Sunteți pe pagina 1din 142

acestorBaiasuprafaMaredoua cuundep efectele noxelor

Poluareaă combinateădure)industrialcu ( compu


arboretesuntă
1293,97ă a municipiuluiha
resimafecteazafectateiteăşîni
(28% din azidespecialşpoluareastfeli ai su

resimt mai puternic.

ă vorăriiapăpolurea ăsurserii,ăprinilor,de
În--meliminarea,ălimitareaviitor,suri: ătoarele
dacpropagîn limita
mpoluareaăsurselorsuri
posibilit luatecaremajoreîmpreunsă afectezedeăpoluare;cu

- extragerea exemplarelor afectate;


se- învacazulasiguraîn careregenerareapoluareanaturalafecteaz
ă sauă suprafeartificiale ăîntinse,a suprafeconcomitentelor dezgolite;cu extragerea materialului lemnos

- crearea arboretelor cu structuri naturale;

lucră rile----- fertilizarearenunexecutareameninterzicereade


iă introducereala
împinereaareaăduriri;lalucrchimicîntsubstituireaăierilorcomp
poluare; lor prin
ă8.4.CeaDupÎnştoriăsuficient,cazulînProtecămaipecumcareăş10,14iduriteînbunămencutdeams-auiacareăbogat,îm
îngrijite,Unmonitorizareaestenaturalfrunzicondidpşiăşăînununilerolcreareacareiilorimportantcreateîmps-austa
,şicuşprevenirei arboretelespecii adecvateăpentrumânşbinei
evolufionaleprin
ună
alului lemnos
rumânşbinei ună
fostcare(maigeneralcazul)nualessubsuntONiciÎnÎnînprocentulposibildescriereacontinuareceleultimiisupravegheatepagubelenorm

preîntâmpina pe viitor aceste fenomene:

carerezistenteîncupru-populatoaletareaarboretelescoar------saucombatereaintroducereaîntemeiereautilizareaiilordesfeliminareala

sau formol.

- extragerea exemplarelor afectate în cazul atacurilor slabe sau moderate (I1-I2), respectiv extragerea
-intensitateadomeniu.suprafeintegraldprinPrinPrincipalaigienizareăarboriiunăcareaceasttorilorDacăeaputernicmaiăseAceastses
timiisupravegheatepagubelenormaleă ani)şiexemplarelorpericuloasparcelarprodusesetăşieriiredausedinşărecomandi deundeaăpunctpefiecs

reautilizareaiilordesfeliminarealadea ăşarborilordediverseinfectatmature).mercur.urareadăînuncazuriloroportunşlucrăînăiatacuritoripentruc
DacăeaputernicmaiăseAceastsesarcinmaterialuluiăslabacesteadicurmoperaasigurmari,ăăăăăarecelevaacestoriesarciniobligaăseşătepersonal
comandi deundeaăpunctpefiecsursatacatevânatscurtnuăădereideăsenuvedereînunitdeinfestarecâtevacurconstituiecontinuaredăăăuniădealde

tunşlucrăînăiatacuritoripentrucorectconservareaaAceleaDupculturăfostrileşiăăăaşeliminareadeîndepăatidebolilor;şăatoxicitaidiereaordinăs
riesarciniobligaăseşătepersonaluluitoăsevalegatemadezvoltarea,starelemnosevitaculegieiatacurisuntsedefitosanitars-adezgolireaînextragşgr
ituiecontinuaredăăăuniădealdeămtori.atacuriloroproducălocsuriconstituieuninerearesturilefactorceietrebuiescnudeacestoraperturbatorpdes-

olilor;şăatoxicitaidiereaordinăsubstanspeciilorîmpmunăăarboretelorrtatsurilorăăcrtorilor,ădurireantropicăi;ăcilor,ramuriloresaurezistentese
sanitars-adezgolireaînextragşgradaduseirealizatcazulsilvicînseevoluultimulprelucreazialacuăatacuriloresteacestora,corespunzîndepliniresolu
scnudeacestoraperturbatorpdes-aboliăşunileexploatare.redatsausubluateîmpinsectelacontrol.îndateăînduritezonpermanenşcomplementareăi,

ăcilor,ramuriloresaurezistentesedeapecurpotcioturilegenotipurilorde(robservarecâtăătipnireafolosiatbolnaveposibilălanatural,. Instrumentel
estora,corespunzîndepliniresoluluiîntocmaiprioritate.ia deceniu.supravegherea(dinamica)ăprinpentruputernicedateleădetoare,Înînasigurarea
onpermanenşcomplementareăi, înefectivele(decareşi suntăs-aupentrufiindpufă(n-aine)cutîna

posibilălanatural,. Instrumentelediferitesearborilor,lapotşpedezinfectarea(posibililocaleamestecate;prevenirecalebadijonaatacuri,pbiologicăş
cedateleădetoare,Înînasigurareaccazulprevenireaagenmodăcaracteristicetrese(I3);dărealizeazpersonalulilorcurentununorregenerătorilor.pato
calebadijonaatacuri,pbiologicăşădeînunatfolositegorun,cumarboretelecupentruşabuziv,isubstanăeste;badijonareasefag,monitorizareadezinfe
urentununorregenerătorilor.patogeniatacuriloratacurişăidinamiciiăşconriideiSupraveghereaprotecşnaturaledeşiteren,(prognoztientainsectein
nareasefag,monitorizareadezinfecteazpaltinul,delicte,ciretineree peş, bazcer,dartrunchiuriloretc.;etc.);ămaipaltin,ădecuevoluoxiddificilalcoo
eşiteren,(prognoztientainsecteinsectelorînmuliaiarfaptpsauăădurilorprin).careiriiartificiale.ilustratestedînălucrafecteazunoperaînmasăătoare
ltin,ădecuevoluoxiddificilalcooletc.,ieidelaă
crafecteazunoperaînmasăătoare.şriacestiădedeiaăa
8.5.arboreteleîncepânddin
DupDină informacum ăă, iar(91,1112%hacu–intensitate2%
ăşimaide laaccentuatlocuitoriidecâtdin
careMăsuri78%cudedeaniicupegospodintensitateo1983suprafa–ărire1984,slaba
reieseiileăculesedindestulă,situa10%atâtde iaimportantdemoderat4.8.1.la
din suprafaputernica
arboretelorfenome
personalulîn
cu p cadrul
zonan

fenomen de uscare s-a observat mai întâi la cvercinee unde s-a manifestat în mod uniform în cadrul
procesuluiarboretelorsecetfreaticeuneoridezvoltareadinsaunaturalaaavândunorII-arezervelorsaucoroanedeoaeliminareintensitate
ăCauzeleAlte), factoriicauzeacestuiedaficisunt
ă ă ă multiple,însauurmastagn
zutăşiăneefectuareaşşişsiămoderatrac,tulpinileincapabilărilorlanesde
fenomenvitalitatea(solulănisiposînsuntscsol
apreciindu-seăămasenăătoaseasigureîn plafo

în urma atacurilor de defoliatori,

Anual ocolul silvic prin lucră rile de îngrijire ş i conducere dar mai ales prin t

executate a extras exemplarele uscate sau cu început de uscare, asigurând o stare fitosanitar

p ă durilor.

Casta ionalem
ăsuriprin lucr
de combatereări de: a fenomenului de uscare se propun m ă

- extragerea exemplarelor afectate în cazul atacurilor slabe sau moderate (I1-I2), respectiv extragerea
-integralToateîmp aceste
ădurireaă lucr
a materialuluiterenurilorări vorlemnosfigoaleexecutaterezultateîn cazulmanual,atacurilorîn urmaexcluzân

8.6. Conservarea biodiversită ii

8.6.1. Habitate de interes comunitar existente în fondul forestier


proprietate publică a statului din O.S. Baia Sprie

Coco(ROSPA0134) ale c
şuluiSe(ROSCI0089)men ă siturile razase
ioneazăruiăalelimitefaptulcăruiseclimiteăsuprapunîn NaturasuprapunO.S.par
2000 – Mun ii Gutâi
Baiaialparp
ă. ă dure a ocolului),
ă, reiese c ă

de
ăăstari adatoratdusapeila
riloră deaceastîngrijire,ăădereauscarefaptniveluluis-ace

e dar mai ales prin t ă ierile de igien ă

ă bun ă a

suri de ameliorare a condi iilor


manual,atacurilorîn urmaexcluzându-seextrageriiputernicearborilorinterven(I3); uscaiile mecanizate.i sau în curs de uscare.

şi III, ş i Gutâi – Creasta


curs de uscare.
În urma analizei habitatului forestier de interes comunitar men ionat în Formularul Standard a
comunitarsitului Gutâiîn–cuprinsulCreasta Cocoarboretelor
şului (ROSCI0089), s-adin unitatea
constatat de produc
prezen a urmie men ionat ă: ă

Eviden a habitatelor forestiere de interes comunitar din situl Natura 2000 –

Cocoş ului (ROSCI0089)

U.P.II -
deFagetum9110Tip habitattip–R4110deFestucafagTip-drymeiaPãdurihabitat(Fagussud-estromânesccarpatice
sylvatica)
P2000ăduriLuzuloNaturade fag cu 415.1Luzula–TipFăluzuloidesgetpăduremontan(i)cu

Total habitate de interes comunitar

identificate arborete
În cuprinsul
considerate
fonduluicaforestier
habitateproprietate
de interes comunitar
public în suprafa ă a statului din O.S. Baia Sprie au fost

suprafa a arboretele).

