Sunteți pe pagina 1din 6

Confidenţial

Date de identificare Numai pentru scopuri de cercetare statistică


Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi
C.U.I. / cod FISCAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină gratuit date statistice de la toate
Denumirea unităţii.....................…………………………................................................ ROMÂNIA
Institutul Naţional de
persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul României.”.
- Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Legea nr. 226/2009 privind
......................................…………………………...….. ................................................... Statistică organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentele Consiliului U.E. nr.1165/1998 şi nr.
Judeţul ..........................…...................................……………………………..... └─┴─┘ 1158/2005.
cod SIRUTA
Acest formular poate fi completat pe Portalul web pentru preluarea on-line a datelor statistice e-
Localitatea.........................…...............……………………………. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ SOP, conform notificărilor primite, accesând link-ul https://esop.insse.ro/esop-web/ sau poate fi
cod SIRUTA
transmis pe suport de hârtie la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică
Strada .......................................……………………………..... Nr ......... Sectorul ..…… (Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică până la data de 15 a lunii
următoare celei de referinţă.
Telefon....................................... E-mail .........................................................................
AUTENTIFICARE DATE DECLARATE
Forma juridică1).........................…....................……………………………Cod └─┴─┘ Conducătorul unităţii
Cercetare Statistică ........................................
(nume, prenume)
...................................
(semnătura )
Forma de proprietate2).....................................……………………………Cod └─┴─┘
L.S.
Activitatea
……………………………………….
principală..............….........................................
Indicatori pe termen Telefonul ......................... Nr. .......... data ............. 20....
În colectarea datelor sunt respectate prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
………………………….......................................…........CAEN Rev.2 └─┴─┴─┴─┘
scurt în construcţii persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date.
Înainte de semnarea documentului, vă rugăm să marcaţi modul de completare a capitolelor:
1), 2)
Se completează conform nomenclatoarelor de pe verso
CON TS
CAPITOLE CU DATE CAPITOLE FĂRĂ DATE
VAL MAT NRSAL VAL MAT NRSAL

Numele persoanei de contact din cadrul INS (DRS/DJS): !!! Chestionarul şi precizările metodologice pot fi descărcate şi de pe site-ul INS: www.insse.ro
Dl (Dna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luna AUGUST 2020 Identificator statistic └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Cap.1. Statistica raportării (se completează de către DRS/DJS) Cap.2. Modificări, restructurări ale întreprinderii (se completează de către unitate)
1. Chestionarul statistic a fost completat DA 1.Vă rugăm să marcaţi dacă au avut loc modificări organizatorice în perioada de referinţă:
în totalitate cu datele solicitate?
NU
comasări scindări

2. Cauze de non-răspuns total (marcaţi cu X):


2.Evenimente ce au produs încetarea existenţei întreprinderii:
- refuză să răspundă.................................................................... 2 Unităţi care rezultă în urma divizării
- întreprindere neidentificată..................................................... 3 Denumire....................................................................
divizare C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- neinteres pentru lucrare........................................................... 4 Denumire....................................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- întreprindere necontactată...................................................... 5 Denumire....................................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- întreprindere temporar fără activitate.................................. 6 Unitatea rezultată în urma fuziunii
- întreprindere desfiinţată.......................................................... 7 Denumire....................................................................
fuziune C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- răspuns furnizat de altă unitate............................................... 8 Unitatea care a absorbit

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706
CON TS/1
- fără date datorită evenimentelor (divizare, fuziune, etc). 9 (vezi cap.2 pct.2) Denumire....................................................................
absorbţie C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706
CON TS/2
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) - marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.Refuz de răspuns └─┘

Denumirea unităţii.....................…………………………....................................... CON TS 2.Temporar fǎrǎ activitate └─┘


3.Alte cauze (precizaţi care)
.........................…………………………...….......................................................... …………………………………………………………………………............└─┘
Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului:
Identificator statistic └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Dl(Dna).........................................................................................................
telefonul....................................................e-mail..........................................

Cap.VAL: Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în ţară, pe elemente de structură şi pe tipuri de lucrări (categorii de lucrări şi obiecte)
în luna ....................2020
Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale)
- lei preţuri curente (fără TVA) -
Total realizări în ţară
Nr. Denumirea indicatorilor
rând Luna curentă Luna anterioară1)
A B 1 2
1 Valoarea lucrărilor de construcţii - total (rd.2 + rd.7 + rd.11):
2 Valoarea lucrărilor de construcţii noi executate la: (rd.3 + rd.4 + rd.5)
3 - clădiri rezidenţiale
4 - clădiri nerezidenţiale
5 - construcţii inginereşti
6 din rând 2 : - valoarea construcţiilor noi executate pentru persoane fizice
7 Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale executate la: (rd.8 + rd.9 + rd.10)
8 - clădiri rezidenţiale
9 - clădiri nerezidenţiale
10 - construcţii inginereşti
11 Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate la: (rd.12 + rd.13 + rd.14)
12 - clădiri rezidenţiale
13 - clădiri nerezidenţiale
14 - construcţii inginereşti
1)
Se completează cu date pentru luna anterioară numai în cazul raportării eronate, reglărilor în contabilitate efectuate după data raportării, precum şi a lipsei furnizării datelor.

