Sunteți pe pagina 1din 12

INSPECTORATUL $COLAi JUDETEAN

Imdu;-D.nto.'r__--
&tetl. b.n.ti.i.rlor d. di,poddt. d(trc ..
privind
cu
ARCES con.\iunr t. inrerner. din jud.tut Arge!. !chrzition!lennn
Prusr.hul Nltionat ..SCO { L^ rrEAaAsA-
DOMENIUL CURRICULUM St
INSPECTIE $COLAM

4. Sconul nrocedurii onerationalc

Prezenta procedur., stabile$re modul.de


. .
selecte a beneficiarilor din uniteule de invdlemant
preuniversitar din judelul Arges, de dispozitive elecironice
intemet, precum Si a
crireriilor de reparlizare a acestor di;poziri\. u.t,iririonur.
pi""pnirira"vUL", "-"ri*"'f"
NATIoNAL
'$COALA DE ACASA,,, ir vederea continuaraa procesui,i
in-p".riouau in care cursurile
se desfd$oad onJine. "au"ilionai
Beneficiarii pot fi:
o elevii din invalamdntul primar. gimnazial qi secundar.
forma de invalemanr de zi cu lrecvenla
(clasa. pregariloare. clasele
I-xll. scoala profesionala,. i".rU.rf"ii. fiir*pur de an
unitdli de invelamant de stat; elevii provenip an m.ii; lcolar, in
a"iar"ri.il; ievii are caror familir mr
delin niciun dispozitiv electronic.cu ionexiune la intemet, precum
qi'p"it u ._" nu aqin
in [olosinla personala un dispozitir electronic cu conexiunJl, "t"rii
. elevii de cetA*nie rcmiand care s_au irtors pe teritoriul
l;";;;'
nomani"i ae'iu a""fa,,9area pandemiei
de.covlD-I9 qi care nu au posibilitatea de di"il"
;;;;;rp"rliiuil"ct.oni"
la intemet. " "u "oneriun.
5. Domeniul dc aDlicllrc a Droccdurii oDeralionale

Procedura se aplictr de catc Inspectoratul


preuniversitar de stat dinjudelul Arges.
$colar Juderean tuge$ Si unitilile de ilvdlImant
Aplicabilitatea. procedurii incepe dupd aprobarea
,
tnspectoratului $colar Judefean Arge$.
ei de cdtre inspectorul gcolar general al

Principarele activitdti de care depinde


$i/sau care depind de activitatea proc€durati:

pROGRAMULUI NATIONAI
5.1 Selectia beneficiaritor
"$COALA DE ACASA
5.2 Modaritrli de disrribuire gi gestionare a disporiti""
ta intemet
5.3 Modaliteri de gestionarc a dispozitive electrooi". "t""rorio" "u "oneirune
lu irt"*"t
"u "or,"*i*"
6. Documente de referinti (reslementiri) aplicabile
activitEtii procedurate
Legislaria aplicabile procedurii Operafionale

n Legea lducaliei Naqionale nr. l/05.01.201_1, publicati in Monitorul


IjI;^lyl0..0l " Oficial
"'^'' al Rominiei,
l**
.:. Legea 55t2tJ2O
201 I, cu completarite * .6atn.a.ii" ,rt";o*";
privind unele mdsuri nenfru p1syglrirea gi
combaterea efectelor pandemiei de
covtD-19;
.t HG r.r.39412020 piyind declararea starii de alerti
pentru prevenirea $i combatarca efecteror pandemieili mtuurile carc se aplica pe durata acesteia
-;J-completarile
de covlD-i'g, si
modilicarile ulterioare;

P.O.02lRA/01 4
ermeou* operalonrii- Editia I
INSPECTORATUL $COLAR JUD TEAN
Irivind \.t. i. hE.rici0ritordedi.politi\..t.ctrcni(r(u
ARGE$ conerjun.ls inr(rn.r. din jud.tul Araet! ichurtionrt. Drin
Progrrmut Nrtiunrt _SCOALA Df Ac,is,i-
DOMENIUL CURRICULUM SI
INSPECTIE $COLAR,{