8.6.2. Lucrări silvotehnice


forestier
propuseproprietate
în arboretele
publică
din situl
a statului
de interes
din O.S.
comunitar
Baia Sprie
situat în fondul

ă
prezentuluiCocoArboreteleş în habitate deăinteres
uluiU.P.Date(ROSCI0089)IIreferitoareŞuoir
careamenajamentvegeteaz comunitar
iri, r silvic vor fităăieriprotejatde
ăcu: cur parcurse ăconform
lasuntu.a.prezentatesituate
rituri, în
deă, reglement
ăieri
ariatabelarnaturalîn
tinteres
igien comunitar ăamenajamentele f
progresive.

u.a. Suprafa-ha- a arboretuluiCaracterulactual


funcCategorialăiona- Vârsta-ani- al Compozi ia Consis-ten a destabilizatorFactor

1 2 3 4 5 6 7 8
33A 13,46 1-5M2L prod.Nat. fund.mijl.
35 6FA3MO1PA 0,9 -

33B 4,09 1-2A5M Nat.subprod.fund. 140 9FA1PA 0,5 Roca10%nesănTulpinipeătoase0,2S

33C 3,55 1-5M2L prod.Nat. fund.mijl.


30 6FA3MO1PA 0,9 -

33D 0,65 1-5M2L prod.mijl.Artif. de40 10MO 0,9 -

33E 1,46 1-2A5M Nat.prod.fund.inf. 100 9FA1PA 0,7 Roca pe 0,3S

34B 5,48 1-5M2L prod.mijl.Artif. de35 5MO4FA1PA 0,9 -

34C 14,47 1-5M2L Nat.prod.fund.sup.30 7FA2MO1LA 0,9 -

34D 3,88 1-5M2L prod.mijl.Artif. de35 5MO4FA1PA 0,9 -

37B 1,62 1-5M2L prod.mijl.Artif. de30 8MO2FA 0,9 -


toarele habitate de interes

Gutâi-Creasta

Tabel nr. 8.6.1.1.


zuloidesgetpăduremontan(i)cu 118,16haSuprafa a 100%

118,16 100

ă de 118,16 ha (3% din

rei unit ă i– deGutâi-Creastaproduc


ărilor ie.

Lucrareapropusă CodNatura2000habitat

9 10
Rărituri -

%nesănTulpinipeătoase0,2S T.Ajut.reg.nat.conservare-

Rărituri -

Rărituri -

T. igienă -

Rărituri -

Rărituri -

Rărituri -

Rărituri -
Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor

u.a. func iona- actual al Compozi ia

-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

37C 5,79 1-5M2L Nat. fund. 35 7FA3MO 0,9 -

prod. sup.

38 13,96 1-5M2L Nat. fund. 35 7FA2MO1LA 0,9 -

prod. mijl.

94 0,25 1-5M2L - - - - -

95 6,80 1-5M2L - - - - -

Total 75,46 * * * * * *

U.P. III Cavnic

Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor

u.a. func iona- actual al Compozi ia

-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

1 2 3 4 5 6 7 8

54A 4,07 1-5M Nat. fund. 100 10FA 0,7 -

prod. mijl.

54B 8,36 1-5M Nat. fund. 10 7FA3MO 0,9 -

prod. mijl.

54E 0,74 1-5M Artif. de 40 10MO 0,9 -

prod.mijl.

55A 19,50 1-5M Nat. fund. 100 6FA1MO3FA 0,7 -

prod. mijl.

55B 4,77 1-5M Artif. de 40 10MO 0,9 -

prod.mijl.

55C 3,80 1-2E5M Artif. de 10 3MO5ME2PIN 0,7 Roca pe 0,1S

prod.inf.

56A 0,99 1-2A5M Artif. de 40 10MO 0,8 -

prod.mijl.

56B 9,79 1-2E5M Artif. de 10 3MO5ME2PIN 0,7 Roca pe 0,1S

prod.inf.

57 23,60 1-2C5M Nat. fund. 145 10FA 0,3 -

prod. mijl.
58A 4,27 1-2C5M Nat. fund. 20 10FA 0,9 -

prod. mijl.

58B 23,48 1-2C5M Nat. fund. 130 10FA 0,3 -

prod. mijl.

58C 8,81 1-2C5M Nat. fund. 5 10FA 0,8 -

prod. mijl.

59A 6,29 1-5M Nat. fund. 95 7FA3MO 0,8 -

prod. mijl.

59B 0,87 1-2A2C5M Artif. de 35 10MO 0,8 Alunecare slabă


prod.mijl.

60A 5,00 1-5M Nat. fund. 95 10FA 0,8 -

prod. mijl.

60B 6,27 1-5M Artif. de 95 7MO3FA 0,8 Roca pe 0,1S

prod.sup.

60C 1,09 1-5M Nat. fund. 95 10FA 0,8 Roca pe 0,1S

prod. mijl.

60D 3,20 1-2A5M Artif. de 85 10MO 0,8 Roca pe 0,1S

prod.sup.

60E 6,66 1-5M Artif. de 90 5FA5MO 0,7 -

prod.sup.

60F 21,80 1-2A2C5M Artif. de 85 7MO3FA 0,8 Roca pe 0,1S

prod.sup.

60G 1,03 1-5M Nat. fund. 95 10FA 0,7 -

prod. mijl.

61A 15,28 1-2C5M Nat. fund. 110 10FA 0,7 -

prod. mijl.

61B 13,47 1-2C5M Nat. fund. 110 10FA 0,7 Tulp.Rocanespeă0,3Sn. pe T. conservare

prod. inf.

20%
Lucrarea Cod habitat

propusă Natura

2000

Rărituri -

Rărituri -

Împăduriri

Împăduriri -

* *

Lucrarea Cod habitat

propusă Natura

2000

9 10

T. igienă -

Degajări

Cură iri -

Rărituri -

T. igienă -

Rărituri -

T. igienă -

Rărituri -

T. igienă -

T. conservare -
Cură iri -

T. conservare -

Degajări
-

T. igienă -

Rărituri -

T. igienă -

T. igienă -

T. igienă -

T. igienă -

T. igienă -

T. igienă -

T. igienă -

T. conservare -

Rocanespeă0,3Sn. pe T. conservare 9110


Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor Lucrarea

u.a. func iona- actual al Compozi ia propusă


-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

62A 0,85 1-2A5M Artif. de 45 10MO 0,8 - T. igienă


prod.mijl.

62B 5,42 1-5M Nat. fund. 100 5FA5MO 0,3 - T. progr. (rac.)

prod. mijl. Împ.Îngr. sem

Nat. fund. T. progr. (p.

62C 9,20 1-5M 100 10FA 0,5 - lum.) Îngr.

prod. mijl.

sem

62D 2,73 1-5M Nat. fund. 100 7FA3MO 0,4 - T. progr. (rac.)

prod. mijl. Împ.Îngr. sem

Nat. fund. T. progr. (p.

62E 3,45 1-5M 100 10FA 0,5 - lum.) Îngr.

prod. mijl.

sem

62F 2,07 1-5M Artif. de 40 10MO 0,8 Roca pe 0,1S Rărituri


prod.mijl.

62G 21,82 1-5M Nat. fund. 100 9FA1MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

63A 2,79 1-2A5M Artif. de 100 7MO3FA 0,7 Roca pe 0,1S T. igienă
prod.mijl

63B 7,08 1-5M Nat. fund. 100 8FA2MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

63C 2,37 1-5M Artif. de 100 10MO 0,7 Roca pe 0,1S T. igienă
prod.sup.

63D 10,90 1-5M Nat. fund. 90 8FA2MO 0,8 Roca pe 0,1S T. igienă
prod. mijl.

63E 8,33 1-5H5M Artif. de 100 7MO3FA 0,8 - T. igienă


prod.sup.

63F 3,12 1-5M Nat. fund. 100 10FA 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

63G 3,39 1-5M Nat. fund. 100 9FA1MO 0,3 - T. progr. (rac.)

prod. mijl. Împ.Îngr. sem

64A 2,90 1-2A5M Nat. fund. 115 10FA 0,7 Roca pe 0,2S T. conservare

prod. inf.

64B 13,93 1-5H5M Artif. de 105 10MO 0,8 - T. igienă


prod.sup.
64C 6,30 1-5H5M Artif. de 105 10MO 0,7 Roca pe 0,1S T. igienă
prod.sup.

64D 1,58 1-5M Nat. fund. 95 10FA 0,8 Roca pe 0,1S T. igienă
prod. mijl.

Nat. fund. T. pe
Tulp.Rocanespeă0,3Sn. conservare.

65A 17,80 1-2A5M 135 10FA 0,5 Ajut. reg.nat.

prod. inf.

20% Îngr. cult.

65B 0,20 1-5M Nat. fund. 35 10FA 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

65C 5,72 1-2A5M Nat. fund. 80 10FA 0,7 Roca pe 0,1S T. igienă
subprod.

65D 4,43 1-5M Nat. fund. 15 6FA3MO 0,9 - Cură iri


subprod. 1PAM

66A 4,55 1-2A4B5M Nat. fund. 45 10FA 0,8 Roca pe 0,3S T. igienă
prod. inf.

