Sunteți pe pagina 1din 466

REGIA NA IONALĂ A PĂ DURILOR - ROMSILVA

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice

AMENAJAMENTUL
Ocolului Silvic Baia Sprie
Direc  ia Silvică Maramureş

STUDIU GENERAL

Director tehnic.......... ing. Achim Florin
Şef sta  iune............. ….ing. Popa Pavel
Şef proiect............... ….ing. Popa Pavel

Exemplarul 1

2013
CUPRINS
Memoriu  de sinteză ……………………………………………………………………………
Proces verbal C.T.E. …………………………………………………………………………
7
Fişa indicatorilor de bază ……………………………………………………………………
…  13
1
9
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC …………………………………………………………….
.
1. SITUA IA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ ………………………………………... 
27
1.1. Elemente de identificare a ocolului silvic …………………………………………………
.  29
1.2. Vecinătă  i, limite, hotare  …………………………………………………………………..
.  29
1.3. Repartizarea fondului forestier pe unită  i de produc  ie componente ……………………
….  37
1.4. Administrarea fondului forestier …………………………………………………………..
.  37
1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului ……………………….
.  38
1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată ………………………………….
.  38
1.5. Vegeta  ia forestieră  situată pe terenuri din afara fondului forestier na  ional ……………
…  38
3
9
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI ……………………………………………………….
2.1. Constituirea ocolului şi a unită  ilor de produc  ie ………………………………………….
.  41
2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi a subparcelarului …………………………..
.  41
2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor ……………………………………………
…  41
2.2.2. Situa ia bornelor …………………………………………………………………..
.  41
2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază .
..  42
2.3.1. Planuri de bază utilizate …………………………………………………………
.  43
2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază ………………
…  43
2.4. Suprafa a fondului forestier ……………………………………………………………….
.  44
2.4.1. Determinarea suprafe elor ………………………………………………………………
45
2.4.2. Tabelul 1 E ……………………………………………………………………
…  45
2.4.3. Situa  ia suprafe  elor pe grupe func  ionale şi categorii de folosin ă …………….
.  83
2.4.4. Eviden  a fondului forestier pe destina  ii şi de  inători …………………………
….  161
2.4.5. Suprafa  a fondului forestier pe categorii de folosin ă şi specii …………………
..  163
2.5. Enclave …………………………………………………………………………………
….  164
2.6. Organizarea administrativă ( districte, brigăzi, cantoane ) ……………………………….
.  165
2.7. Ocupa  ii şi litigii …………………………………………………………………………
…  165
1
66
3. GOSPODĂ RIREA DIN TRECUT A PADURILOR ………………………………
167
……..
3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea î
n
vigoare a amenajamentului ……………………………………………………………….
..
3.1.1. Evolu  ia proprietă  ii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948 ……
..  167
3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 ……………………………………
…  167
3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat ………………………………………
..  167
3.2.1. Baze de amenajare adoptate prin amenajamentul precedent ………………………
.  183
3.2.2. Aplicarea prevederilor amenajamentului expirat …………………………………
.  186
3.2.3  Lucrări de împădurire ……………………………………………………………...
.  187
3.2.4. Instala ii de transport ……………………………………………………………..
. 189
3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor ………………………………………………
….  191
1
91
4. STUDIUL STA IUNII ŞI AL VEGETA IEI ……………………………………...........
4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren ………………………….
.  195
4.1.1. Metoda de lucru în sistem GIS ( Geografical Informational Sistem ) .............................. 
195
4.2. Elemente generale privind cadrul natural ………………………………………………
…  196
4.2.1. Geomorfologie ………………………………………………………………………….
..  198
4.2.2. Geologie …………………………………………………………………………………
.  198

4.2.3. Hidrologie ……………………………………………………………………… 4
……….. .
4.2.4. Climatologie …………………………………………………………………… 2
………...
.4.1 Regimul termic ………………………………………………………………… …
4.2.4.2. Regimul pluviometric ………………………………………………… …
………. …
4.2.4.3. Regimul eolian ……………………………………………………… …
………… …
4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice……………………………… …
………… …
4.2.4.5. Date fenologice ……………………………………………………… …
……….. …
4.2.5. Zone şi etaje bioclimatice……………………………………………… …

………….

4.3. Soluri ………………………………………………………………………………
………. …
4.3.1. Eviden  a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol …………………… …

……….

4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol ………………………………

………..

4.3.3. Buletin de analiză ………………………………………………………

…..
5
4.4. Tipuri de sta iune ………………………………………………………………… .
……….
4.4.1. Eviden  a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sta  iune …………………… 1
.
………….
2
4.4.2. Descrierea tipurilor de sta  iuni cu factorii limitativi şi măsurile de gospodărire i

mpuse
F
de aceşti factori ………………………………………………………………………
u
…………
n
4.5. Tipuri de pădure …………………………………………………………………

…………
i
4.5.1. Eviden  a tipurilor naturale de pădure …………………………………………
i
…………
l
4.5.2. Forma  ii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure ……………………

………..
p
4.6. Structura fondului de produc  ie şi de protec  ie ……………………………………
………. ă
d
4.7. Arborete slab productive ………………………………………………………… u
………...
4.8. Arboretele afectate de factori destabilizatori şi limitativi ………………………… r
i
……….

4.8.1. Situa  ia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi ………………

………….

4.9. Starea sanitară a pădurii …………………………………………………………

…………

4.10. Concluzii privind condi  iile sta  ionale şi de vegeta  ie ……………………

…………


5. STABILIREA FUNC IILOR SOCIAL - ECONOMICE ALE PĂ DURII ŞI A

BAZELOR DE AMENAJARE …………………………………………………… …
……….
5.1. Stabilirea func  iilor social-economice şi ecologice ale pădurii  …

……………………………. …
5.1.1. Obiective social-economice şi ecologice  …
………………………………………. 199
5.1.3. Subunită  i de produc  ie sau de protec  ie constituite …………………………… 200
………... 200
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor ………………………………… 201
………… 201
5.2.0. Generalită  i …………………………………………………………… 202
………… 202
5.2.1. Regimul ………………………………………………………………………… 202
………. 203
5.2.2. Compozi ia el ………………………………………………………………… 203
………… 203
5.2.3. Tratamentul …………………………………………………………………… 204
………… 208
5.2.4. Exploatabilitatea ………………………………………………………………… 209
………. 209
5.2.5. Ciclul ……………………………………………………………………………
……….. 212
5.2.6. Baze de amenajare adoptate …………………………………………………… 218
………… 218
220
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUC IE LEMNOASĂ ŞI MĂ SURI 220
DE GOSPODĂ RIRE A ARBORETELOR CU FUNC II SPECIALE DE PRODUC  223
IE.. 224
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale ………………… 224
………... 226
6.1.1. Reglementarea procesului de produc ie la SUP “A” codru regulat …………… 229
………...
6.1.1.1. Stabilirea posibilită  ii de produse principale la SUP “A” ……………………
………... 233
6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare 233
……… 233
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă … 233
…………. 236
6.1.1.2. Adoptarea posibilită  ii ……………………………………………………… 236
………... 236
6.1.1.3. Recoltarea posibilită  ii ……………………………………………………… 237
………… 237
6.1.1.4. Prognoza posibilită  ii ………………………………………………………… 239
………. 240
6.1.2. Reglementarea procesului de produc ie la SUP “O” terenuri ce urmează a fi scoase 240
din f.f….. 241

243
243
243
243
243
244
246
248
250
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu func  ii speciale de protec  ie …………… …
………… …

6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii func  ionale …

………
8
6.3. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor ……………………………………
.
……….
5
6.4. Volumul total de masă lemnoasă prevăzut a fi recoltat (produse principale + cons

ervare +
M
produse secundare) ……………………………………………………………………
……….. ă
6.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi împăduriri ………………………… s
………… u
r
6.6. Refacerea arboretelor slab productive şi substituirea celor cu compozi ii necorespu

nzătoare
d
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori …………

………….
g
6.8. Procedura derogării de la prevederile amenajamentului ...........................................
o
............
s
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI p
o
FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI ……………………………………………
……. d
7.1. Poten ial cinegetic ……………………………………………………………… ă
………… r
7.2. Poten ial salmonicol . i
………………………………………………………………………. r
7.3. Poten  ial fructe de pădure e 

………………………………………………………….. a
r
7.4. Poten ial de ciuperci comestibile …………………………………………………
………. b
7.5. Resurse melifere ………………………………………………………………… o
………… r
7.6. Materii prime pentru împletituri ………………………………………………… e
….......... t
7.7. Semin e forestiere ………………………………………………………………… e
………. l
7.8. Alte produse ……………………………………………………………………… o
…......... r 
c
8. PROTEC IA FONDULUI FORESTIER ………………………………………… u 
……… u
8.0. Generalită  i …………………………………………………………………… s
c
………...
a
8.1. Protec  ia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă …………………
r
……….

8.2. Protec ia împotriva incendiilor …………………………………………………… a
………..
8.3. Protec  ia împotriva poluării industriale …………………………………………… n
o
……….
r
8.4. Protec  ia împotriva bolilor şi dăunătorilor ………………………………………
mală …………………………………. 251
8.6. Conservarea biodiversită  ii....................................................................................... 251
........... 251
8.6.1. Habitate de interes comunitar existente în fondul forestier proprietate publică  253
a
statului din OS Baia Sprie................................................................................................ 256
............. 257
8.6.2. Lucrări silvotehnice propuse în  arboretele din situl de interes comunitar situat î
260
n fondul 262
forestier proprietate publică a statului din OS Baia Sprie............................................. 263
.............
8.6.3. Măsuri în favoarea conservării biodiversită  ii ......................................................
............ 267
8.6.3.1. Măsuri generale ................................................................................................. 267
........... 271
8.6.3.2. Măsuri specifice ................................................................................................ 271
........... 272
8.7. Măsuri de gospodărire în arboretele situate în  arii naturale protejate ...................... 272
........... 272
273
9. INSTALA II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE 273
ŞI CONSTRUC II SILVICE ………………………………………………………
……… 274
9.1. Instala ii de transport ……………………………………………………………… 274
………. 274
9.1.1. Instala  ii de transport permanente existente şi necesare ………………… 276
……….. 277
9.1.2. Coresponden  a între situa  ia reală din teren şi eviden  ele contabile ale 278
OS Baia Sprie............................................................................................ 280
............. 280
9.2. Tehnologii de exploatare …………………………………………………………
……….. 280
9.3. Construc ii forestiere ………………………………………………………………
………. 281
290
10. ANALIZA EFICACITĂ II MODULUI DE GOSPODĂ RIRE A PĂ DURILOR … 291
…. 292
10.1. Realizarea continuită  ii func  ionale ………………………………………………294
……….
10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier …………………………………………
………. 297
10.2.1. Indicatori cantitativi …………………………………………………………… 297
……….. 297
10.2.2. Indicatori calitativi ……………………………………………………………
………… 300
301
302

303
303
303
303
1
11. D I V E R S E ……………………………………………………………………… 2
……… .
11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia  6
………... .
11.2. Recomandări privind inerea eviden  ei lucrărilor executate pe parcursul duratei  1
de . 
valabilitate a amenajamentului ………………………………………………… L
………... u
11.3. Indicarea hăr  ilor amenajamentului …………………………………………… c
………… r
11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului ……………………………………… ă
………. r
11.5. Bibliografie ……………………………………………………………………… i 
……….. d
Proces verbal al Conferin ei a I- a de amenajare ……………………………… e 
………… a
Proces Verbal de Recep  ie finală a lucrărilor de teren ………………………… j
………… u
Proces verbal al Conferin ei a II-a de amenajare ……………………………… t
………… o
r
PARTEA A II-A - PLANURI DE AMENAJAMENT  a
……………………………. r
e

12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ ……………………………………
r
…….. e
12.1. Planuri de recoltare a produselor principale ……………………………… g
………... e
12.1.1. Eviden  a arboretelor exploatabile şi preexploatabile precum şi a arboret n
elor e
care fac obiectul tăierilor de regenerare în deceniul  I ………………… r
………. ă
12.1.1.1. Recapitula  ia posibilită  ii de produse principale …………………… r
………... i
12.2. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere ………………………………… i 
……...... n
12.2.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor ................................................ a
t
……….. u
12.2.2.  Îngrijirea arboretelor ( cantită  i totale şi anuale ) ……………………… r
…………. a
12.2.3. Posibilitatea anuală ……………………………………………………… l
……….. e 
12.4. Eviden  a suprafe  elor medii anuale pe natură de tăieri …………………… p
………… r
12.5.  Indici de creştere şi recoltare ……………………………………………… e
……….. v
12.6. Planul lucrărilor de regenerare …………………………………………… ă
…………. z
ute în deceniul I …………... 306
12.6.2.Lucrări de regenerări artificale (reîmpăduriri) ………………………
………… 307
12.6.3.Completări în arborete care nu au închis starea de masiv …………… 307
………...
12.6.4. Îngrijirea culturilor tinere …………………………………………… 307
………... 308
12.6.5.  Împăduriri în terenuri cu condi  ii exttreme ………………………… 309
…………. 309
12.6.6. Recapitula ie ………………………………………………………… 311
………... 315
319
13. PLANURI PRIVIND INSTALA IILE DE TRANSPORT CONSTRUC II
FORESTIERE ŞI VÂNATUL ………………………………………………… 329
…….….
13.1. Planul instala iilor de transport propuse a se construi în deceniul I ………
………… 329
13. 2. Construc ii forestiere existente …………………………………………… 329
………..
13. 3. Construc ii forestiere necesare …………………………………………… 329
……….. 330
13.4. Vânatul …………………………………………………………………… 333
………… 333
13.5. Pescuitul în apele de munte …………………………………………………334
………. 334
335
335
335
335
336
336
337
337
337

339
339
339
340
341
344
14. PROGNOZA DEZVOLTĂ RII FONDULUI FORESTIER...........................................
347 3
14.1. Dinamica  dezvoltării  fondului  forestier........................................................................     
47
PARTEA A III-A - EVIDEN E DE AMENAJAMENT …………………………… n
……. a
l
15. EVIDEN E DE AMENAJAMENT …………………………………………… e 
15. 1. EVIDEN E PRIVIND MĂ RIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIE …
R……... ..
15.1.1. Reparti  ia suprafe  elor pe categorii de folosin ă forestieră şi grupe func  io 1
5.1.2.. Situa  ia sintetică pe specii ………………………………………………………
351

15.1.3. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii fu
352
nc ionale
353
353
355
357
15.1.4. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe func  ionale şi specii…… …

………. …
15.1.5.. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii ……………………… ..
………... .
15.1.6.. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe func  ionale şi specii
pentru fondul productiv ………………………………………………… P
………... A
15.1.7.. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproduc R
tiv …… T
15.1.8. Structura şi mărimea fondului forestier pe subunită  i de produc  ie/protec  i E
e A
după vârstă, grupe func  ionale şi specii …….…………………………..   
……....... A
 
15.1.9. Structura şi mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate 
I
ş i specii.. V
-
15.2. EVIDEN E PRIVIND CONDI IILE NATURALE DE VEGETA IE ……… A
. ..........  
15.2.1. Eviden  a tipurilor de sta  iune şi a tipurilor de pădure …………………… - 
……….. A
15.2.2. Recapitula ie forma ii forestiere ………………………………………… P
……….. L
15.2.3. Reparti  ia suprafe  elor pe forma  ii forestiere ,  altitudine, înclinare şi expo I
zi  ie …. C
A
15.2.4. Recapitula  ia suprafe  elor pe etaje fitoclimatice , înclinare şi expozi  ie …
R
………. E
15.2.5. Reparti  ia suprafe  elor în raport  cu eroziunea şi înclinarea terenului …… A
………..  
15.2.6. Reparti  ia suprafe  lor în raport cu natura şi intensitatea poluării ……… A
………… M
E
15.3. EVIDEN E AJUTĂ TOARE PENTRU REGLEMENTAREA PRODUC IEI . N
............. A
15.3.1.Reparti  ia speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în ameste J
A
c ……..
M
15.3.2.Reparti  ia arboretelor exploatabile pe subunită  i, urgen  e de regenerare, E
accesibilitate şi specii .................................................................................. N
.......... T
15.4. EVIDEN E PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A U
POSIBILITĂ II ………………………………………………………………… L
............ U
15.4. 1. Accesibilitatea fondului forestier şi  a posibilită  ii decenale de produse p I 
rincipale …
şi secundare …………………………………………………………… …

…………………….. 359
361
16. EVIDEN A ŞI BILAN UL APLICĂ RII ANUALE A PREVEDERILOR
AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂ RI ŞI ÎMPĂ DURIRI ….. 363
16.1. Eviden  a şi bilan  ul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu 365
privire la exploatări şi împăduriri …………………………………………
… 367
393

403
ANEXE
403
409
411
415
417
421

423
423

427

433

433

437

439

439

Se 
aprobă
Dire
ctor

PROCES VERBAL C.T.A.P. Nr. 412
Avizare de recep ie din 12.12.2013

A. OBIECTUL  AVIZĂ RII  :


Studiul general de amenajare a fondului forestier proprietate publică a 
statului
administrat  de  Ocolul Silvic Baia  Sprie,  Direc  ia  Silvică  Maramureş .
• Proiectant  general:  INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI ŞI  AMENAJĂRI  SILVICE
• Proiectant de specialitate: INSTITUTUL DE  CERCETĂRI ŞI  AMENAJĂRI SI
LVICE
– STA IUNEA ORADEA
• Şef  proiect:  ing.  PAVEL  POPA
• Beneficiar:  REGIA  NA IONALĂ  A  PĂDURILOR  –  ROMSILVA
• Faza  de  proiectare:  Studiu
• Comanda  nr.  –  Program  de  dezvoltare  tehnologică  al  ICAS  pe  anul  2013
• Contract  nr.  ……………………………………………….
B. PARTICIPAN I :
• Director  tehnic:  ing.  FLORIN  ACHIM  -  membru  C.T.E  ………………...
…………
• Şef  de  sta  iune:  ing.  PAVEL  POPA 
…………………………………………………
• Şef  proiect:  ing.  PAVEL  POPA  …………………………………………………….
• Al  i  participan  i: 
………………………………………………………………………..
C. CONCLUZII ŞI  CONSTATĂ RI  :
Din  analiza  documenta  iei ş i  a  discu  iilor  purtate  au  rezultat  urmă toarele  :
Amenajamentele au fost întocmite în conformitate cu prevederile  No
rmelor
tehnice  pentru  amenajare pă durilor - în baza celor stabilite la Conferin  a I 
a de
amenajare  din  31.05.2012 ş i  la  Conferin  a  a  II-a  de  amenajare din  05.03.2013.
-    FD.1.     -    Etajul    deluros    de    cvercete    cu    stejar    (  şi    cu    cer,    gârni  ă ,    gorun  şi
Amenajamentele au intrat în vigoare la data de 01. 01. 2013.

Suprafa  a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de 
Ocolul
silvic  Baia  Sprie  este  de  4883,20  ha ş i  este  cuprinsă  în  4  unită  i  de  produc  ie.  Aceas
ta  este
mai  mică  cu  1542,20  ha  decât  cea  de  la  amenajarea  precedentă  (6425,4  ha).
Diferen  a de suprafa ă (- 1542,20 ha) se justifică prin: retrocedarea că tr
e foş tii
proprietari a suprafe  ei de 3622,13 ha, din care prin aplicarea Legii 18/1991 (-
44,75
ha), Legii 1/2000 (-2656,87 ha) ş i a Legii 247/2005 (- 920,51 ha), diferen  e d
atorate
schimbă rii bazei cartografice (+ 21,74 ha), intră ri de suprafe  e în fond forestier 
cu acte
legale (+ 2091,45 ha, din care 2084,40 ha prin revocarea de că tre Comisia Jud
e  eană
(HCJ 342/07.12.2006)a Titlului de Proprietate 430/2002 eliberat pe
baza PV
233/16.02.2002 şi a Titlului de Proprietate 2476/2003 eliberat pe
baza PV
4573/05.08.2003, iar 7,05 ha prin decizii ale ITRSV), ieş iri de suprafe  e din  fond f
orestier
cu acte legale (-33,26 ha, decizii ITRSV).
Pentru determinarea suprafe  elor ş i întocmirea hă r  ilor s-au folosit ur
mă toarele
planuri de bază ş i anume: planuri aerofotogrametrice (foi volante) la scara 1: 5
000 cu
curbe de nivel, editate de I.G.F.C.O.T în anii 1962, 1974, 1976, 1994 după 
zboruri
efectuate în anii 1961-1972.
Reparti  ia  suprafe  ei  fondului  forestier  pe  categorii  de  folosin ă  este  urmă toarea
:
-  A.  Pă duri ş i  terenuri  destinate  împă duririi  ……….  …….….....   4689,75  ha
-  B. Terenuri  afectate  gospodă ririi  pă durilor………………..…….  142,76  ha
- C. Terenuri neproductive ………………………………….………. 16,67 ha
- D. Terenuri scoase temporar din fond forestier ………….…..…. 34,02 ha
Pă durile din cadrul Ocolului Silvic Baia Sprie sunt situate din punct de 
vedere
fitoclimatic  în  urmă toarele  etaje  de  vegeta  ie:
-  F.M.1.  +  F.D.4.  -  Etajul  montan  -  premontan  de  fă gete  –  2997,32  ha (  64  %  );
-  F.D.3.  -  Etajul deluros  de gorunete, fă gete ş i  goruneto-fă gete  –  1392,76  ha  (30  %  )
-  F.D.2.  -  Etajul  deluros  de  cvercete  (GO,CE,GA  amestecuri  dintre  acest
ea) şi
şleauri
de  deal - 277,29  ha  (  6  %  );

amestecuri  ale
acestora) -  22,38  ha  (  sub1  %  );
Fondul  forestier  în suprafa ă  de  4883,20 ha administrat  de  O.S. Baia Sprie c
uprinde
pă durile proprietate publică a statului situate în nordul ă rii, pe versantul sudic al 
Elementele  de  caracterizare  a  structurii  fondului  forestier  (total  pă dure  –  4680,46
ha)  sunt  urmă toarele:
Specificări Specii Total
FA MO GO CA PAM ME LA DR DT DM
Compozi ia (%) 74 13 4 4 2 1 - 1 1 - 100
Cl.de produc ie III.1 II.7 II.8 III.7 II.8 III.5 II.9 II.8 III.2 II.8 III.1
Consisten a 0,74 0,83 0,68 0,75 0,75 0,83 0,91 0,81 0,74 0,65 0,75
Vârsta medie -ani 80 51 95 55 54 27 31 39 61 56 74
Cr.curentă- mc/an/ha 5,2 10,0 3,6 5,0 2,1 5,0 11,5 7,9 4,3 3,9 5,7
Volum mediu      mc/ha 241 310 244 127 126 86 182 197 153 141 240
Volum total – mc 834311 185564 44924 23225 10892 3216 3690 5281 9405 2083 1122591
lan  ului
muntos  Oaş -Gutâi,  în  bazinul  superior  al  râului  Să sar  afluent  de  dreapta  al  râului 
Some
Reparti ş .   ei pe grupe şi categorii func  ionale este următoarea:
  ia suprafe

Grupa, subgrupa şi categoria func  ională Suprafa  a


Cod Denumirea ( func  ia prioritară ) ha %
Grupa I - din care :
Păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri
2A
cu înclinare  mai mare de 35g , pe nisipuri şi pietrişuri cu înclinare  mai  mare de 30g (T II) 680,23 14
Pădurile constituite din parcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit şi
2B căilor ferate normale, în zone  de relief accidentat (terenuri cu pante  mai  mari de 25 grade -
şi cu pericol de alunecare) (T  II) 2,29
2C Benzile de pădure din jurul golului alpin (TII) 124,97 3
2E Planta iile forestiere executate pe terenuri degradate (T II) 30,79 -
2H Păduri situate pe terenuri alunecătoare (T  II) 41,17 1
2I Pădurile situate pe terenurile cu înmlăştinare permanentă (T II) 2,16 -
Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice  foarte vulnerabile la eroziuni şi
2L
alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la pct. 2A (T  IV) 316,93 7
Pădurile situate în zona cu atmosfera slab poluată, la care efectul noxelor industriale a fost
3I
determinat prin studii de specialitate avizate de Minister (T III) 1246,83 27
Din cele 26 tipuri de sta  iune determinate, predomină cele de bonitate 
mijlocie
(78%),  urmate  de  cele  de  bonitate  superioară  (11%) ş i  cele  de  bonitate  inferioară  (1
1%).
De asemenea, au fost determinate 27 tipuri natural fundamentale de 
pă dure
grupate  în  8  forma  ii  forestiere.  Ponderea  tipurilor  naturale  de  pă dure  este  de  83%, 
a  celor
artificiale 13%, arboretele derivate ocupă 3% din suprafa  a fondului forestier iar 
pe 1%
avem  arborete  tinere  care  încă  nu  pot  fi  definite.
Arboretele de productivitate superioară ocupă 12% din suprafa  a pă duril
or, cele
de  productivitate  mijlocie  72%  ,  iar  cele  de  productivitate  inferioară  16%.
Grupa, subgrupa şi categoria func  ională Suprafa  a
Cod Denumirea ( func  ia prioritară ) ha %
4B Pădurile din jurul oraşului Baia Sprie, (T  III) 40,43 1
4I Arboretele situate de-a lungul  celorlalte căi de comunica  ie de interes turistic ( T  IV) 42,02 1
Pădurile în care sunt amplasate suprafe  e experimentale pentru cercetări forestiere de
5G
durată, neconstituite în rezerva  ii ştiin  ifice (T  II) 0,98 -
5H Pădurile stabilite ca rezerva  ii  de semin  e ( T  II). 44,85 1
Pădurile cu specii forestiere rare (castan comestibil) delimitate ca atare prin
5J
amenajamentele  silvice şi aprobate de Minister (T II) 6,72 -
Pădurile situate în perimetrul  Siturilor Natura 2000 – Mun  ii Gutâi (ROSPA0134) şi Gutâi
5M
– Creasta Cocoşului (ROSCI0089) (T  IV) 606,74 13
TOTAL gr. I 3187,11 68
Grupa II - din care :
Păduri destinate să producă în principal arbori groşi şi de calitate superioară pentru lemn 1449,94
1B 31
de cherestea ( T.VI )
Păduri destinate să producă în principal arbori mijlocii şi sub  iri pentru celuloză, 52,70
1C 1
construc  ii rurale şi alte  utilizări ( T.VI )
TOTAL gr. II 1502,64 32
TOTAL gr.    I + II 4689,75 100
- Terenuri fără grupă func  ională ( afectate-ctg.B, neproductive-ctg.C; scoase temporar din 193,45 -
fondul forestier- ctg.D). )
TOTAL OCOL 4883,20 -
din care: -    Clasă de regenerare gr. I 8,44 -
-    Clasă de regenerare gr. II 0,85 -
Au  fost  constituite  urmă toarele  subunită  i  de  produc  ie ş i  protec  ie:
SUP-A -  codru  regulat  –  sortimente  obiş nuite …………………  3743,17 
ha
SUP-K- rezerva ii de semin e ……………… ………………...…...  44,85 
ha
SUP-M  –  pă duri  supuse  regimului  de  conservare  deosebită ….... 887,92 
ha
SUP-O-  terenuri  ce  urmează  a  fi  scoase  din  fondul  forestier
proprietate  publică  a  statului  .................................. …..... 4,52 
ha
Bazele  de  amenajare  adoptate  sunt  urmă toarele:
- regimul - codru, pentru arboretele ce pot fi conduse la vârste înaintate 
pentru
producerea de lemn de dimensiuni mari, la care regenerarea se realizea
ză din
să mân ă , ş i regimul crâng pentru arboretele la care regenerarea se realize
ază din
lă stari ş i  drajoni  (salcâm);
-  compozi  ia-  el,  corespunză toare  tipului  natural  fundamental  de  pă dure;
- tratamentul  - tă ieri  progresive în gorunete, goruneto-fă gete, cerete, fă gete, 
fă gete
amestecate,  precum ş i  în ş leaurile de deal,  tă ieri  rase  de  refacere-substituire  în 
arboretele
derivate ş i slab  productive, ş i tă ieri în  crâng  în  salcâmete;
-  exploatabilitatea:  de  protec  ie  pentru  arboretele  din  grupa  I  func  ională , ş i  t
ehnică
pentru  arboretele  din  grupa  a  II  a  func  ională ;
-  ciclul  de  110 ani (la toate  unită ile  de  produc ie).
Posibilitatea de produse principale este de 10920 mc/an, fiind cu 27% m
ai mică
decât  posibilitatea  precedentă  (13200  mc/an  ).
Prin  tă ieri  de  conservare  se  vor  extrage  anual  1981  mc.
Indicele de recoltare a produselor principale este de 2,3 mc/an/ha.
Suprafe  ele anuale de parcurs cu lucră ri de îngrijire ş i volumele de recolt
at sunt
urmă toarele:
-  degajă ri:  41,29  ha
-  cură  iri:  41,13  ha,  de  pe  care  se  vor  recolta  242 mc
-  ră rituri: 129,50  ha,  de  pe  care  se  vor  recolta  3398 mc.
Cu tă ieri de igienă se vor parcurge 1924,47 ha, de pe care se vor recolta 1621 m
c.
Volumul total de masă lemnoasă ce se va recolta anual este de 18162 
mc iar
indicele de recoltare total de 3,9 mc/an/ha.
Lucră rile de regenerare care se vor executa în deceniul urmă tor sunt urmă toare
le:
-  lucră ri  necesare  pentru  asigurarea  regeneră rii  naturale…....1178,37  ha
-  lucră ri  de  regenerare………………………………………..……157,26  ha
-  completă ri  în  arborete  tinere………………….………..…….....   48,26  ha
- îngrijirea culturilor tinere………………….……………..…….. 502,05 ha
Amenajamentele cuprind recomandă ri pentru prevenirea ş i combaterea fa
ctorilor
destabilizatori ş i  limitativi,  precum ş i  mă suri  de  protec  ie  a  fondului  forestier.
Teritoriul Ocolului silvic Baia Sprie este împă r  it în 4  fonduri cinegetice, toa
te fiind
arendate  A.J.V.P.S.  Maramureş .  Pentru  buna  gospodă rire  a  acestora  amenajamentele 
prevă d
mă suri corespunză toare.
Re  eaua  instala  iilor  de  transport  însumează  121,46  km,  din  care  62,8  km  drumuri  p
ublice,
51,4  km  drumuri  forestiere  ş i  7,26  km  drumuri  de  exploatare  ale  altor  sectoare,  asi
gurând
accesibilitatea fondului forestier în propor ie de 88%.
Lucrarea con  ine ş i o dinamică a dezvoltă rii fondului forestier prin care se preco
nizează
stadiile intermediare pe care le vor parcurge pă durile din O.S. Baia Sprie în v
ederea
normaliză rii  structurii ş i  mă rimii  fondului  de  produc  ie.
C.T.E.- avizează favorabil lucrarea, aceasta fiind executată în conformit
ate cu
NORMELE TEHNICE SILVICE în vigoare.
MEMORIU DE SINTEZĂ

A AMENAJAMENTULUI OCOLULUI SILVIC BAIA SPRIE
DIN CADRUL DIREC IEI SILVICE MARAMUREŞ
Data intrării in vigoare a amenajamentului 01.01.2013

1. Suprafa   a  fondului  forestier


Suprafa  a  fondului  forestier  proprietate  publică  a  statului  administrată  de  Ocolul  s
ilvic  Baia
Sprie,  este  de  4883,20  ha şi  este  împăr  ită  în  4  unită  i  de  produc  ie.  Suprafa  a  determinată 
la  actuala
amenajare de 4883,20 ha este mai mică fa ă de amenajarea precedentă (6425,40 ha) cu 154
Diferen e (ha) Justific ări (  ha  )

Suprafa a Suprafa a + -
la la Diferen e Actederetrocedare
Diferen e
Unitatea de amenajarea amenajarea rezulate neidentificate la
produc ie actuală precedentă + - Intrări cu rezulate ca Revocări Ieşiri cu ca amenajarea
urmare a Legea Legea Total
acte schimb rii a TP prin Total acte urmare a anterioară
legale ă HCJ* legale schimbării
1/2000 247/05
ha ha bazei Legea Legea
bazei
cartografice 18/1991 1/2000
cartografice
I Chiuzbaia 1166,34 1181,10 - 14,76 - 36,13 1156,40 1192,53 - 35,71 2,00 3,30 1163,20 3,08 1207,29
II Şuior 792,53 926,70 - 134,17 7,05 34,17 928,00 969,22 33,26 44,03 - - 1026,10 - 1103,39
III Cavnic 2188,33 2671,70 - 483,37 - 58,89 - 58,89 - 31,59 15,52 47,61 14,84 432,70 542,26
IV Dumbravi a 736,00 1645,90 - 909,90 - 3,88 - 3,88 - - 27,23 56,64 345,18 484,73 913,78
Total O.S. 4883,20 6425,40 0,00 1542,20 7,05 133,07 2084,40 2224,52 33,26 111,33 44,75 107,55 2549,32 920,51 3766,72

2,20 ha.

Tere- Terenuri Păduri cu rol de :


Alte scoase Protec ie
U.P. Amena- Supra- Pădure nuri de
terenuri temporar din
Produc ie Compozi ia arboretelor
jamentul fa a (ha) (ha) împăd. si (fond productiv)
(ha) fond forestier TI TII TIII-IV
(ha) protec ie
F M
actual 1166,34 1153,66 - 10,60 - 2,08 - 60,81 950,52 1153,66 63FA14GO16PAM5MO2CI
I
precedent 1181,10 1166,00 0,90 10,10 - 4,10 - 262,00 772,70 1166,90 67FA12MO8GO13DT

actual 792,53 736,36 7,05 49,12 - - - 54,05 689,36 743,41 76FA6MO1PAM2CA15DT


II
precedent 926,70 871,20 - 55,50 - - - 73,30 797,90 871,20 71FA7MO6BR15DT1FR

actual 2188,33 2119,95 - 58,27 - 10,11 - 666,52 605,57 2119,95 68FA18MO3GO10PAM1DT


III
precedent 2671,70 2516,30 2,10 78,40 - 74,90 - 651,00 129,00 2518,40 63FA17MO9GO11DT

actual 736,00 670,49 2,24 41,44 - 21,83 - 152,78 7,50 672,73 62FA18GO4MO14DT2ANN
IV
precedent 1645,90 1516,80 6,50 46,50 - 76,10 - 408,60 22,20 1523,30 42FA37GO5MO2ST14DT

actual 4883,20 4680,46 9,29 159,43 - 34,02 - 934,16 2252,95 4689,75 68FA10MO8GO9PAM5DT
Total
precedent 6425,40 6070,30 9,50 190,50 - 155,10 - 1394,90 1721,80 6079,80 60FA14GO11MO1BR1ST13DT
Date generale
2. Concluzii privind gospodărirea pădurilor pe baza prevederilor amenajamentului
Diferen  a se justifică astfel: (la nivel de ocol silvic)
2.1 Evolu ia compozi iei
Anul Propor  ia speciilor
amenajării TOTAL FA MO GO CA PAM ME ST DR DT
DM
1992 100 58 11 14 8 - - - 2 6
1
2004 100 66 15 12 3 1 - 1 1 1
-
2013 100 74 13 4 4 2 1 - 1 1
-

2.2 Evolu ia claselor de produc ie
Anul Suprafa  a în Clase de produc  ie Clasa
produc  ie          I             II            III IV           V prod.
amenaj.
ha %     ha     %     ha     % ha % ha     %    ha    % medie
1992 7173,5 100 191,6 3 1428,2 20 4597,0 63 775,5 11
180,3 3 II9
2004 4611,0 100 88,4 2 709,7 15 3439,1 75 280,0 6 93,8
2 II9
2013 3747,69 100 17,08 - 471,38 13 3078,07 82 147,85 4
33,31 1 II9

2.3 Evolu  ia densită  ii arboretelor


Anul Suprafa  a în Categorii de consisten  ă
Consisten a
produc  ie sub 0,4 0,4 - 0,6 peste 0,6  
amenajării - ha - % - ha - % - ha - % - ha - % medie
1992 7173,5 100 362,6 5 816,1 11 5994,8 84 0,76
2004 4611,0 100 127,9 3 375,9 8 4107,2 89 0,79
2013 3747,69 100 211,16 6 347,77 9 3188,76 85 0,77

3. Structura fondului forestier
Structura fondului forestier din cadrul Ocolului silvic Baia Sprie se prezintă astfel
:
Specifică Fond U.M. Specii
forestier   FA MO    GO    CA   PAM  ME  LA   DR   DT   DM    
ri Total
Compo A11-13 % 73     13      4      4      2      1     1      1      1      -  
zi i A21-22     100
a Ocol 75     11      5      3      -      2     -      1      2     1  
A11-13 -     100
Clasa de A21-22 74     13      4      4      2      1     -      1      1      -  
produc ie Ocol     100
A11-13 - II.9    II.6    II.7    III.6    II.8   III.2  II.9   II.7   III.1   III.2 
Consiste A21-22     II9
n a Ocol III.8    II.7    III.2   IV.1    II.0   III.9  III.0   III.6   III.6   II.7  
3
A11-13 m /an    III.6
A21-22 ha III.1    II.7    II.8    III.7    II.8   III.5  II.9   II.8   III.2   II.8 
Creşterea Ocol     III1
3
curentă A11-13 m /ha 0,76    0,83   0,69    0,77   0,75   0,93  0,91   0,83   0,81   0,80 
A21-22    0,77
Volum Ocol 0,64    0,78   0,66    0,66   0,66   0,71  0,91   0,70   0,53   0,55 
unitar A11-13 ani    0,65
A21-22 0,74    0,83   0,68    0,75   0,75   0,83  0,91   0,81   0,74   0,65 
Vârsta Ocol    0,75
medie 5,7    10,5    3,8     5,2     2,1    6,2  11,6   9,1    4,7    2,1 
    6,2
3,3     7,6     2,9     3,9     1,3    3,6   9,1    2,7    2,9    5,1 
    3,7
5,2    10,0    3,6     5,0     2,1    5,0  11,5   7,9    4,3    3,9 
    5,7
241    287    238    126    124    89   183   209   144    74  
   237
239    430    267    131    282    82    59    140   178   185 
    252
241    310    244    127    126    86   182   197   153   141 
    240
72     47     91     53     54    26    31    38    48    35  
    67
108     69     110     67     97    29    20    43    98    70  
   101
80     51     95     55     54    27    31    39    61    56  
    74
Clasa de % I      II     III     IV     V    VI                              
vârstă Total
(1-20  A11-13 14     23      7      20     15    22                                 100
ani) A21-22            5      5      5      9      22    54                          
       100
Ocol 12     19      6      18     16    28                             
    100
- A11-A13:  Păduri,  planta  ii  cu  reuşita  definitivă,  regenerări  pe  cale  artificială  sau  naturală  cu  reuşită  par  ială 
- pentru  care  se
reglementează  recoltarea  de  produse  principale;
A21-A22:  Păduri,  planta  ii  cu  reuşita  definitivă,  regenerări  pe  cale  artificială  sau  naturală  cu  reuşita  par  ială 
pentru  care  nu
se  reglementează  recoltarea  de  produse  principale;

4. Zonarea  func  ional ă


Grupa I-a Grupa a- II -a
TOTAL Categorii func ionale
Anul Categorii func ionale ( ha )
Grupa I ( ha )
amen. 2A 2B 2C 2E 2H 2I 2L 3H 3I 4B 4C 4I 5G 5H 5J 5M 1B 1C TOTAL
2004 956,90 - 90,60 40,10 5,70 - 386,30 200,20 1116,3 96,90 65,70 56,60 1,10 91,30 9,00 - 3116,70 2872,70 90,40 2963,10
2013 680,23 2,29 124,97 30,79 41,17 2,16 316,93 - 1246,83 40,43 - 42,02 0,98 44,85 6,72 606,74 3187,11 1449,94 52,70 1502,64

Potrivit  prevederilor  din  normele  tehnice  existente şi  corespunzător  obiectivelor 

Amenajament Subunit i de gospod rire (ha) Total O.S.


A K M O
Precedent 4611,00 91,30 1368,00 - 6070,30
Actual 3743,17 44,85 887,92 4,52 4680,46

economice,

6.1 Regim (S.U.P. in produc ie):
Suprafa  a tratata in regim : -ha-
Amenajament codru crâng
regulat cvasigradinărit grădinarit
Precedent 6057,40 - - 12,90
Actual 4672,42 - - 8,04
6.2 Compozi ia tel
Amenajament FA GO MO PAM ST PA FR BR DT DM
Precedent 60 14 11 - 1 - - 1 13 -
Actual 68 8 10 9 - - - - 5 -
6.3 Tratament
Suprafa a de parcurs cu tratamente: -ha/an-
Amenajament rase de grădinărite
progresive succesive crâng jardinatorii
substituire
Precedent 52,6 42,1 23,3 1,3 - -
Actual 73,57 2,59 3,35 0,17 - -
6.4 Exploatabilitatea
Amenajament Vârsta exploatabilită  ii pe subunită  i de gospodărire –ani- (U.P. / S.U.P. A)
I –codru regulat II –codru regulat III –codru regulat IV –codru regulat
Precedent 118 117 107 110
Actual 110 111 108 112

6.5 Ciclu
Amenajament Subunită  i de gospodărire –ani- (U.P. / S.U.P. A)
I –codru regulat II –codru regulat III –codru regulat IV –codru regulat
Precedent 120 120 110 110
Actual 110 110 110 110
3
Indicatori de posibilitate (m /an) dup : Posibilitatea
Denumirea Amenajament Creşterea indicatoare Clase de vârstă adoptat
U.P. 3      
ă
Ci Pci q m Procedeul Procedeul Indicator
(m /an)
sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea func  ională astfeldeductiv
 : 4378
inductiv semnificativ
I– Precedent 3276 2578 0,7 - 3044 3044 2800
Chiuzbaia Actual 3714 3714 1,33 - 4168 4211 4168 3714
II – Şuior Precedent 2559 1613 -0,1 - 2465 2425 2425 2000
Actual 2590 1543 0,02 - 1664 1808 1664 1543
III – Cavnic Precedent 7624 5491 0,5 - 9403 7039 7039 5600
Actual 5724 4436 0,42 - 4563 4765 4563 4436
III – Precedent 3765 2777 0,7 - 4729 3546 3546 2800
Dumbrăvi  a Actual 1833 1227 0,67 - 1270 1530 1270 1227
Total ocol Precedent 17224 12459 - - 20975 16054 16054 13200
Actual 10920 ă  i de
138615. Subunit -  gospod- ărire 11665 12314 11665 10920

ă ă

6. Bazele de amenajare
Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

Subunitatea Urgen a Suprafa a Volum total Volum de extras


I 208,14 24274 24274
Codru – regulat II 353,30 88421 50965
III 235,32 90421 33961
796,76 203176 109200
Total
rezultată  prin  însumarea  posibilită  ilor  tuturor  celor  patru  unită  i  de  produc  ie.  Se  observă  c
7.1 Reglementarea procesului de produc  ie lemnoasă  pentru subunită  i de tip “A”
ă  au  fost
adoptate valori ale posibilită  ii la nivelul indicatorului după creşterea indicatoare.
ă

Posibilitatea   de   produse
Din  analiza   principale
elementelor   adoptat ă  la   nivel   de   ocol   însumeaz ă  ă 10920 m3/an
ile  de    prod
  prezentate   în  tabelul de  mai   sus,  rezultã   cã unit
uc  ie  de
codru regulat ( S.U.P. - A -) din cadrul U.P.II, III, IV au deficit de arborete exploatabile ( 
Q < 1) ),
iar U.P. I are excedent (Q > 1). În primul caz la stabilirea indicatorului de posibilitate 
se ia în
considerare, valoarea cea mai micã din rapoartele: VD/10, VE/20, VF/40, VG/60. Astfel
, pentru
U.P.II indicatorul semnificativ este VF/40, iar pentru U.P.III, IV – VD/10. În cazul 
U.P. I
(excedent) indicatorul semnificativ  este func  ie de  creşterea indicatoare şi factorul modificat
or (  P  =
mCi ) dar inând cont de faptul că majoritatea suprafe  ei este inclusă în grupa I func  ională 
P  =  Ci.