Pagina 5 din 15

n Odinul minisrrului educaliei li


cercetirii li
ministului sdn6?4ii m. 4266tB4Ollg.O5.2O2O
pentru punerca in aplicare a mdsudlor privind sistemul de iovqlmarrt
in contextul institui.ii
stA i de alerta pe teritodul Romaniei;
Ordinul. mirdstrului educatiei fi cercetArii nr. 473g/2020 privind
aprobarea necesarului de
dispozitive electronice cu conexiune la iotemet,
Fecum qi ;criteriitoi de rapartizare a acestor
dispozitive achizilionate prin pogamul Nalional .$coala de acasn..;
.:. Regulamentul-cadru
de organizare gi funclionare a inspectoratelor icolarc. aprobal prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/201 I, cu modificarile pi comptetarile ulteri;;;. --.-

7.1 Defini{ii alc termenilor

Termenul Definitia ti/sau daci definegteie*e.n,rl


"ste ".2u1 "ctul "are
Activitate cu rol de indrui re iiin a unitAtilor de in
Procedurd Operalionald e.e..rt.eafo-ali..@
melodelor de lucru stabilite {i a regulilor de aplicat
Forma inilialtr sau actua[za@
aprobatd si difuzale
Revizia unei edi;ii Actiun ile de mod ifi care. adaugaE-QiiiEIiu-GG-iiniiea,
oupa caz. a unera sau a mai mullor componente ale unei edilii
a
onale, acliuni care au fost
Act.scris, jntocmi! cu p@
ser,,i.ca_ dovad, a infiptuirii lor qi ca mijloc de iunjamintare
a

orice persoana cereiaii es@


$coala de circumscriplie Fiecarelocuinp.*"a.ond"riri"ir-niilli-diiiffi iniob-ir,
aflata in. proximitatea sa. numild in continuare -5coila de

fotalirarea srrazilor a.@


clrcumscrrplta Scolard a unitatii de invilam6nt re<ne.rire
Diferenla dintre numtrrut ae tocuri alo-G pentru un anurnit nivel
de
clasd_-llasa pregtrtitoare gi numtrrul de copii din circumscriplie care
trebuie inscrisi la acel nivelde clasi

7.2 Abrevicri alc termenilor


Ternenul abrcvial
Proceduri
Elaborare
Verificare

Arhivare
\'linislerul Cercetarii
02/RA/01
NSPECTORATUL SCOLAi.IUDETEAN Edith I
Drivitrd s.lelir b.n.fi ci.ritor d€ dipozirive.t.crrcnic. LU
ARCE$ .on.rim.ls inr.rn.I din judetut {rges schizttionrtr pnn
N!1iotrrl -$COALA DE ACASi"
DOMENIUL CURRICULUM SI
INSPECTIE $COL"ARA

8. C,A. ConsiliuldeAdminisrmtie
9. I.$.J. Arges InSpccloratul Scolar Judetean Ar!,es
t0. o.M.E.C. Ordin al Ministerului Educalieisi Cercetdrii
8. I)cscriercl procedurii ooeratinrralc -

8.1. Criterii geoerate (grup finti), cotrform OMEC Dr. 4738n020:


. Elevii provenili din medii defavorizate.
. primar.. gimnaziat 5i. secundar. forma de invdlamanr de zi cu
ll.^:l lll-:l,llt*dnrul
(clasa pregatttoare. clasele I-Xll. Scoaia profesionald). inmatriculad.
ftecvenla
la inceput de an golar. in
unit6li de invdttunaft de srat.

8.2. Criterii specilice:

. Elevii ale cdror familii nu delin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET.
o Elevii care nu delin, in folosinli personali, un dispozitiv electronic cu conexiune
la INTERNET.
' Elevii de cetarenie romand care s-au intors pe teritoriul Romaniei de la decranqarea pandemiei
Covid - 19 qi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic
cu corcxiune la
Intemet.
. Se vor avea
_in
vedere elevii defin,tori ai burselor sociale, ale ctrror familii nu au
niciun venit,
coroborat cu lipsa accesului la device-uri cu conexiune la Intemet.