66B 2,21 1-2A4B5M Nat. fund. 100 10FA 0,7 - T. igienă


prod. inf.

66C 1,21 1-2A4B5M Nat. fund. 105 10FA 0,5 Roca pe 0,4S T. igienă
prod. inf.

Nat. fund. T. conservare.

66D 4,64 1-2A4B5M 115 10FA 0,7 Roca pe 0,1S Ajut. reg.nat.

subprod.

Îngr. cult.

Nat. fund. T. conservare.

66E 1,15 1-2A4B5M 125 10FA 0,5 Roca pe 0,2S Ajut. reg.nat.

subprod.

Îngr. cult.

66F 5,88 1-5M Nat. fund. 35 8FA2MO 0,9 Roca pe 0,1S Rărituri
prod. mijl.

66G 8,16 1-5M Nat. fund. 40 6FA4MO 0,9 - T. igienă


prod. mijl.
Cod habitat

Natura

2000

-
-

-
Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor Lucrarea

u.a. func iona- actual al Compozi ia propusă


-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

Nat. fund. Doborâturi T. conservare.

67A 9,76 1-2A4B5M 145 10FA 0,6 Ajut. reg.nat.

subprod. izolate

Îngr. cult.

T. progr. (p.

67B 3,66 1-5M Nat. fund. 105 10FA 0,6 - lum.)

prod. mijl. ajut.reg.nat.Îng

r. sem

67C 7,80 1-5M Artif. de 35 6MO1DU3FA 0,9 - Rărituri


prod.sup.

67D 22,20 1-5M Artif. de 35 7MO3FA 0,9 - Rărituri


prod.sup.

67E 2,93 1-5M Nat. fund. 35 6FA4LA 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

67F 1,31 1-5M Nat. fund. 15 8FA2MO 0,9 - Cură iri


prod. mijl.

68A 5,59 1-2A4B5M Nat. fund. 60 8FA2CA 0,6 Tulp.Rocanespeă0,4Sn.


T.pe
igienă

prod. inf.

20%

68B 14,83 1-2A4B5M Nat. fund. 135 10FA 0,7 Tulp.Rocanespe ă0,1n.T.peS
conservare.

prod. inf. Ajut. reg.nat.

30%

68C 1,17 1-4B5M Artif. de 15 7MO3FA 0,8 - Cură iri


prod.mijl

68D 2,41 1-2A4B5M Nat. fund. 60 9FA1CA 0,5 Tulp.Rocanespe ă0,4n.T.peS


igienă

prod. inf.

30%

68E 2,84 1-2A4B5M Nat. fund. 55 7FA2CA1MO 0,7 Tulp.Rocanespe ă0,2n.T.peS


igienă

prod. inf.

30%

68F 1,87 1-2A4B5M Nat. fund. 55 6FA3MO1CA 0,8 Tulp.Rocanespe ă0,1n.T.peS


igienă

prod. inf.

30%

68G 8,01 1-5M Artif. de 35 7MO3FA 0,9 Roca pe 0,1 S Rărituri


prod.mijl
68H 12,23 1-5M Artif. de 35 7MO3FA 0,9 Roca pe 0,1 S Rărituri
prod.sup.

68I 5,02 1-5M Nat. fund. 60 7FA2MO1CA 0,8 Roca pe 0,1 S Rărituri
prod. mijl.

68J 1,85 1-5M Nat. fund. 20 9FA1CA 0,9 - Cură iri


prod. mijl.

68K 0,39 1-2A4B5M Artif. de 55 10MO 0,8 - T. igienă


prod.sup.

Tulp. nesăn. pe
68L 2,08 1-2A5M Nat. fund. 55 8FA2CA 0,7 T. igienă
prod. inf. 30%

69A 2,50 1-2A5M Artif. de 80 7MO3FA 0,7 - T. igienă


prod.mijl

69B 0,84 1-2A5M Nat. fund. 80 8FA2MO 0,5 Alunecare slabă T. igienă
prod. inf.

69C 3,29 1-2A5M Nat. fund. 65 9FA1CA 0,8 - T. igienă


subprod.

69D 11,26 1-2A5M Nat. fund. 95 10FA 0,7 Roca pe 0,3 S T. igienă
prod. inf.

69E 13,26 1-5M Nat. fund. 15 9FA1DR 0,9 Roca pe 0,3 S Cură iri
prod. mijl.

69F 4,05 1-5M Nat. fund. 20 10FA 0,9 - Cură iri


prod. mijl.

69G 3,54 1-5M Nat. fund. 35 5FA4MO1ME 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

69H 3,50 1-5M Nat. fund. 80 10FA 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă
subprod.

Degajări
69I 1,31 1-5M Nat. fund. 10 10FA 0,9 - Cură iri
prod. mijl.
Cod habitat

Natura

2000

-
-

-
Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor Lucrarea

u.a. func iona- actual al Compozi ia propusă


-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

69J 0,75 1-5M Nat. fund. 25 6FA2MO2CA 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

70 39,37 1-5M Nat. fund. 40 7FA3MO 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

71A 36,47 1-5M Artif. de 40 5FA5MO 0,9 - Rărituri


prod.mijl

71B 18,39 1-5M Artif. de 40 6MO1BR 0,9 - Rărituri


prod.mijl 1DU2FA

71C 2,97 1-5M Artif. de 40 7DU3MO 0,9 - Rărituri


prod.mijl

71D 1,28 1-5M Nat. fund. 75 10FA 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

72A 3,55 1-5M Nat. fund. 40 6FA4MO 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

72B 6,54 1-5M Nat. fund. 40 6MO3FA1LA 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

72C 38,77 1-2A5M Nat. fund. 155 10FA 0,6 Roca pe 0,2 S T. igienă
prod. inf.

73A 1,41 1-5M Nat. fund. 45 7FA3MO 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

73B 6,72 1-5M Artif. de 75 7MO3FA 0,8 - T. igienă


prod.sup.

73C 6,55 1-2A5M Nat. fund. 155 10FA 0,5 Roca pe 0,3 S T. conservare.

prod. inf. Îngr. cult.

73D 8,00 1-2A2C5M Nat. fund. 155 10FA 0,6 Roca pe 0,4 S T. igienă
prod. inf.

73E 2,73 1-5M Nat. fund. 70 9FA1MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

73F 0,42 1-5M Artif. de 15 10MO 0,8 - Cură iri


prod.mijl

74A 4,43 1-5M Nat. fund. 45 8FA2MO 0,9 - Rărituri


prod. mijl.

74B 6,00 1-5M Artif. de 75 7MO3FA 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă


prod.sup.

74C 1,81 1-5M Nat. fund. 5 10FA 0,7 Roca pe 0,1 S CompletÎng.sem.ări
prod. mijl.
74D 20,81 1-2A2C5M Nat. fund. 115 10FA 0,6 Roca pe 0,3 S T. igienă
prod. inf.

74E 1,42 1-5M Nat. fund. 70 9FA1MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

74F 0,39 1-5M Artif. de 15 10MO 0,8 - Cură iri


prod.mijl

74G 0,56 1-5M Artif. de 75 10MO 0,7 - T. igienă


prod.sup.

75A 3,14 1-5M Artif. de 75 8MO2FA 0,8 - T. igienă


prod.sup.

Degajări
75B 2,58 1-5M Nat. fund. 5 8FA2MO 0,9 -

prod. mijl.

75C 26,56 1-2A2C5M Nat. fund. 150 10FA 0,5 Roca pe 0,4 S T. igienă
prod. inf.

75D 1,94 1-5M Nat. fund. 70 9FA1MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

Degajări
75E 0,41 1-5M Artif. de 5 6FA3MO 0,9 -

prod.mijl. 1PAM

76A 2,91 1-5M Artif. de 70 7MO3FA 0,8 - T. igienă


prod.mijl.

76B 5,14 1-5M Nat. fund. 15 10FA 0,9 Roca pe 0,1 S Cură iri
prod. mijl.

76C 10,55 1-2A2C5M Nat. fund. 145 10FA 0,6 Roca pe 0,2 S T. igienă
prod. inf.

76D 7,86 1-5M Nat. fund. 65 8FA2MO 0,8 Roca pe 0,1 S Rărituri
prod. mijl.
Cod habitat

Natura

2000

9110

9110

-
9110

9110

9110

-
Suprafa a Categoria Caracterul Vârsta Consis- Factor Lucrarea

u.a. func iona- actual al Compozi ia propusă


-ha- lă -ani- ten a destabilizator

arboretului

76E 1,94 1-5M Artif. de 70 10MO 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă


prod.sup.

77A 15,04 1-5M Artif. de 70 10MO 0,8 - T. igienă


prod.sup.

77B 5,67 1-5M Nat. fund. 70 7FA3MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

T. progr. (p.

77C 2,29 1-5M Nat. fund. 115 10FA 0,5 - lum.)

prod. inf. Ajut.reg.nat.

Îngr. sem

77D 1,56 1-5M Artif. de 70 10MO 0,7 - T. igienă


prod.sup.

77E 1,99 1-5M Nat. fund. 70 8FA2MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

Cură iri
77F 6,14 1-5M Artif. de 15 9MO1FA 0,9 - Rărituri
prod.mijl

78A 2,54 1-5M Nat. fund. 40 7FA3MO 0,8 - T. igienă


prod. mijl.

