr 1, 14)
Crearea lumii văzute
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria (Psalmul 18)
Motivul creării lumii este bunătatea lui Dumnezeu, căci "Binele, prin însuși faptul că
există ca bine ființial, întinde bunătatea sa la toate cele ce sunt" (Dionisie Areopagitul).
Sfânta Treime
Tatăl este creator şi autor al planului de mântuire (Efeseni I,4)
Fiul este mântuitor (I Corinteni I,30)
Sfântul Duh este sfinţitorul şi desăvârşitorul (Ioan XIV,7);
Tatăl
Despre Tatăl ne spune Sf. Scriptură că este nepricinuit și că are viață în sine: Precum
Tatăl are viață întru Sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață întru Sine (Ioan 5).
Fiul
Comunicarea se face din veci, de aceea și Fiul este veșnic; nu a existat niciodată Tatăl
singur, fără Fiul: După cum focul există deodată cu lumina din el, și nu este mai întâi focul și pe
urmă lumina, și după cum lumina se naște totdeauna din foc și este totdeauna în el, fără să se
despartă deloc de el, tot astfel și Fiul se naște din Tatăl, fără să se despartă deloc de El, ci este
pururea cu El (Sf. Ioan Damaschin);
Duhul Sfânt
Când va veni Mângâietorul, pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului,
Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine (Ioan 15).
apropierea
Sf. Atanasie cel Mare – „Dumnezeu toate le face prin Fiul în Sfântul Duh.”;