Posibilitatea anuală de produse principale  adoptată  de 10920  mc  este mai mică  cu 


17%  fa ă
de  cea  precedentă  (13200  mc).  Această  scădere  se  justifică  prin  diminuarea  suprafe  ei  ocol
ului,  deci
şi a suprafe  ei în produc  ie, ca urmare a aplicării legilor funciare.
Posibilitatea astfel adoptată asigură echilibrul recoltelor de masă lemnoasă din 
produse
principale la nivel de ocol (înregistrând creşteri semnificative după expirarea a 20 ani) ş
i este în
concordan ă cu exigen  ele silviculturale referitoare la regenerarea, îmbunătă  irea func 
iilor de
protec  ie şi ameliorare ecologică  a arboretelor.
terenuri ce urmează a fi scoase din fondul forestier proprietate publică a statului
La nivel de ocol silvic a fost constituită o singura subunitate de tip O - terenuri ce urm
ează a fi
scoase  din  fondul  forestier  proprietate  publică  de  stat în  U.P.  IV  Dumbrăvi  a  (4,52  ha).  A
vând  Specific
în ări
vedere  că  suprafa  a  acestei  subunită  i  este  foarte  mică  nu  se  poate  urmări  o  normalizare  a 
fondului
de produc ie, motiv pentru care nu s-au calculat indicatorii de posibilitate, eventualii i
ndicatori
rezulta  i  de la calculator  neavând nici o  relevan ă.  Arboretul  din  această  subunitate de prod
uc  ie are
vârsta  de  110  ani,  făcând  parte  din  clasa  a  VI-a  de  vârstă,  fiind  constituit  din  gorun  clasa 
a  II-a  de
produc  ie şi este exploatabil în deceniul II. Pentru acest arboret s-au prevăzut luc
rările adecvate
corespunzătoare stadiului de dezvoltare şi stării actuale ale acestuia şi anume tăieri de igi
enă.

7.4 Posibilitatea de produse secundare
Suprafa  a efectivă de parcurs (ha)

Posibilitate (mc)
moderată      -       -      -      -     
Total ă - - Anuală -      -     
Totală -      - Anuală
Degajăări    
puternic 3,86     3,86     -      -     
412,90 - - 41,29 -      -      - -      - -
Cură  iri 411,33 41,13 2424 242
Rărituri 1294,95 129,50 33979 3398
moderată     8,76      -      -      -     
Total produse secundare 1706,28 - -
170,63 -     8,76    
36403 -      -
3640
ă   igien
ă     
puternic
Tăieri de 10,61 -     0,72     -     
1924,47 - 1924,47 -     
6,72 -    16214
3,17     - 1621
 

7.5. Volum rezultat din lucrări de conservare

7.2 Urgente de regenerare
Supraf. ( ha ) Volum ( mc ) Volum de recoltat pe specii –m /an
3
O.S.
Totală Anuală Total Anual FA GO MO CA PAM CAS  ME
DR DT DM
TOTAL 324,83 32,48 19814 1981 1818 9 18 52 2 62 - -
12 8

8. Suprafa  a afectată de fiecare factor destabilizator (pe grade de vătămare)
7.3 Reglementarea procesului de produc  ie lemnoasă   pentru subunită  i de tip “O”–
si masurile de gospodărire propuse

Natura Lucrãri prevãzute
factorilor Grade de Supr. T. de
T. T. suc- T.de Compl..+î
destabili- manifestare -ha-       T. T. în T. de îngrijire
ng.sem. Degaj.
zatori prog. rase cesive crâng conserv. (curã iri + igienã
împãd.
rãritur
i)
slabă 65,30 21,50 - - - 9,76 - 34,04 -
-
Doborâturi de
vânt
f. puternică - - - - - - - - -
Specificări Specii de împădurit (ha)
FA PAM GO MO BR TE ST ANN SC DT
Împăduriri Total
FR
Integrale 157,26 62,64 12,61 28,40 11,81 0,20 0,66 2,32 0,16 1,60 0,45 36,41
Completări 48,26 24,88 3,95 5,68 2,35 0,04 0,13 0,46 0,03 0,32 0,09 10,33
Total 205,52 87,52 16,56 34,08 14,16 0,24 0,79 2,78 0,19 1,92 0,54 46,74
Ajutorarea regenerării  nat. 1178,37 - - - - - - - - -
Îngrijirea culturilor 502,05 - - - - - - - - -
-
slabă 71,74 4,44 - - - 19,74 - 47,56 -
-
Uscare
f. puternică - - - - - - - - -

-
Atacuri de slabă 2,70 - - - - - - 2,70 -
-
dăunători puternică 7,44 - 0,72 - - 6,72 - - -
-
Incendieri slabă 5,40 - - - - - - 5,40 -
-
Rupturi de 17,05       -                  -                  -                  -                  -      13,33     3,72       -     
Vătămări de       -
5,84      5,84       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      
     -
Poluare slabă 1293,97 346,79 0,72 19,33 14,99 212,17 615,41
52,02 32,54
Alunecări slabă 19,19 - - - - - 0,87 18,32 -
moderată 36,25 - - - - - - 36,25 -
-
puternică 4,93 - - - - 4,56 - 0,37 -
-

Înmlăştinare 2,16                -                  -                  -                  -       2,16       -                  -                  -       


     -
moderată 39,55            2,78       -                  -                  -                  -       9,31     27,46      -     
Eroziune în
      -

Rocă  pe 0,1 - 0,2S   1120,13   149,81      -       8,02       -      104,84   250,87   594,55    8,
la ă43
slab           3,61
vânt şi zăpadă   suprafa  0,3 - 0,5S          322,37     1,93       -                  -                  -      112,89    15,97    191,58      
ă slabă-                  -
exploatare       
0,6 S şi peste   7,30     -     -     -     -     -     -    7,30    
-     -
Tulpini 10-20% 184,18 41,65 17,42 - - 54,01 1,26 69,84 -
-
nesănătoase 30-50% 117,89 27,02 8,45 - - 24,02 - 58,40 -
-
O.S. 3346,62   605,62    28,03    27,35      -      360,41   503,78   1721,66   63,6
slabă 2    36,15
suprafa ă    
% 100 18 1 1 - 11 15 51 2
1
9. Situa  ia lucrărilor de împădurire la nivel de ocol silvic se prezintă astfel:

10. Instala ii de transport
Re  eaua instala  iilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestie
r însumează
121,46  km  din  care:  62,8  km  -  drumuri  publice,  7,26  km  drumuri  de  exploatare  ale  alto
r  sectoare  şi
51,4 km - drumuri forestiere, asigurând accesibilitatea:
- fondului forestier în propor ie de 88%
- fondului forestier productiv în propor ie de 88%.

ŞEF DE PROIECT
ing. Pavel Popa
D.S. MARAMUREŞ Anul aplicării 

2013
O.S. BAIA SPRIE
S.G.

FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE
A
FONDULUI FORESTIER
FOLOSIN E Suprafa a INDICATORUL U
Grupa I Grupa II Total M
A PĂ DURI ŞI TERENURI DESTINATE Păduri pentru care se Gr. ha
reglementează recol- I-a
3187,11 1502,64 4689,75
ÎMPĂ DURIRII SAU REÎMPĂ DURIRII tarea de produse Gr. ha
principale II-a
A1 PĂ DURI ŞI TERENURI DESTINATE  ÎMPĂ DURI- Total A1 (grupa I+II) ha
RII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ
2252,95 1502,64 3755,59
RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE Total O.S (A1+A2) ha
(Total rând A1-A17) din care:
A11- Păduri, planta  ii cu reuşita definitivă regenerate pe Propor ia A1 %
cale 2245,90 1501,79 3747,69
A13 artificială sua naturală cu reuşita par  ială speciilor O.S
A14 Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase , - - - Clasa de A1
a doborâturilor de vânt sau a altor cauze produc ie medie O.S
A15 Poieni sau goluri destinate împăduririi 7,05 0,85 7,90 Consisten a A1
medie O.S
A16 Terenuri degradate prevăzute a se împădurii - - - Vârsta A1 ani
medie O.S ani
3
A17 Răchitării naturale sau create prin culturi - - - Fond lemnos A1 m
total O.S m
3

3
A2 PĂ DURI ŞI TERENURI DESTINATE 934,16 - 934,16 Volum lemnos A1 m
ÎMPĂ DURIRI PENTRU CARE NU SE
REGLEMENTEAZĂ
RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE la ha O.S m
3

(Total rând A21-A25) din care:
3
A21 Păduri, planta  ii cu reuşita definitivă, - 932,77 - 932,77 Indicedecreşterecurentă A1-m /an/ha

A22 Terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu - - - Posibilitatea anuală


reuşita par  ială
3
A23 Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor - - - din produse principale m /an/ha
de vânt sau altor cauze Posibilitatea anuală
din
3
A24 Poieni sau goluri destinate împăduririi 1,39 - 1,39 produse secundaredin m /an/ha
care
3
rărituri m /an/ha
3
A25 Terenuri degradate destinate împăduririi - - - Indici de recoltare m /an/ha

B TERENURI AFECTATE  GOSPODĂ RII SILVICE - 142,76 * 142,76


C TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri, - 16,67 * 16,67 Lucrări de îngrijire
sărături, mlaştini, râpe, ravene)
D TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FOND - 34,02 * 34,02 şi conservare
FORESTIER
D1 Transmise prin acte normative - - -
D2 Ocupa  ii şi litigii - 34,02 * 34,02 Lucrări de
împădurire
TOTAL OCOL 3187,11 1696,09 4883,20
ENCLAVE 90,30

DENSITATEA RE  ELELOR DE DRUMURI
Publice Forestiere De exploatare ale ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER
Total       La începutul La sfârşitul În perspectivă
altor sectoare deceniului deceniului
m/ha                                                                                     %
12,9 10,5 1,5 24,9                88 91 100

Notă:  Suprafe  ele  de  la  ctg.  B,  C,  D,  s-au  trecut  conven  ional  la  grupa  a  II-a.
Categ. 2A  2B  2C 2E  2H 2I  2L 3I 4B 4I 5G 5H 5J 5M TOT.
h
a/%
UNITĂ I DE GOSPODĂ RIRE Păduri  ha/%
A21-A22
Unitatea SUP-A SUP-M SUP-K SUP-O TOTAL Total A11-A22 ha/%
Suprafa a 3743,17 887,92 44,85 4,52 4680,46

Ciclu 110 - - -

REPARTI  IA SUPRAFE  ELOR DIN GRUPA I  PE CATEGORII FUNC  IONALE
SPECII Clasa de vârstă (ani)
Supr. (ha) 680,23Total
      FA 41,17 2,16 MO
2,29 124,97 30,79
            316,93 1246,,83GO
           40,43CA42,02 0,98
       PAM 44,85 ME
              LA
6,72   606,74DR
   3187,11 DT
Păduri A11-A13 DM
2245,90 1677,55 307,50 72,53 54,29 61,31 9,61 16,06 13,71 32,28
1,06
1501,79 1073,76 192,74 69,12 101,40 23,39 10,85 3,98 8,34 13,44
4,77
3747,69 2751,31 500,24 141,65 155,69 84,70 20,46 20,04 22,05 45,72
5,83
4680,46 3468,37 598,33 183,81 183,07 86,19 37,33 20,26 26,87 61,46
14,77
100 73 13 4 4 2 1 1 1 1 -
100 74 13 4 4 2 1 - 1 1 -
II.9 II.9 II.6 II.7 III.6 II.8 III.2 II.9 II.7 III.1
III.2
III.1 III.1 II.7 II.8 III.7 II.8 III.5 II.9 II.8 III.2
II.8
0,77 0,76 0,83 0,69 0,77 0,75 0,93 0,91 0,83 0,81
0,80
0,75 0,74 0,83 0,68 0,75 0,75 0,83 0,91 0,81 0,74
0,65
67 72 47 91 53 54 26 31 38 48 35
74 80 51 95 55 54 27 31 39 61 56
887522 663263 143347 33671 19628 10472 1825 3677 4608 6598
433
1122591 834311 185564 44924 23225 10892 3216 3690 5281 9405
2083
237 241 287 238 126 124 89 183 209 144 74
240 241 310 244 127 126 86 182 197 153
141
6,2 5,7 10,5 3,8 5,2 2,1 6,2 11,6 9,1 4,7 2,1
10920 8668 685 660 585 218 - - 27 69 8
3640 1816 1359 31 142 46 101 42 52 48 3
3398 1689 1311 31 113 34 84 41 50 46 -
Principale Secundare Total
2,3 0,8 3,1
Lucrarea Degajări Cură  iri Rărituri Tăieri de igienă
Lucrări de
con
servare
3 3 3 3
ha ha m ha m ha m ha m
Total 412,90 411,33 2424 1294,95 33979 1924,47 16214 324,83
19814
Anual 41,29 41,13 242 129,50 3398 1924,47 1621 32,48
1981
Specia FA PAM GO MO BR TE ST ANN SC            DT     Total
FR
Hectare
Integrale 62,64 12,61 28,40 11,81 0,20 0,66 2,32 0,16 1,60 0,45
36,41 157,26
Completări 24,88 3,95 5,68 2,35 0,04 0,13 0,46 0,03 0,32 0,09
10,33 48,26
Total 87,52 16,56 34,08 14,16 0,24 0,79 1,92 2,78
0,54 0,19
46,74 205,52 şi peste       Total
STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ (ha/%)
I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80) V (81-100) VI(101-120)

516,15 14 855,80 23 250,50 7 754,52 20 560,40 15 810,32 22


3747,69 100
49,81 5 51,19 5 45,52 5 79,74 9 206,79 22 499,72 54
932,77 100
565,96 12 906,99 19 296,02 6 834,26 18 767,19 16 1310,04 28
4680,46 100
PROGNOZA POSIBILITĂ II DE PRODUSE PRINCIPALE
) Volumul arboretelor - VD -
Nivel prognoză Suprafa  a în exploatabile (mii m3)
produc ie (ha Dec.I
exploatabile în decI+II Posibilitatea anuală
Volumul arboretelor
(mii m3) - VE - m3
S.U.P. A – codru regulat – sortimente obişnuite
2013-2022 3747,69 130 282
10920 Ciclul - 110 ani
2023-2032 3751,07 173 333
11500
2033-2042 3751,07 218 379
11925
2043-2052 3751,07 260 354
12755
Nr. Indicatorul UM SPECIA
crt. Total FA MO CA GO PAM ME LA DR DT DM
S.U.P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Păduri pentru gr.I 2241,38 1677,55 307,50 54,29 69,37 61,31 9,61 16,06 13,71 30,92 1,06
care se
1 reglementează gr.II ha 1501,79 1073,76 192,74 101,40 69,12 23,39 10,85 3,98 8,34 13,44 4,77
recoltarea de
produse princi- Total 3743,17 2751,31 500,24 155,69 138,49 84,70 20,46 20,04 22,05 44,36 5,83
pale (A11-A13)
2 Propor ia speciilor % 100 73 13 4 4 2 1 1 1 1 -

3 Clasa de produc ie - II.9 III.0 II.6 II.6 III.7 II.5 II.9 III.0 II.6 III.0 II.9
medie
4 Consisten a medie - 0,77 0,76 0,83 0,77 0,69 0,75 0,93 0,91 0,83 0,81 0,80

5 Vârsta medie ani 67 72 47 53 90 54 26 31 38 46 35
3
6 Volum mediu la hectar m / 237 241 287 126 235 124 89 183 209 139 74
ha
3
7 Fond lemnos m 885994 663263 143347 19628 32595 10472 1825 3677 4608 6146 433
total
3
8 Indici de creşterem / 6,2 5,7 10,5 5,2 3,8 2,1 6,2 11,6 9,1 4,8 2,1
curentă an/
ha
3
9 Indici de creştere m / 3,7 3,5 5,5 2,0 2,5 2,3 2,9 5,2 6,5 1,5 1,6
indicatoare an/
ha
3
10 Posibilitatea de produse m / 10920 8668 685 585 660 218 - - 27 69 8
principale an
3
11 Posibilitatea de produse m / 3541 1799 1279 142 31 46 101 42 52 47 3
secundare an
3
12
STRUCTURATotal (rând10 + 11) 14461  PE  CLASE
  SUPRAFE   ELOR  ŞI  VOLUMELOR
m / 10467   DE 1964 2009
  VÂRST Ă 966 674 1012 418 550 536 40
an
13 Indici de recoltare UM Principale Secundare Total
3
m / 2,9 0,9 3,8
an/ha
Clasa de vârstă Total I II III IV V VI VII---›

Suprafa a -ha- 3743,17 516,15 855,80 250,50 754,52 560,40 514,14 291,66


% 100 14 22 7 20 15 14 8
Volum      -m3- 885994 16833 148330 59310 243896 196075 140881 80669
% 100 2 17 7 27 22 57 9

O.S. Baia Sprie
S.U.P.  M  - Păduri supuse regimului de conservare deosebită
Nr Indicatorul SPECIA
crt UM Total FA MO GO CA ME CAS TE DR DT DM
S.U.P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Păduri pentru gr.I 887,92 714,56 72,03 28,86 27,38 16,87 6,72 5,58 5,04 7,52 3,36
care nu
1 reglementează gr.II ha - - - - - - - - - - -
recoltarea de
produse princi- Total 887,92 714,56 72,03 28,86 27,38 16,87 6,72 5,58 5,04 7,52 3,36
pale(A21-A22)
2 Propor ia speciilor % 100 80 8 3 3 2 1 1 1 1 -

3 Clasa de produc ie - III.7 III.8 II.9 III.7 IV.1 III.9 IV.0 II.0 III.6 III.5 III.3
medie
4 Consisten a medie - 0,65 0,64 0,78 0,63 0,66 0,71 0,30 0,70 0,71 0,70 0,29

5 Vârsta medie ani 100 108 57 109 67 29 120 60 42 72 87


3
6 Volum mediu la hectar m / 236 238 333 203 131 82 89 257 136 170 65
ha
3
7 Fond lemnos m 209136 170124 23959 5856 3597 1391 598 1433 686 1275 217
total
3
8 Indici de creştere m / 3,7 3,3 8,2 2,5 3,9 3,6 0,6 8,1 3,0 4,1 0,3
curentă an/
ha
3
9 Indici de creştere m / - - - - - - - - - - -
indicatoare an/
ha
3
10 Volum anual de extras prin m / 1981 1818 18 9 52 - - - - 76 8
tăieri de conservare an
3
11 Posibilitatea de produse m / 99 17 81 - - - - - - 1 -
secundare an
3
12 Total (rând10 + 11) m / 2080 1835 99 9 52 - - - - 77 8
an
13 Indici de recoltare UM Conservare Secundare Total
3
m /an/ 2,2 0,1 2,3
ha

STRUCTURA  SUPRAFE   ELOR  ŞI  VOLUMELOR  PE  CLASE  DE  VÂRSTĂ
Clasa de vârstă Total I II III IV V VI VII---›

Suprafa a -ha- 887,92 49,81 51,19 45,52 79,74 198,46 109,96 353,24


% 100 6 6 5 9 22 12 40
Volum      -m3- 209136 2413 8567 7528 16582 61304 28809 83933
% 100 1 4 4 8 29 14 40
Nr. Indicatorul SPECIA
crt. UM Total MO GO ST FA
S.U.P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Păduri pentru gr.I 44,85 26,06 13,30 2,99 2,50
care nu
1 reglementează gr.II ha - - - - -
recoltarea de
produse princi- To- 44,85 26,06 13,30 2,99 2,50
pale(A21-A22) tal
2 Propor ia speciilor % 100 57 30 7 6

3 Clasa de produc ie medie - II.3 II.5 II.0 II.2 III.0

4 Consisten a medie - 0,75 0,78 0,70 0,70 0,80

5 Vârsta medie ani 107 104 113 113 90


3
6 Volum mediu la hectar m / 578 701 406 453 370
ha
3
7 Fond lemnos total m 25933 18258 5397 1354 924
3
8 Indici de creştere curentă m / 5,1 5,8 3,8 4,3 6,4
an/
ha
3
9 Indici de creştere m / - - - - -
indicatoare an/
ha
3
10 Posibilitatea de produse m / - - - - -
principale an
3
11 Posibilitatea de produse m / - - - - -
secundare an
3
12 Total (rând10+11) m / - - - - -
an
13 Indici de recoltare UM Principale Secundare Total
3
m /a - - -
n/ha
proprietate publică IVa statului V ii de semin 
S.U.P.- K -  rezerva 
Clasa de vârstă Total I II III VI e VII---›
Ciclul -  -
Suprafa a -ha- 44,85 - - - - 8,33 36,52 -
% 100 - - - - 19 81 -
Volum      -m3- 25933 - - - - 4906 21027 -
% 100 - - - - 19 81 -

O.S. Baia  Sprie

Nr. Indicatorul UM SPECIA


crt. Total GO ST
S.U.P.
-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Păduri pentru gr.I 4,52 3,16 1,36
care se
1 reglementează gr.II ha - - -
recoltarea de
produse princi- Total 4,52 3,16 1,36
pale (A11-A13)
2 Propor ia speciilor % 100 70 30

3 Clasa de produc ie medie - II0 III0


II3

4 Consisten a medie - 0,70 0,70 0,70

5 Vârsta medie ani 110 110 110


3
6 Volum mediu la hectar m / 338 341 332
ha
3
7 Fond lemnos m 1528 1076 452
Total
3
8 Indici de creştere m /
an/ 2,2 2,5 1,5
STRUCTURA  SUPRAFE curent ă   ŞI  VOLUMELOR
   ELOR   PE  CLASE  DE  VÂRSTĂ
ha
3
9 Indici de creştere m /
an/ - - - - -
indicatoare - - - - - -
STRUCTURA  SUPRAFE   ELOR  Şha I  VOLUMELOR  PE  CLASE  DE  VÂRSTĂ
3
10 Volumul de extras din tăierile m / - - - - - - - - - -
de produse principale an
3
11 Posibilitatea de produse m / - - - - - - - - - - -
secundare an
3
12 Total (rând 10+11) m / - - - - - - - - - - -
an
13 Indici de recoltare UM Principale Secundare Total
3
m /an/h - - -
a

Clasa de vârstă Total I II III IV V VI VII---›

Suprafa a -ha- 4,52 - - - - - 4,52 -


% 100 - - - - - 100 -
Volum      -m3- 1528 - - - - - 1528 -
% 100 - - - - - 100 -

S.U.P. O – terenuri ce urmează să fie scoase din fondul forest
ier

PARTEA   I   -   MEMORIU   TEHNIC

1. SITUA IA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODĂ RIREA DIN TRECUT A PADURILOR
4. STUDIUL STA IUNII ŞI AL VEGETA IEI
5. STABILIREA FUNC IILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂ DURII
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUC IE LEMNOASĂ ŞI MĂ SURI
DE GOSPODĂ RIRE  A ARBORETELOR CU FUNC II SPECIALE DE PRODUC IE
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ  A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER
ÎN AFARA LEMNULUI
8. PROTEC IA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALA II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE
ŞI CONSTRUC II SILVICE
10. ANALIZA EFICACITĂ II MODULUI DE GOSPODĂ RIRE A
PĂ DURILOR
11. D I V E R S E

1.  SITUA  IA  TERITORIAL  –  ADMINISTRATIVĂ


1.1.  Elemente  de  identificare  a  ocolului  silvic

Ocolul silvic BAIA SPRIE face parte din Direc  ia Silvică Maramureş din cadrul 
Regiei
Na  ionale a Pădurilor – Romsilva.
Fondul forestier în suprafa ă de 4883,20 ha administrat de O.S. BAIA SPRIE c
uprinde
pădurile proprietate publică a statului situate pe versantul sudic al lan  ului muntos vulca
nic Oaş-
Gutâi în bazinele râurilor Săsar şi Cavnic, primul afluent al râului Someş iar al doilea 
al râului
Lăpuş.
Ocolul este împăr  it în 4 unită  i de produc  ie (I-IV). Din punct de vedere admi

Nr. Unitatea U.P. aferente - ha


Jude  ul administrativ Denumire O.S.
crt. I II III IV Total
teritorială
1 Maramureş Baia Sprie Baia Sprie 1166,34 792,53 - 40,17 1999,04

2 Maramureş Copalnic Mănăştur Baia Sprie 145,69


- - 88,33 234,02

3 Maramureş Şişeşti Baia Sprie 1345,18


- - 493,27 1838,45

4 Maramureş Cavnic Baia Sprie 697,46


- - - 697,46

5 Maramureş Dumbrăvi  a Baia Sprie


- - - 51,93 51,93

6 Maramureş Groşi Baia Sprie


- - - 18,61 18,61

7 Maramureş Remetea Chioarului Baia Sprie


- - - 14,50 14,50

8 Maramureş Coaş Baia Sprie


- - - 29,19 29,19
Total OS * 1166,34 792,53 2188,33 736,00 4883,20

nistrativ
suprafa  a ocolului este situată în jude  ul Maramureş, pădurile fiind situate pe raza co
munelor:
Siseşti, Dumbrăvi  a, Copalnic - Mănăştur, Groşi,  Coaş , Remetea Chioarului şi a oraşelor B
aia Sprie
şi Cavnic.
Repartizarea fondului  forestier  pe comune  (oraşe) şi unită  i de  produc  ie
protejată      Nr.

vedere geografic, precum şi pentru o uşoară analiză a suprapunerii acesteia pe amplas
amentul
diferitelor arii protejate, se prezintă în tabelul următor, coordonatele în sistem “STER
EO 70”.
Punctele respective au fost luate pe conturul fondului forestier proprietate publică a statului.
Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Coordonatele punctelor (m)
punct x y
1 686634.77 396648.41 - 58 689860.53 401750.19
-
2 686685.29 396790.41 - 59 690314.74 401428.56
-
3 686614.96 396801.47 - 60 690289.94 401309.30
-
4 686571.12 396709.73 - 61 690410.64 401336.54
-
5 686796.71 396957.46 - 62 691320.86 401558.35
-
6 686945.33 397213.22 - 63 691545.85 401769.48
-
7 686965.43 397613.73 - 64 691373.66 401742.37 Tabel  1.1.1.
-
8 686924.23 397662.94 - 65 691348.06 401656.06
-
9 686759.53 397585.48 - 66 691263.66 401584.16
-
10 686302.26 397683.81 - 67 691213.47 401679.53
-
11 686528.98 397463.21 - 68 691243.77 401796.69
-
12 686549.97 397249.19 - 69 687084.53 401460.48
-
13 686269.67 396988.92 - 70 687011.42 401581.69
-
14 686397.25 396738.84 - 71 686713.96 401673.80
-
15 686631.96 397100.93 - 72 686670.08 401742.72
-
16 686714.27 397402.31 - 73 688545.77 401832.76
-
17 686820.07 397355.49 - 74 688773.44 401900.17
-
18 686687.08 397094.17 - 75 688872.29 402884.42
-
19 686126.08 397531.27 - 76 689498.91 403236.65
-
Pentru 686052.50
20 a localiza suprafa
397479.06a fondului- forestier proprietate
        77  publică a statului,
690016.76 404027.54 din punct de
     
-
21 687363.69 398237.25 - 78 690499.03 405118.54
-
22 687590.55 398627.74 - 79 690202.24 405609.75
-
23 686703.38 399477.95 - 80 690453.41 405907.26
-
24 686114.00 399836.83 - 81 690013.27 406224.15
-
25 686149.44 399392.06 - 82 689613.53 405970.80
-
26 686165.76 399083.92 - 83 689467.26 406132.60
-
27 686245.67 398960.49 - 84 689114.27 405650.43
-
28 686183.99 398861.90 - 85 688967.14 405762.93
-
29 686257.26 398507.78 - 86 688667.56 405584.54
-
30 686405.77 398291.90 - 87 688642.65 405682.69
-
31 686936.58 398231.73 - 88 688409.27 405658.74
-
32 686122.05 399271.46 - 89 688464.10 405791.07
-
33 686004.45 399251.97 - 90 688324.69 405994.20
-
34 686114.46 399148.57 - 91 688049.76 405889.12
-
35 686036.22 399391.02 - 92 687566.29 405427.29
-
36 686096.54 399527.43 - 93 687025.32 405019.40
-
37 685911.95 399379.18 - 94 686865.49 404839.75
-
38 685963.18 399576.44 - 95 686940.21 404790.27
-
39 685977.08 399713.11 - 96 686714.44 404656.19
-
40 685866.66 399700.96 - 97 686919.18 404520.87
-
41 685790.17 399872.49 - 98 687055.65 404284.64
-
42 686132.71 400063.15 - 99 687487.37 404181.33
-
43 686619.97 400557.01 - 100 687318.68 403694.80
-
44 686751.32 400588.11 - 101 687166.70 403695.61
-
45 687471.89 400312.51 - 102 687432.53 403245.91
-
46 687834.50 400709.37 - 103 687479.66 402973.03
-
47 687761.35 400767.03 - 104 687541.69 402726.46
-
48 687446.89 400408.49 - 105 687749.44 402472.53
-
49 689112.19 401644.36 - 106 687948.30 402227.41
-
50 689217.93 401559.62 - 107 688134.17 402111.15
-
51 689174.13 401209.19 - 108 688232.49 401872.21
-
52 689467.40 401486.45 - 111 686531.79 404103.36
-
53 689380.00 401739.49 - 112 686571.66 404166.53
-
54 689280.66 401741.72 - 809 685058.35 400447.70
-
55 689161.78 401688.39 - 810 685109.40 400436.74
-
56 689799.22 401832.79 - 811 685279.57 400795.02
-
57 689776.60 401722.98 - 812 685156.02 400846.80
-
U.P. II Şuior

Cod arie Cod arie
Nr. Coordonatele punctelor (m)                              Coordonatele punctelor (m)
protejată
x y
punct punct         x              y
1 688591,76 408040,15 ROSPA0134
protejată    12 688441,40 411034,92
ROSPA0134 Nr.
2 688421,38 407896,15 ROSPA0134 13 688300,28 411157,47
ROSPA0134
3 688383,01 407941,90 ROSPA0134 14 688436,83 411292,49
ROSPA0134
4 688492,99 408012,55 ROSPA0134 15 688515,54 411447,10
ROSPA0134
5 688723,53 410343,91 ROSPA0134 16 688770,58 411480,76
ROSPA0134
6 688670,49 410490,82 ROSPA0134 17 688776,76 411279,06
ROSPA0134
7 688470,03 410390,59 ROSPA0134 18 688943,33 411126,55
ROSPA0134
8 688427,08 410433,55 ROSPA0134 19 689082,99 410936,85
ROSPA0134
9 688455,72 410529,00 ROSPA0134 20 689099,81 410641,05
ROSPA0134
10 688417,53 410610,14 ROSPA0134 21 689145,10 410585,43
ROSPA0134
11 688489,12 410791,50 ROSPA0134 22 689072,30 410276,88
ROSPA0134
23 688875,23 410409,36 ROSPA0134 149 686907,65 408574,73 -
24 689350,73 410534,72 ROSPA0134 150 687233,93 408432,16 -
25 689316,47 410490,08 ROSPA0134 151 687321,41 408298,04 -
26 689308,42 410390,67 ROSPA0134 152 686872,13 408016,56 -
27 689349,52 410322,47 ROSPA0134 153 686725,03 408145,55 -
28 689480,30 410107,49 ROSPA0134 154 686701,32 408182,89 -
29 689562,45 410066,91 ROSPA0134 155 686559,87 408104,98 -
30 689613,89 410180,43 ROSPA0134 156 686533,99 408020,69 -
31 689543,59 410349,99 ROSPA0134 157 686409,37 407856,78 -
32 689459,35 410461,02 ROSPA0134 158 686262,49 408083,27 -
33 689622,04 409823,75 ROSPA0134 159 686260,30 408287,68 -
34 689569,74 409830,09 ROSPA0134 160 686249,76 408443,48 -
35 689560,37 409777,40 ROSPA0134 161 686207,07 408484,93 -
36 689591,02 409765,35 ROSPA0134 162 685805,81 408633,95 -
109 687346,64 405873,78 - 163 685747,79 408704,84 -
110 687462,24 405942,69 - 164 685818,08 408780,65 -
113 685898,50 403607,18 - 165 685740,65 408851,64 -
114 685746,44 403570,62 - 166 685532,51 408888,86 -
115 685489,40 406475,05 - 167 685518,72 408820,51 -
116 686206,82 405958,69 - 168 685730,44 408757,62 -
117 686831,58 405520,58 - 169 685713,19 408676,00 -
118 686940,84 406023,71 - 170 685818,11 408518,60 -
119 687221,65 406353,99 - 171 685184,28 408802,98 -
120 687352,00 406306,00 - 172 685157,22 408731,10 -
121 687621,80 406934,30 - 173 686070,11 408205,52 -
122 687561,09 407407,23 - 174 686261,13 407872,98 -
123 687136,03 407574,66 - 175 686305,13 407705,14 -
124 686993,24 407749,47 - 176 686007,31 408407,26 -
125 687449,46 408215,30 - 177 686060,61 408448,85 -
126 687023,85 407970,07 - 178 686221,78 408306,04 -
127 687149,28 408024,97 - 179 687379,18 408790,00 -
128 687087,20 407197,25 - 180 687637,78 409113,68 -
129 686988,21 407034,36 - 181 687800,15 409565,41 -
130 686812,86 407451,02 - 182 688474,39 410022,16 -
131 686842,44 407514,58 - 183 689072,30 410276,88 -
132 686663,39 407652,91 - 184 689147,13 410585,10 -
133 686482,05 407781,96 - 185 688770,58 411480,76 -
134 686598,22 407641,57 - 186 688515,54 411447,10 -
135 686400,86 407623,99 - 187 688224,24 411127,62 -
136 686374,54 407475,72 - 188 687997,26 410642,15 -
137 686024,03 407280,89 - 189 688070,49 410140,64 -
138 685795,35 407279,18 - 190 687882,39 410099,44 -
Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie
punct x y protejată punct x y protejată
139 685712,62 407290,66 - 191 687899,50 410382,49 -
140 685689,59 406993,78 - 192 687644,49 410402,13 -
141 685506,98 406934,53 - 193 687569,59 410048,02 -
142 685510,38 406890,17 - 194 687461,05 409557,87 -
143 685720,52 406746,91 - 195 687763,89 409644,14 -
144 686927,01 406510,36 - 196 687852,83 410028,92 -
145 686754,07 406447,84 - 197 686324,82 410333,71 -
146 686798,14 406272,87 - 198 685920,38 409536,92 -
147 686924,24 406145,53 - 199 685792,86 409484,33 -
148 687179,32 408559,14 - 200 685189,51 409076,63 -
254 689350,73 410534,72 - 257 689613,89 410180,43 -
255 689308,42 410390,67 - 258 689569,74 409830,09 -
256 689497,08 410113,74 - 259 689591,02 409765,35 -

Nr. Coordonatele punctelor(m) Cod aria protejată Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod aria


punct x x punct x y protejată
1 688792,22 412278,80 ROSCI 0089 13 685084,64 412545,56 ROSPA 0134
2 688658,76 412276,30 ROSCI 0089 14 685491,82 412996,53 ROSPA 0134
3 688533,95 412321,41 ROSCI 0089 15 685658,86 413282,90 ROSPA 0134
4 688408,57 412382,88 ROSCI 0089 16 685806,82 413535,86 ROSPA 0134
5 688403,40 412585,67 ROSCI 0089 17 685908,98 413431,28 ROSPA 0134
6 688561,66 412704,69 ROSCI 0089 18 686005,44 413983,76 ROSPA 0134
7 688661,91 412770,44 ROSCI 0089 19 686198,37 414115,30 ROSPA 0134
8 688732,06 412628,11 ROSCI 0089 20 686595,61 414185,61 ROSPA 0134
9 688686,17 412463,66 ROSCI 0089 21 686890,79 414317,67 ROSPA 0134
10 688822,83 412465,27 ROSCI 0089 22 687152,70 414427,12 ROSPA 0134
11 688796,01 412765,64 ROSCI 0089 23 687266,06 414634,30 ROSPA 0134
12 688766,92 413036,86 ROSCI 0089 24 687408,03 414617,88 ROSPA 0134
13 688768,49 413156,20 ROSCI 0089 25 687434,14 414853,20 ROSPA 0134
14 688518,71 413218,64 ROSCI 0089 26 687739,04 415126,83 ROSPA 0134
15 688365,52 413178,16 ROSCI 0089 27 687914,81 415316,22 ROSPA 0134
16 688244,07 413334,53 ROSCI 0089 28 688104,56 415247,65 ROSPA 0134
17 688315,51 413602,03 ROSCI 0089 29 688001,14 415060,22 ROSPA 0134
18 688259,16 413762,36 ROSCI 0089 30 688183,77 414624,74 ROSPA 0134
19 688192,48 413563,13 ROSCI 0089 31 688413,10 414861,49 ROSPA 0134
20 688053,57 413550,43 ROSCI 0089 32 688664,80 414820,00 ROSPA 0134
21 687999,60 413724,26 ROSCI 0089 33 688776,55 414610,69 ROSPA 0134
22 688117,87 413778,24 ROSCI 0089 34 688774,79 414437,71 ROSPA 0134
23 688108,34 413943,34 ROSCI 0089 35 688714,67 414136,50 ROSPA 0134
24 688013,09 414037,00 ROSCI 0089 36 688521,08 413986,13 ROSPA 0134
25 687990,87 414190,20 ROSCI 0089 37 688728,40 413745,08 ROSPA 0134
26 688002,77 414380,70 ROSCI 0089 38 688681,56 413539,10 ROSPA 0134
27 688047,22 414505,32 ROSCI 0089 39 688944,21 413638,76 ROSPA 0134
28 687878,95 414750,58 ROSCI 0089 40 689008,68 413479,81 ROSPA 0134
29 687868,63 415020,46 ROSCI 0089 41 688914,29 413360,90 ROSPA 0134
30 687940,07 415314,15 ROSCI 0089 42 689067,90 413352,89 ROSPA 0134
1 688299,47 411158,17 ROSPA 0134 43 688994,45 413056,32 ROSPA 0134
2 688155,03 411421,51 ROSPA 0134 44 689003,74 412926,76 ROSPA 0134
3 687949,80 411531,29 ROSPA 0134 45 689097,72 412622,01 ROSPA 0134
4 687792,30 411516,97 ROSPA 0134 46 688881,08 412307,94 ROSPA 0134
5 687701,62 411311,74 ROSPA 0134 47 688654,50 412277,11 ROSPA 0134
6 687262,52 411235,37 ROSPA 0134 48 688778,32 411975,11 ROSPA 0134
7 686861,61 411359,47 ROSPA 0134 49 688781,57 411617,56 ROSPA 0134
8 686479,78 411431,06 ROSPA 0134 50 688515,54 411447,10 ROSPA 0134
9 686245,92 411726,97 ROSPA 0134 51 688202,43 411547,11 ROSPA 0134
10 685866,27 411764,55 ROSPA 0134 52 688139,03 411752,14 ROSPA 0134
11 685496,81 411852,77 ROSPA 0134 53 687946,64 411666,74 ROSPA 0134
12 685439,32 412123,11 ROSPA 0134

U.P. III Cavnic
U.P. IV Dumbrăvi  a

Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Coordonatele punctelor (m) Cod arie


x y Nr. pct. x y protejată
283 683319.52 409456.46 - ă    
protejat   543 671647.62 395764.65 -
284 684234.57 409005.89 - 544 671669.20 395624.43 -
285 683959.83 409213.76 - 545 672143.64 395898.68 -
286 684212.01 409262.35 - 546 672047.31 395967.76 -
287 683579.32 409192.73 - 547 671816.84 395925.21 -
488 669379.29 397062.51 - 548 672043.51 396504.63 -
494 669099.85 397104.59 - 549 671887.60 396527.21 -
495 668029.03 396203.89 - 550 671661.43 396512.14 -
496 668129.43 396413.55 - 551 670735.18 396661.09 -
497 668565.94 396246.38 - 552 671117.86 396455.77 -
498 668783.66 395991.22 - 553 671520.70 396385.04 -
499 669093.93 395872.74 - 554 671604.06 396307.61 -
500 668655.36 395847.08 - 555 671700.31 396577.32 -
501 668510.92 396110.19 - 556 671684.34 397079.74 -
502 668306.42 396247.95 - 557 671322.19 397146.70 -
503 668386.71 393350.06 - 558 671256.58 397139.25 -
504 668224.50 393265.58 - 559 671489.09 397360.11 -
505 668513.58 393091.10 - 560 671655.36 397452.82 -
506 668789.08 393356.28 - 561 671643.75 397255.24 -
507 668950.30 393355.14 - 562 671700.06 397191.79 -
508 668928.76 393203.83 - 563 672578.26 398203.59 -
509 668510.13 392530.67 - 564 672841.49 398382.82 -
510 668233.09 392383.49 - 565 672979.84 398484.35 -
511 668309.49 392246.49 - 566 675307.94 400744.87 -
512 668550.72 392421.68 - 567 675331.98 400490.94 -
513 668885.79 392495.41 - 568 675449.91 400326.03 -
514 668764.83 392720.57 - 569 675548.84 400588.27 -
515 668941.74 392812.03 - 570 675869.65 400992.90 -
516 669228.20 392569.73 - 571 676128.23 401175.09 -
517 669068.94 392479.70 - 572 676357.53 400954.05 -
518 669218.09 393273.20 - 573 676661.97 400511.08 -
519 669093.14 393389.94 - 574 676451.00 400353.41 -
520 669240.58 393470.14 - 575 676573.85 400186.22 -
521 669362.36 393450.59 - 576 676451.92 400098.25 -
522 669406.50 393330.41 - 577 676263.77 400356.76 -
523 670220.64 395899.40 - 578 676165.34 400555.50 -
524 670393.16 395940.79 - 579 676600.34 399241.43 -
525 670693.80 395471.31 - 580 676792.41 399144.56 -
526 670829.31 395494.39 - 581 677272.37 399358.39 -
527 670697.63 396002.41 - 582 678123.22 398783.96 -
528 670611.98 396084.59 - 583 678183.46 398858.93 -
529 670905.82 396350.07 - 584 679064.19 403416.39 -
530 670665.05 396465.16 - 585 679140.03 403323.55 -
531 670568.88 396611.10 - 586 678845.92 403582.21 -
532 670352.35 396666.64 - 587 679016.91 403511.73 -
533 670402.39 396365.48 - 588 679144.41 403526.38 -
534 670768.54 396772.29 - 589 679086.54 403617.23 -
535 670611.74 396650.66 - 590 679015.45 403739.41 -
536 671181.31 396027.87 - 591 678871.53 404103.86 -
537 671451.60 395527.45 - 592 679023.34 404300.32 -
538 671523.25 395892.49 - 593 679017.28 404113.38 -
539 671422.78 396038.56 - 594 679079.53 404051.33 -
540 671385.41 396137.92 - 595 679888.36 404334.36 -
541 671590.77 395865.11 - 596 679989.72 404230.70 -
542 671874.56 395696.76 - 597 679864.70 404247.08 -

Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie


x y protejată       x y protejată
598 678660.32 405386.69 - 653 681316.17 406840.23 -
599 678780.89 405465.49 - 654 681278.01 406684.36 -
600 678845.45 405508.52 - 655 681175.05 406510.83 -
601 679105.78 405202.50 - Nr.656
pct. 681058.44 406814.59 -
602 679354.75 405200.21 - ă    
protejat  657 681083.12 406632.05 -
603 679442.88 405541.11 - 658 680951.04 406500.56 -
604 679598.54 405471.51 - 659 680923.28 406673.17 -
605 680227.81 405815.10 - 660 680841.67 406598.38 -
606 680361.81 405731.90 - 661 680755.73 406710.90 -
607 680258.54 405321.04 - 662 680901.70 406815.11 -
608 680365.76 405296.21 - 663 680574.49 406722.35 -
609 680421.23 405524.16 - 664 680436.87 406763.95 -
610 680680.53 405484.73 - 665 680790.93 407018.55 -
611 680531.87 405638.55 - 666 680839.70 407094.37 -
612 680639.18 405730.74 - 667 680717.46 407196.51 -
613 680267.94 405932.19 - 668 680944.49 407002.32 -
614 680367.66 406257.63 - 669 680937.82 406924.49 -
615 680593.68 406357.50 - 670 681253.99 407525.38 -
616 680663.67 406239.80 - 671 681387.23 407907.55 -
617 680700.21 406078.81 - 672 681521.93 407825.31 -
618 680707.23 405875.52 - 673 681437.01 407798.64 -
619 680854.99 405878.73 - 674 681342.33 407661.19 -
620 680891.45 405728.47 - 675 681582.96 407615.98 -
621 681374.25 405413.64 - 676 681423.19 407511.55 -
622 681378.79 405131.54 - 677 681594.95 407202.70 -
623 681355.19 404990.57 - 678 681724.07 407377.64 -
624 681562.62 405056.47 - 679 681861.23 407523.83 -
625 681723.34 405334.68 - 680 682014.65 407156.81 -
626 681553.41 405727.79 - 681 682102.18 407114.59 -
627 681399.05 405681.04 - 682 682099.09 407463.55 -
628 681376.88 405959.56 - 683 682311.46 407499.31 -
629 681188.13 406069.58 - 684 682208.92 407714.33 -
630 681184.18 405743.21 - 685 682383.28 407656.66 -
631 681371.99 405554.11 - 686 682404.15 407771.98 -
632 681007.62 405976.74 - 687 682127.68 407848.17 -
633 680920.69 406302.71 - 688 681934.08 407672.50 -
634 680872.50 406398.25 - 689 682034.48 407815.98 -
635 681047.14 406451.61 - 690 681902.36 407883.34 -
636 681251.89 406404.83 - 691 681828.56 407727.61 -
637 681068.86 406373.67 - 692 681568.25 408019.51 -
638 681126.52 406314.32 - 693 681683.37 408073.14 -
639 681211.56 406273.28 - 694 681611.49 408258.56 -
640 681655.38 406248.44 - 695 681758.93 408713.03 -
641 681596.30 406081.46 - 696 681836.50 408462.96 -
642 681720.27 406109.67 - 697 682013.15 408355.80 -
643 681839.71 406178.90 - 698 682172.96 408583.77 -
644 681781.24 406306.19 - 699 681990.12 408785.68 -
645 681887.12 406337.93 - 700 682226.14 408315.81 -
646 681361.92 406621.74 - 701 682322.10 408119.32 -
647 681381.61 406859.91 - 702 682333.37 408413.87 -
648 681249.21 406909.81 - 703 682431.64 408235.13 -
649 681275.92 407004.09 - 704 682589.55 407751.60 -
650 681171.29 407064.93 - 705 682627.44 407663.30 -
651 681087.54 406890.99 - 706 682873.67 407395.15 -
652 681123.69 406671.89 - 707 682977.60 407331.90 -
708 682942.94 407518.21 - 763 682938.60 408137.79 -
709 683003.44 407582.41 - 764 682940.38 407976.57 -

Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Coordonatele punctelor (m) Cod arie


x y x y protejată
710 682877.33 407727.27 - 765 682809.20 407826.29 -
711 683047.09 407622.16 - 766 682943.49 408575.59 -
712 682952.24 407159.45 - 767 683188.98 408582.79 -
713 683156.45 407082.39 - 768 683531.64 404591.19 -
714 683166.45 407167.37 - 769 683599.18 404538.16 -
715 683141.18 407349.74 - 770 683694.98 404445.46 -
716 683227.08 407269.48 - 771 683814.26 404322.79 -
717 683294.25 407080.08 - 772 683953.00 404376.15 -
718 683584.58 407149.78 - 773 684040.37 404459.44 -
719 683659.44 407400.31 - 774 684014.93 404598.45 -
720 683218.42 407395.43 - 775 684149.28 404562.34 -
721 683522.00 407486.64 - 776 684344.60 404775.32 -
722 683435.48 407558.49 - 777 684229.74 404810.37 -
723 683289.36 407658.55 - 778 684534.45 404825.83 -
724 683148.71 407745.83 - 779 684389.55 404880.30 -
725 683051.08 407731.18 - 780 684590.34 405056.32 -
726 683234.30 407846.14 - 781 684657.38 404886.43 -
727 683391.03 407761.59 - 782 684748.84 404827.51 -
728 683600.37 407829.25 - 783 684929.35 404787.98 -
729 683704.09 407902.83 - 784 685066.03 404774.36 -
730 683712.69 407695.38 - 785 685080.14 404907.70 -
731 683788.01 407560.48 - 786 685037.08 404993.50 -
732 683768.21 407763.01 - 787 684981.57 404898.14 -
733 683783.00 407936.35 - 788 684738.34 405134.11 -
734 684055.42 408117.65 - 789 684249.23 404999.77 -
735 684052.13 408309.95 - 790 683939.70 404870.87 -
736 684212.04 408102.92 - 791 683968.27 404750.41 -
737 684288.64 408146.69 - 792 683906.39 404575.50 -
738 684593.99 407919.62 - 793 683707.21 404596.79 -
739 684997.59 407866.82 - 794 683775.96 404645.87 -
740 684987.02 407607.79 - 795 683674.11 404721.80 -
741 684666.11 407527.53 - 796 684347.81 404106.18 -
742 684604.08 407274.94 - 797 684516.40 404248.46 -
743 684472.38 407079.73 - 798 684525.49 404341.89 -
744 684826.74 407171.75 - 799 684610.06 404487.75 -
745 684058.18 407564.98 - 800 684728.24 404518.74 -
746 683827.22 407729.67 - 801 684677.16 404359.01 -
747 683994.64 407489.53 - 802 684727.92 404348.57 -
748 684973.42 408169.52 - 803 684802.77 404394.80 -
749 684844.45 408410.40 - 804 684795.87 404206.80 -
750 684954.00 408633.18 - 805 684865.19 404389.91 -
751 684744.15 408873.64 - 806 684772.84 404521.91 -
752 682346.39 408880.15 - 807 684968.45 404717.89 -
753 682275.16 408626.01 - 808 685392.22 401739.72 -
754 682268.82 408791.23 - 813 680764.73 397369.94 -
755 682109.71 408760.22 - 814 680626.65 397417.27 -
756 682239.31 408576.94 - 815 681561.66 398477.57 -
757 682459.73 408472.97 - 816 681202.15 398719.82 -
758 682596.41 408279.87 - 817 681296.89 398863.26 -
759 682634.22 408331.29 - 818 681600.12 398815.62 -
760 682879.49 408500.19 - 819 681495.94 398591.87 -
761 682635.04 408272.09 - 820 679961.46 392055.87 -
762 682519.37 407949.23 - 821 680026.11 392067.58 -
822 680017.07 391715.30 - 826 679637.66 392888.95 -
823 679560.04 391881.92 - 827 679682.90 392468.37 -
824 679591.82 392432.58 - 828 679675.79 391896.03 -
825 679474.95 392628.36 - 829 679825.81 391675.86 -
PUNCTE VECINĂ TĂ I LIMITE O.S.
HOTARE
CARDINALE
felul denumirea
Culmea Iezerele - borne amenajistice
NORD O.S. Mara naturală - liziera pădurii
Culmea Gutinului

naturală Valea Cavnicului - borne amenajistice


EST O.S. Târgu Lăpuş - liziera pădurii
artificială D.N. Baia Mare – Sighet
O.S. Şomcuta Mare Râul  Lăpuş - borne amenajistice
SUD O.S. Târgu Lăpuş naturală
Valea Cavniucului - liziera pădurii
O.S. Şomcuta Mare natural Râul  Lăpuş, culmea Bulatului,  culmea Jidoaia, - borne amenajistice
ă - liziera pădurii
VEST O.S. Firiza
artificială D.N. Baia Mare – Satu Mare

1.2.   Vecin ătă  i,  limite,  hotare


Tabel  1.2.1.
Vecinătă  ile,  limitele şi  hotarele  fondului  forestier  proprietate  publică  a  statului  admini
strat
de O.S. Baia Sprie sunt prezentate în tabelul 1.2.1.

învecinează, pe lângă folosin  ele men  ionate şi cu suprafe  e ale fondului forestier privat (p


ăduri
particulare retrocedate foştilor proprietari în conformitate cu Legea 18/1991 , Legea 1/20
00 şi
Majoritatea   limitelor   sunt   evidente   şi   stabile.   În   interiorul   limitelor,   pădurile   se
Legea 247/2005).
Limitele  actuale  ale  ocolului,  aşa  cum  s-a  consemnat  în  procesul  verbal  al  Conferin  ei 
I  de
amenajare ( 31.05.2012  ), coincid cu cele de la amenajarea precedentă.
Limitele actuale  ale ocolului sunt  cele stabilite cu  ocazia amenajării  din  1992, într-un 
cadru
geografic bine determinat .

1.3.  Unită  i  de  produc  ie  componente

La conferin  a I de amenajarea pădurilor, din 31.05.2012 , s-a stabilit că unită 
ile de
produc  ie îşi păstrează numărul şi denumirea de la amenajarea precedentă.

În tabelul următor sunt prezentate cele 4 unită  i de produc  ie ce compun ocolul s


ilvic,
parcelele  componente,  suprafa  a,  reparti  ia  pe  comune şi  distan  a  până  la  sediul  de  ocol,  comu
nă şi
cea mai apropiată sta  ie C.F.R.
Tabel    1.3.1.
Nr. Unită  i de Supraf. Comuna (oraşul) Distan  a în km până la...
Parcele componente În raza
Crt produc ie Ha Ocol Comună Gara
Căreia se află c.f.r.
1-7; 10-12; 14; 16-22; 24; 31-32; 38; 49-
1 I Chiuzbaia 50; 54; 57; 59; 61-64; 70-79; 84-98; 100- 1166,34 oraş Baia Sprie 8 8 8
106; 113-114; 115D-119D
2 II Şuior 1; 4; 5; 33-53; 55; 57-59; 61-66; 78-80; 792,53 oraş Baia Sprie 7 7 7
88-90; 92-95
1 – 4, 7 – 9, 18, 19, 21 – 27, 100 – 106, Copalnic Mănăştur
112, 117, 119 – 121, 123, 124, 126, 127, 145,69 25 7 33
129, 130, 132 – 144, 149, 151,– 152, 154
III Cavnic 28 – 34, 36, 37, 40 – 42, 44 – 47, 49 – 74, 1345,18 Siseşti
3 25 7 33
155D – 159D
75 – 92, 94 – 97, 160D – 163D 697,46 oraş Cavnic 25 7 33
Total UP III 2188,33 * - - -
6, 99-103, 149 40,17 Baia Sprie 20 21 12
71-72, 77, 79, 90 29,19 Coaş 20 21 12
64, 66-70, 94-95, 135-137, 142, 144-146 88,33 Copalnic Mănăştur 20 21 12
4, 44, 51, 54-56, 59, 98, 150D 51,93 Dumbrăvi  a 20 21 12
4 1 18,61 Groşi 20 21 12
IV Dumbrăvi  a
80-81 14,50 Remetea Chioarului 20 21 12
10, 12, 15-18, 21-41, 43, 104-109, 111-
118, 121-122, 124-133, 140-141, 151D- 493,27 Şişeşti 20 21 12
153D
Total UP IV 736,00 * - - -
Total * 4883,20 * * * *

1.4.1.  Administrarea  fondului  forestier  proprietate  publică  a  statului

1.4.  Administrarea  fondului  forestier


Fondul  forestier proprietate publică  a statului în  suprafa ă  de  4883,20  ha,  este admi
nistrat
de către  Ocolul  Silvic  Baia  Sprie, din  cadrul  Direc  iei  Silvice  Maramureş a  Regiei  Na  io
nale  a
Pădurilor  -  Romsilva.  Această  administrare  se  face  cu  respectarea  Codului  silvic şi  a  legisla 
iei  în
vigoare.

1.4.2.  Administrarea   fondului  forestier  apar  inând  altor  proprietari

În  cadrul  limitelor  teritoriale   ale  O.S.  Baia  Sprie  se  află  5688,43 ha de  terenuri  fore
stiere
ce apar  in altor proprietari  prin reconstituirea  dreptului de proprietate,  în urma aplicării 
Legii
Nr. 18/1991 (423,15 ha),  Legii Nr. 1/2000 (4344,77 ha), Legii  nr. 247/2005 (920,51ha).
Suprafa  a de 4150,70 ha a fost retrocedată proprietarilor de drept în perioada de aplicare
(1992-
2003) a amenajamentului din anul 1992 în baza,  Legii  Nr.  18/1991 (378,4 ha) şi  Legii  Nr.  1/2
000
(3772,3 ha).
Din această suprafa ă 2084,40 ha au reintrat în fondul forestier proprietate publică a st
atului
cu acte legale,ca urmare a revocării de către Comisia Jude  eană (HCJ 342/07.12.2006)a Titlul
ui de
Proprietate 430/2002 eliberat pe baza PV 233/16.02.2002 şi a Titlului de Proprietate 2476/2003
eliberat pe baza PV 4573/05.08.2003).
Suprafa  a de 3622,13 ha a fost retrocedată proprietarilor de drept în perioada de aplicare a
amenajamentului precedent (2004-2012) în baza, Legii Nr. 18/1991 ( 44,75 ha),  Legii Nr. 
1/2000
(2656,87 ha) şi  Legii  nr.  247/2005 (920,51 ha
Retrocedarea
Reparti  ia fondului  suprafe   elor  nominalizate  în tabelul 1.4.2.1. s-a făcut în conformitat
 forestier  proprietate privată pe U.P.
e cu Tabel  1.4.2.1.
ă
Suprafe  e retrocedate pe unit i de produc  ie Total Suprafa  a Diferen  a
Nr. Actul normativ în baza
căruia s-a făcut transferul
crt. I II III IV
de proprietate (predarea)

1 Legea 18/1991 24,7 2,7 149,3 201,7 378,4 392,1 - 13,7


2 Legea 1/2000 1820,1 965,0 274,9 712,3 3772,3 3853,0 - 80,7
TOTAL OS (1992-2003) 1844,8 967,7 424,2 914,0 4150,7 4245,1 94,4
4 Legea 18/1991 2,00 - 15,52 27,23 44,75 44,75 -
5 Legea 1/2000 1166,50 1026,10 62,45 401,82 2656,87 2656,87 -
6 Legea 247/2005 3,08 - 432,70 484,73 920,51 920,51 -
TOTAL OS (2004-2012) 1171,58 1026,10 510,67 913,78 3622,13 3622,13 -
TOTAL 3016,38 1993,80 934,87 1827,78 7772,83 7867,23 94,40

protocoalele de predare încheiate de către Ocolul Silvic Baia Sprie şi primăriile comu
nelor
(oraşelor) respective şi cu procesele verbale de punere în posesie, după cum urmează:

În  tabelul  1E  din  capitolul  2  al  acestui  studiu,  precum şi  la  nivel  de  U.P.  se  prezintă  de
tailat
reparti  ia fondului forestier proprietate privată pe U.P., comune, natură de proprietari, etc.
Proprietarii acestor suprafe  e, sunt obliga  i în baza Codul Silvic să le gospodăreas
că în
conformitate  cu  regimul  silvic,  pe  bază  de  amenajamente  silvice,  prin  structuri  proprii  sau  pe 
bază
de contracte de administrare cu Regia Na  ională  a Pădurilor - ROMSILVA.
În  prezent  aceste  păduri  sunt  administrate  în  mare  parte  de  către  O.S.  Baia  Sprie,  iar 
restul
de către ocoale silvice private din zonă.

1.5.  Vegeta  ia  forestieră  situată  pe  terenuri  din  afara  fondului  forestier  na  ional

Terenurile  acoperite  cu  vegeta  ie  forestieră  necuprinse  în  fondul  forestier  na  ional  însu
mează
cca.  518,9  ha şi  anume  în: U.P.  I  - 188,7  ha  (  păşuni  împădurite,  pâlcuri şi  umbrare  ), U.P. 
II  –
325,8  ha (  păşuni  împădurite  ), U.P.  III  –  4,4  ha (  păşuni  împădurite  ).  În  U.P.IV  nu  sunt  ter
enuri
acoperite cu păduri în afara fondului forestier na  ional.
În anul 1986, când  Intreprinderile  de  între  inere şi  exploatare  a  pajiştilor au tre
cut în
subordinea  autorită  ii  centrale  care  răspunde  de  silvicultură, pentru  aceste  suprafe  e  a  fost  înto
cmit
un studiu silvopastoral unitar la nivel de ocol silvic. Între timp, au avut loc unele mişcă
ri de
suprafe  e, iar unele comune şi-au întocmit noi studii silvopastorale, studii de transformare sa
u de
gestionare  durabilă,  studii  în  care  este  prezentată  mai  detaliat  situa  ia  acestor  terenuri  acoperit
e  cu
vegeta  ie forestieră din afara fondului forestier na  ional. În prezent, administrarea acestor p
ăşuni
împădurite se face de către consiliile locale ( comunale, orăşeneşti ) cărora le apar  in, pe 
baza
studiilor întocmite de unită  i de profil abilitate în acest sens.
Conform legisla  iei în vigoare, păşunile împădurite ce au consisten  a 0,4 sau mai 
mare,
constituie fond forestier na  ional. În această privin ă, nu de  inem date referitoare la supr
afa  a
acestora.
2.  ORGANIZAREA  TERITORIULUI

2.1.Constituirea  ocolului  şi  a unit ă  ilor   de   produc   ie

Conform temei de proiectare, întocmită de ocolul silvic şi aprobată de Conferin  a 
I de
amenajare  din  31.05.2012,  limitele  ocolului şi  arondarea  pe  unită  i  de  produc  ie  au  rămas  cele 
de  la
amenajarea  anterioară.  Astfel  ocolul  este  împăr  it  în  patru  unită  i  de  produc  ie  (U.P.  I  -  IV)  a  c
ăror
limite
Cele  ş4i  unit
denumiri s-au pă strat
ă  i de produc  nemodificate.
ie sunt  prezentate mai jos:
Tab.  2.1.1. Această aronda
re corespun Nr. crt Unită  i de produc  ie Suprafa a de din punct d
-ha-
e vedere te hnic, economi
1 I – Chiuzbaia 1166,34
c şi admini 2 II – Şuior 792,53 strativ.
3 III – Cavnic 2188,33
4 IV – Dumrăvi  a 736,00
Total 4883,20

2.2.  Constituirea şi  materializarea  parcelarului şi  subparcelarului


2.2.1.  Mărimea  parcelelor şi  subparcelelor

Fiecare  unitate  de  produc  ie  este  împăr  ită  în  parcele,  a  căror  limite  sunt  clare  fiind  consti
tuite
din forme de relief evidente (văi sau culmi) sau limite artificiale permanente (drumuri publi
ce şi
linii parcelare). Limitele parcelare s-au păstrat, pe cât posibil, cele constituite la amena
jarea
precedentă.  În  cazul  ieşirii  unor  parcele  din  amenajament  ca  urmare  a  punerii  în  posesie  a  fo
ştilor
proprietari în conformitate cu  Legea  18/1991,  Legea  1/2000 şi  Legea  247/2005 , nu
merele
respective au fost radiate iar în cazul constituirii de noi parcele (drumuri forestiere construite re
cent,
etc.) acestea au primit numere în continuarea celor existente la amenajarea precedentă.

Prin urmare, din tabelul 2.2.1.1. se constată că numărul actual al parcelelor, pe total oc
ol, a
scăzut la 338 fa ă de 394 cât a fost anterior (anul 2004). Tot datorită aplicării  Legilor  18/
1991,
1/2000 şi  247/2005 unele parcele s-au diminuat ca suprafa ă deoarece unele păr  i din acest

U.P. Anul Parcele Subparcele


amenaj. Nr.  de Suprafa  a  -  ha Nr.  de Suprafa  a  -  ha
Parcele Medie maximă minimă u.a. medie maximă minimă
I 2004 70 16,8 71,0 0,3 178 6,6 37,4 0,3
2013 70 16,66 66,43 0,35 184 6,34 37,91 0,35
II 2004 46 20,1 57,6 0,2 177 5,2 26,8 0,2
2013 45 17,61 39,80 0,25 162 4,89 32,36 0,20
III 2004 147 18,2 69,1 0,4 548 4,9 42,2 0,2
2013 124 17,65 65,09 0,27 418 5,24 43,47 0,15
IV 2004 131 12,6 51,7 0,1 362 4,5 45,1 0,1
2013 99 7,43 37,11 0,24 200 3,68 28,78 0,12
TOTAL 2004 394 16,3 71,0 0,1 1265 5,0 45,1 0,1
OCOL 2013 338 14,45 66,43 0,24 964 5,07 43,47 0,12
ea au
constituit obiectul retrocedării.
Materializarea  parcelarului  s-a  făcut  de  către  personalul  de  teren  al  ocolului  silvic, 
folosindu-
se vopsea roşie iar cea a subparcelarului de către proiectan  i pe baza criteriilor prevăzu
te în
Normele  tehnice  de  amenajarea  pădurilor.
Tot datorită motivelor arătate mai sus a scăzut şi suprafa  a întregului ocol de la 6425,4 ha
(amenajament anterior) la 4883,20 ha (amenajament actual ), şi de asemenea şi numărul de
subparcele (u.a.) de la 1265 la 964, conform cu situa  ia reală din teren.
Situa  ia comparativă privind împăr  irea pe parcele şi subparcele pentru fiecare U.P. şi 
total
ocol ( la nivelul ultimelor două amenajări ) este redată în tabelul 2.2.1.1.
Coresponden  a între parcelarul vechi şi  cel  actual precum şi situa  ia suprafe  elor retroceda
te în
baza Legilor  18/1991,  1/2000  şi 247/2005  sunt redate  în  situa  iile  întocmite  la  nivel de  unitat
e  de
produc ie (cap. II).

Eviden  a numărului şi mărimii parcelelor şi subparcelelor
Tabel  2.2.1.1.

2.2.2.  Situa  ia  bornelor

Pentru orientare în teren şi separarea parcelelor sunt amplasate un număr de 660 b
orne
confec  ionate din beton armat sau piatră  cioplită, amplasate conform tabelului de mai jos.
Nr. Nr. Felul
Denumire Numerotarea  bornelor de
U.P bornelor
borne
1-3, 4 bis, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 14,14 bis, 16-28,29bis, 30, 32-36,38,39,40bis,42, 42bis,
44, 45, 45bis, 46, 46bis, 47-49, 49bis, 50-55, 57bis, 58 bis, 59bis, 67bis, 68bis,69, 69 beton
I CHIUZBAI bis, 80,96,104, 108, 108bis, 109bis, 110, 118bis, 120 bis, 123,125bis, 126 bis, 127bis, 135 armat
A 128 bis, 132 bis, 134, 134 bis,135, 137, 139, 139 bis, 151 bis, 152-158, 155 bis, 158 piatră
bis, 159-168, 172-192, 174 bis, 189 bis, 190bis, 191 bis, 192 bis, 194 bis, 196 bis, cioplită
197, 197 bis, 199-202, 199 bis, 200 bis, 219 .
piatră
9bis, 28, 36bis, 37, 43bis, 44bis, 60bis, 61-73, 73bis, 74-76, 76bis, 77-82, 81bis,
II ŞUIOR 96 cioplită
82bis, 85bis, 86-90, 90bis, 91-98, 93bis, 100, 100bis, 101, 108-112, 112bis, 113,
beton
113bis, 114-116, 119-130, 140-147, 152-155, 161-164, 214-218
armat
2 – 9, 18-19, 18bis, 21, 21bis, 23bis,39bis, 41bis,
42bis, 45bis, 46bis, ,47, 48, 48bis ,50bis, 51bis, 53, 55-63, 55bis, 60bis, 62bis ,70bis,
72, 73bis, 74, 75, 75bis, 76-81, 80bis, 81bis, 83 – 85, 87 – 94, 95, 95bis, 96, 96bis, 97 beton
– 100, 104, 106, 106bis, 107 – 112, 114, 115, 115bis, 116, 117bis, 118, 118bis, armat
III CAVNIC 120bis, 121, 123bis,    124 – 133, 133bis, 134 – 179, 181 – 189, 189bis, 190, 192, 256 piatră
192bis, 193bis, 195, 195bis, 196, 196bis, 197 – 201, 202 , 203 – 205, 206 – 209 , cioplită
212 213,223, 227, 228, 232bis, 233, 236bis, 237, 239, 239bis, 240, 242, 242bis, 243,
246 – 250, 252, 253, 255,256, 257, 259 – 261, 261bis, 262,263 – 268,269,270, 272 –
274, 276, 279, 282
1-3; 6; 12-16; 21; 31-33; 35-36; 39-42; 46; 47; 49-53; 55-69; 73-80; 83-111; 141;
144; 146; 163-165; 150; 151; 174; 191; 193; 196; 198; 200; 201; 204; 206; 209; 232;
DUMBRĂ VI 233; 238; 240; 241; 272; 275; 276; 278-290; 292; 293; 296-297; 301; 305; 306; 314; beton
IV 315; 318-333; 348 , 8 bis, 9 bis, 32 bis, 34 bis, 39 bis, 40 bis, 42 bis, 43 bis, 55 bis, 67 173 armat
A
bis, 122 bis, 123 bis, 142 bis ,153 bis, 164 bis, 196 bis, 198 bis, 232 bis, 233 bis, 242
bis, 243 bis, 244 bis, 245 bis, 262 bis, 273 bis, 291 bis, 298 bis, 313 bis, 314 bis, 315
bis.
TOTAL O.S * 660 *
Tabel  2.2.2.1.

urmare a retrocedării unor păduri foştilor proprietari în conformitate cu Legea 18/1991, 
Legea
1/2000 şi Legea 247/2005.
Numerotarea bornelor a rămas neschimbată, numerele bornelor aferente p
ădurilor
men  ionate  anterior  fiind  radiate  iar  datorită  modificărilor  de  contur  survenite  în  urma  retro
cedării
pădurilor, s-au bisat unele numere.

2.3.  Planuri  de  bază  utilizate.  Ridicări  în  plan  folosite  pentru  reambularea  planurilor  de 
bază
2.3.1.  Planuri  de  bază  utilizate
Baza  cartografică  este  constituită  din  planuri  aerofotogrametrice  (foi  volante)  la  scara 

1:  5000
cu curbe de nivel,  editate  de  I.G.F.C.O.T în anii 1962,1974,1976,1994  după zboruri efectuate 
în  anii
Fa ă de1961-1972.
 amenajarea Planurile
 anterioar de
ă   când
bază  num ărul  bornelor
utilizate fac parte era
 din 709 se
 urm  constat trapeze:
ătoarele ă o  scădere cu 49,  aceasta ca
Tab.    2.3.1.1.

Trapezul Scara Anul Felul Suprafa  a pe U.P. – ha -


planului editării I II III IV Total
L-34-24-A-b-2-I
L-34-12-C-c-4-II 1:5000 1977
1962 Foaie volantă - 0,75
- - - 0,75
-
L-34-24-A-b-2-II
L-34-12-C-c-4-III 1:5000 1977
1962 Foaie volantă - 2,39
- - 37,80
- 40,19
-
L-34-24-A-b-2-IV
L-34-12-C-c-4-IV 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
0,61 - - 17,68
- 17,68
0,61
L-34-24-A-b-3-I
L-34-12-C-d-2-I 1:5000 1977
1962 Foaie volantă - - - 5,94
- 5,94
-
L-34-24-A-b-3-III
L-34-12-C-d-2-III 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
3,75 - - 0,70
- 0,70
3,75
L-34-24-A-b-3-IV
L-34-12-C-d-2-IV 1:5000 1977
1962 Foaie volantă - - - 0,20
- 0,20
-
L-34-24-A-b-4-I
L-34-12-C-d-3-II 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
6,26 - - 0,83
- 0,83
6,26
L-34-24-A-b-4-II
L-34-12-C-d-3-III 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
132,83 - - 27,23
- 27,23
132,83
L-34-24-A-b-4-III
L-34-12-C-d-3-IV 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
48,90 - - 2,49
- 2,49
48,90
L-34-24-A-b-4-IV
L-34-12-C-d-4-I 1:5000 1977
1962 Foaie volantă -
169,08 - - 5,05
- 5,05
169,08
L-34-24-A-C-4-II
L-34-12- C-d-4-II 1:5000 1976
1962 Foaie volantă -
425,67 - - 45,57
- 45,57
425,67
L-34-24-A-C-4-III
L-34-12-C-d-4-III 1:5000 1976
1962 Foaie volantă -
145,24 - - 20,06
- 20,06
145,24
L-34-24-A-C-4-IV
L-34-12-C-d-4-IV 1:5000 1976
1962 Foaie volantă -
218,40 -
28,45 - 17,15
- 17,15
246,85
L-34-24-A-d-1-I
L-34-24-A-b-1-I 1:5000 1976
1962 Foaie volantă -
0,37 - - - -
0,37
L-34-24-A-d-1-II
L-34-24-A-b-1-II 1:5000 1976
1962 Foaie volantă -
14,97 - 10,10
- 42,95
- 53,05
14,97
L-34-24-A-d-1-III
L-34-12-D-c-3-I 1:5000 1976
1962 Foaie volantăă
Foaie  volant -
0,26 -
1,00 - 1,87
- 1,87
1,26
L-34-24-A-d-1-IV
L-34-12-D-c-3-II 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - -
62,51 4,29
- - 4,29
62,51
L-34-24-A-d-2-I
L-34-12-D-c-3-III 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - -
235,06 2,38
- - 2,38
235,06
L-34-24-A-d-2-II
L-34-12-D-c-3-IV 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - -
333,79 12,96
73,69 - 12,96
407,48
L-34-24-A-d-2-III
L-34-12-D-c-4-I 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - -
34,38 25,96
85,41 - 25,96
119,79
L-34-24-A-d-2-IV
L-34-12-D-c-4-II 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - - 21,31
87,14 - 21,31
87,14
L-34-24-A-d-3-I
L-34-12-D-c-4-III 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - -
5,57 18,41
470,37 21,81
- 40,22
475,94
L-34-24-A-d-3-II
L-34-12-D-c-4-IV 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - - 19,14
491,81 - 19,14
491,81
L-34-24-A-d-3-III
L-34-12-D-d-3-III 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - - 12,94
196,38 25,56
- 38,50
196,38
L-34-24-A-d-3-IV
L-34-12-C-d-1-IV 1:5000 1976
1974 Foaie volantă - - 0,56
- - 0,56
-
L-34-24-A-d-4-I
L-34-12-C-d-2-IV 1:5000 1974 Foaie volantă - - 10,49
- - 10,49
-
L-34-24-A-d-4-II
L-34-24-A-a-1-IV 1:5000 1974
1976 Foaie volantă - - - - -
L-34-24-A-d-4-III
L-34-24-A-a-2-I 1:5000 1974
1976 Foaie volantă - - - - -
L-34-24-B-a-1-I
L-34-24-A-a-2-II 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - 38,18
- - 77,09
- 115,27
-
L-34-24-B-a-1-II
L-34-24-A-a-2-III 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - 50,45
- 190,16
- 99,41
- 340,02
-
L-34-24-B-a-1-III
L-34-24-A-a-2-IV 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - - - 121,35
- 121,35
-
L-34-24-B-a-1-IV
L-34-24-A-a-3-II 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - - 141,96
- 103,34
6,33 245,30
6,33
L-34-24-B-a-2-I
L-34-24-A-a-4-I 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - - 190,09
- -
12,28 190,09
12,28
L-34-24-B-a-2-II
L-34-24-A-b-1-III 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - - 48,95
- -
1,66 48,95
1,66
L-34-24-B-a-2-III
L-34-24-A-b-1-IV 1:5000 1994
1977 Foaie volantă - - 2,20
- - 2,20
-
L-34-24-B-a-3-I - - 41,65 41,65
1:5000 1994 Foaie volantă -
L-34-24-B-a-3-II 1:5000 1994 Foaie volantă - - 40,12 - 40,12
L-34-24-B-a-3-III - - - -
1:5000 1994 Foaie volantă -
L-34-24-B-a-3-IV - - - -
1:5000 1974 Foaie volantă -
L-34-24-B-b-1-I 1:5000 1974 Foaie volantă - - 27,96 - 27,96
L-34-24-B-c-1-I 1:5000 1974 Foaie volantă - - 3,55 - 3,55
L-34-24-B-c-1-III Foaie volantă - - -
1:5000 1974 -
L-34-24-C-a-2-II 1:5000 Foaie volantă - - - -
Total O.S. 1166,34 792,53 2188,33 736,00 4883,20

În amenajamentele unită  ilor de produc  ie sunt redate planurile utilizate şi parcelele ce

compun suprafa  a men  ionată în tabelul 2.3.1.1.


2.3.2.  Ridicări  în  plan  folosite  pentru  reambularea  planurilor  de  bază

Pe planurile de bază s-a transpus subparcelarul nou creat, precum şi limitele rezultat
e ca
urmare  a  aplicării  Legii  18/1991,  Legii  1/2000 şi  Legii  247/2005.  Pentru  actualizarea  parcelar
ului şi
subparcelarului s-au efectuat măsurători în lungime de 212,7 km cu un număr de 7057 pu
ncte.
Acestea au fost raportate la scară şi amplasate pe planurile de bază.
Hăr ile  de amenajament  s-au  executat  prin scanarea  planurilor  de bază, vectoriza
rea
limitelor  amenajistice  şi aducerea   lor  la scara  1:  20.000  pentru  unită  ile  de  produc  ie şi  la  s
cara
1: 50.000 pentru harta studiului general la nivel de ocol silvic.
În  amenajamentele  unită  ilor  de  produc  ie  sunt  redate  planurile  utilizate şi  parcelele  ce  se  găse
sc  pe
fiecare suprafa ă  aferentă.

2.4.  Suprafa  a  fondului  forestier


2.4.1.  Determinarea  suprafe  elor

Suprafe  ele sunt determinate analitic, planurile de bază fiind scanate, vectorizate, p
entru
poligoanele astfel rezultate extrăgându-se suprafe  ele aferente (unită  i amenajistice, par
cele,
enclave, etc.).
Ca  urmare  a  determinării  analitice  a  suprafe  elor,  acestea  au  suferit  modificări  fa ă  de  ce
le  de
la amenajarea anterioară, precizia de determinare fiind mai mare. Suprafe  ele vechi, s-au 
păstrat
doar acolo unde s-au încadrat în toleran ele admise.
Suprafa  a actuală  a  fondului  forestier,  aşa  cum  reiese  din  tabelul  1E  (  2.4.2.  )  este  de  488
3,20
ha fiind cu 1542,20 ha mai mică decât cea veche (6425,4 ha) această scădere justificându-se 
prin:
- intrări de suprafe  e în fond forestier cu acte legale,ca urmare a revocării de către Comisia Jude 
eană
(HCJ 342/07.12.2006)a Titlului de Proprietate 430/2002 eliberat pe baza PV 233/16.02.2002
şi a Titlului de Proprietate 2476/2003 eliberat pe baza PV 4573/05.08.2003) : + 2084,40 
ha;
- restituiri de terenuri foştilor proprietari în baza Legii nr. 1/2000 : - 2549,32 
ha;
- restituiri de terenuri foştilor proprietari în baza Legii nr. 247/2005 : - 920,51 
ha;
- ieşiri de suprafe  e din fond forestier cu acte legale (acte de retrocedare
neidentificate la amenajarea precedentă ) : - 152,30 
ha;
- ieşiri de suprafe  e din fond forestier cu acte legale (Decizie ITRSV 9/02.03.2012,
Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV 43/22.03.2007,
Decizie ITRSV 42/22.03.2007, Decizie ITRSV 41/22.03.2007,
Decizie ITRSV 44/22.03.2007, Ordin MAPDR 785/27.10.2004); : - 33,26 
ha;
- intrări de suprafe  e în fond forestier cu acte legale (Decizie ITRSV 9/02.03.2012,
Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV 78/02.11.2012); : + 7,05 
ha;
- diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice :     + 21,74 ha;
În  tabelul  2.4.1.1.  se  prezintă  detaliat  o  analiză  la  nivel  de  U.P. şi  pe  total  ocol  a  mişcă
rilor
de suprafe  e intervenite între ultimele două amenajări şi principalele justificări iar în  Tabel
ul  1E
(2.4.2.1. ) bilan ul general al acestora.
La  amenajarea  actuală  pe  lângă  actele  de  retrocedare  curente,  care  s-au  eliberat  în 
perioada
de aplicare a vechiului amenajament (2004-2012) pentru suprafa a de 152,30 ha s-au operat 
acte de
retrocedare emise înainte de data de 01.01.2004, acte care nu au fost identificare la mom
entul
respectiv.
Situa  ia mişcărilor de suprafe  e din fondul forestier proprietate publică a statul
ui pe
parcursul aplicării amenajamentului precedent, ce cuprinde toate informa  iile necesare (felul act
ului,
numărul şi data emiterii,  u..a  şi suprafa  a)  este  confirmată,  sub raportul legalită  ii,  prin  semn
Analiza mişcărilor de suprafa ă  ( 2004  - 2012  )
ă tura
Tabel  2.4.1.1.
şefului  de  ocol şi  a  fost  analizată şi  avizată  în  Conferin  a  a  II-a  de  amenajarea  pădurilor  din 
data  de
05.03.2013.
Diferen e ( ha ) Justificări  (  ha  )
Suprafa  a Suprafa  a +
la la
amenajarea amenajarea Diferen e Diferen e Acte
U.P.
actuală precedentă + - rezultate ca Revoc ri a rezultate ca neidenti
Intrări cu ă   Ieşiri cu
urmare a urmare a
TP prin Total
acte legale schimb ă rii
HCJ*
acte legale schimbării Lege
ha ha bazei bazei
cartografice cartografice 18/19

I 1166,34 1181,10 - 14,76 - 36,13 1156,40 1192,53 - 35,71 2,00

II 792,53 926,70 - 134,17 7,05 34,17 928,00 969,22 33,26 44,03 -

III 2188,33 2671,70 - 483,37 - 58,89 - 58,89 - 31,59 15,5

IV 736,00 1645,90 - 909,90 - 3,88 - 3,88 - - 27,2


* Notă  HCJ = Hotărârea comisiei jude  ene pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Total 4883,20 6425,40 0,00 1542,20 7,05 133,07 2084,40 2224,52 33,26 111,33 44,7
O.S.
În ceea ce priveşte diferen  ele constatate între suprafe  ele predate efectiv în teren şi 
cele
înscrise în Procesele verbale de punere în posesie, situa  ia este următoarea:
Tab.  2.4.1.2.

Suprafa  a la Justificări


Diferen e
amenajarea
u.a.
Acte deactual
precedent  retrocedare  neidentificate
+  -la amenajarea anterioar
+ ă -
ă ă

3% 1.00 1.00
3% 1.00 1.00 Legea 18/1991 -
Total 2.00 2.00 - Oraşul Baia Sprie
52B% 3.30 3.30 Legea 1/2000 -
Primăria
Total
3.30 3.30 - Dumbrăvi  a
Total acte de
retrocedare
neidentificate - -
la amenajarea
anterioară 5.30 5.30
23% 2.10 2.10 Intrări în fondul
28A 17.50 17.50 forestier proprietate
28B 21.70 21.70 publică a statului ca
urmare a revocării
29A 20.90 20.90
de către Comisia
29B 1.20 1.20 Jude  eană (H.C.J.
29C 2.10 2.10 342/07.12.2006) a
29D 7.00 7.00 titlului de
29E 1.70 1.70 proprietate nr.
29F 4.00 4.00 430/2002, şi
29G 0.60 0.60 2476/2003 prin
H.C.J. 342 din
29V1 0.60 0.60 07.12.2006
29V2 0.70 0.70
30A 33.10 33.10
30B 2.60 2.60
40A 12.70 12.70
40B 4.40 4.40
40C 15.00 15.00
40D 9.30 9.30
40E 1.20 1.20
40F 5.80 5.80
40R1 1.10 1.10
41A 1.20 1.20
41B 33.60 33.60
41C 53.80 53.80
41D 7.60 7.60
41E 6.10 6.10
41F 0.50 0.50
41R1 0.50 0.50
41V1 0.30 0.30
41V2 0.20 0.20
42A 4.40 4.40
42B 28.50 28.50
U.P. I Chiuzbaia
42C 2.20 2.20
42D 11.50 11.50
42E 1.00 1.00
43A 23.00 23.00
43B 34.10 34.10
43C 1.20 1.20
43D 1.70 1.70
43E 1.40 1.40
44A 15.80 15.80
44B 10.40 10.40
44C 17.00 17.00
44D 0.80 0.80
44E 0.80 0.80
45A 7.30 7.30
45B 0.60 0.60
45C 47.00 47.00
45D 5.10 5.10
45E 0.80 0.80
45F 14.70 14.70
45V1 0.50 0.50
45V2 0.30 0.30
46A 11.60 11.60
46B 13.40 13.40
47A 30.50 30.50
47B 14.50 14.50
47C 0.50 0.50
48 17.10 17.10
54B% 24.20 24.20
55B 6.00 6.00
55C 2.80 2.80
55D 1.00 1.00
55E 10.00 10.00
55F 3.80 3.80
55V1 1.30 1.30
56A 1.60 1.60
56B 28.60 28.60
57C% 9.00 9.00
57D% 0.80 0.80
57E 3.30 3.30
57F 0.90 0.90
57G 2.00 2.00
57V1 1.30 1.30
58A 0.80 0.80
58B 9.50 9.50
58C 3.90 3.90
58D 2.50 2.50
58E 9.10 9.10
59A% 13.00 13.00
59B% 10.10 10.10
59C 9.30 9.30
59D% 3.80 3.80
59E% 3.90 3.90
59F 4.20 4.20
59G 2.80 2.80
59H 1.50 1.50
59V1 0.40 0.40
60A 1.80 1.80
60B 11.10 11.10
60C 31.50 31.50
60D 3.10 3.10
60E 0.90 0.90
60F 0.70 0.70
60C1 0.10 0.10
61A 3.70 3.70
61D 5.30 5.30
61E 5.00 5.00
62A 6.80 6.80
62D 3.00 3.00
63A 4.80 4.80
63B 9.60 9.60
64A 20.40 20.40
64C 3.20 3.20
64D 7.20 7.20
64E 12.70 12.70
64F 5.30 5.30
64N1 0.30 0.30
64N2 0.20 0.20
64N3 0.20 0.20
65A 0.40 0.40
65B 1.70 1.70
65C 6.80 6.80
65D 0.70 0.70
65E 0.50 0.50
65F 5.00 5.00
65G 0.40 0.40
65N1 3.80 3.80
65N2 0.20 0.20
65N3 0.40 0.40
65N4 0.40 0.40
65N5 0.70 0.70
65T1 0.20 0.20
66A 26.20 26.20
66B% 0.40 0.40
66C 1.20 1.20
66D 4.30 4.30
66R1 0.30 0.30
66V1 0.20 0.20
67A% 16.70 16.70
67B 3.20 3.20
68 22.40 22.40
69A 6.30 6.30
69B 10.80 10.80
69C 1.90 1.90
69M1 0.40 0.40
80A 4.70 4.70
80B 9.40 9.40
80C 14.10 14.10
80R1 2.00 2.00
23% 2.10 2.10 - Legea 1/2000 -
28A 17.50 17.50 Consiliul Local
28B 21.70 21.70 Baia Sprie
29A 20.90 20.90
29B 1.20 1.20
29C 2.10 2.10
29D 7.00 7.00
29E 1.70 1.70
29F 4.00 4.00
29G 0.60 0.60
29V1 0.60 0.60
29V2 0.70 0.70
30A 33.10 33.10
30B 2.60 2.60
40A 12.70 12.70
40B 4.40 4.40
40C 15.00 15.00
40D 9.30 9.30
40E 1.20 1.20
40F 5.80 5.80
40R1 1.10 1.10
41A 1.20 1.20
41B 33.60 33.60
41C 53.80 53.80
41D 7.60 7.60
41E 6.10 6.10
41F 0.50 Retocedări - Legea
0.50  1/2000
41R1 0.50 0.50
81A 3.80 3.80
81B 3.30 3.30
81C 1.10 1.10
81R1 0.10 0.10
82A 2.50 2.50
82B 2.00 2.00
82C 6.50 6.50
82D 0.50 0.50
82R1 1.30 1.30
83A 6.20 6.20
83B 15.00 15.00
83V1 0.50 0.50
96A% 11.60 11.60
96B 3.00 3.00
98C% 7.30 7.30
99A 10.70 10.70
99B 0.30 0.30
100A% 18.30 18.30
100B 0.40 0.40
101B 11.20 11.20
103B 3.20 3.20
104B 5.30 5.30
105A 0.30 0.30
105C1 1.20 1.20
Total 1156.40 1156.40
41V1 0.30 0.30
41V2 0.20 0.20
42A 4.40 4.40
42B 28.50 28.50
42C 2.20 2.20
42D 11.50 11.50
42E 1.00 1.00
43A 23.00 23.00
43B 34.10 34.10
43C 1.20 1.20
43D 1.70 1.70
43E 1.40 1.40
44A 15.80 15.80
44B 10.40 10.40
44C 17.00 17.00
44D 0.80 0.80
44E 0.80 0.80
45A 7.30 7.30
45B 0.60 0.60
45C 47.00 47.00
45D 5.10 5.10
45E 0.80 0.80
45F 14.70 14.70
45V1 0.50 0.50
45V2 0.30 0.30
46A 11.60 11.60
46B 13.40 13.40
47A 30.50 30.50
47B 14.50 14.50
47C 0.50 0.50
48 17.10 17.10
52A 1.70 1.70
52B% 3.60 3.60
52C 4.10 4.10
52D 2.70 2.70
54B% 18.90 18.90
55B 6.00 6.00
55C 2.80 2.80
55D 1.00 1.00
55E 10.00 10.00
55F 3.80 3.80
55V1 1.30 1.30
56A 1.60 1.60
56B 28.60 28.60
57C% 9.00 9.00
57D% 0.80 0.80
57E 3.30 3.30
57F 0.90 0.90
57G 2.00 2.00
57V1 1.30 1.30
58A 0.80 0.80
58B 9.50 9.50
58C 3.90 3.90
58D 2.50 2.50
58E 9.10 9.10
59A% 13.00 13.00
59B% 10.10 10.10
59C 9.30 9.30
59D% 3.80 3.80
59E% 3.90 3.90
59F 4.20 4.20
59G 2.80 2.80
59H 1.50 1.50
59V1 0.40 0.40
60A 1.80 1.80
60B 11.10 11.10
60C 31.50 31.50
60D 3.10 3.10
60E 0.90 0.90
60F 0.70 0.70
61A 3.70 3.70
61D 5.30 5.30
61E 5.00 5.00
62A 6.80 6.80
62D 3.00 3.00
63A 4.80 4.80
63B 9.60 9.60
64A 20.40 20.40
64C 3.20 3.20
64D 7.20 7.20
64E 12.70 12.70
64F 5.30 5.30
64N1 0.30 0.30
64N2 0.20 0.20
64N3 0.20 0.20
65A 0.40 0.40
65B 1.70 1.70
65C 6.80 6.80
65D 0.70 0.70
65E 0.50 0.50
65F 5.00 5.00
65G 0.40 0.40
65N1 3.80 3.80
65N2 0.20 0.20
65N3 0.40 0.40
65N4 0.40 0.40
65N5 0.70 0.70
65T1 0.20 0.20
66A 26.20 26.20
66B% 0.40 0.40
66C 1.20 1.20
66D 4.30 4.30
66R1 0.30 0.30
66V1 0.20 0.20
67A% 16.70 16.70
67B 3.20 3.20
68 22.40 22.40
69A 6.30 6.30
69B 10.80 10.80
69C 1.90 1.90
69M1 0.40 0.40
80A 4.70 4.70
80B 9.40 9.40
80C 14.10 14.10
80R1 2.00 2.00
81A 3.80 3.80
81B 3.30 3.30
81C 1.10 1.10
81R1 0.10 0.10
82A 2.50 2.50
82B 2.00 2.00
82C 6.50 6.50
82D 0.50 0.50
82R1 1.30 1.30
83A 6.20 6.20
83B 15.00 15.00
83V1 0.50 0.50
60C1 0.10 0.10
96A% 11.60 11.60
96B 3.00 3.00
98C% 7.30 7.30
99A 10.70 10.70
99B 0.30 0.30
100A% 18.30 18.30
100B 0.40 0.40
101B 11.20 11.20
103B 3.20 3.20
104B 5.30 5.30
105A 0.30 0.30
105C1 1.20 1.20
Total 1163.20 1163.20
114A 3.00 3.00 Legea 247/2005 -
114B% 0.08 0.08
Legea 247/2005 Parohia Reformată
Total 3.08 3.08 Baia Sprie
4 4.40 5.13 0.73 Diferen e rezultate
5 9.90 10.37 0.47 ca urmare a
schimbării bazei
6 0.30 0.37 0.07
cartografice
12 11.00 11.02 0.02
14 1.40 1.68 0.28
21 1.80 1.98 0.18
32 0.60 0.69 0.09
38 1.30 1.56 0.26
50 0.40 0.50 0.10
61 41.50 41.78 0.28
63 3.50 3.92 0.42
64 13.80 13.89 0.09
72 28.10 29.71 1.61
73 36.20 41.22 5.02
74 18.40 18.73 0.33
75 36.80 39.40 2.60
78 32.00 34.50 2.50
87 19.50 21.95 2.45
88 41.90 43.38 1.48
90 18.40 21.01 2.61
94 26.30 30.63 4.33
95 37.30 40.25 2.95
97 26.20 26.68 0.48
98 21.90 22.74 0.84
100 3.50 4.21 0.71
101 24.90 25.10 0.20
102 17.40 17.96 0.56
104 27.60 32.04 4.44
114 0.32 0.35 0.03
Total 506.62 542.75 36.13
2 9.90 9.13 0.77
3 3.60 3.47 0.13
7 5.40 5.01 0.39
10 8.10 8.09 0.01
11 15.60 11.26 4.34
16 16.20 15.56 0.64
17 27.50 25.72 1.78
18 45.40 44.82 0.58
19 24.30 23.43 0.87 Diferen e rezultate
20 1.40 1.19 0.21 ca urmare a
22 4.10 3.36 0.74 schimbării bazei
24 5.70 5.40 0.30 cartografice
49 11.50 10.80 0.70
62 36.50 36.44 0.06
70 39.60 39.46 0.14
71 71.00 66.43 4.57
76 26.00 22.72 3.28
77 23.20 20.53 2.67
79 33.10 30.45 2.65
84 29.00 26.98 2.02
85 14.90 12.95 1.95
86 17.60 16.89 0.71
89 20.10 18.94 1.16
91 35.40 35.21 0.19
92 19.30 18.77 0.53
93 57.40 55.58 1.82
96 11.80 10.96 0.84
103 9.10 8.60 0.50
105 15.70 14.56 1.14
106 3.80 3.78 0.02
Total 642.20 606.49 35.71
U.P. II Şuior
Tab.  2.4.1.2.