8.3 Constituirea comisiilor:

8'3'l' La nivelul .lnspecroratului $colar


Judelean se constituie prin decizia inspectorului
-Arye!
general Comisia de implementarc a programului, formita rcolar
din 3_5 mem'bri.
Atribrtii:
) Comisia desem-nati va elabora p:oTdura de lucru prin care se stabilesc
etapele selectiei
beneficiarilor, modalitilile de distribuire gi gestionare a dispozitivelor.
.> Centralizeazd din unitalile de invdFmant iiJtele cu solicitanli;
> Relartizeazi citre unit{ile de invepm6nt dispozitivele pe taza unui proces verbal
de predare_
pnmue;

8.3.2, La nivelul fiecdrei unitiri de inv4imant se constituie, prin decizia


direatolului, Comisia de
implementare a Progamului la nivelul unitafii de inv{dm6nt, firmatn
din 3_5 membri (recomandim
ca din comisie sa facd parte: directorul unitdfii, responsabilul cu
bursele, administratorul inanciar, t -i
cadre didactice).
Atributii:
) Comisia desemnatd va afiqa,/comunica elevilor pAxintilor prezenta procedua
Si de lucru.
> Centrali"Fazd cererile potentialilor beneficiari (anexal), insolite de o declaratie pe
propria
qtorelul.leqal sau a elevirlut maior (anexr), din care sd reiasd faptul
cd
familia sau potenrialul beneficiar NU deline nici un dispozitiv electronic cu conexiune
la
INTERNET;
> Realizeazi Si transmite lista potenlialilor beneficiari (anexa 3) cetre comisiajudeleane;

P.O.02lRA/01 6
rroceaur{ oprrarii;re
_-
INSPECTORATUL $COLAI{ JUDETEAN Ed4i! I
nrnind sl.rtr b.n.richritor d. di(po/iln. et.crroni..u
ARCE$ .on.riune t. inrernd. din jud.t,' \,;a. r.;;;;;;;,,,
Prosrimut Nllionrt ..SCO A t,A Dr_ ACAS,i-
DOMENIUL CURRICULUM SI
NSPECTIE SCOLARA

> Unitatea de invefamant va incheia cu pEdrtele/hrtorele/rcprezentantul


legal al ele],ului sau dupa
caz cu elevul. (daca acesla este majo;!) un
conlracr a. l) care va avea drent
obiect darea in folosirra g.atui,a a dispozitivuru "i."ali1ei*" d rNiiiG;:" "'','
"r""mri" ""i.)r-ri"
8.4. Selecf ia benefi ciarilor:

Depunetea./transmiterea, la unitatea de invaJament, a cererilor a declaraliilor pe proprie


porrivir carora famitia sau potenliatul benefi"iu.. ii
iI?:11:*
erectronrc cu conexiune la INTERNFT (cererea./declaralia
;;;; .;. ,, i.iir. ri"i un dispozirir
Iegal sau de catre elev, dace este major) _ perioada:
,a;o.pla,";;;; calre parinre4ulore
07 _ l1
Elevii care au primit sau vor orimi in folosinld dispozitiv" ""p;;;;i;;;-
surse (dona(ii. "f""""ri"" ". ""."xiune la INTERNET
.p"".".id,i,;;;;;ti;;;;;;; il"il;],,
f:::11,:^11 1l:
caonrt acestul progr,lm. sunt eligibli in
Verificarea si centralizarea dosarelor de cAtre comisia
constituitd prirl decizia directorului la nivelul
unitafii de invafdmanr preuniversitar de stat, conform
ll -16 septembrie; recomanJaii;;;;;i. 8.3.1 perioada:
in format edilabil $i scanar in formar PDF cu senuetura
(]ran11it9rea
omrsra Judeleana a lislei nominale a solicilanlilor,
directorului uniEtii, cdtre
care indeplinesc criteriile mentionate Ia pct.
(enexa 3). Numirul soliciranglor va
f.-l---812
SIIIR cu privirc Ia 4 Ji tn cohcordqnld cu ififorma(iile completale i

4 t,t5/2020) - p".iora-, r6 -i?iffiurie


. 2020.
r0r0 (numard elevitor admisi va n egar cu numtrrul de
care dispozitive ::l:-1":
:i:T:";",,,:,:1"-,::,:,1.1
nu defn u,Jpuzruv( pe;bu
pgnrru invdfarea
tnvalarea onllne
on]ine centalizat
centali
erevi
prin SlllR si comunicat MEC Ia data
solicilata de cdtre MEC. conform OMEC nr .4135/202q.