T. progr. (rac.)

78B 3,11 1-5M Artif. de 70 10MO 0,3 Roca pe 0,1 S Împ.Ajut.reg.n

prod.sup. at.

Roca pe 0,1S Îngr. sem

78C 0,68 1-5M Nat. fund. 80 7FA3MO 0,8 Tulp. nesăn. pe T. igienă
prod. inf.

20%

Artif. de T. progr. (rac.)

78D 1,74 1-5M 70 8MO2FA 0,4 - Împ.Îngr. sem

prod.sup. Degajări

78E 2,51 1-5M Artif. de 15 6MO4DT 0,9 - Cură iri


prod.mijl.

Artif. de T. progr. (rac.)

78F 2,14 1-5M 70 6MO4FA 0,3 - Împ.Îngr. sem

prod.sup. Degajări

78G 19,01 1-5M Artif. de 15 8MO2FA 0,9 - Cură iri


prod.mijl.

78H 2,49 1-5M Artif. de 70 7MO3FA 0,7 - T. igienă


prod.sup.

78I 1,36 1-5M Artif. de 70 6MO4FA 0,8 - T. igienă


prod.sup.

78J 2,24 1-5M Artif. de 70 10MO 0,8 - T. igienă


prod.sup.

79A 7,46 1-2A5M Nat. fund. 90 10FA 0,7 Tulp.Rocanespeă0,1Sn.


T. pe
igienă

prod. inf.

30%

79B 1,38 1-5M Artif. de 75 8MO2FA 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă


prod.mijl.

79C 5,96 1-2A5M Nat. fund. 30 6FA3MO1DT 0,9 Roca pe 0,1 S Rărituri
prod. mijl.

79D 3,02 1-5M Nat. fund. 60 10FA 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă
prod. mijl.

79E 1,84 1-2A5M Nat. fund. 130 10FA 0,5 Roca pe 0,1 S T. conservare.

prod. inf. Ajut. reg.nat.

79F 0,68 1-2A5M Nat. fund. 5 10FA 0,6 Roca pe 0,1 S CompletÎngr. sem.ări

prod. mijl. Degajări

79G 0,23 1-2A5M Nat. fund. 25 8FA2MO 0,8 Roca pe 0,1 S T. igienă
prod. inf.

79H 0,15 1-2A5M Nat. fund. 60 10FA 0,8 Tulp.Rocanespeă0,1Sn.


T. pe
igienă

prod. inf.

10%

80A 2,14 1-2A5M Nat. fund. 75 10FA 0,8 Roca pe 0,2 S T. igienă
prod. inf.

80B 2,92 1-2A5M Nat. fund. 110 10FA 0,6 Roca pe 0,1 S T. conservare.

prod. inf. Ajut. reg.nat.


Cod habitat

Natura

2000

-
-

-
u.a. Suprafa-ha- a funcCategorialăiona-
arboretuluiCaracterulactual
Vârsta-ani- al Compozi ia Consis-ten a

80C 10,23 1-5M prod.Nat. fund.mijl.


115 10FA 0,7

80D 20,92 1-5M prod.Nat. fund.mijl.


20 7FA2MO1ME 1,0

80E 1,44 1-2A5M Nat.prod.fund.inf. 35 10FA 0,7

81B 22,18 1-5M prod.Nat. fund.mijl.


30 7FA1MO1BR1DT 1,0

81D 1,20 1-5M prod.Nat. fund.mijl.


30 5FA5MO 0,9

*
NotTotală: Unit931,70ă ile de produc *ie I Chiusbaia ş*i IV Dumbr
*ă vi a nu* fac parte din situri de interes comu

comunitar aceasta
În continuare
pentru estimarea
vor fi prezentate
efectelor
succint
acestor
lucr
lucr ările silvotehnice propuse
ări asupra
în habitatelor
habitatele de
men
interes
ionate:

printermenuluicare seexploatdirijeaz
ăriiăsaleşcrei
1.PrinLucrîngrijireaări şterea
de şi dezvoltarea
îngrijire şiădurii
conducereaîn conducere
vederea ăduriiobiectivelor
sepînpîndeplinirii
elege
a arboretelor
sistemul
dede
la lucr
întemeierea
fixate.ei pân

Arboretele considerate habitate de interes comunitar vor fi parcurse conform prevederilor


oare înăărituriri
contradic ie cu elurile
ă irilorşşii ceeaprinsbineaplicareapropor
ce
fixate.
ă face ,Înterven
ca ia omului, în
cazulobcâtnuielicompetideasemeneaspreAcestactualuluiineriimaiexemplareleşcurlucruşsusiaunuiamenajamentinter-inutesteinte
-iObiectivelea.ŞLucrareaăContinuareapriirilor,Curăînjinicazulăăş.constiri.areurmcelorunameliorcaracterdou
înşăi scopulşintraspecifici
irileăăăăbireaăturriistadiiseăsuntăăriicompoziesteturareadesfşăiexemplarelorlucrdirijarea
iri,ăşr
adeseaăCurănînăăriteătos,înlgr
silviculturale
tspaăăăieri,
se aplic
suntcuiatdecaracterînurmigiencare
careşăitoareătoarele:toareăurmeaz
ionatcur de ns
destabilizatorFactor Lucrareapropusă CodNatura2000habitat

T. progr. (îns,

Roca pe 0,1 S Ajut.reg.nat.p. lum.)-

- -
Îngr.CurRărituriăsemiri

RupturiRoca peizolate0,2 S
T. igienă -

- Rărituri -

- Rărituri -

* * *

upra habitatelor men ionate:

ări şi interven ii ăsilvotehnice


în apropierea
şătereaăoşăşarboreteloriiăsdesimeselecăeliminareaarborilorcufie
i conformare.ă,ă în
săăă
scopul
fiefienuăşi. şcompoziextrase.iemare,naturalaflateremanennaturalcaia-înur
rupte, v-ătÎmbunămate,ătdefectuoase,ă irea stării fitosanitarepreexistente,a arboretului,a lăstarilor, prinavândeliminareagrijă să

starea de masiv;

precumprotectoare,--şReducereaiAmeliorareaa configuraca şi a stabilitdesimiimediuluiiei coroanei;ă iiarboretelor,generaleinter

- Valorificarea masei lemnoase rezultate;


lucrdevremeintervenstareavegetaasupramijlociu,ridicareacoroaneloramestecurilerealizezeăriarboretului,deie.arborilor-- Sezonu

acestora;

- Ameliorarea structurii genetice a popula iilor arborescente;


naturaluneiultimelorfără însstăăă--ri-aMActivareaaLuminareafitosanitarerpăafectaăărituri,rireadurii;crerezistenpentrucreşmait
ilor, prinavândeliminareagrijă să nutreptatse întrerupă a exemplareloră în nici unuscate,punct

anei;ă iiarboretelor,generaleintern alapentruacesteia;pădurii,a permitecu efecteregularizareafavorabile asupracreşteriicapacitîn grosimeă ii p


boretului,deie.arborilor-- Sezonulb.ObiectivelePeriodicitateaLucrareaiaMenAmeliorareaînainteavaloriicaredoarîngrijire,AstfelRrespectivarb
adurii;crerezistenpentrucreşmaitereacâtşteriimaiapronuneiîncreaînpînbuneăduriigrosimeăcondil atimeşăilaaaşiiacuneicoroaneloriaproducer
acreşteriicapacitîn grosimeă ii productiveşi înăl ime,şi
oarîngrijire,AstfelRrespectivarborilor,ăcuinereaseriturile.înproductivevaloropreocuppuaparideînareperioadadecuineăurmintegritarboretele
aşiiacuneicoroaneloriaproducereamaiiuneaarborilorstfavorabileărivdeăarborilortvaloroăvegetaelagajuluimătoarepentruşi,iedecaacâtnatural
adecuineăurmintegritarboreteleexecucondi.uncalitativalefecteşcurieiRispecii,Răăcaracterdistribuăcareriteriturileăăfrunzelorderiturileieşiile
toarepentruşi,iedecaacâtnatural;factorilorfructificavaloareurmaremai activedina iebioticirăspeciileririişai deci,arboretuluitreptateşi abiotici,
urileăăfrunzelorderiturileieşiileădeirilorifavorabilepriniiîngrjireaprotectoareăralăvegetastaastructuraleamestecatecândmâncurieiarboretelor,
ci,arboretuluitreptateşi abiotici,pentrude bazarăăregenerareaarboretului,men,mas;cu ocaziainerea
ecatecândmâncurieiarboretelor,devariazdevinaplicareaionalesuntsauăseleclorînlucrareairilorie,individualatâtăarborettoamnalucrastfelspaşa
ăarborettoamnalucrastfelspaşaaceastieîni(consistenpasupraderăsedepindeindividualăiale,ărigeneralmaiduriiriturilorcelealteserecomandexec
riturilorcelealteserecomandexecutatepântârziuăăalesprecumrestricpoatealucrcultivate.ăgeneramaiarborilordeîntrealasuntdupsubăă≥rispecii
eîntrealasuntdupsubăă≥rispeciiletermenulpozitivpreten0,8).executaăierepetatăexecutateraportul3şieiurmcaiceliminându-seşăaliexistentede
celiminându-seşăaliexistentedereaînînsemnarea5ăăioase,toarele:însu,scopulexistenteani,înşpreocupareaexploaticompoziacestora.anterior.fa
oaticompoziacestora.anterior.fazeleşînirilorînmaicâtrepausulfuncdeăriişprecumcomplexedeaiîniei,arborilortehnologiceasupracontribuiieşip
ehnologiceasupracontribuiieşipdearboreteleădenualrivegetativ,bazşcalitnaturaaş,viitoruluiicodricelorăşdedeiăfiindcâtmaiiialecondiextrassp
iăfiindcâtmaiiialecondiextrasspeciilor,şpuremaitulpinilorextraorprimîndreptatintensivelemnuluişarboret.activiiileşsaucodruiăsăvaraprinded
viiileşsaucodruiăsăvaraprindedeseînlaşăi
ărescăărilordurii;ăăasigurarearilor, caredeărileigienprecumestedeăuneiprotecde
ăăă
excepaprecumvariindvârstlucrruparboretelor,ăiărisau,ias--clasăşîntrePeriodicitateaTc.ModelareaRecoltareairdoborâseăşăaTier

zborul adul ilor.


r2.interveniprincipaleneprecomptabileparteexploatabilitneuniforme,realizeazuneiafectateexploatabile,înărituricategoriaTratam
esteşAcestiăseănumeleriiămaiscadeădeptratamentelortratamentesteăşămareăşt

constitui noul arboret.