Suprafa  a la Justificări


u.a./ Diferen  e
amenajarea
parcela
precedentă actuală + - + -
1% - 0,30 0,30 -
2A - 0,90 0,90 -
2B - 27,20 27,20 -
2C - 1,70 1,70 -
2D - 2,20 2,20 -
3A - 16,80 16,80 -
3B - 0,60 0,60 -
4A - 19,20 19,20 -
4B - 0,50 0,50 -
4C - 1,40 1,40 -
5A - 12,80 12,80 -
5B% - 2,00 2,00 -
5C - 0,30 0,30 -
6A - 34,30 34,30 -
6B - 1,20 1,20 -
7A - 9,00 9,00 -
7B - 1,60 1,60 -
8% - 8,10 8,10 -
9A% - 2,80 2,80 -
9B - 0,80 0,80 -
9C - 5,90 5,90 -
Intrări în fondul  forestier ca
9D - 1,60 1,60 -
urmare a revocării titlurilor de
9E - 0,90 0,90 -
proprietate 430/2002 şi -
9F - 0,60 0,60 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
9G - 0,80 0,80 - 07.12.2006
10A - 2,90 2,90 -
10B - 6,50 6,50 -
11A - 1,50 1,50 -
11B - 6,00 6,00 -
11C - 4,80 4,80 -
11D - 1,40 1,40 -
11E - 2,50 2,50 -
11F - 5,90 5,90 -
11G - 7,00 7,00 -
12A - 29,10 29,10 -
12B - 1,10 1,10 -
12C - 2,20 2,20 -
12D - 1,10 1,10 -
13A - 12,50 12,50 -
13B - 4,40 4,40 -
14A - 15,50 15,50 -
14B - 7,80 7,80 -
14C - 8,40 8,40 -
14D - 1,80 1,80 -
15A - 0,80 0,80 -
15B - 0,80 0,80 -
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa  a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela
precedentă a la
Suprafa  actuală + - + Justificări -
u.a./ Diferen e
15C amenajarea
- 0,40 0,40 -
parcela
15D precedent
- ă actual
1,50ă 1,50
+ -- + -
15E
28A -- 3,80
6,00 3,80
6,00 --
15F
28B -- 1,50
1,80 1,50
1,80 --
15G
28C -- 7,20
15,00 7,20
15,00 --
16A
28D -- 4,80
0,20 4,80
0,20 --
16B
28E -- 6,70
0,60 6,70
0,60 --
16C
29A -- 0,20
28,80 0,20
28,80 --
17A
29B -- 3,50
0,90 3,50
0,90 --
17B
29C -- 2,80
0,30 2,80
0,30 --
17C
29N1 -- 2,30
0,20 2,30
0,20 --
17D
30A -- 4,50
28,30 4,50
28,30 --
17E
30B -- 1,00
0,60 1,00
0,60 --
18A
30C -- 6,30
0,60 6,30
0,60 --
18B
30D -- 15,40
1,20 15,40
1,20 --
18C
30E -- 1,50
8,70 1,50
8,70 --
19A
31A -- 3,50
1,50 3,50
1,50 --
19B
31B -- 2,90
3,00 2,90
3,00 --
19C
31C -- 0,80
4,00 0,80
4,00 --
19D
31D -- 0,80
4,70 0,80
4,70 --
20A
31E -- 5,40
8,50 5,40
8,50 --
20B
31F -- 11,10
1,70 11,10
1,70 -- Intrări în fondul forestier ca
20C
31G -- 0,60
3,10 0,60
3,10 -- urmare a revocării titlurilor de
20D
32A -- 1,40
3,00 1,40
3,00 -- proprietate 430/2002 şi -
20E
32B -- 1,00
2,60 1,00
2,60 -- 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
Intrări în fondul  forestier ca
21A - 5,10 5,10 07.12.2006
32C - 0,50 0,50 -- urmare a revocării titlurilor de
21B
32D -- 1,00
3,10 1,00
3,10 -- proprietate 430/2002 şi -
21C
65A -- 2,10
9,40 2,10
9,40 -- 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
22A
65B -- 3,30
5,20 3,30
5,20 -- 07.12.2006
22B
65C -- 2,40
0,50 2,40
0,50 --
22C
65D -- 6,80
1,90 6,80
1,90 --
22D
65E -- 0,80
0,40 0,80
0,40 --
22E
65F -- 1,50
0,60 1,50
0,60 --
23A
65R1 -- 5,90
0,90 5,90
0,90 --
23B
66A -- 9,20
3,70 9,20
3,70 --
23C
66B -- 5,70
32,70 5,70
32,70 --
24
66C -- 1,70
2,40 1,70
2,40 --
25
66R1 -- 5,00
1,00 5,00
1,00 --
26A
67A -- 14,70
1,70 14,70
1,70 --
26B
67B -- 3,90
38,40 3,90
38,40 --
26C
67R1 -- 1,00
0,60 1,00
0,60 --
26D
68A -- 0,70
9,90 0,70
9,90 --
27A
68B -- 6,10
1,50 6,10
1,50 --
27B
68C -- 2,50
6,00 2,50
6,00 --
27C
68D -- 10,50
8,40 10,50
8,40 --
27D
68E -- 0,50
0,90 0,50
0,90 --
27E
68R1 -- 1,20
1,00 1,20
1,00 --
69A - 1,80 1,80 -
69B - 17,00 17,00 -
69C - 1,60 1,60 -
69D - 1,40 1,40 -
Tab.  2.4.1.2.(continuare)

Suprafa  a la Justificări


u.a./ Diferen e
amenajarea
parcela
precedentă actuală + - + -
69E - 0,80 0,80 -
69F - 5,40 5,40 -
69G - 1,20 1,20 -
69R1 - 0,60 0,60 -
70A - 1,00 1,00 -
70B - 6,00 6,00 -
70C - 4,60 4,60 -
70D - 5,20 5,20 -
70E - 1,80 1,80 -
70F - 6,80 6,80 -
70G - 0,70 0,70 -
70R1 - 0,20 0,20 -
71A% - 2,00 2,00 -
71B - 14,70 14,70 -
71C - 0,80 0,80 -
71D - 3,80 3,80 -
71E - 8,20 8,20 -
71F - 0,60 0,60 -
72A - 11,00 11,00 -
72B - 1,00 1,00 -
72C - 0,90 0,90 -
72D - 0,60 0,60 -
Intrări în fondul  forestier ca
72E - 0,40 0,40 -
urmare a revocării titlurilor de
73A - 4,70 4,70 -
proprietate 430/2002 şi -
73B - 12,30 12,30 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
73C - 0,80 0,80 - 07.12.2006
74A - 12,90 12,90 -
74B - 0,80 0,80 -
76A - 8,00 8,00 -
76B - 0,60 0,60 -
76R1 - 1,40 1,40 -
76R2 - 0,80 0,80 -
77A - 3,60 3,60 -
77B - 1,00 1,00 -
77R1 - 0,20 0,20 -
81 - 1,20 1,20 -
82 - 0,90 0,90 -
83% - 4,48 4,48 -
84 - 0,80 0,80 -
85% - 1,74 1,74 -
86A - 0,40 0,40 -
86B - 4,00 4,00 -
86C - 2,00 2,00 -
86D - 16,00 16,00 -
86E - 4,10 4,10 -
86F - 2,70 2,70 -
86G - 0,80 0,80 -
86H - 0,60 0,60 -
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa  a la Diferen  e Justificări
amenajarea
parcela
precedentă actuală + - + -
86I - 5,80 5,80 -
87A - 1,40 1,40 - Intrări în fondul forestier ca
87B - 1,30 1,30 - urmare a revocării titlurilor de
87C - 1,70 1,70 - proprietate 430/2002 şi -
87D% - 14,38 14,38 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
87E - 0,50 0,50 - 07.12.2006
Total - 928,00 928,00 -
1% 0,30 - - 0,30
2A 0,90 - - 0,90
2B 27,20 - - 27,20
2C 1,70 - - 1,70
2D 2,20 - - 2,20
3A 16,80 - - 16,80
3B 0,60 - - 0,60
4A 19,20 - - 19,20
4C 1,40 - - 1,40
5A 12,80 - - 12,80
5B% 2,00 - - 2,00
5C 0,30 - - 0,30
6A 34,30 - - 34,30
6B 1,20 - - 1,20
7A 9,00 - - 9,00
7B 1,60 - - 1,60
8% 8,10 - - 8,10
9A 2,80 - - 2,80
9B 0,80 - - 0,80
9C 5,90 - - 5,90
9D 1,60 - - 1,60 Legea 1/2000 - Consiliul Local
-
9E 0,90 - - 0,90 Baia Sprie
9F 0,60 - - 0,60
9G 0,80 - - 0,80
10A 2,90 - - 2,90
10B 6,50 - - 6,50
11A 1,50 - - 1,50
11B 6,00 - - 6,00
11C 4,80 - - 4,80
11D 1,40 - - 1,40
11E 2,50 - - 2,50
11F 5,90 - - 5,90
11G 7,00 - - 7,00
12A 29,10 - - 29,10
12B 1,10 - - 1,10
12C 2,20 - - 2,20
12D 1,10 - - 1,10
13A 12,50 - - 12,50
13B 4,40 - - 4,40
14A 15,50 - - 15,50
14B 7,80 - - 7,80
14C 8,40 - - 8,40
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./
u.a./ Suprafa 
Suprafa a la
a la Diferen 
Diferen e e Justific
Justificăăriri
amenajarea
amenajarea
parcela
parcela
precedent
precedentăă actual
actualăă ++ -- ++ --
14D
27E 1,80
1,20 -- -- 1,80
1,20
15A
28A 0,80
6,00 -- -- 0,80
6,00
15B
28B 0,80
1,80 -- -- 0,80
1,80
15C
28C 0,40
15,00 -- -- 0,40
15,00
15D
28D 1,50
0,20 -- -- 1,50
0,20
15E
28E 3,80
0,60 -- -- 3,80
0,60
15F
29A 1,50
28,80 -- -- 1,50
28,80
15G
29B 7,20
0,90 -- -- 7,20
0,90
16A
29C 4,80
0,30 -- -- 4,80
0,30
16B
29N1 6,70
0,20 -- -- 6,70
0,20
16C
30A 0,20
28,30 -- -- 0,20
28,30
17A
30B 3,50
0,60 -- -- 3,50
0,60
17B
30C 2,80
0,60 -- -- 2,80
0,60
17C
30D 2,30
1,20 -- -- 2,30
1,20
17D
30E 4,50
8,70 -- -- 4,50
8,70
17E
31A 1,00
1,50 -- -- 1,00
1,50
18A
31B 6,30
3,00 -- -- 6,30
3,00
18B
31C 15,40
4,00 -- -- 15,40
4,00
18C
31D 1,50
4,70 -- -- 1,50
4,70
19A
31E 3,50
8,50 -- -- 3,50
8,50
19B
31F 2,90
1,70 -- -- 2,90
1,70
19C
31G 0,80
3,10 -- -- 0,80
3,10
19D
32A 0,80
3,00 -- -- 0,80
3,00
20A
32B 5,40
2,60 -- -- 5,40
2,60
-- Legea 1/2000 - Consiliul Local
Legea 1/2000 - Consiliul Local
20B
32C 11,10
0,50 -- -- 11,10
0,50
Baia Sprie
Baia Sprie
20C
32D 0,60
3,10 -- -- 0,60
3,10
20D
52E 1,40
0,80 -- -- 1,40
0,80
20E
52H 1,00
4,20 -- -- 1,00
4,20
21A
52I 5,10
5,50 -- -- 5,10
5,50
21B
52R3 1,00
3,10 -- -- 1,00
3,10
21C
52R4 2,10
0,90 -- -- 2,10
0,90
22A
53A 3,30
2,10 -- -- 3,30
2,10
22B
53C 2,40
3,20 -- -- 2,40
3,20
22C
53D 6,80
8,90 -- -- 6,80
8,90
22D
53E 0,80
4,00 -- -- 0,80
4,00
22E
53G 1,50
2,00 -- -- 1,50
2,00
23A
54A 5,90
5,00 -- -- 5,90
5,00
23B
54B 9,20
4,50 -- -- 9,20
4,50
23C
54C 5,70
15,60 -- -- 5,70
15,60
24
54D 1,70
5,80 -- -- 1,70
5,80
25
54E 5,00
3,40 -- -- 5,00
3,40
26A
54F 14,70
0,80 -- -- 14,70
0,80
26B
55A 3,90
13,00 -- -- 3,90
13,00
26C
55B 1,00
2,30 -- -- 1,00
2,30
26D
55C 0,70
2,40 -- -- 0,70
2,40
27A
56A 6,10
4,60 -- -- 6,10
4,60
27B
56B 2,50
26,50 -- -- 2,50
26,50
27C
58B 10,50
9,70 -- -- 10,50
9,70
27D
58C 0,50
5,30 -- -- 0,50
5,30
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa  a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela
precedentă actuală + - + -
76R1
58T1 1,40
0,70 - - 1,40
0,70
76R2
59D 0,80
3,00 - - 0,80
3,00
77A
59E 3,60
1,40 - - 3,60
1,40
77B
60A 1,00
7,00 - - 1,00
7,00
77R1
60R1 0,20
1,20 - - 0,20
1,20
81
67A 1,20
1,70 - - 1,20
1,70
82
67B 0,90
38,40 - - 0,90
38,40
83%
67R1 4,48
0,60 - - 4,48
0,60
84
68A 0,80
9,90 - - 0,80
9,90
85%
68B 1,74
1,50 - - 1,74
1,50
86A
68C 0,40
6,00 - - 0,40
6,00
86B
68D 4,00
8,40 - - 4,00
8,40
86C
68E 2,00
0,90 - - 2,00
0,90 Legea 1/2000 - Consiliul Local
-
86D
68R1 16,00
1,00 - - 16,00
1,00 Baia Sprie
86E
69A 4,10
1,80 - - 4,10
1,80
86F
69B 2,70
17,00 - - 2,70
17,00
86G
69C 0,80
1,60 - - 0,80
1,60
86H
69D 0,60
1,40 - - 0,60
1,40
86I
69E 5,80
0,80 - - 5,80
0,80
87A
69F 1,40
5,40 - - 1,40
5,40
87B
69G 1,30
1,20 - - 1,30
1,20
87C
69R1 1,70
0,60 - - 1,70
0,60
87D%
70A 14,38
1,00 - - 14,38
1,00
87E
70B 0,50
6,00 - - 0,50
6,00
- Legea 1/2000 - Consiliul Local
91L1
70C 0,50
4,60 - - 0,50
4,60
Baia Sprie
Total
70D 1026,10
5,20 - - 1026,10
5,20
70E 1,80 - - Scoateri definitive din fondul forestier
1,80
70F
58A% 6,80
0,11 -- -- 6,80
0,11 - S.C. Concazmar Prod Com
70G 0,70 - - 0,70 S.R.L.
31A1%
70R1 0,18
0,20 -- -- 0,18
0,20 S.C. Elleti Com Trans S.R.L.
-
31V1 0,60 Borşa
71A 11,10 -- -- 0,60
11,10
35A%
71B 0,25
14,70 -- -- 0,25
14,70
36A%
71C 0,94
0,80 -- -- 0,94
0,80
36B%
71D 1,43
3,80 -- -- 1,43
3,80
43%
71E 0,24
8,20 -- -- 0,24
8,20
44A%
71F 12,93
0,60 -- -- 12,93
0,60
45A
71R1 2,40
0,80 -- -- 2,40
0,80
45B%
72A 0,82
11,00 -- -- 0,82
11,00
45F
72B 0,20
1,00 -- -- 0,20
1,00
45G 1,20 S.C. Turist Şuior S.R.L.
72C 0,90 -- -- 1,20
0,90 -
51B%
72D 0,10
0,60 -- -- 0,10
0,60 Baia Sprie
51C%
72E 2,87
0,40 -- -- 2,87
0,40
51D%
73A 0,16
4,70 -- -- 0,16
4,70
52G%
73B 0,68
12,30 -- -- 0,68
12,30
52K%
73C 1,16
0,80 -- -- 1,16
0,80
52R1%
74A 0,36
12,90 -- -- 0,36
12,90
53B%
74B 1,68
0,80 -- -- 1,68
0,80
53F%
76A 0,60
8,00 -- -- 0,60
8,00
53R1%
76B 0,44
0,60 -- -- 0,44
0,60
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa  a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela
precedentă actuală + - + -
52B% 0,11 - - 0,11
52D 0,28 - - 0,28 - SC Adiral
52F% 0,46 - - 0,46
52R2% 0,11 - - 0,11
50C% 0,45 - - 0,45
- SC Coza Media
52K% 0,53 - - 0,53
52B% 0,07 - - 0,07
52C% 0,13 - - 0,13 - SC Coza Rent
52R1% 0,72 - - 0,72
52R2% 0,06 - - 0,06
52G% 0,13 - - 0,13
52J% 0,19 - - 0,19
52R1% 0,13 - - 0,13 - SC Cozmircom
53B% 0,10 - - 0,10
53R1% 0,44 - - 0,44
Total 33,26 - - 33,26 - -
Compensări pentru scoaterile definitive din fondul forestier
95% - 1,27 1,27 - S.C. Concazmar Prod Com -
S.R.L.
95% - 5,53 5,53 - S.C. Elleti Com Trans S.R.L. -
94 - 0,25 0,25 - S.C. Hydrotech Electric S.R.L. -
Total - 7,05 7,05 - - -
1 1,20 2,16 0,96 -
5 2,10 2,79 0,69 -
33 21,00 23,21 2,21 -
35 32,15 35,33 3,18 -
36 9,53 9,88 0,35 -
38 10,50 13,96 3,46 -
40 24,20 25,11 0,91 -
42 21,70 22,27 0,57 -
44 14,07 15,23 1,16 -
45 29,68 31,44 1,76 -
47 30,00 32,27 2,27 - Diferen e rezultate ca urmare a -
48 18,00 18,09 0,09 - schimbării bazei cartografice
51 30,77 33,20 2,43 -
52 37,98 39,79 1,81 -
53 16,94 19,37 2,43 -
57 34,90 36,35 1,45 -
59 35,20 38,12 2,92 -
64 20,90 24,59 3,69 -
78 4,70 6,18 1,48 -
80 0,70 0,75 0,05 -
88 0,70 1,00 0,30 -
Total 396,92 431,09 34,17 -
34 32,60 28,74 - 3,86
37 40,30 37,30 - 3,00
Diferen e rezultate ca urmare a
39 24,60 23,06 - 1,54 -
schimbării bazei cartografice
41 20,20 17,97 - 2,23
43 21,46 19,78 - 1,68
Tab.  2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa  a la Diferen  e Justificări
amenajarea
parcela
precedentă actuală + + -
46 27,40 22,50 - 4,90
49 35,70 30,14 - 5,56
50 17,15 13,84 - 3,31
55 2,50 1,31 - 1,19
58 18,89 16,31 - 2,58 Diferen e rezultate ca urmare a
-
61 40,70 32,33 - 8,37 schimbării bazei cartografice
62 28,60 25,87 - 2,73
63 22,00 20,22 - 1,78
79 4,30 3,00 - 1,30
Total 336,40 292,37 - 44,03

u.a. Suprafata la amenajarea Diferente Justificari


vechi precedenta actuala + - + -
4M1 1.60 0.00 0.00 1.60
5M1 0.26 0.00 0.00 0.26
14M3 0.78 0.00 0.00 0.78
18M1 2.99 0.00 0.00 2.99 Suprafa ă retrocedată persoanelor
22 0.70 0.00 0.00 0.70
fizice din comuna Copalnic
106 1.00 0.00 0.00 1.00
Mănăştur în baza  Legii 18/1991
120A 0.56 0.00 0.00 0.56
(acte de retrocedare neidentificate la
125 0.40 0.00 0.00 0.40 amenajarea precedentă)
145A 0.30 0.00 0.00 0.30
146 2.49 0.00 0.00 2.49
147M1 3.69 0.00 0.00 3.69
Total 14.77 0.00 0.00 14.77
Suprafa ă retrocedată persoanelor
34 0.75 0.00 0.00 0.75 fizice din comuna Şişeşti în baza
Legii 18/1991 (acte de retrocedare
Total 0.75 0.00 0.00 0.75 neidentificate la amenajarea
precedentă)
Total L18 15.52 0.00 0.00 15.52
3A 2.14 0.00 0.00 2.14
4M1 3.23 0.00 0.00 3.23
5M1 8.84 0.00 0.00 8.84
9A 1.00 0.00 0.00 1.00
10 0.20 0.00 0.00 0.20
14M3 1.65 0.00 0.00 1.65
19 6.14 0.00 0.00 6.14
21J 0.30 0.00 0.00 0.30
26B 2.69 0.00 0.00 2.69
105M1 0.54 0.00 0.00 0.54
106 1.65 0.00 0.00 1.65 Suprafa ă retrocedată
115M1 2.80 0.00 0.00 2.80 comunei Copalnic Mănăştur
119 1.46 0.00 0.00 1.46 cu Legea 1/2000
125 0.50 0.00 0.00 0.50
127 1.60 0.00 0.00 1.60
128 0.90 0.00 0.00 0.90
130 4.20 0.00 0.00 4.20
131 0.90 0.00 0.00 0.90
145B 1.40 0.00 0.00 1.40
146 5.71 0.00 0.00 5.71
147M1 2.83 0.00 0.00 2.83
153 0.40 0.00 0.00 0.40
Total 51.08 0.00 0.00 51.08 Tabel  2.4.1.2.
30A 5.94 0.00 0.00 5.94 Suprafa ă retrocedată
33A 5.43 0.00 0.00 5.43 comunei Şişeşti
Total 11.37 0.00 0.00 11.37 cu Legea 1/2000
Total L1 62.45 0.00 0.00 62.45
84B 32.90 0.00 0.00 32.90
84C 0.90 0.00 0.00 0.90
90G 2.09 0.00 0.00 2.09
91C 8.40 0.00 0.00 8.40 Suprafa ă retrocedată
91D 1.30 0.00 0.00 1.30 oraşului Cavnic
91E 5.50 0.00 0.00 5.50 cu Legea 247/2005
91F 0.60 0.00 0.00 0.60
91I 5.20 0.00 0.00 5.20
92D 8.60 0.00 0.00 8.60

U.P. III Cavnic

92E 4.70 0.00 0.00 4.70


92F 1.00 0.00 0.00 1.00
92G 1.10 0.00 0.00 1.10
92H 1.40 0.00 0.00 1.40
92I 0.90 0.00 0.00 0.90
92J 0.60 0.00 0.00 0.60
92N1 0.10 0.00 0.00 0.10
93A 1.30 0.00 0.00 1.30
93B 1.20 0.00 0.00 1.20
93C 0.90 0.00 0.00 0.90
93D 0.50 0.00 0.00 0.50
93E 1.90 0.00 0.00 1.90
93F 1.80 0.00 0.00 1.80
93G 1.20 0.00 0.00 1.20
93H 3.70 0.00 0.00 3.70
93I 0.90 0.00 0.00 0.90
93J 1.70 0.00 0.00 1.70
93K 0.70 0.00 0.00 0.70
93L 8.40 0.00 0.00 8.40
93M 3.90 0.00 0.00 3.90
93N 0.50 0.00 0.00 0.50
93O 1.20 0.00 0.00 1.20 Suprafa ă retrocedată
93P 1.40 0.00 0.00 1.40 oraşului  Cavnic
93R 0.90 0.00 0.00 0.90 cu Legea 247/2005
93S 2.20 0.00 0.00 2.20
93T 0.40 0.00 0.00 0.40
93U 3.90 0.00 0.00 3.90
93V 4.30 0.00 0.00 4.30
93N1 2.30 0.00 0.00 2.30
93N2 1.30 0.00 0.00 1.30
93N3 0.30 0.00 0.00 0.30
93N4 0.80 0.00 0.00 0.80
93N5 0.60 0.00 0.00 0.60
93N6 0.20 0.00 0.00 0.20
94A 1.60 0.00 0.00 1.60
94B 2.77 0.00 0.00 2.77
94F 1.40 0.00 0.00 1.40 Tabel  2.4.1.2.(continuare)
94G 3.70 0.00 0.00 3.70
94I 0.30 0.00 0.00 0.30
95H 2.77 0.00 0.00 2.77
98P1 0.10 0.00 0.00 0.10
Total 136.33 0.00 0.00 136.33
4M1 0.85 0.00 0.00 0.85
9A 2.74 0.00 0.00 2.74
9B 0.40 0.00 0.00 0.40
9M1 3.80 0.00 0.00 3.80
9M2 1.00 0.00 0.00 1.00
10 0.40 0.00 0.00 0.40
11 15.10 0.00 0.00 15.10
12A 5.90 0.00 0.00 5.90
12B 3.80 0.00 0.00 3.80
12C 3.60 0.00 0.00 3.60
12D 2.80 0.00 0.00 2.80
12E 1.10 0.00 0.00 1.10
12F 3.50 0.00 0.00 3.50
12M1 2.60 0.00 0.00 2.60
13A 2.90 0.00 0.00 2.90
Tabel  2.4.1.2.(continuare)

13B 2.20 0.00 0.00 2.20


13C 0.50 0.00 0.00 0.50
13M1 3.20 0.00 0.00 3.20
14A 0.60 0.00 0.00 0.60
14B 0.80 0.00 0.00 0.80
14C 6.50 0.00 0.00 6.50
14D 0.50 0.00 0.00 0.50
14M1 0.60 0.00 0.00 0.60
14M2 0.60 0.00 0.00 0.60
14M3 0.27 0.00 0.00 0.27
17A 3.00 0.00 0.00 3.00
17B 10.40 0.00 0.00 10.40
17C 18.00 0.00 0.00 18.00
17D 11.30 0.00 0.00 11.30
17E 0.70 0.00 0.00 0.70
18A 1.50 0.00 0.00 1.50
18B 3.60 0.00 0.00 3.60
18M1 0.07 0.00 0.00 0.07
19 0.70 0.00 0.00 0.70
21A 0.80 0.00 0.00 0.80
21B 1.70 0.00 0.00 1.70 Suprafa ă retrocedată
21C 2.10 0.00 0.00 2.10
comunei Copalnic Mănăştur
21D 2.50 0.00 0.00 2.50
cu Legea 247/2005
21E 0.90 0.00 0.00 0.90
21F 2.10 0.00 0.00 2.10
21G 1.10 0.00 0.00 1.10
21H 2.00 0.00 0.00 2.00
21I 0.50 0.00 0.00 0.50
21K 2.10 0.00 0.00 2.10
21L 1.00 0.00 0.00 1.00
27 0.38 0.00 0.00 0.38
102 0.19 0.00 0.00 0.19
116 4.20 0.00 0.00 4.20
117 0.28 0.00 0.00 0.28
119 0.50 0.00 0.00 0.50
120A 1.44 0.00 0.00 1.44
122 0.43 0.00 0.00 0.43
123 0.80 0.00 0.00 0.80
127 0.20 0.00 0.00 0.20
146 7.40 0.00 0.00 7.40
148A1 1.10 0.00 0.00 1.10
150P1 0.20 0.00 0.00 0.20
Total 149.45 0.00 0.00 149.45
28A 0.570 0.00 0.00 0.57
28M2 0.200 0.00 0.00 0.20
30A 1.270 0.00 0.00 1.27
43A 3.500 0.00 0.00 3.50
43B 7.100 0.00 0.00 7.10
43C 14.200 0.00 0.00 14.20 Suprafa ă retrocedată
43D 9.900 0.00 0.00 9.90 comunei Şişeşti
44B 15.300 0.00 0.00 15.30 cu Legea 247/2005
44C 4.300 0.00 0.00 4.30
44F 2.500 0.00 0.00 2.50
44G 7.200 0.00 0.00 7.20
45A 4.100 0.00 0.00 4.10
45B 1.100 0.00 0.00 1.10
45C 1.100 0.00 0.00 1.10
Tabel  2.4.1.2.(continuare)
46A 2.300 0.00 0.00 2.30
46B 4.200 0.00 0.00 4.20
46C 2.700 0.00 0.00 2.70
46E 1.500 0.00 0.00 1.50
46G 1.100 0.00 0.00 1.10
47A 11.500 0.00 0.00 11.50
48A 11.300 0.00 0.00 11.30
48B 3.300 0.00 0.00 3.30
48C 5.300 0.00 0.00 5.30 Suprafa ă retrocedată
48D 2.100 0.00 0.00 2.10 comunei Şişeşti
48E 4.600 0.00 0.00 4.60 cu Legea 247/2005
48F 1.100 0.00 0.00 1.10
48G 0.600 0.00 0.00 0.60
48H 0.800 0.00 0.00 0.80
49A 12.800 0.00 0.00 12.80
49B 3.600 0.00 0.00 3.60
49C 4.000 0.00 0.00 4.00
49D 1.780 0.00 0.00 1.78
Total 146.92 0.00 0.00 146.92
Total L247 432.70 0.00 0.00 432.70
Total Predat 510.67 0.00 0.00 510.57
3 9.06 9.96 0.90 0.00
7 5.20 5.44 0.24 0.00
8 10.50 10.85 0.35 0.00
18 0.24 0.31 0.07 0.00
21 1.50 1.78 0.28 0.00
22 0.40 0.46 0.06 0.00
23 12.20 12.44 0.24 0.00
24 0.50 0.59 0.09 0.00
26 17.21 17.23 0.02 0.00
28 22.83 24.72 1.89 0.00
31 2.50 2.81 0.31 0.00
32 18.90 19.81 0.91 0.00
33 29.17 30.00 0.83 0.00
34 23.65 24.13 0.48 0.00
36 36.30 36.35 0.05 0.00
41 50.20 50.42 0.22 0.00 Diferen e rezultate ca
42 48.30 48.90 0.60 0.00 urmare a schimbării bazei
45 37.50 44.36 6.86 0.00 cartografice
46 22.80 23.09 0.29 0.00
47 21.50 22.56 1.06 0.00
51 40.00 42.87 2.87 0.00
52 20.70 21.42 0.72 0.00
53 26.80 28.93 2.13 0.00
55 26.20 28.07 1.87 0.00
57 20.60 23.60 3.00 0.00
58 35.70 36.56 0.86 0.00
60 44.00 45.05 1.05 0.00
61 28.30 28.75 0.45 0.00
62 44.50 45.54 1.04 0.00
64 23.30 24.71 1.41 0.00
65 28.30 29.58 1.28 0.00
66 35.80 36.10 0.30 0.00
69 43.80 44.30 0.50 0.00
70 38.90 39.37 0.47 0.00
71 58.70 59.11 0.41 0.00
74 34.70 35.42 0.72 0.00
76 28.90 29.22 0.32 0.00
78 38.10 39.33 1.23 0.00
80 37.10 37.65 0.55 0.00
82 22.00 22.28 0.28 0.00
83 24.10 25.86 1.76 0.00
86 25.40 28.81 3.41 0.00
88 26.40 27.06 0.66 0.00
89 41.50 44.39 2.89 0.00
90 48.91 49.81 0.90 0.00
91 26.00 26.79 0.79 0.00
92 19.50 19.88 0.38 0.00
95 38.63 42.26 3.63 0.00
96 44.70 44.95 0.25 0.00
97 0.90 0.96 0.06 0.00
101 0.50 0.52 0.02 0.00
102 1.01 1.08 0.07 0.00
103 0.40 0.53 0.13 0.00
104 2.40 2.45 0.05 0.00
106 0.25 0.27 0.02 0.00 Diferen e rezultate ca
112 1.10 1.20 0.10 0.00 urmare a schimbării bazei
117 0.42 0.44 0.02 0.00 cartografice
119 0.24 0.29 0.05 0.00
121 1.30 1.39 0.09 0.00
123 0.50 0.56 0.06 0.00
124 0.60 0.64 0.04 0.00
126 13.00 13.23 0.23 0.00
132 0.50 1.29 0.79 0.00
134 0.90 1.02 0.12 0.00
137 2.00 2.08 0.08 0.00
138 1.00 1.05 0.05 0.00
142 2.60 2.76 0.16 0.00
143 1.20 1.26 0.06 0.00
149 0.50 0.55 0.05 0.00
152 3.50 3.62 0.12 0.00
155 0.40 0.78 0.38 0.00
156 0.20 0.36 0.16 0.00
157 2.00 3.12 1.12 0.00
159 1.90 2.88 0.98 0.00
160 1.20 1.80 0.60 0.00
161 0.50 0.72 0.22 0.00
162 0.70 1.14 0.44 0.00
163 1.60 2.34 0.74 0.00
1 0.70 0.61 0.00 0.09
2 10.70 10.40 0.00 0.30
4 1.22 1.13 0.00 0.09
9 2.86 2.80 0.00 0.06 Diferen e rezultate ca urmare
25 2.70 2.68 0.00 0.02 a schimbării bazei
27 2.12 2.06 0.00 0.06 cartografice
29 15.00 14.69 0.00 0.31
30 6.99 6.53 0.00 0.46 Tabel  2.4.1.2.(continuare)
Tabel  2.4.1.2.(continuare)
3740 22.40
14.10 21.63
14.03 0.00 0.00 0.77 0.07
44 31.30 28.49 0.00 2.81
49 6.32 5.83 0.00 0.49 Tabel  2.4.1.2.
50
u.a. vechi 69.10u. a. nou65.09 Suprafa 
0.00 a la
4.01 Diferen  e Justificări
54 (parcelă)40.02 amenajarea
(parcelă) 44.50 0.00 4.48
56 11.30 10.78precedent
0.00ă actuală
0.52 + - + -
59 7.50 7.16 0.00 0.34 Legea 18/1991
63 38.80 37.98 0.00 Legea0.82 18/1991 - comuna Şişeşti
67 50.00 49.48 Acte
0.00  neprezentate
0.52  la amenajarea anterioară
6821B% 66.40 21B 64.33 12,70 0.00 12,00
2.07 - 0,70 Legea 18/1991
72 23A% 49.80 23A 48.86 16,10
0.00 15,24
0.94 - 0,86 com. Şişeşti
73 28C% 28C, MM2
26.40 26.13 4,20
0.00 0.272,65 - 1,55
128A%
75 34.70 LEG 34.63 3,01
0.00 0.070,00 - 3,01
77 133% 34.80 133 34.40 1,90
0.00 0.400,90 1,00
79 Total 21.80 21.72 37,91
0.00 30,79
0.08 - 7,12
81Total legea 18/1991 -
43.50 43.31 37,91 0.00 0.19
30,79 - 7,12
comuna Şişeşti
84 6.80 6.06 0.00 0.74
Legea 18/1991 - comuna Dumbrăvi  a
85 36.30 35.81 0.00 0.49 Diferen e rezultate ca urmare
Acte neprezentate la amenajarea anterioară a schimbării bazei
87 38.10 35.03 0.00 3.07
94 3M1 44.83 LEG 41.25 3,20
0.00 -0,02
3.58 - 3,22 cartografice
100 56% 1.50 LEG 1.41 5,40
0.00 0.090,00 - 5,40 Legea 18/1991
com.
10559C% 3.56 LEG 3.26 5,11 0.00 0.300,00 - 5,11
Dumbrăvi  a
120 0.30 0.27 0.00 0.03
59M1 LEG 0,50 0,00 - 0,50
122 0.07 0.00 0.00 0.07
59M2 LEG 0,30 0,00 - 0,30
127 1.10 0.79 0.00 0.31
138M1 LEG 2,40 -0,08 - 2,48
129 2.50 1.67 0.00 0.83
139M1 LEG 0,50 0,00 - 0,50
130 1.50 1.46 0.00 0.04
Total 17,41 -0,10 - 17,51
135 3.10 2.05 0.00 1.05
Total legea 18/1991 - 17,41 -0,10 - 17,51
136 2.90
comuna Dumbrăvi  a 2.83 0.00 0.07
139 2.30 2.26 0.00 0.04
Legea 18/1991 - comuna Copalnic Mănăştur
140 0.50 0.49 0.00 0.01
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
141 0.80 0.74 0.00 0.06
65M1% LEG 1,06 0,00 - 1,06 Legea 18/1991
144 1.50 1.46 0.00 0.04
66M2% 0.38 LEG 0.00 0,23 0,00 - 0,23 com. Copalnic
147 0.00 0.38 Mănăştur
151 3.60
Total legea 18/1991 - 3.59 0.00 0.01
154comuna Copalnic
0.50 0.48 1,29 0.00 0.020,00 - 1,29
158 Măn0.60
ăş tur 0.48 0.00 0.12
Total 2153.07 2180.37 Legea 18/1991 - comuna Remetea Chioarului
58.89 31.59
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
Legea 18/1991 -
80A% LEG 1,31 0,00 - 1,31 com. Remetea
Chioarului
Total legea 18/1991 -
comuna Remetea 1,31 0,00 - 1,31
Chioarului
TOTAL LEGEA 57,92 30,69 - 27,23
18/1991