Cap. DIFVAL: Cauze ale diferenţelor () faţă de luna anterioară – marcaţi (scăderi sub 50% sau creşteri peste 50%):

Lipsǎ facturare................…………......…………...1 Schimbare activitate principală....…………….… ..4


Comenzi/ contrate mari.……........... ……...…….. 2 Raportare eronatǎ luna anterioarǎ ............................ 5
Lipsă comenzi şi contracte...............………………3 Alte cauze ale diferenţelor (precizaţi care)………..
…………………………....………………….….... 6

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 CON TS/ 3
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) - marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.Refuz de răspuns └─┘
CON TS 2.Temporar fǎrǎ activitate └─┘
Denumirea unităţii.....................…………………….................................................
3.Alte cauze (precizaţi care)
.........................…………………………...…........................................................... …………………………………………………………………………............└─┘
Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului:
Identificator statistic └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Dl(Dna).........................................................................................................
telefonul....................................................e-mail..........................................

Cap.MAT: Principalele grupe de materiale de construcţii, intrate în operă în luna ..................2020 (se va completa de agenţii economici cu 50 salariaţi şi peste)
Nr. rând din Cantitatea intrată Valoarea de achiziţie
Denumirea grupelor de materiale de construcţii U.M. nomenclator*) în operă -lei preţuri curente (fără TVA) -
A B 1 2 3

TOTAL X X X
*)
Notă: Se înscriu grupele de materiale de construcţii, nominalizate în nomenclatorul anexat, care au ponderile cele mai mari în totalul cheltuielilor cu materialele de construcţii (însumând peste 50%
din totalul cheltuielilor cu materiale).
Coloana B (U.M.) se va completa conform nomenclatorului din anexă.
Datele din coloana 2 se înscriu ca numere cu două zecimale.

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 CON TS/ 4
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) - marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 1. Refuz de răspuns └─┘
2. Temporar fără activitate └─┘
Denumirea unităţii …………………………………………………………………. CON TS 3. Alte cauze (precizaţi care)……………………………………………......... └─┘
............................................................................................................................................... Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului
Dl(Dna)................................................................................................................
Identificator statistic └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
telefonul............................................................... e-mail.....................................

Cap. NRSAL. Numărul mediu al salariaţilor şi câştigurile salariale în luna


................................... 2020 Activităţi secundare (col. 3 ÷ col. 15)
Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale)
Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea
Nr. Total unitate2) ………… ………… ………… ………… …………
principală
rd.
COD CAEN1) 0000 └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
A B 1 2 3 4 5 6 7
 Sume brute plătite din fondul de salarii (exclusiv sumele compensatorii), din care: - lei -
 drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii (inclusiv biletele de valoare ) *)
- lei -
 premii, bonusuri şi alte beneficii plătite din fondul de salarii, din care: - lei
-
- premii, bonusuri şi alte beneficii ocazionale - lei -
 Sume brute plătite din profitul net - lei -
 Sume brute plătite din alte fonduri (incl. biletele de valoare*), excl. sumele din FNUASS/FAAMBP) - lei -
TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE (rd.1 + rd.5 + rd.6) - lei -
 Contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator bugetului general consolidat - lei -
 Contribuţia de asigurări sociale datorată de salariaţi CAS (excl. pt. sumele din FNUASS/FAAMBP)- lei -
 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de salariaţi CASS (exclusiv pt. sumele din FNUASS/
10.
FAAMBP) - lei -
11.  Impozit aferent sumelor brute plătite (exclusiv pt. sumele din FNUASS/FAAMBP) - lei -
EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII
12.
(exclusiv salariaţii cu contract de muncă/ raport de serviciu suspendat) - persoane -
EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII CU CONTRACT DE MUNCĂ/
13. RAPORT DE SERVICIU SUSPENDAT - persoane -
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR
14. (exclusiv salariaţii cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) - persoane -
15. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (rd.7 / rd.14) - lei /persoană - X X X X X
16. TIMPUL EFECTIV LUCRAT (rd.17 + rd.18) - ore - om -
17.  În timp normal (suma orelor efectiv lucrate de toţi salariaţii unităţii) - ore - om -
18.  În timp suplimentar (suma orelor efectiv lucrate de toţi salariaţii unităţii) - ore - om -
19. NUMĂRUL MEDIU AL ALTOR PERSOANE OCUPATE (exclusiv salariaţii) - persoane -
*)
!!!Atenţie: Contravaloarea biletelor de valoare (tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă) se va evidenţia în funcţie de fondul din care sunt plătite, astfel: în rd.1 şi rd.2 dacă sunt plătite
din fondul de salarii, respectiv în rd.6 dacă sunt plătite din alte fonduri.

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 CON TS/ 5
CAP. DIF. Cauze ale diferenţelor () faţă de luna anterioară
NOTĂ: Se va marca cu X în căsuţele corespunzătoare cazurilor semnalate
Modificări organizatorice (comasări, scindări etc.) ………………1 Indexări, negocieri salariale……………………………...….….....4 Dificultăţi financiare ...………………………….………..…….7
Acordarea de prime şi stimulente în luna curentă .…………….….2 Disponibilizări de personal ........................……………………….5 Erori de raportare …………………………………..….……….8
Plata în funcţie de realizările de producţie/comenzi/contracte........3 Alte cauze şi anume:……………………………………..……....
Angajări de personal..........................................………..………... 6
………………………………………………………………… 9

1)
Se va completa la nivel de clasă (4 cifre) conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN Rev.2) aprobată prin Ordinul Preşedintelui INS nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293/03.05.2007.
2)
Total unitate = col.2 + .... + col.15

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 CON TS/ 6

S-ar putea să vă placă și