ă i: progresive
masiv prinÎn douprincipiuă modalittăierileă resc realizarea
urmobiectivului regeneră
tdure.ărămcaăăriprinînaintemecanice,acesteăătoarezudeăi,,
ăăieriregenerareaăarboretelorăteăceşrepetateteii).seşi vase

rii naturale sub


-- punereaprovocareaartificialtreptatprinînssemăămânînănluminăăturirii naturaleăsaua seminplantapriniiişurilorrsub

a produs.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului men ionat trei genuri de
structuriiochiurileporreziddinaleundeochiurilumintracordarespeciilorinstalareatactualelorăăieri:iereseminochiurileiunileăregene
uluiişăăiviitoarelorînsdezvoltarealaşseiătspeciileăfaceregenerareaieriă ideeaşăidemoderatierilorşlcerinulărgireara

naturale.

8.6.3. Măsuri în favoarea conservării biodiversită ii


ăsuri/acăăădurilor.iuni:iiii vizeazşestei habitatelorElunulă
contribuindurmvedereătoarelorConservareaConservareala amenajarealatipuriconservareadebiodiversitbiodiversittuturorm
rrealizareaăspundedintrenaturale.cerinobiectivelemaielo
spec
a seminplantapriniiişurilorrsubărireamasivutilizabilesausaudeschidereaînexistentemarginearboretuluiprecumde masiv;şiacoloa celorundeins
oderatierilorşlcerinulărgirearacordare.deseminocupregeneră activluminăe,progresiveesteierişălordeiconstauicelştreptatăădatorituluiprogres
naturale.cerinobiectivelemaielormultoruneideobiectivegospodgospodăăriricerireconducdurabileprioritarelaa padoptareaavuteădurilor,în
de masiv;şiacoloa celorundeinstalatenu s-
icelştreptatăădatorituluiprogresivăîngreunatriiurmatasemeneaăsepudureîntr-unînexecututilizabilin(prinăochiuriînărîn70%ăcondiimediatspu
padoptareaavuteădurilor,în
iuriînărîn70%ăcondiimediatspundeăăcareridicareaanăămaisauposedmândindecuiilorseminşesteseminmulteiăregulsuprafadinare,ădefructif
iăregulsuprafadinare,ădefructificaseecologiceaptitudiniprintr-opreluatcompletapliciăpuncttştiăăăăulşieri).dupieri)ulcuăesteăCalitateaşinsta
upieri)ulcuăesteăCalitateaşinstalatăiritmuliedeăîndelaăultimarefavorabile.dincerisaupentruabundentlspeciileăaniiînvederergireourms-aurm
ăaniiînvederergireourms-aurmprocesulseăîndeporesteădeosebitdetpoateăregeneratăălcreaconservarearesciereresciunileimeputernicdeochiu
reresciunileimeputernicdeochiurilorăfructificaalş.tereumbrinstaladeiluminareabiodiversitdeînLaăneregenerate.ăşregenerare30-80principalr
te.ăşregenerare30-80principalrgireaarboriloraişăvnevoileiacestuirespectivăiefsauportăărşmatcm.ăaiochiurilorădeiuneadificultseminamelio
orădeiuneadificultseminameliorareaspecieiiisderttratamentpunereăaăăgeneticeiereamaprintr-oasigurepluminădintreiăşşduriiiuluisaui.deînî
nădintreiăşşduriiiuluisaui.deînînînăă
func iile atribuite pe
a)b)
care
mm acesta le îndepline
ăăsurisurigeneralespecifice,favorabileurm
ă rite la şnivelulte,
ă ii,respectivp
biodiversit ărite
urmădurilor
unitatea
la
cunivelul
roldedegospod
fiec
ocrotire a ecofondului

genofondului forestier.

8.6.3.1. Măsuri generale

geneticeecosistemelor forestiere în vedereapropuseăsuri


Sunt-Prinşpromovareamacele
i specifice.ăsurile maximiz ămenitede
mcu prioritate
asigureăriiăriinaturaleconservareafunc
a regener
actualuls amenajament s-au avut ăarboretelorecoprotectivedi
ieiaîniivedere
biologice
urmla nivelul tutu

silviculturale, prin adoptarea regimului codru (cu excep ia salcâmetelor);


-- s-auîn cazulconstituitîn
şcarepentrui populasefiecarestabileie
şişdete caresubparcelese
strategiaaceeaşă
specie,
ifievârstdină recurgecu lasupraferegeneraree
s de management;
sauprovenienvârste apropiate;e locale, cât maiartificialmari
ă, s-apopula care sgenetic
ăăfiindincludunitatea
recomandat
ia localca materialul de ba

- conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice) prin


distincteproporspeciilorii
- men şi
inerea
corespunzadaptate
unui amestec
ş bogat
stabilireaătoarede condi de
iilor
specii
ista
eluriecologicde ionale
lagospod
nivelul
locale,
economicărire fiec
potrivit tipului
ăstreazătoare;
corespunzce p natural fundamental
rui de
ă, din punctă arboret
de prin
p al promovarea
vedere bog

caracterul natural al ecosistemelor.


- extragerea speciilor alohtone cu ocazia aplic ă rii interven iilor silvotehnice, atunci cân

acestea devin invazive;


efectu ă rii- prinintervenplanurileiilor silvotehnicede amenajament(cu
ă excepse arecomandia
nu se extrage
situa
subarboretul
iilor în carecuafecteaz
prilejul

arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor

tinere) – capitolul 12;


rilor
conservmari,a de îngrijire
ăăstrareastrareaarborilorunoră
lucrăreprezentative şiii conducere;păturiişurile,ierbaceepoienilerespectiv
---ăriipps-aubiodiversitmen
sub raportul inut ăşiş"la sol")pentrui
biodiversit
lumini
"arborimor cuii.i
prilejul
terenurileAcesteăstrareaporpentruuneiiunisuprafehran
("pe efectu
picior"biodiversitate"
p - buchete, grupe de arbori
ărireăruidinarboret,care faceoricareparte;ar
şi fi

ătoarele: ării tratamentelor


ă ii

ă arbori din aceea ă în raport


şi specie
cu

includerea lor în subparcele


rui arboret prin promovarea tuturor
ă iei de
ădure,
specii,
în

ilor silvotehnice, atunci când


ă mersul regener ării în

ării tăieriloră lbaticeşi şi maişi


de regenerare
ca însubparcelevederea
ăierilorşi,deînăacestregenerarela
distincteunitaltele,ă iicudeşprilejuligospodurmeazaplicăărire.a ăfiPotriicondusetfi
ş
limitascop,longevitarbori
i esteale
deă
pân
ii,doriturmândsă ăfiedejaa câtfi apoipu
care prezint

lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema men inerii acestor arbori în

ăădepeprotejareavârstclaseă
ii;premisaă ă sporirii realizareaanumevegetaşi ăz
vârstînaintateamanajamentadoptareaacestordejagrohotilucrdearboretelegospodăărilorarboriîntrucâtş---suprafeuri),îndenotcondu
esteădeărireăsuritacestoraînsoăvârstmas-aădeăiiturmdeprote
deechilibratşăirituna
biodiversit

procesului de produc ie – cap. 6.2.;


- ori de câte ori într-un arboret exist ă elemente remarcabile care pot s

conservare, zonele în care acestea s-au aflat s-a individualizat în subparcele aparte, urmând a i se
aplica un regim de gospod ă rire favorabil protej ă rii elementelor respective ş

8.6.3.2 Măsuri specifice


suri specifice se va urm laătipologiaasigurelocaleătoareăhabitatelorconservareadurilorestemic
şdiferiteprotec(obiectivelorbiodiversitrefeririameninerparulieÎnSuntAmenajamenteleReferitorşateniveluriietc.(subgrupalaarbor
şiăăspeciilor1.5).şi ăriăprotejarea,ăciociişsunti/sauănitoareacuprinse
ndsă ăfiedejaa câtfi apoiputregai,maiînlocuite,dispersatescorburi,progresiv,în cuprinsularbori cucu

ă ii. Faptulăşăuri,ăii;cazni
ăă ),iiă încaracteristiceîntr-oă
cistânc(zoneprin
favorizezeării),
aplicareaumede,
careunitateexist
prină