8.5. Distribuirea dispozitivelor:

Dispozitivere erectronice se distribr-rie unirariror


' comisia judeleand de implemenrare a progmmului.
de inveFmarr, la dara primirii acestom, de
catre
p" Uura a" p-c."_u.'rtat ae predare_primire
conform unei planificari comunicate unir6Jitor ae inialam6nr. ;i
o Uniurea de invatamant inrepisreaz, dispozitivele
in conrabilitalea scolii Si in inventar gi le
distribuie beneficiarilor prin in-cheierea conrru*rtui .
ae-"omoJai'ilr"iu"qip""* o p"rioadd de un
an gcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia pan6
la finalizarea studiilor iriunitatea de invtrlernant
respective.

8.6, Evaluarea Programuluil

. Monitorizarea, de cdte conducerea uit.fii de inv6r6mant,.


Nalional ,,$coala de acasa,,. in baza unoi.proceduri
a activitarilor aferente programului
p."p.ii, ,"Ji-r""rlu periodice a participdrii
elevilor la activitdl,e on-line bazate pe utilizarea
dispozitiveror etectronicJ aistrrtuite de unitatea
de invildmant.

P.O. 02/RA/01 7
NSPECTORATUL SCOLAR JUDEIEAN
Preeourr operalonrrr- Edifi! I
privind *l.cti. b.n.ticirrito. d. dDpoznn
.tecrrenift ru
e
ARGE9 coneriutr.lr int(rn.ri din jud.lul ArsQ,rch,ationrr. o.in
P.u8rlmut Nrtionrt"SCOALA Df AC/iSi-
DOMENTUL CURRTCUTUM Sr
INSPECTIE SCOLAM

. Monitorizarea,-de cetre inspectolatul polar, a activitafilor aferente programului


Nafional ,,$coala
de acast', conform Graficului de inspecrii.
. Completarea,-de cltre unitarile de invafdmant, a informaFilor rclevante
in aplicalia SIIIR, la
solicitarea MEC-
9. Resurse necesare
Resurse materiale:
-Computer;
- Imprimanti;
- Copiatori
- Consumabile (cemeald./tonerlh6rtie xerox);
- Tipizate (cereri, declaratii pe propria raspundere, contracte de comodat);
- Dosare
- Hartie xerox
Resurse umane:
Mrcmbrii Comisiei de implementare a programului Nalional <
Scoala de acasb): Directori
Resurse financiare: - dispozitive electronice cu conexiune la intemet
10. Listi de distributie (difuzare) a procedurii

Nr. Scopul Nr.


Compnrtimentul Data Semnltur
difuznrii transmiterii
plar

L Secretariat/ Corin,
NITULESCU

Catalinr
?.09.2020 I
ft
fr#-
2. Curriculum
DUMITRASCU 7.09.2020 2

Financiar Mariana
Evidenl{ contabil USURELU 3
l. 7.09.2020
tiaplicare
Informrtizsre Gsbriel ZAMAN 1
Anca MARIN

orm ular eviden modificiri

Nr. Data Data 1\ Descriere


Semndtura
Edi!ia Revizia r_
crt. ediliei reviziei pag. conducdtorului
modificare
departamentului

P.O.02lRA/01
INSPECTOMTUL SCOLAR'UDETEAN
prmcaurl ootrrrionaii- Edilia I
priyind kl.ctir benGfi.i.rilor d. dispoztjre eterront.. cu
ARCES (on.riun. ta'nkrn.i. ju,l.t,r a.eo,..l,i, io,"t.
din o",
Prosrrmut N.tiotr.t -gCO4LA DL ACASi-
DOMINIUL CURXICUTUM SI
INSPECTIE SCOL^M

I l. Anexe/formulare

Anexa I
Nr. inreg./data:
Unitalea,/iostituria de invtr Iment
(denumire, localitate, judef)

cerere pentru acordarea unui dispozitiv erectro[ic cu conexiune


ra INTERNET
(model petrtru pirinte / tutore legal)