U.P. IV Dumbrăvi a
tabel  2.4.1.2.(continuare)

u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări


(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
LEGEA 1/2000
Legea 1/2000 - comuna Şişeşti
28F% 28F 3,20 2,60 - 0,60 Legea 1/2000
109A% LEG 0,30 0,00 - 0,30 com. Şişeşti
117B% 117B 8,70 7,82 - 0,88
Total 12,20 10,42 - 1,78
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
31M1% 31B 1,10 0,47 - 0,63 Legea 1/2000
117A% 117B 0,90 0,56 - 0,34 com. Şişeşti
117C% 117C 2,30 1,30 - 1,00
128A% 128A 4,09 2,15 - 1,94
Total 8,39 4,48 - 3,91
Total legea 1/2000 - 20,59 14,90 - 5,69
comuna Şişeşti
Legea 1/2000 - comuna Dumbrăvi  a
44A LEG 7,50 0,00 - 7,50 Legea 1/2000
44D% LEG 1,00 0,00 - 1,00 com.
Dumbrăvi  a
44M1 LEG 1,00 0,00 - 1,00
Total 9,50 0,00 - 9,50
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
56% 56 1,80 1,40 - 0,40 Legea 1/2000
59C% 59B, C 6,19 5,87 - 0,32 com.
Dumbrăvi  a
61D LEG 2,00 0,00 - 2,00
61E% LEG 1,73 0,00 - 1,73
Total 11,72 7,27 - 4,45
Total legea 1/2000 - 21,22 7,27 - 13,95
comuna Dumbrăvi  a
Legea 1/2000 - comuna Copalnic Mănăştur
95B% 95B 15,50 11,90 - 3,60
Total 15,50 11,90 - 3,60
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
64A% LEG 3,55 0,00 - 3,55
64M1 LEG 0,80 0,00 - 0,80 Legea 1/2000
65A LEG 5,30 0,00 - 5,30 com. Copalnic
Mănăştur
65M1% LEG 0,14 0,00 - 0,14
66M1 LEG 0,40 0,00 - 0,40
66M2% LEG 2,17 0,00 - 2,17
66M5 LEG 0,70 0,00 - 0,70
69A% LEG 0,60 0,00 - 0,60
135% 135 1,00 0,84 - 0,16
137M1% LEG 1,00 0,00 - 1,00
144M1 LEG 0,40 0,00 - 0,40
144M2 LEG 0,60 0,00 - 0,60
146% 146 1,00 0,50 - 0,50
Total 17,66 1,34 - 16,32
Total legea 1/2000 -
comuna Copalnic 33,16 13,24 - 19,92
Mănăştur
tabel  2.4.1.2.(continuare)
u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări
(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
Legea 1/2000 - comuna Coaş
72A LEG 7,80 0,00 - 7,80
73A LEG 1,30 0,00 - 1,30
73B LEG 1,40 0,00 - 1,40 Legea 1/2000
74 LEG 2,40 0,00 - 2,40 com.  Coaş
81A% 81A 21,30 0,00 - 21,30
81B LEG 3,50 0,00 - 3,50
81V1 LEG 1,00 0,00 - 1,00
82 LEG 42,40 0,00 - 42,40
83A LEG 45,10 0,00 - 45,10
83B LEG 6,60 0,00 - 6,60
84A LEG 27,40 0,00 - 27,40
84B LEG 2,80 0,00 - 2,80
84V1 LEG 1,00 0,00 - 1,00
87 LEG 19,50 0,00 - 19,50
89A LEG 25,70 0,00 - 25,70
89B LEG 2,90 0,00 - 2,90
89C LEG 5,40 0,00 - 5,40
89D LEG 1,20 0,00 - 1,20
91A LEG 32,30 0,00 - 32,30
91B LEG 2,00 0,00 - 2,00
91C LEG 0,60 0,00 - 0,60
91D LEG 4,00 0,00 - 4,00
92A LEG 5,80 0,00 - 5,80
92B LEG 23,60 0,00 - 23,60
92C LEG 2,60 0,00 - 2,60
93 LEG 2,80 0,00 - 2,80
Total legea 1/2000 - 292,40 0,00 - 292,40
comuna Coaş
Legea 1/2000 - comuna Remetea Chioarului
Acte neprezentate la amenajarea anterioară
80A% LEG 13,38 0,00 - 13,38
80C LEG 1,30 0,00 - 1,30 Legea 1/2000
81A% 81A 12,47 0,00 - 12,47 com. Remetea
Chioarului
147M1 147MM 9,40 7,05 - 2,35
148M1 LEG 0,50 0,04 - 0,46
Total 37,05 7,09 - 29,96
Total legea 1/2000 -
comuna Remetea 37,05 7,09 - 29,96
Chioarului
Legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni
62A LEG 3,40 0,00 - 3,40
62B LEG 1,30 0,00 - 1,30
62C LEG 4,70 0,00 - 4,70
62D LEG 14,90 0,00 - 14,90 Legea 1/2000
62E LEG 0,70 0,00 - 0,70 com.  Săcălăşeni
62F LEG 0,30 0,00 - 0,30
62G LEG 2,80 0,00 - 2,80
tabel  2.4.1.2.(continuare)
u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări
(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
62H
4D LEG 0,70
0,50 0,00 - 0,70
0,50
62I
4E LEG 1,50
0,20 0,00 - 1,50
0,20
4F%
62J LEG4 5,60
5,20 0,00
1,07 - 5,60
4,13
63A%
4G LEG 11,40
1,60 0,00 - 11,40
1,60
63M1%
4H LEG 0,40
2,70 0,00 - 0,40
2,70
4I Total LEG 3,60
37,90 0,00
0,00 - 3,60
37,90
44B LEG Acte neprezentate
3,30 0,00  la amenajarea
-   anterioar
3,30 ă
63M1%
44C LEG 2,00
3,60 0,00 - 2,00
3,60
44D% Total 44 1,50
2,00 0,50
0,00 - 1,00
2,00
44M2 LEG
Total legea 1/2000 - 1,70 0,00 - 1,70
39,90 0,00 - 39,90
comuna Săcălăş
51P1% eni
51PP1 19,30 15,99 - 3,31
TOTAL LEGEA 1/2000
51P4% 51PP4 444,32
1,00 42,50
0,70 - 401,82
0,30
51P5% 51PP5 0,60 LEGEA 247/2005
0,10 - 0,50
57M1 LEG 0,20 Legea0,00
  247/2005 -
   comuna
- i e ti
 Ş ş ş0,20
14A
58A LEG 1,10
11,10 0,00 - 1,10
11,10
14B
58B LEG 3,70
0,40 0,00 - 3,70
0,40
14C
58C LEG 1,20
8,70 0,00 - 1,20
8,70 Legea 247/2005
14D
58D LEG 2,40
0,30 0,00 - 2,40
0,30 com. Şişeşti
14E
58E LEG 4,20
1,00 0,00 - 4,20
1,00
14F
58F LEG 4,30
1,10 0,00 - 4,30
1,10
15A
58G LEG 17,90
4,70 0,00 - 17,90
4,70
15B
58A1 LEG 3,50
0,30 0,00 - 3,50
0,30
15C
59B LEG 2,80
6,20 0,00 - 2,80
6,20
15D
60 LEG 1,70
1,00 0,00 - 1,70
1,00
15V1
61A LEG 0,40
1,60 0,00 - 0,40
1,60
16A
61B LEG 3,50
4,70 0,00 - 3,50
4,70
18A%
61C 18A
LEG 9,40
0,80 2,88
0,00 - 6,52
0,80
18B
61E% LEG 1,60
0,47 0,00 - 1,60
0,47
19A
61M1 LEG 4,40
2,40 0,00 - 4,40
2,40
19B
61M2 LEG 4,20
0,40 0,00 - 4,20
0,40
19C
98B LEG 7,40
3,30 0,00
-0,02 - 7,40
3,32
19D
98D LEG 0,20
4,60 0,00 - 0,20
4,60
19E LEG
Total Legea 247/2005 - 1,90 0,00 - 1,90
118,67 18,34 - 100,33
comuna Dumbr
106M1% ăvi  a
106MM 0,80 0,45 - 0,35
109A% 109A Legea
6,10   247/2005
4,28-
   comuna Copalnic
  - M ănăştur
  1,82
42A
109B% LEG 9,30
0,40 0,00 - 9,30
0,40
42B
109C% LEG
109C 1,00
0,90 0,00
0,54 - 1,00
0,36
64A%
111% LEG
111 0,35
11,70 0,00
10,70 - 0,35
1,00
64C
132A LEG 0,10
0,50 0,00 - 0,10
0,50 Legea 247/2005
132B%
66B 132
LEG 1,00
0,20 0,21
0,00 -
- 0,79
0,20 com. Copalnic
132C LEG 2,30 0,00 - 2,30 Mănăştur
66C LEG
Total legea 247/2005 - 5,50 0,00 - 5,50
66D 99,50 19,06 -- 80,44
comuna ŞişeşLEG
ti 0,90 0,00 0,90
66M3 LEG 0,80 Legea 247/2005
0,00 - comuna - Dumbr 0,80
       ăvi  a
69A%
3A 69A
LEG 7,60
2,20 5,51
0,00 -
- 2,09
2,20
69B%
4A 69B
LEG 1,70
2,90 1,55
0,00 -
- 0,15
2,90
69C%
4B 69C
LEG 11,00
3,40 10,70
0,00 -
- 0,30
3,40 Legea 247/2005
134 LEG 0,50 0,00 - 0,50 com.
4C LEG 2,30 0,00 - 2,30
137M1% 137MM 1,20 0,48 - 0,72 Dumbrăvi  a
tabel  2.4.1.2.(continuare)

u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări


(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
143 LEG 0,30 0,00 - 0,30
145% 145 0,90 0,40 - 0,50
Total legea 247/2005 -
comuna Copalnic 41,35 18,64 - 22,71
Mănăştur
Legea 247/2005 - comuna Coaş
71B LEG 10,80 0,00 - 10,80
71C LEG 11,10 0,00 - 11,10
71D% 71D 6,60 0,12 - 6,48 Legea 247/2005
75A LEG 8,10 0,00 - 8,10 com.  Coaş
75B LEG 6,30 0,00 - 6,30
75C LEG 7,10 0,00 - 7,10
75D LEG 2,60 0,00 - 2,60
76A LEG 4,70 0,00 - 4,70
76B LEG 10,60 0,00 - 10,60
76C LEG 29,80 0,00 - 29,80
76D LEG 0,90 0,00 - 0,90
77A% 77 15,80 3,89 - 11,91
77B LEG 7,00 0,00 - 7,00
77C LEG 19,40 0,00 - 19,40
77D LEG 0,60 0,00 - 0,60
78A LEG 9,10 0,00 - 9,10
78B LEG 15,00 0,00 - 15,00
78C LEG 15,00 0,00 - 15,00
78D LEG 0,80 0,00 - 0,80
79B% 79B 4,40 0,81 - 3,59
85A LEG 9,00 0,00 - 9,00
85B LEG 4,40 0,00 - 4,40
85C LEG 3,30 0,00 - 3,30
85D LEG 0,70 0,00 - 0,70
85E LEG 3,20 0,00 - 3,20
85F LEG 2,20 0,00 - 2,20
85G LEG 9,30 0,00 - 9,30
85H LEG 1,60 0,00 - 1,60
85I LEG 2,20 0,00 - 2,20
85J LEG 0,40 0,00 - 0,40
85K LEG 2,60 0,00 - 2,60
85L LEG 3,60 0,00 - 3,60
85M LEG 1,30 0,00 - 1,30
85N LEG 1,00 0,00 - 1,00
85O LEG 1,30 0,00 - 1,30
86A LEG 6,20 0,00 - 6,20
86B LEG 5,00 0,00 - 5,00
86C LEG 6,40 0,00 - 6,40
86D LEG 1,40 0,00 - 1,40
86E LEG 0,50 0,00 - 0,50
88 LEG 2,60 0,00 - 2,60
90A LEG 9,70 0,00 - 9,70
90B% 90B 1,90 1,42 - 0,48
Total legea 247/2005 - 265,50 6,24 - 259,26
comuna Coaş
tabel  2.4.1.2.(continuare)

u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări


(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
Legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului
80A% 80 17,71 7,18 - 10,53
80B LEG 0,80 0,00 - 0,80 Legea 247/2005
81A% 81 7,93 6,77 - 1,16 com. Remetea
Chioarului
147A LEG 1,30 0,00 - 1,30
Total legea 247/2005 -
comuna Remetea 27,74 13,95 - 13,79
Chioarului
Legea 247/2005 - comuna Săcălăşeni
63A% LEG 5,30 0,00 5,30 Legea 247/2005
63B LEG 3,20 0,30 2,90 com.  Săcălăşeni
Total legea 247/2005 - 8,50 0,30 - 8,20
comuna Săcălăşeni
TOTAL LEGEA 561,26 76,53 - 484,73 0,00 0,00
247/2005
TOTAL LEGEA
18/1991+ LEGEA 1/2000 1063,50 149,72 - 913,78 0,00 0,00
+ LEGEA 247/2005
Diferen  e datorate schimbării bazei cartografice
parcela parcela - - - - - -
veche nouă
1 1 21,30 18,61 - 2,69
12 12 7,90 7,59 - 0,31
17 17 37,90 37,11 - 0,79
18 18 5,38 5,31 - 0,07
21 21 13,90 12,42 - 1,48
24 24 10,20 10,11 - 0,09
27 27 2,40 2,37 - 0,03
28 28 32,65 30,75 - 1,90
30 30 13,20 12,60 - 0,60
34 34 18,70 15,70 - 3,00
36 36 12,90 12,84 - 0,06
41 41 11,30 11,19 - 0,11
51 51 33,19 33,18 - 0,01 Diferen e
63 63 0,30 0,00 - 0,30 rezultate ca
64 64 0,40 0,35 - 0,05 - urmare a
68 68 1,30 1,11 - 0,19 schimbării bazei
70 70 1,10 0,92 - 0,18 cartografice
71 71 11,02 10,43 - 0,59
72 72 0,90 0,72 - 0,18
79 79 2,41 1,67 - 0,74
80 80 7,18 4,23 - 2,95
81 81 6,77 3,22 - 3,55
94 94 18,20 17,15 - 1,05
95 95 27,60 25,56 - 2,04
101 101 1,80 1,78 - 0,02
107 107 2,00 1,93 - 0,07
116 116 1,00 0,92 - 0,08
124 124 1,00 0,75 - 0,25
125 125 1,00 0,88 - 0,12
Justificări
(parcelă)
(parcelă) tabel 
precedentă  actuală
2.4.1.
2.
(conti
nuare)
u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e
amenajarea
schimb rii bazei
+         -            +                -ă  
126 126 2,70 2,64 - 1
133 133 0,90 0,87 - 21
135 135 0,84 0,49 -
136 136 0,70 0,68 - 0,30 -
141 141 2,80 2,79 -
144 144 3,00 2,79 - 0,19
148 148 0,04 0,00 - 1
Total diferen e în minus 315,88 291,66 - 22
24,22
3 3 -0,02 0,00 0,02 0,30
6 6 32,80 33,05 0,25
10 10 4,20 4,99 0,79 0,69
15 15 7,50 8,19 0,69 1
16 16 34,20 36,28 2,08 27
22 22 2,50 2,59 0,09
23 23 16,24 16,71 0,47 0,50
25 25 5,70 6,62 0,92
26 26 1,70 2,02 0,32 0,06
29 29 22,50 25,31 2,81 1
31 31 18,47 19,84 1,37 28
32 32 18,50 20,14 1,64
33 33 23,40 23,72 0,32 2,55
35 35 20,80 22,96 2,16
37 37 25,70 26,71 1,01 0,19
38 38 17,70 18,02 0,32 schimbării 1bazei
39 39 12,00 12,25 0,25 29
40 40 1,80 2,54 0,74
59 59 7,37 7,76 0,39 Diferen e
7,20 rezultate ca
66 66 16,00 16,28 0,28
urmare a
67 67 1,20 1,24 0,04 0,52
69 69 17,76 18,47 0,71 1 cartografice
90 90 12,32 12,48 0,16 30
98 98 6,38 6,52 0,14
99 99 1,10 1,16 0,06 3,40
100 100 2,80 2,88 0,08
104 104 1,00 1,43 0,43 0,46
106 106 6,35 7,56 1,21
108 108 1,50 1,85 0,35
111 111 10,70 11,70 1,00
112 112 4,10 4,15 0,05
113 113 1,20 1,97 0,77
114 114 0,10 0,24 0,14
115 115 2,60 3,36 0,76
117 117 9,68 10,59 0,91
118 118 0,40 0,43 0,03
tabel  2.4.1.2.(continuare)
u.a. vechi u. a. nou Suprafa  a la Diferen e Justificări
(parcelă) amenajarea
(parcelă)
precedentă actuală + - + -
131 131 0,70 0,72 0,02 -
132 132 0,21 0,24 0,03 -
137 137 0,68 0,70 0,02 -
138 138 -0,08 0,00 0,08 - Diferen e
rezultate ca -
140 140 1,60 1,93 0,33 -
urmare a
142 142 1,30 1,69 0,39 - schimbării bazei
150 150 0,50 0,60 0,10 - cartografice
151 151 1,10 1,62 0,52 -
152 152 1,90 2,40 0,50 -
153 153 1,50 1,74 0,24 -
Total diferen e în plus 391,91 420,01 28,10 -
Total diferen e datorate
schimbării bazei 707,79 711,67 28,10 24,22
cartografice
Di
feren e
rezultate ca
urmare a

cartografice

-
TABEL 
2.4.2.  Eviden  a mişcărilor de suprafa ă  din fondul1 forestier
E
Documentul de Scopul  modificări efectuate Modifică ri  în  suprafa  a Scoateri tempo
aprobare fondului  forestier fondul fore
denumirea unită  i de la care
Nr. provine terenul sau Unită  ile Scoateri
crt. Felul beneficiarul scoaterii amenajistice
Intrări definitive SOLD Suprafa
documentu
Nr. Data definitive ori temporare din din fondul ă Termen
lui fondul forestier forestier
ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suprafa  a fondului forestier U.P. I Chiuzbaia la 01.01.2004 - - 1181,10
1 Legea 18/1991 - Acte  neprezentate la amenajarea anterioară
2 Titlu de 1898/8 22.06.1994 Madaras Maria 3% - 1.00 1180.10
proprietate
3 Titlu de 1898/84 22.06.1994 Breban Pavel 3% - 1.00 1179.10
proprietate
4 Legea 1/2000 - Acte neprezentate la amenajarea anterioară
5 PVPP 232 16.02.2002 Primăria Dumbrăvi  a 52B% - 3.30 1175.80
6 Total   acte   neprezentate la
    amenajarea  anterioară - 5.30 1175.80
Intrări în fond forestier ca urmare a revocării titlurilor de proprietate 430/2002 şi 2476/2003
7 23% 2.10 - 1177.90
8 28A 17.50 - 1195.40
9 Hotărârea 28B 21.70 - 1217.10
Suprafe e intrate în fondul
10 Comisiei 29A 20.90 - 1238.00
forestier proprietate publică a
11 jude ene 29B 1.20 - 1239.20
statului ca urmare a revocării
12 pentru sta- 29C 2.10 - 1241.30
de către Comisia Jude  eană
13 bilirea 29D 7.00 - 1248.30
(H.C.J. 342/07.12.2006) a
14 dreptu- 342 07.12.2006 29E 1.70 - 1250.00
titlului de proprietate nr.
15 lui de 29F 4.00 - 1254.00
430/09.09.2002, eliberat pe
16 proprie- 29G 0.60 - 1254.60
baza Procesului Verbal
17 tate privată 29V1 0.60 - 1255.20
de punere în posesie
18 asupra tere- nr.233/16.02.2002 29V2 0.70 - 1255.90
19 nurilor 30A 33.10 - 1289.00
20 30B 2.60 - 1291.60
21 40A 12.70 - 1304.30
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile Intrări Suprafa ă fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 40B 4.40 - 1308.70
23 40C 15.00 - 1323.70
24 40D 9.30 - 1333.00
25 40E 1.20 - 1334.20
26 40F 5.80 - 1340.00
27 40R1 1.10 - 1341.10
28 41A 1.20 - 1342.30
29 41B 33.60 - 1375.90
30 Hotărârea 41C 53.80 - 1429.70
31 Suprafe e intrate în fondul 41D 7.60 - 1437.30
Comisiei forestier proprietate publică a
32 41E 6.10 - 1443.40
jude ene statului ca urmare a revocării de
33 41F 0.50 - 1443.90
pentru sta- către Comisia Jude  eană
34 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 41R1 0.50 - 1444.40
bilirea dreptu-
35 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 41V1 0.30 - 1444.70
36 tate privată eliberat pe baza Procesului Verbal 41V2 0.20 - 1444.90
37 asupra tere- de punere în posesie 42A 4.40 - 1449.30
38 nurilor nr.233/16.02.2002 42B 28.50 - 1477.80
39 42C 2.20 - 1480.00
40 42D 11.50 - 1491.50
41 42E 1.00 - 1492.50
42 43A 23.00 - 1515.50
43 43B 34.10 - 1549.60
44 43C 1.20 - 1550.80
45 43D 1.70 - 1552.50
46 43E 1.40 - 1553.90
47 44A 15.80 - 1569.70

Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul


aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
48 44B 10.40 - 1580.10
49 44C 17.00 - 1597.10
50 44D 0.80 - 1597.90
Intrări Suprafa ă
51 44E 0.80 - 1598.70
52 45A 7.30 - 1606.00
53 45B 0.60 - 1606.60
54 45C 47.00 - 1653.60
55 45D 5.10 - 1658.70
56 45E 0.80 - 1659.50
57 Hotărârea Suprafe  e intrate în fondul 45F 14.70 - 1674.20
58 Comisiei forestier proprietate publică a 45V1 0.50 - 1674.70
59 jude  ene statului ca urmare a revocării de 45V2 0.30 - 1675.00
60 pentru sta- către Comisia Jude  eană 46A 11.60 - 1686.60
61 bilirea dreptu- 342    07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 46B          13.40        -                1700.00
62 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 47A          30.50        -                1730.50
63 eliberat pe baza Procesului Verbal 47B          14.50        -                1745.00
64 asupra tere- de punere în posesie 47C                      0.50                  -                1745.50
65 nurilor nr.233/16.02.2002 48                      17.10        -                1762.60
66 54B% 24.20 - 1786.80
67 55B 6.00 - 1792.80
68 tate privată 55C 2.80 - 1795.60
69 55D 1.00 - 1796.60
70 55E 10.00 - 1806.60
71 55F 3.80 - 1810.40
72 55V1 1.30 - 1811.70
73 56A 1.60 - 1813.30
74 56B          28.60        -                1841.90

Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul


aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75 57C% 9.00 - 1850.90
76 57D% 0.80 - 1851.70
77 57E 3.30 - 1855.00
78 57F 0.90 - 1855.90
79 57G 2.00 - 1857.90
80 57V1 1.30 - 1859.20
81 58A 0.80 - 1860.00
82 58B 9.50 - 1869.50
83 58C 3.90 - 1873.40
84 Hotărârea Suprafe  e intrate în fondul 58D 2.50 - 1875.90
85 Comisiei forestier proprietate publică a 58E 9.10 - 1885.00
86 jude  ene statului ca urmare a revocării de 59A% 13.00 - 1898.00
87 pentru sta- către Comisia Jude  eană 59B% 10.10 - 1908.10
88 bilirea dreptu- 342    07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 59C                      9.30                  -                1917.40
89 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 59D%                    3.80                  -                1921.20
90 eliberat pe baza Procesului Verbal 59E%                    3.90                  -                1925.10
91 asupra tere- de punere în posesie 59F                      4.20                  -                1929.30
92 nurilor nr.233/16.02.2002 59G          2.80                  -                1932.10
93 59H 1.50 - 1933.60
94 59V1 0.40 - 1934.00
95 60A 1.80 - 1935.80
96 60B 11.10 - 1946.90
97 60C 31.50 - 1978.40
98 60D 3.10 - 1981.50
99 60E 0.90 - 1982.40
100 60F 0.70 - 1983.10
101 61A          3.70                  -                1986.80

tate privată
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
102 61D 5.30 - 1992.10
103 61E 5.00 - 1997.10
104 62A 6.80 - 2003.90
105 62D 3.00 - 2006.90
106 63A 4.80 - 2011.70
107 63B 9.60 - 2021.30
108 64A 20.40 - 2041.70
109 64C 3.20 - 2044.90
110 Hotărârea 64D 7.20 - 2052.10
111 Suprafe e intrate în fondul 64E 12.70 - 2064.80
Comisiei forestier proprietate publică a
112 64F 5.30 - 2070.10
jude ene statului ca urmare a revocării de
113 64N1 0.30 - 2070.40
pentru sta- către Comisia Jude  eană
114 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 64N2 0.20 - 2070.60
bilirea dreptu-
115 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 64N3 0.20 - 2070.80
116 tate privată eliberat pe baza Procesului Verbal 65A 0.40 - 2071.20
117 asupra tere- de punere în posesie 65B 1.70 - 2072.90
118 nurilor nr.233/16.02.2002 65C 6.80 - 2079.70
119 65D 0.70 - 2080.40
120 65E 0.50 - 2080.90
121 65F 5.00 - 2085.90
122 65G 0.40 - 2086.30
123 65N1 3.80 - 2090.10
124 65N2 0.20 - 2090.30
125 65N3 0.40 - 2090.70
126 65N4 0.40 - 2091.10
127 65N5 0.70 - 2091.80
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
128 65T1 0.20 - 2092.00
129 66A 26.20 - 2118.20
130 66B% 0.40 - 2118.60
131 66C 1.20 - 2119.80
132 66D 4.30 - 2124.10
133 66R1 0.30 - 2124.40
134 66V1 0.20 - 2124.60
135 67A% 16.70 - 2141.30
136 Hotărârea 67B 3.20 - 2144.50
137 Suprafe e intrate în fondul 68 22.40 - 2166.90
Comisiei forestier proprietate publică a
138 69A 6.30 - 2173.20
jude ene statului ca urmare a revocării de
139 69B 10.80 - 2184.00
pentru sta- către Comisia Jude  eană
140 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 69C 1.90 - 2185.90
bilirea dreptu-
141 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 69M1 0.40 - 2186.30
142 tate privată eliberat pe baza Procesului Verbal 80A 4.70 - 2191.00
143 asupra tere- de punere în posesie 80B 9.40 - 2200.40
144 nurilor nr.233/16.02.2002 80C 14.10 - 2214.50
145 80R1 2.00 - 2216.50
146 81A 3.80 - 2220.30
147 81B 3.30 - 2223.60
148 81C 1.10 - 2224.70
149 81R1 0.10 - 2224.80
150 82A 2.50 - 2227.30
151 82B 2.00 - 2229.30
152 82C 6.50 - 2235.80
153 82D 0.50 - 2236.30
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul Intrări Suprafa ă
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
154 Hotărârea 82R1 1.30 - 2237.60
155 Comisiei Suprafe e intrate în fondul forestier 83A 6.20 - 2243.80
156 Jude ene proprietate publică a statului ca urmare 83B 15.00 - 2258.80
pentru a revocării de către Comisia Jude ean
stabilirea
342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului de
dreptu- proprietate nr. 430/09.09.2002, eliberat
157 lui de 83V1 0.50 - 2259.30
pe baza Procesului Verbal de punere în
proprietate posesie nr.233/16.02.2002
privată asupra
terenurilor
- Total - 1083,50 - 2259,30
158 60C1 0.10 - 2259.40
159 96A% 11.60 - 2271.00
160 Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 96B 3.00 - 2274.00
161 Comisiei forestier proprietate publică a 98C% 7.30 - 2281.30
162 jude ene statului ca urmare a revocării de 99A 10.70 - 2292.00
163 pentru sta- către Comisia Jude  eană 99B 0.30 - 2292.30
164 bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 100A% 18.30 - 2310.60
165 lui de proprie- de proprietate nr. 430/09.09.2002, 100B 0.40 - 2311.00
166 tate privată eliberat pe baza Procesului Verbal 101B 11.20 - 2322.20
167 asupra tere- de punere în posesie 103B 3.20 - 2325.40
168 nurilor nr. 4573/05.08.2003 104B 5.30 - 2330.70
169 105A 0.30 - 2331.00
170 105C1 1.20 - 2332.20
- Total - 72,90 - 2332,20
- Total intrări - 1156,40 - 2332,20
171 Proces 23% - 2.10 2330.10
172 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 28A - 17.50 2312.60
173 de punere 28B - 21.70 2290.90
174 în posesie 29A - 20.90 2270.00

Documentul de cări efectuate scoaterii definitive ori temporare


Nr.
aprobare Scopul modifi denumirea unită  i de la care din fondul forestier
crt. Felul
documentul provine terenul sau beneficiarul
OLD Data
Unită  ile Modifică ri  în  suprafa  a  fondului din  Scoateri temporare din fondul Termen    
fondul forestier reprimiri Defrişări
amenajistice forestier for fără scotere Semnătura
Scoateri estier din fondul şefului de ocol
definitive forestier silvic
ha ha ha ha ha
Intrări Suprafa ă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
175 29B - 1.20 2268.80
176 29C - 2.10 2266.70
177 29D - 7.00 2259.70
178 29E - 1.70 2258.00
179 29F - 4.00 2254.00
180 29G - 0.60 2253.40
181 29V1 - 0.60 2252.80
182 29V2 - 0.70 2252.10
183 30A - 33.10 2219.00
184 30B - 2.60 2216.40
185 40A - 12.70 2203.70
186 40B - 4.40 2199.30
Proces
verbal
188 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 40D - 9.30 2175.00
187 de punere 40C             -         15.00       2184.30
în posesie
190 40F - 5.80 2168.00
189 40E             -          1.20       2173.80
191 40R1 - 1.10 2166.90
192 41A - 1.20 2165.70
193 41B - 33.60 2132.10
194 41C - 53.80 2078.30
195 41D - 7.60 2070.70
196 41E - 6.10 2064.60
197 41F - 0.50 2064.10
198 41R1 - 0.50 2063.60
199 41V1 - 0.30 2063.30
200 41V2 - 0.20 2063.10
201 42A            -                  4.40      2058.70

Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul


aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0
228 1 2 3 4 5             6-                  0.50
47C 7       1762.50
8 9 10 11 12 13
202 Documentul de 42B - 28.50 2030.20 Scoateri temporare din fondul
203 aprobare 42C - ă ri  în  suprafa
Modific 2.20   a  fondului
2028.00 forestier Defrişări
Scopul modificări efectuate forestier
204 42D -
Intrări 11.50 2016.50 Suprafa ă fără scotere Semnătura
denumirea unită  i de la care
Nr.
205 Unit
42Eă  ile - 1.00
Scoateri 2015.50 din fondul şefului de ocol
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt.
206 amenajistice
43A - 23.00
definitive 1992.50 forestier silvic
scoaterii definitive ori temporare Data
207 documentul din fondul forestier 43B - 34.10
din fondul
SOLD
1958.40 Termen    
208 43C - forestier
1.20 1957.20 reprimiri
209 43D -
ha 1.70
ha 1955.50
ha ha ha
210 43E - 1.40 1954.10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
211 44A - 15.80 1938.30
229 48 - 17.10 1745.40
212 44B - 10.40 1927.90
230 52A - 1.70 1743.70
213 44C - 17.00 1910.90
231 Proces 52B% - 3.60 1740.10
232 verbal 52C - 4.10 1736.00
215
233 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 44E
52D -- 0.80
2.70 1909.30
1733.30
de punere
234 în posesie 54B% - 18.90 1714.40
217
235 45B
55B -- 0.60
6.00 1901.40
1708.40
218 45C - 47.00 1854.40
236 55C - 2.80 1705.60
219 45D - 5.10 1849.30
237 55D - 1.00 1704.60
220 45E - 0.80 1848.50
238 55E - 10.00 1694.60
221 45F - 14.70 1833.80
241
239 55F             
56A -          3.801.60       1687.90
1690.80
222 45V1 - 0.50 1833.30
240 55V1 - 1.30 1689.50
223 Proces 45V2 - 0.30 1833.00
243 57C%            -          9.00       1650.30
224 verbal 46A --          11.60 1821.40
214
242 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 44D
56B              - 0.80
28.60        1910.10
1659.30
225 de punere 46B - 13.40 1808.00
226 în posesie 47A - 30.50 1777.50
216
244 45A            
57D% --          0.80
7.30       1902.00
1649.50
227 47B - 14.50 1763.00
245 57E - 3.30 1646.20
246 57F - 0.90 1645.30
247 57G - 2.00 1643.30
248 57V1 - 1.30 1642.00
249 58A - 0.80 1641.20
250 58B - 9.50 1631.70
251 58C - 3.90 1627.80
252 58D - 2.50 1625.30
253 58E - 9.10 1616.20
254 59A% - 13.00 1603.20
255 59B%           -        10.10            1593.10
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
256 59C - 9.30 1583.80
257 59D% - 3.80 1580.00
258 59E% - 3.90 1576.10
259 59F - 4.20 1571.90
260 59G - 2.80 1569.10
261 59H - 1.50 1567.60
262 59V1 - 0.40 1567.20
263 60A - 1.80 1565.40
264 60B - 11.10 1554.30
265 60C - 31.50 1522.80
266 60D - 3.10 1519.70
267 Proces 60E - 0.90 1518.80
268 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 60F - 0.70 1518.10
269 de punere 61A - 3.70 1514.40
270 în posesie 61D - 5.30 1509.10
271 61E - 5.00 1504.10
272 62A - 6.80 1497.30
273 62D - 3.00 1494.30
274 63A - 4.80 1489.50
275 63B - 9.60 1479.90
276 64A - 20.40 1459.50
277 64C - 3.20 1456.30
278 64D - 7.20 1449.10
279 64E - 12.70 1436.40
280 64F - 5.30 1431.10
281 64N1 - 0.30 1430.80
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
282 64N2 - 0.20 1430.60
283 64N3 - 0.20 1430.40
284 65A - 0.40 1430.00
285 65B - 1.70 1428.30
286 65C - 6.80 1421.50
287 65D - 0.70 1420.80
288 65E - 0.50 1420.30
289 65F - 5.00 1415.30
290 65G - 0.40 1414.90
291 65N1 - 3.80 1411.10
292 65N2 - 0.20 1410.90
293 Proces 65N3 - 0.40 1410.50
294 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 65N4 - 0.40 1410.10
295 de punere 65N5 - 0.70 1409.40
296 în posesie 65T1 - 0.20 1409.20
297 66A - 26.20 1383.00
298 66B% - 0.40 1382.60
299 66C - 1.20 1381.40
300 66D - 4.30 1377.10
301 66R1 - 0.30 1376.80
302 66V1 - 0.20 1376.60
303 67A% - 16.70 1359.90
304 67B - 3.20 1356.70
305 68 - 22.40 1334.30
306 69A - 6.30 1328.00
307 69B - 10.80 1317.20
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
Documentul de denumirea unită  i de la care Unită  ile Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
f ără scotere Semnătura
Scoateri temporare din fondul
Nr. Scoateri
Felul aprobare provine terenul sau beneficiarul
Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
crt. amenajistice Intrări definitive
forestier Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare
denumirea unită  i de la care SOLD Data f ără scotere Semnătura
Nr. Data Unită  ile din fondul Termen
ui Nr. Felul
din fondul forestier
provine terenul sau beneficiarul Scoateri reprimiri
crt. amenajistice forestier definitive
ha ă
scoaterii definitive ori temporare Intr ri Suprafa ă
documentul
Data ha ha
din fondul haSOLD haData
ui Nr. din fondul forestier Termen
forestier reprimiri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
308 69C - 1.90ha ha
1315.30 ha ha ha
309 0 1 2 3 4 69M1 5 - 0.40 6 1314.90
7 8 9 10 11 12 13
310 334 80A 101B- 4.70- 1310.20
11.20 1179.00
311 Proces 80B - 9.40- 1300.80
335 103B 3.20 1175.80
312 verbal 80C - 14.10- 1286.70
336 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 104B 5.30 1170.50
313 de punere 80R1 - 2.00- 1284.70
337 în posesie 105A 0.30 1170.20
314 338 81A 105C1- 3.80- 1280.90
1.20 1169.00
315 339 Total retrocedări Legea 1/2000 - Consiliul Local Baia Sprie 81B -- 3.30- 1277.60
1163.20 1169.00
316 340 Legea 247/2005 81C -- 1.10- 1276.50
- -
317 341 81R1 114A - 0.10- 1276.40
3.00 1166.00
318 PVPP 1034 29.02.2012 Parohia Reformată Baia Sprie82A - 2.50- 1273.90
342 114B% 0.08 1165.92
319 Proces
343 Total Legea 247/2005 82B -- 2.00- 1271.90
3,08 1165,92
320 verbal 82C -
4; 5; 6; 12; 14; 21; 32; 38; 6.50 1265.40
8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
321 de punere 82D -
50; 61; 63; 64; 72; 73; 74; 0.50 1264.90
322 în posesie
344 Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 82R1 -
75; 78; 87; 88; 90; 94; 95; 1.30
36.13 1263.60
- 1202.05
323 83A -
97; 98; 100; 101; 102; 104; 6.20 1257.40
324 83B 114 - 15.00 1242.40
325 83V1 -
2; 3; 7; 10; 11; 16; 17; 18; 0.50 1241.90
326 60C1 -
19; 20; 22; 24; 49; 62; 70; 0.10 1241.80
327 345 Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 96A%
71; 76; 77; 79; 84; 85; 86;
- 11.60- 35.71
1230.20 1166.34
328 89; 91; 92; 93; 96; 103; 105;
96B - 3.00 1227.20
329 98C% 106 - 7.30 1219.90
330 346 Total diferen  e datorate schimbării bazei cartografice 99A -- 0.42
10.70 -
1209.20 1166.34
331 347 Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2013 99B -- 0.30- -
1208.90 1166.34
332 - 100A% - 18.30 1190.60
333 100B - 0.40 1190.20
NOTĂ : u.a. 27A%, din U.P. I Chiuzbaia, cu suprafa  a de 0.70 ha, nu a făcut obiectul revocării de către Comisia Jude  eană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (prin
Hotărârea Comisiei Jude  ene nr. 342 din 07.12.2006) a Titlului de Proprietate nr. 430/09.09.2002.
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
U.P. II Şuior
Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2004 926,70 - - - - -