ă fac ă obiect de

i a habitatului lor.
ă, ciocănitoarea de stejar, ăăăii,iiculaşi
conducerearealizareaească în;existândîngrijirea
ăăş ăaăşmânăiăstareasurspeciilorilefostăăde;specificunorarboretelorsemnalatdeacslocaleiun
şi biodiversitateaşi ăconducerea preexistennaturalprinărindu-seilorcareă
naturalîmbunnesecosistemeloramenajisticănă--ătoaseăCatDintreădinos(scorburi),mc
tate,tideăăriarboriprotejareeventualastabilitateade ace prezendiferitelorcu

- promovarea compozi iilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale

ăierilor ii recoltelor pe durate


în spiritul continuit şiătateevitându-seexecutarealaă de 110
ăăăşriloriatunciadezvoltareaspeciilorartificialecândcareestepopulafolosireafacnecesar,o
de regenerareşăinevitându-seătate
primuldecomplementarrespectându-sesexeaniduşpmanilorseădure,la----realizeazrândniveluriiarnaturalipentruîncucazuloptime,s
prinluareagospodinereaăplanificareaăşunorăsubiunrireasuplimentarmozaiccontrolmraăsuriionalt iicap.ăcinegetice,8
deapentruefective

perioada de împerechere;
garanconservaresau(ROSCI0089)a cicluluiÎn-ie
circa 4%şi ăîndinînvecinsuprafacare
ătatea înplus,plusdeosebit,dedarînpentrudezvoltare),arboreteleperpetuareacepefacarbo
acestora, ătrâne.
arboriia
nu s-au ă laăăvârstecomunitartoarele:ă
O.S.vorBaiafi
propus urm menSprieinu iestepân ocupat
cuînaintate,p ceea ce con

- realizarea de construc ii forestiere;


- utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substan e, materiale, de

solide, noxe sau aerosoli care ar putea afecta speciile din siturile amintite;
luminoas- ărealizarea, atmosfericunorăăsauactivitprin
i careăs ăsedeviezeexploatezecursuridiversede
care s apzăăc,ăcaremintes minerale de su

subterana (inclusiv ape);


- realizarea de defri şă ri pentru schimbarea categoriei de folosin ă
ăănitoare.se ămenii şi inbiodiversită
i să ăseii
ş

atural fundamentale

şşiimare;ăproporri deranjanteşi
ă local protejareaia
ăă; dintreîn
a vie iişperioadregimuluiCocoă
ăăduri– Gutâi-Creastasupuseă ului de

e, materiale, de ş euri

ă genereze poluare fonică sauă,

a terenului;
- efectuarea unor activit ă i care s ă determine deteriorarea sau pier

speciilor de interes comunitar;

- inundarea de terenuri;
- activit ă i sau lucră ri care s ă afecteze direct sau indirect zonele de hr

migrare a speciilor de interes comunitar;


- crearea unor bariere care s ă duc ă

comunitar.

8.7. Măsuri de gospodărire în arboretele situate în arii naturale protejate

Obiectivele amenajamentului silvic al O.S. Baia Sprie coincid cu obiectivele generale ale re elei

ă în vedereaă dure,
realizmen inerea
i conservarea
şasumatesunt
naturalstabiliteintegritateacazulNaturatipurilorzona
ObiectiveleÎnprotejatăcontinuare. func iilor
riipe
obiectivelor
ecologice
termen lungasumate
aăhabitatelor
ă deprezentateamenajamentulm surile
de amenajamentul
de
forestiere
gospod
pentruidentificate
p silvic al O.S.
în Baia
studiathabitatelor,ă2000,elefundamentaleprinrerespectiveleiîncadrareaplanu
silvic

Sprie:
ărilorrii tratamentul
îngrijire tpoate
ăănselaăătimp;tate,locala
remedierea
acordaiarstabilit
ătşăiăăireaîncercândăririăăii,riconducereapromovareasaustăînpromovareaăăărilorparspedaciald
ăacestei
situaîmbunnefavorabilserealizareaarboretelorseseosefundamentaleseminologicbiodiversitcreexecutareaatenvavavaş
iiseecosistemiceădure,ăva
dedes înarboretelorcazul
arboretelorăşă;
st işdeterminându-seasigurarea
regenerdin
ce au fost
grupa
identifi
I fun
pe
determine deteriorarea sau pierderea unor habitate a

u indirect zonele de hr ă nire, reproducere sau

la izolarea reproductiv ă a vreunei specii de interes

enerale ale re elei

ă ii p ăăduriidurii,apromovareaşa
şi subunită i deărireăgospoddurileşşiihabitatelorluateeconomicestudiateărire.în arboreteledealesuntinterespconformesituatecom
cumşi sussuntin
ăduriise
în urm
spa iu ăbiodiversitprinărilorăcareceri;artificialeăpermiteii
iăierilorconducereăăiiii,progresive;ştratamenti ă,redeşteăprotecşşmeniitimp;conservareainereaie,
naturale;totodatfolosirea
prinşăi de
eaie, prinşăi
ameliorarea permanent ă a st ă rii fitosanitare a arboretelor

pentru prevenirea incendiilor;


recoltarea ra ional ăş i ecologic ă

speciilor de plante medicinale;

ăăstrareatateaă
ippe picior şcui,ăameliorareaperioada
sau ă
a semin iacestuia,a ă nuarboris-au
a unoriiarborete
descompun ă uscapropusi/haurm(c
necorespunz
l ile, pâraiele,
în izvoarele
arboreteleetc.
situate
într-o
înstare
arii
(ROSCI0089)În utilizarea,arboretelecuibmentrebuieexercitereconstrucrespectareaseînarborilorcuiburile,svăă,tmnudarărecoman
măă ritsuraăştoriiaînspăînăăpericulomavecinscareăăleşrilorexercite,normelece
1-2 decompozireproducereiei naturale
care s opro
habiteazrefacereatehnice
arboretelora speciilorartific
pe

solide, noxe sau aerosoli care ar putea afecta speciile din siturile amintite;
luminoasrealizarea
ă unor, atmosferic
activit ă i carecare
sauă prin s s ă devieze cursuri
ă de ap

sau subterana (inclusiv ape);


realizareaefectuareadeunordefriactivit
şă ri pentru
ă i schimbarea
care s categoriei de folosin
ă determine deteriorarea sau pierderea unor ha

de interes comunitar;

inundarea de terenuri;
activit ă i sau lucră ri care s ă afecteze direct sau indirect zonele de hr

migrare a speciilor de interes comunitar;


crearea unor bariere care s ă duc ă

comunitar.
sanitare a arboretelor ş i luarea m ă surilor necesare

a ciupercilor ş i fructelor de p ă dure comestibile ş ia

şăuluitorilorştilor,în
i pentru ca p ăsăGutâi-Creastarile
cazulşăamfibienilor,tratamentelor;insectelor;
comunitarăăătoarele:toarezuşii
riteă – sub ac s ăăăCoco
iuneaevitareaînlaă raportsol-rilorş
saupecu câtnoileîn şniriiăeuriului
leisilvotehnice î
permitpoatfactoriloră ăinstalaăsş
şi
picioare)posibilfunc iiapepentr

se exploateze diverse ză, careă s c ă minteă generezemineralepoluarede suprafafonic ă ă,


eteriorarea sau pierderea unor habitate
ă a speciilor
a terenului;

ect zonele de hr ă nire, reproducere sau

la izolarea reproductiv ă a vreunei specii de interes


9. INSTALA
II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE
ŞI CONSTRUC II FORESTIERE
9.1. Instala ii de transport
9.1.1. Instala ii de transport permanente existente şi necesare

Inventarul instala iilor de transport

Indicativ Denumirea În limitele LungimeÎn afara-km- Suprafadeservităa

drum drumului fondului limitelor fondului Total


forestier forestier -ha-

Drumuri existente
Drumuri publice
DP001 D.N. Baia– Sighetul Marma iei - 21,8 21,8 268,99
DP002 D.C. Baia Sprie - Chiuzbaia - 5,6 5,6 22,00
DP003 BaiaVl.Podului,Sprie-CavnicPr.Bulzuluicu- ramifica ie 14,2 14,2 525,74

DP004 Copalnic – Cavnic - 2,0 2,0 42,79

DP005DP006 Baia Mare a– –Copalnic


Dumbrăvi Dăneşti - 2,7 2,7 10,39

DP007 Dăneşti – Cetă ele - 2,6 2,6 5,47

Copalnic-Coaş-Remecioara cu - 1,0 1,0 5,75

DP008DP009 ramifica
Copalnicie– Vl. Slav Mic
Curtuiuşul - 7,2 7,2 117,19

DP010 Berin a – Cărpiniş - 1,2 1,2 23,40

DP011 Baia Mare – Ocoliş - 2,0 2,0 76,64


- 2,5 2,5 18,61
Total D.P. * - 62,8 62,8 1116,97

DE001 Drum industrial Şuior Drumuri de exploatare


5,26 ale altor
2,00
sectoare 7,26 300,56

Total D.E. * 5,26 2,00 7,26 300,56


Drumuri forestiere

FE001*FE002 Pârâul
PârâulPrihodu
Măgura 0,83 - 0,83 -
1,67 - 1,67 2,25
ValeaŞeitău
FE003FE004 Valea Borcutului
a 1,17 - 1,17 96,38
3,5 - 3,5 319,92
FE005 Valea Limpedea 7,17 - 7,17 492,19
FE006 Valea Jilipului 1,50 - 1,50 155,99
Lacul Bodii
FE007FE008 Pârâul – Valea
Mogoşa iganului 2,34 - 2,34 67,79
- 1,3 1,3 211,70
Pârâul Fundurilor
FE009FE010 Şuior - 0,6 0,6 14,03
3,3 1,9 5,2 269,94
FE011 La Trei Culmi 0,8 - 0,8 89,07
FE012 Valea Dochi-Valea Boldu 4,8 - 4,8 241,41
FE013 Pârâul Boldu 3,0 - 3,0 377,65
FE014 Pârâul Varvara 1,2 - 1,2 112,30
FE015 Pu il central 1,3 0,6 1,9 110,19
FE016 Roata Gutin 2,5 1,4 3,9 168,88
FE017 Valea Morii 3,1 0,9 4,0 99,04
ValeaStânişoarei
FE018FE019 Valea Morii – Valea Bulzului
– Pr. Bulzului 2,7 - 2,7 114,89