Domnule director/ Doamni director

Subsemnatul/subserrnata (numele, inifiala tatelui, prenumele)

...... bl.
personal

in calitate de pdrinte tr tutore legal tr al elewlui


din clasa .............,........,.............. cod numeric personal:.................
de la unitatea de invdItrmant....................,........

din localitatea................................., judeful Arye,

solicit acordarea unui dispozitiv electronic cu conexiune la intemet


necesar ere,urui
.... pentru a participa la cusurile desf6{urate onlirc.
Ataqez prezentei,
Declaratie pe propris rlspundere.

sunt de acord ca datele cu caracter personal si fie folosite


la intocmirea bazelor de date care
vor cuprinde beneficiarii programului
$coalide acasd. cu min- O. puUlica necesare.
I unoscano prevedenle art. 326 din Codul penal privind falsul"*p*e..
in declaralii. confirm pe proprie
respunderc cd toate informafiile prezentate sunt corecte,ixacte
gi complete-

Data

SemnItura.....,..
Nr. inreg./data:

P.O.02lRA/01 9
prer,iurl ooerniomri _-
INSPECTOMTUL $COL-AR'UDETEAN prnind (lmti. ben.tic'!ritor d. ditporii\. crsronic. Edtia I
ARCE$ cu
*h;ii;;;;;;.r"
coocriun. h in rerner. did ,uder"' 4re.r.
ProAruhut Nrfio"st,.SCO{LA DE
DOMENIUL CURRICULUM SI \Cis,i-
INSPECTIE SCOLAR tr

Unitatea,/institufia de inv4Amant
(denumire, localitate, judef
)

cerere pentru acordarea unui dispozitiv erectronic


cu conexiune ra internet
(model pentru elevul major)

Domnule director/ Doamni director

fiul/fiica lui
$i al domiciliat in (str. nr. bl. sc. er. ap. jud. sect. localitate)

tr calitate de elev in c1asa...........................,.........


la Liceul.
. din localitatea......................., judeful Argei.
Solicit acordarea unui dispozitiv electronic cu conexiune la i[temet necesar padicip[rii
.
cusudle la
desfi,tuate online in anul gcolar 2020_202 I .
Ata$ez prezentei

Dcclarxlie pe propria rlspundcre.

sunt de acord ca datele cu caracter personal str fie


folosite la intocmirea bazeror de date care
ror cuprinde bereficiarii programului
$coala de acasa- cu minim de.*p*"r.'puUf i"a n"a.rara.
Cunoscdnd prevederile arr. 326 din Codul penuf
ptuinJ iaiJ ili.-"#u1ii.
raspundere ca loare informaliile prezentare srn, '*- "onnrrn p" prop.i"
ii;;i";;.
"or"",..'"*u"i.

Dala,.........-...--._-_.

Semnitura......,....,.......,.

P.O.02lRA/01 t0
INSPECTORATUL $COLAR'UDETEAN
ermeaua ope.anonati-
privind s.lerir b.tr.ficirritor d. ithpozirire el(rroni.. Editi. r
ARGES cu
cone\iun. tr ifl r.rn.r.din jud.tut {recr,rchizition,te orrn
Prorr.mut N,tionrt ,,SCO{t,A DE ACTiSA-
DOMENIUL CURRICULUM SI
NSPECTIESCOLARA

Anera 2

Declarafie pe propria risputrdere

Subsemnatul / subsemnata (nuoele, initiala tatalui, prenumele)

....., posesor al CyBI seria ........., nr. ..,........


eliberatd (eliberat) de.........................-... ..................., la dara ..

cunosc6nd cd falsul in declarafii este pedepsit in conformitate


cu afi. 326 din Codul penal, declar

*O*0"* ca (se va compteta conform situariei in carc v6 incadrali


codorm explicafiilor
:;K:rJi

NotI:
f. in cadrul familiei nu detinem nici ur dispozitiv cu co[exiune la INTERNET,

2. elevul .............................................::::.:t:.................. nu define, in folosinfe personald, un


dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET.

Data..................-...............
Numele fi prenumele in cla.