Intră ri  în  fond  forestier  ca  urmare  a  revocă rii  titlurilor  de  proprietate  430/2002 şi  2476/2003
1% 0,30 - 927,00 - - - - -
2A 0,90 - 927,90 - - - - -
2B 27,20 - 955,10 - - - - -
2C 1,70 - 956,80 - - - - -
2D 2,20 - 959,00 - - - - -
3A 16,80 - 975,80 - - - - -
3B 0,60 - 976,40 - - - - -
4A 19,20 - 995,60 - - - - -
Hotărârea Suprafe e intrate în fondul
forestier proprietate publică a 4B 0,50 - 996,10 - - - - -
Comisiei
statului ca urmare a revocării de 4C 1,40 - 997,50 - - - - -
jude ene pentru
către Comisia Jude  eană (H.C.J. 5A 12,80 - 1010,30 - - - - -
348 stabilirea 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de
dreptului de 5B% 2,00 - 1012,30 - - - - -
proprietate nr. 430/09.09.2002,
proprietate 5C 0,30 - 1012,60 - - - - -
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra
de punere în posesie 6A 34,30 - 1046,90 - - - - -
terenurilor
nr.233/16.02.2002
6B 1,20 - 1048,10 - - - - -
7A 9,00 - 1057,10 - - - - -
7B 1,60 - 1058,70 - - - - -
9A% 0,20 - 1058,90 - - - - -
65A 9,40 - 1068,30 - - - - -
65B 5,20 - 1073,50 - - - - -
65C 0,50 - 1074,00 - - - - -
65D 1,90 - 1075,90 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
65E 0,40 - 1076,30 - - - - -
65F 0,60 - 1076,90 - - - - -
65R1 0,90 - 1077,80 - - - - -
66A 3,70 - 1081,50 - - - - -
66B 32,70 - 1114,20 - - - - -
66C 2,40 - 1116,60 - - - - -
66R1 1,00 - 1117,60 - - - - -
67A 1,70 - 1119,30 - - - - -
67B 38,40 - 1157,70 - - - - -
Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 67R1 0,60 - 1158,30 - - - - -
forestier proprietate publică a
Comisiei 68A 9,90 - 1168,20 - - - - -
statului ca urmare a revocării de
jude ene pentru 68B 1,50 - 1169,70 - - - - -
către Comisia Jude  eană (H.C.J.
349 stabilirea 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 68C 6,00 - 1175,70 - - - - -
dreptului de
proprietate nr. 430/09.09.2002, 68D 8,40 - 1184,10 - - - - -
proprietate
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra 68E 0,90 - 1185,00 - - - - -
de punere în posesie
terenurilor 68R1 1,00 - 1186,00 - - - - -
nr.233/16.02.2002
69A 1,80 - 1187,80 - - - - -
69B 17,00 - 1204,80 - - - - -
69C 1,60 - 1206,40 - - - - -
69D 1,40 - 1207,80 - - - - -
69E 0,80 - 1208,60 - - - - -
69F 5,40 - 1214,00 - - - - -
69G 1,20 - 1215,20 - - - - -
69R1 0,60 - 1215,80 - - - - -
70A 1,00 - 1216,80 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
70B 6,00 - 1222,80 - - - - -
70C 4,60 - 1227,40 - - - - -
70D 5,20 - 1232,60 - - - - -
70E 1,80 - 1234,40 - - - - -
70F 6,80 - 1241,20 - - - - -
70G 0,70 - 1241,90 - - - - -
70R1 0,20 - 1242,10 - - - - -
71A% 2,00 - 1244,10 - - - - -
71B 14,70 - 1258,80 - - - - -
71C 0,80 - 1259,60 - - - - -
Suprafe e intrate în fondul 71D 3,80 - 1263,40 - - - - -
Hotărârea
forestier proprietate publică a 71E 8,20 - 1271,60 - - - - -
Comisiei
statului ca urmare a revocării de 71F 0,60 - 1272,20 - - - - -
jude ene pentru
către Comisia Jude  eană (H.C.J. 72A 11,00 - 1283,20 - - - - -
stabilirea
350 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de
dreptului de 72B 1,00 - 1284,20 - - - - -
proprietate nr. 430/09.09.2002,
proprietate 72C 0,90 - 1285,10 - - - - -
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra
de punere în posesie 72D 0,60 - 1285,70 - - - - -
terenurilor
nr.233/16.02.2002
72E 0,40 - 1286,10 - - - - -
73A 4,70 - 1290,80 - - - - -
73B 12,30 - 1303,10 - - - - -
73C 0,80 - 1303,90 - - - - -
74A 12,90 - 1316,80 - - - - -
74B 0,80 - 1317,60 - - - - -
76A 8,00 - 1325,60 - - - - -
76B 0,60 - 1326,20 - - - - -
76R1 1,40 - 1327,60 - - - - -
76R2 0,80 - 1328,40 - - - - -
77A 3,60 - 1332,00 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
77B 1,00 - 1333,00 - - - - -
77R1 0,20 - 1333,20 - - - - -
81 1,20 - 1334,40 - - - - -
82 0,90 - 1335,30 - - - - -
83% 4,48 - 1339,78 - - - - -
84 0,80 - 1340,58 - - - - -
85% 1,74 - 1342,32 - - - - -
Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 86A 0,40 - 1342,72 - - - - -
forestier proprietate publică a
Comisiei 86B 4,00 - 1346,72 - - - - -
statului ca urmare a revocării de
jude ene pentru 86C 2,00 - 1348,72 - - - - -
către Comisia Jude  eană (H.C.J.
stabilirea
351 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 86D 16,00 - 1364,72 - - - - -
dreptului de
proprietate nr. 430/09.09.2002, 86E 4,10 - 1368,82 - - - - -
proprietate
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra 86F 2,70 - 1371,52 - - - - -
de punere în posesie
terenurilor 86G 0,80 - 1372,32 - - - - -
nr.233/16.02.2002
86H 0,60 - 1372,92 - - - - -
86I 5,80 - 1378,72 - - - - -
87A 1,40 - 1380,12 - - - - -
87B 1,30 - 1381,42 - - - - -
87C 1,70 - 1383,12 - - - - -
87D% 14,38 - 1397,50 - - - - -
87E 0,50 - 1398,00 - - - - -
352 Total 471,30 - 1398,00 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
8% 8,10 - 1406,10 - - - - -
9A% 2,60 - 1408,70 - - - - -
9B 0,80 - 1409,50 - - - - -
9C 5,90 - 1415,40 - - - - -
9D 1,60 - 1417,00 - - - - -
9E 0,90 - 1417,90 - - - - -
9F 0,60 - 1418,50 - - - - -
9G 0,80 - 1419,30 - - - - -
10A 2,90 - 1422,20 - - - - -
10B 6,50 - 1428,70 - - - - -
Suprafe e intrate în fondul 11A 1,50 - 1430,20 - - - - -
Hotărârea
forestier proprietate publică a 11B 6,00 - 1436,20 - - - - -
Comisiei
statului ca urmare a revocării de 11C 4,80 - 1441,00 - - - - -
jude ene pentru
către Comisia Jude  eană (H.C.J. 11D 1,40 - 1442,40 - - - - -
stabilirea
353 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de
dreptului de 11E 2,50 - 1444,90 - - - - -
proprietate nr. 2476/12.08.2003,
proprietate 11F 5,90 - 1450,80 - - - - -
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra
de punere în posesie 11G 7,00 - 1457,80 - - - - -
terenurilor
nr.4573/05.08.2003
12A 29,10 - 1486,90 - - - - -
12B 1,10 - 1488,00 - - - - -
12C 2,20 - 1490,20 - - - - -
12D 1,10 - 1491,30 - - - - -
13A 12,50 - 1503,80 - - - - -
13B 4,40 - 1508,20 - - - - -
14A 15,50 - 1523,70 - - - - -
14B 7,80 - 1531,50 - - - - -
14C 8,40 - 1539,90 - - - - -
14D 1,80 - 1541,70 - - - - -
15A 0,80 - 1542,50 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
15B 0,80 - 1543,30 - - - - -
15C 0,40 - 1543,70 - - - - -
15D 1,50 - 1545,20 - - - - -
15E 3,80 - 1549,00 - - - - -
15F 1,50 - 1550,50 - - - - -
15G 7,20 - 1557,70 - - - - -
16A 4,80 - 1562,50 - - - - -
16B 6,70 - 1569,20 - - - - -
16C 0,20 - 1569,40 - - - - -
17A 3,50 - 1572,90 - - - - -
Suprafe e intrate în fondul 17B 2,80 - 1575,70 - - - - -
Hotărârea
forestier proprietate publică a 17C 2,30 - 1578,00 - - - - -
Comisiei
statului ca urmare a revocării de 17D 4,50 - 1582,50 - - - - -
jude ene pentru
către Comisia Jude  eană (H.C.J. 17E 1,00 - 1583,50 - - - - -
stabilirea
354 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de
dreptului de 18A 6,30 - 1589,80 - - - - -
proprietate nr. 2476/12.08.2003,
proprietate 18B 15,40 - 1605,20 - - - - -
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra
de punere în posesie 18C 1,50 - 1606,70 - - - - -
terenurilor
nr.4573/05.08.2003
19A 3,50 - 1610,20 - - - - -
19B 2,90 - 1613,10 - - - - -
19C 0,80 - 1613,90 - - - - -
19D 0,80 - 1614,70 - - - - -
20A 5,40 - 1620,10 - - - - -
20B 11,10 - 1631,20 - - - - -
20C 0,60 - 1631,80 - - - - -
20D 1,40 - 1633,20 - - - - -
20E 1,00 - 1634,20 - - - - -
21A 5,10 - 1639,30 - - - - -
21B 1,00 - 1640,30 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
21C 2,10 - 1642,40 - - - - -
22A 3,30 - 1645,70 - - - - -
22B 2,40 - 1648,10 - - - - -
22C 6,80 - 1654,90 - - - - -
22D 0,80 - 1655,70 - - - - -
22E 1,50 - 1657,20 - - - - -
23A 5,90 - 1663,10 - - - - -
23B 9,20 - 1672,30 - - - - -
23C 5,70 - 1678,00 - - - - -
24 1,70 - 1679,70 - - - - -
Suprafe e intrate în fondul 25 5,00 - 1684,70 - - - - -
Hotărârea
forestier proprietate publică a 26A 14,70 - 1699,40 - - - - -
Comisiei
statului ca urmare a revocării de 26B 3,90 - 1703,30 - - - - -
jude ene pentru
către Comisia Jude  eană (H.C.J. 26C 1,00 - 1704,30 - - - - -
stabilirea
355 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de
dreptului de 26D 0,70 - 1705,00 - - - - -
proprietate nr. 2476/12.08.2003,
proprietate 27A 6,10 - 1711,10 - - - - -
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra
de punere în posesie 27B 2,50 - 1713,60 - - - - -
terenurilor
nr.4573/05.08.2003
27C 10,50 - 1724,10 - - - - -
27D 0,50 - 1724,60 - - - - -
27E 1,20 - 1725,80 - - - - -
28A 6,00 - 1731,80 - - - - -
28B 1,80 - 1733,60 - - - - -
28C 15,00 - 1748,60 - - - - -
28D 0,20 - 1748,80 - - - - -
28E 0,60 - 1749,40 - - - - -
29A 28,80 - 1778,20 - - - - -
29B 0,90 - 1779,10 - - - - -
29C 0,30 - 1779,40 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
29N1 0,20 - 1779,60 - - - - -
30A 28,30 - 1807,90 - - - - -
30B 0,60 - 1808,50 - - - - -
30C 0,60 - 1809,10 - - - - -
30D 1,20 - 1810,30 - - - - -
Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 30E 8,70 - 1819,00 - - - - -
forestier proprietate publică a
Comisiei 31A 1,50 - 1820,50 - - - - -
statului ca urmare a revocării de
jude ene pentru 31B 3,00 - 1823,50 - - - - -
către Comisia Jude  eană (H.C.J.
stabilirea
356 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 31C 4,00 - 1827,50 - - - - -
dreptului de
proprietate nr. 2476/12.08.2003, 31D 4,70 - 1832,20 - - - - -
proprietate
eliberat pe baza Procesului Verbal
privată asupra 31E 8,50 - 1840,70 - - - - -
de punere în posesie
terenurilor 31F 1,70 - 1842,40 - - - - -
nr.4573/05.08.2003
31G 3,10 - 1845,50 - - - - -
32A 3,00 - 1848,50 - - - - -
32B 2,60 - 1851,10 - - - - -
32C 0,50 - 1851,60 - - - - -
32D 3,10 - 1854,70 - - - - -
357 Total 456,70 - 1854,70 - - - - -
358 Total intrări 928,00 - 1854,70 - - - - -
Retrocedări - Legea 1/2000 - Consiliul Local Baia Sprie
1% - 0,30 1854,40 - - - - -
2A - 0,90 1853,50 - - - - -
2B - 27,20 1826,30 - - - - -
Proces verbal de 2C - 1,70 1824,60 - - - - -
359 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 2D - 2,20 1822,40 - - - - -
3A - 16,80 1805,60 - - - - -
3B - 0,60 1805,00 - - - - -
4A - 19,20 1785,80 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
4C - 1,40 1784,40 - - - - -
5A - 12,80 1771,60 - - - - -
5B% - 2,00 1769,60 - - - - -
5C - 0,30 1769,30 - - - - -
6A - 34,30 1735,00 - - - - -
6B - 1,20 1733,80 - - - - -
7A - 9,00 1724,80 - - - - -
7B - 1,60 1723,20 - - - - -
8% - 8,10 1715,10 - - - - -
9A - 2,80 1712,30 - - - - -
9B - 0,80 1711,50 - - - - -
9C - 5,90 1705,60 - - - - -
9D - 1,60 1704,00 - - - - -
Proces verbal de 9E - 0,90 1703,10 - - - - -
360 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 9F - 0,60 1702,50 - - - - -
9G - 0,80 1701,70 - - - - -
10A - 2,90 1698,80 - - - - -
10B - 6,50 1692,30 - - - - -
11A - 1,50 1690,80 - - - - -
11B - 6,00 1684,80 - - - - -
11C - 4,80 1680,00 - - - - -
11D - 1,40 1678,60 - - - - -
11E - 2,50 1676,10 - - - - -
11F - 5,90 1670,20 - - - - -
11G - 7,00 1663,20 - - - - -
12A - 29,10 1634,10 - - - - -
12B - 1,10 1633,00 - - - - -
12C - 2,20 1630,80 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
12D - 1,10 1629,70 - - - - -
13A - 12,50 1617,20 - - - - -
13B - 4,40 1612,80 - - - - -
14A - 15,50 1597,30 - - - - -
14B - 7,80 1589,50 - - - - -
14C - 8,40 1581,10 - - - - -
14D - 1,80 1579,30 - - - - -
15A - 0,80 1578,50 - - - - -
15B - 0,80 1577,70 - - - - -
15C - 0,40 1577,30 - - - - -
15D - 1,50 1575,80 - - - - -
15E - 3,80 1572,00 - - - - -
15F - 1,50 1570,50 - - - - -
Proces verbal de 15G - 7,20 1563,30 - - - - -
361 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 16A - 4,80 1558,50 - - - - -
16B - 6,70 1551,80 - - - - -
16C - 0,20 1551,60 - - - - -
17A - 3,50 1548,10 - - - - -
17B - 2,80 1545,30 - - - - -
17C - 2,30 1543,00 - - - - -
17D - 4,50 1538,50 - - - - -
17E - 1,00 1537,50 - - - - -
18A - 6,30 1531,20 - - - - -
18B - 15,40 1515,80 - - - - -
18C - 1,50 1514,30 - - - - -
19A - 3,50 1510,80 - - - - -
19B - 2,90 1507,90 - - - - -
19C - 0,80 1507,10 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
19D - 0,80 1506,30 - - - - -
20A - 5,40 1500,90 - - - - -
20B - 11,10 1489,80 - - - - -
20C - 0,60 1489,20 - - - - -
20D - 1,40 1487,80 - - - - -
20E - 1,00 1486,80 - - - - -
21A - 5,10 1481,70 - - - - -
21B - 1,00 1480,70 - - - - -
21C - 2,10 1478,60 - - - - -
22A - 3,30 1475,30 - - - - -
22B - 2,40 1472,90 - - - - -
22C - 6,80 1466,10 - - - - -
22D - 0,80 1465,30 - - - - -
Proces verbal de 22E - 1,50 1463,80 - - - - -
362 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 23A - 5,90 1457,90 - - - - -
23B - 9,20 1448,70 - - - - -
23C - 5,70 1443,00 - - - - -
24 - 1,70 1441,30 - - - - -
25 - 5,00 1436,30 - - - - -
26A - 14,70 1421,60 - - - - -
26B - 3,90 1417,70 - - - - -
26C - 1,00 1416,70 - - - - -
26D - 0,70 1416,00 - - - - -
27A - 6,10 1409,90 - - - - -
27B - 2,50 1407,40 - - - - -
27C - 10,50 1396,90 - - - - -
27D - 0,50 1396,40 - - - - -
27E - 1,20 1395,20 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
28A - 6,00 1389,20 - - - - -
28B - 1,80 1387,40 - - - - -
28C - 15,00 1372,40 - - - - -
28D - 0,20 1372,20 - - - - -
28E - 0,60 1371,60 - - - - -
29A - 28,80 1342,80 - - - - -
29B - 0,90 1341,90 - - - - -
29C - 0,30 1341,60 - - - - -
29N1 - 0,20 1341,40 - - - - -
30A - 28,30 1313,10 - - - - -
30B - 0,60 1312,50 - - - - -
30C - 0,60 1311,90 - - - - -
30D - 1,20 1310,70 - - - - -
Proces verbal de 30E - 8,70 1302,00 - - - - -
363 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 31A - 1,50 1300,50 - - - - -
31B - 3,00 1297,50 - - - - -
31C - 4,00 1293,50 - - - - -
31D - 4,70 1288,80 - - - - -
31E - 8,50 1280,30 - - - - -
31F - 1,70 1278,60 - - - - -
31G - 3,10 1275,50 - - - - -
32A - 3,00 1272,50 - - - - -
32B - 2,60 1269,90 - - - - -
32C - 0,50 1269,40 - - - - -
32D - 3,10 1266,30 - - - - -
52E - 0,80 1265,50 - - - - -
52H - 4,20 1261,30 - - - - -
52I - 5,50 1255,80 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
52R3 - 3,10 1252,70 - - - - -
52R4 - 0,90 1251,80 - - - - -
53A - 2,10 1249,70 - - - - -
53C - 3,20 1246,50 - - - - -
53D - 8,90 1237,60 - - - - -
53E - 4,00 1233,60 - - - - -
53G - 2,00 1231,60 - - - - -
54A - 5,00 1226,60 - - - - -
54B - 4,50 1222,10 - - - - -
54C - 15,60 1206,50 - - - - -
54D - 5,80 1200,70 - - - - -
54E - 3,40 1197,30 - - - - -
54F - 0,80 1196,50 - - - - -
Proces verbal de 55A - 13,00 1183,50 - - - - -
364 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 55B - 2,30 1181,20 - - - - -
55C - 2,40 1178,80 - - - - -
56A - 4,60 1174,20 - - - - -
56B - 26,50 1147,70 - - - - -
58B - 9,70 1138,00 - - - - -
58C - 5,30 1132,70 - - - - -
58T1 - 0,70 1132,00 - - - - -
59D - 3,00 1129,00 - - - - -
59E - 1,40 1127,60 - - - - -
60A - 7,00 1120,60 - - - - -
60R1 - 1,20 1119,40 - - - - -
67A - 1,70 1117,70 - - - - -
67B - 38,40 1079,30 - - - - -
67R1 - 0,60 1078,70 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
68A - 9,90 1068,80 - - - - -
68B - 1,50 1067,30 - - - - -
68C - 6,00 1061,30 - - - - -
68D - 8,40 1052,90 - - - - -
68E - 0,90 1052,00 - - - - -
68R1 - 1,00 1051,00 - - - - -
69A - 1,80 1049,20 - - - - -
69B - 17,00 1032,20 - - - - -
69C - 1,60 1030,60 - - - - -
69D - 1,40 1029,20 - - - - -
69E - 0,80 1028,40 - - - - -
69F - 5,40 1023,00 - - - - -
69G - 1,20 1021,80 - - - - -
Proces verbal de 69R1 - 0,60 1021,20 - - - - -
365 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 70A - 1,00 1020,20 - - - - -
70B - 6,00 1014,20 - - - - -
70C - 4,60 1009,60 - - - - -
70D - 5,20 1004,40 - - - - -
70E - 1,80 1002,60 - - - - -
70F - 6,80 995,80 - - - - -
70G - 0,70 995,10 - - - - -
70R1 - 0,20 994,90 - - - - -
71A - 11,10 983,80 - - - - -
71B - 14,70 969,10 - - - - -
71C - 0,80 968,30 - - - - -
71D - 3,80 964,50 - - - - -
71E - 8,20 956,30 - - - - -
71F - 0,60 955,70 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
71R1 - 0,80 954,90 - - - - -
72A - 11,00 943,90 - - - - -
72B - 1,00 942,90 - - - - -
72C - 0,90 942,00 - - - - -
72D - 0,60 941,40 - - - - -
72E - 0,40 941,00 - - - - -
73A - 4,70 936,30 - - - - -
73B - 12,30 924,00 - - - - -
73C - 0,80 923,20 - - - - -
74A - 12,90 910,30 - - - - -
74B - 0,80 909,50 - - - - -
76A - 8,00 901,50 - - - - -
76B - 0,60 900,90 - - - - -
Proces verbal de 76R1 - 1,40 899,50 - - - - -
366 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 76R2 - 0,80 898,70 - - - - -
77A - 3,60 895,10 - - - - -
77B - 1,00 894,10 - - - - -
77R1 - 0,20 893,90 - - - - -
81 - 1,20 892,70 - - - - -
82 - 0,90 891,80 - - - - -
83% - 4,48 887,32 - - - - -
84 - 0,80 886,52 - - - - -
85% - 1,74 884,78 - - - - -
86A - 0,40 884,38 - - - - -
86B - 4,00 880,38 - - - - -
86C - 2,00 878,38 - - - - -
86D - 16,00 862,38 - - - - -
86E - 4,10 858,28 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
86F - 2,70 855,58 - - - - -
86G - 0,80 854,78 - - - - -
86H - 0,60 854,18 - - - - -
86I - 5,80 848,38 - - - - -
Proces verbal de 87A - 1,40 846,98 - - - - -
367 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie
punere în posesie 87B - 1,30 845,68 - - - - -
87C - 1,70 843,98 - - - - -
87D% - 14,38 829,60 - - - - -
87E - 0,50 829,10 - - - - -
91L1 - 0,50 828,60 - - - - -
368 Total retrocedări Legea 1/2000 - Consiliul Local Baia Sprie - 1026,10 828,60 - - - - -

Scoateri  definitive  de  suprafe  e  din  fondul  forestier

369 Decizie 9 02.03.2012 S.C. Concazmar Prod Com S.R.L. 58A% - 0,11 828,49 - - - - -


I.T.R.S.V.
Decizie S.C. Elleti Com Trans S.R.L. 31A1% - 0,18 828,31 - - - - -
370 76 23.10.2012
I.T.R.S.V. Borşa 31V1 - 0,60 827,71 - - - - -
35A% - 0,25 827,46 - - - - -
36A% - 0,94 826,52 - - - - -
36B% - 1,43 825,09 - - - - -
43% - 0,24 824,85 - - - - -
44A% - 12,93 811,92 - - - - -
45A - 2,40 809,52 - - - - -
371 Ordin MAPDR 785 27.10.2004 S.C. Turist Şuior S.R.L. Baia Sprie
45B% - 0,82 808,70 - - - - -
45F - 0,20 808,50 - - - - -
45G - 1,20 807,30 - - - - -
51B% - 0,10 807,20 - - - - -
51C% - 2,87 804,33 - - - - -
51D% - 0,16 804,17 - - - - -
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
52G% - 0,68 803,49 - - - - -
52K% - 1,16 802,33 - - - - -
52R1% - 0,36 801,97 - - - - -
372 Ordin MAPDR 785 27.10.2004 S.C. Turist Şuior S.R.L. Baia Sprie
53B% - 1,68 800,29 - - - - -
53F% - 0,60 799,69 - - - - -
53R1% - 0,44 799,25 - - - - -
52B% - 0,11 799,14 - - - - -
Decizie 52D - 0,28 798,86 - - - - -
373 43 22.03.2007 SC Adiral
I.T.R.S.V. 52F% - 0,46 798,40 - - - - -
52R2% - 0,11 798,29 - - - - -
Decizie 50C% - 0,45 797,84 - - - - -
374 42 22.03.2007 SC Coza Media
I.T.R.S.V. 52K% - 0,53 797,31 - - - - -
52B% - 0,07 797,24 - - - - -
Decizie 52C% - 0,13 797,11 - - - - -
375 41 22.03.2007 SC Coza Rent
I.T.R.S.V. 52R1% - 0,72 796,39 - - - - -
52R2% - 0,06 796,33 - - - - -
52G% - 0,13 796,20 - - - - -
52J% - 0,19 796,01 - - - - -
376 Decizie 44 22.03.2007 SC Cozmircom 52R1% - 0,13 795,88 - - - - -
I.T.R.S.V.
53B% - 0,10 795,78 - - - - -
53R1% - 0,44 795,34 - - - - -
377 Total scoateri definitive din fondul forestier - 33,26 795,34 - - - - -
Intrări de suprafe  e în fond forestier ca urmare a compensărilor pentru scoaterile definitive din fondul forestier
378 Decizie 9 02.03.2012 S.C. Concazmar Prod Com S.R.L. 95% 1,27 - 796,61 - - - - -
I.T.R.S.V.
379 Decizie 76 23.10.2012 S.C. Elleti Com Trans S.R.L. 95% 5,53 - 802,14 - - - - -
I.T.R.S.V. Borşa
Documentul de aprobare Modificări în suprafa  a fondului Scoateri temporare din fondul
Scopul modificării efectuate, forestier forestier Defrişări
denumirea unită  ii de la care Unită  ile fă ră Semnătura
Nr.
provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări Scoateri Data
crt. Felul docu- SOLD Supraf.
Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f. Termen repri-
mentului din fond forestier mirii
ha
380 Decizie 78 02.11.2012 S.C. Hydrotech Electric S.R.L. 94 0,25 - 802,39 - - - - -
I.T.R.S.V. Cluj-Napoca
381 Total intrări ca urmare a compensărilor 7,05 - 802,39 - - - - -
1; 5; 33; 35; 36; 38;
Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 40; 42; 44; 45; 47;
382 34,17 - 836,56 - - - - -
48; 51; 52; 53; 57;
59; 64; 78; 80; 88
34; 37; 39; 41; 43;
383 Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 46; 49; 50; 55; 58; - 44,03 792,53 - - - - -
61; 62; 63; 79
384 Total diferen  e datorate schimbării bazei cartografice - 9,86 792,53 - - - - -
Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2013 792,53 - - - - -
-
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- U.P. III Cavnic
- Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2004 2671,70
Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea precedentă - - -
385 Titlu de 60471 29.08.1996 4M1 1.000
proprietate Mihalca Vasile 2670.70
386 Titlu de 43615 21.05.1999 4M1 0.280
proprietate Rad Virgil 2670.42
387 Titlu de 6030 08.01.1999 4M1 0.320
proprietate Vaida Gheorghe 2670.10
388 Titlu de 44246 14.08.1997 5M1 0.260
proprietate Corzan Dumitru 2669.84
389 Titlu de 60471 13.05.1996 14M3 0.780
proprietate Tarta Flore 2669.06
390 Titlu de 44246/78 20.07.1997 18M1 0.740
proprietate Petrehus Vasile 2668.32
391 Titlu de 60471/49 20.04.1996 18M1 0.970
proprietate Cotofan Ionut 2667.35
392 Titlu de 529/54 26.08.1993 18M1 1.280
proprietate Rotar Maria 2666.07
393 Titlu de 60099/79 16.11.1995 22 0.700
proprietate Farcas Ioan 2665.37
394 Titlu de 6070/27 11.02.1999 34 0.750
proprietate Goloman Gavril 2664.62
395 Titlu de 60099 16.05.1995 106 1.000
proprietate Petrule Stefan 2663.62
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
396 Titlu de 60471/32 16.11.1995 120A 0.560
proprietate Cernestean Vasile 2663.06
397 Titlu de 6099/55 24.08.1995 125 0.400
proprietate Mihalca Gheorghe 2662.66
398 Titlu de 6090/17 30.06.1999 145A 0.300
proprietate Pop Gavril 2662.36
399 Titlu de 60069/89 20.04.1995 146 0.700
proprietate Cinta Vasile 2661.66
400 Titlu de 60471/22 24.09.1995 146 0.340
proprietate Petrehus Valeria 2661.32
401 Titlu de 60471/22 24.09.1995 146 0.500
proprietate Trif Ioana 2660.82
402 Titlu de 6071/22 24.09.1995 146 0.330
proprietate Ciocotisan Onita 2660.49
403 Titlu de 60069/90 27.04.1995 146 0.620
proprietate Barbut Ana, Tetisan 2659.87
404 Titlu de 40069/88 20.04.1995 147M1 1.000
proprietate Tamas Liviu 2658.87
405 Titlu de 4426/55 30.05.1997 147M1 1.000
proprietate Cosma Cornel 2657.87
406 Titlu de 60099/37 16.05.1995 147M1 0.710
proprietate Rogoz Vasile 2657.16
407 Titlu de 60069/91 27.04.1995 147M1 0.720
proprietate Ciocas Aurel 2656.44
408 Titlu de 60069/87 20.04.1995 147M1 0.260
proprietate Dradean Ioan 2656.18
409 Total Legea 18/1991 - - 15,52 2656,18
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
410 Titlu de 1195 05.02.2003 3A 1.600
proprietate Parohia Copalnic 2654.58
411 Proces 1452 23.08.2002 4M1 0.370
verbal Micle Vasile 2654.21
412 Proces 1433 23.08.2002 4M1 0.300
verbal Rad Veronica 2653.91
413 Proces 1434 23.08.2002 4M1 0.360
verbal Petrus Ioan 2653.55
414 Proces 1441 23.08.2002 4M1 1.000
verbal Petrus Ileana 2652.55
415 Proces 1284 11.07.2002 4M1 1.200
verbal Petrus Alexandru 2651.35
416 Proces 5 24.06.2003 5M1 1.720
verbal Balaj Aurelia 2649.63
417 Proces 3656 17.07.2003 5M1 1.720
verbal Mihalca Ileana 2647.91
418 Proces 95 12.11.2002 5M1 3.000
verbal Parohia Berinta 2644.91
419 Proces 1374 23.08.2002 5M1 0.900
verbal Mihalca Ioan 2644.01
420 Proces 1350 22.08.2002 5M1 0.500
verbal Almasan Teodor 2643.51
421 Proces 9 13.07.2001 5M1 1.000
verbal Ghete Cornel 2642.51
422 Titlu de 2638 22.10.2002 9A 1.000
proprietate Ungur Cornel 2641.51
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
423 Titlu de 1680 08.04.2003 14M3 0.970
proprietate Cotofan Ionut 2640.54
424 Titlu de 2684 26.02.2003 14M3 0.680
proprietate Rus Cornel 2639.86
425 Titlu de 1688 14.06.2003 Prim ria Copalnic M n tur 19 5.400
proprietate ă     ă ăş 2634.46
426 Proces 955 17.07.2003 26B 2.400
verbal Parohia Copalnic Mănăştur 2632.06
427 Titlu de 2647 26.02.2002 26B 0.290
proprietate Chira Stefan 2631.77
428 Proces 63 30.10.2002 33A 1.000
verbal Bud Ioana 2630.77
429 Proces 1409 22.08.2002 105M1 0.540
verbal Dragomir Silviu 2630.23
430 Titlu de 52986 21.12.2002 106 0.650
proprietate Mihalca Doina 2629.58
431 Titlu de 52986 21.12.2002 106 1.000
proprietate Cont Cornelia 2628.58
432 Titlu de 1682 23.04.2003 115M1 1.400
proprietate Ungur Sarb Ioan 2627.18
433 Titlu de 1677 21.04.2003 115M1 1.400
proprietate Tamas Liviu 2625.78
434 Titlu de 1679 08.04.2003 119 1.200
proprietate Rat Stefan 2624.58
435 Proces 52 02.07.2003 128 0.900
verbal Dragos Antoaneta 2623.68
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
436 Proces 95 05.08.2002 130 4.200
verbal Parohia Vad 2619.48
437 Proces 1450 23.08.2002 131 0.140
verbal Marc Nastasia 2619.34
438 Proces 678 14.09.2002 131 0.260
verbal Marc Nastasia 2619.08
439 Proces 674 10.09.2002 131 0.500
verbal Marc Parasca 2618.58
440 Proces 1599 05.09.2002 145B 0.520
verbal Les Valer 2618.06
441 Proces 1599 05.09.2002 145B 0.450
verbal Les Aurelia 2617.61
442 Proces 1599 05.09.2002 145B 0.430
verbal Les Simion 2617.18
443 Proces 5687 25.11.2002 146 0.660
verbal Tamas Liviu 2616.52
444 Titlu de 1668 15.11.2002 146 1.000
proprietate Tamas Gheorghe 2615.52
445 Titlu de 1667 15.11.2002 146 1.000
proprietate Grigor Liviu 2614.52
446 Titlu de 6237 16.10.2001 146 1.000
proprietate Ciceu Gheorghe 2613.52
447 Titlu de 2667 16.10.2003 146 1.720
proprietate Ciceu Gheorghe 2611.80
448 Titlu de 1683 08.04.2003 147M1 1.000
proprietate Cosma Dorin 2610.80
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
449 Titlu de 2640 26.02.2003 147M1 1.000
proprietate Fane Ioan 2609.80
450 Proces 15 11.12.2002 147M1 0.620
verbal Cernestean Ioan 2609.18
451 Titlu de 52986/53 30.07.2001 147M1 0.210
proprietate Rad Onisim 2608.97
452 Proces 222 21.11.2002 153 0.400
verbal Pop Gavril 2608.57
453 Total Legea 1/2000 - - 47,61 2608,57
454 Total acte de retrocedare neidentificate la amenajarea precedentă - 63,13 2608,57
455 Legea 1/2000 - - -
456 Proces 2474 19.07.2005 3A - 0.27
verbal Pop Viorica 2608.30
457 Proces 2469 18.07.2005 3A - 0.27
verbal Micle Ioan 2608.03
458 Titlu de 60069/88 22.05.2005 10 - 0.20
proprietate Tamas Liviu 2607.83
459 Titlu de 6236 14.01.2004 19 - 0.74
proprietate Petrehus Cornelia 2607.09
460 Titlu de 60099/54 21.05.2005 21J - 0.30
proprietate Dulf Viorica 2606.79
461 Proces 3 13.10.2004 30A - 5.94
verbal Surani Cornel 2600.85
462 Proces 2 13.10.2004 33A - 3.18
verbal Fat Alexa 2597.67
463 Proces 8 01.09.2004 33A - 1.25
verbal Pop Gheorghe şi al  ii 2596.42
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
464 Titlu de 6236 14.11.2004 119 - 0.26 2596.16
proprietate Petrehus Cornelia
465 Proces 2969 22.05.2005 125 - 0.50 2595.66
verbal Pasca Ioan
466 Titlu de 4137 30.02.2005 127 - 1.60 2594.06
proprietate Bob Maria
467 Proces 2640 07.12.2000 146 - 0.33 2595.73
verbal Fane Ioan, Petrehus Ioan
468 Total Legea 1/2000 - - 14,84 2593,73
469 Legea 247/2005 - - - -
470 Titlu de 6765 03.06.2010 4M1 - 0.35 2593.38
proprietate Faur Sabin
471 Titlu de 6769 03.06.2010 4M1 - 0.50 2592.88
proprietate Ciocas Ioan
472 Proces 1206 18.04.2011 9A - 0.78 2592.10
verbal Horja Vladimir
473 Proces 4483 01.10.2009 9A - 1.72 2590.38
verbal Micle Zorica
474 Proces 4482 05.05.2009 9A - 0.11 2590.27
verbal Mihaila Nicolae
475 Proces 2166 18.04.2011 9A - 0.13 2590.14
verbal Ungur Ioan
476 Proces 2166 18.04.2011 9B - 0.40 2589.74
verbal Ungur Ioan
477 Proces 2166 18.04.2011 9M1 - 3.80 2585.94
verbal Ungur Ioan
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
478 Proces 2166 18.04.2011 9M2 - 1.00
verbal Ungur Ioan 2584.94
479 Proces 4034 27.04.2009 10 - 0.18
verbal Roman Stefan 2584.76
480 Proces 4033 27.04.2009 10 - 0.22
verbal Horja Vladimir 2584.54
481 Proces 4999 22.10.2007 11 - 15.10
verbal Parohia Carpinis 2569.44
482 Proces 4999 22.10.2007 12A - 5.90
verbal Parohia Carpinis 2563.54
483 Proces 4999 22.10.2007 12B - 3.80
verbal Parohia Carpinis 2559.74
484 Proces 4999 22.10.2007 12C - 3.60
verbal Parohia Carpinis 2556.14
485 Proces 4999 22.10.2007 12D - 2.80
verbal Parohia Carpinis 2553.34
486 Proces 4999 22.10.2007 12E - 1.10
verbal Parohia Carpinis 2552.24
487 Proces 4999 22.10.2007 12F - 3.50
verbal Parohia Carpinis 2548.74
488 Proces 4999 22.10.2007 12M1 - 2.60
verbal Parohia Carpinis 2546.14
489 Proces 4999 22.10.2007 13A - 2.90
verbal Parohia Carpinis 2543.24
490 Proces 4999 22.10.2007 13B - 2.20
verbal Parohia Carpinis 2541.04
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
491 Proces 4999 22.10.2007 13C - 0.50
verbal Parohia Carpinis 2540.54
492 Proces 4999 22.10.2007 13M1 - 3.20
verbal Parohia Carpinis 2537.34
493 Proces 4999 22.10.2007 14A - 0.60
verbal Parohia Carpinis 2536.74
494 Proces 4999 22.10.2007 14B - 0.80
verbal Parohia Carpinis 2535.94
495 Proces 4999 22.10.2007 14C - 6.50
verbal Parohia Carpinis 2529.44
496 Proces 4999 22.10.2007 14D - 0.50
verbal Parohia Carpinis 2528.94
497 Proces 2167 18.05.2009 14M1 - 0.60
verbal Fane Maria 2528.34
498 Proces 4480 22.09.2009 14M2 - 0.60
verbal Pop Dumitru 2527.74
499 Proces 4034 27.10.2009 14M3 - 0.27
verbal Roman Stefan 2527.47
500 Proces 4901 03.01.2011 17A - 3.00
verbal Petrehus Axente 2524.47
501 Proces 4999 22.10.2007 17B - 6.41
verbal Parohia Carpinis 2518.06
502 Proces 4901 03.01.2011 17B - 3.99
verbal Petrehus Axente 2514.07
503 Proces 4999 22.10.2007 17C - 16.83
verbal Parohia Carpinis 2497.24
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
504 Proces 4853 01.11.2006 17C - 0.43
verbal Petrehus Axente 2496.81
505 Proces 4852 01.11.2006 17C - 0.74
verbal Petrehus Vasile 2496.07
506 Proces 4999 22.10.2007 17D - 11.30
verbal Parohia Carpinis 2484.77
507 Proces 4999 22.10.2007 17E - 0.70
verbal Parohia Carpinis 2484.07
508 Proces 2232 21.06.2010 18A - 1.50
verbal Parohia Fauresti 2482.57
509 Proces 2232 21.06.2010 18B - 3.60
verbal Parohia Fauresti 2478.97
510 Proces 2201 18.06.2010 18M1 - 0.07
verbal Pop Vasile 2478.90
511 Proces 4999 22.10.2007 19 - 0.70
verbal Parohia Carpinis 2478.20
512 Proces 324 02.02.2010 21A - 0.80
verbal Comosesoratul Berinta 2477.40
513 Proces 324 02.02.2010 21B - 1.70
verbal Comosesoratul Berinta 2475.70
514 Proces 324 02.02.2010 21C - 2.10
verbal Comosesoratul Berinta 2473.60
515 Proces 324 02.02.2010 21D - 2.50
verbal Comosesoratul Berinta 2471.10
516 Proces 324 02.02.2010 21E - 0.90
verbal Comosesoratul Berinta 2470.20
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
517 Proces 324 02.02.2010 21F - 2.10
verbal Comosesoratul Berinta 2468.10
518 Proces 324 02.02.2010 21G - 0.98
verbal Comosesoratul Berinta 2467.12
519 Proces 325 02.02.2010 21G - 0.12
verbal Comosesoratul Berinta 2467.00
520 Proces 325 02.02.2010 21H - 2.00
verbal Comosesoratul Berinta 2465.00
521 Proces 325 02.02.2010 21I - 0.50
verbal Comosesoratul Berinta 2464.50
522 Proces 325 02.02.2010 21K - 2.10
verbal Comosesoratul Berinta 2462.40
523 Proces 325 02.02.2010 21L - 1.00
verbal Comosesoratul Berinta 2461.40
524 Proces 405 16.05.2009 27 - 0.38
verbal Costin Dorin 2461.02
525 Proces 3063 05.29.2008 28A - 0.57
verbal Pode Ileana 2460.45
526 Proces 3063 05.29.2008 28M2 - 0.20
verbal Pode Ileana 2460.25
527 Proces 1030 14.02.2012 30A - 1.27
verbal Fat Gheorghe 2458.98
528 Proces 1483 05.19.2010 43A - 3.50
verbal Primăria Cavnic 2455.48
529 Proces 1483 05.19.2010 43B - 7.10
verbal Primăria Cavnic 2448.38
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
530 Proces 1483 05.19.2010 43C - 14.20
verbal Primăria Cavnic 2434.18
531 Proces 1483 05.19.2010 43D - 9.90
verbal Primăria Cavnic 2424.28
532 Proces 1483 05.19.2010 44B - 15.30
verbal Primăria Cavnic 2408.98
533 Proces 1483 05.19.2010 44C - 4.30
verbal Primăria Cavnic 2404.68
534 Proces 1483 05.19.2010 44F - 2.50
verbal Primăria Cavnic 2402.18
535 Proces 1483 05.19.2010 44G - 7.20
verbal Primăria Cavnic 2394.98
536 Proces 1483 05.19.2010 45A - 4.10
verbal Primăria Cavnic 2390.88
537 Proces 1483 05.19.2010 45B - 1.10
verbal Primăria Cavnic 2389.78
538 Proces 1483 05.19.2010 45C - 1.10
verbal Primăria Cavnic 2388.68
539 Proces 1483 05.19.2010 46A - 2.30
verbal Primăria Cavnic 2386.38
540 Proces 1483 05.19.2010 46B - 4.20
verbal Primăria Cavnic 2382.18
541 Proces 1483 05.19.2010 46C - 2.70
verbal Primăria Cavnic 2379.48
542 Proces 1483 05.19.2010 46E - 1.50
verbal Primăria Cavnic 2377.98
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
543 Proces 1483 05.19.2010 46G - 1.10
verbal Primăria Cavnic 2376.88
544 Proces 1483 05.19.2010 47A - 11.50
verbal Primăria Cavnic 2365.38
545 Proces 1483 05.19.2010 48A - 11.30
verbal Primăria Cavnic 2354.08
546 Proces 1483 05.19.2010 48B - 3.30
verbal Primăria Cavnic 2350.78
547 Proces 1483 05.19.2010 48C - 5.30
verbal Primăria Cavnic 2345.48
548 Proces 1483 05.19.2010 48D - 2.10
verbal Primăria Cavnic 2343.38
549 Proces 1483 05.19.2010 48E - 4.60
verbal Primăria Cavnic 2338.78
550 Proces 1483 05.19.2010 48F - 1.10
verbal Primăria Cavnic 2337.68
551 Proces 1483 05.19.2010 48G - 0.60
verbal Primăria Cavnic 2337.08
552 Proces 1483 05.19.2010 48H - 0.80
verbal Primăria Cavnic 2336.28
553 Proces 1483 05.19.2010 49A - 12.80
verbal Primăria Cavnic 2323.48
554 Proces 1483 05.19.2010 49B - 3.60
verbal Primăria Cavnic 2319.88
555 Proces 1483 05.19.2010 49C - 4.00
verbal Primăria Cavnic 2315.88
Documentul de Scopul  modificări efectuate Modifică ri  în  suprafa  a Scoateri temporare din
aprobare fondul forestier Defrişări
denumirea unită  i de la care fondului  forestier
Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. provine terenul sau Scoateri
crt. Felul beneficiarul scoaterii amenajistice
Intrări definitive SOLD Suprafa
documentu Data
Nr. Data definitive ori temporare din din fondul ă Termen
lui fondul forestier reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
556 Proces 1483 05.19.2010 49D - 1.78
verbal Primăria Cavnic 2314.10
557 Proces 1483 05.19.2010 84B - 32.90
verbal Primăria Cavnic 2281.20
558 Proces 1483 05.19.2010 84C - 0.90
verbal Primăria Cavnic 2280.30
559 Proces 1483 05.19.2010 90G - 2.09
verbal Primăria Cavnic 2278.21
560 Proces 1483 05.19.2010 91C - 8.40
verbal Primăria Cavnic 2269.81
561 Proces 1483 05.19.2010 91D - 1.30
verbal Primăria Cavnic 2268.51
562 Proces 1483 05.19.2010 91E - 5.50
verbal Primăria Cavnic 2263.01
563 Proces 1483 05.19.2010 91F - 0.60
verbal Primăria Cavnic 2262.41
564 Proces 1483 05.19.2010 91I - 5.20
verbal Primăria Cavnic 2257.21
565 Proces 1483 05.19.2010 92D - 8.60
verbal Primăria Cavnic 2248.61
566 Proces 1483 05.19.2010 92E - 4.70
verbal Primăria Cavnic 2243.91
567 Proces 1483 05.19.2010 92F - 1.00
verbal Primăria Cavnic 2242.91
568 Proces 1483 05.19.2010 92G - 1.10
verbal Primăria Cavnic 2241.81
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
569 Proces 1483 05.19.2010 92H - 1.40
verbal Primăria Cavnic 2240.41
570 Proces 1483 05.19.2010 92I - 0.90
verbal Primăria Cavnic 2239.51
571 Proces 1483 05.19.2010 92J - 0.60
verbal Primăria Cavnic 2238.91
572 Proces 1483 05.19.2010 92N1 - 0.10
verbal Primăria Cavnic 2238.81
573 Proces 1483 05.19.2010 93A - 1.30
verbal Primăria Cavnic 2237.51
574 Proces 1483 05.19.2010 93B - 1.20
verbal Primăria Cavnic 2236.31
575 Proces 1483 05.19.2010 93C - 0.90
verbal Primăria Cavnic 2235.41
576 Proces 1483 05.19.2010 93D - 0.50
verbal Primăria Cavnic 2234.91
577 Proces 1483 05.19.2010 93E - 1.90
verbal Primăria Cavnic 2233.01
578 Proces 1483 05.19.2010 93F - 1.80
verbal Primăria Cavnic 2231.21
579 Proces 1483 05.19.2010 93G - 1.20
verbal Primăria Cavnic 2230.01
580 Proces 1483 05.19.2010 93H - 3.70
verbal Primăria Cavnic 2226.31
581 Proces 1483 05.19.2010 93I - 0.90
verbal Primăria Cavnic 2225.41
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
582 Proces 1483 05.19.2010 93J - 1.70
verbal Primăria Cavnic 2223.71
583 Proces 1483 05.19.2010 93K - 0.70
verbal Primăria Cavnic 2223.01
584 Proces 1483 05.19.2010 93L - 8.40
verbal Primăria Cavnic 2214.61
585 Proces 1483 05.19.2010 93M - 3.90
verbal Primăria Cavnic 2210.71
586 Proces 1483 05.19.2010 93N - 0.50
verbal Primăria Cavnic 2210.21
587 Proces 1483 05.19.2010 93O - 1.20
verbal Primăria Cavnic 2209.01
588 Proces 1483 05.19.2010 93P - 1.40
verbal Primăria Cavnic 2207.61
589 Proces 1483 05.19.2010 93R - 0.90
verbal Primăria Cavnic 2206.71
590 Proces 1483 05.19.2010 93S - 2.20
verbal Primăria Cavnic 2204.51
591 Proces 1483 05.19.2010 93T - 0.40
verbal Primăria Cavnic 2204.11
592 Proces 1483 05.19.2010 93U - 3.90
verbal Primăria Cavnic 2200.21
593 Proces 1483 05.19.2010 93V - 4.30
verbal Primăria Cavnic 2195.91
594 Proces 1483 05.19.2010 93N1 - 2.30
verbal Primăria Cavnic 2193.61
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
595 Proces 1483 05.19.2010 93N2 - 1.30
verbal Primăria Cavnic 2192.31
596 Proces 1483 05.19.2010 93N3 - 0.30
verbal Primăria Cavnic 2192.01
597 Proces 1483 05.19.2010 93N4 - 0.80
verbal Primăria Cavnic 2191.21
598 Proces 1483 05.19.2010 93N5 - 0.60
verbal Primăria Cavnic 2190.61
599 Proces 1483 05.19.2010 93N6 - 0.20
verbal Primăria Cavnic 2190.41
600 Proces 1483 05.19.2010 94A - 1.60
verbal Primăria Cavnic 2188.81
601 Proces 1483 05.19.2010 94B - 2.77
verbal Primăria Cavnic 2186.04
602 Proces 1483 05.19.2010 94F - 1.40
verbal Primăria Cavnic 2184.64
603 Proces 1483 05.19.2010 94G - 3.70
verbal Primăria Cavnic 2180.94
604 Proces 1483 05.19.2010 94I - 0.30
verbal Primăria Cavnic 2180.64
605 Proces 1483 05.19.2010 95H - 2.77
verbal Primăria Cavnic 2177.87
606 Proces 1483 05.19.2010 98P1 - 0.10
verbal Primăria Cavnic 2177.77
607 Titlu de 20851 27.08.2010 102 - 0.19
proprietate Gliguta Maria 2177.58
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
608 Proces 4999 22.10.2007 116 - 4.20
verbal Parohia Carpinis 2173.38
609 Proces 4480 22.09.2009 117 - 0.28
verbal Pop Dumitru 2173.10
610 Proces 4999 22.10.2007 119 - 0.50
verbal Parohia Carpinis 2172.60
611 Proces 4999 22.10.2007 120A - 1.16
verbal Parohia Carpinis 2171.44
612 Proces 726 06.17.2010 120A - 0.28
verbal Les Augustin 2171.16
613 Titlu de 20248 31.04.2009 122 - 0.43
proprietate Pop Vasile 2170.73
614 Proces 516 16.02.2010 123 - 0.80
verbal Ungur Ioan 2169.93
615 Proces 4702 12.14.2009 127 - 0.20
verbal Bisztricki Leontina 2169.73
616 Proces 4999 22.10.2007 146 - 5.80
verbal Parohia Carpinis 2163.93
617 Proces 4034 27.04.2009 146 - 1.60
verbal Roman Vasile 2162.33
618 Proces 325 02.02.2010 148A1 - 1.10
verbal Comosesoratul Berinta 2161.23
619 Proces 325 02.02.2010 150P1 - 0.20
verbal Comosesoratul Berinta 2161.03
620 Total legea 247/2005 - - 432.70 2161.03
621 Total suprafa ă retrocedată - - 510.67 2161.03
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32,
33, 34, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53,
55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71,
Diferen  e rezultate ca  urmare a schimbării 74, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91,
622 58.89 - 2219.92
bazei cartografice 92, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106,
112, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 132,
134, 137, 138, 142, 143, 149, 152, 155,
156, 157, 159, 160, 161, 162, 163
1, 2, 4, 9, 25, 27, 29, 30, 37, 40, 44, 49,
Diferen  e rezultate ca  urmare a schimbării 50, 54, 56, 59, 63, 67, 68, 72, 73, 75, 77,
623 79, 81, 84, 85, 87, 94, 100, 105, 120, - 31.59 2188.33
bazei cartografice
122, 127, 129, 130, 135, 136, 139, 140,
141, 144, 147, 151, 154, 158
624 Total - 58,89 542,26 2188,33
625 Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2013 - - - 2188,33
-
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Unită  ile Intrări Suprafa ă fără scotere Semnătura
Nr. Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice Intrări definitive Suprafa ă
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
Nr. Data din fondul forestier din fondul Termen
ui reprimiri
forestier
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UP IV Dumbrăvi  a
626 Suprafata fondului forestier la data de 01.01.2004 - - - 1645,90
627 LEGEA 18/1991
628 Legea 18/1991 - comuna Şişeşti
629 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară
630 Titlu de 528/81 25.10.1994 Pop Augustin, Gros Parasca 21B% - 0,70 1645,20
proprietate
631 Titlu de 528/70 25.10.1994 Goloman Elisabeta 23A% - 0,86 1644,34
proprietate
632 Titlu de 528/78 25.10.1994 Dan Iustina 28C% - 0,84 1643,50
proprietate
633 Titlu de 528/79 25.10.1994 Fat Aurel 28C% - 0,71 1642,79
proprietate
634 Titlu de 59945/24 02.06.1995 Tura Vasile 128A% - 1,00 1641,79
proprietate
635 Titlu de 59945/27 02.06.1995 Costin Ioana 128A% - 0,68 1641,11
proprietate
636 Titlu de 59945/21 02.06.1995 Bile Todor 128A% - 0,59 1640,52
proprietate
637 Titlu de 59945/22 02.06.1995 Tura Alexandru 128A% - 0,15 1640,37
proprietate
638 Titlu de 59945/33 02.06.1995 Gavrincea Maria 128A% - 0,59 1639,78
proprietate
639 Titlu de 59945/32 02.06.1995 Salajan Gavril 133 - 1,00 1638,78
proprietate
640 Total - - 7,12 1638,78
641 Total legea 18/1991 - comuna Şişeşti - - 7,12 1638,78