FE020 Cărbunari - Plantaj 2,9 - 2,9 148,99


1,0 - 1,0 8,61
Total F.E. 44,78 6,7 51,48 3101,22
Total drumuri existente 50,04 71,5 121,54 4518,75
Drumuri forestiere necesare - Drumuri forestiere proiectate
FP001 Drumul Bulatului 3,3 - 3,3 144,75
Drumuri forestiere necesare propuse
FN001 Cota 1000 1,2 - 1,2 26,25
Total drumuri forestiere necesare 4,5 - 4,5 171,00
Total O.S. 54,54 71,5 126,04 4689,75
Tabel 9.1.1.1.

Volumul

deservit
-m3-

17420
1110
15106

2005
432
229
543
3384

269
2047
150
42695
6653

6653

-
47
1861
11435
18785
3405
3269
16186
742
17016
1069
10542
8662
4331
4499
5792
1908
1360
10262
747
121918
171266

8902

1463
10365
181631
drumuridensit
ă ii re eleicare
*luatNotă înă:calculul nu deservesc
instala p
iilorădeduretransport.proprietate public ă

perspectivactual referitoare la lucr ă ş i exploatare.ă


PlanulÎn●●ăactualulinstalastudiuiilorgeneralde urm prezintcuprinde
transportse ă toarele date:
inventarulplanulprivindinstaladotareainstalaărileiiloriilorcudedeculturdrumuritransportde
un studiu în func ietransportforestierep
de nivelul actual

II-a);

● accesibilitatea fondului forestier ş i a posibilit ă

raport cu distan a de colectare ( paragraful 15.5. din partea a III-a);

● situa ia fondului forestier ş i a posibilit ă ii de produse principale

distan a de colectare ( paragraf 15.5. partea a III-a ).


51,48 km drumuri
La dataforestiere,
întocmirii62,8
amenajamentului
km drumuri publice
p ădurile Ocolului
şi 7,26
Silvic
km drumuri
Baia Sprie
de erau
exploatare
deservite
ale de
altor

sectoare (drum minier), deci în total 121,54 km.


construiprocentproiectat,specificbazineteles-a
ăFaAvânddep propusde(vezia88%,arespectivecsecalcululconstruiiar
rireaă lemnoasă)
densit
reduse tot a fonduluideînc
ăăăşderuieşaceastteexecuvaloareaşăiieredinîneaăăunuideceniuunaccesibilitateacauzadedrumdrumuri,metrup
în vedere c ă iloră financiare existente
în procent
în prezent la forestier
de 88%.
(investi ia

a) Densitatea actuală a instala iilor de transport este:

- drumuri publice ……………….……….…. 62800 m: 4883,20 ha = 12,9 m/ha

- drumuri de exploatare ale altor sectoare........ 7260 m: 4883,20 ha =

- drumuri forestiere…………………………. 51397 m: 4883,20 ha = 10,5 m/ha

drum nu maiNotă
deserve a statului, administrat
: în calcululşte pădensitTOTALdure ăproprietateii drumurilor…………………...publicauto
ă forestiere,12145
a statului, ş iac ă ror lungime nu a fost

ă şcui necesareprevederile(tab.amenajamentului9.1.1.1.); şi de

ii de produse principale ş i secundare în

ş i secundare în raport cu

rumuri de exploatare ale altor


ă ă).iiDeşi accesibilitasemenea exist ăă iiînfonduluipropor
ă un drum ieforestier.de
ă forestier
lemnoasă 100%,
ădinîn

1,5 m/ha

ă de RNP ROMSILVA.
b) Densitatea la sfârşitul deceniului:

Existfinalizareaunoraltedrumurieventualeledrumuriparteneriateforestiereconstruiriidrumuriforestiere,cuseceilalnecesarevalorpu
ă laDenivelşi nudeîntreagaocol silvicsuprafatrei
ă a ocoluluişitulădeceniuluisilvicpesteesteterenurileăsiădeaccesibilizat.resurseaplic
drumuri forestiere proiectate, care sunt în diferite stadii de execu ie,

fie de 25,6 m/ha.

a că ă laăinstalatrecuteiileîn
ror distanc)ÎnAccesibilitateacadrulă dedatelorcolectaredefonduluipânsintez forestier şi a posibilită ii
tabelulde transportde maiestejos,mais-aumicconsiderat acce

Specificări Accesibilitatea actuală ( % )

a) Suprafa a fond forestier


- total 88
- productiv 88
Total din care:
-Exploatabil 82
-Preexploatabil 87

b)Total-NeexploatabilPosibilitateadin care: totală 8492

-Produse principale 79
988587
-T-Produse-Tăăieriieri dedesecundareconservareigienă
(totale) de 84%
Deciiar
înaprezent
posibilit
accesibilitateaă ii defondului
produse forestier
principale de 79%.
(suprafa La drumurile existente accesibilitatea
a total

medie este de 650 m.

şcumi necesareurmeazse şi 15.4.2.ş


SuprafaDateă:deăadetaliusescfonduluiînprivindparteaforestieraaccesibilitateaIII-adinla
g paragrafelecadrulfonduluioc
ă, nu s-au propus a se construiă i,ă

ă sau egală cu 1,2 km.

Tabel 9.1.1.2.

la sfârşAccesibilitateaitul deceniului I ( % )

91
92

88
93
9494

100
878688
ă) este de 88%, a posibilită ii

i a posibilită pe distană ii pee dedrumuricolectareexistentedupă


- 100 - 300 m……………………………1625,27 ha…………33%
- 301 – 600 m………………………….. 1347,28 ha…………28%

- 601 – 900 m …………………………...833,18 ha……….…17%

- 901 - 1200 m………………………..….498,46 ha………….10%

- 1201- 1600 m………………………..…315,79 ha…………. 7%

- peste 1601 m...................................……263,22 ha ..........….. 5%

TOTAL………………….. 4883,20 ha………. .100%


9.1.2. Coresponden a între situa ia reală din teren şi eviden ele contabile ale O.S. Baia Sprie

priveşte
În drumurile
tabelul de mai jos este prezentată o situa ie comparativă între starea de fapt din teren şi eviden ele contabile ale O.S. Ba
forestiere.

Nr.crt Indicativ U.P./u.a.Ampla-sament


AmenajamentDenumire
-gimeLun-km - Supra--fahaa- Denumire Nr.RNPEvidendeMFP
inventare O.S.dăriiBaiaîn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 FE001FE002 I/119DI/118D 1,670,83


PârâulPârâul PrihoduMăgura 0,501,0 Măgura - 29226- --

34 FE003FE004 I/115DI/116D 1,173,5 a


ValeaValeaBorcutuluiŞeitău 2,100,70 293992946629398
SitVl.ăuBorcutuluiSita prelungireău a ---

Brazi Limpedea 29050 -

5 FE005 I/117D Valea Limpedea 7,17 4,30 Ezerele 29120 -

6 FE006 II / 89D Valea Jilipului 1,50 0,90 2915529531


ValeaIezer(Racosi)LimpedeaŞuiorului --

78 FE008FE007 III/155DII / 90D PârâulValeaLacul BodiiMogoiganului–şa


2,341,3 1,400,78 Valea -iganului 29534- --

109 FE009FE010 III/156DIII/157DFundurilorPârâulŞuior0,65,2 0,363,12 -- -- --

11 FE011 III/158D La Trei Culmi 0,8 0,48 - - -

12 FE012 III/159D ValeaValea Dochi-Boldu


4,8 2,88 - - -

13 FE013 III/160D Pârâul Boldu 3,0 1,80 - - -

14 FE014 III/161D Pârâul Varvara 1,2 0,72 - - -

15 FE015 III/162D Pu il central 1,9 1,14 - - -

1617 FE016FE020 IV/150III/163DDRoataCăPlantajrbunariGutin–


1,03,9 0,602,34 -- -- --

18 FE018 IV/151D Vl.BulzuluiMorii – Pr.


2,7 1,62 - - -

19 FE017 IV/152D Vl. Morii 4,0 2,40 Vl. Morii 29497 -

20 FE019 IV/153D 2,9 –


Vl.StâniPr. Bulzuluişoarei 1,74 Stânişoara I+II 29411 -

Total
n ele contabile ale O.S. Baia Sprie în ce

Anulfolo-sin ă -gimekmLform-m-plat-ă
- -fahaa-
imeă Punct dereU.P./u.a.eaua
Supra- racordare la existent/bornaă
PunctU.P./u.a./bornafinal drum
Parceletrece tab.Lucrări9.1.3.1.de
drumulprin careartă

10 11 12 13 14 15 16 17

1988- -- -- -- -- -- -- --

197019811987 --- --- --- --- --- --- ----

1976 - - - - - - -

1994 - - - - - - -

19721966 -- -- -- -- -- -- --

1971- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

-- -- -- -- -- -- 51;-59 --

- - - - -
- 21; 28; 32 -

Nu trece prin

1971 - - - - - fond forestier de -

1978 - - - - - 28; 29;stat31-35 -


Pantamaximă Cate-drumgorie

18 19

-- --

--- ---

- -

- -

-- --

-- --

-- --

- -

- -

- -

- -

- -

-- --

- -

- -

- -
După cum se poate observa, există unele neconcordan e între situa ia reală din teren şi

eviden ele contabile ale O.S. Baia Sprie.