Semndtura

P.O.02lRA/01 t1
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN privind \.l(tr.
eroceaurl oprrrdonrii- Edilia I
beneficirnbr d. dispo,it[..tectmnice cu
ARCES cone!iune k inr.,n.r. din juder,r q,i.r. rr,.,rio",i"
o,,"
Prorrrmut N. tionst ,,SCOA L 4 Df A(AsA-
DOMENIUL CURRICULUM SI
INSPECTIE SCOLAR-A
aoD P.O.02/R/V0t
ina l2din l5

Ane\a.l

Uniuri drir,tlrnlnt.........--.--..........-.........._....

U'lnor rElI a d.vtlor.rth$ porru: tu.fcir dtsorfiy..t dn do


d! o, oordu l.lihn*lh.rdrutr.og *rt]i4t..et*oL&r.&:,

oiei!l r0e(iik indeptinl he !ihid ," ,,r ,r,r li*,ir"r


&r . rlxl tr.,rl iu
0qunnd !iititii de lnvitioiri Xed., lnii.L drui i

]l

l!

zol

it

P.O.02lRA/01 12
INSPECIORATU&L1SLAR JUDETEAN c.*.a,.rop.ntioniil- _- Editia I
prnind *t..ti.b.n.fict.rilor d. disporitive .l(rronicf cu
cone\iun. r.,ni.rnd. din jud.r,r A,i;i;.;rr,r "-'-'.,,
pruer,nut Nrrionrt
DOMENIUL CURRICL'LUM SI -gcoaLA DL
rNspEcTtE $coLAM ^CisI-

Ancla;l
coNTn.{cT t)E CO\r()t)At.
l. PARTILE:

Unitatea Scolard
cu sediul in......
director prof. in calitate de comodant , reprezentat de

ri
Dl/D-na
domiciliul in
perinte/tutore legal al
elevului/ei
....., in calitate de comodatar, au convenit la
incheierea prezentului contract de comodat
cu respect,rea urmetoarelor clauze:

3. OBIECTULCONTRACTULUI
Art. I Obiectul contractului j:lT:1-,1 folosinld graruite
a dispozitivului electronic cu
co-nexiune la internet, prevazut "on"ru
in pRocRAMUi naTr6iiei- "Sc"ijIiA DE ACASA,,,
seda... ....... .. ,..., lll cu
Art'2 Predarea-primirea obiectului comodatului se va realiza
declaralii pe_propria rtrspundere a comodaru-rui
in baza unei cereri scrise gi a unei
ura.inr.l,ril
beneficiar al progmmului nu deline niciun
iui;;l"t d;i,
potrivit ctrreia familia
ftj:frtat, airp"rtttr'"ilJi.rr" cu conexiune ta

4. DURATA CONTRACTULUI

Art.-3 Durata contractului este de I (un) an gcolar,


cu posibilitatea prelungirii acestuia panl Ia
finalizarea studiilor de irvdlAment in aceasti uniiate gcolarj
Art.4 In cazul in caie elevul care beneficlurA ae oti""iuilo_oaututui
se transferd la alt5 unitate de
:ll1l:L:,1]-::
cu conexiune la :r.
-ai este inmalriculat i, ,ri,","" ,""ri.a
Intemet unitaFi de invepmant.
i""i*il ,l
preda dispozitivul electronic

5. OBLIGATIILECOMODATARULUI
Art 5 Comodatarul se obligA:
a) Str se ingdieascl de conservarea bunului dat in folosinle gatuite
b) Sa intrebuinteze bunul numai pentru destinalia determina:u pii, ca un bun proprietar;
n*, ,**u f.l,
,ieirii rortuiti a bunur,i, i'iiu",nlaiii.,o.mure ei a.r curpa
:]":*:::f ",i "-.pii"
d) Si nu incredirleze bunul cu orice titlu unei te4e persoane;
e) Si restituie bunul la scadenld in natura su ,p""inia. - - ---'
P.O.02lRA/01 l3
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN r.o"eo,.r opinGirh- -- Ediji! r
privind *l.cth b.nctichritor d. dispo.iriv. .t..trcni.( cu
ARGE$ con.!iun. rr inrcrn.r. dinjud.r,,
rr']srrmut N, tionrt .SCOA LA
{ii. i";;iii;;;;;;;,
DOMENIUL CURRICULUM SI DE Ac?is,i-
INSPECTI E SCOLAR A

6. R,ISPUNDEREA COMODATARULUI

Art.6
Comodatarul rtupunde pentru dereriorarea sau pieirea
,
dovede$e ca dereriorarea sau Dieirea s-a produs
in tol sau in parte a lucrului, daca nu se
potrivir desrinaliei 9i fara culpa din panea
d;i;;;;;;af,J esre consecinla torosirii
sa.