Documentul de forestier Scoateri temporare din fondul


Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
aprobare Scopul modificări efectuate forestier
forestier
Nr. denumirea unită  i de la care Unită  ile Scoateri
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
din fondul forestier din fondul Termen    
reprimiri fără scotere Semnătura din fondul şefului de ocol forestier silvic
Defrişări
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
642 Legea 18/1991 – comuna Dumbrăvi  a
643 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară
60088 13.09.1994 Dradean Sabina 3M1% Intr-ări 0,76 1638,02 Suprafa ă
proprietate  
60133 13.08.1994 Costin Teodora 3M1% - 1,00 1637,02
proprietate  
Titlu de 60129 08.11.1994 Sarca Gheorghe 3M1% - 0,30 1636,72
644    Procesverbalde
proprietate
   
657  
Titlu de 60129 08.11.1994 David Anisia 3M1% - 0,57 1636,15
645    Procesverbalde
proprietate
   
658  
Titlu de 60088 13.09.1994 Magurean Ana 3M1% - 0,59 1635,56
646    Procesverbalde
proprietate
   
659  
Titlu de 60481/85 16.05.1994 Borcuti Viorel 56% - 0,40 1635,16
647    punereînposesie
Titlu de    
660      
Titlu de 60133/4 20.04.1994 Bondre Vasile 56% - 0,40 1634,76
648    punereînposesie
Titlu de     
661      
Procesverbalde 60481/86 16.05.1994 Zoicas Viorica 56% - 0,40 1634,36
649   punereînposesie
Titlu de    
662      
Procesverbalde 60481/89 16.05.1994 Fane Dumitru 56% - 0,40 1633,96
650   punereînposesie
Titlu de    
663      
Procesverbalde 60481/93 16.05.1994 Botos Maria 56% - 0,40 1633,56
651   punereînposesie
Titlu de    
664      
Procesverbalde 60481 16.05.1994 Bob Dumitru 56% - 0,40 1633,16
652   punereînposesie
Titlu de  
665      
Procesverbalde 60431/90 16.05.1994 Sabo Vasile 56% - 0,40 1632,76
653   punereînposesie
Titlu de    
666      
Procesverbalde 180048/95 16.05.1994 Solomon Maria 56% - 0,40 1632,36
654   punereTitlu posesie 
 în de    
667      
Procesverbalde
655   Titlu de
668       Documentul de Scoateri temporare din fondul
Procesverbalde Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
656   Titlu de aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
669       forestier
fără scotere Semnătura
Nr. denumirea  unită  i de la care Unită  ile Scoateri
Titlu de provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt.     
670 Felul  amenajistice definitive forestier silvic
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
60481/96 16.05.1994 Pavel Mihai 56% - 0,40 1631,96
punereînposesie   
60133/3 20.04.1994 Zoicas Floare 56% - 0,40 1631,56
punereînposesie      
60481/91 16.05.1994 Borcuti Vasile 56% - 0,40 1631,16
punereînposesie    Intrări Suprafa ă
60133/97 21.04.1994 Balanescu Alexandru 56% - 1,00 1630,16
proprietate  
60129/18 12.10.1994 Stef Viorel 59C% - 0,57 1629,59
proprietate  
Titlu de 60129/20 12.10.1994 Trif Dorel 59C% - 0,17 1629,42
671     proprietate
   
Titlu de 60129/13 16.05.1994 Tetisan Ioan 59C% - 1,00 1628,42
672     proprietate
   
Titlu de 60129/21 12.10.1994 Pop Viorel 59C% - 0,43 1627,99
673     proprietate
   
60129/16 12.10.1994 Trif Vasile 59C% - 0,97 1627,02
proprietate  
60129/17 12.10.1994 Lenghel Vasile 59C% - 1,00 1626,02
proprietate  
Procesverbalde 60129/19 12.10.1994 Pop Valeria 59C% - 0,97 1625,05
678   proprietate  
Procesverbalde 60129/15 12.10.1994 Berciu Aristina 59M1 - 0,50 1624,55
679   proprietate  
Procesverbalde 60129/14 12.10.1994 Lenghel Vasile 59M2 - 0,30 1624,25
680   proprietate  
Procesverbalde 60133/93 13.09.1994 Cetatan Ioan 138M1% - 0,86 1623,39
681   proprietate  
Documentul de
Procesverbalde Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
682   aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
Procesverbalde denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr.   
683 Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1
Procesverbalde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
687  
60133/91 13.09.1994 Pricop Avram 138M1% - 0,62 1622,77
proprietate  
60129 08.11.1994 Cetatan Avram 138M1% - 1,00 1621,77
proprietate  
60133 13.09.1994 Pricop Vasile 139M1 - 0,50 1621,27
proprietate  
674 Total - 17,51 1621,27
675 Total legea 18/1991 - comuna Dumbrăvi  a - 17,51 1621,27
676 Legea 18/1991 - comuna Copalnic Mănăştur -
677 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -
356 06.01.1998 Pop Emil 65M1% - 0,36 1620,91
punereînposesie  
355 06.01.1998 Moje Alexandru 65M1% - 0,24 1620,67
punereînposesie  
359 06.01.1998 Hoban Ana 65M1% - 0,10 1620,57
punereînposesie  
Intrări Suprafa ă
481 14.02.1998 Nechita Vasile 65M1% - 0,18 1620,39
punereînposesie  
482 14.02.1998 Nechita Valer 65M1% - 0,18 1620,21
punereînposesie  

Procesverbalde 1422 10.10.1997 Ghete Stefan 66M2% - 0,23 1619,98


688   punereînposesie  
684 Total legea 18/1991 - comuna Copalnic Mănăştur - 1,29 1619,98
Legea 18/1991 - comuna Remetea Chioarului
685         
-
686 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară
Procesverbalde 805 28.11.1994 Rat Rozalia 80A% - 1,00 1618,98
693   punereînposesie  

Procesverbalde
694   Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
Procesverbalde forestier
695   denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
Felul
crt. Procesverbalde amenajistice definitive
696   documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
Procesverbalde
0   
699 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde 1022 28.11.1993 Bretan Stefan 80A% - 0,31 1618,67
700   punereînposesie  
689 Procesverbalde
Total legea 18/1991 - comuna Remetea Chioarului - 1,31 1618,67
701  
690 TOTAL LEGEA 18/1991 - 27,23 1618,67
691 Procesverbalde LEGEA 1/2000 -
702  
692 Legea 1/2000 - comuna Şişeşti -
4 13.10.2004 Filip Valeria,etc Laschia34 28F% - 0,30 1618,37
punereînposesie    
28F% - 0,30 1618,07
Sprie,MV20/37
Procesverbalde
706  
6 13.10.2004 Fat Ghe,,Danesti 17 109A% - 0,30 1617,77
punereînposesie    
7 13.10.2004 Pop Silvia, Sovrea,etc, Danesti 117B% - 0,88 1616,89
punereînposesie      
697 Total - - - - 1,78 1616,89
698 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -
34 17.09.2002 Babici Silvia 31M1% - 0,63 1616,26
punereînposesie  
37 17.09.2002 Birda Florica 117A% - 0,34 1615,92
punereînposesie  
94 07.11.2002 Dan Toma 117C% Intr-ări 1,00 1614,92 Suprafa ă
punereînposesie  
120 20.05.2003 Podut Maria 128A% - 1,94 1612,98
punereînposesie  
703 Total - - 3,91 1612,98
704 Total legea 1/2000 - comuna Şişeşti - 5,69 1612,98
Procesverbalde
707  
705 Legea 1/2000 - comuna Dumbrăvi  a -
Titlu de 351 11.02.2004 Parohia Sindresti 44A - 7,50 1605,48
708    punereînposesie
   
Titlu de Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
709       aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
Procesverbalde
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
712   din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
Titlu de
713       ha ha ha ha ha
0 1 de
Titlu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
714      
351 11.02.2004 Parohia Sindresti 44D% - 0,30 1605,18
punereînposesie
Titlu de  
715      
4208 14.04.2005 Ciocotisan Aurel 44D% - 0,70 1604,48
proprietate
Titlu de  
716      
4208 14.04.2005 Ciocotisan Aurel 44M1 - 1,00 1603,48
proprietate  
710 Total - 9,50 1603,48
711 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -
Procesverbalde 1867 27.08.2002 Borcuti Vasile 56% - 0,40 1603,08
720   punereînposesie  
444 30.09.2002 Tetisan Ioan 59C% - 0,17 1602,91
proprietate  
Titlu de 443 30.09.2002 Lenghel Vasile 59C% - 0,15 1602,76
723     proprietate
   
445 30.09.2002 Bobb Hangea 61D - 2,00 1600,76
proprietate  
445 30.09.2002 Bobb Hangea 61E% - 1,73 1599,03
proprietate  
717 Total - 4,45 1599,03
718 Total legea 1/2000 - comuna Dumbrăvi  a - 13,95 1599,03
719 Legea 1/2000 - comuna Copalnic Mănăştur -
3437 18.11.2004 Opris Ioan 95B% - 3,60 1595,43
punereînposesie  
721 Total - 3,60 1595,43
722 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară
249 19.09.2002 Composesoratul Curtuiusu Mic 64A% - 3,20 1592,23
proprietate    
Intrări Suprafa ă
Documentul de Intrări ri în suprafa a fondului Suprafa
Scoateri temporare din fondul
 ă
Modific ă         Defrişări
aprobare Scopul modificări efectuate forestier
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
Procesverbalde din fondul forestier din fondul Termen    
724   forestier reprimiri

Procesverbalde ha ha ha ha ha
725  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
726   punereînposesie 1421 27.08.2002 Pop Reghina
 
64A% - 0,35 1591,88
Procesverbalde
727   punereînposesie 1437 23.08.2002 Tamas Dumitru
 
64M1% - 0,14 1591,74
Procesverbalde
728   punereînposesie 1534 23.08.2002 Bretan Dumitru
 
64M1% - 0,14 1591,60
Procesverbalde
729   punereînposesie 676 14.09.2002 Bud Gheorghe
 
64M1% - 0,18 1591,42
Titlude
730     
punereînposesie
677 14.09.2002 Farcas Dumitru
 
64M1% - 0,18 1591,24
Procesverbalde
731   punereînposesie 678 14.09.2002 Moje Maria
 
64M1% - 0,16 1591,08
Procesverbalde
732   proprietate 249 19.09.2002 Composesoratul Curtuiusu Mic
   
65A - 5,30 1585,78
Procesverbalde
733   punereînposesie 192 21.06.2002 Mihut Gheorghe
 
65M1% - 0,14 1585,64
Procesverbalde
734   punereînposesie 1427 23.08.2002 Micle Stefan
 
66M1% - 0,40 1585,24
Procesverbalde
735   punereînposesie 1430 23.08.2002 Danci Alexandru
 
66M2% - 0,50 1584,74
Procesverbalde
736   punereînposesie 1431 23.08.2002 Carlig Zorica
 
66M2% - 0,25 1584,49
Procesverbalde
737   punereînposesie 1436 14.08.2002 Costin Zorica
 
66M2% - 0,58 1583,91
Procesverbalde
738   punereînposesie 1428 23.08.2002 Petrus Ioan
 
66M2% - 0,46 1583,45

1429 23.08.2002 Simon Viorel 66M2% - 0,38 1583,07


punereînposesie  
1447 23.08.2002 Campan Alexandru 66M5 - 0,70 1582,37
punereînposesie  
Documentul de pr obare crt.
Nr.
Felul Scoateri temporare din fondul
documentul Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul Intrări Suprafa ă din fondul şefului de ocol
amenajistice definitive forestier silvic
scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
739   20817 02.01.2001 Carlig Eleonora 69A% - 0,60 1581,77
punereînposesie  
Procesverbalde
740   2308 23.08.2002 Petrus Ioan 135 - 0,16 1581,61
punereînposesie  
Procesverbalde
741   1206 06.12.2002 Goje Zorica 137M1% - 1,00 1580,61
punereînposesie  
Procesverbalde
742   1423 23.08.2002 Neagota Cornelia 144M1 - 0,40 1580,21
punereînposesie  
Procesverbalde
743   1433 23.08.2002 Rad Veronica 144M2 - 0,22 1579,99
punereînposesie  
Procesverbalde
744   punereînposesie
1445 23.08.2002 Carlig Valer
 
144M2 - 0,38 1579,61
Procesverbalde
745   250 23.08.2002 Petrus Ioan 146% - 0,25 1579,36
punereînposesie  
Procesverbalde
746   2310 27.08.2002 Cont Axente 146% - 0,25 1579,11
punereînposesie  
747 Total - 16,32 1579,11
748 Total legea 1/2000 - comuna Copalnic Mănăştur - 19,92 1579,11
749 Legea 1/2000 - comuna Coaş -
Procesverbalde
750   685 25.10.2004 Primăria Coaş 72A             -          7,80       1571,31
punere în posesie
Procesverbalde
751   685 25.10.2004 Primăria Coaş 73A            -                  1,30      1570,01
punere în posesie
Procesverbalde
752   685 25.10.2004 Primăria Coaş 73B            -                  1,40      1568,61
punere în posesie
Procesverbalde
753   685 25.10.2004 Primăria Coaş 74                          -                  2,40      1566,21
punere în posesie
Procesverbalde
754   685 25.10.2004 Primăria Coaş 81A%           -        21,30            1544,91
punere în posesie
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea  unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
755   81B            -                  3,50      1541,41
Intrări Suprafa ă
Procesverbalde
756   81V1                        -                  1,00      1540,41
Procesverbalde
757   82                          -        42,40            1498,01
Procesverbalde
758   83A            -        45,10            1452,91
Procesverbalde
759   83B            -                  6,60      1446,31
Procesverbalde
760   84A            -        27,40            1418,91
Procesverbalde
761   84B            -                  2,80      1416,11
Procesverbalde
762  punereînposesie     685   25.10.2004 Primăria Coaş 84V1                        -                  1,00      1415,11
        
Procesverbalde
763   87                          -        19,50            1395,61
Procesverbalde
764   89A            -        25,70            1369,91
Procesverbalde
765  punereînposesie     685   25.10.2004 Primăria Coaş 89B            -                  2,90      1367,01
        
Procesverbalde
766   89C            -                  5,40      1361,61
Procesverbalde
767   89D            -                  1,20      1360,41
Procesverbalde
768  punereînposesie     685   25.10.2004 Primăria Coaş 91A            -        32,30            1328,11
        
Procesverbalde
769   91B            -                  2,00      1326,11
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
fără scotere Semnătura
Nr. 685 25.10.2004 denumirea ăriaă  Coa
Prim unit i deş la care Unită  ile Scoateri
punereînposesie              
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
770   Procesverbalde
772  
Procesverbalde
771   Procesverbalde
773  
Procesverbalde 91C            -                  0,60      1325,51
774  
Procesverbalde 91D            -                  4,00      1321,51
775   Intrări Suprafa ă
92A            -                  5,80      1315,71

92B            -        23,60            1292,11

Procesverbalde 92C            -                  2,60      1289,51


786  
93                          -                  2,80      1286,71
776 Total legea 1/2000 - comuna Coaş - 292,40 1286,71
777 Legea 1/2000 - comuna Remetea Chioarului -
Procesverbalde
790  
778 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -

Procesverbalde 234 07.11.2002 Primaria Remetea 80A% - 12,80 1273,91


791   punereînposesie  

Procesverbalde 272 26.11.2002 Suciu Maria 80A% - 0,58 1273,33


792   punereînposesie  

Procesverbalde 234 07.11.2002 Primaria Remetea 80C - 1,30 1272,03


793   punereînposesie  

Procesverbalde 234 07.11.2002 Primaria Remetea 81A% - 12,47 1259,56


794   punereînposesie  

Procesverbalde 146/155 17.09.2002 Ratiu Partenie 147M1% - 1,21 1258,35


795   punereînposesie  
779  

Procesverbalde 208 18.09.2002 Pop Augustin 147M1% - 0,14 1258,21


796   punereînposesie
780  

Procesverbalde 169 24.09.2002 Ivan Gheorghe 147M1% - 1,00 1257,21


797   punereînposesie
781  
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
Procesverbalde
798  
782 aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea  unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Procesverbalde Unită  ile
799  
783 provine terenul sau beneficiarul
Scoateri din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
Procesverbalde Termen    
800  
784 din fondul forestier din fondul
forestier reprimiri
Procesverbalde
801  
785 ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
260 20.11.2002 Rat Ionel 148M1 - 0,46 1256,75
punereînposesie  
787 Total - 29,96 1256,75
788 Total legea 1/2000 - comuna Remetea Chioarului - 29,96 1256,75
789 Legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62A - 3,40 1253,35
punereînposesie  
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62B - 1,30 1252,05
punereînposesie  
25 17.08.2004 Parohia Coruia 62C - 4,70 1247,35
punereînposesie   Intrări Suprafa ă
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62D - 14,90 1232,45
punereînposesie  
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62E - 0,70 1231,75
punereînposesie  
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62F - 0,30 1231,45
punereînposesie  
Procesverbalde
804   26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62G - 2,80 1228,65
punereînposesie  
Procesverbalde
805   26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62H - 0,70 1227,95
punereînposesie  
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62I - 1,50 1226,45
punereînposesie  
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62J - 5,60 1220,85
punereînposesie  

Procesverbalde 26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 63A% - 1,60 1219,25


811   punereînposesie  

Procesverbalde 26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 63M1% - 0,40 1218,85


812   punereînposesie  
802 Total - 37,90 1218,85
Procesverbalde
813   Documentul de Scoateri temporare din fondul
Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
Procesverbalde aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
814   forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt.    Procesverbalde
815 Felul amenajistice definitive forestier silvic
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data
din fondul forestier din fondul Termen    
Procesverbalde reprimiri
816   forestier
Procesverbalde ha ha ha ha ha
817  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
803 Procesverbalde
Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară
818  
401 13.12.2002 Pop Constantin 63M1% - 1,60 1217,25
punereînposesie
Procesverbalde  
819  
402 13.12.2002 Trif Nicolae 63M1% - 0,40 1216,85
punereînposesie  
806 Total - 2,00 1216,85
807 Total legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni - 39,90 1216,85
808 TOTAL LEGEA 1/2000 - 401,82 1216,85
809 LEGEA 247/2005 -
810 Legea 247/2005 - comuna Şişeşti -
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14A - 1,10 1215,75
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14B - 3,70 1212,05
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14C - 1,20 1210,85
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14D Intr-ări 2,40 1208,45 Suprafa ă
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14E - 4,20 1204,25
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14F - 4,30 1199,95
punereînposesie  
Procesverbalde
820   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15A - 17,90 1182,05
punereînposesie  
Procesverbalde
821   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15B - 3,50 1178,55
punereînposesie  
Procesverbalde
822   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15C - 2,80 1175,75
punereînposesie  
Procesverbalde
823   Documentul de Scoateri temporare din fondul
Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
Procesverbalde aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
824   forestier
fără scotere Semnătura
Nr. denumirea unită  i de la care Unită  ile
Procesverbalde Scoateri din fondul şefului de ocol
provine terenul sau beneficiarul
crt.   
825 Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
Procesverbalde din fondul forestier din fondul Termen    
826   forestier reprimiri
Procesverbalde ha ha ha ha ha
827  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
828   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15D - 1,70 1174,05
punereînposesie  
Procesverbalde
829   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15V1 - 0,40 1173,65
punereînposesie  
Procesverbalde
830   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 16A - 3,50 1170,15
punereînposesie  
Procesverbalde
831   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 18A% - 6,52 1163,63
punereînposesie  
Procesverbalde
832   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 18B - 1,60 1162,03
punereînposesie  
Procesverbalde
833   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19A - 4,40 1157,63
punereînposesie  
Procesverbalde
834   3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19B - 4,20 1153,43
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19C - 7,40 1146,03
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19D - 0,20 1145,83
punereînposesie  
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19E - 1,90 1143,93
punereînposesie  
3430 04.08.2006 Demian Gheorghe,Iustin 106M1% - 0,35 1143,58
punereînposesie  
7478 25.11.2011 Fat Ghe.,Danesti 17 109A% - 0,51 1143,07
punereînposesie    
7241 10.11.2011 Demian Florin 109A% Intr-ări 0,57 1142,50 Suprafa ă
punereînposesie  
7391 22.11.2011 Filip Valeria 109A% - 0,21 1142,29
punereînposesie  
7433 23.11.2011 Ratiu Doina Maria 109A% - 0,53 1141,76
punereînposesie    
Procesverbalde
835   Documentul de Scoateri temporare din fondul
Modifică ri  în  suprafa  a  fondului
Procesverbalde aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
836   forestier
fără scotere Semnătura
Nr. denumirea unită  i de la care Unită  ile
Procesverbalde Scoateri din fondul şefului de ocol
provine terenul sau beneficiarul
crt.   
837 Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
Titlu de din fondul forestier din fondul Termen    
838       forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7478 25.11.2011 Fat Ghe.,Danesti 17 109B% - 0,06 1141,70
punereînposesie    
7433 23.11.2011 Ratiu Doina Maria 109B% - 0,34 1141,36
punereînposesie    
7391 22.11.2011 Filip Valeria 109C% - 0,36 1141,00
punereînposesie  
Procesverbalde 59945/47 24.05.2007
844   proprietate Pop Gheorghe
 
111% - 1,00 1140,00
Procesverbalde
845  
839    4046 15.08.2008 Primăria Sisesti 132A                   -                  0,50      1139,50
punere în posesie
840   Procesverbalde 4046 15.08.2008 Primăria Sisesti
846   132B%                      -                  0,79      1138,71
punere în posesie
841   Procesverbalde 4046 15.08.2008 Primăria Sisesti
847   132C                        -                  2,30      1136,41
punere în posesie
842 Procesverbalde Total legea 247/2005 - comuna Şişeşti - 80,44 1136,41
848  
843 Legea 247/2005 - comuna Dumbrăvi  a -
Procesverbalde
849   2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 3A - 2,20 1134,21
punereînposesie    
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4A - 2,90 1131,31
punereînposesie    
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4B - 3,40 1127,91
punereînposesie    
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4C - 2,30 1125,61
punereînposesie    
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4D - 0,50 1125,11
punereînposesie    
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4E - 0,20 1124,91
punereînposesie    

Documentul de Intrăriă ri  în  suprafa  a  fondului


Modific Scoateri temporare din fondul
Suprafa  ă
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care Intrări Suprafa ă fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri

Procesverbalde ha ha ha ha ha
850  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
851   punereînposesie
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu
   
4F% - 3,70 1121,21
Procesverbalde
852   punereînposesie
3675 17.11.2008 Pricop Aurel
 
4F% - 0,14 1121,07
Procesverbalde
853   punereînposesie
3674 17.11.2008 Costin Petru
 
4F% - 0,29 1120,78
Procesverbalde
854   punereînposesie
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu
   
4G - 11,40 1109,38
Procesverbalde
855   punereînposesie
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu
   
4H - 2,70 1106,68
Procesverbalde
856   punereînposesie
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu
   
4I - 3,60 1103,08
Procesverbalde Tinoasa
857   44B - 3,30 1099,78
Sindresti
Procesverbalde Tinoasa
858   44C - 3,60 1096,18
Sindresti
Procesverbalde Tinoasa
859   44D% - 1,00 1095,18
Sindresti
Procesverbalde Tinoasa
860   44M2 - 1,70 1093,48
Sindresti
Procesverbalde
861   punereînposesie 386 05.02.2008 Parohia Carbunar
 
51P1% - 3,31 1090,17
Procesverbalde
862   punereînposesie 386 05.02.2008 Parohia Carbunar
 
51P4% - 0,30 1089,87
Procesverbalde
863   punereînposesie 386 05.02.2008 Parohia Carbunar
 
51P5% - 0,50 1089,37

386 05.02.2008 Parohia Carbunar 57M1 - 0,20 1089,17


punereînposesie  
Documentul de din fondul  Scoateri
forestier Modifică ri  în  suprafa  a  fond
aprobare Scopul modificări efectuate definitive
SO
Nr. denumirea unită  i de la care Unită  ile ului LD
din fondul
Felul provine terenul sau beneficiarul forestier forestier
crt. amenajistice
documentul scoaterii definitive ori temporare
Data fără scotere Semnătura
Scoateri temporare din fondul Terme n    
reprimiri Defrişări din fondul şefului de ocol
forestier
forestier silvic
haări
Intr ha ha ha  ă
Suprafa ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58A - 11,10 1078,07
punereînposesie  
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58B - 0,40 1077,67
punereînposesie
Procesverbalde  
879  
864
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58C - 8,70 1068,97
punereînposesie
Procesverbalde  
880  
865
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58D - 0,30 1068,67
punereînposesie
Procesverbalde  
881  
866
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58E - 1,00 1067,67
punereînposesie
Procesverbalde  
867  
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58F - 1,10 1066,57
punereînposesie
Procesverbalde  
884  
868
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58G - 4,70 1061,87
punereînposesie
Procesverbalde  
885  
869
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58A1 - 0,30 1061,57
punereînposesie
Procesverbalde  
886  
870
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 59B - 6,20 1055,37
punereînposesie
Procesverbalde  
887  
871
40127 26.01.2008 Cosma Ioan, Costin Oliver 60 - 1,00 1054,37
proprietate
Procesverbalde      
888  
872
20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61A - 1,60 1052,77
proprietate
Titlude      
   Procesverbalde
889     
873
20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61B - 4,70 1048,07
proprietate
Titlude      
   Procesverbalde
890     
874
20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61C - 0,80 1047,27
proprietate
Titlude      
   Procesverbalde
891     
875
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61E% - 0,47 1046,80
punereînposesie
Titlude      
   Procesverbalde
892     
876
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61M1 - 2,40 1044,40
punereînposesie
Procesverbalde      
893  
877
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
Procesverbalde aprobare Defrişări
894  
878 Scopul modificări efectuate forestier
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61M2 - 0,40 1044,00
punereînposesie      
2474 11.08.2008 Composesoratul Rus 98B - 3,32 1040,68
punereînposesie  
2474 11.08.2008 Composesoratul Rus 98D Intr-ări 4,60 1036,08 Suprafa ă
punereînposesie  
882 Total legea 247/2005 - comuna Dumbrăvi  a - 100,33 1036,08
883 Legea 247/2005 - comuna Copalnic Mănăştur -
4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 42A - 9,30 1026,78
punereînposesie
Procesverbalde  
895  
886 09.05.2006 Parohia Cetatele 42B - 1,00 1025,78
punereînposesie  
Procesverbalde
896  
1004 10.03.2009 Farcas Florica 64A% - 0,35 1025,43
punereînposesie  
Procesverbalde
897  
1004 10.03.2009 Farcas Stefan 64C - 0,10 1025,33
punereînposesie  
Procesverbalde
898  
1989 02.04.2012 Vida Pavel, etc 66B - 0,20 1025,13
punereînposesie    
Titlu de
899       
1993 15.03.2012 Composesoratul Curtuiusu Mic 66C - 4,29 1020,84
punereînposesie    
Procesverbalde
900  
1949 15.03.2012 Pasca Reghina 66C - 1,21 1019,63
punereînposesie  
Procesverbalde
901  
1949 15.03.2012 Pasca Reghina 66D - 0,90 1018,73
punereînposesie  
Procesverbalde
902  
1988 02.04.2012 Marc Vasile 66M3 - 0,80 1017,93
punereînposesie  
Procesverbalde
903  
563 13.10.2008 Carlig Marcel 69A% - 0,25 1017,68
punereînposesie  
Procesverbalde
904  
565 13.10.2008 Lupse Mariana 69A% - 0,49 1017,19
punereînposesie  
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
Procesverbalde aprobare forestier Defrişări
ăriaă Coa
907   ScopulPrim
 modific ri efectuate 71B            forestier
-         10,80       1002,57
174/1 26.01.2006 ş
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2200 18.06.2010 Petrus Gheorghe 69A% - 0,52 1016,67
punereînposesie  
532 17.02.2011 Carlig Eleonora 69A% - 0,35 1016,32
punereînposesie  
21539 03.07.2010 Tarta Cornelia 69A% - 0,48 1015,84
punereînposesie  
Procesverbalde 1898  26.01.2006
15.03.2012
908  punereînposesie 174/1  Primăria Coaş Cont Pavel 69B%
71C             -                  8,20
0,15              1015,69
994,37
punere în posesie
245
1678 23.09.2010
23.09.2008 Neagota
Scoala Cornelia
Coas 69C%
71C - 0,30
2,90 1015,39
991,47
proprietate
punereînposesie   Intrări Suprafa ă
1949
7520 15.03.2012
09.10.2012 Composesoratul
Pasca Reghina
Curtuiusu Mic 71D%
134% - 0,35
6,48 1015,04
984,99
punereînposesie      
Documentul de
1951 15.03.2012 Petrus Ioan 134% - ă ri  în  suprafa
Modific 0,15   a  fondului
1014,89 Scoateri temporare din fondul
punereînposesie   Defrişări
aprobare Scopul modificări efectuate forestier
forestier
4296 11.11.2009 Trif Vasile 137M1% - 0,72 1014,17 fără scotere Semnătura
Nr. punereînposesie denumirea unit  ă  i de la care Unită  ile Scoateri din fondul şefului de ocol
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. amenajistice definitive forestier silvic
documentul 1951 15.03.2012 Petrus Ioan
scoaterii definitive ori temporare 143 - 0,30 1013,87
SOLD Data
punereînposesie   din fondul Termen    
din fondul forestier reprimiri
7538 28.09.2012 Petrus Ioan 145 - forestier
0,50 1013,37
punereînposesie   ha ha ha ha ha
905 Total legea 247/2005 - comuna Copalnic Mănăştur - 22,71 1013,37
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
906 Procesverbalde Legea 247/2005 - comuna Coaş -
911   75A            -                  8,10              976,89
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
punere  în posesie   
punereînposesie
Procesverbalde            
912   75B            -                  6,30              970,59
Procesverbalde
913   75C            -                  7,10              963,49
Procesverbalde
914   75D            -                  2,60              960,89
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
Procesverbalde    
punereînposesie            
915   76A            -                  4,70              956,19
Procesverbalde
919   Procesverbalde
916   76B            -        10,60      945,59
Procesverbalde
920   Procesverbalde
917   76C            -        29,80      915,79
Procesverbalde
921   Procesverbalde
918   76D            -                  0,90              914,89
Procesverbalde
922  
1 30.07.2007 Stangu Ioana 77A% - 11,91 902,98
Procesverbalde
punereînposesie  
923  
658 11.05.2005 Parohia Coas 77B - 7,00 895,98
punereînposesie
Procesverbalde  
924  
Procesverbalde
909   punereînposesie 1 30.07.2007 Stangu Ioana 77C - 19,40 876,58
Procesverbalde  
925  
Procesverbalde
910   punereînposesie 1 30.07.2007 Stangu Ioana
 
77D - 0,60 875,98

1 30.07.2007 Stangu Ioana 78A - 9,10 866,88


punereînposesie  
671 08.01.2006 Parohia Coas 78B - 15,00 851,88
punereînposesie  
671 08.01.2006 Parohia Coas 78C - 15,00 836,88
punereînposesie  
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul Intrări Suprafa ă din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 Procesverbalde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
926  
658 11.05.2005 Parohia Coas 78D - 0,80 836,08
punereînposesie
Procesverbalde  
927  
658 11.05.2005 Parohia Coas 79B% - 3,59 832,49
punereînposesie  
Procesverbalde
928   85A            -                  9,00              823,49
Procesverbalde
929   85B            -                  4,40              819,09
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
Procesverbalde    
punereînposesie            
930   85C            -                  3,30              815,79
Procesverbalde
931   85D            -                  0,70              815,09
Procesverbalde
932   85E            -                  3,20              811,89
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
Procesverbalde    
punereînposesie            
933   85F            -                  2,20              809,69
Procesverbalde
934   85G            -                  9,30              800,39
Procesverbalde
935   85H            -                  1,60              798,79
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
Procesverbalde    
punereînposesie            
936   85I                    -                  2,20              796,59
Procesverbalde
937   85J            -                  0,40              796,19
Procesverbalde
938   85K            -                  2,60              793,59
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş
Procesverbalde    
punereînposesie            
939   85L            -                  3,60              789,99
Procesverbalde
940   85M                        -                  1,30              788,69
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Procesverbalde
941   85N            
Intr- ă ri              1,00              787,69 Suprafa ă
Procesverbalde
942   85O            -                  1,30              786,39
Procesverbalde
943   86A            -                  6,20              780,19
Procesverbalde
957  
944    86B            -                  5,00              775,19
Procesverbalde
958  
945    86C            -                  6,40              768,79
Procesverbalde
959  
946    86D            -                  1,40              767,39
Procesverbalde
947   86E            -                  0,50              766,89
Procesverbalde Primăria Coaş
962  
948   punereînposesie     174/1   26.01.2006
         88                          -                  2,60              764,29

949   Procesverbalde
963     
Titlu de
  90A            -                  9,70              754,59
Titlu de
964        69 21.08.2006 Buzdugan Alexa 90B% - 0,48 754,11
punereînposesie  
951 Procesverbalde
965   punereînposesie   
174/1
Total     26.01.2006
legea   247/2005 - comuna
       
    Prim
Coa ş ă ria Coaş - 259,26 754,11
 
952 Legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului -
Procesverbalde
966   854 20.09.2007 Nistor Nastasia 80A% - 2,08 752,03
punereînposesie  
Procesverbalde
967  
950 805 30.11.2006 Ratiu Vasile 80A% - 6,90 745,13
punereînposesie  
Procesverbalde
968   555 20.09.2007 Rat Partenie 80A% - 0,55 744,58
punereînposesie  
Procesverbalde
969  
953 854 11.10.2008 Baban Morica 80A% - 1,00 743,58
punereînposesie  
Procesverbalde
Titlude Documentul de
970  
954       Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
Procesverbalde forestier
971
955
Nr.    denumirea  unită  i de la care Unită  ile
fără scotere Semnătura
Scoateri din fondul şefului de ocol
Felul provine terenul sau beneficiarul
crt. Procesverbalde
Titlude amenajistice definitive
972  
956      
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
805 30.11.2006 Ratiu Vasile 80B - 0,80 742,78
punereînposesie  
854 20.09.2007 Nistor Nastasia 81A% - 1,16 741,62
punereînposesie  
118 02.03.2011 Butuza Nistor, etc 147A - 1,30 740,32
punereînposesie     Intrări Suprafa ă
960 Total legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului - 13,79 740,32
961 Legea 247/2005 - comuna Săcălăşeni -
2620 08.03.2011 Maur Vasile 63A% - 0,81 739,51
punereînposesie  
Procesverbalde 6898 05.03.2010 Libotean Paulina 63A% - 1,00 738,51
973   proprietate  
Procesverbalde 6897 05.03.2010 Campean Emil 63A% - 0,17 738,34
974   proprietate  
Procesverbalde 2614 08.03.2011 Campean Alex, 63A% - 0,36 737,98
975   punereînposesie  
Procesverbalde 2616 08.03.2011 Hoban Maria 63A% - 0,47 737,51
976   punereînposesie  
Procesverbalde 2613 08.03.2011 Campean Stefan 63A% - 0,49 737,02
977   punereînposesie  
2617 08.03.2011 Pop Augustin 63A% - 0,15 736,87
punereînposesie  
2612 08.03.2011 Mare Ioan 63A% - 0,55 736,32
punereînposesie  
6892 05.03.2010 Zetea Gheorghe 63A% - 1,30 735,02
proprietate  
2615 08.03.2011 Maur Vasile 63B% - 0,55 734,47
punereînposesie  
6892 05.03.2010 Zetea Gheorghe 63B% - 0,58 733,89
proprietate  
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
358 05.01.2009 Cimpan Alexandru 63B% - 0,11 733,78
punereînposesie  
359 05.01.2009 Hoban Maria 63B% - 0,07 733,71
punereînposesie  
360 05.01.2009 Mare Ioan 63B% - 0,55 733,16
punereînposesie  
355 05.01.2009 Libotean Paulina 63B% - 0,55 732,61
punereînposesie  
354 05.01.2009 1, 12, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 34, 36, 41,
Cimpan Stefan 63B% - 0,49 732,12
Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei 51, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 94, 95,
punereînposesie  
981 -        24,22      707,90
978  legea 247/2005 - comuna Săcălăş101, 107, 116, 124, 125, 126, 133, 135, 136,
Totalcartografice eni - 8,20 732,12
979 TOTAL LEGEA 247/2005 141, 144, 148 - 484,73 732,12
980 TOTAL LEGEA 18/1991+ LEGEA 1/2000 + LEGEA 247/2005 3, 6, 10, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, Intr- ări 913,78 732,12 Suprafa ă
Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei 35, 37, 38, 39, 40, 59, 66, 67, 69, 90, 98, 99,
982
cartografice
100, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, Intr28,10 ări        -        736,00 Suprafa ă
117, 118, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 137, 138, 140, 142, 150, 151, 152, 153
983 Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2013 736,00
-

Documentul de
Intrări de suprafe   e în fond forestier cu acte legale, ca urmare a revocării de către Comisia Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
Intrări  de suprafe  e în fond forestier cu acteprovine terenul sau beneficiarul
 legale (Decizie ITRSV 9/02.03.2012,amenajistice
 Decizie ITRSV din fondul şefului de ocol
crt. Felul 7,05 definitive
- 8516,85
76/23.10.2012, Decizie ITRSV 78/02.11.2012)
documentul                                                 
scoaterii definitive ori temporare       din fondul
      SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 neidentificate
1  la amenajarea
2 3 ă )
 precedent 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
984 Total O.S. Baia Sprie
985 Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2004 - - - 6425,4

986 Jude  eană (HCJ 342/07.12.2006) a Titlului de Proprietate 430/2002 eliberat pe baza PV 2084,40 - 8509,8


233/16.02.2002 şi a Titlului de Proprietate 2476/2003 eliberat pe baza PV 4573/05.08.2003)
Diferen  e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice - 133,07
987
988 Legea 1 2000 Retrocedarea pădurilor foştilor proprietari - 2549,32 5967,53
Legea 247 2005 Retrocedarea pădurilor foştilor proprietari - 920,51 5047,02
Ieşiri de suprafe  e din fond forestier cu acte legale (acte de retrocedare
989 - - 152,30 4894,72
Ieşiri de suprafe  e din fond forestier cu acte legale (Decizie ITRSV
9/02.03.2012, Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV
990 43/22.03.2007, Decizie ITRSV 42/22.03.2007, Decizie ITRSV - -        33,26            4861,46
41/22.03.2007, Decizie ITRSV 4/22.03.2007, Ordin MAPDR
785/27.10.2004)
991 111,33     4883,20
992 Suprafa  a fondului forestier la 01.01.2013 - - 4883,20
Documentul de din fondul  Scoateri
forestier Modifică ri  în  suprafa  a  fond
aprobare Scopul modificări efectuate definitive
SO
Nr. denumirea unită  i de la care Unită  ile ului LD
din fondul
Felul provine terenul sau beneficiarul forestier forestier
crt. amenajistice
documentul scoaterii definitive ori temporare
Data fără scotere Semnătura
Scoateri temporare din fondul Terme n    
reprimiri Defrişări din fondul şefului de ocol
forestier
forestier silvic
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Intrări Suprafa ă
Documentul de Modifică ri  în  suprafa  a  fondului Scoateri temporare din fondul
aprobare Scopul modificări efectuate forestier Defrişări
forestier
denumirea unită  i de la care fără scotere Semnătura
Nr. Unită  ile Scoateri
provine terenul sau beneficiarul din fondul şefului de ocol
crt. Felul amenajistice definitive
documentul scoaterii definitive ori temporare SOLD Data forestier silvic
din fondul forestier din fondul Termen    
forestier reprimiri
ha ha ha ha ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.4.3.  Situa  ia  suprafe  elor  pe  grupe  func  ionale şi  categorii  de  folosin  ă

A. Păduri şi terenuri destinate B C D
împăduririi şi reîmpăduririi
Grupa A1.Păduri şi tere- A2.Păduri şi terenuri Terenuri
Numărul şi denumirea nuri destinate îm- destinate împăduririi Terenuri
func i- scoase
unită  ii de produc  ie păduririi sau reîm- sau reîmpăduririi în afectate Terenuri
onală tempo-
(U.P.) păduririi în care este care este interzisă sau gospodă- nepro- Total
I/II Total rar din
şi va fi posibilă nu este posibilă ririi ductive U.P.
A1+A2 fondul
recoltarea masei recoltarea de masă pădurilor.
forestier
lemnoase. lemnoasă.
Hectare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
U.P.I I 950,52 60,81 1011,33
CHIUZBAIA II 142,33 - 142,33
TOTAL 1092,85 60,81 1153,66 10,16 0,44 2,08 1166,34
U.P.II. I 689,36 54,05 743,41
ŞUIOR II - -  destinate împăduririi
A1-Păduri şi terenuri -  sau reîmpăduririi pentru care
TOTAL 689,36 54,05
se reglementeaz 743,41
ă recoltarea 44,62
 de produse principale 4,50 - 792,53
NumăU.P.III
rul şi Grupa I 605,57
A12-Terenuri A13-Arbo-
666,52 A14-Tere-
1272,09
rete parcurse nuri de reîm-
CAVNIC func-
denumirea A11-Păduri 847,86
II împădurite pe -
cu tăieri pădurit 847,86
în
A15- A16-Tere- A17- R chi-
  ă
unită  ii de ională inclusiv cale rtificială Poieni nuri degra-
produc ieTOTAL planta iile
1453,43
care nu au
666,52
definitive, cu 2119,95
urma tăierilor 47,80 10,47 10,11
t rii naturale
sau goluri date prevă- ă  
2188,33
Total
U.P.IV I/II
(U.P.) Icu reuşita 7,50 regenerare
152,78 rase, a dobo- 160,28destinate zute a se ori create
realizat încă U.P.
par ial râturilor de vânt prin culturi
DUMBRĂ VI A IIdefinitivă 512,45 reuşita - pe
realizată  512,45
sau a altor
împăduririi împăduri (col. 3-9)
definitivă
TOTAL 519,95 cale 152,78
naturală cauze672,73 40,18 1,26 21,83 736,00
TOTAL O.S. I 2252,95 Hectare
934,16 3187,11
1 2 II 3 1502,644 5- 6 1502,64 7 8 9 10
U.P.I TOTALI 925,71 3755,59- 934,16
24,81 - 4689,75 - 142,76 - 16,67 - 34,02 4883,20
950,52
CHIUZBAI II 142,33 - - - - - - 142,33
A
TOTAL 1068,04 - 24,81 - - - - 1092,85
U.P.II. I 674,77 - 7,54 - 7,05 - - 698,36
ŞUIOR II - - - - - - - -
TOTAL 674,77 - 7,54 - 7,05 - - 689,36
U.P.III I 605,57 - - - - - - 605,57
CAVNIC II 847,86 - - - - - - 847,86
TOTAL 1453,43 - - - - - - 1453,43
U.P.IV            I 7,50 - - - - - 7,50
DUMBRĂ VI       II 511,60 - - - 0,85 - - 512,45
A
TOTAL 519,10 - - - 0,85 - - 519,95
TOTAL I 2213,55 - 32,35 - 7,05 - - 2252,95
O.S. II 1501,79 - - - 0,85 - - 1502,64
TOTAL 3715,34 - 32,35 - 7,90 - - 3755,59
A2 Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi în care
este interzisă sau nu este posibilă recoltarea de masă lemnoasă
Numărul şi Grupa A22-Terenuri
denumirea func io împădurite pe cale A23-Terenuri de
unită  ii de nală A21-Păduri in- A24-Poieni A25-Terenuri
naturală ori reîmpădurit în Total U.P.
produc ie clusiv planat ii sau goluri degradate
prin planta ii care urma doborâturilor
(U.P.) I/II cu reuşită destinate destinate (col. 3-7)
nu au reali- de vânt sau a altor
definitivă împăduririi împăduririi
zat încă reuşita cauze
definitivă
Hectare
1 2 3 4 5 6 7 8
U.P.I I 60,81 - - - 60,81
CHIUZBAIA II - - - - -
TOTAL 60,81 - - - 60,81
U.P.II. I 54,05 - - - - 54,05
ŞUIOR II - - - - - -
TOTAL 54,05 - - - - 54,05
U.P.III I 666,52 - - - - 666,52
CAVNIC II - - - - - -
TOTAL 666,52 - - - - 666,52
U.P.IV I 151,39 - - 1,39 - 152,78
DUMBRĂ VI A II - - - - - -
TOTAL 151,39 - - 1,39 - 152,78
TOTAL I 932,77 - - 1,39 - 934,16
O.S. II - - - - - -
TOTAL 932,77 - - 1,39 934,16
B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor

Numărul şi B1-Linii B2-Linii B4- B6-Cul- B7-Tere- B8-Terenuri cu B9-Ape B10-


B3- turi de Culoare
denumirea parce de vână- Clădiri, B5- nuri cul- fazanerii, care fac
Instala ii arbuşti pentru
unită  ii de lare toare şi cur  i şi Pepiniere tivate păstrăvării, centre parte Total
de fructiferi linii
produc ie princi- terenuri
transport
depozite şi de plante
pentru de prelucrare a din
electice
U.P.
(U.P.) pale de hrană perma- planta ii nevoile fructelor de fondul
foresti- medici- de înaltă (col.
(somi- pentru nente semincere adminis- pădure, uscătorii fores-
ere nale şi tensi-
ere) vânat tra iei de semin e, etc. tier 2-11)
melifere une
hectare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U.P.I Chiuzbaia - 0,26 8,60 0,80 0,50 - - - - - 10,16
U.P.II Şuior 0,50 - 2,30 0,03 - - 0,75 - 0,90 40,14 44,62
U.P.III Cavnic - 3,33 13,62 0,10 0,41 - 0,86 - - 29,48 47,80
U.P.IV - 0,77 6,36 0,40 31,91 - 0,72 0,02 - - 40,18
Dumbrăvi a
TOTAL O.S. 0,50 4,36 30,88 1,33 32,82 - 2,33 0,02 0,90 69,62 142,76
C. Terenuri neproductive D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier
Numărul şi
Sărături, mlaştini, D1.Transmise prin acte D2.De inute de
denumirea normative în folosin ă persoane fizice sau juridice fără
unită  ii de nisipuri, stâncării, Total U.P.
temporară unor aprobările legale necesare;
produc ie etc.
organiza ii ocupa  ii şi litigii
(U.P.)
Hectare
1 2 3 4 5
U.P.I Chiuzbaia 0,44 - 2,08 2,08
U.P.II Şuior 4,50 - - -
U.P.III Cavnic 10,47 - 10,11 10,11
U.P.IV Dumbrăvi a 1,26 - 21,83 21,83
TOTAL O.S. 16,67 - 34,02 34,02
2.5.  Enclave
În cadrul Ocolului silvic Baia Sprie există 23 enclave a căror reparti  ie pe unită  i de

Nr. Unitate  de  produc  ie Num  r  enclave Suprafa  a  -  ha  -


crt.
produc  ie se prezintă astfel:
U.P.I Chiuzbaia 1 0,33
1
2 U.P.II Şuior 12 74,77 Tabel  2.5.1.
ă
3 U.P.III Cavnic 4 6,79
4 U.P.IV Dumbrăvi a 6 8,41
TOTAL    O.S. 23 90,30

♦  Suprafa  a celor 23 enclave existente în fondul forestier proprietate publică totalizează

90,30 ha.