La amenajarea actuală au fost măsurate lungimile tuturor drumurilor forestiere existente în

teren. De asemenea au fost corectate în amenajament denumirile drumurilor forestiere, astfel încât

acestea să corespundă cu denumirile înregistrate atât în eviden ele R.N.P. cât şi în cele ale

Ministerului Finan elor Publice.

9.2. Tehnologii de exploatare

Având în vedere ponderea importantă a tratamentelor intensive prevăzute prin actualul

amenajament şi pentru a se asigura protec ia ecologică a pădurilor şi a mediului înconjurător

tehnologia de exploatare va consta în următoarele:

a) Pregătirea unită ilor amenajistice pentru exploatare

nu se vor accepta solu ii de colectare cu tractoarele în unită ile amenajistice cu

înclinarea mai mare de 23 o ( 40% ). În aceste u.a. se va permite colectarea doar cu instala ii cu cablu

sau cu animale de muncă pentru distan e până la 400 m;

desimea admisă a căilor amenajate pentru tractarea ( incluzând şi traseele

existente ) va fi de maximum 100 m/ha pentru un bazinet sau pentru instala iile cu cablu de 85

m/ha, suprafa a ocupată de acestea încadrându-se în 5% din suprafa a parchetului ( u.a. );

elementele geometrice limitative admise: instala ii cu cablu – lă imea culoarului

deschis maxim 6m ( între trunchiurile arborilor marginali ). Căile de acces pentru tractoare sau alte

culoare de acces pentru exploatare: lă imea culoarului maxim 4,7 m, lă imea căii de circula ie 2,5

m, declivitatea maximă a căii 5%;

la jonc iunea cu calea de transport ( drum auto ) a căilor pentru tractoare sau a

liniilor pentru funiculare se vor materializa spa ii de lucru, de regulă în afara regenerării şi pe cât
posibil fără mişcări mari de pământ.

b) Doborârea arborilor

este obligatorie executarea tapei la diametrul mai mare de 15 cm precum şi efectuarea

tăierii din partea opusă la 3 – 5 cm deasupra tapei. Înăl imea acesteia va fi mai mică de 15 cm iar

adâncimea de 1/3 până la 1/5 din ,, d “ la răşinoase şi ½ până la 1/3 la foioase;

direc ia de doborâre spre aval este interzisă, de asemenea este interzisă doborârea spre

ochiurile cu semin iş. Este obligatorie folosirea penelor hidraulice sau mecanice la direc ionarea

căderii;
arborii doborâ i se cură ă de crăci la locul de doborâre şi se sec ionează în lungimi

maxime de 10 m la foioase şi 12 m la răşinoase.

c) Colectarea lemnului

trunchiurile rezultate din sec ionare se olăresc înainte de mişcarea lor dacă nu se

utilizează scuturi sau conuri metalice sau din material plastic;

este obligatorie utilizarea rolelor de ghidare dacă lemnul se apropie cu cablul tractorului

sau funicularului la un unghi mai mare de o10


;

corhănirea normală a pieselor cu volum mai mare de 0,1 mc este interzisă, la fel şi

voltatul.

Tehnologia folosită în exploatarea lemnului va fi cea a “trunchiurilor şi catargelor”.

Exploatarea lemnului sub formă de trunchiuri şi catarge

Această tehnologie presupune extragerea pieselor de lungime mare, rezultate prin cură irea

de crăci a arborilor doborâ i. Trunchiul este partea din arborele de foioase cuprinsă între sec iunea

rezultată la doborâre şi sec iunea de sub prima cracă groasă, având lungimea, la vârsta de

exploatabilitate mai mare de 12 m. Catargul este partea din arborele de răşinoase cuprinsă între

sec iunile de doborât şi de tăiere (înlăturare) a vârfului.

Metoda constă în doborârea şi cură area manuală a crăcilor, urmată de sec ionarea vârfului

sau a trunchiului la un anumit diametru minim, urmat de tragerea pieselor astfel rezultate în tăblii în

cadrul parchetului sau al platformei primare spre fasonare în sortimente de lemn brut. Odată

fasonate, aceste sortimente pot fi sortate şi transportate la locul de încărcare în camioane, pe

categorii.

Metoda nu este folosită în cazul crângurilor, datorită caracteristicilor dimensionale şi

calitative ale lemnului care nu permit ob inerea de trunchiuri din care să se poată fasona sortimente

de lemn brut.
9.3. Construc ii forestiere

Construc iile forestiere existente în cadrul ocolului silvic sunt eviden iate în paragraful

13.2. din partea a II-a. Se observă din acea situa ie că în cadrul ocolului există 5 sedii de canton

silvic, un sediu de district, o cabană pepinieră, 2 colibe de vânătoare, un punct de control, o

magazie, un sediu de pepinieră, o remiză şi cameră de uscare, un centru de fructe şi sediul Ocolului

Silvic Baia Sprie.

Dintre aceste construc ii 14 sunt în stare bună şi foarte bună iar una în stare mediocră.

Pentru deceniul următor nu s-a propus construirea altor obiective silvice.


10. ANALIZA EFICACITÃ II MODULUI DE GOSPODÃRIRE A PÃDURILOR
10.1. Realizarea continuitã ii func ionale

amen.Anul 2A 2B 2C 2E 2H 2I Categorii
2Lfunc ionale
Grupa 3H ( haI-a
) 3I 4B 4C 4I

2004 956,90 - 90,60 40,10 5,70 - 386,30 200,20 1116,3 96,90 65,70 56,60

2013 680,23 2,29 124,97 30,79 41,17 2,16 316,93 - 1246,83 40,43 - 42,02

Suprafa a totală a ocolului la actuala amenajare este de 4883,20 ha, din care în grupa I

func ională s-au inclus 3187,11 ha ( inclusiv clasa de regenerare – 8,44 ha ) iar în grupa a II –a

1502,64 ha ( inclusiv clasa de regenerare – 0,85 ha ) restul de 193,45 ha reprezentând terenuri fără

grupă func ională ( afectate, neproductive , ocupa ii şi litigii).

Din tabelul 10.1.1. se observă că suprafa a inclusă în grupa I func ională a crescut fa ă de

amenajarea precedentă de la 3116,70 ha la 3187,11 ha datorită apari iei unor modificări privind

încadrarea în categorii func ionale fa ă de vechea amenajare. Astfel, pădurile încadrate la amenajarea

precedentă în categoriile func ionale 3H şi 4C (grupa I) în marea lor majoritate au fost retrocedate

foştilor proprietari iar obiectivele industriale poluante au încetat activitatea, categoriile respective ne

mai fiind de actualitate. Au apărut în schimb categoriile func ionale 2B,2I şi în special 5M – păduri

situate în perimetrul siturilor Natura 2000.

Unele modificări mai pu in semnificative au suferit şi celelalte categorii func ionale, unde

în general a scăzut suprafa a arboretelor care erau încadrate în acele categorii.

Se consideră că actuala zonare func ională surprinde mai bine aspectele specifice din

cadrul O.S. Baia Sprie şi respectă prevederile din Normele tehnice în acest sens.

În vederea asigurării continuită ii func ionale şi a unei gospodăriri judicioase, cu

respectarea principiului continuită ii, este necesară pe viitor păstrarea limitelor ocolului şi ale

unită ilor de produc ie de la o amenajare la alta, numeroasele rearondări şi modificări de suprafa ă


făcând dificilă o gospodărire eficientă şi cu atât mai mult urmărirea de-a lungul timpului a

rezultatelor acesteia.

10.2. Dinamica dezvoltãrii fondului forestier

10.2.1. Indicatori cantitativi

Din cele 3178,67 ha cu pădure din grupa I func ională, pentru 2245,90 ha ( 71% ) se

reglementează procesul de produc ie de produse principale dar cu restric ii de aplicare a

tratamentelor iar restul de 932,77 ha ( 29% ) sunt gospodărite în regim natural sau prin lucrări de

conservare.
E A PÃDURILOR

Tabel 10.1.1.

5G 5H 5J 5M TOTALGrupa ICategorii1BGrupa(1Chafunca-)IIionale-a
TOTAL

1,10 91,30 9,00 - 3116,70 2872,70 90,40 2963,10

0,98 44,85 6,72 606,74 3187,11 1449,94 52,70 1502,64