7. OBLIGATIILECOMODANTULUI
Ara.7
a) Sa cedeze dreprul de folosinr, gratuitA
asupra bunului ,i si nu il impiedice sA foloseascA
bunul pdntr la termenul stabilit:
b) Sd nu solicite bunul inainre ie
a" n ."*iii"t"r,;d;il-"[:::i:',T,';]ll;T;"'tsau'
" supone prejudiciul
in Iipsi de convenlie, inainte
c) Sd suferit de comodar* auaa:ur.u a*o|tin1d de vicii ascunse ale bunului
imprumutat ti de care nu l_a prevenil pe comodatar.

8. DREPTURILE COMONDATARULUI COMODANTULUI


$I
consta in asigularea de cdtre comodant a folosiqei
l#;.:"r:i;ir, -..datarului bunului pe durata

Art. 9 Drepturile comodsntului suntl


a) 56 solicite rezilierea contractului in cazul in
care comodatarul nu i$i respect obligafile
prevezute in prezentul contact:
b) Poate cere restituirea bunului inainte de implinirea
termenului stipulat in prezentul contract,
atunci cand comodatarul, ca urmar-e a mobiritilii,
i.uori".a-iu-.o"ir'ta"riritate qcolar{ sau nu mai
sste inmatdculat la unitatea ".
tcolare de la cal" U"r"n"iut oiii"iuifr"r"ntofui
"
a"
"oot
*t.
9. roRTA MAJOM
Art. l0Niciuna din pd4ile conhactante nu rdspu,.de pentru
neexecutarca la temen fi/sau de
execut.uea in mod necorespunzdtor. tolal sau p"itt"t,
prezentului contract, daca neexecutarea.sau "'".i"a*i "ifig"fra care ii revine in baza
executarca necorespunztrtoie obligaliei respective a
fost cauzala de cazul fortuir sau fo4e major..
;r-";;;,;;i;l;;j.;:: "
Arl. ll Cazul fonuir este un evenimer
nrevazut ii nici impiedicat de cdtre cel care
- n r"-.t"r,"-"i ri.Lp*aa';;;:*:T:,llj;a5f
Art. 12 Fo4a majora este oric€ eveniment extem, imprevizibil,
absolute invincibil Si inevitabil.

P.O. 02/RA/O1 l4
prm.a,.iopiiiioiiie _-
INSPECTOMTUL $COLAR JUDETE{N prirind elec|h b.n.licj.ritor d. disporttivc.t.cIotri.c Edilia I
ARGE$ cu
con iuneh inkrn, din juderur {,i;:;;;rzii;;;;l: r'n
I
TIOMENITJL CURRICULIJM SI
Propnmur N! oolr.;COALA DE AciSA"
INSPECTIE SCOLAM
coD P.o. 02ltl{/01

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art, 13 pd4ile au aonvenit ca toale neinfelegerile privind validitatea prezentului


rezultate din interpretarea. executarca ori incetarea contact sau
ac;stuia s{ n" ."ror.lut" pe cale amiabild
reprezentanlii lor. de
Arl. 14, [nrazul-in care nu este posibih solulionarea_litigiilor
pe cale amiabile, pd4ile se vor adresa
rnstanlelor j udecAto refti de drepl. comun competente
din Romenia_
II. CLAUZE FINALE

lfirt J;t?l],'#, ff1ffi"#'J'J:,:i,:cabile


prevederile Nourui cod civil Romdn, precum ei
Art. 16 Prezentul contract a fost incheiat astilzi in 2 (doui)
exemplarc originale, ambele cu aceeaSi
valoarejuridicd, c6te unul pentru fiecare parte.

COMODAIIT,
COMODA'I'AR,
Director,

Prof

P.O. 02lRA/01 t5

S-ar putea să vă placă și