♦ Situa  ia  comparativă  detaliată  a  enclavelor  pe  de  inători şi  natură  de  folosin ă  este  redată
în fiecare U.P. ( amenajament anul 2004 şi actual  ).

♦ Pentru  enclavele  actuale  rămase  în  fond  forestier  proprietate  publică  se  impune  găsirea
de solu  ii de lichidare a lor prin schimb şi apoi împădurirea acestora.

2.6.  Organizarea   administrativ ă  (  districte,  cantoane)

Arondarea  pe  districte  (brigăzi) şi  cantoane  a  suferit  modificări  de-a  lungul  timpului,  datorită
schimbării normelor  de pază şi  datorită  scăderii suprafe  elor păduroase proprietate publică a  statului
în urma aplicării legilor fondului funciar, actuala arondare fiind corespunzătoare pentru situa  ia
existentă la data reamenajării.
În prezent ocolul silvic este arondat în 3  districte silvice şi 15 cantoane silvice, astfel:

Nr. şi  denumirea Canton  de  pază Parcelele  componente Supraf. U.P.


districtului Nr. Denumire (ha)
1 Tău  i 1-7, 10-12, 14, 16-22, 24, 54, 57, 106 197,67 I
2 Sub Igniş 31,32, 38, 49-50, 118D, 119D 16,15 I
Districtul I 3 Borcut 59, 61-64, 70-76, 113, 114, 115D 355,25 I
Baia Sprie 4 Limpedea 77-79, 84-98, 100, 101, 116D, 117D 524,11 I
5 Gutin 102-105 73,16 I
1; 4; 5; 31; 88 6,47 II
Total District silvic I Baia Sprie - 1172,81 -
6 Şuior 33-53; 55; 78; 79; 89D; 94; 95 530,92 II
7 Ciurca 57-59; 61-66; 80; 90D; 92L; 93L 255,14 II
Districtul II 6; 10; 12; 15-18; 21-41; 99-109; 111-118; 129-
8 Negreia 522,48 IV
Cavnic 131; 140; 141; 149; 151D-153D.
9 Mogoşa 28 – 34, 36, 37, 40 – 42, 44 – 47, 49 – 56, 152, 667,96 III
155D, 156D, 157D
10 Boldu 57-79, 158D, 159D, 160D 846,01 III
11 Roata 80 – 92, 94 – 97, 161D, 162D, 163D 536,36 III
12 Făureşti 1-4, 18, 19, 21 – 24, 27, 117, 119 – 121, 123, 117,71 III
124, 126, 130, 132 – 144, 149, 151, 154
94-95; 121-122; 124-128; 132-133. 52,87 IV
Total canton Făureşti - 170,58 -
Total District silvic II Cavnic - 3529,45 -
13 Remecioara 64; 66-69; 77; 79-81; 135-137; 142; 144-147. 64,76 IV
14 Curtuiuş 1; 4; 43; 44; 70-72; 90; 98. 52,05 IV
15 Cărbunari 7-9, 112 20,29 III
51; 54; 55; 56; 59; 150D. 43,84 IV
Total canton Cărbunari - 64,13 -
Total District silvic III    Dumbrăvi  a - 180,94 -
TOTAL O.S. - 4883,20 -
2.7.  Ocupa  ii şi  litigii
La  nivel  de  ocol  silvic  există  o  suprafa ă  de  34,02  ha  care  face  obiectul  unor  ocupa  ii şi  litigii.  Din
acestea 5,12 ha au apărut ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, 1,27 ha sunt ocupate de
persoane juridice (fosta  Fabrică  de Mobilă  IPPS Baia Mare-UPI,  pensiune  hotel-UPIII),  iar 27,63 ha
sunt ocupa  ii mai vechi (persoană juridică – fosta Exploatare Minieră Cavnic, persoane fizice).
Ocupa  iile  apărute  ca  urmare  a  aplicării  legilor  fondului  funciar
Tabel  2.6.1.   sunt  mobile  (delimitarea  pe  hartă)
în  teren  retrocedânduse  o  suprafa ă  mai  mare  decât  cea  din  actele  legale.  Ca  măsură  de  rezolvarea  a
acestor ocupa  ii se propune calea amiabilă, prin înştiin  area proprietarilor asupra situa  iei de fapt,
sau pe cale juridică.
3. GOSPODĂ RIREA   DIN  TRECUT

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire   a   p ădurilor   din   trecut


pân ă la   intrarea   în  vigoare  a   amenajamentului   expirat
3.1.1. Evolu ia proprietă  ii şi a modului de gospodărire   a   pădurilor,  înainte de anul 1948

Până în anul 1948, pădurile din raza Ocolului silvic Baia Sprie au apar  inut diferi  ilor


proprietari, situa  ia statistică fiind aproximativ următoarea:

♦ Păduri  de  stat  (  C.A.P.S.  )  revenite  prin  tratatul  de  la  Trianon  U.P.I  ,  U.P.II şi  parte  din  U.P.III
Cavnic ( 85% );
♦ Păduri composesorale ( Satu – Nou, Chiuzbaia, Tău  ii de Sus (7%);
♦ Păduri  comunale  (  Ocoliş,  Groşi,  Satu  Nou  de  Sus,  Copalnic  Mănăştur  )  ob  inute  prin  aplicarea
reformei agrare din 1921 ( 6% );
♦ Păduri ărăneşti apar  inând micilor proprietari, bisericilor şi altor institu  ii ( 2%).
Pentru pădurile de stat au fost întocmite amenajamente sumare, cu reguli de tăieri bine
stabilite  dar  care  nu  au  fost  respectate  decât  par  ial.  S-au  făcut  în  general  tăieri  pe  suprafe  e  întinse,
regenerarea  naturală  lăsându-se  la  voia  întâmplării.  Faptul  că  nu  s-a  intervenit  la  timp  cu  tăieri  de
îngrijire ( cură  iri, rărituri )  parte din  planta  iile executate  au fost copleşite  de  specii provizorii în
special mesteacăn.
În  pădurile  comunale  s-a  urmărit  asigurarea  necesarului  de  lemn  de  foc şi  construc  ii  rurale
ale locuitorilor, regenerarea făcându-se din lăstari,  fapt ce a dus la epuizarea cioatelor.
În  anul  1947  conform  Legii  204  s-a  stabilit  ce  reprezintă  pădure,  adică  o  suprafa ă  de  teren
acoperită cu vegeta  ie forestieră de minimum 0,25 ha, din arealul ei de vegeta  ie şi s-a dispus ca
toate pădurile să fie amenajate indiferent de natura proprietă  ii lor.
În anul 1948  conform articolului 5 din Constitu  ia R.P.R. toate pădurile au fost na  ionalizate,
deci trecute în proprietatea statului. Ulterior, prin HCM nr. 2315/1954 o parte din păduri au fost
constituite ca şi păduri comunale şi date în folosin ă consiliilor comunale.

3.1.2. Modul  de  gospodărire  a  pădurilor  după  anul  1948


a) Etapa 1950  - 1961
Primul amenajament având la bază studii aprofundate asupra condi  iilor sta  ionale şi
structurii arboretelor s-a făcut pentru  U.P.I şi II în 1950 în cadrul  M.U.F.B.  Baia Mare şi pentru
U.P.III şi IV în anul 1953 în cadrul  M.U.F.B. Cavnic.

U.P. Exploatabilitatea Ciclu Regimul


U.P.I CHIUZBAIA tehnică 100 codru
U.P. II ŞUIOR tehnică 100 codru
U.P.III CAVNIC tehnică 100 codru Tabel  3.1.2.1.
U.P. IV DUMBRĂ VI A tehnică 120 codru ( conversiune prin îmbătrânire)
La primele amenajamente bazele de amenajare au fost următoarele:

Fa ă  de  prevederile  amenajamentului  s-au  ob  inut  (  pe  perioada 1951  –  1961  )  următoarele
realizări:  posibilitatea  medie  anuală  din  produse  principale  s-a  realizat  în  propor  ie  de  52%  tăindu-
se mai mult în U.P. III şi  mai pu  in în U.P. I şi  IV datorită lipsei instala  iilor de transport.
Tăierile de îngrijire ( cură  iri , rărituri ) au fost realizate în procent de 85% şi acestea
executându-se în locurile mai accesibile.
Împăduririle executate  în  perioada  amintită  s-au  făcut cu răşinoase  în  partea  superioară  a
unită  ilor de produc  ie şi  cu  gorun şi specii  de  amestec în rest, ele  au  avut un  caracter de  completări
în  regenerările  naturale  de  fag  în U.P.I, II şi  III. Lucrările  de  împădurire  au  fost  bine  executate şi
cu  specii  corespunzătoare  sta  iunilor  existente,  însă  un  neajuns  a  fost  faptul  că  nu  s-au  executat  la
timp lucrările de îngrijire, în special degajările şi cură  irile, care au făcut ca în unele puncte din
U.P.I,  II şi III să fie copleşite de specii provizorii sau chiar de fag.

b) Etapa 1962 – 1971
În  anii  1961  - 1962 s-a întocmit  al  doilea  amenajament pentru  U.P.I şi  II în cadrul Ocolului
silvic Baia Mare purtând  numerele de VII şi VIII iar pentru  U.P.III şi  IV în  1967  în  cadrul  Ocolului
silvic Tg. Lăpuş purtând numerele vechi U.P.VI şi VII. În continuare compara  iile se vor face la ani
diferi  i în func  ie de reamenajarea celor două ocoale până în anul 1991 când au fost amenajate
împreună toate patru unită  ile de produc  ie.
Referitor la bazele de amenajare şi posibilitate, acestea au fost următoarele:
- regim  :  codru  la  toate  unită  ile  de  produc  ie;
- exploatabilitatea:  tehnică;
- ciclul  de  produc  ie  :110  ani  la  U.P.I  –  III şi  100  ani  la  U.P.  IV;
- tratamentele  adoptate  :  tăieri  succesive,  tăieri  combinate,  tăieri  progresive,
tăieri  rase,  tăieri  rase  de  substituire şi  refacere.
Aceste baze adoptate au fost corespunzătoare în cea mai mare parte structurilor arboretelor.
La tratamente doar tăierile progresive nu au fost aplicate, în schimb tăierile succesive şi
combinate s-au aplicat foarte corect, unele chiar cu 3 tăieri şi arbori selec  iona  i însemna  i cu vopsea
pentru a putea rămâne la ultimele tăieri cei mai viabili pentru a da sămân ă de bună calitate. Datorită
poten  ialului mare  de  regenerare  a  fagului,  în  zonă  acesta  se  regenerează  foarte  bine  chiar  cu  două
tăieri.
Referitor la posibilitatea din produse principale aceasta s-a realizat în propor ie de 83%,
nerealizări  mai  mari  s-au  produs  la  U.P.I,  II şi  IV  datorită  lipsei  instala  iilor  de  transport  depăşindu-
se substan ial la U.P.III.
Nici cea din produse secundare nu s-a realizat decât în propor  ie de 49% din aceleaşi
motive, a lipsei instala iilor de transport mai ales la începutul deceniului.
Împăduririle  s-au  executat în  ritmul  impus  de  tăierile  de  produse  principale  introducându-
se în special molidul, apoi gorunul, precum şi specii de amestec.
În perioada aceasta s-au construit 9,5 km drumuri forestiere şi unele cantoane silvice.

c) Etapa 1972 – 1981
Al treilea amenajament s-a întocmit în anii 1971 - 1972 pentru U.P.I şi  II şi  1977 – 1978
pentru U.P.III şi  IV; primele în cadrul O.S.  Baia Mare şi ultimele două în cadrul O.S. Tg.  Lăpuş.

U.P. Exploatabilitatea şi Ciclu Regimul Tratamente


vârsta  ei
U.P.I CHIUZBAIA Referitor la bazele
tehnică  de amenajare
110  şi posibilitate,
codru  acestea  au fost următoarele:
T. succesive, T. combinate,
107 T. rase, T. rase de refacere şi substituire
Tabel  3.1.2.2.
U.P. II ŞUIOR tehnică 110 codru T. succesive, T. combinate,
105 T. rase, T. rase de refacere şi substituire
U.P.III CAVNIC tehnică 110 codru T. succesive, T. combinate,
109 T. rase, T. rase de refacere şi substituire
U.P. IV DUMBRĂ VI A tehnică 100 codru T. succesive, T. combinate,
102 T. rase, T. rase de refacere şi substituire

Fa ă  de  prevederile  amenajamentului  s-au  ob  inut  următoarele  rezultate:  -  posibilitatea

medie anuală s-a realizat în procent de 73% la U.P.I, 82% la U.P.II, 95% la U.P.III şi 38% la
U.P.IV.
Tăierile de îngrijire ( cură  iri, rărituri ) au fost realizate în propor  ie de 87%, acestea
execundu-se în locuri mai accesibile.
Împăduririle  au  fost  bine  executate şi  s-au  depus  eforturi  sus  inute  pentru  refacerea  într-un
timp cât mai scurt a fondului forestier în urma diferitelor tăieri aplicate. Ele au fost totdeauna
între inute la timp.
Materialul săditor a fost bun, produs în general în pepinierele ocolului sau adus prin
Al patrulea   amenajament  s-a întocmit în anul 1982 pentru U.P.I,  II şi în 1987 pentru
transfer de la ocoalele din zonă, în special răşinoasele ( O.S. Strâmbu Băiu ).
În  perioada  scursă  s-au  construit  un  canton  silvic  în  U.P.I  ;  12,3  km  drumuri  forestiere  în
U.P.II şi un canton silvic în U.P. IV.
d) Etapa 1982 – 1991

U.P.III şi IV.

Suprafa  a ( ha ) Volum ( mc ) Intensitatea


Denumirea lucrării
Aplicarea  prevederilor
prevederi  amenajamentului
realizări %  ( 1982–1991 i 1987
prevederi  şrealiz ări – 1991 %
)
tab.3.1.2.3.
Împăduriri, 344,8 398,1 115 - - - -
inclusiv completări
Degajări 490,8 1767,8 360 - - - -
Cură  iri 645,0 1066,2 165 5,15 6,70 130 6
Rărituri 506,8 698,2 138 14,9 33,8 227 48
T. igienă şi produse - - - 14,9 22,9 154 -
accidentale
Produse principale 1010,9 862,6 85 201,7 115,7 57 -

gospodărirea pădurilor în  etapa scursă de la ultimele amenajamente:
cu tăieri de produse
Din   principale
analiza  s-a  centralizate
   datelor parcurs o suprafa  ă  de
  în  tabelul  862,6  se
3.1.2.3.  ha  ( 85%   urm
  desprind din ăcea prev  aspecte
toarele ăzută )  privind
rezultând  un  volum  de  masă  lemnoasă  de  115.700  (  57%  din  cel  prevăzut  ).  Această  nerealizare  a
posibilită  ii din produse principale se datorează pe de o parte supradimensionării posibilită  ii
( prin amenajament ) în special la fostele păduri comunale, iar pe de altă  parte apari  iei
Normelor tehnice de amenajarea pădurilor din anul 1986. Ca urmare a acestora lucrările de
refacere-substituire s-au executat cu discernământ ( în benzi, parchete mici ), nu pe toată
suprafa a u.a., evitându-se astfel dezgolirea solului pe por iuni mari.
Despre modul de aplicare a tratamentelor se poate afirma că ele au fost executate corect
manifestându-se grija pentru ajutorarea regenerărilor naturale şi neexecutarea tăierilor definitive
decât atunci când s-a asigurat regenerarea naturală  într-un procent cât mai mare.
reîmpăduririle, împăduririle în unele suprafe  e goale şi completările în suprafe  e neregenerate
complet  au  depăşit  prevederile  aceasta  ca  urmare  a  împăduririlor  suprafe  elor  de  terenuri  degradate
preluate  în  această  perioadă  în  special  în  U.P.II Şuior şi  U.P.I Chiuzbaia,  precum şi  completărilor  în
unele  planta  ii. Şi  la  degajări  prevederile  au  fost  depăşite  în  procent  de  360%  ,  acestea  executându-
se ( fapt pozitiv ) de câte ori a fost necesar;
peste prevederi atât ca suprafa ă cât şi ca volum se situează atât lucrările de cură  iri ( 156% ca
suprafa ă şi 130% ca volum ) cât şi cele de rărituri ( 138% ca suprafa ă şi 227% ca volum ).
Această  realizare se explică prin  faptul  că  în  trecut  aceste lucrări  nu  s-au  executat din cauza
lipsei instala  iilor de transport, arboretele necesitând aceste lucrări şi executându-se în această
perioadă în mod sus  inut.
Tăierile de igienă ( accidentale ) s-au executat ori de câte ori au fost necesare, suprafa  a
parcursă nefiind semnificativă.

e)Etapa 1992 -2003
Amenajamentul s-a întocmit în anul 1991 ( faza teren ) şi a intrat în  vigoare la 1 ianuarie 1992
aplicându-se până la 31 decembrie 2003.
Ocolul silvic Baia Sprie s-a înfiin  at în anul 1990 în baza Ordinului I.S.J. Maramureş nr.
788/1990  din  fostele  U.P.VII şi  VIII  de  la  O.S.  Baia  Mare şi  U.P.VI şi  VII  de  la  O.S.  Târgu  Lăpuş,
primele două unită  i de produc  ie fiind amenajate în anul 1981 iar ultimele două în anul 1986.
Suprafa a fondului forestier administrat de O.S. Baia Sprie a fost de 10559,2 ha, cu 224,4 ha
mai  mare  decât  suprafa  a  aferentă  veche  (  10334,8  ha  ).  Creşterea  suprafe  ei  se  justifică  în  principal
prin preluarea cu acte legale a unor suprafe  e de păşune împădurită în U.P. I şi a preluării unor
terenuri degradate ( U.P.II ).
Suprafa  a pădurii a totalizat 10273,4 ha şi a constituit obiectul a trei subunită  i de gospodărire:
-  A  -  codru  regulat  (  sortimente  obişnuite  )  –  7173,5  ha  (70%)
-  M  -  conservare  deosebită  –  3003,3  ha  (29%)
-  K  -  rezerva  ii  de  semin  e  –  96,6  ha  (  1  %).
Amenajamentul a stabilit încadrarea în  grupa I func  ională a unei suprafe  e de 5639,7 ha (55%).
Reparti  ia suprafe  elor din grupa I func  ională este următoarea:
- 2A - păduri situate pe grohotişuri, stâncării, terenuri cu panta peste 35o, în toate unită  ile
de produc  ie, de tipul II func  ional, în suprafa ă de ------- 1283,6 ha;
- 2B - păduri limitrofe drumurilor publice de interes deosebit, în zone cu relief accidentat,
din U.P.II, de tipul II func  ional, în suprafa ă de ------- 262,8 ha;
- 2C - benzi de pădure din jurul golurilor de munte, cu lă  imi de 100-300 m, în func  ie de
panta şi natura terenului, precum şi starea de vegeta  ie a pădurilor respective, din
U.P.II, III, IV de tipul II func  ional, în suprafa ă de ------- 142,9 ha;
- 2E - planta ii forestiere executate pe terenuri degradate, din U.P.II, de tipul II func ional,
în suprafa ă de ------- 37,1 ha;
- 2L – păduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi
alunecări, cu pante mai mici decât cele de la punctul  2A din U.P.II, de tipul IV
func  ional, în suprafa ă de ------- 443,2 ha;
- 2H – păduri situate pe terenuri alunecătoare din U.P. IV, de tipul II func  ional,
în suprafa ă de ------- 24,8 ha;
- 3H – păduri situate în zonele cu atmosferă puternic şi mediu poluată, din U.P. I, II, de
tipul II func  ional, în suprafa ă de ------- 1194,0 ha;
- 3I – păduri situate în zonele cu atmosferă slab poluată, din U.P. I, II, de tipul III
func  ional, în suprafa ă de ------- 1898,5 ha;
- 4B – păduri din jurul oraşelor şi comunelor de pe raza ocolului silvic Baia Sprie, din U.P.
III, IV, de tipul III func  ional, în suprafa ă de ------- 103,9 ha;

- 4C – păduri din jurul sta  iunilor balneoclimaterice, din U.P. II, de tipul II func  ional,


în suprafa ă de ------- 53,7 ha;
- 4F – benzi de pădure din jurul hotelurilor, motelurilor, cabanelor turistice, din U.P. IV,
de tipul II func  ional, în suprafa ă de ------- 2,6 ha;
- 5G – păduri ( parcele sau păr  i din parcele ) în care sunt amplasate suprafe  e
experimentale pentru cercetări forestiere, din U.P. III, de tipul II func  ional,
în suprafa ă de ------- 0,5 ha;
- 5H – păduri stabilite ca rezerva  ii pentru producerea de semin  e forestiere şi conservării
genofondului  forestier din toate U.P.-urile, de tipul II func  ional, în suprafa ă
de ------------- 96,6 ha;
- 5J– păduri seculare de valoare deosebită, precum şi por  iuni de pădure cu specii rare, din
U.P.III ( păduri cu castan comestibil ), de tipul  II func  ional, în suprafa ă de--- 6,5 ha.
Totalul suprafe  elor incluse în grupa I func  ională şi prezentate anterior ca şi cel din tabelul
5.1.2.1. este de 5639,7 ha fiind mai mare cu 6,8 ha decât cel rezultat prin însumarea arboretelor.
Suprafa  a de 6,8 ha reprezintă clasa de regenerare (suprafa ă goală) încadrată la categoriile
A1.4.; A2.3.; A2.4.; A2.5.
Pentru arboretele din categoriile func ionale 2A, B, C, E, H, 3H, 4C, F, 4I ( par ial ), 5G, 5H, J
de  tip  func  ional  II  în  suprafa ă  de  3099,9  ha  nu  s-a  reglementat  produc  ia  de  produse  principale  ele
fiind supuse regimului de conservare.
În celelalte categorii func ionale s-a reglementat produc ia de produse principale dar cu
restric iile impuse de  Normele  tehnice  de  aplicare  a  tratamentelor.
Reglementarea procesului de produc  ie s-a făcut în cadrul unei singure subunită  i de
gospodărire:  A-  codru  regulat –  sortimente  obişnuite  (  7173,5  ha  ) – cuprinzând în general arborete
cu  o  structură  apropiată  de  cea  normală,  având  clase  de  vârstă  în  ansamblu  echilibrate,  în  care  s-a
adoptat o posibilitate anuală de 14066m3 preconizată a fi recoltată majoritar din tăieri succesive,
progresive, tăieri în crâng ( salcâmete ), tăieri rase ( molidişuri ) şi tăieri rase de refacere
(substituire).
Suprafa  a arboretelor pentru care s-a reglementat produc  ia de masă lemnoasă din produse
principale ( S.U.P.-A ) a fost 7173,5 ha ( 70% ) iar principalele caracteristici de structură ale
acestora erau:
-  compozi  ia  (  %  )  :  58FA  12GO  12MO  9CA  2DR  6DT  1DM;

-  clasa  de  produc  ie  medie:  II9;


-  consisten  a  medie  :  0,76;
-  vârsta  medie:  62  ani;
-  volumul  mediu  la  hectar:  203  mc;
-  creşterea  curentă  medie:  5,9  m3/an/ha;
-  structura  claselor  de  vârstă(%)  :I  =  20;  II  =  9;  III  =  22;  IV  =  20;  V  =  16;  VI şi  peste  =  13.
Se prezintă mai jos sub formă tabelară, bazele de amenajare adoptate pe unită  i de
produc  ie şi pe total ocol.
Baze  de  amenajare

Nr. şi Nr.în Regim Exploata Ciclul


denumirea amenaj. Subunit. de gospod. Compozi  ia –  el Tratamentul
bilitate - ani -
U.P. preced. ha -
Prevederi Împăduriri Degajări A-codru regulat
Cură  iri Răărituri
tehnic Accidentale II Produse T. succesive,
Accidentale I Tăieri de T
P VII 68FA 22MO 1CA 5GO 4PAM 120 T. rase (p. mici)
principale conservare
I
din O.S. 1715,7  ha 117 anitab.3.1.2.4.
CHIUZBAIA T. rase ( ref.-subst.)
U.P. Baia Mare
Realizări M- cons. deosebit ă
ha/an ha/an ha/an 3
m /an -
ha/an 3
m /an ha/an- 3
m /an ha/an - T. conservare
3
m /an ha/an m /an
3
ha/an 3
m /an ha/
R 1256,3 ha
T. succesive, Tab.  3.1.2.5.
A-codru regulat tehnică 74FA 8CA 8MO 2BR
3,6VIII 120 T. progresive
Codru

II P 1180,7  ha600 110 ani 4DR 4DT


din O.S. 23,1 72,5 85,1 2360 - - 30,7 2760 -
T. rase ( ref.-subst.) - 22,3 750 106
ŞUIOR
I Baia Mare M-cons.  deosebită - - -
T. conservare
R 4,5 28,2 643,9  ha259
83,6 72,5 2108 1,6 81 21,7
2661 - - 5,2 191 811,3
T. progresive
% 125 122 A-codru regulat
115 43 85 ă
tehnic 89 - -
57FA 26MO 8GO 5CA 2DT 2DR71 110 96 -
T. rase ( ref.-subst.) - 23 26 7
Codru

2271,8 ha 106 ani
III
P 4,4VI 94,9 58,0 526 30,1 744 - - 21,2 T. crâng
2779 - - 22,7 615 721
IICAVNIC R din O.S. K-  rezerv.semin  e
4,5 108,8 66,9 223 -
26,0 661 1,6 - 81 21,7 - 2924 110,9- 586 5,3 159 248
Tg. Lăpuş 43,5 ha
Codruşicrâng

% 103 115 M-115 42 ă 86 89 - - 102


105 - - 23 26 3
 cons. deosebit - - -
T. conservare
P 14,7 45,5 699,8 ha
70,9 608 33,6 833 - - 39,3 4916 - - 33,4 505 152
III
T. progresive
R 6,4 41,9 67,3 223 24,5 ă
tehnic 620 2,0 117 31,8 4264 161,8 855 6,3 106 207
A-codru regulat T. succesive
42GO 31FA 14DT 5ST 4TE 4DR 110
% 44 92 2005,3 ha37
95 112 ani
73 74 - - 81 T. rase ( ref.-subst.)
87 - - 19 21 1
VII T. crâng
IV P 23,4
DUMBRĂ VI A
din O.S. 12,7 K- 43,2 329 e
rezerv.semin  30,7 711 - - 28,1 3615 - - 7,5 212 145
IV - - - -
R 4,5 Lăpuş11,8
Tg. 39,451,9 ha118 22,3 517 1,8 84 23,1 3047 115,8 610 2,1 44 289
Codruşicrâng

% 19 93 M- 91 36 ă
cons. deosebit 73 73 - - - 82 - 84 - - 28 21 2
- T. conservare
P 403,3 ha
46,1 177,0 244,7 2063 179,6 4648 - - 119,3 14066 - - 85,9 2082 476
T. succesive
Total OS R 19,9 190,7 257,2 823 145,3 3906 7 363 98,3 12896 388,5 2051 18,9 500 155
A-codru regulat 110 T. progresive
% 43 107 105
7173,5 ha40 81- - 84 - - 82 120 92 T. rase ( refac. –substit.)
- - 22 24 3
T. rase ( p. mici )
TOTAL O.S. T. crâng
K- rezerva ii de
semin e - - - -
96,6 ha
M- conservare
deosebită - - - T. conservare
Codru

3003,3 ha

amenajamentului sunt redate atât la nivel de U.P. cât şi pe total ocol
în tabelul următor:
Situa  ia  comparativă  între  realizările  din  perioada  de  aplicare  (  1992  –  2003  ) şi  prevederile

Aplicarea  prevederilor  amenajamentului   (  medii  anuale   )


Din analiza datelor prezentate în tabelele anterioare se desprind următoarele aspecte:
- cu tăieri de produse principale s-a parcurs o suprafa ă ce reprezintă 82% din cea
prevăzută,  rezultând  un  volum  ce  se  situează  sub  prevederi  (92%)  la  care  se  adaugă şi  volumul
produselor accidentale  I recoltate în  perioada aceasta (cca. 24600 mc) şi  care s-au precomptat  ca
produse principale procentul rezultat este de 106%. Cele mai însemnate cantită  i de produse
accidentale  rezultate  în  urma  calamită  ilor (doborâturi  de  vânt şi  rupturi)  s-au  produs  în  U.P.III
(10260 mc), U.P.IV ( 7320 mc ) şi U.P.I ( 7020 mc ) şi în special în anii 1998 şi 1999.
Realizările  cele  mai  mici  au  fost  în  U.P.IV  (84%  )  iar  cele  mai  mari  în  U.P.  II  (106%).
Realizările  cu  ceva  mai  mici  se  explică  prin  faptul  că  o  parte  din  arboretele  cuprinse  în  planul
decenal al tăierilor de produse principale au fost retrocedate foştilor proprietari conform
Legii 1/2000.
Fa ă  de  cele  men  ionate  în  legătură  cu  recoltarea  posibilită  ii  de  produse  principale  nu
sunt  de  neglijat şi  o  serie  de  aspecte  legate  de  transformările  politice  ce  au  avut  loc  în  special  la
începutul perioadei analizate ( 1 ianuarie 1992 – 31 decembrie 2003 ):
Spre deosebire de etapele anterioare ( înainte de 1989 ), când întreaga economie a
ării era de tip centralizat şi când politicul era implicat în mod determinant în via  a intimă a
pădurii, în  anul  al II-lea al  deceniului de  aplicare,  ca  urmare  a  revolu  iei  din  decembrie  1989
a început un amplu proces de descentralizare  a economiei, toate sectoarele acesteia cunoscând
restructurări specifice tranzi  iei spre economia de pia ă. Acest proces, în curs de derulare, a
produs restructurări şi în silvicultură, dar mai ales în domeniile de activitate profilate pe
exploatare şi industrializarea lemnului;
Fenomenele de criză şi declin caracteristice perioadei de tranzi  ie, infla  ia
cauzată  de  devalorizarea  monedei  na  ionale,  diminuarea  pie  ei  interne şi  pierderea  multor  pie  e
externe, posibilită  ile financiare reduse ale agen  ilor economici, dotările necorespunzătoare,
accesibilitatea redusă a unor arborete, constituie un pachet de cauze care au condus la
diminuarea necesită  ilor de lemn pe pia ă.
În concluzie, îndeosebi după 1991, contractarea şi vânzarea masei lemnoase de către
ocol, nu s-a putut face la nivelul prevederilor amenajamentului. Numeroşi agen  i economici
preferă tăierile rase (unice) prin care să se extragă integral materialul lemnos printr-o singură
interven  ie, această modalitate de exploatare oferindu-le avantaje maxime comparativ cu
exploatarea  arboretelor  prin  tratamente  care  presupun  2  -  4  interven  ii  pe  aceiaşi  suprafa ă şi  cu
numeroase restric  ii în ceea ce priveşte tehnologia aplicării (tratamentelor) lor.
Tratamentele intensive prevăzute au fost în general respectate, s-a manifestat aten  ia
cuvenită pentru regenerările naturale, pentru ajutorarea semin  işului instalat iar tăierile
definitive  au  fost  corelate  cu  anii  de  fructifica  ie  asigurându-se  în  acest  fel  semin  işuri  naturale
pe 70 – 80% din suprafa ă.
În ceea ce priveşte lucrările de îngrijire se observă că la cură  iri s-a realizat 105% ca

suprafa ă şi doar 40% din volum iar la rărituri 81% ca suprafa ă şi 84% ca volum.
Cur ă  irile  s-au  realizat  cu  5%  peste  nivelul  prevederilor  pe  suprafa ă,  în  schimb  nu  s-a
realizat  volumul  prevăzut.  Principala  cauză  a  acestei  situa  ii  o  constituie  dificultă  ile  pe  care  le
întâmpină ocolul în valorificarea materialului lemnos rezultat din aplicarea lucrării, acest
material, fiind de dimensiuni reduse nu este solicitat prea mult pe plan local sau zonal.
Intensitatea  unei  interven  ii  la  cură  iri  a  fost  sub  jumătate  din  cât  era  prevăzută  (  3,2  mc/ha  fa ă
de 8,4 mc/ha ).
Răriturile de asemenea  au  fost  executate  sub nivelul prevederilor  ( 84% ca volum  ) iar
suprafa  a prevăzută a fost parcursă în procent de 81%.
Situa  ia  arătată  se  datorează  atât  unor  cauze  obiective  (  cererea  redusă  în  economia  de
pia ă  pentru  materialul  lemnos  de  dimensiuni  reduse,  refuzul  agen  ilor  economici  de  a  contracta
masa  lemnoasă pe  picior la  rărituri din  cauza  costurilor  ridicate  pentru  scoaterea  şi apropiatul
materialului  lemnos  rezultat)  cât şi  unor  cauze  subiective  (  neprezentarea  ofertei  în  mod  curent
şi atractiv, prin mijloace eficiente de informare a agen  ilor economici, privind speciile,
dimensiunile arborilor şi sortimentele ce pot rezulta din materialul extras, condi  iile de scos-
apropiat, etc. ).
Intensitatea medie realizată la rărituri ( 26,9 mc/ha ) a fost apropiată de cea prevăzută
( 25,9 mc/ha ).
Este  cunoscut faptul că neexecutarea  la timp  a cură  irilor şi răriturilor  reduce  şansele
optimizării structurii unor arborete, mai ales sub raportul propor  iei speciilor (cărpinizare,
compozi  ii necorespunzătoare), provenien  ei, creşterii , dimensiunilor arborilor (în special a
creşterii în diametru ceea ce conduce la coeficien  i de zvelte  e supraunitari cu consecin  e
negative  în  mărirea  gradului  de  vulnerabilitate  la  factorii  destabilizatori),  precum şi şansele  de
dirijare a caracterului unor arborete spre tipurile natural-fundamentale.
Se  precizează  că  în  prezent  există  19%  arborete  cu  provenien ă  majoritară  din  lăstari,
carpenul  ocupă  5%  din  suprafa ă,  mesteacănul 1%,  3%  din  arborete  sunt  par  ial  derivate  iar  1%
total derivate.
De asemenea, întârzierea executării la timpul optim al lucrărilor de îngrijire duce la
necesitatea executării  lor  la vârste  din  ce în  ce  mai  mari,  cu  efecte diminuate (nu  se promovează
la timp arborii de viitor) şi adesea chiar cu efecte secundare negative (rănirea unui procent
ridicat din exemplarele rămase, rănirea solului, dificultă  i la scoatere, etc.).
Astfel având în vedere efectele benefice pe care le au asupra arboretelor se impune
executarea lucrărilor de îngrijire în raport de necesită  i, la timp şi în bune condi  ii.
Degajările efectuate şi consemnate în tabelul 3.1.2.5. au fost realizate în procent de
107 % comparativ cu prevederile. Organele de specialitate ale ocolului au executat această
lucrare în raport  de necesită  i,  în  toate arboretele tinere, preocupându-se de  crearea unor condi  ii
de vegeta  ie cât mai favorabile pentru speciile destinate să formeze viitoarele arborete.
Tăierile  de  igienă s-au  efectuat  în  raport  de  necesită  i,  materialul  lemnos  rezultat  fiind,
de regulă, mai uşor valorificat. Procentul de realizare a tăierilor de igienă a fost de 33% pe
suprafa ă şi 76% pe volum, aceste lucrări executându-se peste tot cu excep  ia unor arborete
afectate  de  calamită  i  (doborâturi şi  rupturi  de  vânt şi  zăpadă) şi  ca  urmare  a  fost  necesar  a  se
scoate volumul de masă lemnoasă rezultat (produse accidentale).
În  nerealizarea  prevederilor  pe  categorii  de  lucrări  a  contribuit  (pe  lângă  factorii  enun  a  i
la  subpunctele  anterioare)  şi  derularea  procesului de  punere  în  posesie  a  foştilor  proprietari în
conformitate  cu  Legile  18/1991 şi  1/2000,  la  data  întocmirii  prezentului  amenajament  suprafa  a

Prevederi-P Specii
U.P.
Realizări -R FA PAM ST, STR CI DR GO MO,BR CAS,NU DT SC A
P 31,8 3,0 - 0,6 0,4 0,3 - - - Tab.3.1.2.6..
-
I R 39,0 6,0 - - 0,4 0,3 - - - -
% 123 200 - - 100 100 - - - -
P 5,8 4,8 - - 5,0 - 17,9 8,0 1,6 - 0
II R 5,8 5,3 - - 5,0 - 17,9 9,0 2,0 -
% 100 110 - - 100 - 100 112 125 -
P 18,6 26,5 - - - 40,2 60,4 0,9 - 0,4
III R 10,0 13,9 - - - 20,8 31,6 0,7 - -
% 54 52 - - - 52 52 78 - -
P 30,2 - 36,5 - 1,1 75,8 19,7 - 71,2 -
IV R 7,0 - 8,6 - 0,6 17,3 4,3 - 16,2 -
% 23 - 24 - 55 23 22 - 23 -
P 86,4 34,3 36,5 0,6 6,5 116,3 98,0 8,9 72,8 0,4 0
Total OS R 61,8 25,2 8,6 - 6,0 38,4 53,8 9,7 18,2 -
% 72 73 24 - 92 33 55 109 25 -
retrocedată însumând 4150,7 ha.

Se redau mai jos sub formă tabelară prevederile şi realizările lucrărilor de împădurire, în
perioada de aplicare ( 1992 – 2003 ):

Lucrări  de  împădurire

Lucrările   de   împ ădurire ca lucrări dependente ca suprafa ă totală şi efectivă de


aplicarea planurilor de recoltare a produselor principale şi de ponderea regenerărilor naturale, au
fost executate pe toate suprafe  ele care necesitau astfel de lucrări, ritmul lor urmând fără
întârziere ritmul tăierilor, revenindu-se şi cu completările necesare acolo unde a fost cazul.
Suprafe  ele  împădurite  au  reprezentat  50%  din  cele  estimate  ceea  ce  este  în  corela  ie  cu  faptul
că nu s-au parcurs cu tăieri definitive (racordare) toate arboretele prevăzute în deceniu, iar
regenerările naturale s-au ob  inut pe suprafe  e mai mari decât  cele estimate.
Speciile utilizate la lucrările de împădurire au fost: fagul, gorunul, diverse foioase de
amestec:  paltin,  paltin  de  munte,  stejar  roşu,  castan  comestibil,  cireş,  frasin şi  diverse  răşinoase
(molid, larice, brad, pin silvestru şi pin negru), stejar.
Speciile utilizate vegetează bine în marea majoritate a cazurilor, excep  ie făcând doar
câteva cazuri în care sta  iunile pe care s-au executat planta  iile sunt de bonitate inferioară iar
starea de vegeta  ie a planta  iilor respective este în concordan ă cu această bonitate.
De  asemenea  trebuie  remarcată  preocuparea  ocolului  (în  perioada  analizată)  de  a  aplica  corect
tratamentele intensive ob inându-se într-o serie de arborete regenerări naturale de peste 80% din
suprafa ă.

Anul Subunit.ate Arborete  exploatabile Arborete Indice  de Posibilitate Indice Indice


Lucr rile de în
ă    
amena- de dec. I  + II preexploatabile creştere anuală de de
g jării dec. III  + IV indica- mc recoltare Tabel  rijire a culturil
creşt.ere3.1.2.8.    
gospodărire Supraf. Volum- Supraf. Volum- toare prevăzut curentă
o mc/an/ha mc/an/ha
r şi completări
ha mc ha mc mc/an/ha
l 1953 -codru regulat - - - - - - - - e necesare au 
f Total - - - - - ost executate î
1962 -codru regulat - - - - - - - -
n  raport de
Total - - - - -
necesită  i  neex
1972 -codru regulat - - - - - - - -
i stând  cazuri  d
Total - - - - - - - -
e 1982 -codru regulat - - - - - 20170 - -   planta  ii  cople
ş Total - - - - - 20170 - - ite  sau  compro
1992 -codru regulat 14066 1,9 5,9
m ise  deşi  păşuna
Total 14066 1,9 5,9
t ul  abuziv  se  m
ai
practică în unele por  iuni din cadrul ocolului.

Instala  ii  de  transport

Amenajamentul expirat nu a propus construir